Nghị định số 126/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Nghị định số 126/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 126/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Thiên Tôn thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 126/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 126/2003/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 126/2003/N -CP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P THN TR N THIÊN TÔN THU C HUY N HOA LƯ, T NH NINH BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Ninh Bình, NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th tr n Thiên Tôn, th tr n huy n l huy n Hoa Lư trên cơ s 200 ha di n tích t nhiên và 3.621 nhân khNu c a xã Ninh M ; 13,33 ha di n tích t nhiên và 729 nhân khNu c a xã Ninh Khang và 2,59 ha di n tích t nhiên c a xã Ninh Giang. Th tr n Thiên Tôn có 215,92 ha di n tích t nhiên và 4.350 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Thiên Tôn: ông giáp các xã Ninh Khang và Ninh M ; Tây giáp xã Ninh Hòa; Nam giáp xã Ninh M ; B c giáp xã Ninh Giang. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Thiên Tôn: Xã Ninh M còn l i 414,41 ha di n tích t nhiên và 5.397 nhân khNu. Xã Ninh Khang còn l i 692,24 ha di n tích t nhiên và 6.884 nhân khNu. Xã Ninh Giang còn l i 639,62 ha di n tích t nhiên và 6.618 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Ninh Bình, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản