intTypePromotion=1

Nghị định số 131/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
71
lượt xem
8
download

Nghị định số 131/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 131/2006/NĐ-CP về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 131/2006/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 131/2006/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2006 NGHN NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Ký k t, Gia nh p và Th c hi n i u ư c qu c t ngày 24 tháng 5 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. i u 3. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Ngo i giao, B trư ng B Tư pháp và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
 2. - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, QHQT. QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ban hành kèm theo ngh nh s 131/2006/n -cp ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m Vi i u Ch nh 1. Quy Ch Này i u ch nh công tác qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. H tr phát tri n chính th c (sau ây g i t t là ODA) trong Quy ch này ư c hi u là ho t ng h p tác phát tri n gi a Nhà nư c ho c Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i nhà tài tr là chính ph nư c ngoài, các t ch c tài tr song phương và các t ch c liên qu c gia ho c liên chính ph . 2. Hình th c cung c p ODA bao g m: a) ODA không hoàn l i: là hình th c cung c p ODA không ph i hoàn tr l i cho nhà tài tr ; b) ODA vay ưu ãi (hay còn g i là tín d ng ưu ãi): là kho n vay v i các i u ki n ưu ãi v lãi su t, th i gian ân h n và th i gian tr n , b o m “y u t không hoàn l i” (còn g i là “thành t h tr ”) t ít nh t 35% i v i các kho n vay có ràng bu c và 25% i v i các kho n vay không ràng bu c; c) ODA vay h n h p: là các kho n vi n tr không hoàn l i ho c các kho n vay ưu ãi ư c cung c p ng th i v i các kho n tín d ng thương m i, nhưng tính chung l i có “y u t không hoàn l i” t ít nh t 35% i v i các kho n vay có ràng bu c và 25% i v i các kho n vay không ràng bu c. 3. Các phương th c cơ b n cung c p ODA g m có: a) H tr d án; b) H tr ngành; c) H tr chương trình;
 3. d) H tr ngân sách. 4. Cơ ch tài chính trong nư c i v i vi c s d ng ODA: a) C p phát t ngân sách nhà nư c; b) Cho vay l i t ngân sách nhà nư c; c) C p phát m t ph n, cho vay l i m t ph n t ngân sách nhà nư c. i u 2. Nguyên t c cơ b n trong qu n lý và s d ng ODA 1. ODA là ngu n v n quan tr ng c a ngân sách nhà nư c, ư c s d ng h tr th c hi n các chương trình, d án ưu tiên v phát tri n kinh t - xã h i c a Chính ph . 2. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v ODA trên cơ s t p trung dân ch , công khai, minh b ch, có phân công, phân c p, g n quy n h n v i trách nhi m, m b o s ph i h p qu n lý, ki m tra, giám sát ch t ch và phát huy tính ch ng c a các c p, các cơ quan qu n lý ngành, a phương và các ơn v th c hi n. 3. Thu hút ODA i ôi v i vi c nâng cao hi u qu s d ng và b o m kh năng tr n nư c ngoài, phù h p v i năng l c ti p nh n và s d ng ODA c a các B , ngành, a phương và các ơn v th c hi n. 4. B o m tính ng b và nh t quán c a các quy nh v qu n lý và s d ng ODA; b o m s tham gia r ng rãi c a các bên có liên quan; hài hoà quy trình th t c gi a Chính ph và nhà tài tr . 5. Tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t v ODA mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. Trong trư ng h p i u ư c qu c t v ODA mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA V n ODA ư c ưu tiên s d ng cho nh ng chương trình, d án thu c các lĩnh v c: 1. Phát tri n nông nghi p và nông thôn (bao g m nông nghi p, thu l i, lâm nghi p, th y s n) k t h p xoá ói, gi m nghèo. 2. Xây d ng h t ng kinh t ng b theo hư ng hi n i. 3. Xây d ng k t c u h t ng xã h i (y t , giáo d c ào t o, dân s và phát tri n và m t s lĩnh v c khác). 4. B o v môi trư ng và các ngu n tài nguyên thiên nhiên. 5. Tăng cư ng năng l c th ch và phát tri n ngu n nhân l c; chuy n giao công ngh , nâng cao năng l c nghiên c u và tri n khai. 6. M t s lĩnh v c khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Gi i thích t ng Các t ng dư i ây ư c s d ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. "Quy trình qu n lý, s d ng ODA" là nh ng ho t ng v i các bư c c th sau: a) Xây d ng danh m c chương trình, d án ODA (sau ây g i t t là “chương trình, d án”) yêu c u tài tr i v i t ng nhà tài tr ;
 4. b) ChuNn b chương trình, d án, bao g m c ký k t chương trình, d án; c) Th c hi n chương trình, d án; d) Theo dõi và ánh giá chương trình, d án (bao g m c ánh giá sau chương trình, d án); nghi m thu, quy t toán và bàn giao k t qu th c hi n chương trình, d án. 2. "Danh m c yêu c u tài tr ODA" là danh m c chương trình, d án do B K ho ch và u tư t ng h p t các danh m c chương trình, d án yêu c u tài tr ODA c a cơ quan ch qu n, ư c Th tư ng Chính ph phê duy t theo i u 8 Quy ch này làm cơ s v n ng tài tr ODA i v i t ng nhà tài tr . 3. "Danh m c tài tr chính th c" là Danh m c yêu c u tài tr ODA ã ư c nhà tài tr ch p thu n v nguyên t c tài tr ODA cho chương trình, d án thu c danh m c. 4. "D án" là m t t p h p các ho t ng có liên quan n nhau nh m t ư c m t ho c m t s m c tiêu xác nh, ư c th c hi n trên a bàn c th , trong kho ng th i gian xác nh, d a trên nh ng ngu n l c xác nh. D án bao g m d án u tư và d án h tr k thu t. 5. "D án u tư" là d án t o m i, m r ng ho c c i t o nh ng cơ s v t ch t nh t nh nh m t ư c s tăng trư ng v s lư ng ho c duy trì, c i ti n, nâng cao ch t lư ng c a s n phNm ho c d ch v , ư c th c hi n trên a bàn c th , trong kho ng th i gian xác nh. D án u tư bao g m hai lo i: a) "D án u tư xây d ng công trình" là d án u tư liên quan n vi c xây d ng m i, m r ng ho c c i t o nh ng công trình xây d ng nh m m c ích phát tri n, duy trì, nâng cao ch t lư ng công trình ho c s n phNm, d ch v . b) "D án u tư khác" là d án u tư không thu c lo i "d án u tư xây d ng công trình”. 6. "D án h tr k thu t" là d án có m c tiêu h tr phát tri n năng l c và th ch ho c cung c p các y u t u vào k thu t chuNn b , th c hi n các chương trình, d án thông qua các ho t ng cung c p chuyên gia, ào t o, h tr trang thi t b , tư li u và tài li u, tham quan kh o sát, h i th o. 7. "D án quan tr ng qu c gia" là d án do Qu c h i thông qua và quy t nh ch trương u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 8. "Chương trình, d án kèm theo khung chính sách" là chương trình, d án có các chính sách, bi n pháp c i cách kinh t vĩ mô, ngành, lĩnh v c mà Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam cam k t th c hi n theo m t l trình nh t nh, có s h tr c a v tài chính và (ho c) k thu t c a nhà tài tr . 9. "Chương trình" là m t t p h p các ho t ng, các d án có liên quan n nhau và có th liên quan n m t ho c nhi u ngành, lĩnh v c, nhi u vùng lãnh th , nhi u ch th khác nhau nh m t ư c m t ho c m t s m c tiêu xác nh, có th i h n th c hi n tương i dài ho c theo nhi u giai o n, ngu n l c th c hi n có th ư c huy ng t nhi u ngu n nh ng th i i m khác nhau, v i nhi u phương th c khác nhau. 10. "Ti p c n theo chương trình ho c ngành" là phương th c cung c p ODA, theo ó các nhà tài tr d a vào chương trình phát tri n c a m t ngành, m t lĩnh v c h tr m t cách ng b , b o m s phát tri n b n v ng và có hi u qu c a ngành và lĩnh v c ó.
 5. 11. "H tr ngân sách" là phương th c cung c p ODA theo ó các kho n h tr ODA không g n v i m t hay m t s d án c th mà ư c chuy n tr c ti p vào ngân sách c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ư c qu n lý và s d ng theo các quy nh và th t c ngân sách c a Vi t Nam. 12. "Kho n vay ho c vi n tr không hoàn l i không ràng bu c" là kho n ODA b ng v n vay ho c không hoàn l i không kèm theo nh ng i u kho n ràng bu c liên quan n cung c p và mua s m hàng hóa và d ch v . 13. "Kho n vay ho c vi n tr không hoàn l i có ràng bu c" là kho n ODA b ng v n vay ho c không hoàn l i có kèm theo các i u ki n liên quan n cung c p và mua s m hàng hóa và d ch v t m t s nhà cung c p ho c qu c gia nh t nh do nhà tài tr quy t nh. 14. " i u ư c qu c t v ODA" là tho thu n b ng văn b n ư c ký k t nhân danh Nhà nư c ho c nhân danh Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i m t ho c nhi u nhà tài tr v các v n liên quan n ODA. i u ư c qu c t v ODA bao g m: a) " i u ư c qu c t khung v ODA" là i u ư c qu c t v ODA th hi n cam k t v các nguyên t c và i u ki n chung v h p tác phát tri n, có n i dung liên quan t i: chi n lư c, chính sách, khung kh h p tác phát tri n, phương hư ng ưu tiên trong cung c p và s d ng ODA; các lĩnh v c, các chương trình ho c d án ODA th a thu n tài tr ; i u ki n khung và cam k t ODA cho m t năm ho c nhi u năm i v i chương trình, d án; nh ng nguyên t c v th th c và k ho ch qu n lý, th c hi n chương trình, d án. b) " i u ư c qu c t c th v ODA" là i u ư c qu c t v ODA th hi n cam k t v vi c tài tr cho chương trình, d án c th ho c h tr ngân sách, có n i dung chính bao g m: m c tiêu, ho t ng, k t qu ph i t ư c, k ho ch th c hi n, i u ki n tài tr , v n, cơ c u v n, nghĩa v , quy n h n và trách nhi m c a m i bên, các nguyên t c, chuNn m c c n tuân th trong qu n lý, th c hi n chương trình, d án và i u ki n gi i ngân, i u ki n tr n i v i kho n vay cho chương trình, d án. 15. "Cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA" (Ngư i quy t nh u tư i v i d án u tư ho c ngư i quy t nh phê duy t d án h tr k thu t) là các B , các cơ quan ngang B , các cơ quan tr c thu c Chính ph , các cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr xã h i, các t ch c ngh nghi p, các cơ quan tr c thu c Qu c h i, Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao và y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là “ y ban nhân dân c p t nh”) có chương trình, d án. 16. "Ch chương trình, d án ODA" (ch u tư i v i chương trình, d án u tư, ch d án i v i chương trình, d án h tr k thu t - sau ây g i chung là ch d án) là ơn v ư c Th tư ng Chính ph ho c cơ quan ch qu n nêu t i kho n 15 i u này giao trách nhi m tr c ti p qu n lý, s d ng ngu n v n ODA và ngu n v n i ng th c hi n chương trình, d án theo n i dung ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, và qu n lý, s d ng công trình sau khi chương trình, d án k t thúc. 17. "V n i ng" là kho n óng góp c a phía Vi t Nam b ng hi n v t và giá tr chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án ODA, như ư c quy nh c th t i i u 26 Quy ch này. Chương 2: V N NG ODA, KÝ K T I U Ư C QU C T KHUNG V ODA
 6. i u 5. Cơ s v n ng ODA V n ng ODA ư c th c hi n trên cơ s : 1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i. 2. Quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm c a c nư c, ngành, vùng và các a phương. 3. Chi n lư c toàn di n v tăng trư ng và xoá ói, gi m nghèo (CPRGS). 4. Chi n lư c qu c gia vay và tr n nư c ngoài và Chương trình qu n lý n trung h n c a qu c gia. 5. nh hư ng thu hút và s d ng ODA. 6. Các chương trình u tư công; các chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình m c tiêu c a các ngành, các a phương. 7. Chi n lư c, chương trình h p tác phát tri n gi a Vi t Nam và các nhà tài tr . i u 6. Ph i h p v n ng ODA 1. B K ho ch và u tư là cơ quan u m i giúp Chính ph v vi c chuNn b H i ngh Nhóm tư v n các nhà tài tr (H i ngh CG) và các di n àn qu c t v ODA cho Vi t Nam. Cơ quan c p B , ngành ch trì và ph i h p v i B K ho ch và u tư chuNn b và t ch c h i ngh i u ph i ODA theo ngành. y ban nhân dân c p t nh ch trì t ch c h i ngh v n ng ODA c a a phương mình theo s hư ng d n c a B K ho ch và u tư. H i ngh v n ng ODA liên ngành, liên vùng, liên a phương do B K ho ch và u tư ch trì ho c do m t cơ quan khác ch trì theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Ngo i giao ti n hành v n ng ODA v i nư c, t ch c qu c t ti p nh n Cơ quan i di n ó, trên cơ s quy nh t i i u 5 Quy ch này. i u 7. Danh m c yêu c u tài tr ODA 1. Danh m c yêu c u tài tr ODA bao g m các chương trình, d án ư c l a ch n, s p x p theo th t ưu tiên v n ng t ng nhà tài tr c th . 2. Trình t xây d ng Danh m c yêu c u tài tr ODA g m các bư c sau: a) Cơ quan ch qu n ch ng xây d ng danh m c yêu c u tài tr ODA d a trên cơ s quy nh t i i u 5 Quy ch này và có tính n: - Nhu c u h tr c a lĩnh v c thu c thNm quy n qu n lý c a cơ quan ch qu n; năng l c ti p nh n và qu n lý ODA c a các cơ quan ch qu n và c a ch d án d ki n ư c giao th c hi n chương trình, d án ODA; h th ng các tiêu chí ưu tiên phân b và s d ng ODA theo lĩnh v c và a phương do B K ho ch và u tư ban hành; - Chính sách, cam k t ngu n v n ODA và các i u ki n tài tr ; danh m c chương trình, d án trong báo cáo k t qu àm phán thư ng niên v i các nhà tài tr có liên quan; chương trình tài tr trung h n c a m t s nhà tài tr ; l ch bi u xem xét tài tr c a t ng nhà tài tr do B K ho ch và u tư công b công khai. b) Cơ quan ch qu n g i B K ho ch và u tư danh m c yêu c u tài tr ODA kèm theo cương chi ti t c a t ng chương trình, d án v i nh ng n i dung ch y u sau:
 7. - B i c nh, s c n thi t c a chương trình, d án trong quy ho ch, k ho ch phát tri n c a ngành, a phương và ơn v th hư ng; - Báo cáo v các chương trình, d án tương t ã, ang th c hi n và ang chuNn b th c hi n trong lĩnh v c thu c thNm quy n qu n lý c a cơ quan ch qu n, có ánh giá các chương trình, d án ã ư c ti p nh n trư c ó; - M c tiêu, quy mô và a i m th c hi n c a chương trình, d án; - Phân tích lý do l a ch n và l i th c a nhà tài tr ; - N i dung các c u ph n, h ng m c, ho t ng ch y u c a chương trình, d án; - Phân tích, l a ch n sơ b phương án h tr k thu t, phương án xây d ng và phương án công ngh (n u có); - Phân tích sơ b tính kh thi c a chương trình, d án (v kinh t , tài chính, công ngh , năng l c t ch c th c hi n); - Ki n ngh cơ ch tài chính trong nư c i v i chương trình, d án; ki n ngh phương th c cung c p ODA phù h p; - Phân tích sơ b hi u qu tr c ti p i v i ơn v th c hi n và tác ng kinh t , môi trư ng và xã h i c a chương trình, d án i v i ngành, lĩnh v c và a phương; - Năng l c c a ch d án d ki n s ư c giao th c hi n chương trình, d án, k c năng l c tài chính ( i v i các chương trình, d án cho vay l i thì ph i gi i trình kh năng và phương án tr n c a ch chương trình, d án); - D ki n t ng chi phí th c hi n chương trình, d án bao g m v n ODA, ngu n và hình th c cung c p v n i ng; - D ki n th i gian b t u và k t thúc th c hi n chương trình, d án; - Tính b n v ng c a chương trình, d án sau khi k t thúc. c) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA, các cơ quan và nhà tài tr có liên quan l a ch n các chương trình, d án ODA ưa vào Danh m c yêu c u tài tr ODA trên cơ s h th ng các tiêu chí ưu tiên phân b và s d ng ODA theo lĩnh v c và a phương. d) B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA theo các n i dung ư c quy nh t i i u 8 Quy ch này. Sau khi có quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư thông báo cho t ng nhà tài tr Danh m c yêu c u tài tr ODA. ) B K ho ch và u tư thông báo cho các cơ quan ch qu n Danh m c tài tr chính th c tri n khai các bư c chuNn b ti p theo theo quy nh c a Chương III Quy ch này. 3. i v i chương trình, d án mà cơ quan ch qu n và nhà tài tr ã th ng nh t xu t tài tr nhưng không n m trong Danh m c yêu c u tài tr ODA ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xem xét, trình Th tư ng Chính ph cho phép b sung chương trình, d án ó vào Danh m c tài tr chính th c. i u 8. Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA
 8. Quy t nh phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA c a Th tư ng Chính ph có các n i dung chính sau: 1. Tên chương trình, d án và nhà tài tr . 2. Cơ quan ch qu n chương trình, d án. 3. M c tiêu và k t qu ch y u c a chương trình, d án. 4. D ki n th i gian b t u và k t thúc chương trình, d án. 5. D ki n h n m c, lo i v n ODA (vi n tr không hoàn l i, v n vay) c a chương trình, d án. 6. Ngu n và cơ ch tài chính trong nư c i v i chương trình, d án. i u 9. Trách nhi m xu t, trình t , th t c ký k t i u ư c qu c t khung v ODA 1. B K ho ch và u tư căn c vào yêu c u, k t qu v n ng ODA, ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Chính ph v vi c ký k t i u ư c qu c t khung v ODA. 2. Trình t , th t c trình, quy t nh v vi c ký k t i u ư c qu c t khung v ODA ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 3. Sau khi có quy t nh ng ý b ng văn b n c a Chính ph , B K ho ch và u tư ti n hành àm phán, ký i u ư c qu c t khung v ODA. Chương 3: CHU N BN, TH M NNH, PHÊ DUY T N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 10. Nhi m v c a cơ quan ch qu n i v i chương trình, d án thu c thNm quy n quy t nh phê duy t (ho c quy t nh u tư) c a cơ quan ch qu n trong Danh m c tài tr chính th c Sau khi ư c B K ho ch và u tư thông báo Danh m c tài tr chính th c, cơ quan ch qu n có nhi m v : 1. Ra quy t nh v ch d án theo các quy nh dư i ây: a) i v i chương trình, d án u tư, ch d án ph i b o m các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng; b) i v i các chương trình, d án h tr k thu t, ch d án ph i b o m: - Có ch c năng, nhi m v và ho t ng phù h p v i m c tiêu và n i dung c a chương trình, d án h tr k thu t; - Có các i u ki n c n thi t khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. H tr , hư ng d n ch d án th c hi n các nhi m v sau ây: a) ChuNn b l p văn ki n chương trình, d án trên cơ s Danh m c tài tr chính th c; m b o ti n xây d ng, ch t lư ng n i dung c a văn ki n chương trình, d án; b) T ch c huy ng các ngu n l c thích h p cho vi c chuNn b chương trình, d án;
 9. c) L p k ho ch chuNn b chương trình, d án v i các n i dung ch y u sau: - M c tiêu và k t qu ph i t ư c c a quá trình chuNn b , kèm theo cương chi ti t và yêu c u v n i dung i v i văn ki n chương trình, d án; - Trình t các bư c chuNn b , k t qu ch y u c a m i bư c, ho t ng ch y u ph c v cho t ng k t qu ; - Phân công t ch c th c hi n và xác nh các i tư ng c n ư c thu hút tham gia quá trình chuNn b ; - Xác nh rõ nh ng khác bi t v quy nh và th t c gi a Vi t Nam và nhà tài tr , bi n pháp c n th c hi n th c hi n các quy nh và th t c c a c hai phía; - Th i bi u hoàn thành các ho t ng, k t qu c a quá trình chuNn b và l ch bi u huy ng các u vào tương ng; xác nh rõ yêu c u v nhân s , ào t o, kinh phí, phương ti n làm vi c, k c yêu c u ào t o cho quá trình chuNn b và th c hi n d án. 3. ThNm nh và ra quy t nh u tư (ho c phê duy t văn ki n chương trình, d án h tr k thu t) theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư, xây d ng và qu n lý và s d ng ODA. i u 11. Nhi m v c a ch d án trong vi c chuNn b n i dung chương trình, d án trong Danh m c tài tr chính th c 1. ChuNn b d án u tư: a) i v i d án quan tr ng qu c gia: ch d án th c hi n theo nh ng quy nh hi n hành c a pháp lu t i v i d án quan tr ng qu c gia; b) i v i các d án còn l i: ch d án tuy n ch n tư v n l p d án u tư; ki m tra ánh giá, ch u trách nhi m toàn di n v h sơ d án khi trình duy t; xin ý ki n c a các B , ngành, a phương liên quan hoàn ch nh d án; trình cơ quan có thNm quy n t ch c thNm nh và quy t nh u tư d án. Trong trư ng h p nhà tài tr h tr phía Vi t Nam chuNn b d án u tư thông qua d án h tr k thu t, ngoài vi c tuân th nh ng quy nh nêu trên, ch d án còn ph i tuân th nh ng tho thu n trong văn ki n h tr k thu t theo nh ng nguyên t c quy nh t i kho n 5 i u 2 Quy ch này. 2. ChuNn b chương trình: - Ch d án l p chương trình s d ng ngu n v n ODA; ki m tra ánh giá, ch u trách nhi m toàn di n v n i dung chương trình; l y ý ki n các B , ngành, a phương và nh ng ch th khác liên quan ho c tham gia th c hi n và th hư ng l i ích c a chương trình; - Ch d án tho thu n v i nhà tài tr v n i dung văn ki n chương trình và tri n khai quy trình và th t c v thNm nh và phê duy t chương trình phù h p i u 19 Quy ch này. 3. ChuNn b d án h tr k thu t: - Ch d án ch ng ho c v i s h tr c a nhà tài tr l p văn ki n d án h tr k thu t; xin ý ki n các cơ quan liên quan, nh t là cơ quan qu n lý ngành, v nh ng n i dung c a chương trình, d án h tr k thu t;
 10. - Ch d án tho thu n v i nhà tài tr v n i dung văn ki n d án h tr k thu t và trình cơ quan có thNm quy n t ch c thNm nh và phê duy t d án. i u 12. V n chuNn b chương trình, d án 1. Các chương trình, d án thu c Danh m c tài tr chính th c là cơ s l p k ho ch v n chuNn b chương trình, d án. V n chuNn b chương trình, d án có th bao g m các kho n dư i ây: a) Chi phí nghiên c u, i u tra, kh o sát, thu th p, phân tích và t ng h p s li u ban u; b) Chi phí l p văn ki n chương trình, d án; c) Chi phí thNm nh, b sung, hoàn ch nh văn ki n chương trình, d án cho n khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; d) Chi phí c n thi t ào t o, nâng cao năng l c cho i ngũ cán b làm nòng c t cho Ban qu n lý chương trình, d án. 2. i v i chương trình, d án thu c di n ư c Nhà nư c c p phát t ngân sách, ch d án l p k ho ch v n chuNn b t ng h p vào k ho ch ngân sách chung hàng năm c a cơ quan ch qu n. Quy trình phê duy t, phân b v n chuNn b chương trình, d án c p phát th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. Trư ng h p th i i m l p k ho ch v n chuNn b chương trình, d án ư c xem xét tài tr không trùng v i kỳ l p k ho ch ngân sách hàng năm, cơ quan ch qu n cân i trong t ng v n chuNn b chương trình, d án ã ư c phân b ; trong trư ng h p không t cân i ư c ph i có văn b n g i B K ho ch và u tư, B Tài chính yêu c u xem xét, quy t nh t m ng v n và sau ó s kh u tr vào k ho ch ngân sách c p v n chuNn b chương trình, d án c a năm tài chính ti p sau. 3. Các chương trình, d án thu c di n Nhà nư c cho vay l i t ngân sách ho c m t ph n c p phát, m t ph n cho vay l i thì ch d án t cân i và b trí v n chuNn b chương trình, d án. 4. Trư ng h p nhà tài tr cung c p h tr tài chính thông qua d án h tr k thu t chuNn b chương trình, d án, ch d án có trách nhi m báo cáo ưa vào k ho ch v n chuNn b chương trình, d án hàng năm c a cơ quan ch qu n. i u 13. Văn ki n d án u tư s d ng v n ODA Văn ki n d án u tư s d ng v n ODA ph i ư c xây d ng theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư, xây d ng, có tính n nh ng n i dung dư i ây trên cơ s tính c thù và yêu c u c a ngu n v n ODA: 1. V trí, vai trò c a d án trong quy ho ch phát tri n ngành, a phương. 2. Lý do s d ng v n ODA, th m nh c a nhà tài tr v công ngh , kinh nghi m qu n lý, tư v n chính sách thu c lĩnh v c ư c tài tr . 3. Cơ ch tài chính trong nư c i v i d án ODA, phân tích hi u qu tài chính, hi u qu kinh t - xã h i c a chương trình, d án có s d ng v n ODA, tính n các ràng bu c theo quy nh c a nhà tài tr , xác nh phương án tr n i v i v n ODA vay l i. 4. Kh năng và ngu n cân iv n i ng.
 11. 5. D ki n k ho ch t ng th và k ho ch th c hi n d án trong năm u tiên, bao g m c k ho ch mua s m, ào t o, nâng cao năng l c, k ho ch gi i phóng m t b ng (n u có). 6. ánh giá các r i ro và ra nh ng bi n pháp kh c ph c. 7. K ho ch theo dõi và ánh giá d án. 8. Tính b n v ng c a d án sau khi k t thúc. 9. Năng l c t ch c, qu n lý th c hi n d án (bao g m c năng l c v tài chính) c a ch d án. Trong trư ng h p văn ki n d án u tư ư c xây d ng theo m u c a nhà tài tr , các n i dung nêu trên ph i ư c tính n trong quá trình h p tác v i nhà tài tr xây d ng văn ki n này b o m s hài hoà gi a quy trình, th t c c a Vi t Nam và c a nhà tài tr . i u 14. Văn ki n d án h tr k thu t s d ng v n ODA Văn ki n d án h tr k thu t s d ng v n ODA có nh ng n i dung ch y u sau: 1. B i c nh và s c n thi t c a d án trong khung kh quy ho ch, k ho ch dài h n phát tri n c a ơn v th hư ng ODA (cơ quan, ngành, lĩnh v c, a phương). 2. M c tiêu ng n h n và m c tiêu dài h n c a h tr k thu t. 3. Nh ng k t qu ch y u c a h tr k thu t và ánh giá kh năng v n d ng vào th c t . 4. Nh ng ho t ng ch y u c a h tr k thu t. 5. Nghĩa v phía Vi t Nam cam k t th c hi n. 6. T ng giá tr tài tr , k ho ch s d ng v n tài tr , cách th c phân b v n cho t ng ho t ng theo nh ng tiêu chí ã xác nh, cơ ch tài chính c a d án, các quy nh v gi i ngân, thanh quy t toán, k toán và trách nhi m qu n lý v n. 7. V n i ng và ngu n m b o. 8. Phương th c t ch c qu n lý d án. 9. D ki n k ho ch t ng th và k ho ch th c hi n d án trong năm u tiên. 10. ánh giá các r i ro và ra nh ng bi n pháp kh c ph c. 11. K ho ch theo dõi và ánh giá d án. 12. Tính b n v ng c a d án sau khi k t thúc. 13. Năng l c t ch c, qu n lý th c hi n d án c a ch d án. Trong trư ng h p văn ki n d án h tr k thu t ư c xây d ng theo m u c a nhà tài tr , các n i dung nêu trên ph i ư c tính n trong quá trình h p tác v i nhà tài tr xây d ng văn ki n này b o m s hài hoà gi a quy trình, th t c c a Vi t Nam và c a nhà tài tr . i u 15. Văn ki n chương trình s d ng v n ODA Văn ki n chương trình s d ng v n ODA có nh ng n i dung ch y u sau:
 12. 1. B i c nh và s c n thi t c a chương trình trong khung kh quy ho ch, k ho ch dài h n phát tri n c a ơn v th hư ng ODA (cơ quan, ngành, lĩnh v c, a phương). 2. M c tiêu t ng th , m c tiêu thành ph n, n i dung các d án thành ph n (n u có) ho c n i dung các c u ph n và các ho t ng chính. 3. cương chi ti t cho t ng d án thành ph n ho c c u ph n. 4. T ng v n và ngu n v n d ki n cho chương trình, k ho ch s d ng v n tài tr ; cơ ch tài chính trong nư c i v i chương trình. 5. C u trúc t ch c th c hi n chương trình. 6. Phương th c qu n lý các ngu n l c. 7. D ki n k ho ch t ng th và k ho ch th c hi n chương trình trong năm u tiên. 8. ánh giá các r i ro và ra nh ng bi n pháp kh c ph c. 9. K ho ch theo dõi và ánh giá chương trình. 10. Tính b n v ng c a chương trình sau khi k t thúc. 11. Năng l c t ch c, qu n lý th c hi n chương trình (bao g m c năng l c v tài chính) c a ch chương trình; năng l c t ch c, qu n lý th c hi n d án c a các ch d án thành ph n. Trong trư ng h p văn ki n chương trình ư c xây d ng theo m u c a nhà tài tr , các n i dung nêu trên ph i ư c tính n trong quá trình h p tác v i nhà tài tr xây d ng văn ki n này b o m s hài hoà gi a quy trình, th t c c a Vi t Nam và c a nhà tài tr . i u 16. ThNm nh chương trình, d án 1. Văn ki n chương trình, d án trình cơ quan có thNm quy n t ch c thNm nh ph i phù h p v i nh ng n i dung c a chương trình, d án trong Danh m c tài tr chính th c. 2. Văn ki n chương trình, d án nêu t i i u 13, 14 và 15 Quy ch này và các tài li u kèm theo (k c các văn b n i u ch nh, b sung) ph i ư c c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t làm cơ s àm phán, ký và th c hi n các i u ư c qu c t c th v ODA v i nhà tài tr . 3. i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph t i kho n 1 i u 19 Quy ch này: - i v i i m a): vi c thNm nh th c hi n theo nh ng quy nh hi n hành c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và pháp lu t hi n hành v d án, công trình quan tr ng qu c gia do Qu c h i quy t nh ch trương u tư; - i v i i m b): cơ quan ch qu n thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t văn ki n chương trình, d án và cho phép th c hi n chương trình, d án. 4. i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th trư ng cơ quan ch qu n quy nh t i kho n 2 i u 19 Quy ch này: trình t , th t c, n i dung thNm nh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 13. 5. Cơ quan ch trì t ch c thNm nh có th yêu c u các cơ quan chuyên môn trung ương và a phương, các t ch c tư v n và chuyên gia tư v n c l p h tr thNm nh chương trình, d án. 6. H sơ thNm nh ư c l p thành 08 b i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph , trong ó có ít nh t 01 b g c. Các tài li u b ng ti ng nư c ngoài ph i có b n d ch ti ng Vi t kèm theo. 7. Trong quá trình thNm nh, cơ quan ch trì t ch c thNm nh ph i xem xét trình t , th t c và ti n thNm nh c a nhà tài tr m b o s ph i h p và hài hòa c n thi t, xem xét các n i dung ã tho thu n v i nhà tài tr , ý ki n thNm nh c a nhà tài tr ho c i di n c a nhà tài tr . Ý ki n ng thu n ho c ý ki n khác nhau gi a các bên ph i ư c ph n ánh trong báo cáo thNm nh. 8. Cơ quan ch trì t ch c thNm nh ph i l y ý ki n c a các cơ quan liên quan, l p báo cáo thNm nh trình c p có thNm quy n phê duy t n i dung văn ki n chương trình, d án. Báo cáo thNm nh ph i kèm theo d th o quy t nh phê duy t n i dung chương trình, d án. 9. Các cơ quan h u quan tham gia thNm nh ch u trách nhi m v n i dung chương trình, d án liên quan n ch c năng, nhi m v c a mình theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. H sơ thNm nh chương trình, d án H sơ thNm nh bao g m: 1. T trình ngh phê duy t chương trình, d án c a cơ quan ch qu n ( i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ); c a ch d án ( i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a cơ quan ch qu n); 2. Thông báo c a B K ho ch và u tư v Danh m c tài tr chính th c; 3. Văn ki n chương trình, d án (b ng c ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài, n u có); 4. Các văn b n và ý ki n tr l i c a các cơ quan liên quan trong quá trình chuNn b chương trình, d án và các văn b n tho thu n, b n ghi nh v i nhà tài tr ho c i di n c a nhà tài tr , báo cáo c a oàn chuyên gia thNm nh th c hi n theo yêu c u c a nhà tài tr (n u có); 5. Báo cáo tài chính c a ch d án trong ba năm g n nh t, có xác nh n c a cơ quan ch qu n ( i v i chương trình, d án theo cơ ch cho vay l i). i u 18. N i dung, quy trình và th i h n thNm nh chương trình, d án 1. N i dung, quy trình và th i h n thNm nh chương trình, d án u tư th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư, xây d ng. 2. B K ho ch và u tư hư ng d n n i dung, quy trình và th i h n thNm nh chương trình, d án h tr k thu t. Th i h n thNm nh không quá 45 ngày làm vi c i v i chương trình, d án u tư và không quá 15 ngày làm vi c i v i các d án h tr k thu t k t khi nh n h sơ h p l theo i u 17 Quy ch này, Trong th i h n 10 ngày, k t ngày chương trình, d án ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a i u 19 Quy ch này, cơ quan ch qu n g i B K ho ch và u tư và B Tài chính báo cáo thNm nh chương trình, d án và quy t nh phê
 14. duy t chương trình, d án (b n sao có công ch ng), kèm theo văn ki n chương trình, d án ã ư c phê duy t có óng d u giáp lai. i u 19. ThNm quy n phê duy t chương trình, d án ODA 1. Th tư ng Chính ph : a) Quy t nh u tư chương trình, d án quan tr ng qu c gia; b) Phê duy t chương trình, d án kèm theo khung chính sách và chương trình, d án h tr k thu t trong lĩnh v c an ninh, qu c phòng. 2. Th trư ng cơ quan ch qu n chương trình, d án quy t nh u tư các chương trình, d án u tư và phê duy t các chương trình, d án h tr k thu t không thu c quy nh t i kho n 1 i u này. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo thNm nh c a cơ quan ch trì t ch c thNm nh, Th trư ng cơ quan ch qu n ra quy t nh phê duy t i v i các chương trình, d án quy nh t i kho n 2 i u này. Chương 4: KÝ K T I U Ư C QU C T C TH V ODA i u 20. Cơ s xu t ký k t i u ư c qu c t c th v ODA Cơ s xu t ký k t i u ư c qu c t c th v ODA là văn ki n chương trình, d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i các i u 13, 14, 15 và 19 Quy ch này. i u 21. Trách nhi m trình Chính ph v vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA 1. Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trình Chính ph v vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA cho chương trình, d án thu c cơ quan mình, sau khi có ngh c a ch d án. Sau khi có ngh c a cơ quan ch qu n, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Chính ph v vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA v i các t ch c tài chính qu c t nêu t i kho n 1 i u 42 Quy ch này; B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Chính ph v vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA v n vay khác. 2. Trách nhi m trình Chính ph v vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA cho chương trình, d án thu c cơ quan ch qu n không ư c quy nh t i kho n 1 i u này do B K ho ch và u tư th c hi n, sau khi có ngh c a cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA. i u 22. Trình t , th t c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA 1. Trình t , th t c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 2. Cơ quan trình Chính ph v vi c ký k t i u ư c qu c t quy nh t i kho n 1 i u 21 Quy ch này ch trì, ph i h p v i cơ quan liên quan ti n hành àm phán, ký i u ư c qu c t c th v ODA sau khi có quy t nh u quy n b ng văn b n c a Chính ph .
 15. 3. Sau khi có quy t nh y quy n b ng văn b n c a Chính ph v àm phán, ký i u ư c qu c t c th v ODA, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i cơ quan ch qu n không thu c quy nh t i kho n 1 i u 21 và các cơ quan liên quan ti n hành àm phán, ký i u ư c qu c t c th v ODA cho chương trình, d án thu c lĩnh v c ph trách c a cơ quan ch qu n. Chương 5: QU N LÝ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 23. Nhi m v , trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ch qu n 1. m b o quy t nh u tư chương trình, d án úng m c tiêu, phù h p v i quy ho ch, k ho ch, úng lu t pháp, có hi u qu ; m b o kh năng thu h i v n u tư và hoàn tr v n vay ( i v i chương trình, d án ODA cho vay l i); m b o v n i ng theo ti n ã tho thu n v i nhà tài tr . m b o chương trình, d án h tr k thu t t ư c m c tiêu tăng cư ng năng l c và th ch thu c lĩnh v c qu n lý. 2. Phê duy t các n i dung trong quá trình l a ch n nhà th u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v u th u. 3. T ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n chương trình, d án c a ch d án trong quá trình th c hi n chương trình, d án. 4. Xây d ng và tri n khai các bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v phòng và ch ng tham nhũng, lãng phí, s d ng v n sai m c ích làm nh hư ng n m c tiêu c a chương trình, d án và uy tín qu c gia. 5. Ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v các hành vi vi ph m các quy nh v thNm quy n trong quá trình l a ch n ch d án, thNm nh, ra quy t nh u tư và phê duy t văn ki n d án h tr k thu t cũng như giám sát quá trình th c hi n chương trình, d án. 6. Ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t v vi c tri n khai ch m, không úng v i quy t nh u tư và quy t nh phê duy t văn ki n chương trình, d án h tr k thu t; v vi c có sai ph m trong quá trình tri n khai chương trình, d án gây th t thoát, lãng phí và tham nhũng. 7. Các quy n và trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Nhi m v , trách nhi m và quy n h n c a ch d án 1. Nhi m v , trách nhi m và quy n h n chung: a) T ch c b máy qu n lý và th c hi n chương trình, d án; ký k t các h p ng theo quy nh c a pháp lu t. N u tr c ti p qu n lý chương trình, d án, ch d án ph i m b o có b máy, năng l c qu n lý d án, ư c cơ quan có thNm quy n cho phép và ư c ghi trong quy t nh u tư ho c quy t nh phê duy t chương trình, d án; b) T ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán, d toán các h ng m c công trình; c) àm phán, ký k t, giám sát vi c th c hi n các h p ng và x lý các vi ph m h p ng;
 16. d) Ki n ngh v i cơ quan ch qu n v cơ ch , chính sách b o m vi c th c hi n chương trình, d án phù h p v i cam k t qu c t ; ) Các quy n và trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v , trách nhi m và quy n h n c th : a) Th c hi n công tác u th u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v u th u; b) Cung c p thông tin, tài li u liên quan cho các bên h p ng và tư v n l p và th c hi n chương trình, d án; ch u trách nhi m v cơ s pháp lý và tin c y c a các thông tin, tài li u ã cung c p; lưu tr h sơ, tài li u v chương trình, d án theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch u trách nhi m toàn di n, liên t c v qu n lý s d ng các ngu n v n u tư t khi chuNn b u tư, th c hi n u tư và ưa chương trình, d án vào khai thác s d ng, thu h i và hoàn tr v n vay ODA (trư ng h p cho vay l i). d) Th c hi n giám sát, ánh giá d án, qu n lý khai thác chương trình, d án; ) Ch u trách nhi m toàn di n v nh ng sai ph m trong quá trình qu n lý chương trình, d án gây ra nh ng h u qu có h i n kinh t , xã h i, môi sinh, môi trư ng và uy tín qu c gia; e) Ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t, có th ph i b i thư ng thi t h i v kinh t ho c ph i thay i ch d án, i v i vi c tri n khai ch m, không úng v i quy t nh u tư và quy t nh phê duy t văn ki n chương trình, d án h tr k thu t, gây th t thoát, lãng phí và tham nhũng, nh hư ng n m c tiêu và hi u qu chung c a chương trình, d án; g) Các quy n và trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Khi thay i ch d án thì ch d án m i thay th ph i ch u trách nhi m k th a toàn b quy n và trách nhi m, nghĩa v c a ch d án trư c, tr nh ng trách nhi m do sai ph m c a ch d án trư c. i u 25. Thành l p Ban qu n lý chương trình, d án (Ban qu n lý d án) 1. Căn c kho n 3 i u này, ch d án ban hành quy t nh thành l p Ban qu n lý d án ngay sau khi văn ki n chương trình, d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Căn c kho n 3 i u này, cơ quan ch qu n ban hành quy t nh thành l p Ban qu n lý d án i v i chương trình, d án h tr k thu t ngay sau khi văn ki n chương trình, d án h tr k thu t ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Ch d án có th thuê tư v n qu n lý d án theo quy nh c a pháp lu t. 4. B K ho ch và u tư ban hành thông tư hư ng d n v cơ c u t ch c và ch c năng, nhi m v c a Ban qu n lý d án. i u 26. V n i ng chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án 1. Các chương trình, d án ph i ư c m b o v n i ng chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án. Ngu n, m c v n và cơ ch v n i ng phù h p v i n i dung nêu trong quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Danh m c yêu c u tài tr theo quy nh t i i u 8 Quy ch này. 2. V n i ng chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án có th bao g m các kho n sau:
 17. a) Chi phí cho Ban qu n lý chương trình, d án (lương, thư ng, ph c p, văn phòng, phương ti n làm vi c, chi phí hành chính, theo dõi, ánh giá d án, giám sát ch t lư ng, nghi m thu, bàn giao, quy t toán); b) Chi phí thNm nh thi t k , duy t t ng d toán, hoàn t t các th t c u tư, xây d ng và th t c hành chính c n thi t khác; c) Chi phí liên quan n quá trình l a ch n nhà th u; d) Chi phí cho h i ngh , h i th o, ào t o, t p hu n nghi p v qu n lý và th c hi n chương trình, d án; ) Chi phí ti p nh n và ph bi n công ngh , kinh nghi m, k năng qu c t ; e) Chi phí tuyên truy n, qu ng cáo chương trình, d án và các ho t ng tham d c a c ng ng;] g) Chi phí d ch v và phương ti n trong nư c cung c p cho các nhà th u nư c ngoài làm vi c theo h p ng t i Vi t Nam; h) Chi phí thuê t ch c, cá nhân thNm nh, theo dõi, ánh giá chương trình, d án; i) Chi tr các lo i thu gián thu, phí h i quan, phí b o hi m theo quy nh hi n hành; k) Ti n tr lãi, ti n t c c, phí cam k t và các lo i phí liên quan khác ph i tr cho phía nư c ngoài trong th i gian xây d ng; l) Chi phí ti p nh n thi t b và v n chuy n n i a; m) Chi phí ki m toán; n) Chi phí th c hi n m t s ho t ng cơ b n c a chương trình, d án (kh o sát, thi t k k thu t, thi công; n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư, xây d ng m t s h ng m c công trình, mua s m m t s trang, thi t b ); o) Chi phí d phòng và các chi phí h p lý khác. 3. i v i chương trình, d án thu c di n c p phát t ngân sách nhà nư c, cơ quan ch qu n có trách nhi m cân i v n i ng trong k ho ch ngân sách hàng năm theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; m b o v n i ng y , k p th i, phù h p v i ti n quy nh trong văn ki n chương trình, d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, phù h p v i quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c và i u ư c qu c t v ODA mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 4. i v i các chương trình, d án cho vay l i t ngân sách nhà nư c và các chương trình, d án m t ph n c p phát, m t ph n cho vay l i: ch d án ph i t lo toàn b v n i ng và ph i gi i trình y v kh năng và k ho ch m b o v n i ng trư c khi ký h p ng vay l i. Trong trư ng h p này, ch d án ư c ưu tiên vay t các ngu n tín d ng c a Nhà nư c cho kho n v n i ng. Trư ng h p g p khó khăn t xu t v v n i ng, ch d án ph i báo cáo cơ quan ch qu n có bi n pháp gi i quy t. 5. i v i các chương trình, d án thu c di n c p phát t ngân sách nhà nư c nhưng chưa k p b trí v n i ng trong k ho ch ngân sách hàng năm, ho c có nhu c u t xu t v v n i ng, theo ngh b ng văn b n c a cơ quan ch qu n, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính x lý theo thNm quy n, ho c trình c p có thNm quy n quy t nh ng trư c d toán ngân sách năm sau th c hi n. Cơ quan
 18. ch qu n có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan có liên quan b trí d toán ngân sách năm sau hoàn tr v n ngân sách nhà nư c ã ng. 6. Cơ quan ch qu n ư c phép i u chuy n v n i ng ã ư c phân b trong năm k ho ch t chương trình, d án không s d ng h t v n i ng ã ư c b trí theo k ho ch trong năm sang chương trình, d án khác có nhu c u v v n i ng nhưng s v n ã b trí theo k ho ch năm không áp ng . i u 27. V n ng trư c th c hi n chương trình, d án Trư ng h p có nhu c u c p thi t v v n ng trư c th c hi n m t s h ng m c c a chương trình, d án thu c di n c p phát t ngân sách nhà nư c ã ư c cam k t tài tr t ngu n v n ODA và ã ư c ghi k ho ch tài chính năm mà chưa rút ư c v n ODA, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, quy t nh t m ng v n t ngu n ngân sách nhà nư c trên cơ s văn b n gi i trình c a cơ quan ch qu n và văn b n tho thu n c a nhà tài tr . Ph n v n này s ư c Kho b c nhà nư c các c p thu h i l i khi gi i ngân v n ODA phân b cho các h ng m c ó. i u 28. Thu i v i các chương trình, d án Thu áp d ng i v i các chương trình, d án ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t hi n hành v thu và i u ư c qu c t v ODA mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. i u 29. n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư 1. Vi c n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư trong các chương trình, d án th c hi n theo pháp lu t hi n hành và i u ư c qu c t v ODA mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 2. H sơ trình duy t k ho ch n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư c a chương trình, d án ph i có cam k t chính th c b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n gi i phóng m t b ng và tái nh cư v ti n , th i h n hoàn thành n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư phù h p v i ti n th c hi n c a t ng gói th u thu c chương trình, d án. i u 30. u th u Vi c u th u th c hi n chương trình, d án ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t hi n hành v u th u và i u ư c qu c t v ODA mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. i u 31. i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án trong quá trình th c hi n 1. Trong trư ng h p nh ng i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án trong quá trình th c hi n d n n: a) S thay i v ®i u ư c qu c t c th v ODA ã ký k t: cơ quan ch qu n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ; b) S thay i v cơ ch tài chính trong nư c ho c i u ki n cho vay l i trong nư c áp d ng cho chương trình, d án: cơ quan ch qu n báo cáo B Tài chính và B K ho ch và u tư, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Trong trư ng h p nhà tài tr ch p thu n cho s d ng ph n v n dư sau u th u c a chương trình, d án v n vay (v n dư là ph n chênh l ch gi a t ng giá tr tài tr quy
 19. nh trong i u ư c qu c t v ODA ã ký và t ng giá tr k t qu l a ch n nhà th u ã ư c phê duy t): a) N u vi c s d ng ph n v n ó th c hi n chương trình, d án m i theo hư ng ưu tiên nh m phát huy hi u qu c a chương trình, d án ang th c hi n: cơ quan ch qu n g i B K ho ch và u tư báo cáo gi i trình kèm theo văn ki n chương trình, d án d ki n s d ng ph n v n dư này B K ho ch và u tư ph i h p v i các cơ quan liên quan xem xét, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c s d ng v n dư; b) N u vi c s d ng v n dư b sung kh i lư ng trong ph m vi chương trình, d án ang th c hi n: cơ quan ch qu n quy t nh vi c s d ng v n dư. i u 32. Qu n lý xây d ng, nghi m thu, bàn giao, quy t toán 1. i v i d án u tư, vi c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán, c p gi y phép xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình, nghi m thu, bàn giao, b o hành, b o hi m công trình xây d ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. 2. i v i chương trình, d án h tr k thu t, sau khi hoàn thành, cơ qu n ch qu n t ch c nghi m thu và ti n hành các bi n pháp c n thi t ti p t c khai thác và phát huy k t qu t ư c cũng như th c hi n các quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý tài chính và tài s n c a chương trình, d án. 3. Vi c quy t toán chương trình, d án ph i ư c th c hi n phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành và các i u ư c qu c t v ODA ang có hi u l c i v i Vi t Nam. Chương 6: THEO DÕI, ÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 33. Theo dõi chương trình, d án Theo dõi chương trình, d án là ho t ng thư ng xuyên và nh kỳ c p nh t toàn b các thông tin liên quan n tình hình th c hi n chương trình, d án; phân lo i và phân tích thông tin; k p th i xu t các phương án ph c v vi c ra quy t nh c a các c p qu n lý nh m m b o chương trình, d án ư c th c hi n úng m c tiêu, úng ti n , b o m ch t lư ng và trong khuôn kh các ngu n l c ã ư c xác nh. i u 34. ánh giá chương trình, d án 1. ánh giá d án là ho t ng nh kỳ, xem xét toàn di n, có h th ng và khách quan v tính phù h p, hi u qu , hi u su t, tác ng và m c b n v ng c a chương trình, d án có nh ng i u ch nh c n thi t và rút ra nh ng bài h c kinh nghi m áp d ng cho giai o n th c hi n ti p theo và áp d ng cho các chương trình, d án khác. 2. Công tác ánh giá ư c ti n hành nh kỳ và t xu t (khi c n thi t). Công tác ánh giá nh kỳ ư c ti n hành theo 4 giai o n ch y u sau: a) ánh giá ban u: ti n hành ngay sau khi b t u th c hi n chương trình, d án nh m xem xét tình hình th c t c a chương trình, d án so v i văn ki n ư c duy t có bi n pháp x lý ngay t khâu thi t k k thu t và l p k ho ch th c hi n chi ti t;
 20. b) ánh giá gi a kỳ: ti n hành vào gi a th i gian th c hi n chương trình, d án nh m xem xét quá trình th c hi n t khi b t u và xu t các i u ch nh c n thi t; c) ánh giá k t thúc: ti n hành ngay sau k t thúc th c hi n chương trình, d án nh m xem xét các k t qu t ư c và t ng k t toàn b quá trình th c hi n, rút ra các kinh nghi m c n thi t làm cơ s l p báo cáo k t thúc chương trình, d án; d) ánh giá tác ng: ti n hành vào m t th i i m thích h p trong vòng 3 năm, k t ngày ưa chương trình, d án vào khai thác, s d ng nh m làm rõ hi u qu , tính b n v ng và tác ng kinh t - xã h i c a chương trình, d án so v i m c tiêu t ra ban u. 3. K ho ch, t ch c th c hi n và kinh phí cho công tác ánh giá trích t ngu n v n ODA, ngu n v n i ng ho c ngu n v n khác, ph i ư c quy nh và xác nh trư c trong văn ki n chương trình, d án và ph i phù h p v i tính ch t c a t ng lo i chương trình, d án. i u 35. Trách nhi m theo dõi, ánh giá chương trình, d án 1. Ban qu n lý d án có trách nhi m thư ng xuyên theo dõi, ánh giá chương trình, d án theo các quy nh dư i ây: a) Xây d ng k ho ch t ng th và k ho ch chi ti t hàng năm th c hi n chương trình, d án, trong ó xác nh rõ các ngu n l c s d ng, ti n th c hi n, th i h n hoàn thành, m c tiêu ch t lư ng và tiêu chí ch p nh n k t qu i v i t ng ho t ng c a chương trình, d án làm cơ s theo dõi, ánh giá. K ho ch t ng th th c hi n d án ph i ư c Ban qu n lý d án chuNn b trư c ngày kh i ng chương trình, d án 3 tháng và ph i ư c ch d án phê duy t. K ho ch chi ti t hàng năm ph i ư c xây d ng trên cơ s th ng nh t v i nhà tài tr và trình ch d án phê duy t phù h p v i l ch bi u xây d ng k ho ch hàng năm c a cơ quan ch qu n; b) Thi t l p h th ng thông tin n i b , thu th p và lưu tr y thông tin, d li u, h sơ, tài li u, s sách, ch ng t c a chương trình, d án, báo cáo c a các nhà th u, nh ng thay i trong chính sách, lu t pháp c a Nhà nư c và các quy nh c a nhà tài tr liên quan n vi c qu n lý th c hi n; c) L p báo cáo th c hi n theo quy nh, cung c p, chia s thông tin thông qua h th ng thông tin theo dõi, ánh giá c p ngành, a phương và c p qu c gia; d) Thuê tư v n ti n hành ánh giá ban u, gi a kỳ và k t thúc theo n i dung báo cáo kh thi ho c văn ki n chương trình, d án ã ư c phê duy t; làm u m i ph i h p v i nhà tài tr ho c cơ quan qu n lý có thNm quy n ánh giá chương trình, d án. 2. Ch d án có trách nhi m ch o, ôn c, h tr Ban qu n lý d án trong vi c theo dõi, ánh giá chương trình, d án. Trư ng h p có khó khăn, vư ng m c mà không t x lý ư c, ch d án ph i k p th i ngh các c p có thNm quy n gi i quy t. 3. Ch d án có trách nhi m công b công khai v i các t ch c chính tr , xã h i, chính quy n a phương và các cơ quan dân c t i a bàn có chương trình, d án v m c ích, n i dung các ho t ng, quy mô v n ODA và v n i ng c a chương trình, d án; cơ c u t ch c và quy ch ho t ng c a Ban qu n lý d án tranh th s giám sát c a c ng ng trong quá trình th c hi n. 4. Cơ quan ch qu n có trách nhi m theo dõi tình hình th c hi n các chương trình, d án thu c thNm quy n qu n lý; ph n h i y và k p th i các báo cáo c a ch d án;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản