Nghị định số 126/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
2
download

Nghị định số 126/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 126/2006/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hoà Bình thuộc tỉnh Hoà Bình do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 126/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 126/2006/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2006 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THÀNH PH HOÀ BÌNH THU C T NH HOÀ BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hoà Bình, NGHN NNH : i u 1. Thành l p thành ph Hoà Bình thu c t nh Hoà Bình trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã Hoà Bình. Thành ph Hoà Bình có 13.276,05 ha di n tích t nhiên và 95.589 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính g m các phư ng: Phương Lâm, ng Ti n, Chăm Mát, Thái Bình, Tân Th nh, Tân Hoà, H u Ngh , Th nh Lang và các xã: Dân Ch , S Ngòi, Th ng Nh t, Hoà Bình, Yên Mông, Thái Th nh. a gi i hành chính thành ph Hoà Bình: phía ông giáp huy n Kỳ Sơn và huy n Kim Bôi; phía Tây giáp huy n Cao Phong và huy n à B c; phía Nam giáp huy n Cao Phong; phía B c giáp huy n Thanh Sơn, t nh Phú Th . T nh Hoà Bình có 11 ơn v hành chính c p huy n, g m các huy n: Cao Phong, à B c, Kim Bôi, Kỳ Sơn, L c Sơn, L c Thu , Lương Sơn, Mai Châu, Tân L c, Yên Thu và thành ph Hoà Bình. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Hoà Bình và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c và y ban Pháp lu t c a QH; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : NV, CA, QP, XD, TN&MT, KH& T, TC, GTVT; - H ND, UBND t nh Hoà Bình; - T ng c c Th ng kê; Nguy n T n Dũng
  2. - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , Các V : TH, XDPL, CN, NN, TCCB, CCHC, P, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC
Đồng bộ tài khoản