Nghị định số 13/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
137
lượt xem
21
download

Nghị định số 13/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 13/2003/NĐ-CP về việc quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 13/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc S : 13/2003/N - CP Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 13/2003/N -CP NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2003 QUY NNH DANH M C HÀNG NGUY HI M, V N CHUY N HÀNG NGUY HI M B NG Ư NG B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1 NH NG Q UY N NH CH UNG i u 1 . Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh danh m c hàng nguy hi m, vi c v n chuy n hàng nguy hi m và thNm quy n c p gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m b ng phương ti n v n t i ư ng b . 2. i v i ho t ng v n chuy n các ch t phóng x th c hi n theo Ngh nh s 50/1998/N -CP ngày 16 tháng 7 năm 1998 hư ng d n thi hành Pháp l nh v an toàn và ki m soát b c x . 3. i v i ho t ng v n chuy n v t li u n công nghi p ngoài vi c th c hi n Ngh nh này còn ph i th c hi n Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph . i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng v i m i cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài v n chuy n hàng nguy hi m trên lãnh th Vi t Nam. Trư ng h p i u ư c qu c t liên quan n v n t i hàng nguy hi m b ng ư ng b mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. Vi c v n chuy n các lo i hàng nguy hi m ph c v m c ích qu c phòng, an ninh c a l c lư ng vũ trang giao B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an quy nh. i u 3 . Các trư ng h p ư c mi n áp d ng các quy nh t i Ngh nh này do Th tư ng Chính ph quy t nh: 1. Hàng ph c v cho yêu c u c p bách phòng, ch ng d ch b nh, thiên tai, ch h a. 2. Hàng quá c nh c a các nư c, t ch c qu c t mà Vi t Nam không ký k t ho c gia nh p i u ư c v i các nư c, t ch c qu c t ó. i u 4 . Gi i thích t ng
 2. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ch t nguy hi m là nh ng ch t ho c h p ch t d ng khí, d ng l ng ho c d ng r n có kh năng gây nguy h i t i tính m ng, s c kh e con ngư i, môi trư ng, an toàn và an ninh qu c gia. 2. Hàng nguy hi m là hàng hóa có ch a các ch t nguy hi m khi ch trên ư ng có kh năng gây nguy h i t i tính m ng, s c kh e con ngư i, môi trư ng, an toàn và an ninh qu c gia. 3. Bên g i hàng là cơ quan, t ch c, cá nhân ng tên g i hàng nguy hi m. 4. Bên nh n hàng là cơ quan, t ch c, cá nhân ng tên nh n hàng nguy hi m. 5. Bên v n t i là cơ quan, t ch c, cá nhân nh n v n chuy n hàng nguy hi m. 6. Quy t nh thông quan là vi c cơ quan h i quan quy t nh hàng hóa ư c xu t khNu, nh p khNu, phương ti n v n t i ư c xu t c nh, nh p c nh. Chương 2 H ÀNG NG UY HI M i u 5 . Phân lo i hàng nguy hi m 1. Tùy theo tính ch t hóa, lý, hàng nguy hi m ư c phân thành 9 lo i và nhóm lo i sau ây: Lo i 1: Nhóm 1.1: Các ch t n . Nhóm 1.2: Các ch t và v t li u n công nghi p. Lo i 2: Nhóm 2.1: Khí ga d cháy. Nhóm 2.2: Khí ga không d cháy, không c h i. Nhóm 2.3: Khí ga c h i. Lo i 3: Các ch t l ng d cháy và các ch t n l ng kh nh y. Lo i 4: Nhóm 4.1: Các ch t c d cháy, các ch t t ph n ng và các ch t n c kh nh y. Nhóm 4.2: Các ch t d t b c cháy. Nhóm 4.3: Các ch t khi g p nư c phát ra khí ga d cháy. Lo i 5: Nhóm 5.1: Các ch t ôxy hóa. Nhóm 5.2: Các h p ch t ô xít h u cơ. Lo i 6: Nhóm 6.1: Các ch t c h i. Nhóm 6.2: Các ch t lây nhi m. Lo i 7: Các ch t phóng x . Lo i 8: Các ch t ăn mòn.
 3. Lo i 9: Các ch t và hàng nguy hi m khác. 2. Các bao bì, thùng ch a hàng nguy hi m chưa ư c làm s ch bên trong và bên ngoài sau khi d h t hàng nguy hi m cũng ư c coi là hàng nguy hi m tương ng. i u 6 . Danh m c hàng nguy hi m 1. Danh m c hàng nguy hi m ư c phân theo lo i, nhóm lo i kèm theo mã s Liên h p qu c và s hi u nguy hi m nêu t i Ph l c s 1. 2. B Công nghi p quy nh danh m c hàng nhóm 1.2 lo i1 (các ch t và v t li u n công nghi p) 3. B Khoa h c và Công ngh quy nh danh m c hàng lo i 7 (các ch t phóng x ). 4. S nguy hi m c a m i ch t trong hàng hóa ư c bi u th b ng s hi u nguy hi m v i m t nhóm 2 n 3 ch s ư c nêu Ph l c s 2. i u 7. óng gói hàng nguy hi m v n chuy n 1. Hàng nguy hi m thu c lo i ph i óng gói trong quá trình v n chuy n thì ph i óng gói t i nơi s n xu t ho c nơi phân ph i. Các B , ngành quy nh t i i u 6, i u 10 Ngh nh này có trách nhi m công b danh m c hàng nguy hi m ph i óng gói trong quá trình v n chuy n. 2. Vi c óng gói hàng nguy hi m trong lãnh th Vi t Nam ph i tuân th theo tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN). Nh ng lo i hàng, nhóm hàng chưa có TCVN thì các B qu n lý ngành có quy nh b sung. i u 8 . Bao bì, thùng ch a hàng nguy hi m 1. B qu n lý ngành hàng quy nh các lo i v t li u dùng làm bao bì ch a ng, thùng ch a hàng nguy hi m trên phương ti n v n chuy n; tiêu chuNn k thu t s d ng và tiêu chuNn ki m nh c a bao bì ch a ng, thùng ch a tương ng v i m i lo i ch t, m i nhóm hàng nguy hi m. 2. Ch ư c s d ng nh ng bao bì, thùng ch a hàng nguy hi m t tiêu chuNn quy nh c a các cơ quan có thNm quy n. i u 9 . Nhãn hàng, bi u trưng nguy hi m và báo hi u nguy hi m 1. Vi c ghi nhãn hàng nguy hi m ư c th c hi n theo các quy nh trong quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . 2. Phía ngoài m i ki n hàng, thùng ch a hàng nguy hi m có dán bi u trưng nguy hi m. Kích thư c, ký hi u, màu s c bi u trưng nguy hi m ư c quy nh t i m c 1 Ph l c s 3. 3. Các phương ti n v n chuy n, container có ch a hàng nguy hi m: a) Có dán bi u trưng nguy hi m c a lo i, nhóm lo i hàng ang v n chuy n. N u trên m t phương ti n ho c container có x p nhi u lo i hàng khác nhau thì phía ngoài phương ti n, container cũng dán bi u trưng các lo i hàng ó. V trí dán bi u trưng hai bên và phía sau phương ti n, container;
 4. b) Báo hi u nguy hi m hình ch nh t màu vàng cam, gi a có ghi s UN (mã s Liên h p qu c). Kích thư c báo hi u nguy hi m ư c quy nh t i m c 2 Ph l c 3. V trí dán báo hi u nguy hi m bên dư i bi u trưng nguy hi m. i u 1 0 . Vi c ki n ngh b sung danh m c hàng nguy hi m t i kho n 1 i u 6; quy nh quy cách óng gói t i i u 7; tiêu chuNn bao bì ch a ng, thùng ch a t i kho n 1 i u 8 và dán bi u trưng hàng nguy hi m t i kho n 2 i u 9 do các B sau ây ch u trách nhi m công b ch m nh t là 180 ngày, sau ngày Ngh nh này có hi u l c: 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng, b sung các quy nh v các lo i thu c b o v th c v t. 2. B Y t xây d ng, b sung các quy nh v các hóa ch t c dùng trong lĩnh v c y t và hóa ch t di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng. 3. B Thương m i xây d ng, b sung các quy nh v các lo i xăng d u, khí t. 4. B Công nghi p xây d ng, b sung các quy nh v các hóa ch t nguy hi m dùng trong s n xu t công nghi p. 5. B Khoa h c và Công ngh xây d ng và b sung các quy nh v các ch t phóng x 6. B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng, b sung các quy nh v các hóa ch t c nguy hi m còn l i trong các lo i, nhóm hàng nguy hi m. i u 1 1 . B trư ng các B báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh b sung, s a i danh m c hàng nguy hi m c n v n chuy n. Chương 3 V N CH UY N H ÀNG NG UY HI M i u 1 2 . i u ki n hi u bi t c a ngư i lao ng khi tham gia v n chuy n hàng nguy hi m: 1. Nh ng ngư i th kho, i u khi n phương ti n v n chuy n, áp t i hàng nguy hi m b t bu c ph i qua l p hu n luy n và có gi y ch ng nh n hu n luy n v lo i hàng nguy hi m mà mình b o qu n, v n chuy n. 2. Trách nhi m hu n luy n và c p gi y ch ng nh n: a) T ch c hu n luy n, c p gi y ch ng nh n hu n luy n cho ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n hàng nguy hi m do các B qu n lý ngành hàng ch u trách nhi m; b) T ch c hu n luy n cho ngư i th kho, ngư i áp t i hàng nguy hi m do các B qu n lý ngành ch u trách nhi m. i u 1 3 . B c d , s p x p hàng nguy hi m trên phương ti n v n chuy n và lưu kho bãi 1. T ch c, cá nhân ph i tuân th úng ch d n trong quy ph m v b o qu n, x p d , v n chuy n c a t ng lo i hàng nguy hi m ho c trong thông báo c a bên g i hàng. 2. Vi c x p, d hàng nguy hi m trên phương ti n v n chuy n ph i do th kho, ngư i i u khi n phương ti n ho c ngư i áp t i tr c ti p hư ng d n và giám sát. i u 1 4 . Yêu c u k thu t i v i phương ti n v n chuy n hàng nguy hi m
 5. 1. Phương ti n v n chuy n ph i i u ki n tham gia giao thông và b o v môi trư ng. 2. Phương ti n có thi t b chuyên dùng v n chuy n hàng nguy hi m ph i b o m tiêu chuNn do các B qu n lý ngành quy nh. 3. Căn c quy nh v tiêu chuNn c a các B qu n lý ngành, cơ quan ki m nh phương ti n cơ gi i ư ng b th c hi n ki m nh và ch ng nh n phương ti n cơ gi i ư ng b i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m. 4. Nghiêm c m vi c s d ng phương ti n không áp ng tiêu chuNn k thu t ho c không i u ki n v n chuy n hàng nguy hi m v n chuy n hàng nguy hi m. 5. Phương ti n và container v n chuy n hàng nguy hi m sau khi d h t hàng n u không ti p t c v n chuy n lo i hàng ó thì ph i ư c làm s ch và bóc, xoá h t bi u trưng nguy hi m. i u 1 5 . Ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n hàng nguy hi m ngoài vi c có i u ki n i u khi n phương ti n tham gia giao thông theo quy nh còn ph i có gi y ch ng nh n hu n luy n v n chuy n hàng nguy hi m. i u 1 6 . Quy nh an toàn khi v n chuy n hàng nguy hi m Ch phương ti n, lái xe ph i tuân th các quy nh khi v n chuy n hàng nguy hi m sau ây: 1. Ngư i v n chuy n ph i tuân theo quy nh v tuy n ư ng v n chuy n, các i m d ng, trên ư ng, th i gian th c hi n v n chuy n, m c x p t i trên phương ti n ư c ghi trong gi y phép. 2. Ch p hành yêu c u c a bên g i hàng trong thông báo g i cho bên v n t i. 3. Ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n hàng nguy hi m là ch t d cháy, ch t d t b c cháy, ch t n l ng ho c c kh nh y, khi qua các công trình c u, h m c bi t quan tr ng ho c các công trình khác ang ư c thi công trên ư ng giao thông có nhi t cao, l a hàn, tia l a i n, ph i theo s hư ng d n c a ơn v tr c ti p qu n lý ho c ơn v thi công. i u 1 7 . Trách nhi m i v i bên g i hàng 1. Ph i óng gói úng kích c , kh i lư ng hàng và ch t li u bao bì ch a ng úng theo quy ph m an toàn k thu t c a t ng lo i hàng. 2. Bao bì ngoài ph i có nhãn hàng hóa theo quy nh kho n 1; có dán bi u trưng nguy hi m theo quy nh t i kho n 2 i u 9 Ngh nh này. 3. Có h sơ h p l v hàng nguy hi m bao g m: a) Gi y g i hàng ghi rõ: tên hàng, mã s , lo i nhóm hàng, kh i lư ng t ng c ng, lo i bao bì, s lư ng bao gói, ngày s n xu t, nơi s n xu t, tên a ch bên g i hàng, bên nh n hàng; b) i v i nh ng lo i hàng nguy hi m c m lưu thông ph i ư c các B qu n lý ngành cho phép v n chuy n. 4. Có văn b n thông báo cho bên v n chuy n v nh ng yêu c u ph i th c hi n trong quá trình v n chuy n, hư ng d n x lý trong trư ng h p có tai n n, s c k c trong trư ng h p có ngư i áp t i. 5. N u là hàng b t bu c ph i có ngư i áp t i thì ph i c ngư i áp t i.
 6. 6. B qu n lý ngành hàng qu n lý lo i, nhóm hàng nguy hi m nào thì hư ng d n th c hi n i u này áp d ng cho lo i, nhóm hàng nguy hi m ó. i u 1 8 . Trách nhi m i v i bên v n t i 1. B trí phương ti n v n chuy n phù h p v i tiêu chuNn quy nh v lo i hàng nguy hi m c n v n chuy n. 2. Ki m tra hàng hóa b o m an toàn v n chuy n theo quy nh. 3. Ch p hành y thông báo c a bên g i hàng và nh ng quy nh ghi trong gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m. 4. Ch ti n hành v n chuy n khi có gi y phép, bi u trưng và báo hi u nguy hi m. 5. Ch d n ngư i i u khi n phương ti n v nh ng quy nh ph i ch p hành khi v n chuy n hàng nguy hi m ư c quy nh t i i u 16 Ngh nh này. 6. Bên v n t i ch ch p nh n v n chuy n khi hàng hóa có y th t c, h sơ h p l , óng gói b o m an toàn trong v n chuy n. i u 1 9 . Trách nhi m c a y ban nhân dân a phương khi có s c trong v n chuy n hàng nguy hi m Trong quá trình v n chuy n hàng nguy hi m, n u x y ra s c thì y ban nhân dân nơi g n nh t ư c huy ng l c lư ng k p th i : 1. Giúp ngư i i u khi n phương ti n và ngư i áp t i hàng (n u có) trong vi c c u ngư i, c u hàng, c u xe. 2. ưa n n nhân ra kh i khu v c có s c , t ch c c p c u n n nhân. 3. T ch c b o v hàng hóa, phương ti n ti p t c v n chuy n ho c lưu kho bãi, chuy n t i. 4. Khoanh vùng, sơ tán dân cư ra kh i khu v c ô nhi m, c h i ng th i báo cáo y ban nhân dân c p trên huy ng các i phòng h a, phòng hóa, phòng d ch, b o v môi trư ng n x lý k p th i. Chương 4 GI Y PHÉ P V N CH UY N H ÀNG NGUY HI M i u 2 0 . ThNm quy n c p gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m 1. B Công an c p gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m lo i 1, lo i 2, lo i 3, lo i 4 và lo i 9 ư c quy nh t i kho n 1 i u 5 Ngh nh này. 2. B Khoa h c và Công ngh c p gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m lo i 5, lo i 7, lo i 8 ư c quy nh t i kho n 1 i u 5 Ngh nh này. 3. B Y t c p gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m cho lo i 6 ư c quy nh t i kho n 1, i u 5 Ngh nh này. 4. Các B có thNm quy n c p gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m nói t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này quy nh c th v trình t , th t c c p gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m. i u 2 1 . N i dung, m u gi y phép và th i h n gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m
 7. 1. N i dung ch y u c a gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m: a) Tên phương ti n, bi n ki m soát; b) Tên ch phương ti n; c) Tên ngư i lái xe; d) Lo i, nhóm hàng nguy hi m, tr ng lư ng hàng; ) Nơi i, nơi n; e) Hành trình, l ch trình v n chuy n; g) Th i h n v n chuy n. 2. M u gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m, báo hi u nguy hi m do các B có thNm quy n c p qu n lý và phát hành. 3. Th i h n gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m c p theo t ng chuy n hàng ho c t ng th i kỳ nhưng không quá 12 tháng. Chương 5 T H ANH TRA, KI M T RA VÀ X L Ý VI PH M i u 2 2 . Thanh tra, ki m tra v n chuy n hàng nguy hi m 1. Các B có thNm quy n c p gi y phép v n chuy n hàng nguy hi m ph i t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Ngh nh này. 2. Thanh tra giao thông ư ng b , c nh sát giao thông ư ng b th c hi n vi c ki m tra, ki m soát ngư i i u khi n và phương ti n v n chuy n hàng nguy hi m khi th y có d u hi u vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 2 3 . Ngư i nào có hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6 I U KH O N THI H ÀNH i u 2 4 . Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 2 5 . B trư ng các B : Công an, Khoa h c và Công ngh , Giao thông v n t i, Công nghi p, Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thương m i, Tài nguyên và Môi trư ng trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 2 6 . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. PH L C S 1 DANH M C HÀNG NGUY HI M (ban hành kèm theo Ngh nh s 13/2003/N -CP ngày 19/02/2003/2003 c a Chính ph )
 8. STT Tên hàng S UN (mã s Lo i, nhóm S hi u Liên H p hàng nguy hi m qu c) 1 Acetylene, d ng phân rã 1001 3 239 2 Không khí d ng nén 1002 2 20 3 Không khí, làm l nh 1003 2+05 225 4 Ammonia, anhydrous 1005 6.1 +8 268 5 Argon, d ng nén 1006 2 20 6 Boron trifluoride, d ng nén 1008 6.1+8 268 7 Bromotrifluoromethane (R 13B1) 1009 2 20 8 1,2 - Butadien, h n ch 1010 3 239 9 1,3 - Butadien, h n ch 1010 3 239 10 H n h p c a 1,3 -butadiene và 1010 3 239 hydrocarbon, h n ch 11 Butane 1011 3 23 12 1-Butylene 1012 3 23 13 Butylenes h n h p 1012 3 23 14 trans -2- Butylene 1012 3 23 15 Carbon dioxide 1013 2 20 16 Oxygen và carbon dioxide, h n h p, d ng 1014 2+05 25 nén (max. 30% CO2) 17 Carbon dioxide và nitrous oxide, h n h p 1015 2 20 18 Carbon monoxide, d ng nén 1016 6.1+3 263 19 Chlorine 1017 6.1 + 8 268 20 Chlorodiflouromethane (R22) 1018 2 20 21 Chloropentaflouromethane (R115) 1020 2 20 22 1- Chloro-1,2,2,2- tetrafluoroethane (R124) 1021 2 20 23 Chlorotrifluoromethane (R13) 1022 2 20 24 Khí than, d ng nén 1023 6.1 + 3 263 25 Cyanogen 1026 6.1+3 23 26 Cyclopropane 1027 3 20 27 Dichlorodifluoromethane (R12) 1028 2 20 28 Dichlorodifluoromethane (R21) 1029 2 23 29 1,1 - Difluoroethane (R 152a) 1030 3 23 30 Dimethylamine, anhydrous 1032 3 23
 9. 31 Dimethl ether 1033 3 23 32 Ch t Etan 1035 3 23 33 Ch t Etylamin 1036 3 23 34 Clorua etylic 1037 3 23 35 Ethylene, ch t l ng ông l nh 1038 3 223 36 Etylic metyla ête 1039 3 23 37 Khí etylic oxy nitơ 1040 6.1 + 3 263 38 H p ch t etylen oxyt và cacbon ioxyt có 1041 3 239 etylen oxit t 9 n 87% 39 Khí heli nén 1046 2 20 40 Hydro bromua, th khan 1048 61+8 268 41 Hydro th nén 1049 3 23 42 Hy ro clorua, th khan 1050 6.1 + 8 268 43 Hy ro florua, th khan 1052 8 + 6.1 886 44 Hy ro sunfua 1053 6.1 + 3 263 45 Butila ng áp 1055 3 23 46 Kryton, th nén 1056 2 20 47 Khí hóa l ng, không cháy, ch u ư c nitơ, 1058 2 20 cacbon dioxide ho c không khí 48 H p ch t PI, P2: xem h p ch t 1060 3 239 methylacetylene và propadiene, cân b ng 49 H p ch t Methylacetylene và propadiene, 1060 3 239 cân b ng 50 Methylamine, th khan 1061 3 23 51 Methyl bromide 1062 61 26 52 Methyl chloride 1063 3 23 53 Methyl mercaptan 1064 6.1 + 3 263 54 Neon, nén 1065 2 20 55 Nitrogen, nén 1066 2 20 56 Dinitrogen tetroxide (nitrogen dioxide) 1067 6.1 + 05 + 8 265 57 Nitrous oxide 1070 2 + 05 25 58 Khí d u, nén 1071 6.1 + 3 263 59 Oxy, nén 1072 2 + 05 25 60 Oxygen, ch t l ng ư c làm l nh 1073 2 + 05 225 61 D u khí hóa l ng 1075 3 23 62 Phosgene 1076 6.1 + 8 268
 10. 63 Propylene 1077 3 23 64 H p ch t F1, F2, F3: xem ch t khí làm l nh 1078 2 20 65 Khí làm l nh 1078 2 20 66 Sulphur dioxide 1079 6.1+8 268 67 Sulphur hexafluoride 1080 2 20 68 Trifluorochlomethylene, h n ch (R 11 13) 1082 6.1 + 3 263 69 Trimethylamine,.th khan 1083 3 23 70 Vinyl bromide, h n ch 1085 3 239 71 Vinyl chloride, h n ch và n nh 1086 3 239 72 Vinyl methyl ether, h n ch 1087 3 239 73 Acetal 1088 3 33 74 Acetaldehyde 1089 3 33 75 Acetone 1090 3 33 76 Acetone d u 1091 3 j3 77 Acrolein, h n ch 1092 6.1 + 3 663 78 Acrylonitrile, h n ch 1093 3 + 6.1 336 79 C n Ally 1098 6.1 + 3 663 80 Ally bromide 1099 3 + 6.1 336 81 Ally chloride 1100 3 + 6. 336 82 Amyl axetats 1104 3 30 83 Pentanos 1105 3 30 84 Pentanots 1105 3 33 85 Amylamine (n-amylamine, tert-anylamine) 1106 3+8 339 86 Amylamine (sec-amyamine) 1106 3+8 38 87 Amyl chloride 1107 3 33 88 1-Pentene (n-Amyiene) 1108 3 33 89 Amyl formates 1109 3 30 90 n-Amyl methyl ketone 1110 3 30 91 Amyl mercaptan 1111 3 33 92 Amyl nitrate 1112 3 30 93 Amyl nitrite 1113 3 33 94 Benzene 1114 3 33 95 Butanols 1120 3 30 96 Butanols 1120 3 33 97 Butyl axetats 1123 3 30
 11. 98 Butyl axetats 1123 3 33 99 n-Butylamine 1125 3+8 338 100 1-Bromobutane 1126 3 33 101 n-Butyl bromide 1126 3 33 102 Chloro butanes 1127 3 33 103 n-Butyl formate 1128 3 33 104 Butyraldehyde 1129 3 33 105 D u Long não 1130 3 30 106 Carbon disulphide 1131 3 + 6.1 336 107 Carbon sulphide 1131 3 + 6.1 336 108 Các ch t dính 1133 3 30 109 Các ch t dính 1133 3 33 110 Chlorobenzene 1134 3 30 111 Ethylene chlorohydin. 1135 6.1 + 3 663 112 Nh a ng en ã chng c t 1136 3 30 113 Nh a ng en ã chng c t 1136 3 33 114 Dung d ch ph 1139 3 30 115 Dung d ch ph 1139 3 33 116 Crotonaldehyde, n nh 1143 6.1+3 663 117 Thu c nhu m, r n, c. 1143 6.1 66 118 Crotonylene (2-Butyne) 1144 3 339 119 Cyclohexane 1145 3 33 120 Cyclopentane 1146 3 33 121 Decahydronaphthalene 1147 3 30 122 R u c n diacetone, làm tinh b ng hóa h c 1148 3 30 123 R u c n diacetone, làm tinh b ng k thu t 1148 3 33 124 Dibutyl ether 1149 3 30 125 1,2-Dichloroethylene 1150 3 33 126 Dichloropentanes 1152 3 30 127 Ethylene glycol diethyl ether 1153 3 30 128 Diethylamine 1154 3.8 338 129 Diethyl ether (ethyl ether) 1155 3 33 130 Diethyl ketone 1156 3 33 131 Diisobutyl ketone 1157 3 30 132 Diisopropylamine 1158 3+8 338
 12. 133 Diisopropyl ether 1159 3 33 134 Dung d ch dimethylamine 1160 3+8 338 135 Dimethyl carbonate 1161 3 33 136 Dimethyidichlorosilane 1162 3+8 X338 137 Dimethythydrazine, không i x ng 1163 6.1 + 3 + 9 663 138 Dimethyl sulphide 1164 3 33 139 Dioxane 1165 3 33 140 Dioxolane 1166 3 33 141 Divinyl ether h n ch 1167 3 339 142 Các chi t xu t h p ch t thơm d ng l ng 1169 3 33 143 Các chi t xu t h p ch t thơm d ng l ng 1169 3 30 144 Ethanol (Ethyl R u c n)ho c ethwol (R u 1170 3 33 c n Ethyl)g m hơn 70% kh i lư ng c n 145 Phơng pháp Ethanol (dung d ch R u c n 1170 3 30 Ethyl) ch a trên 24% và d i 70% lư ng c n 146 Ethylene glycol rnonoethyl ether 1171 3 30 147 Ethylene glycol monoethyl ether axetat 1172 3 30 148 Ethyl axetat 1173 3 33 149 Ethylbezene 1175 3 33 150 Ethyl bocate 1176 3 33 151 Ethylbutyl axetat 1177 3 30 152 2-Ethyibutyraldehyde 1178 3 33 153 Ethyl burylether 1179 3 33 154 Ethyl butyrate 1180 3 30 155 Ethyl chloroacetate 1181 6.1 + 3 63 156 Ethyl chlorfomate 1182 6.1 + 3 + 8 663 157 Ethyidichlorosilance 1183 4.3 + 3 +8 X338 158 1,2-Dicloroethane (Ethylene dichlocide) 1184 3 + 6.1 336 159 Ethyleneimine, h n ch 1185 6.1 + 3 663 160 Ethylene glycol monomethyl ether 1188 3 30 161 Ethylene glycol monomethyl ether axetat 1189 3 30 162 Ethyl fomate 1190 3 33 163 Ocryl aldehydes (ethyl hexaldehydes) 1191 3 30 164 Ethyl lactate 1192 3 30 165 Ethyl methyl ketone (methyl ethyl ketone) 1193 3 33
 13. 166 Gi i pháp Ethyl nitrite 1194 3 + 6.1 336 167 Ethyl propionate 1195 3 33 168 Ethyttrichlorosilane 1196 3+8 X338 169 Ch t l ng d h p th 1197 3 30 170 Ch t l ng d h p th 1197 3 33 171 Formaldehyde dung d ch, d cháy 1198 3+8 38 172 Furadehydes 1199 6.1 + 3 63 173 D u r u t p 1201 3 30 174 D u r u t p 1201 3 33 175 D u Diesel 1202 3 30 176 Khí d u 1202 3 30 177 D u nóng (nh ) 1202 3 30 178 D u bôi trơn máy 1203 3 33 179 Heptanes 1206 3 33 180 hexaldehyde 1207 3 30 181 Hexane 1208 3 33 182 M c in 1210 3 30 183 M c in 1210 3 33 184 Isobutanol 1212 3 30 185 Isobutyl axetat 1213 3 186 Isobutylamine 1214 3+8 338 187 Isooctenes 1216 3 33 188 Isoprene, h n ch 1218 3 339 189 Isopropanol (Isopropyl R u c n) 1219 3 33 190 Isopropyl axetat 1220 3 33 191 Isopropylamine 1221 3+8 338 192 D u l a 1223 3 30 193 Xe ton 1224 3 30 194 Xe ton 1224 3 33 195 H p ch t mercaptans ho c mercaptan, l ng, 1228 3 + 6.1 336 d cháy, c h i 196 H p ch t mercaptan ho c mercaptan. l ng, 1228 3 + 6.1 36 d cháy, c h i 197 Mosityl oxide 1229 3 30 198 Methanol 1230 3 + 6.1 336
 14. 199 Methyl axetat 1231 3 33 200 Methylamy axetat 1233 3 30 201 Methylal 1234 3 33 202 Dung d ch methylamine 1235 3+8 338 203 Methyl butyrate 1237 3 33 204 Methyl chlloroformate 1238 6.1 + 3 + 8 663 205 Methyl chloromethyl ether 1239 6.1 + 3 663 206 Methyldichlomsilane 1242 4.3 + 3 + 8 X338 207 Methyl formate 1243 3 33 208 Methylhydrazine 1244 6.1 + 3 + 8 663 209 Methyl isobutyl ketone 1245 3 33 210 Methyl isopropenyl ketone, h n ch 1246 3 339 211 Methyl methacrylate rnonomer, h n ch 1247 3 339 212 Methyl propionate 1248 3 33 213 Methyl propyl ketone 1249 3 33 214 Mothyitrichlorosilme 1250 3+8 X338 215 Methyl vinyl ketone, n nh 1251 6.1 + 3 + 9 639 216 Nickel carbonyl 1259 6.1 + 3 663 217 Octanes 1262 3 33 218 Sơn 1263 3 30 219 Sơn 1263 3 33 220 V t li u làm sơn 1263 3 30 221 V t li u làm sơn 1263 3 33 222 Paraldehyde 1264 3 30 223 Pentanes,l ng 1265 3 33 224 Pentanes,l ng 1265 3 33 225 Các s n phNm có mùi thơm 1266 3 30 226 Các s n phNm có mùi thơm 1266 3 33 227 D u thô petrol 1267 3 33 228 S n phNm d u m 1268 3 33 229 S n phNm d u m 1268 3 30 230 D u g thông 1272 3 30 231 n-Pmpnol 1274 3 30 232 n-Propnol 1274 3 33 233 Propionaldehyde 1275 3 33
 15. 234 n-Propyl axetat 1276 3 33 235 Propylamine 1277 3+8 338 236 1-Chloropropane (Propyl chloride) 1278 3 33 237 1,2-Dichloropropane 1279 3 33 238 Propylene oxide 1280 3 33 239 Propyl nh hình 1281 3 33 240 Pyridine 1282 3 33 241 D u rosin 1286 3 30 242 D u rosin 1286 3 33 243 Rác th i cao su 1287 3 30 244 Rác th i cao su 1287 3 33 245 D u á phi n sét 1288 3 30 246 D u á phi n sét 1288 3 33 247 Ch t th i Nát ri methylate 1289 3+8 338 248 Ch t th i Nát ri methylate 1289 3+8 38 249 Tetraethyl silicate 1292 3 30 250 C n thu c, d ng thu c y t 1293 3 30 251 C n thu c, d ng thu c y t 1293 3 33 252 Toluene 1294 3 33 253 Trichlorosilane 1295 4.3 + 3 + 8 X338 254 Triethylamine 1296 3+8 338 255 Thmethylamine, dung d ch 1297 3+8 338 256 Trimethylamine, dung d ch 1297 3+8 38 257 Trimethylchlorosilane 1298 3+8 X338 258 Nh a thông 1299 3 30 259 S n phNm thay th nh a thông 1300 3 30 260 S n phNm thay th nh a thông 1300 3 33 261 Vinyl axetat, h n ch 1301 3 339 262 Vinyl ethyl ether, h n ch 1302 3 339 263 Vinylidene chloride, h n ch 1303 3 339 264 Vinyl isobutyl ether, h n ch 1304 3 339 265 Vinyltrichlomsilane, h n ch 1305 3+8 X338 266 Wood presevatvies, d ng l ng 1306 3 30 267 Wood proservaties, d ng l ng 1306 3 33 268 Xylenes 1307 3 30
 16. 269 Xylenes 1307 3 33 270 Zirconium trong ch t l ng d cháy 1308 3 33 271 Zirconium trong ch t l ng d cháy 1308 3 30 272 Nhôm d ng b t, d ng màng 1309 4.1 40 273 Bomeol 1312 4.1 40 274 Calcium resminate 1313 4.1 40 275 Calcium resinate, ư c h p nh t 1314 4.1 40 276 Cabalt resinate, d ng k t t a 1318 4.1 40 277 Ferrocerium 1323 4.1 40 278 Ch t r n d cháy, ch t h u cơ 1325 4.1 40 279 Hafnium b t, làm t 1326 4.1 40 280 Hexamethylenetetramine 1328 4.1 40 281 Maganese resinate 1330 4.1 40 282 Metaldehyde 1332 4.1 40 283 Naphthalene thô ho c tinh khi t 1334 4.1 40 284 Phosphorus không tinh khi t 1338 4.1 40 285 Phosphorus heptasulphide 1339 4.1 40 286 Phosphorus pentasulphide 1340 4.3 423 287 Phosphorus sesquisulphide 1341 4.1 40 288 Phosphorus trisulphide 1343 4.1 40 289 Cao su r i ho c th phNm 1345 4.1 40 290 Silicon d ng b t, không tinh khi t 1346 4.1 40 291 Sulphur 1350 4..1 40 292 Titanium d ng b t, làm t 1352 4.1 40 293 Zirconium d ng b t, làm t 1358 4.1 40 294 Carbon 1361 4.2 40 295 Carbon màu en 1361 4.2 40 296 Carbon, ã làm phóng x 1362 4.2 40 297 Copra 1363 4.2 40 298 Ch t th i coton có d u 1364 4.2 40 299 Cotton, t 1365 4.2 40 300 DiethylK m 1366 4.2 + 4.3 X333 301 p-Nitrosodimethylaniline 1369 4.2 40 302 DimethylK m 1370 4.2 + 4.3 X333 303 V i, ng v t, rau qu ho c ch t s i t ng 1373 4.2 40
 17. h p 304 S i phíp, ng v t, rau qu ho c ch t s i 1373 4.2 40 t ng h p 305 O xít s t, dùng r i 1376 4.2 40 306 X p s t, dùng r i 1376 4.2 40 307 Ch t xúc tác kim lo i, t 1378 4.2 40 308 Gi y không bão hoà ư c s lý b ng d u 1379 4.2 40 309 Pentaborane 1380 42+61 333 310 Phosphorus màu tr ng ho c màu vàng, khô 1381 4.2 +6.1 46 311 Potassium sulphide, anhydrous 1382 4.2 40 312 Potassium sulphide, v i ít hơn 30% nư c 1382 4.2 40 c a crystalIisation 313 Nát ri dithionite (Nát ri hydrosulphite) 1384 4.2 40 314 Nát ri sulphide, anhydrous 1385 4.2 40 315 Nát ri sulphide, v i ít than 30% nư c c a 1385 4.2 40 crystallisation 316 Bánh h t 1386 4.2 40 317 Amalgam kim lo i ki m 1389 4.3 X423 318 Amides kim lo i ki m 1390 4.3 423 319 Kim lo i ki m phân tán 1391 4.3 + 3 X423 320 Ch t phân tán kim lo i trong lòng t 1391 4.3 + 3 X423 alkaline 321 H n h p kim lo i trong lòng t alkaline 1392 4.3 X423 322 H p kim kim lo i trong lòng t alkaline 1393 4.3 423 323 Các bua nhôm 1394 4.3 423 324 Ferrosilicon nhôm d ng b t 1395 4.3 + 6.1 462 325 Nhôm d ng b t, d ng không màng 1396 4.3 423 326 Nhôm silicon b t, d ng không màng 1398 4.3 423 327 Barium 1400 4.3 423 328 Calcium 1401 4.3 423 329 Calciumni carbide 1402 4.3 423 330 Calcium cyanamide 1403 4.3 423 331 Calcium siticide 1405 4.3 423 332 Caesium 1407 4.3 X423 333 Ferrsilicon 1408 4.3 + 6.1 462 334 Hydrides kim lo i, có kh năng k t h p v i 1409 4.3 423
 18. nư c 335 Lithium 1415 4.3 X423 336 Lithium silicon 1417 4.3 423 337 Magnesium d ng b t 1418 4.3 + 4.2 423 338 H p ch t kim l i potassium 1420 4.3 X423 339 H p ch t kim lo i alkali, d ng l ng 1421 4.3 X423 340 H p ch t Potassium Nát ri 1422 4.3 X423 341 Rubidium 1423 4.3 X423 342 Nát ri 1428 4.3 X423 343 Methylate nát ri 1431 4.2 + 8 49 344 K m 1435 4.3 423 345 Ch t th i k m 1436 4.3 + 4.2 423 346 K m d ng b t 1436 4.3 + 4.2 423 347 Zirconium hydride 1437 4.1 40 348 Nitơ rát nhôm 1438 5.1 50 349 Ammonium dichromate 1439 5.1 50 350 Ammonium perchlorate 1442 5.1 50 351 Ammonium persulphate 1444 5.1 50 352 Barium chlorate 1445 5.1 + 6.1 56 353 Barium nitrate 1446 5.1 + 6.1 56 354 Barium perchlorate 1447 5. 1 + 6 1 56 355 Barum permangnate 1448 5 1 + 6.1 56 356 Barium peroxide 1449 5.1+6.1 56 357 Bromates, ch t vô cơ, n.o.s. 1450 5.1 50 358 Caesium nitrate 1451 5. 1 50 359 Calcium chlorate 1452 5.1 50 360 Calcium chlorite 1453 5.1 50 361 Calcium nitate 1454 5.1 50 362 Calcium perchlorate 1455 5.1 50 363 Calcium permanganate 1456 5.1 50 364 Calcium peroxide 1457 5.1 50 365 Chlorate và borate h n h p 1458 5.1 50 366 Chloate và magnesium chloride h n h p 1459 5. 1 50 367 Chlorates, ch t vô cơ 1461 5.1 50 368 Chlorites, ch t vô cơ 1462 5.1 50
 19. 369 Chriomium trioxide, th khan 1463 5.1 + a 58 370 Didymium nitrate 1465 5.1 50 371 Ferric nitrate 1466 5.1 50 372 Guanidine nitrate 1467 5.1 50 373 Ni tơ rát chì 1469 5.1 + 6.1 56 374 Perchlorate chì 1470 5 1 + 6.1 56 375 Lithium hypchlorite, h n h p ho c khô 1471 5.1 50 376 Lithium peroxide 1472 5.1 50 377 Magnesium bromate 1473 5.1 50 378 Magnesium nitrate 1474 5.1 50 379 Magnesium perchlorate 1475 5.1 50 380 Magnesium peroxide 1476 5. 1 50 381 Nitrates, ch t vô cơ 1477 5.1 50 382 Oxidizing ch t r n 1479 5.1 50 383 Perchorates, ch t vô cơ 1481 5.1 50 384 Permanganates, ch t vô cơ 1482 5.1 50 385 Peroxides, ch t vô cơ 1483 5.1 50 386 Potassium bromate 1484 5.1 50 387 Potassium chlorate 1485 5.1 50 388 Potassium nitrate 1486 5. 1 50 389 Potassium nitrate và nát ri nitrite h n h p 1487 5.1 50 390 Potassium nitrite 1488 5.1 50 391 Potassium perchlorme 1489 5.1 50 392 Potassium permangante 1490 5.1 50 393 Potassium pefsulphate 1492 5.1 50 394 Nitrate vàng 1493 5.1 50 395 Bromat Nát rie 1494 5.1 56 396 Nát ri chlorate 1495 5.1 50 397 Nát ri chlorite 1496 5.1 50 398 Nát ri nitrate 1498 5.1 50 399 Nát ri nitrate và potassium nitrate h n h p 1499 5.1 50 400 Nitrite Nát ri 1500 5.1 + 6.1 56 401 Perchlorate Nát ri 1502 5.1 50 402 Pemanganate Nát ri 1503 5.1 50 403 Persulphate Nát ri 1505 5.1 50
 20. 404 Strontium chlorate 1506 5.1 50 405 Strontium nitrate 1507 5. 1 50 406 Strontium perchlorate 1508 5.1 50 407 Strontium peroxide 1509 5.1 50 408 Tetranitromethace 1510 5.1 + 6.1 559 409 Urea hydrogen peroxide 1511 5. 1 +8 58 410 Nitrite ammonium K m 1512 5.1 50 411 Klorate k m 1513 5.1 50 412 Nitrate k m 1514 5.1 50 413 K m pemanganate 1515 5.1 50 414 Peroxide k m 1516 5.1 50 415 Acetone cyanohydrin, ư c làm n nh 1541 6.1 66 416 Alkaloidsoralcaloid mu i, ch t r n 1544 6.1 60 417 Alkaloidsoralcaloid mu i, ch t r n 1544 6.1 66 418 Allyl isothiocynate, h n ch 1545 6.1 + 3 639 419 Ammonium arsenate 1546 6.1 60 420 Aniline 1547 6.1 60 421 Aniline hydrochloride 1548 6.1 60 422 Antimony h p ch t, ch t vô cơ, ch t r n 1549 6.1 60 423 Antimony lactate 1550 6.1 60 424 Antiniony potassium tartrate 1551 6.1 60 425 Arsenic acid, d ng l ng 1553 6.1 66 426 Arsenic acid, ch t r n 1554 6.1 60 427 Arsenic bromide 1555 6.1 60 428 H p ch t arsenic, d ng l ng, ch t vô cơ 1556 6.1 60 (arsenates, arenites và arsenic sulphide) 429 Arsenic h p ch t, d ng l ng, ch t vô cơ 1556 6.1 66 (arsenates. arsenites và arsenic sulphide) 430 H p ch t arsenic, ch t r n, ch t vô cơ 1557 6.1 60 (arsenates, arsenites và arsenic, sulphide) 431 H p ch t arsenic, ch t r n, ch t vô cơ 1557 6.1 66 (arsenates, aseites và arenic sulphide) 432 Arsenic 1558 6.1 60 433 Arsenic pentoxide 1559 6.1 60 434 Arsenic trichloride 1560 6.1 66 435 Arsenic trioxide 1561 6.1 60
Đồng bộ tài khoản