Nghị định số 131/2008/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
99
lượt xem
13
download

Nghị định số 131/2008/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 131/2008/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 131/2008/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 131/2008/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH HƯ NG D N THI HÀNH CÁC QUY NNH C A LU T LU T SƯ V T CH C XÃ H I – NGH NGHI P C A LU T SƯ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Lu t sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh v nguyên t c t ch c, ho t ng, vi c thành l p, gi i th , qu n lý nhà nư c i v i t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư. 2. Ngh nh này áp d ng i v i oàn lu t sư t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Liên oàn lu t sư Vi t Nam và các cơ quan, t ch c có liên quan. i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư 1. T ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư ư c thành l p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và trong ph m vi toàn qu c i di n, b o v quy n, l i ích h p pháp c a các lu t sư; th c hi n ch c năng t qu n c a lu t sư nh m xây d ng, phát tri n i ngũ lu t sư có phNm ch t chính tr , o c, có trình chuyên môn cao, góp ph n b o v công lý, phát tri n kinh t , xây d ng xã h i công b ng, dân ch , văn minh 2. T ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư có nhi m v , quy n h n theo quy nh c a Lu t Lu t sư và i u l c a t ch c mình. i u 3. Nguyên t c t ch c, ho t ng c a t ch c xã h i - ngh nghi p c a lu t sư 1. Tuân th Hi n pháp, pháp lu t. 2. Tuân theo i u l ư c phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. 3. K t h p ch c năng t qu n v i qu n lý nhà nư c. 4. Dân ch , bình ng, công khai, minh b ch. 5. T ch v tài chính.
 2. i u 4. Trách nhi m c a Nhà nư c 1. Cơ quan nhà nư c trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m t o i u ki n thu n l i t ch c xã h i - ngh nghi p c a lu t sư ho t ng theo úng quy nh c a pháp lu t và i u l . 2. Nhà nư c có chính sách h tr v cơ s v t ch t ban u cho t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư; th c hi n các bi n pháp h tr phát tri n i ngũ lu t sư, ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , quy t c o c và ng x ngh nghi p lu t sư. i u 5. Các hành vi b nghiêm c m 1. C n tr , can thi p trái pháp lu t vào t ch c, ho t ng c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư. 2. L i d ng danh nghĩa c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư gây nh hư ng x u n an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i, xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, l i ích công c ng, quy n, l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân. Chương 2. OÀN LU T SƯ i u 6. a v pháp lý c a oàn lu t sư 1. oàn lu t sư là t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư ư c thành l p t i m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n, ho t ng theo nguyên t c t trang tr i b ng ngu n thu t phí thành viên, các kho n óng góp c a thành viên và ngu n thu h p pháp khác. 2. oàn lu t sư là thành viên c a M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo i u l c a M t tr n T qu c Vi t Nam. 3. oàn lu t sư có i u l i u ch nh các quan h n i b c a oàn. i u l oàn lu t sư không ư c trái v i i u l c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam. i u 7. i u ki n thành l p oàn lu t sư 1. Tôn ch , m c ích ho t ng không trái Hi n pháp, pháp lu t. 2. Có t ba ngư i sáng l p có Ch ng ch hành ngh lu t sư tr lên t i m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Có phương án v cơ c u t ch c, i u l . i u 8. Th t c cho phép thành l p oàn lu t sư 1. H sơ thành l p oàn lu t sư bao g m: a) Gi y ngh thành l p oàn lu t sư; b) D th o i u l oàn lu t sư; c) D th o Báo cáo v phương hư ng ho t ng c a oàn lu t sư; d) án t ch c i h i thành l p oàn lu t sư;
 3. ) Danh sách thành viên oàn lu t sư kèm theo b n sao Ch ng ch hành ngh lu t sư. 2. H sơ thành l p oàn lu t sư do nh ng ngư i sáng l p oàn lu t sư l p và g i n S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n h sơ, S Tư pháp ch trì, ph i h p v i S N i v thNm nh h sơ và trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là y ban nhân dân c p t nh) v vi c cho phép thành l p oàn lu t sư. Trong th i h n năm ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n thNm nh c a S Tư pháp kèm theo h sơ, y ban nhân dân c p t nh có văn b n g i B Tư pháp v vi c thành l p oàn lu t sư t i a phương. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n c a y ban nhân dân c p t nh, B Tư pháp có văn b n v vi c thành l p oàn lu t sư. Sau khi có ý ki n nh t trí b ng văn b n c a B trư ng B Tư pháp, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phép thành l p oàn lu t sư; trong trư ng h p t ch i thì ph i thông báo lý do b ng văn b n. Ngư i b t ch i có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. i h i thành l p oàn lu t sư 1. Trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày quy t nh cho phép thành l p oàn lu t sư có hi u l c, nh ng ngư i sáng l p oàn lu t sư ph i t ch c i h i thành l p oàn lu t sư; n u quá th i h n này mà không t ch c i h i thì quy t nh cho phép thành l p oàn lu t sư không còn hi u l c. 2. N i dung ch y u c a i h i thành l p oàn lu t sư bao g m: a) Công b quy t nh cho phép thành l p oàn lu t sư; b) Th o lu n và bi u quy t thông qua i u l oàn lu t sư; c) B u Ban Ch nhi m, Ch nhi m, H i ng khen thư ng, k lu t; d) Thông qua Báo cáo v phương hư ng ho t ng c a oàn lu t sư; ) Thông qua Ngh quy t i h i. 3. K t qu i h i thành l p oàn lu t sư ph i ư c phê chuNn theo quy nh t i i u 12 c a Ngh nh này. i u 10. Phê duy t i u l oàn lu t sư 1. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày i u l oàn lu t sư ư c thông qua, Ban Ch nhi m oàn lu t sư g i S Tư pháp h sơ ngh phê duy t i u l . H sơ g m có: a) Văn b n ngh phê duy t i u l ; b) i u l và biên b n thông qua i u l ; c) Ngh quy t i h i; d) Văn b n nh t trí c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam v n i dung i u l . 2. Trong th i h n hai mươi ngày, k t ngày nh n h sơ ngh phê duy t i u l oàn lu t sư, S Tư pháp ch trì, ph i h p v i S N i v thNm nh h sơ và trình y ban nhân dân c p t nh v vi c phê duy t i u l oàn lu t sư.
 4. Trong th i h n mư i ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n thNm nh c a S Tư pháp kèm theo h sơ, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh phê duy t ho c t ch i phê duy t i u l oàn lu t sư; trong trư ng h p t ch i thì ph i thông báo lý do b ng văn b n. 3. i u l oàn lu t sư b t ch i phê duy t trong các trư ng h p sau ây: a) Có n i dung trái v i quy nh c a Hi n pháp và pháp lu t; b) Có n i dung không phù h p v i quy nh c a i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam; c) Quy trình, th t c thông qua i u l không b o m tính h p l , dân ch , công khai, minh b ch theo quy nh c a pháp lu t, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam. 4. Trong trư ng h p i u l oàn lu t sư b t ch i phê duy t thì Ban Ch nhi m oàn lu t sư ph i t ch c th c hi n vi c s a i n i dung i u l ho c t ch c l i i h i thông qua i u l theo úng quy nh c a pháp lu t, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam. 5. Khi có s s a i, b sung n i dung c a i u l oàn lu t sư thì trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày i u l s a i, b sung ư c thông qua, Ban Ch nhi m oàn lu t sư g i S Tư pháp văn b n ngh kèm theo i u l s a i, b sung, biên b n thông qua i u l s a i, b sung, Ngh quy t i h i. Vi c phê duy t i u l s a i, b sung ư c th c hi n theo quy nh c a i u này. 6. i u l oàn lu t sư có hi u l c k t ngày ư c phê duy t. i u 11. i h i nhi m kỳ c a oàn lu t sư 1. i h i toàn th ho c i h i i bi u lu t sư c a oàn lu t sư (sau ây g i chung là i h i lu t sư) là cơ quan lãnh o cao nh t c a oàn lu t sư. Nhi m kỳ i h i lu t sư do i u l oàn lu t sư quy nh nhưng không quá 5 năm, k t ngày k t thúc i h i nhi m kỳ trư c. 2. i h i lu t sư ư c coi là h p l n u có ít nh t hai ph n ba s thành viên c a oàn lu t sư ho c hai ph n ba s i bi u ư c tri u t p tham gia. Vi c bi u quy t thông qua các quy t nh, ngh quy t c a i h i lu t sư ph i ư c quá m t ph n hai s i bi u chính th c có m t tán thành. 3. Ch m nh t ba mươi ngày trư c ngày d ki n t ch c i h i nhi m kỳ, Ban Ch nhi m oàn lu t sư ph i báo cáo y ban nhân dân c p t nh v án t ch c i h i nhi m kỳ, phương án xây d ng Ban Ch nhi m, H i ng khen thư ng, k lu t nhi m kỳ m i. S tư pháp ch trì, ph i h p v i S N i v thNm nh, trình y ban nhân dân c p t nh xem xét, cho ý ki n v án t ch c i h i nhi m kỳ, phương án xây d ng Ban Ch nhi m, H i ng khen thư ng, k lu t nhi m kỳ m i. 4. i h i nhi m kỳ c a oàn lu t sư có các nhi m v , quy n h n sau ây: a) T ng k t, ánh giá v t ch c, ho t ng c a oàn lu t sư nhi m kỳ qua; b) Thông qua phương hư ng, nhi m v , t ch c, ho t ng c a oàn lu t sư trong nhi m kỳ m i; c) B u Ban Ch nhi m, Ch nhi m, H i ng khen thư ng, k lu t c a oàn lu t sư; d) Xem xét vi c s a i, b sung i u l (n u có); ) Các n i dung khác theo quy nh c a i u l oàn lu t sư.
 5. i u 12. Phê chu n k t qu i h i lu t sư 1. N i dung phê chuNn k t qu i h i lu t sư bao g m: a) K t qu b u Ban Ch nhi m, Ch nhi m, H i ng khen thư ng, k lu t c a oàn lu t sư; b) Ngh quy t i h i nhi m kỳ ho c i h i bãi nhi m và b u m i ho c b u thay th Ch nhi m, b u b sung y viên Ban Ch nhi m, H i ng khen thư ng, k lu t oàn lu t sư. 2. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày k t thúc i h i, Ban Ch nhi m oàn lu t sư ph i g i S Tư pháp báo cáo k t qu i h i, kèm theo biên b n b u c , danh sách trích ngang c a Ch nhi m, các y viên Ban Ch nhi m, H i ng khen thư ng, k lu t c a oàn lu t sư; Ngh quy t i h i. Trong th i h n mư i ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu i h i, S Tư pháp ch trì, ph i h p v i S N i v xem xét và trình y ban nhân dân c p t nh v vi c phê chuNn k t qu ih i c a oàn lu t sư. Trong th i h n năm ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n trình c a S Tư pháp, y ban nhân dân c p t nh quy t nh phê chuNn ho c t ch i phê chuNn k t qu i h i; trong trư ng h p t ch i thì ph i thông báo lý do b ng văn b n. 3. K t qu b u c b t ch i phê chuNn trong các trư ng h p sau ây: a) Quy trình, th t c b u c không b o m tính h p l , dân ch , công khai, minh b ch theo quy nh c a pháp lu t, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam, i u l oàn lu t sư; b) Ch c danh lãnh o ư c b u không m b o tiêu chuNn theo quy nh c a i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam, i u l oàn lu t sư. 4. Ngh quy t i h i b t ch i phê chuNn trong các trư ng h p sau ây: a) Có n i dung trái v i quy nh c a Hi n pháp, pháp lu t, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam, i u l oàn lu t sư. b) Quy trình, th t c thông qua Ngh quy t không b o m tính h p l , dân ch , công khai, minh b ch theo quy nh c a pháp lu t, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam, i u l oàn lu t sư. 5. Trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày nh n ư c văn b n thông báo v vi c t ch i phê chuNn i h i, Ban Ch nhi m oàn lu t sư ph i t ch c l i i h i th c hi n vi c b u c , vi c thông qua, s a i Ngh quy t theo úng quy nh c a pháp lu t, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam, i u l oàn lu t sư; quá th i h n này mà không t ch c l i i h i thì y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xem xét, quy t nh vi c gi i th oàn lu t sư. 6. Trong trư ng h p t ch c i h i bãi nhi m và b u m i ho c b u thay th Ch nhi m, b u b sung y viên Ban Ch nhi m, H i ng khen thư ng, k lu t c a oàn lu t sư thì trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày k t thúc i h i, Ban Ch nhi m oàn lu t sư g i S Tư pháp báo cáo k t qu i h i. Vi c phê duy t k t qu i h i ư c th c hi n theo quy nh c a i u này. i u 13. Ch báo cáo, g i các quy nh, quy t nh, ngh quy t c a oàn lu t sư 1. Hàng năm oàn lu t sư có trách nhi m g i y ban nhân dân c p t nh, S Tư pháp, Liên oàn lu t sư Vi t Nam báo cáo v tình hình t ch c, ho t ng c a oàn lu t sư. Báo cáo ư c tính t ngày 01 tháng 10 c a năm trư c n ngày 30 tháng 9 c a năm sau và g i trư c ngày 10 tháng 11 hàng năm.
 6. Ngoài vi c báo cáo theo nh kỳ hàng năm, oàn lu t sư báo cáo theo yêu c u c a B Tư pháp, y ban nhân dân c p t nh, S Tư pháp ho c Liên oàn lu t sư Vi t Nam. 2. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày ban hành quy nh, quy t nh, thông qua ngh quy t c a oàn lu t sư, Ban Ch nhi m oàn lu t sư có trách nhi m g i B Tư pháp, y ban nhân dân c p t nh, Liên oàn lu t sư Vi t Nam quy nh, quy t nh, ngh quy t ó. i u 14. Yêu c u s a i ho c h y b các quy nh, quy t nh, ngh quy t c a oàn lu t sư 1. Trong trư ng h p phát hi n ho c khi có căn c cho r ng quy nh, quy t nh, ngh quy t c a oàn lu t sư trái v i quy nh c a pháp lu t v lu t sư thì y ban nhân dân c p t nh có quy n ình ch thi hành và yêu c u s a i m t ph n ho c h y b toàn b quy nh, quy t nh, ngh quy t c a oàn lu t sư. 2. Trong trư ng h p phát hi n ho c khi có căn c cho r ng quy nh, quy t nh, ngh quy t c a oàn lu t sư trái v i quy nh c a i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam thì Ban Thư ng v Liên oàn lu t sư Vi t Nam có quy n ình ch thi hành và yêu c u s a i m t ph n ho c h y b toàn b quy nh, quy t nh, ngh quy t c a oàn lu t sư. i u 15. Bãi nhi m Ban Ch nhi m, Ch nhi m oàn lu t sư 1. Ban Ch nhi m, Ch nhi m oàn lu t sư b bãi nhi m khi thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Vi ph m c bi t nghiêm tr ng các quy nh c a i u l oàn lu t sư, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam trong th c hi n nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a mình; xâm h i l i ích c a oàn lu t sư; b) Th c hi n các hành vi b nghiêm c m quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này ho c vi ph m nghiêm tr ng các quy nh khác c a pháp lu t; c) Không còn s tín nhi m c a ít nh t m t ph n hai s thành viên oàn lu t sư; d) B x lý k lu t b ng hình th c t m ình ch tư cách thành viên ho c xóa tên kh i danh sách lu t sư c a oàn lu t sư; ) B tư c quy n s d ng Ch ng ch hành ngh lu t sư; e) B k t án và b n án ã có hi u l c pháp lu t. 2. Trong trư ng h p Ban Ch nhi m oàn lu t sư thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i m a, b và c, kho n 1 c a i u này thì Ban Thư ng v Liên oàn lu t sư Vi t Nam ngh y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh ình ch ho t ng c a Ban Ch nhi m oàn lu t sư và yêu c u oàn lu t sư t ch c i h i b t thư ng b u Ban Ch nhi m và Ch nhi m m i c a oàn lu t sư. H i ng khen thư ng, k lu t c a oàn lu t sư t m th i th c hi n nhi m v , quy n h n c a Ban Ch nhi m; Ch t ch H i ng khen thư ng, k lu t t m th i th c hi n nhi m v , quy n h n c a Ch nhi m oàn lu t sư cho n khi b u Ban Ch nhi m và Ch nhi m m i c a oàn lu t sư. Trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày có quy t nh ình ch Ban Ch nhi m oàn lu t sư, Ch t ch H i ng khen thư ng, k lu t c a oàn lu t sư ph i tri u t p i h i lu t sư b t thư ng. 3. Trong trư ng h p Ch nhi m oàn lu t sư thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 c a i u này thì Ban Thư ng v Liên oàn lu t sư Vi t Nam ngh y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh ình ch ch c v Ch nhi m và yêu c u Ban Ch nhi m oàn lu t sư c m t Phó Ch nhi m oàn lu t sư gi ch c v Quy n Ch nhi m oàn lu t sư cho n khi b u Ch nhi m m i c a oàn lu t sư; trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày ư c c , Quy n Ch nhi m oàn lu t sư ph i tri u t p i h i b t thư ng b u Ch nhi m m i c a oàn lu t sư.
 7. 4. Ngư i b bãi nhi m có quy n khi u n i ho c kh i ki n ra Tòa hành chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Mi n nhi m các ch c danh lãnh o c a oàn lu t sư 1. Các ch c danh lãnh o c a oàn lu t sư ư c mi n nhi m trong các trư ng h p sau ây: a) M t năng l c hành vi dân s ho c b h n ch năng l c hành vi dân s ; b) Xin rút kh i ch c danh lãnh o; c) Vì lý do s c kh e ho c lý do khác mà không th th c hi n ư c nhi m v . 2. Vi c mi n nhi m các ch c danh lãnh o c a oàn lu t sư ư c th c hi n theo quy nh c a i u l . i u 17. Gi i th oàn lu t sư 1. oàn lu t sư b gi i th trong các trư ng h p sau ây: a) Không còn ba lu t sư thành viên c a oàn lu t sư; b) Quá th i h n sáu tháng k t ngày h t nhi m kỳ mà không t ch c i h i; c) Không t ch c l i i h i theo quy nh t i kho n 5 i u 12 c a Ngh nh này; d) Ho t ng c a oàn lu t sư vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t, i u l oàn lu t sư, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam, gây nh hư ng x u n an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i, xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, l i ích công c ng, quy n, l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 2. Trong trư ng h p oàn lu t sư b gi i th theo quy nh t i kho n 1 c a i u này thì Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh gi i th oàn lu t sư sau khi th ng nh t v i B trư ng B Tư pháp. Vi c thành l p l i oàn lu t sư ư c th c hi n theo quy nh t i i u 7, i u 8 và i u 9 c a Ngh nh này. Chương 3. LIÊN OÀN LU T SƯ VI T NAM i u 18. a v pháp lý c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam 1. Liên oàn lu t sư Vi t Nam là t ch c xã h i – ngh nghi p th ng nh t toàn qu c c a các oàn lu t sư và lu t sư, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n, ho t ng theo nguyên t c t trang tr i b ng ngu n thu t phí thành viên, các kho n óng góp c a thành viên và ngu n thu h p pháp khác. 2. Liên oàn lu t sư Vi t Nam là thành viên c a M t tr n T qu c Vi t Nam theo i u l c a M t tr n T qu c Vi t Nam 3. Liên oàn lu t sư Vi t Nam có i u l i u ch nh th ng nh t v t ch c, ho t ng c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam, c a oàn lu t sư các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; quy n, nghĩa v c a các thành viên Liên oàn; quan h c a Liên oàn v i các thành viên c a mình, v i các cơ quan, t ch c có liên quan.
 8. i u 19. Thành l p Liên oàn lu t sư Vi t Nam 1. Liên oàn lu t sư Vi t Nam do ih i i bi u lu t sư toàn qu c l n th nh t thành l p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. N i dung ch y u c a ih i i bi u lu t sư toàn qu c l n th nh t bao g m: a) Công b quy t nh thành l p Liên oàn lu t sư Vi t Nam; b) Th o lu n và bi u quy t thông qua i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam; c) B u H i ng lu t sư toàn qu c; d) Thông qua Báo cáo v phương hư ng ho t ng c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam; ) Thông qua Ngh quy t i h i. 3. K t qu i h i thành l p Liên oàn lu t sư Vi t Nam ph i ư c phê chuNn theo quy nh t i i u 22 c a Ngh nh này. i u 20. Phê duy t i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam 1. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam ư c thông qua, H i ng lu t sư toàn qu c g i B Tư pháp h sơ ngh phê duy t i u l . H sơ g m có: a) Văn b n ngh phê duy t i u l ; b) i u l và biên b n thông qua i u l ; c) Ngh quy t i h i; 2. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n h sơ ngh phê duy t i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam, B trư ng B Tư pháp quy t nh phê duy t ho c t ch i phê duy t i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam sau khi th ng nh t v i B trư ng B N i v ; trong trư ng h p t ch i ph i thông báo lý do b ng văn b n. 3. i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam b t ch i phê duy t trong các trư ng h p sau ây: a) Có n i dung trái v i quy nh c a Hi n pháp và pháp lu t; b) Quy trình, th t c thông qua i u l không b o m tính h p l , dân ch , công khai, minh b ch theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trong trư ng h p i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam b t ch i phê duy t thì H i ng lu t sư toàn qu c ph i t ch c th c hi n vi c s a i n i dung i u l ho c t ch c l i i h i thông qua i u l theo úng quy nh c a pháp lu t. 5. Khi có s s a i, b sung n i dung c a i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam thì trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày i u l s a i, b sung ư c thông qua, H i ng lu t sư toàn qu c g i B Tư pháp văn b n ngh kèm theo i u l s a i, b sung; biên b n thông qua i u l s a i, b sung, Ngh quy t i h i. Vi c phê duy t i u l s a i, b sung ư c th c hi n theo quy nh c a i u này. 6. i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam có hi u l c k t ngày ư c phê duy t.
 9. i u 21. i h i nhi m kỳ c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam 1. i h i i bi u lu t sư toàn qu c là cơ quan lãnh o cao nh t c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam. Nhi m kỳ i h i c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam do i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam quy nh nhưng không quá 5 năm, k t ngày k t thúc i h i nhi m kỳ trư c. 2. i h i c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam, ư c coi là h p l n u có ít nh t hai ph n ba s i bi u ư c tri u t p tham gia. Vi c bi u quy t thông qua các quy t nh, ngh quy t i h i c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam ph i ư c quá m t ph n hai s i bi u chính th c có m t tán thành. 3. Ch m nh t sáu mươi ngày trư c ngày d ki n t ch c i h i nhi m kỳ, Ban Thư ng v Liên oàn lu t sư Vi t Nam ph i báo cáo B Tư pháp v án t ch c i h i nhi m kỳ, phương án xây d ng các ch c danh lãnh o c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam nhi m kỳ m i. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B N i v xem xét, cho ý ki n v án t ch c i h i. 4. i h i nhi m kỳ c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam có các nhi m v , quy n h n sau ây: a) T ng k t, ánh giá v t ch c, ho t ng c a Liên oàn nhi m kỳ qua; b) Thông qua phương hư ng, nhi m v , t ch c, ho t ng c a Liên oàn trong nhi m kỳ m i; c) B u các ch c danh lãnh o c a Liên oàn nhi m kỳ m i; d) Xem xét vi c s a i, b sung i u l (n u có); ) Các n i dung khác theo quy nh c a i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam. i u 22. Phê chu n k t qu i h i c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam 1. N i dung phê chuNn k t qu i h i c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam bao g m: a) K t qu b u các ch c danh lãnh o c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam; b) Ngh quy t i h i nhi m kỳ ho c i h i bãi mi n và b u m i ho c b u thay th , b u b sung các ch c danh lãnh o c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam. 2. Trong th i h n mư i ngày làm vi c, k t ngày k t thúc i h i, Ban Thư ng v Liên oàn lu t sư Vi t Nam ph i g i B Tư pháp báo cáo k t qu i h i, kèm theo biên b n b u c , danh sách trích ngang c a các ch c danh lãnh o c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam, Ngh quy t i h i. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu i h i, B Tư pháp xem xét, phê chuNn ho c t ch i phê chuNn k t qu b u c , Ngh quy t i h i c a Liên oàn Lu t sư Vi t Nam sau khi có ý ki n c a B N i v . 3. K t qu b u c b t ch i phê chuNn trong các trư ng h p sau ây: a) Quy trình, th t c b u c không b o m tính h p l , dân ch , công khai, minh b ch theo quy nh pháp lu t, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam; b) Ch c danh lãnh o ư c b u không có tiêu chuNn theo quy nh c a i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam. 4. Ngh quy t i h i b t ch i phê chuNn trong các trư ng h p sau ây:
 10. a) Có n i dung trái v i quy nh c a Hi n pháp, pháp lu t, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam; b) Quy trình, th t c thông qua Ngh quy t không b o m tính h p l , dân ch , công khai, minh b ch theo quy nh pháp lu t, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam. 5. Trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày nh n ư c văn b n thông báo v vi c t ch i phê chuNn k t qu b u c , Ngh quy t i h i, H i ng lu t sư toàn qu c ph i t ch c l i i h i th c hi n vi c b u c , vi c thông qua, s a i Ngh quy t theo úng quy nh c a pháp lu t, i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam. Trong trư ng h p quá th i h n quy nh t i kho n này mà H i ng lu t sư toàn qu c không t ch c l i i h i thì B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B N i v báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c gi i th Liên oàn lu t sư Vi t Nam. 6. Trong trư ng h p t ch c i h i bãi mi n và b u m i ho c b u thay th , b u b sung các ch c danh lãnh o c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam thì trong th i h n mư i ngày làm vi c, k t ngày k t thúc i h i, Ban Thư ng v Liên oàn lu t sư Vi t Nam g i B Tư pháp báo cáo k t qu i h i. Vi c phê chuNn k t qu i h i ư c th c hi n theo quy nh c a i u này. i u 23. Ch báo cáo, g i các quy nh, quy t nh, ngh quy t c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam 1. Hàng năm Liên oàn lu t sư Vi t Nam có trách nhi m g i B Tư pháp báo cáo v tình hình t ch c, ho t ng c a lu t sư, oàn lu t sư trong ph m vi toàn qu c và Liên oàn lu t sư Vi t Nam. Báo cáo ư c tính t ngày 01 tháng 10 c a năm trư c n ngày 30 tháng 9 c a năm sau và g i trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm. Ngoài vi c báo cáo theo nh kỳ hàng năm, Liên oàn lu t sư Vi t Nam báo cáo theo yêu c u c a B Tư pháp. 2. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày ban hành quy nh, quy t nh, thông qua ngh quy t c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam, Ban Thư ng v Liên oàn có trách nhi m g i B Tư pháp quy nh, quy t nh, ngh quy t ó. i u 24. Yêu c u s a i ho c h y b các quy nh, quy t nh, ngh quy t c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam Trong trư ng h p phát hi n ho c khi có căn c cho r ng quy nh, quy t nh, ngh quy t c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam trái v i quy nh c a pháp lu t v lu t sư thì B Tư pháp có quy n ình ch thi hành và yêu c u s a i m t ph n ho c h y b toàn b quy nh, quy t nh, ngh quy t c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam. i u 25. Bãi nhi m H i ng lu t sư toàn qu c, Ch t ch Liên oàn lu t sư Vi t Nam 1. H i ng lu t sư toàn qu c, Ch t ch Liên oàn lu t sư Vi t Nam b bãi nhi m khi thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Vi ph m c bi t nghiêm tr ng các quy nh c a i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam trong th c hi n nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a mình; xâm h i l i ích c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam; b) Th c hi n các hành vi b nghiêm c m quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này ho c vi ph m nghiêm tr ng các quy nh khác c a pháp lu t; c) Không còn s tín nhi m c a ít nh t m t ph n hai các oàn lu t sư; d) B x lý k lu t b ng hình th c t m ình ch tư cách thành viên ho c xóa tên kh i danh sách lu t sư c a oàn lu t sư; ) B tư c quy n s d ng Ch ng ch hành ngh lu t sư;
 11. e) B k t án và b n án ã có hi u l c pháp lu t; 2. Trong trư ng h p H i ng lu t sư toàn qu c thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i m a, b và c kho n 1 c a i u này ho c Ch t ch Liên oàn lu t sư Vi t Nam thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 c a i u này thì B trư ng B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v ngh Th tư ng Chính ph ra quy t nh ình ch ho t ng c a H i ng lu t sư toàn qu c ho c ình ch ch c v Ch t ch Liên oàn lu t sư Vi t Nam và yêu c u Liên oàn lu t sư Vi t Nam t ch c i h i b t thư ng b u m i các ch c danh lãnh o c a Liên oàn. 3. Ngư i b bãi nhi m có quy n khi u n i ho c kh i ki n ra Tòa hành chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. Mi n nhi n các ch c danh lãnh o c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam 1. Các ch c danh lãnh o c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam ư c mi n nhi m trong các trư ng h p sau ây: a) M t năng l c hành vi dân s ho c b h n ch năng l c hành vi dân s ; b) Xin rút kh i ch c danh lãnh o; c) Vì lý do s c kh e ho c lý do khác mà không th th c hi n ư c nhi m v . 2. Vi c mi n nhi m các ch c danh lãnh o c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh c a i u l . i u 27. Gi i th Liên oàn lu t sư Vi t Nam 1. Liên oàn lu t sư Vi t Nam b gi i th trong các trư ng h p sau ây: a) Quá th i h n sáu tháng k t ngày h t nhi m kỳ mà không t ch c i h i; b) Không t ch c l i i h i theo quy nh t i kho n 5 i u 22 c a Ngh nh này; c) Ho t ng c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t, i u l Liên oàn, gây nh hư ng x u n an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i, xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, l i ích công c ng, quy n, l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 2. Trong trư ng h p Liên oàn lu t sư Vi t Nam b gi i th theo quy nh t i kho n 1 c a i u này thì Th tư ng Chính ph ra quy t nh gi i th Liên oàn lu t sư Vi t Nam và quy t nh vi c thành l p l i Liên oàn lu t sư Vi t Nam. Chương 4. QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I T CH C XÃ H I – NGH NGHI P C A LU T SƯ i u 28. Nhi m v , quy n h n c a B Tư pháp trong vi c qu n lý nhà nư c i v i t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư B Tư pháp ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c i v i t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư, có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Xây d ng, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành, hư ng d n theo thNm quy n văn b n quy ph m pháp lu t v t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư.
 12. 2. Phê chuNn k t qu i h i c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam, sau khi có ý ki n c a B N i v ; phê duy t i u l Liên oàn lu t sư Vi t Nam, sau khi th ng nh t v i B trư ng B N i v . 3. Ch trì, ph i h p v i B N i v xem xét cho ý ki n v án t ch c i h i nhi m kỳ, phương án xây d ng các ch c danh lãnh o c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam nhi m kỳ m i. 4. Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t i v i t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư; ki m tra vi c th c hi n i u l c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư. 5. X lý vi ph m pháp lu t v t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư, gi i quy t khi u n i, t cáo v t ch c, ho t ng c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư. 6. Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng h p tác qu c t c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư. 7. ình ch thi hành và yêu c u s a i nh ng quy nh, quy t nh và ngh quy t c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam trái v i quy nh c a pháp lu t v lu t sư. i u 29. Nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân c p t nh trong vi c qu n lý nhà nư c iv i t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư 1. y ban nhân dân c p t nh th c hi n qu n lý nhà nư c i v i t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư t i a phương, có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Cho phép thành l p oàn lu t sư, quy t nh vi c gi i th oàn lu t sư sau khi th ng nh t v i B trư ng B Tư pháp; b) Phê chuNn k t qu i h i c a oàn lu t sư; phê duy t i u l oàn lu t sư; c) Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư; ki m tra vi c th c hi n i u l c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư t i a phương theo thNm quy n; d) X lý vi ph m pháp lu t v t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư; gi i quy t khi u n i, t cáo v t ch c, ho t ng c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư t i a phương theo thNm quy n; ) Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng h p tác qu c t c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư t i a phương theo thNm quy n; e) ình ch thi hành và yêu c u s a i nh ng quy nh, quy t nh và ngh quy t c a oàn lu t sư trái v i quy nh c a pháp lu t v lu t sư. 2. S Tư pháp giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n qu n lý nhà nư c i v i t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư t i a phương, có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Ch trì, ph i h p v i S N i v thNm nh h sơ, trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phép thành l p oàn lu t sư; quy t nh vi c gi i th oàn lu t sư; b) Ch trì, ph i h p v i S N i v thNm nh h sơ, trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t i u l oàn lu t sư; ch trì, ph i h p v i S N i v xem xét và trình y ban nhân dân c p t nh v vi c phê duy t k t qu i h i c a oàn lu t sư; c) Ch trì, ph i h p v i S N i v thNm nh, trình y ban nhân dân c p t nh xem xét, cho ý ki n v án t ch c i h i nhi m kỳ, phương án xây d ng Ban Ch nhi m, H i ng khen thư ng k lu t nhi m kỳ m i; d) Th c hi n ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư; ki m tra vi c th c hi n i u l c a t ch c xã h i - ngh nghi p c a lu t sư t i a phương; gi i quy t
 13. khi u n i, t cáo v t ch c, ho t ng c a oàn lu t sư theo y quy n c a B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 30. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; i u 12, i u 13 Chương IV c a Ngh nh s 28/2007/N -CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Lu t sư h t hi u l c k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. i u 31. Trách nhi m thi hành Ngh nh Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. B trư ng B Tư pháp ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, PL (5b).
Đồng bộ tài khoản