Nghị định số 132/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
7
download

Nghị định số 132/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 132/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 132/2003/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 132/2003/N -CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH THÀNH L P CÁC QU N LONG BIÊN, HOÀNG MAI, THÀNH L P CÁC PHƯ NG TR C THU C QU N LONG BIÊN, QU N HOÀNG MAI, THÀNH PH HÀ N I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính các huy n Gia Lâm, Thanh Trì và qu n Hai Bà Trưng thành l p qu n Long Biên, qu n Hoàng Mai và các phư ng tr c thu c qu n Long Biên, qu n Hoàng Mai, thành ph Hà N i như sau: 1. Thành l p qu n Long Biên trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã: Thư ng Thanh, Giang Biên, Ng c Th y, Vi t Hưng, H i Xá, Gia Th y, B , Long Biên, Th ch Bàn, C Kh i và các th tr n: Gia Lâm, c Giang, Sài ng thu c huy n Gia Lâm. Qu n Long Biên có 6.038,24 ha di n tích t nhiên và 170.706 nhân khNu. a gi i hành chính qu n Long Biên: ông giáp huy n Gia Lâm; Tây giáp qu n Hoàn Ki m; Nam giáp huy n Thanh Trì; B c giáp các huy n ông Anh, Gia Lâm. 2. Thành l p các phư ng thu c qu n Long Biên: a) Thành l p phư ng Gia Th y trên cơ s 77,68 ha di n tích t nhiên và 7.207 nhân khNu c a th tr n Gia Lâm, 42,64 ha di n tích t nhiên và 2.514 nhân khNu c a xã Gia Th y. Phư ng Gia Th y có 120,32 ha di n tích t nhiên và 9.721 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Gia Th y: ông giáp phư ng Vi t Hưng; Tây giáp các phư ng Thư ng Thanh, Ng c Lâm; Nam giáp các phư ng B , Phúc ng; B c giáp phư ng Thư ng Thanh.
  2. b) Thành l p phư ng Ng c Lâm trên cơ s 83,04 ha di n tích t nhiên và 19.604 nhân khNu c a th tr n Gia Lâm và 30 ha di n tích t nhiên c a xã B . Phư ng Ng c Lâm có 113,04 ha di n tích t nhiên và 19.604 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Ng c Lâm: ông giáp phư ng B ; Tây giáp qu n Hoàn Ki m; Nam giáp phư ng B ; B c giáp các phư ng Ng c Th y, Thư ng Thanh, Gia Th y. c) Thành l p phư ng B trên cơ s 379,92 ha di n tích t nhiên và 9.888 nhân khNu c a xã B và 6.271 nhân khNu c a th tr n Gia Lâm. Phư ng B có 379,92 ha di n tích t nhiên và 16.159 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng B : ông giáp phư ng Phúc ng; Tây giáp qu n Hoàn Ki m; Nam giáp phư ng Long Biên; B c giáp các phư ng Ng c Lâm, Gia Th y. d) Thành l p phư ng Phúc ng trên cơ s 494,76 ha di n tích t nhiên và 6.994 nhân khNu c a xã Gia Th y. a gi i hành chính phư ng Phúc ng: ông giáp các phư ng Vi t Hưng, Sài ng; Tây giáp phư ng B ; Nam giáp các phư ng Long Biên, Th ch Bàn; B c giáp các phư ng Gia Th y, Vi t Hưng. ) Thành l p phư ng Phúc L i trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã H i Xá. Phư ng Phúc L i có 619,69 ha di n tích t nhiên và 7.820 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phúc L i: ông giáp huy n Gia Lâm; Tây giáp phư ng Vi t Hưng; Nam giáp các phư ng Sài ng, Th ch Bàn và huy n Gia Lâm; B c giáp phư ng Giang Biên. e) Thành l p phư ng Thư ng Thanh trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Thư ng Thanh. Phư ng Thư ng Thanh có 488,09 ha di n tích t nhiên và 13.153 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Thư ng Thanh: ông giáp phư ng c Giang; Tây giáp phư ng Ng c Th y; Nam giáp các phư ng Ng c Lâm, Gia Th y; B c giáp các huy n ông Anh, Gia Lâm. g) Thành l p phư ng Giang Biên trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Giang Biên. Phư ng Giang Biên có 471,40 ha di n tích t nhiên và 4.600 nhân khNu.
  3. a gi i hành chính phư ng Giang Biên: ông giáp huy n Gia Lâm; Tây giáp các phư ng c Giang, Vi t Hưng; Nam giáp phư ng Phúc L i; B c giáp huy n Gia Lâm. h) Thành l p phư ng Ng c Th y trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Ng c Th y. Phư ng Ng c Th y có 898,99 ha di n tích t nhiên và 18.568 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Ng c Th y: ông giáp phư ng Thư ng Thanh; Tây giáp các các qu n Tây H , Ba ình; Nam giáp phư ng Ng c Lâm và qu n Hoàn Ki m; B c giáp huy n ông Anh. i) Thành l p phư ng Vi t Hưng trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Vi t Hưng. Phư ng Vi t Hưng có 383,44 ha di n tích t nhiên và 7.884 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Vi t Hưng: ông giáp các phư ng Giang Biên, Phúc L i; Tây giáp các phư ng c Giang, Gia Th y; Nam giáp các phư ng Phúc ng, Sài ng; B c giáp phư ng c Giang. k) Thành l p phư ng Long Biên trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Long Biên. Phư ng Long Biên có 723,13 ha di n tích t nhiên và 9.455 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Biên: ông giáp phư ng Th ch Bàn; Tây giáp các qu n Hoàn Ki m, Hai Bà Trưng; Nam giáp phư ng C Kh i và qu n Hai Bà Trưng; B c giáp các phư ng B , Phúc ng. l) Thành l p phư ng Th ch Bàn trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Th ch Bàn. Phư ng Th ch Bàn có 527,21 ha di n tích t nhiên và 11.300 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th ch Bàn: ông giáp huy n Gia lâm; Tây giáp phư ng Long Biên; Nam giáp phư ng C Kh i; B c giáp các phư ng Phúc ng, Sài ng, Phúc L i. m) Thành l p phư ng C Kh i trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã C Kh i. Phư ng C Kh i có 486,94 ha di n tích t nhiên và 5.652 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng C Kh i: ông giáp huy n Gia Lâm; Tây giáp phư ng Long Biên; Nam giáp qu n Hoàng Mai; B c giáp các phư ng Long Biên, Th ch Bàn. n) Thành l p phư ng c Giang trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n c Giang.
  4. Phư ng c Giang có 240,64 ha di n tích t nhiên và 25.767 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng c Giang: ông giáp phư ng Giang Biên; Tây giáp phư ng Thư ng Thanh; Nam giáp các phư ng Gia Th y, Vi t Hưng; B c giáp các phư ng Thư ng Thanh, Giang Biên. o) Thành l p phư ng Sài ng trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n Sài ng. Phư ng Sài ng có 90,67 ha di n tích t nhiên và 14.029 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Sài ng: ông giáp phư ng Phúc L i; Tây giáp phư ng Phúc ng; Nam giáp phư ng Th ch Bàn; B c giáp phư ng Vi t Hưng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p qu n Long Biên và các phư ng tr c thu c: - Qu n Long Biên có 6.038,24 ha di n tích t nhiên và 170.706 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Gia Th y, Ng c Lâm, B , Phúc ng, Phúc L i, Thư ng Thanh, Giang Biên, Ng c Th y, Vi t Hưng, Long Biên, Th ch Bàn, C Kh i, c Giang, Sài ng. - Huy n Gia Lâm còn l i 10.844,66 ha di n tích t nhiên và 190.194 nhân khNu, có 22 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: L Chi, Kiêu K , ình Xuyên, Dương Hà, Ninh Hi p, Bát Tràng, Kim Sơn, C Bi, Dương Xá, Dương Quang, a T n, Phú Th , Trâu Quỳ, ng Xá, Kim Lan, Văn c, Yên Viên, ông Dư, Yên Thư ng, Phù ng, Trung M u và th tr n Yên Viên. 3. Thành l p qu n Hoàng Mai trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã: nh Công, i Kim, Hoàng Li t, Th nh Li t, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Tr n Phú, Yên S và 55 ha di n tích t nhiên c a xã T Hi p thu c huy n Thanh Trì; toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các phư ng: Mai ng, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Hoàng Văn Th thu c qu n Hai Bà Trưng. Qu n Hoàng Mai có 4.104,10 ha di n tích t nhiên và 187.332 nhân khNu. a gi i hành chính qu n Hoàng Mai: ông giáp huy n Gia Lâm; Tây và Nam giáp huy n Thanh Trì; B c giáp các qu n Thanh Xuân, Hai Bà Trưng. 4. Thành l p các phư ng thu c qu n Hoàng Mai: a) Thành l p phư ng Hoàng Li t trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hoàng Li t, 20 ha di n tích t nhiên c a xã T Hi p. Phư ng Hoàng Li t có 485,05 ha di n tích t nhiên và 10.866 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoàng Li t: ông giáp phư ng Yên S ; Tây và Nam giáp huy n Thanh Trì; B c giáp các phư ng i Kim, Th nh Li t.
  5. b) Thành l p phư ng Yên S trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Yên S , 35 ha di n tích t nhiên c a xã T Hi p. Phư ng Yên S có 725,17 ha di n tích t nhiên và 10.777 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Yên S : ông giáp phư ng Tr n Phú và huy n Gia Lâm; Tây giáp phư ng Hoàng Li t; Nam giáp huy n Thanh Trì; B c giáp các phư ng Th nh Li t, Hoàng Văn Th , Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam. c) Thành l p phư ng Vĩnh Hưng trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Vĩnh Tuy. Phư ng Vĩnh Hưng có 179,65 ha di n tích t nhiên và 11.382 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Vĩnh Hưng: ông giáp các phư ng Thanh Trì, Lĩnh Nam; Tây giáp các phư ng Mai ng, Hoàng Văn Th ; Nam giáp các phư ng Yên S , Lĩnh Nam; B c giáp phư ng Thanh Trì và qu n Hai Bà Trưng. d) Thành l p phư ng nh Công trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã nh Công. Phư ng nh Công có 270 ha di n tích t nhiên và 14.966 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng nh Công: ông giáp phư ng Th nh Li t; Tây giáp qu n Thanh Xuân; Nam giáp phư ng i Kim; B c giáp qu n Thanh Xuân. ) Thành l p phư ng i Kim trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã i Kim. Phư ng i Kim có 273,20 ha di n tích t nhiên và 12.413 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng i Kim: ông giáp phư ng Th nh Li t; Tây giáp huy n Thanh Trì; Nam giáp phư ng Hoàng Li t và huy n Thanh Trì; B c giáp phư ng nh Công và qu n Thanh Xuân. e) Thành l p phư ng Th nh Li t trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Th nh Li t. Phư ng Th nh Li t có 294,30 ha di n tích t nhiên và 13.788 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th nh Li t: ông giáp phư ng Yên S ; Tây giáp các phư ng nh Công i Kim; Nam giáp các phư ng Hoàng Li t, Yên S ; B c giáp các phư ng Giáp Bát, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Th và qu n Thanh Xuân. g) Thành l p phư ng Thanh Trì trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Thanh Trì. Phư ng Thanh Trì có 333,80 ha di n tích t nhiên và 10.200 nhân khNu.
  6. a gi i hành chính phư ng Thanh Trì: ông giáp huy n Gia Lâm; Tây giáp qu n Hai Bà Trưng; Nam giáp các phư ng Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam; B c giáp qu n Long Biên. h) Thành l p phư ng Lĩnh Nam trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Lĩnh Nam. Phư ng Lĩnh Nam có 560,20 ha di n tích t nhiên và 12.829 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Lĩnh Nam: ông giáp huy n Gia Lâm; Tây giáp các phư ng Vĩnh Hưng, Yên S ; Nam giáp phư ng Tr n Phú và huy n Gia Lâm; B c giáp phư ng Thanh Trì. i) Thành l p phư ng Tr n Phú trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Tr n Phú. Phư ng Tr n Phú có 395,80 ha di n tích t nhiên và 5.504 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tr n Phú: ông giáp phư ng Lĩnh Nam; Tây giáp phư ng Yên S ; Nam giáp phư ng Yên S và huy n Gia Lâm; B c giáp phư ng Lĩnh Nam. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p qu n Hoàng Mai và các phư ng tr c thu c: Qu n Hoàng Mai có 4.104,10 ha di n tích t nhiên và 187.332 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Hoàng Li t, Yên S , Vĩnh Hưng, nh Công, i Kim, Th nh Li t, Thanh Trì, Lĩnh Nam, Tr n Phú, Mai ng, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Hoàng Văn Th . Huy n Thanh Trì còn l i 6.317,27 ha di n tích t nhiên và 147.788 nhân khNu, có 16 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: T Hi p, Tân Tri u, Thanh Li t, Yên M , Vĩnh Quỳnh, H u Hòa, T Thanh Oai, Tam Hi p, Liên Ninh, Ngũ Hi p, Ng c H i, Duyên Hà, ông M , i Áng, V n Phúc và th tr n Văn i n. Qu n Hai Bà Trưng còn l i 961,67 ha di n tích t nhiên và 284.615 nhân khNu, có 20 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: B ch ng, Thanh Lương, Vĩnh Tuy, Quỳnh Mai, Bách Khoa, B ch Mai, ng Tâm, Trương nh, ng Mác, Minh Khai, ng Nhân, Ph Hu , Quỳnh Lôi, Thanh Nhàn, Ph m ình H , C u D n, Ngô Thì Nh m, Lê i Hành, Nguy n Du, Bùi Th Xuân. Xã T Hi p thu c huy n Thanh Trì còn l i 412,20 ha di n tích t nhiên và 9.584 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  7. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản