Nghị định số 129/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
54
lượt xem
2
download

Nghị định số 129/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 129/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 129/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM _________ Đ c l p - T do - H nh phúc S :129/2005/NĐ-CP Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 2005 NGH Đ NH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C THÚ Y CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo đ ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGH Đ NH : Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Ngh đ nh này quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y là nh ng hành vi c a cá nhân, t ch c vi ph m các quy đ nh qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c thú y m t cách c ý ho c vô ý mà không ph i là t i ph m và theo quy đ nh c a Ngh đ nh này ph i b x ph t vi ph m hành chính. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y bao g m: a) Vi ph m quy đ nh v phòng b nh, ch a b nh, ch ng d ch b nh cho đ ng v t; b) Vi ph m quy đ nh v ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; ki m soát gi t m ; ki m tra v sinh thú y; c) Vi ph m quy đ nh v qu n lý thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y; d) Vi ph m các quy đ nh khác trong lĩnh v c thú y. 3. Nh ng hành vi vi ph m hành chính liên quan đ n lĩnh v c thú y mà không tr c ti p quy đ nh t i Ngh đ nh này thì áp d ng theo quy đ nh khác c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c có liên quan. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y thì b x ph t theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y trong ph m vi lãnh th Vi t Nam thì b x ph t theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. Trư ng h p Đi u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác thì áp d ng theo quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. Đi u 3. Nguyên t c x ph t Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 4. Các tình ti t gi m nh , tăng n ng Các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng áp d ng trong vi c x ph t vi ph m hành chính đ i v i các hành vi vi ph m quy đ nh t i Chương II c a Ngh đ nh này đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 8 và Đi u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 5. Th i hi u x ph t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y là m t năm, k t ngày vi ph m hành chính đư c th c hi n.
 2. 2. Đ i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y liên quan đ n xu t kh u, nh p kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t, thu c thú y thì th i hi u x ph t là hai năm, k t ngày vi ph m hành chính đư c th c hi n. Đi u 6. Th i h n đư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y sau m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t đ nh x ph t ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t đ nh x ph t mà không tái ph m thì coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y. Đi u 7. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp kh c ph c h u qu 1. Đ i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau đây: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n. M c quy đ nh ti n ph t t i đa đ i v i m t hành vi vi ph m trong lĩnh v c thú y là 30.000.000 đ ng. 2. Tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau đây: a) Tư c quy n s d ng có th i h n ho c không có th i h n các lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh thú y; b) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính. 3. Ngoài các hình th c x ph t đư c quy đ nh t i kho n 1 và 2 Đi u này, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau đây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i do vi ph m hành chính gây ra; b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c tiêu h y đ i v i: Đ ng v t m c b nh, s n ph m đ ng v t mang m m b nh, ch t gây h i cho s c kh e con ngư i, cho đ ng v t thu c Danh m c đ i tư ng ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t c a Vi t Nam ho c mang vi sinh v t l gây h i. Thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y (sau đây đư c g i chung là thu c thú y) có trong Danh m c c m lưu hành t i Vi t Nam; thu c thú y gi , không rõ ngu n g c, h t h n s d ng, ch t lư ng kém nh hư ng đ n s c kho đ ng v t, không có trong Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam; d) Bu c đưa ra kh i lãnh th Vi t Nam hàng hoá nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam, bao g m: Đ ng v t, s n ph m đ ng v t, phương ti n v n chuy n b nhi m đ i tư ng ki m d ch thu c Danh m c đ i tư ng ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t c a Vi t Nam ho c vi sinh v t l gây h i mà vi c tr v không ph i quá c nh m t nư c th ba. Đ ng v t, s n ph m đ ng v t, các đ i tư ng khác thu c di n ph i ki m d ch mà không có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan thú y qu c gia nư c xu t kh u ho c có nhưng không h p l và không kh c ph c đư c. Thu c thú y không có trong Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam mà không có gi y phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v thú y; không có nhãn ho c có nhãn nhưng rách, m , không đúng quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam; không còn nguyên bao bì xu t x ; đ) Bu c thu h i thu c thú y có ch t lư ng th p hơn tiêu chu n ch t lư ng đã công b c a lo i thu c đó, thu c thú y đang trong th i gian ki m nghi m, th nghi m, kh o nghi m; e) Bu c x lý v sinh thú y đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ tiêu chu n v sinh thú y; g) Bu c th c hi n các bi n pháp phòng b nh cho đ ng v t thu c Danh m c các b nh ph i phòng b nh b t bu c; h) Bu c th c hi n các quy đ nh v đi u ki n v sinh thú y đ i v i cơ s chăn nuôi, gi t m , sơ ch , b o qu n đ ng v t, s n ph m đ ng v t; cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thú y;
 3. i) Bu c th c hi n các bi n pháp v sinh, kh trùng tiêu đ c chu ng nuôi, môi trư ng xung quanh, phương ti n v n chuy n, d ng c ch a đ ng, bao gói đ ng v t, s n ph m đ ng v t; k) Bu c x lý xác đ ng v t, ch t đ n, ch t th i đ ng v t; l) Bu c kh c ph c đ i v i phương ti n v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t không b o đ m v sinh thú y; m) Bu c ch p hành các quy đ nh v ki m tra đ nh kỳ, đ t xu t đ i v i đ ng v t đ phát hi n b nh; n) Bu c công b tiêu chu n ch t lư ng thu c thú y; o) Bu c công b ch t lư ng thu c thú y phù h p tiêu chu n; p) Bu c ki m nghi m l i đ i v i nguyên li u làm thu c thú y nh p kh u; q) Bu c đình ch lưu hành thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y; r) Các bi n pháp kh c ph c khác đư c quy đ nh t i Ngh đ nh này. Các bi n pháp kh c ph c h u qu ch đư c áp d ng khi hành vi vi ph m hành chính có quy đ nh áp d ng bi n pháp này và đư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính, nh m x lý tri t đ vi ph m, lo i tr nguyên nhân, đi u ki n tái ph m, kh c ph c m i h u qu do vi ph m hành chính gây ra. Khi b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu , cá nhân, t ch c vi ph m hành chính ph i th c hi n ho c ch u m i chi phí cho vi c th c hi n các bi n pháp đó. Chương 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH, HÌNH TH C VÀ M C PH T M C 1: HÀNH VI VI PH M QUY Đ NH V PHÒNG B NH, CH A B NH, CH NG D CH B NH CHO Đ NG V T Đi u 8. Vi ph m quy đ nh v phòng b nh, ch a b nh cho đ ng v t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 đ ng đ n 200.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không th c hi n vi c tiêm phòng v c xin ho c các bi n pháp phòng b nh b t bu c khác đ phòng b nh cho đ ng v t thu c Danh m c các b nh ph i áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành; b) Không ch p hành vi c l y m u huy t thanh đ phát hi n b nh đ ng v t t i các vùng d ch cũ, vùng an toàn d ch b nh theo quy đ nh. 2. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 400.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không báo ngay cho nhân viên thú y ho c cơ quan thú y đ a phương khi nghi ng đ ng v t m c b nh truy n nhi m nguy hi m ho c khi th y đ ng v t b m c b nh, ch t nhi u mà chưa xác đ nh đư c nguyên nhân; b) Không ch p hành vi c tiêm phòng b t bu c v c xin ho c các bi n pháp phòng b nh b t bu c khác trong vùng d ch cũ, vùng đã b d ch uy hi p; c) S d ng th c ăn chăn nuôi không đ tiêu chu n v sinh thú y đ chăn nuôi đ ng v t; d) S d ng thu c thú y đ phòng, ch a b nh cho đ ng v t không theo đúng hư ng d n c a nhà s n xu t thu c ho c c a ngư i hành ngh thú y. 3. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 800.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) S d ng đ ng v t m c b nh truy n nhi m nguy hi m đ làm gi ng; b) S d ng thu c thú y không có trong Danh m c thu c thú y, Danh m c ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam đ phòng, ch a b nh cho đ ng v t; s d ng nguyên li u làm thu c đ phòng, ch a b nh cho đ ng v t không theo đúng quy đ nh. 4. Ph t ti n g p 2 l n m c ti n ph t quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3 Đi u này n u hành vi vi ph m là c a cá nhân, t ch c chăn nuôi đ ng v t t p trung. 5. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 1.500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không ch p hành các quy đ nh v ki m tra đ nh kỳ, đ t xu t d ch b nh; đi u ki n v sinh thú y đ i v i cơ s chăn nuôi đ ng v t t p trung;
 4. b) V t xác đ ng v t b m c b nh truy n nhi m nguy hi m ra môi trư ng. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các bi n pháp phòng b nh b t bu c cho đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m a kho n 1, đi m b kho n 2 Đi u này; b) Bu c x lý v sinh thú y th c ăn chăn nuôi, đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m c kho n 2, đi m a kho n 3 Đi u này; c) Bu c tiêu hu thu c thú y không có trong Danh m c đư c phép lưu hành t i Vi t Nam đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 3 Đi u này; d) Bu c ch p hành các quy đ nh v ki m tra đ nh kỳ, đ t xu t đ phát hi n b nh đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 1, đi m a kho n 5 Đi u này; đ) Bu c th c hi n vi c tiêu h y xác đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u này. Đi u 9. Vi ph m quy đ nh v ch ng d ch b nh cho đ ng v t 1. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không th c hi n vi c cách ly đ ng v t m c b nh, nghi m c b nh d ch trong th i gian có d ch; b) Chăn th đ ng v t m c b nh d ch các bãi chăn chung gây lây lan d ch b nh; c) Không th c hi n các bi n pháp v sinh, kh trùng tiêu đ c chu ng nuôi, x lý xác đ ng v t, ch t th i đ ng v t m c b nh d ch t i vùng có d ch; d) Không ch p hành các bi n pháp ch ng d ch b t bu c khác theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v thú y. 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 800.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Mang ra kh i vùng có d ch các lo i th c ăn chăn nuôi, d ng c chăn nuôi, ch t th i c a đ ng v t có kh năng làm lây lan d ch b nh; b) V n chuy n đ ng v t m c b nh đ n nơi gi t m b t bu c không theo đúng quy đ nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y; c) Gi t m đ ng v t, lưu thông, mua bán đ ng v t, s n ph m đ ng v t d nhi m b nh d ch đã công b trong vùng có d ch. 3. Ph t ti n g p 2 l n m c ti n ph t quy đ nh t i các kho n 1, 2 Đi u này n u hành vi vi ph m là c a cá nhân, t ch c chăn nuôi đ ng v t t p trung. 4. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 1.500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Đưa đ ng v t, s n ph m đ ng v t d nhi m b nh d ch đã công b t vùng b d ch uy hi p ra vùng đ m ho c các vùng khác mà không có gi y ch ng nh n ki m d ch; b) V n chuy n qua vùng có d ch nh ng đ ng v t d nhi m b nh d ch đã công b t i vùng đó mà không đư c phép c a cơ quan có th m quy n v thú y; c) C ý d ng phương ti n v n chuy n đ ng v t ho c th đ ng v t xu ng vùng có d ch, vùng b d ch uy hi p đã đư c công b trong khi ch đư c phép đi qua; d) Tr n tránh vi c kh trùng tiêu đ c đ i v i phương ti n v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t, ch t th i đ ng v t sau khi qua vùng có d ch; đ) Lưu thông trong vùng b d ch uy hi p, vùng đ m các lo i đ ng v t, s n ph m đ ng v t b nhi m b nh d ch đã đư c công b trong các vùng đó; e) Không b o đ m quy đ nh đ i v i phương ti n v n chuy n đ ng v t b gi t m b t bu c, đ rơi vãi ch t th i trên đư ng v n chuy n; không kh trùng phương ti n sau khi v n chuy n. 5. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i hành vi không ch p hành ho c không th c hi n đúng quy đ nh v x lý v sinh thú y đ i v i đ ng v t, xác đ ng v t m c b nh, nghi m c b nh, s n ph m đ ng v t mang m m b nh thu c Danh m c các b nh ph i công b d ch. 6. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) V n chuy n đ ng v t m c b nh, s n ph m đ ng v t mang m m b nh đã đư c công b ra kh i vùng có d ch đ n các vùng, đ a phương khác;
 5. b) Chăn nuôi ho c xu t bán đ ng v t m c b nh truy n nhi m nguy hi m khi cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y đã yêu c u ph i gi t m b t bu c ho c tiêu h y. 7. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các bi n pháp thú y đ ch ng d ch b nh đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này; b) Bu c tiêu h y đ ng v t, s n ph m đ ng v t, th c ăn chăn nuôi, ch t th i đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m a kho n 2, đi m a kho n 6 Đi u này; c) Bu c th c hi n vi c kh trùng tiêu đ c phương ti n v n chuy n, d ng c chăn nuôi đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m d kho n 4; d) T ch thu đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m c kho n 2, đi m b kho n 4 Đi u này; đ) Bu c th c hi n các bi n pháp x lý v sinh thú y theo quy đ nh đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 5, đi m b kho n 6 Đi u này. M C 2: HÀNH VI VI PH M QUY Đ NH V KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T, KI M SOÁT GI T M , KI M TRA V SINH THÚ Y Đi u 10. Vi ph m quy đ nh v th t c ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t 1. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không khai báo ki m d ch khi v n chuy n trong nư c đ ng v t, s n ph m đ ng v t theo quy đ nh ph i ki m d ch; b) Không khai báo khi nh p kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t qua đư ng bưu đi n. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 1.500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không khai báo ki m d ch khi xu t kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t có trong Danh m c đ ng v t, s n ph m đ ng v t thu c di n ph i ki m d ch; b) Không đăng ký và khai báo ki m d ch khi nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam đ ng v t, s n ph m đ ng v t có trong Danh m c đ ng v t, s n ph m đ ng v t thu c di n ph i ki m d ch; c) Không thông báo th i gian qua c a kh u khi xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam đ ng v t, s n ph m đ ng v t theo quy đ nh c a pháp lu t v thú y c a Vi t Nam. Đi u 11. Vi ph m quy đ nh v ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t lưu thông trong nư c 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không th c hi n v sinh, kh trùng tiêu đ c đ a đi m t p trung sau khi đã ki m d ch, b c x p, v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t; b) Tr n tránh vi c ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t i các tr m Ki m d ch đ ng v t đ u m i giao thông trên tuy n đư ng đi. 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) V n chuy n, kinh doanh đ ng v t, s n ph m đ ng v t theo quy đ nh ph i ki m d ch mà không có gi y ch ng nh n ki m d ch; b) Đánh tráo ho c làm thay đ i s lư ng đ ng v t, s n ph m đ ng v t đã đư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch b ng đ ng v t, s n ph m đ ng v t chưa đư c ki m d ch; c) V n chuy n, kinh doanh đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đúng lo i ghi trong gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t; d) V n chuy n th c ăn th a, ch t th i c a đ ng v t m c b nh truy n nhi m chưa qua x lý v sinh thú y. 3. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) V n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ tiêu chu n v sinh thú y mà không có gi y ch ng nh n ki m d ch;
 6. b) Không th c hi n đúng quy đ nh c a cơ quan ki m d ch đ ng v t khi v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t đã có k t lu n là b nhi m đ i tư ng ki m d ch đ x lý. 4. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t ra kh i đ a phương đang b đình ch vi c xu t đ ng v t, s n ph m đ ng v t theo quy t đ nh công b c a cơ quan có th m quy n v thú y. 5. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 4 Đi u này; b) Bu c th c hi n vi c ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i các đi m a, b, c kho n 2 Đi u này; c) Bu c th c hi n các bi n pháp x lý v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t, th c ăn chăn nuôi, ch t th i đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m d kho n 2, đi m a kho n 3 Đi u này. Đi u 12. Vi ph m quy đ nh v ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam 1. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không th c hi n đúng quy đ nh v nh p kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t mang theo ngư i; b) Không d ng, đ phương ti n đúng đi m quy đ nh đ ti n hành th t c ki m d ch, ki m tra v sinh thú y khi v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi không th c hi n đúng th i gian quy đ nh trong gi y phép khi t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p đ ng v t, s n ph m đ ng v t. 3. Ph t ti n t 2.500.000 đ ng đ n 4.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không th c hi n vi c ki m d ch đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t khi nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam; b) Không ch p hành vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c đ a đi m t p trung, phương ti n v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t, ch t th i đ ng v t; ch t đ n, các v t d ng khác có liên quan khi xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam; c) Nh p kh u đ i tư ng ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đúng ch ng lo i ghi trong gi y phép. 4. Ph t ti n t 4.000.000 đ ng đ n 6.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam không đúng lo i đ ng v t, s n ph m đ ng v t, đ a đi m ghi trong gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; b) Đ quá th i h n t trên 10 ngày không tái xu t đ ng v t, s n ph m đ ng v t đã bu c ph i tái xu t. 5. Ph t ti n t 6.000.000 đ ng đ n 8.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Đưa gi ng đ ng v t nh p kh u đ theo dõi cách ly ki m d ch t i đ a đi m không đúng quy đ nh c a cơ quan ki m d ch đ ng v t có th m quy n; b) Không ch p hành các quy đ nh c a cơ quan ki m d ch đ ng v t đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t đang trong th i gian theo dõi cách ly ki m d ch; c) Đánh tráo ho c làm tăng s lư ng đ ng v t, s n ph m đ ng v t đã đư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch b ng đ ng v t, s n ph m đ ng v t chưa đư c ki m d ch; d) Không có h sơ ki m d ch h p l khi xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam đ ng v t, s n ph m đ ng v t; đ) T u tán ho c v t b đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ tr n tránh ki m d ch; e) T ý b c d hàng hóa ho c tháo d các phương ti n v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh p kh u, t m nh p tái xu t, quá c nh khi chưa đư c phép c a cơ quan ki m d ch đ ng v t; g) V n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t quá c nh không đúng l trình quy đ nh ho c t ý d ng l i t i các đi m không đúng quy đ nh c a cơ quan ki m d ch đ ng v t;
 7. h) Đ đ ng v t quá c nh ti p xúc đ ng v t nuôi trên lãnh th Vi t Nam; i) Không ch p hành các bi n pháp x lý v sinh thú y theo hư ng d n c a cơ quan ki m d ch đ ng v t đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t thu c di n ph i ki m d ch khi xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam; k) Không ch p hành các bi n pháp x lý v sinh thú y theo yêu c u c a cơ quan ki m d ch đ ng v t đ i v i đ ng v t ch t, ch t th i đ ng v t, ch t đ n, th c ăn th a c a ngư i và đ ng v t, bao bì đóng gói s n ph m đ ng v t và các ch t th i khác trong quá trình v n chuy n quá c nh. 6. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 12.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Quá c nh lãnh th Vi t Nam, chuy n c a kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đư c phép c a cơ quan thú y có th m quy n c a Vi t Nam; b) Đưa vào lãnh th Vi t Nam đ ng v t, s n ph m đ ng v t có trong Danh m c đ ng v t, s n ph m đ ng v t thu c di n ph i ki m d ch mà không rõ ngu n g c xu t x ; c) Không ch p hành ho c ch p hành nhưng chưa đ th i h n theo dõi cách ly ki m d ch đã đưa ra s d ng, kinh doanh đ ng v t, s n ph m đ ng v t; d) Không ch p hành các bi n pháp bao vây, tiêu hu đ ng v t, s n ph m đ ng v t b nhi m m m b nh thu c Danh m c các b nh nguy hi m c a đ ng v t ho c Danh m c các b nh ph i công b d ch ho c vi sinh v t l gây h i mà cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có th m quy n c a Vi t Nam đã có quy t đ nh ph i tiêu h y; đ) Nh p kh u b nh ph m, đ i tư ng ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t mà không có văn b n đ ng ý c a C c Thú y; e) Không ch p hành bi n pháp x lý đ i v i b nh ph m không đư c ch p thu n đưa vào lãnh th Vi t Nam. 7. Ph t ti n t 12.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam đ ng v t m c b nh, s n ph m đ ng v t mang m m b nh thu c Danh m c các b nh ph i công b d ch theo quy đ nh pháp lu t v thú y c a Vi t Nam; b) V t b xác đ ng v t, ch t th i, th c ăn th a, bao bì đóng gói s n ph m đ ng v t, rác có ch a m m b nh nguy hi m, các y u t đ c h i khác t i nơi ki m d ch c a kh u trư c khi cơ quan ki m d ch đ ng v t ti n hành các bi n pháp x lý v sinh thú y. 8. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n vi c v sinh kh trùng tiêu đ c đ a đi m, phương ti n v n chuy n, ch t th i đ ng v t, ch t đ n và các v t d ng có liên quan khác đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 3 Đi u này; b) Bu c tái xu t đ ng v t, s n ph m đ ng v t, đ i tư ng ki m d ch đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m c kho n 3, đi m a kho n 4, đi m c kho n 5 Đi u này; c) Bu c th c hi n vi c cách ly ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t đúng đ a đi m, đúng th i h n theo quy đ nh đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m a, b kho n 5, đi m c kho n 6 Đi u này; d) T ch thu đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m a, b kho n 6 Đi u này; đ) Bu c x lý v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t, xác, ch t th i đ ng v t, ch t đ n, th c ăn, bao bì đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m i và đi m k kho n 5 Đi u này; e) Bu c tiêu h y ho c bu c tái xu t đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m a kho n 7 Đi u này n u đ ng v t, s n ph m đ ng v t bu c tái xu t không ph i quá c nh m t nư c th ba; g) Bu c tiêu hu đ ng v t, s n ph m đ ng v t, b nh ph m, đ i tư ng ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m đ kho n 5, các đi m d, đ, e kho n 6 Đi u này. Đi u 13. Vi ph m quy đ nh v ki m soát gi t m đ ng v t 1. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây c a cá nhân, t ch c gi t m đ ng v t, sơ ch s n ph m đ ng v t đ kinh doanh:
 8. a) Không th c hi n vi c gi t m đ ng v t đ kinh doanh t i cơ s gi t m t p trung đ i v i nơi có cơ s gi t m t p trung; b) S d ng nư c không đ tiêu chu n v sinh đ gi t m , sơ ch s n ph m đ ng v t; c) Không khai báo đ cơ quan thú y có th m quy n th c hi n ki m soát gi t m đ i v i nh ng nơi chưa có cơ s gi t m t p trung. 2. Ph t ti n đ i v i hành vi vi ph m c a cơ s gi t m đ ng v t, sơ ch s n ph m đ ng v t t p trung theo m c sau đây: a) Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 400.000 đ ng đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u này; b) Ph t ti n t 300.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi không v sinh s ch s cho đ ng v t trư c khi gi t m ho c không th c hi n quy đ nh v v sinh, kh trùng, tiêu đ c cơ s gi t m , sơ ch , nơi ch a đ ng, b o qu n s n ph m đ ng v t đ nh kỳ và khi cơ s b đình ch ho t đ ng; c) Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 800.000 đ ng đ i v i hành vi không th c hi n vi c tách riêng đ ng v t m c b nh, nghi m c b nh, nhi m b nh, nghi nhi m b nh đ gi t m , x lý sau ho c không đ riêng, đánh d u đ phân bi t s n ph m đ ng v t không đ tiêu chu n v sinh thú y. 3. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 1.500.000 đ ng đ i v i hành vi gi t m đ ng v t m c b nh, nghi m c b nh truy n nhi m nguy hi m t i đ a đi m không đư c cơ quan thú y ch đ nh. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các bi n pháp v sinh thú y đ b o đ m ch t lư ng s n ph m đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 1, đi m c kho n 2 Đi u này; b) Bu c th c hi n vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c cơ s gi t m đ ng v t, sơ ch , b o qu n s n ph m đ ng v t đ i v i vi ph m t i đi m b kho n 2 Đi u này. Đi u 14. Vi ph m quy đ nh v kinh doanh đ ng v t, s n ph m đ ng v t 1. Ph t ti n đ i v i hành vi kinh doanh th t, s n ph m khác c a đ ng v t chưa đư c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có th m quy n ki m soát gi t m theo m c ph t sau: a) Ph t ti n t 50.000 đ ng đ n 100.000 đ ng khi s n ph m đ ng v t có tr giá đ n 1.000.000 đ ng; b) Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 200.000 đ ng khi s n ph m đ ng v t có tr giá t trên 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng; c) Ph t ti n t 300.000 đ ng đ n 500.000 đ ng khi s n ph m đ ng v t có tr giá t trên 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng; d) Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 800.000 đ ng khi s n ph m đ ng v t có tr giá t trên 5.000.000 đ ng đ n 8.000.000 đ ng; đ) Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 1.500.000 đ ng khi s n ph m đ ng v t có tr giá t trên 8.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng; e) Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng khi s n ph m đ ng v t có tr giá t trên 15.000.000 đ ng đ n 30.000.000 đ ng; g) Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 7.000.000 đ ng khi s n ph m đ ng v t có tr giá t 30.000.000 đ ng tr lên. 2. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi không th c hi n đúng quy đ nh v đi u ki n v sinh thú y đ i v i nơi kinh doanh đ ng v t, s n ph m đ ng v t; phương ti n b y bán, b o qu n, ch a đ ng, bao gói s n ph m đ ng v t. 3. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ tiêu chu n v sinh thú y. 4. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Kinh doanh th t và các s n ph m đ ng v t khác d ng tươi s ng b tiêm, chích t p ch t ho c đưa thêm ch t khác làm gi m ch t lư ng, hương v t nhiên c a s n ph m đ ng v t nhưng không nh hư ng đ n an toàn s d ng cho ngư i, môi sinh, môi trư ng; b) Kinh doanh th t, các s n ph m đ ng v t tươi s ng khác b nhi m khu n ho c ch t đ c h i vư t m c gi i h n cho phép.
 9. 5. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh s n ph m đ ng v t tươi s ng có dư lư ng thu c, hóa ch t quá gi i h n cho phép. 6. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh s n ph m đ ng v t có s d ng ph gia ngoài Danh m c đư c phép s d ng ho c s d ng quá gi i h n cho phép. 7. Ph t ti n t 4.000.000 đ ng đ n 8.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Kinh doanh th t, s n ph m khác c a đ ng v t d ng tươi s ng đư c b o qu n b ng các hóa ch t không đư c phép s d ng; b) Kinh doanh th t, s n ph m khác c a đ ng v t d ng tươi s ng b tiêm, chích t p ch t ho c đưa thêm ch t khác nh hư ng đ n an toàn s c kh e ngư i s d ng ho c môi sinh, môi trư ng; c) Kinh doanh th t, s n ph m khác c a đ ng v t d ng tươi s ng, sơ ch mang m m b nh truy n nhi m nguy hi m; d) Kinh doanh đ ng v t m c b nh thu c Danh m c các b nh ph i công b d ch. 8. Ph t ti n t 8.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Kinh doanh th t, s n ph m khác c a đ ng v t b gi t m b t bu c d ng tươi s ng; b) Kinh doanh đ ng v t b m c b nh truy n nhi m nguy hi m theo quy đ nh ph i tiêu h y ho c s n ph m c a chúng. 9. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c tiêu h y đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 4; các kho n 5, 6, 7, 8 Đi u này; b) T ch thu, tiêu h y s n ph m đ ng v t đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 4; các kho n 5, 6, 7, 8 Đi u này trong trư ng h p không áp d ng đư c bi n pháp quy đ nh t i đi m a kho n này; c) Bu c th c hi n đúng các quy đ nh v đi u ki n v sinh thú y đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; d) Bu c x lý v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t theo quy đ nh đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 3, đi m a kho n 4 Đi u này. Đi u 15. Vi ph m quy đ nh v v sinh thú y 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 đ ng đ n 200.000 đ ng đ i v i hành vi không b o đ m các quy đ nh v đi u ki n v sinh thú y trong chăn nuôi đ ng v t. 2. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 400.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không b o đ m v sinh thú y phương ti n v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t; b) Không b o đ m đi u ki n v sinh thú y đ a đi m t p trung đ ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; nơi t p trung, b c x p, thu gom, mua bán đ ng v t, s n ph m đ ng v t; c) Gi t m đ ng v t không đ tiêu chu n v sinh thú y đ kinh doanh. 3. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không đ tiêu chu n v sinh thú y đ i v i cơ s chăn nuôi đ ng v t t p trung; cơ s s n xu t, kinh doanh con gi ng; cơ s gi t m đ ng v t, sơ ch , bao gói, b o qu n, kinh doanh s n ph m đ ng v t; vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t; cơ s , c a hàng kinh doanh thu c thú y; b) Không đ đi u ki n v sinh thú y đ i v i cơ s ki m nghi m, th nghi m, kh o nghi m thu c thú y; cơ s xét nghi m ch n đoán b nh đ ng v t; cơ s ph u thu t đ ng v t; c) Không th c hi n vi c x lý ho c x lý không theo đúng quy đ nh đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t mà cơ quan ki m d ch đã k t lu n là không đ tiêu chu n v sinh thú y; d) Nh p kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t g i qua đư ng bưu đi n không đ tiêu chu n v sinh thú y. 4. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không b o đ m v sinh thú y đ i v i nơi t p trung, b c x p đ ng v t, s n ph m đ ng v t các sân bay, sân ga, b n c ng; khu cách ly ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t;
 10. b) Không đ đi u ki n v sinh thú y quy đ nh đ i v i phương ti n v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t khi nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam. 5. Ph t ti n t 4.000.000 đ ng đ n 6.000.000 đ ng đ i v i hành vi không đ tiêu chu n v sinh thú y c a cơ s s n xu t, gia công, san chia thu c thú y. 6. Ph t ti n t 6.000.000 đ ng đ n 8.000.000 đ ng đ i v i hành vi nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ tiêu chu n v sinh thú y. 7. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n đúng các quy đ nh v đi u ki n v sinh thú y đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 1; các đi m a, b c a kho n 2; đi m a, b kho n 3; kho n 4; kho n 5 Đi u này; b) Bu c x lý v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t theo quy đ nh đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m c kho n 2, đi m c, d kho n 3, kho n 6 Đi u này. M c3 HÀNH VI VI PH M QUY Đ NH V QU N LÝ THU C THÚ Y, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y Đi u 16. Vi ph m quy đ nh v s n xu t, gia công, san chia thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y 1. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 4.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không th c hi n đúng quy trình công ngh ho c không có h sơ s n xu t theo quy đ nh trong s n xu t thu c thú y; b) Không có gi y ch ng nh n cơ s đ t tiêu chu n v sinh thú y do cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có th m quy n c p. 2. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t thu c thú y không đúng công th c đã đăng ký. 3. Ph t ti n t 6.000.000 đ ng đ n 8.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t, gia công, san chia thu c thú y không có trong Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam, Danh m c ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam. 4. Ph t ti n t 8.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) S n xu t thu c thú y b ng nguyên li u không có phi u phân tích ch t lư ng; b) S n xu t thu c thú y b ng nguyên li u không rõ ngu n g c xu t x . 5. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy đ nh t i đi m a, b, c, d, đ, e, g, h kho n 6 Đi u 17 c a Ngh đ nh này nhưng không quá 30.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t, gia công, san chia thu c thú y thu c Danh m c thu c thú y, Danh m c ch ph m sinh h c c m s d ng t i Vi t Nam. 6. Ph t ti n t 20.000.000 đ ng đ n 30.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t, gia công, san chia vi sinh v t c m s d ng t i Vi t Nam. 7. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh s n xu t thu c thú y 06 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2, 3, 4 Đi u này; b) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh s n xu t thu c thú y 01 năm đ i v i vi ph m quy đ nh t i các kho n 5, 6 Đi u này; c) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này; d) Bu c thu h i thu c thú y đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2 và đi m a kho n 4 Đi u này; đ) Bu c tiêu hu thu c thú y đ i v i vi ph m quy đ nh t i các kho n 3, 5, 6; đi m b kho n 4 Đi u này; t ch thu nguyên li u, bao bì, nhãn đư c s d ng đ s n xu t, gia công, san chia thu c thú y c m s d ng. Đi u 17. Vi ph m quy đ nh v kinh doanh thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y, nguyên li u làm thu c thú y 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây:
 11. a) Kinh doanh thu c thú y không có c a hàng, trang thi t b b o qu n thu c ho c có c a hàng, trang thi t b b o qu n nhưng không đ đi u ki n theo quy đ nh; b) Kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c chung v i th c ăn chăn nuôi mà không có khu v c ho c t , qu y b y bán riêng. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Kinh doanh nguyên li u làm thu c thú y không đ đi u ki n b o qu n theo quy đ nh; b) Kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c chung v i thu c b o v th c v t, y t , lương th c, th c ph m. 3. Ph t ti n đ i v i hành vi kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c không có trong Danh m c thu c thú y, Danh m c ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam theo m c ph t sau: a) Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá đ n 5.000.000 đ ng; b) Ph t ti n t 300.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng; c) Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng; d) Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 20.000.000 đ ng đ n 30.000.000 đ ng; đ) Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 4.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 30.000.000 đ ng đ n 50.000.000 đ ng; e) Ph t ti n t 4.000.000 đ ng đ n 6.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 50.000.000 đ ng đ n 70.000.000 đ ng; g) Ph t ti n t 6.000.000 đ ng đ n 8.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 70.000.000 đ ng đ n 100.000.000 đ ng; h) Ph t ti n t 8.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 100.000.000 đ ng. 4. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy đ nh t i kho n 3 Đi u này đ i v i hành vi kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c h t h n s d ng; không rõ ngu n g c xu t x . 5. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) S d ng, kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c đang trong th i gian ki m nghi m, th nghi m, kh o nghi m; b) Không th c hi n vi c ki m nghi m l i nguyên li u làm thu c thú y nh p kh u theo quy đ nh trư c khi kinh doanh. 6. Ph t ti n đ i v i hành vi kinh doanh thu c thú y thu c Danh m c thu c thú y c m nh p kh u, c m s d ng t i Vi t Nam theo m c ph t sau đây: a) Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá đ n 5.000.000 đ ng; b) Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng; c) Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng; d) Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 20.000.000 đ ng đ n 30.000.000 đ ng; đ) Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 30.000.000 đ ng đ n 50.000.000 đ ng; e) Ph t ti n t 8.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 30.000.000 đ ng đ n 50.000.000 đ ng; g) Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t trên 50.000.000 đ ng đ n 70.000.000 đ ng;
 12. h) Ph t ti n t 15.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i thu c thú y có tr giá t 70.000.000 đ ng đ n dư i 100.000.000 đ ng. 7. Các m c ph t ti n quy đ nh t i kho n 6 Đi u này cũng đư c áp d ng x ph t đ i v i các ch phương ti n v n t i, ch kho hàng, t ch c kinh doanh d ch v giao nh n thu c thú y n u có hành vi c ý v n chuy n, ch a ch p ho c c t gi u, giao nh n thu c thú y c m nh p kh u ho c c m s d ng t i Vi t Nam. 8. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh thú y 03 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này trong trư ng h p vi ph m 03 l n tr lên ho c tái ph m; b) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh thú y 06 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i các kho n 3, 4, 5 Đi u này; c) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh thú y 12 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 6 Đi u này; d) Bu c tiêu h y thu c thú y, nguyên li u làm thu c đ i v i vi ph m quy đ nh t i các kho n 3, 4 Đi u này; đ) Bu c thu h i thu c thú y, nguyên li u làm thu c đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m a kho n 5 Đi u này; e) Bu c ki m nghi m l i nguyên li u làm thu c thú y nh p kh u trư c khi kinh doanh đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u này; g) Bu c tiêu h y thu c thú y c m s d ng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 6 Đi u này. Đi u 18. Vi ph m quy đ nh v ghi nhãn thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y 1. Ph t ti n t 400.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c có nhãn (k c nhãn ph ) b che l p, rách nát, m nh t không đ c đư c các n i dung ghi trên nhãn. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c có nhãn trình bày không đúng quy đ nh v kích thư c, di n tích, v trí ghi các n i dung, cách ghi, ngôn ng s d ng trên nhãn. 3. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 4.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c có nhãn (k c nhãn ph ) ho c tài li u kèm theo không ghi đ ho c không đúng nh ng n i dung b t bu c theo quy đ nh. 4. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 6.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c mà trên nhãn có nh ng thông tin b ng hình nh, hình v , ch vi t như d u hi u ch t lư ng, tiêu chu n, bi u tư ng ch t lư ng, mã s , mã v ch, huy chương, gi i thư ng các lo i và các thông tin khác không đúng s th t. 5. Ph t ti n t 4.000.000 đ ng đ n 8.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c có nhãn (k c nhãn g c ho c nhãn ph c a thu c thú y, nguyên li u làm thu c nh p kh u) b t y xóa, s a ch a làm sai l ch thông tin v thu c thú y, nguyên li u làm thu c. 6. Ph t ti n t 6.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c mà không có nhãn theo h sơ đăng ký đã đư c duy t; b) Kinh doanh thu c thú y, nguyên li u làm thu c nh p kh u có nhãn g c b ng ti ng nư c ngoài mà không có nhãn ph b ng ti ng Vi t Nam theo quy đ nh. 7. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy đ nh t kho n 1 đ n kho n 6 Đi u này đ i v i hành vi vi ph m là c a t ch c, cá nhân s n xu t, gia công, san chia, nh p kh u thu c thú y, nguyên li u làm thu c. 8. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c đình ch lưu thông thu c thú y, nguyên li u làm thu c có nhãn vi ph m quy đ nh t i Đi u này; b) Bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c vi ph m v nhãn thu c thú y, nguyên li u làm thu c trư c khi đưa ra lưu thông đ i v i vi ph m quy đ nh t i Đi u này.
 13. Đi u 19. Vi ph m quy đ nh v nh p kh u thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y 1. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 6.000.000 đ ng đ i v i hành vi nh p kh u thu c thú y, nguyên li u làm thu c không đúng ch ng lo i ghi trong gi y phép. 2. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Nh p kh u thu c thú y, nguyên li u làm thu c không có trong Danh m c thu c thú y, Danh m c ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam mà không đư c phép c a C c Thú y; b) Nh p kh u thu c thú y, nguyên li u làm thu c sau khi nư c s n xu t công b c m lưu hành trên th trư ng; c) Nh p kh u thu c thú y, nguyên li u làm thu c h t h n s d ng ho c không rõ ngu n g c xu t x ; d) Nh p kh u thu c thú y, nguyên li u làm thu c không còn nguyên bao bì xu t x ; đ) C tình tr n tránh vi c ki m tra ch t lư ng thu c thú y, nguyên li u làm thu c nh p kh u do cơ quan có th m quy n th c hi n. 3. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t nhưng không quá 30.000.000 đ ng đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m a, b, c, d, đ, e, g, h kho n 6 Đi u 17 c a Nghi đ nh này n u vi ph m là c a cá nhân, t ch c nh p kh u thu c thú y, nguyên li u làm thu c thu c Danh m c thu c thú y c m nh p kh u, c m s d ng t i Vi t Nam. 4. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh thú y t 6 tháng đ n 12 tháng đ i v i hành vi vi ph m t i kho n 1 Đi u này; b) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh thú y 12 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; c) Bu c tái xu t thu c thú y, nguyên li u làm thu c đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 1, các đi m a, b, d kho n 2 Đi u này; d) Bu c tiêu h y thu c thú y, nguyên li u làm thu c đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m c kho n 2, kho n 3 Đi u này; đ) Bu c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng thu c thú y, nguyên li u làm thu c đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m đ kho n 2 Đi u này. Đi u 20. Vi ph m quy đ nh v thông tin, qu ng cáo thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Qu ng cáo thu c thú y sai s th t, không đúng v i h sơ đã đăng ký; b) Qu ng cáo có n i dung làm gi m uy tín, ch t lư ng thu c thú y c a cá nhân, t ch c khác; c) Qu ng cáo thu c thú y có trong Danh m c thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y h n ch s d ng t i Vi t Nam. 2. Ph t ti n t 15.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i hành vi qu ng cáo thu c thú y có trong Danh m c thu c thú y, Danh m c ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y c m s d ng t i Vi t Nam. 3. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh thú y t 6 tháng đ n 12 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m c kho n 1, kho n 2 Đi u này; b) Bu c c i chính thông tin sai s th t trên phương ti n đã thông tin v n i dung sai s th t đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i các đi m a, b kho n 1 Đi u này. Đi u 21. Vi ph m quy đ nh v công b tiêu chu n ch t lư ng thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y 1. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t, gia công, san chia, nh p kh u thu c thú y có nh ng thay đ i v ch t lư ng ho c nhãn so v i n i dung đã công b mà không công b l i.
 14. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t, gia công, san chia, nh p kh u thu c thú y có trong Danh m c thu c thú y, Danh m c ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam mà không th c hi n công b tiêu chu n ch t lư ng. 3. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t, gia công, san chia, nh p kh u thu c thú y có ch t lư ng th c t th p hơn ch t lư ng đã công b . 4. Các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c công b l i tiêu chu n ch t lư ng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này; b) Bu c công b tiêu chu n ch t lư ng trong th i h n quy đ nh đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; c) Bu c thu h i thu c thú y đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 3 Đi u này. Đi u 22. Vi ph m quy đ nh v công b ch t lư ng thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y phù h p tiêu chu n 1. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t, gia công, san chia, nh p kh u thu c thú y thu c Danh m c ph i công b ch t lư ng phù h p tiêu chu n nhưng không công b . 2. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 7.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t, gia công, san chia, nh p kh u thu c thú y thu c Danh m c ph i công b ch t lư ng phù h p tiêu chu n nhưng chưa công b ch t lư ng phù h p tiêu chu n mà đóng d u phù h p tiêu chu n ho c dán tem phù h p tiêu chu n ho c thông tin, qu ng cáo là đã công b ch t lư ng phù h p tiêu chu n. 3. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t, gia công, san chia, nh p kh u thu c thú y thu c Danh m c ph i công b ch t lư ng phù h p tiêu chu n mà ch t lư ng th c t th p hơn m c ch t lư ng đã công b nhưng chưa nh hư ng đ n s c kh e đ ng v t, s c kh e con ngư i. 4. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i hành vi s n xu t, gia công, san chia, nh p kh u thu c thú y thu c Danh m c ph i công b ch t lư ng phù h p tiêu chu n mà ch t lư ng th c t th p hơn m c ch t lư ng đã công b , nh hư ng đ n s c kh e đ ng v t, s c kh e con ngư i. 5. Các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c công b ch t lư ng phù h p tiêu chu n trong th i h n quy đ nh đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này; b) Bu c tiêu hu bao bì, tem vi ph m; bu c c i chính thông tin sai s th t trên phương ti n đã thông tin n i dung sai s th t; bu c công b ch t lư ng thu c thú y phù h p tiêu chu n theo quy đ nh đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; c) Bu c thu h i thu c thú y có ch t lư ng kém đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 3 Đi u này; d) Bu c tiêu h y thu c thú y có ch t lư ng kém đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 4 Đi u này. M C 4: HÀNH VI VI PH M CÁC QUY Đ NH KHÁC TRONG LĨNH V C THÚ Y Đi u 23. Vi ph m quy đ nh v ch ng ch hành ngh thú y 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây v ch ng ch hành ngh tiêm phòng, ch n đoán b nh, kê đơn, chăm sóc s c kh e đ ng v t, các d ch v tư v n v thú y (sau đây đư c g i là hành ngh d ch v thú y): a) Cho thuê, cho mư n ch ng ch hành ngh ; b) T vi t thêm, t y xóa, s a ch a n i dung trong ch ng ch hành ngh ; c) S d ng ch ng ch hành ngh đã h t h n. 2. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi hành ngh d ch v thú y không đúng ngành ngh , ph m vi chuyên môn ghi trong ch ng ch hành ngh . 3. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 800.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây v hành ngh d ch v thú y: a) Hành ngh không có ch ng ch hành ngh ; b) Ti p t c hành ngh khi đã b thu h i ch ng ch hành ngh .
 15. 4. Ph t ti n đ i v i hành vi vi ph m v ch ng ch hành ngh kinh doanh thu c thú y theo m c ph t sau: a) Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 1 Đi u này; b) Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m a, b kho n 3 Đi u này. 5. Ph t ti n đ i v i hành vi vi ph m v ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, san chia, ki m nghi m, th nghi m, kh o nghi m, xu t nh p kh u thu c thú y theo m c ph t sau: a) Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 1 Đi u này ho c hành ngh không đúng đ a đi m ghi trong ch ng ch hành ngh ; b) Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 4.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m a, b kho n 3 Đi u này. 6. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh t 06 tháng đ n 12 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i các đi m a, b kho n 1, kho n 2 Đi u này. Đi u 24. Vi ph m quy đ nh v hành ngh d ch v thú y 1. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 400.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không ch p hành ch đ báo cáo đ nh kỳ ho c đ t xu t khi có d ch b nh theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có th m quy n; b) Không tham gia các ho t đ ng phòng b nh, ch ng d ch b nh cho đ ng v t theo yêu c u c a chính quy n đ a phương, cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y khi x y ra d ch b nh đ ng v t. 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) S d ng thu c thú y không có trong Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam đ phòng, ch a b nh cho đ ng v t; b) S d ng nguyên li u làm thu c thú y đ phòng, ch a b nh cho đ ng v t không theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; c) Hành ngh không b o đ m đ đi u ki n v sinh thú y, d ng c k thu t theo quy đ nh. 3. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) S d ng thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y đ phòng, ch a b nh mà gây h u qu x u cho s c kh e đ ng v t, s c kh e c a ngư i s d ng s n ph m đ ng v t; b) Ch a b nh cho đ ng v t m c b nh thu c Danh m c các b nh c m ch a ho c Danh m c các b nh ph i tiêu h y, gi t m b t bu c. 4. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh 06 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này trong trư ng h p vi ph m t 03 l n tr lên ho c tái ph m; b) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh 12 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 Đi u này trong trư ng h p vi ph m t 03 l n tr lên ho c tái ph m. Đi u 25. Vi ph m quy đ nh v gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, gi y ch ng nh n ki m tra v sinh thú y 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Cho thuê, cho mư n gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, gi y ch ng nh n ki m tra v sinh thú y; b) T vi t thêm, t y xóa, s a ch a các n i dung ghi trong gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, gi y ch ng nh n ki m tra v sinh thú y.
 16. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 4.000.000 đ ng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này n u vi ph m là c a t ch c, cá nhân chăn nuôi đ ng v t t p trung, chuyên kinh doanh đ ng v t, s n ph m đ ng v t. Đi u 26. Vi ph m quy đ nh v gi y phép, gi y ch ng nh n khác trong lĩnh v c thú y 1. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 4.000.000 đ ng đ i v i hành vi cho thuê, cho mư n, t vi t thêm, t y xóa, s a ch a n i dung ghi t i m t trong các lo i gi y sau: a) Quy t đ nh cho phép th nghi m thu c thú y; b) Quy t đ nh cho phép kh o nghi m thu c thú y; c) Gi y ch ng nh n đăng ký s n xu t thu c thú y; d) Gi y ch ng nh n đăng ký nh p kh u thu c thú y; đ) Phi u ki m nghi m Nhà nư c v ch t lư ng thu c thú y. 2. Hình th c x ph t b sung: Thu h i các lo i gi y đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 27. X ph t v kinh doanh tem v sinh thú y, nhãn, bao bì gi dùng cho đ ng v t, s n ph m đ ng v t, thu c thú y 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh tem, nhãn, bao bì gi dùng cho đ ng v t, s n ph m đ ng v t, thu c thú y. 2. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này n u hành vi vi ph m là c a cá nhân, t ch c s n xu t ho c nh p kh u tem, nhãn, bao bì gi dùng cho đ ng v t, s n ph m đ ng v t, thu c thú y. 3. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu phương ti n làm tem, nhãn, bao bì gi đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; b) T ch thu tiêu h y tem, nhãn, bao bì gi đ i v i vi ph m quy đ nh t i Đi u này trong trư ng h p không áp d ng đư c bi n pháp quy đ nh t i đi m a kho n 3 Đi u này; c) Bu c tiêu h y các lo i tem, nhãn, bao bì gi đ i v i vi ph m quy đ nh t i Đi u này. Đi u 28. Vi ph m v c n tr ngư i thi hành công v 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không th c hi n vi c kê khai, khai báo ho c kê khai, khai báo không trung th c theo yêu c u c a ngư i, cơ quan có th m quy n; b) Gây c n tr , khó khăn ho c tr n tránh vi c ki m tra c a ngư i, cơ quan có th m quy n. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau đây: a) Lăng m , làm nh c, hành hung ch ng l i ngư i, cơ quan đang làm nhi m v ki m tra; b) C ý trì hoãn ho c tr n tránh không thi hành quy t đ nh hành chính c a ngư i, cơ quan có th m quy n. 3. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 4.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau đây: a) T ý tháo g niêm phong tang v t, phương ti n vi ph m đang b niêm phong, t m gi ho c t ý làm thay đ i hi n trư ng vi ph m hành chính; b) T u tán, làm thay đ i, đánh tráo tang v t, phương ti n đang b ki m tra ho c t m gi ; c) Tàng tr , ch a ch p, tiêu th tang v t, phương ti n đang b ki m tra, t m gi , b t u tán. 4. Các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c thu h i các tang v t, phương ti n b t u tán đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m b, c kho n 3 Đi u này; b) Bu c thi hành quy t đ nh c a cơ quan, ngư i có th m quy n đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này; c) Bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi m a kho n 3 Đi u này.
 17. Chương 3: TH M QUY N, TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH Đi u 29. Th m quy n x ph t hành chính c a thanh tra chuyên ngành 1. Thanh tra viên chuyên ngành đang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n đ n 200.000 đ ng; b) T ch thu tang v t, phương ti n s d ng đ vi ph m hành chính có giá tr đ n 2.000.000 đ ng; c) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i các đi m a, b, c, e, g, h, i, k, l, m kho n 3 Đi u 7 c a Ngh đ nh này. 2. Chánh thanh tra S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có quy n: a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n đ n 20.000.000 đ ng; b) Tư c quy n s d ng gi y phép, gi y ch ng nh n, ch ng ch hành gh thú y; c) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính; d) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i đi m a, b, c, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q kho n 3 Đi u 7 c a Ngh đ nh này. 3. Chánh thanh tra B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có quy n: a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n đ n 30.000.000 đ ng; b) Tư c quy n s d ng gi y phép, gi y ch ng nh n, ch ng ch hành ngh thú y; c) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính; d) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i đi m a, b, c, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q kho n 3 Đi u 7 c a Ngh đ nh này. Đi u 30. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a y ban nhân dân các c p 1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có quy n x ph t các hành vi vi ph m hành chính quy đ nh t i Chương II c a Ngh đ nh này thu c đ a bàn qu n lý c a đ a phương g m: a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n đ n 500.000 đ ng; b) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính có giá tr đ n 500.000 đ ng; c) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i các đi m a, b, c, h, i, k, l, m kho n 3 Đi u 7 c a Ngh đ nh này. 2. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có quy n x ph t các hành vi vi ph m hành chính quy đ nh t i Chương II c a Ngh đ nh này thu c đ a bàn qu n lý c a đ a phương g m: a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n đ n 20.000.000 đ ng; b) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính; c) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i các đi m a, b, c, e, g, i, k, l, m kho n 3 Đi u 7 c a Ngh đ nh này. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có quy n x ph t các hành vi vi ph m hành chính quy đ nh t i Chương II c a Ngh đ nh này thu c đ a bàn qu n lý c a đ a phương g m: a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n đ n m c t i đa quy đ nh t i Ngh đ nh này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép, gi y ch ng nh n, ch ng ch hành ngh thú y; c) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính; d) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i kho n 3 Đi u 7 c a Ngh đ nh này. Đi u 31. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a các cơ quan khác 1. Ngoài nh ng ngư i có th m quy n x ph t quy đ nh t i Đi u 29 và Đi u 30 c a Ngh đ nh này, nh ng ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a các cơ quan khác theo quy đ nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính trong ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao mà phát hi n các hành vi vi ph m hành chính quy đ nh trong Ngh đ nh này thu c lĩnh v c ho c đ a bàn qu n lý c a mình thì có quy n x ph t.
 18. 2. Trong trư ng h p vi ph m hành chính thu c th m quy n x lý c a nhi u cơ quan thì vi c x lý do cơ quan th lý đ u tiên th c hi n. Đi u 32. Th t c x ph t vi ph m hành chính 1. Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y th c hi n theo quy đ nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh đnh s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Các v vi ph m hành chính b x ph t đ u ph i l p thành h sơ và lưu gi đ y đ t i cơ quan x ph t trong th i h n pháp lu t quy đ nh. Vi c l p biên b n, quy t đ nh x ph t ph i tuân theo th t c quy đ nh t i các Đi u 54, 55 và 56 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 19, 20, 21 c a Ngh đ nh s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Vi c ph t ti n và n p ti n ph t ph i tuân theo th t c quy đ nh t i Đi u 57 và 58 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 25 Ngh đ nh s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. Th t c tư c quy n s d ng gi y phép, gi y ch ng nh n, ch ng ch hành ngh trong lĩnh v c thú y th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 59 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 5. Th t c t ch thu và x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y th c hi n theo quy đ nh t i các Đi u 60, 61 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các Đi u 31, 32, 33 và 34 Ngh đ nh s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 33. Ch p hành quy t đ nh x ph t và cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y 1. Cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y b x ph t hành chính theo quy đ nh c a Ngh đ nh này ph i ch p hành quy t đ nh x ph t trong th i h n 10 ngày k t ngày đư c giao quy t đ nh x ph t, tr trư ng h p quy đ nh t i Đi u 65 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Quá th i h n đư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này mà cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y không t nguy n ch p hành ho c c ý tr n tránh ch p hành quy t đ nh x ph t thì b cư ng ch thi hành. Cá nhân, t ch c b cư ng ch thi hành ph i ch u m i chi phí cho vi c t ch c th c hi n các bi n pháp cư ng ch . Th t c cư ng ch thi hành theo quy đ nh t i Đi u 66 và 67 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh đ nh s 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 quy đ nh th t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính. Chương 4: KHI U N I, T CÁO Đi u 34. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính, b áp d ng các bi n pháp ngăn ch n hành chính ho c ngư i đ i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính ho c quy t đ nh áp d ng bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo. 2. Vi c khi u n i quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính không làm đình ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y. 3. Cá nhân có quy n t cáo v i các cơ quan nhà nư c có th m quy n nh ng vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y c a cá nhân, t ch c quy đ nh t i Ngh đ nh này; t cáo các hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Trình t , th t c, th i h n, th m quy n khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo v x ph t hành chính trong lĩnh v c thú y th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH
 19. Đi u 35. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th b n Quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong công tác thú y ban hành kèm theo Ngh đ nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph . Đi u 36. Trách nhi m hư ng d n thi hành 1. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m hư ng d n thi hành và t ch c th c hi n Ngh đ nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c và thi hành Ngh đ nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, Phan Văn Kh i thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NN (5b). (Hoà 320b).
Đồng bộ tài khoản