Nghị định số 132/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
4
download

Nghị định số 132/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 132/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 132/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 132/2006/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2006 NGH Đ NH V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH XÃ Đ M R NG TH TR N NAM SÁCH, HUY N NAM SÁCH, T NH H I DƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh H i Dương, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã m r ng th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i Dương như sau: - i u ch nh 13,46 ha di n tích t nhiên và 125 nhân khNu c a xã Nam Trung; 64,76 ha di n tích t nhiên và 1.071 nhân khNu c a xã An Lâm; 117,09 ha di n tích t nhiên và 749 nhân khNu c a xã ng L c; 46,82 ha di n tích t nhiên và 415 nhân khNu c a xã Nam H ng v th tr n Nam Sách qu n lý. Th tr n Nam Sách có 455,19 ha di n tích t nhiên và 10.860 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Nam Sách: ông giáp xã An Lâm và xã ng L c, huy n Nam Sách; Tây giáp xã H ng Phong và xã Nam H ng, huy n Nam Sách; Nam giáp xã An Châu, huy n Nam Sách; B c giáp xã Nam Trung, huy n Nam Sách. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Nam Trung còn l i 394,70 ha di n tích t nhiên và 5.110 nhân khNu. - Xã An Lâm còn l i 590,45 ha di n tích t nhiên và 6.193 nhân khNu. - Xã ng L c còn l i 684,33 ha di n tích t nhiên và 6.562 nhân khNu. - Xã Nam H ng còn l i 354,01 ha di n tích t nhiên và 4.971 nhân khNu. Huy n Nam Sách có 13.280 ha di n tích t nhiên và 141.723 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: Nam Hưng, Nam Tân, Thanh Quang, Qu c Tu n, H p Ti n, Hi p Cát, Nam Chính, Nam Trung, An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, H ng Phong, Nam H ng, Thư ng t, An Lâm, Nam ng, Ái Qu c, ng L c, An Châu, Phú i n, An Bình, C ng Hoà và th tr n Nam Sách. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b .
  2. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh H i Dương và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh H i Dương; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, NN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
Đồng bộ tài khoản