Nghị định số 131/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Nghị định số 131/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 131/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn và Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 131/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 131/2003/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 131/2003/N -CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P THN TR N THU C CÁC HUY N MƯ NG LÁT, QUAN SƠN VÀ HO NG HOÁ, T NH THANH HOÁ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá, NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th tr n thu c các huy n Mư ng Lát, Quan Sơn và Ho ng Hoá, t nh Thanh Hoá như sau: 1. Thành l p th tr n Mư ng Lát, th tr n huy n l huy n Mư ng Lát trên cơ s 850 ha di n tích t nhiên và 2.850 nhân khNu c a xã Tam Chung. a gi i hành chính th tr n Mư ng Lát: ông giáp xã Tam Chung; Tây giáp xã Tén T n; Nam giáp xã Pù Nhi; B c giáp xã Tam Chung. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Mư ng Lát, xã Tam Chung còn l i 12.198,11 ha di n tích t nhiên và 1.622 nhân khNu. 2. Thành l p th tr n Quan Sơn - th tr n huy n l huy n Quan Sơn trên cơ s 579,40 ha di n tích t nhiên và 2.820 nhân khNu c a xã Sơn Lư. a gi i hành chính th tr n Quan Sơn: ông giáp xã Trung Thư ng; Tây giáp xã Sơn Lư; Nam giáp xã Sơn Hà; B c giáp xã Trung Thư ng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Quan Sơn, xã Sơn Lư còn l i 5.916,87 ha di n tích t nhiên và 2.057 nhân khNu. 3. Thành l p th tr n Tào Xuyên thu c huy n Ho ng Hoá trên cơ s 60,80 ha di n tích t nhiên và 1.500 nhân khNu c a xã Ho ng Anh, 168,94 ha di n tích t nhiên và 3.114 nhân khNu c a xã Ho ng Long, 45,61 ha di n tích t nhiên và 502 nhân khNu c a xã Ho ng Lý. Th tr n Tào Xuyên có 275,35 ha di n tích t nhiên và 5.116 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính th tr n Tào Xuyên: ông giáp xã Ho ng Anh; Tây giáp thành ph Thanh Hoá; Nam giáp xã Ho ng Long; B c giáp xã Ho ng Lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Tào Xuyên: Xã Ho ng Anh còn l i 348,86 ha di n tích t nhiên và 4.100 nhân khNu. Xã Ho ng Long còn l i 228,73 ha di n tích t nhiên và 2.571 nhân khNu. Xã Ho ng Lý còn l i 289,50 ha di n tích t nhiên và 3.063 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản