Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
83
lượt xem
13
download

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 132/2008/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HÓA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa v qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; t ch c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; gi i thư ng ch t lư ng qu c gia; trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh s n phNm, hàng hóa và t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n ch t lư ng s n phNm, hàng hóa t i Vi t Nam. i u 3. Xác nh và ban hành Danh m c s n ph m, hàng hóa có kh năng gây m t an toàn 1. Vi c xác nh s n phNm, hàng hóa thu c Danh m c s n phNm, hàng hóa có kh năng gây m t an toàn (s n phNm, hàng hóa nhóm 2) căn c vào: a) Kh năng gây m t an toàn có th x y ra c a s n phNm, hàng hóa; b) Yêu c u và kh năng qu n lý nhà nư c trong t ng th i kỳ; 2. Kh năng gây m t an toàn có th x y ra c a s n phNm, hàng hóa ư c xác nh d a trên m t ho c nh ng y u t sau:
 2. a) B n ch t hóa h c, v t lý, sinh h c; b) K t c u, nguyên lý ho t ng; c) Quá trình v n chuy n, lưu gi , b o qu n, s d ng. 3. Căn c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, B qu n lý ngành, lĩnh v c ban hành Danh m c s n phNm, hàng hóa nhóm 2 thu c ph m vi ngành, lĩnh v c ư c phân công qu n lý theo quy nh t i kho n 2 i u 32 Ngh nh này sau khi có ý ki n c a B Khoa h c và Công ngh . Chương 2. QU N LÝ CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HÓA M C 1. QU N LÝ CH T LƯ NG S N PH M TRONG S N XU T i u 4. i u ki n b o m ch t lư ng s n ph m trong s n xu t trư c khi ưa ra th trư ng 1. Ngư i s n xu t ph i th c hi n các yêu c u v qu n lý ch t lư ng s n phNm theo quy nh t i i u 28 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trư c khi ưa s n phNm ra lưu thông trên th trư ng, ng th i có trách nhi m: a) B o m s n phNm an toàn cho ngư i, ng v t, th c v t, tài s n, môi trư ng; b) T xác nh và th hi n thông tin c nh báo v kh năng gây m t an toàn c a s n phNm. 2. i v i s n phNm nhóm 2, ngư i s n xu t ph i công b h p quy theo quy chuNn k thu t tương ng. Vi c công b h p quy ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v tiêu chuNn và quy chuNn k thu t. i v i s n phNm nhóm 2 có yêu c u c thù v quá trình s n xu t thì B qu n lý ngành, lĩnh v c ban hành quy chuNn k thu t qu c gia c a quá trình s n xu t ho c quy nh c th yêu c u v quá trình s n xu t trong quy chuNn k thu t qu c gia i v i s n phNm ó. Ngư i s n xu t có trách nhi m áp d ng quy chuNn k thu t qu c gia liên quan n i u ki n c a quá trình s n xu t và ư c ch ng nh n h p quy b i t ch c ch ng nh n ư c ch nh. 3. Trư ng h p s n phNm nhóm 2 có c tính m i ti m Nn kh năng gây m t an toàn trong i u ki n v n chuy n, lưu gi , b o qu n, s d ng h p lý và úng m c ích mà c tính m i này chưa ư c quy nh trong quy chuNn k thu t qu c gia tương ng ho c s n phNm l n u tiên xu t hi n t i Vi t Nam ti m Nn kh năng gây m t an toàn thì ngư i s n xu t có trách nhi m ch ng minh s n phNm ó an toàn cho ngư i, ng v t, th c v t, tài s n, môi trư ng theo quy nh c a B qu n lý ngành, lĩnh v c. S n phNm lo i này ch ư c ưa ra lưu thông trên th trư ng sau khi ư c B qu n lý ngành, lĩnh v c cho phép. i u 5. Ki m tra nhà nư c v ch t lư ng s n ph m trong s n xu t
 3. 1. Vi c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng s n phNm trong s n xu t (sau ây g i t t là ki m tra ch t lư ng s n phNm trong s n xu t) do cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ti n hành. 2. Căn c cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ti n hành ki m tra ch t lư ng s n phNm trong s n xu t: a) Hàng hóa xu t khNu không phù h p v i các i u ki n quy nh t i i u 32 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa gây nh hư ng n l i ích và uy tín qu c gia; b) Hàng hóa lưu thông trên th trư ng không phù h p v i tiêu chuNn công b áp d ng, quy chuNn k thu t tương ng. S không phù h p này có tính h th ng, l p l i. 3. N i dung ki m tra: a) Ki m tra vi c th c hi n các yêu c u quy nh trong quy chuNn k thu t tương ng liên quan n i u ki n c a quá trình s n xu t và các bi n pháp qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm trong s n xu t; b) Ki m tra vi c th c hi n và k t qu ánh giá s phù h p, ghi nhãn, th hi n d u h p chuNn, d u h p quy và các tài li u i kèm s n phNm c n ki m tra; c) Th nghi m m u ki m tra s phù h p c a s n phNm v i tiêu chuNn công b áp d ng, quy chuNn k thu t tương ng. Vi c ki m tra theo n i dung quy nh t i i m này ư c th c hi n khi phát hi n có d u hi u không b o m ch t lư ng sau khi th c hi n các n i dung quy nh t i i m a, b kho n này và ư c ti n hành thông qua vi c th nghi m do t ch c ánh giá s phù h p ư c ch nh th c hi n. 4. Trong quá trình ki m tra theo n i dung quy nh t i kho n 3 i u này, cơ quan ki m tra có th s d ng chuyên gia, t ch c ánh giá phù h p th c hi n vi c ánh giá, th nghi m theo tiêu chuNn công b áp d ng, quy chuNn k thu t tương ng. Chuyên gia, t ch c ánh giá s phù h p ph i c l p, khách quan và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ánh giá, th nghi m c a mình. i u 6. X lý vi ph m trong quá trình ki m tra ch t lư ng s n ph m trong s n xu t 1. Trư ng h p ngư i s n xu t không th c hi n các yêu c u quy nh t i i u 28 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, oàn ki m tra x lý theo quy nh t i i u 30 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, ng th i thông báo cho ngư i s n xu t v n i dung không phù h p và quy nh rõ th i gian kh c ph c. Ngư i s n xu t có trách nhi m kh c ph c n i dung không phù h p theo yêu c u c a oàn ki m tra và ch ư c phép ưa ra th trư ng khi n i dung không phù h p ã ư c kh c ph c. Trư c khi ưa s n phNm ã ư c kh c ph c này ra th trư ng, ngư i s n xu t ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan ki m tra. 2. Trong trư ng h p ph i thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng theo quy nh t i i m c kho n 1, kho n 2 i u 30 c a Lu t Ch t lư ng s n
 4. phNm, hàng hóa thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m, m c và quy mô nh hư ng, cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa quy t nh thông báo trên ài phát thanh ho c truy n hình a phương ho c trung ương, phương ti n thông tin i chúng khác. 3. Khi phát hi n vi ph m c n x lý vi ph m hành chính, cơ quan ki m tra chuy n h sơ và ki n ngh cơ quan có thNm quy n ti n hành các th t c x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. Cơ quan có thNm quy n ti n hành x lý vi ph m hành chính có trách nhi m thông báo cho cơ quan ki m tra bi t vi c x lý và k t qu x lý theo dõi. M C 2. QU N LÝ CH T LƯ NG HÀNG HÓA NH P KH U i u 7. i u ki n b o m ch t lư ng hàng hóa nh p kh u trư c khi ưa ra th trư ng 1. Ngư i nh p khNu ph i th c hi n các yêu c u v qu n lý ch t lư ng hàng hóa theo quy nh t i i u 34 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trư c khi ưa hàng hóa ra lưu thông trên th trư ng, ng th i có trách nhi m: a) B o m hàng hóa an toàn cho ngư i, ng v t, th c v t, tài s n, môi trư ng; b) T xác nh và th hi n thông tin c nh báo v nguy cơ gây m t an toàn c a hàng hóa. 2. i v i hàng hóa nhóm 2, ngư i nh p khNu ph i công b h p quy, ch ng nh n h p quy theo quy nh c a quy chuNn k thu t tương ng. Vi c ch ng nh n h p quy ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v tiêu chuNn và quy chuNn k thu t. Vi c công b h p quy ư c th c hi n d a trên m t trong các căn c sau ây: a) K t qu t ánh giá c a ngư i s n xu t, ngư i nh p khNu; b) ánh giá c a t ch c ánh giá s phù h p; c) Ch ng nh n h p quy theo quy nh c a quy chuNn k thu t tương ng; d) K t qu giám nh t i c a khNu xu t ho c c a khNu nh p c a t ch c ch ng nh n, giám nh ư c ch nh ho c th a nh n theo quy nh t i i u 26 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 3. i v i hàng hóa nhóm 2 có quy chuNn k thu t liên quan n i u ki n c a quá trình s n xu t cho s n phNm, hàng hóa ó thì ngư i nh p khNu ph i cung c p thêm gi y ch ng nh n liên quan n i u ki n c a quá trình s n xu t do t ch c ch ng nh n ư c ch nh ho c t ch c ch ng nh n ư c th a nh n c p. 4. Trư ng h p hàng hóa thu c nhóm 2 có c tính m i có ti m Nn kh năng gây m t an toàn trong i u ki n v n chuy n, lưu tr , b o qu n, s d ng h p lý và úng m c ích mà c tính m i này chưa ư c quy nh trong quy chuNn k thu t tương ng
 5. ho c hàng hóa l n u tiên xu t hi n t i Vi t Nam ti m Nn kh năng gây m t an toàn thì ngư i nh p khNu có trách nhi m ch ng minh hàng hóa ó an toàn cho ngư i, ng v t, th c v t, tài s n, môi trư ng theo quy nh c a B qu n lý ngành, lĩnh v c. Hàng hóa lo i này ch ư c ưa ra lưu thông trên th trư ng sau khi ư c B qu n lý ngành, lĩnh v c cho phép. 5. Hàng hóa do doanh nghi p trong các khu ch xu t s n xu t cho th trư ng trong nư c ư c qu n lý ch t lư ng như i v i hàng hóa nh p khNu. i u 8. Ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p kh u và x lý vi ph m 1. Vi c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu (sau ây g i t t là ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu) do cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ti n hành i v i hàng hóa thu c nhóm 2 ho c hàng hóa khác khi có d u hi u, nguy cơ gây m t an toàn. 2. Vi c ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu ư c th c hi n theo n i dung quy nh t i kho n 2 i u 27; theo trình t , th t c ki m tra quy nh t i i u 35 và x lý vi ph m trong quá trình ki m tra theo quy nh t i i u 36 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. Trư ng h p ch t lư ng hàng hóa áp ng các yêu c u quy nh, cơ quan ki m tra ra thông báo cơ quan h i quan và ngư i nh p khNu làm th t c thông quan. N u ch t lư ng hàng hóa không áp ng yêu c u quy nh, thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m, cơ quan ki m tra ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp d ng m t ho c các bi n pháp x lý sau ây: a) Yêu c u ngư i nh p khNu tái xu t hàng hóa ó: b) Yêu c u ngư i nh p khNu tái ch ho c tiêu h y theo quy nh. S n phNm sau khi tái ch ph i tuân th các quy nh v qu n lý hàng hóa nh p khNu; c) Cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa xem xét vi c tăng cư ng ki m tra t i c a khNu ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh t m d ng ho c d ng nh p khNu lo i hàng hóa không phù h p này. 3. Chi phí, l phí ph c v ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu ư c th c hi n theo quy nh t i i u 37 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. M C 3. QU N LÝ CH T LƯ NG HÀNG HÓA XU T KH U i u 9. i u ki n b o m ch t lư ng hàng hóa xu t kh u trư c khi xu t kh u Ngư i xu t khNu có trách nhi m th c hi n các yêu c u qu n lý quy nh t i i u 32 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trư c khi xu t khNu hàng hóa. i u 10. Ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa xu t kh u và x lý vi ph m 1. Hàng hóa áp ng các yêu c u quy nh t i i u 32 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ư c phép xu t khNu mà không b ki m tra c a cơ quan ki m tra.
 6. 2. Trư ng h p hàng hóa xu t khNu không b o m ch t lư ng gây nh hư ng n l i ích và uy tín qu c gia thì cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm trong s n xu t theo quy nh t i i u 5 và x lý theo quy nh t i i u 6 Ngh nh này. 3. Hàng hóa xu t khNu khi ưa vào lưu thông trong nư c, ph i tuân th các yêu c u qu n lý quy nh t i M c 1 Chương II Ngh nh này. M C 4. QU N LÝ CH T LƯ NG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THN TRƯ NG i u 11. i u ki n b o m ch t lư ng hàng hóa lưu thông trên th trư ng Hàng hóa áp ng yêu c u quy nh t i i u 4 và i u 7 Ngh nh này ư c phép lưu thông trên th trư ng. i u 12. Ki m tra ch t lư ng hàng hóa lưu thông trên th trư ng 1. Cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa xây d ng phương th c thu th p thông tin, phân tích n i dung không phù h p và i tư ng hàng hóa không b o m ch t lư ng, tình hình di n bi n ch t lư ng hàng hóa trên th trư ng xây d ng k ho ch, d toán kinh phí ki m tra h ng năm, i tư ng hàng hóa ph i ki m tra. 2. Căn c vào k ho ch và di n bi n ch t lư ng hàng hóa trên th trư ng, cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ti n hành ki m tra ch t lư ng hàng hóa lưu thông trên th trư ng theo các n i dung sau: a) Ki m tra k t qu ánh giá s phù h p, ghi nhãn hàng hóa, vi c th hi n d u h p chuNn, d u h p quy và các tài li u i kèm hàng hóa c n ki m tra; thông tin, c nh báo v kh năng gây m t an toàn c a hàng hóa; b) Sau khi ki m tra các yêu c u quy nh t i i m a kho n này ho c xét th y có d u hi u không b o m ch t lư ng thì ti n hành th nghi m m u ki m tra s phù h p c a hàng hóa v i tiêu chuNn công b áp d ng, quy chuNn k thu t tương ng b i t ch c ánh giá s phù h p ư c ch nh. T ch c ánh giá s phù h p ph i c l p, khách quan và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ánh giá c a mình. i u 13. X lý vi ph m trong quá trình ki m tra ch t lư ng hàng hóa lưu thông trên th trư ng 1. Cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ti n hành ki m tra ch t lư ng hàng hóa lưu thông trên th trư ng theo trình t , th t c quy nh t i i u 39 và x lý vi ph m theo quy nh t i i u 40 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. Ki m soát viên ch t lư ng, oàn ki m tra ph i thông báo các n i dung không phù h p và th i gian kh c ph c các n i dung không phù h p cho ngư i bán hàng. T t c các n i dung không phù h p ph i ư c kh c ph c trư c khi ti p t c bán hàng và ngư i bán hàng ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan ki m tra. 2. Trong trư ng h p ph i thông báo công khai các phương ti n thông tin i chúng theo quy nh t i i m c kho n 1, i m c kho n 2 i u 40 c a Lu t Ch t lư ng s n
 7. phNm, hàng hóa thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m, m c và quy mô nh hư ng, cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa quy t nh thông báo trên ài phát thanh ho c truy n hình a phương ho c trung ương, phương ti n thông tin i chúng khác. 3. Khi phát hi n vi ph m c n x lý vi ph m hành chính, cơ quan ki m tra chuy n h sơ và ki n ngh cơ quan có thNm quy n ti n hành các th t c x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. Cơ quan có thNm quy n ti n hành x lý vi ph m hành chính có trách nhi m thông báo cho cơ quan ki m tra bi t vi c x lý và k t qu x lý theo dõi. M C 5. QU N LÝ CH T LƯ NG HÀNG HÓA TRONG QUÁ TRÌNH S D NG i u 14. i u ki n b o m ch t lư ng hàng hóa trong quá trình s d ng 1. Ngư i s d ng, ngư i s h u hàng hóa có trách nhi m tuân th các i u ki n quy nh t i i u 42 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa nh m b o m ch t lư ng hàng hóa trong quá trình s d ng. 2. Hàng hóa thu c Danh m c hàng hóa ph i ki m nh trong quá trình s d ng sau khi ư c c p gi y ch ng nh n ki m nh m i ư c phép ưa vào s d ng. 3. Ngư i s d ng, ngư i s h u hàng hóa ph i ki m nh có trách nhi m tr chi phí ki m nh và l phí ki m nh. M c chi phí ki m nh theo th a thu n v i t ch c ki m nh. B Tài chính quy nh m c, vi c thu và qu n lý l phí ki m nh i v i hàng hóa ph i ki m nh trong quá trình s d ng. i u 15. Qu n lý ch t lư ng hàng hóa ph i ư c qu n lý trong quá trình s d ng B qu n lý ngành, lĩnh v c trong ph m vi ư c phân công qu n lý quy nh t i kho n 2 i u 32 Ngh nh này có trách nhi m quy nh Danh m c và quy trình qu n lý hàng hóa ph i ki m nh, kh o nghi m ban u, ki m nh nh kỳ trong quá trình s d ng. i u 16. Ki m tra ch t lư ng hàng hóa ph i ư c qu n lý trong quá trình s d ng và x lý vi ph m 1. i v i hàng hóa ph i ư c qu n lý trong quá trình s d ng, cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa xây d ng phương th c thu th p thông tin nh m c nh báo các nguy cơ không b o m ch t lư ng, i tư ng hàng hóa không b o m ch t lư ng, tình hình di n bi n ch t lư ng hàng hóa ph i ư c qu n lý trong quá trình s d ng xây d ng k ho ch, d toán kinh phí ki m tra hàng năm, i tư ng hàng hóa c th ph i ki m tra. 2. Căn c vào k ho ch ki m tra và di n bi n ch t lư ng hàng hóa ph i ư c qu n lý trong quá trình s d ng, cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ti n hành
 8. ki m tra ch t lư ng hàng hóa ph i ư c qu n lý trong quá trình s d ng theo các n i dung sau: a) Ki m tra vi c th c hi n các yêu c u quy nh trong quy chuNn k thu t tương ng liên quan n i u ki n c a quá trình s d ng và các bi n pháp qu n lý nhà nư c v ch t lư ng trong quá trình s d ng; Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan ki m tra có th s d ng chuyên gia, t ch c ánh giá s phù h p th c hi n vi c ánh giá theo các yêu c u c a quy chuNn k thu t tương ng. Chuyên gia, t ch c ánh giá s phù h p ph i c l p, khách quan và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ánh giá c a mình. b) Ki m tra vi c th c hi n các yêu c u v ki m nh, k t qu ki m nh và các tài li u hư ng d n s d ng i kèm hàng hóa c n ư c ki m tra ó; c) Trư ng h p xét th y các yêu c u quy nh t i i m a và i m b kho n này không ư c th c hi n y , có d u hi u không b o m ch t lư ng, cơ quan ki m tra xem xét vi c th nghi m i v i hàng hóa ó b i t ch c ánh giá s phù h p ư c ch nh; T ch c ánh giá s phù h p ph i c l p, khách quan và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ánh giá c a mình. 3. Khi phát hi n hàng hóa không phù h p v i các yêu c u ki m nh, quy chuNn k thu t tương ng thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m, oàn ki m tra, cơ quan ki m tra ch t lư ng x lý như sau: a) Thông báo cho ngư i s h u hàng hóa v n i dung không phù h p và th i gian kh c ph c các n i dung không phù h p ó; b) Yêu c u ngư i s h u hàng hóa t m d ng s d ng và có bi n pháp thông báo v vi c t m d ng s d ng. T t c các n i dung không phù h p ph i ư c kh c ph c, ki m nh và ư c c p Gi y ch ng nh n ki m nh l i trư c khi ưa vào s d ng hàng hóa ó; c) Ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n vi c thanh tra, x ph t vi ph m hành chính, t ch thu, tiêu h y ho c ình ch s d ng vĩnh vi n. M C 6. ÁNH GIÁ S PHÙ H P i u 17. T ch c ánh giá s phù h p và ăng ký lĩnh v c ho t ng ánh giá s phù h p 1. T ch c ánh giá s phù h p ư c cung c p d ch v trên lãnh th Vi t Nam sau khi áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 5 i u 25 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, có các quy n theo quy nh t i i u 19 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 2. Vi c ăng ký lĩnh v c ho t ng c a t ch c ánh giá s phù h p ư c quy nh như sau:
 9. a) ăng ký lĩnh v c ho t ng ch ng nh n h p chuNn, th nghi m t i B Khoa h c và Công ngh ; b) ăng ký lĩnh v c ho t ng ch ng nh n h p quy t i các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành quy chuNn k thu t; c) ăng ký lĩnh v c ho t ng giám nh t i B Công Thương theo quy nh c a pháp lu t v thương m i; d) ăng ký lĩnh v c ho t ng ki m nh t i các B , cơ quan ngang B tương ng v i ph m vi qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ư c phân công. 3. B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p nh n ăng ký lĩnh v c ho t ng c a t ch c ánh giá s phù h p quy nh t i kho n 2 i u này có trách nhi m nh kỳ 6 tháng thông báo danh sách t ch c ánh giá s phù h p ã ăng ký v B Khoa h c và Công ngh . 4. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ng h p, công b công khai danh sách các t ch c ánh giá s phù h p ã ăng ký lĩnh v c ho t ng theo quy nh t i kho n 2 i u này. 5. B Khoa h c và Công ngh quy nh yêu c u, trình t , th t c ăng ký lĩnh v c ho t ng c a các t ch c ánh giá s phù h p. i u 18. Ch nh t ch c ánh giá s phù h p và th a nh n k t qu ánh giá s phù h p 1. T ch c ánh giá s phù h p ã ăng ký lĩnh v c ho t ng theo quy nh t i i u 17 Ngh nh này ư c l a ch n, ch nh tham gia ho t ng ph c v qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 2. B qu n lý ngành, lĩnh v c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch nh t ch c ánh giá s phù h p th c hi n vi c th nghi m, giám nh, ch ng nh n, ki m nh ph c v qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa thu c ngành, lĩnh v c, a phương ư c phân công. K t qu ánh giá s phù h p c a t ch c ánh giá s phù h p ư c ch nh s ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, th a nh n trong quá trình ki m tra, thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 3. B qu n lý ngành, lĩnh v c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m công b công khai danh sách t ch c ánh giá s phù h p ư c ch nh và t ch c ánh giá s phù h p có k t qu ánh giá s phù h p ư c th a nh n theo quy nh kho n 2 i u 26 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan l a ch n s d ng. 4. B Khoa h c và Công ngh quy nh yêu c u, trình t , th t c ch nh các t ch c ánh giá s phù h p. i u 19. Chi phí ánh giá s phù h p
 10. 1. Ngư i s n xu t, kinh doanh ph i tr chi phí ánh giá s phù h p theo th a thu n v i t ch c ánh giá s phù h p. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành rà soát các lo i phí liên quan n ho t ng ánh giá s phù h p ph i h y b . Th i gian th c hi n xong trư c ngày 01 tháng 12 năm 2009. Chương 3. T CH C KI M TRA CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HÓA i u 20. Cơ quan ki m tra ch t lư ng s n ph m, hàng hóa 1. Cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trung ương là các t ng c c, c c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ho c cơ quan khác thu c B ư c giao th c hi n nhi m v ki m tra v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 2. Cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa a phương là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa a phương ti n hành vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trên a bàn qu n lý theo quy nh c a B qu n lý ngành, lĩnh v c. 3. Căn c vào yêu c u c th , B qu n lý ngành, lĩnh v c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và th ng nh t v i B N i v v biên ch l c lư ng ki m soát viên ch t lư ng c a ơn v th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 21. Phân công trách nhi m ki m tra ch t lư ng s n ph m, hàng hóa c a cơ quan ki m tra thu c các B qu n lý ngành, lĩnh v c 1. Cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa thu c B qu n lý ngành, lĩnh v c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo lĩnh v c ư c phân công t i Ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B mình, c th trong s n xu t và trong xu t khNu, nh p khNu, lưu thông trên th trư ng, trong quá trình s d ng như sau: a) i v i s n phNm trong s n xu t theo quy nh t i kho n 2 i u 32 Ngh nh này; b) i v i hàng hóa trong xu t khNu, nh p khNu, lưu thông trên th trư ng, trong quá trình s d ng theo quy nh t i kho n 2 i u 70 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa và hàng hóa trong Danh m c quy nh t i i u 15 Ngh nh này. 2. Cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa thu c B Khoa h c và Công ngh th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo ph m vi ư c phân công, c th như sau:
 11. a) i v i s n phNm trong s n xu t theo quy nh t i i m p kho n 2 i u 32 Ngh nh này; b) i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, lưu thông trên th trư ng, trong quá trình s d ng theo quy nh t i kho n 4 i u 69 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 3. Cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này có quy n h n theo quy nh t i i u 46 và nhi m v theo quy nh t i i u 47 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, th c hi n các nhi m v c th sau ây: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan khác t ch c ho t ng ki m tra theo lĩnh v c ư c phân công; b) Ch ng ph i h p v i cơ quan qu n lý th trư ng x lý vi ph m trong quá trình ki m tra ch t lư ng hàng hóa lưu thông trên th trư ng; c) Hư ng d n, ch o chuyên môn, nghi p v cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa a phương th c hi n tr c ti p vi c ki m tra; d) T ng h p, t ng k t tình hình ch t lư ng s n phNm, hàng hóa thu c lĩnh v c qu n lý báo cáo B ch qu n và B Khoa h c và Công ngh . B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B qu n lý ngành, lĩnh v c quy nh Quy ch ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa lưu thông trên th trư ng, xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ph i h p gi a các cơ quan ki m tra quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này và cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa a phương trong vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa thu c ph m vi ư c phân công v i các cơ quan thanh tra, cơ quan h i quan, công an, qu n lý th trư ng. i u 22. Ki m soát viên ch t lư ng 1. Ki m soát viên ch t lư ng là ng ch công ch c chuyên ngành ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa 2. Ch c danh, mã s ng ch, tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c chuyên ngành ki m soát ch t lư ng s n phNm, hàng hóa do B N i v ban hành. 3. B qu n lý ngành, lĩnh v c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh vi c b nhi m, chuy n x p ng ch công ch c ki m soát viên ch t lư ng theo phân c p và lĩnh v c ư c phân công qu n lý i v i công ch c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa t i cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. B N i v ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh hư ng d n vi c b nhi m, chuy n x p ng ch công ch c ki m soát viên ch t lư ng. 4. Ki m soát viên ch t lư ng ư c c p trang ph c riêng, phù hi u, th ki m soát viên ch t lư ng theo quy nh c a B Khoa h c và Công ngh .
 12. i u 23. Ngu n kinh phí cho ho t ng ki m tra ch t lư ng s n ph m, hàng hóa 1. Ngu n kinh phí ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa bao g m: a) Ngân sách nhà nư c h ng năm c a các B qu n lý ngành, lĩnh v c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b) Các ngu n khác. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh quy nh c th n i dung chi, vi c b trí, qu n lý, s d ng kinh phí cho ho t ng ki m tra nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. Chương 4. GI I THƯ NG CH T LƯ NG QU C GIA i u 24. M c ích và i u ki n xét thư ng 1. Gi i thư ng ch t lư ng qu c gia là hình th c tôn vinh, khen thư ng c p qu c gia do Th tư ng Chính ph t ng cho các t ch c, doanh nghi p có thành tích xu t s c trong vi c nâng cao ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo các tiêu chí c a gi i thư ng ch t lư ng qu c gia và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam ít nh t 3 năm. 2. Gi i thư ng ch t lư ng qu c gia ư c xét t ng h ng năm. i u 25. Hình th c gi i thư ng Gi i thư ng ch t lư ng qu c gia bao g m: 1. Gi i vàng ch t lư ng qu c gia; 2. Gi i b c ch t lư ng qu c gia. T ch c, doanh nghi p t gi i ư c nh n cúp kèm theo gi y ch ng nh n. i u 26. Nguyên t c xét thư ng 1. Không phân bi t i x gi a các lo i hình, quy mô, không h n ch s lư ng các t ch c, doanh nghi p tham d . 2. Vi c xét thư ng ph i b o m công khai, khách quan và công b ng theo phương pháp chuyên gia ánh giá cho i m trên cơ s các tiêu chí quy nh t i i u 27 Ngh nh này. i u 27. Tiêu chí xét thư ng Gi i thư ng ch t lư ng qu c gia ư c ánh giá theo các tiêu chí sau ây: 1. Vai trò c a lãnh o t ch c, doanh nghi p;
 13. 2. Chi n lư c ho t ng c a t ch c, doanh nghi p; 3. Chính sách nh hư ng vào khách hàng và th trư ng; 4. o lư ng, phân tích và qu n lý tri th c; 5. Qu n lý, phát tri n ngu n nhân l c; 6. Qu n lý quá trình ho t ng c a t ch c, doanh nghi p; 7. K t qu ho t ng c a t ch c, doanh nghi p. i u 28. Th t c xét thư ng 1. Gi i thư ng ch t lư ng qu c gia ư c xét thư ng thông qua H i ng sơ tuy n và H i ng qu c gia. a) H i ng qu c gia do B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy t nh thành l p g m 11 n 17 thành viên là i di n c a các B , ngành, cơ quan và t ch c liên quan. H i ng g m Ch t ch, 1 Phó Ch t ch và các thành viên. Thành viên H i ng là nh ng ngư i am hi u trong lĩnh v c ch t lư ng và n m v ng các yêu c u c a gi i thư ng ch t lư ng qu c gia; b) H i ng sơ tuy n do cơ quan thư ng tr c gi i thư ng ch t lư ng qu c gia thành l p trên cơ s ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh ; H i ng sơ tuy n có t 7 n 11 thành viên là i di n c a S , Ban, ngành và các t ch c liên quan. H i ng sơ tuy n g m Ch t ch, 1 Phó Ch t ch và các thành viên. Thành viên H i ng là nh ng ngư i am hi u trong lĩnh v c ch t lư ng và n m v ng các yêu c u c a gi i thư ng ch t lư ng qu c gia. c) Cơ quan thư ng tr c gi i thư ng ch t lư ng qu c gia là T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. 2. B trư ng B Khoa h c và Công ngh trình Th tư ng Chính ph danh sách các t ch c, doanh nghi p ư c ngh xét thư ng Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. B Khoa h c và Công ngh quy nh s lư ng gi i vàng, gi i b c, m u cúp, gi y ch ng nh n gi i thư ng ch t lư ng qu c gia; hư ng d n chi ti t trình t , th t c xét thư ng, chi ti t tiêu chí, thang i m xét thư ng và t ch c trao gi i thư ng ch t lư ng qu c gia. i u 29. Kinh phí ho t ng Kinh phí t ch c ho t ng c a gi i thư ng ch t lư ng qu c gia g m: 1. Ngu n ngân sách nhà nư c; 2. Ngu n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c;
 14. 3. óng góp c a các t ch c, doanh nghi p tham d gi i. i u 30. Quy n l i c a t ch c, doanh nghi p t gi i 1. Các t ch c, doanh nghi p t gi i thư ng ch t lư ng qu c gia ư c phép thông báo, tuyên truy n, qu ng cáo trên các phương ti n thông tin i chúng ho c các hình th c gi i thi u khác v ơn v mình, ư c s d ng bi u tư ng c a gi i thư ng ch t lư ng qu c gia trên s n phNm, n phNm c a t ch c, doanh nghi p. 2. T ch c, doanh nghi p t gi i vàng ch t lư ng qu c gia ư c cơ quan thư ng tr c gi i thư ng ch t lư ng qu c gia c tham d các gi i thư ng ch t lư ng khu v c và qu c t . Chương 5. TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HÓA i u 31. Trách nhi m c a B Khoa h c và Công ngh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa c th 1. Th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa quy nh t i i u 69 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 2. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a B qu n lý ngành, lĩnh v c, B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m: a) Qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm trong s n xu t i v i s n phNm, hàng hóa thu c lĩnh v c ư c phân công theo quy nh c a pháp lu t v tiêu chuNn và quy chuNn k thu t; b) Qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, lưu thông trên th trư ng, trong quá trình s d ng có kh năng gây m t an toàn trong lĩnh v c ư c phân công theo quy nh t i kho n 4 i u 69 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; c) nh kỳ sáu tháng, hàng năm và t xu t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình và k t qu ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trên ph m vi c nư c. i u 32. Trách nhi m c a các B qu n lý ngành, lĩnh v c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa 1. Th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa quy nh t i kho n 1 i u 70 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 2. B qu n lý ngành, lĩnh v c có trách nhi m th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm trong s n xu t, c th như sau: a) B Y t :
 15. - Y dư c c truy n; s c kh e c a c ng ng; v sinh an toàn th c phNm, th c phNm ch c năng, th c phNm tăng cư ng vi ch t dinh dư ng, th c phNm b sung, ph gia th c phNm, nư c u ng, nư c sinh ho t, nư c khoáng thiên nhiên; thu c lá i u; hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; - Khám, ch a b nh, chăm sóc, i u dư ng, ph c h i ch c năng, gi i ph u thNm m ; - Thu c, m phNm; - Trang thi t b , công trình y t . b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi; nông s n, lâm s n, th y s n, mu i; gia súc, gia c m, v t nuôi; - V t tư nông nghi p, lâm nghi p, th y s n; phân bón; th c ăn, nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi; - S n phNm, d ch v trong nuôi tr ng, thu ho ch, ch bi n, b o qu n, v n chuy n nông s n, lâm s n, th y s n mu i; - Ph gia, hóa ch t s d ng trong nông nghi p, lâm nghi p, th y s n; thu c b o v th c v t, ng v t; - Công trình th y l i, ê i u; - D ng c ánh b t th y s n, các thi t b òi h i yêu c u nghiêm ng t v an toàn trong ngành th y s n. c) B Giao thông v n t i - Các lo i phương ti n giao thông, phương ti n, thi t b x p d , thi công chuyên dùng trong giao thông v n t i (tr phương ti n ph c v vào m c ích qu c phòng, an ninh và tàu cá) và trang b , thi t b k thu t chuyên ngành giao thông v n t i; - K t c u h t ng giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i và hàng không; - D ch v trong lĩnh v c giao thông, v n t i. d) B Xây d ng: - Công trình xây d ng dân d ng, nhà và công s ; - V t li u xây d ng; - Ki n trúc, quy ho ch xây d ng bao g m: quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn, quy ho ch xây d ng khu
 16. công nghi p, khu kinh t , khu công ngh cao, quy ho ch xây d ng các c a khNu biên gi i qu c t quan tr ng; - H t ng k thu t ô th , khu công nghi p, khu kinh t , khu công ngh cao; - D ch v trong lĩnh v c xây d ng. ) B Công Thương: - Hóa ch t, v t li u n công nghi p; - Máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; - S n phNm công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác theo quy nh c a pháp lu t; - D ch v trong lĩnh v c công nghi p và thương m i; - Thương m i i n t . e) B Lao ng – Thương binh và Xã h i: - Máy, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng; phương ti n b o v cá nhân i v i ngư i lao ng; - Các s n phNm c thù v an toàn lao ng theo quy nh c a pháp lu t; - Các công trình vui chơi công c ng; - D ch v trong lĩnh v c lao ng, thương binh, xã h i. g) B Thông tin và Truy n thông: - S n phNm báo chí; xu t b n, bưu chính và chuy n phát; - Thi t b vi n thông, công trình vi n thông; - M ng lư i, công trình, s n phNm, d ch v bưu chính, vi n thông, i n t và công ngh thông tin; - T n s vô tuy n i n và thi t b phát, thu phát sóng vô tuy n i n; - D ch v trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông. h) B Tài nguyên và Môi trư ng: - Tài nguyên, khoáng s n; - Khí tư ng th y văn;
 17. - o cb n ; - D ch v trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng. i) B Giáo d c và ào t o - Sách giáo khoa, giáo trình, tài li u hư ng d n giáo viên; - Thi t b d y h c, cơ s v t ch t, chơi cho tr em trong lĩnh v c giáo d c và ào t o thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t; - D ch v trong lĩnh v c giáo d c, ào t o. k) B Tài chính: các s n phNm liên quan n d tr qu c gia, kinh doanh x s , ho t ng ch ng khoán; d ch v b o hi m, k toán, ki m toán, tư v n tài chính, thu , thNm nh giá, h i quan. l) B Văn hóa, Th thao và Du l ch: - n phNm văn hóa, văn h c, ngh thu t; - Công trình th thao; trang thi t b luy n t p, thi u c a các cơ s th d c th thao và c a các môn th thao. m) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: ti n t , ho t ng ngân hàng, các thi t b chuyên dùng cho ngân hàng. n) B Qu c phòng: phương ti n, trang thi t b quân s , vũ khí n dư c, s n phNm ph c v qu c phòng, công trình qu c phòng không thu c i tư ng bí m t qu c gia. o) B Công an: phòng cháy, ch a cháy, trang thi t b k thu t, vũ khí, khí tài, v t li u n , công c h tr và các lo i s n phNm khác s d ng cho l c lư ng công an nhân dân không thu c i tư ng bí m t qu c gia. p) B Khoa h c và Công ngh : thi t b an toàn b c x h t nhân; các ngu n phóng x ; phương ti n, d ng c o lư ng và các s n phNm, hàng hóa khác, tr các s n phNm ã nêu t i các i m a, b, c, d, , e, g, h, i, k, l, m, n, o c a kho n này và các s n phNm, hàng hóa thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh, bí m t qu c gia. 3. B qu n lý ngành, lĩnh v c th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, lưu thông trên th trư ng, trong quá trình s d ng có kh năng gây m t an toàn i v i hàng hóa trong lĩnh v c ư c phân công theo quy nh t i kho n 4 i u 69, kho n 2 i u 70 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa và hàng hóa trong Danh m c quy nh t i i u 15 Ngh nh này. 4. B qu n lý ngành, lĩnh v c thông báo cho B Khoa h c và Công ngh v cơ quan ch u trách nhi m giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này. nh kỳ hàng quý, sáu tháng, h ng năm và t xu t t ng h p báo cáo g i B Khoa h c và Công
 18. ngh v tình hình và k t qu ki m tra ch t lư ng i v i các s n phNm, hàng hóa thu c trách nhi m qu n lý c a mình t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Trong trư ng h p có s ch ng chéo, trùng l p v lĩnh v c ư c phân công gi a các B qu n lý ngành, lĩnh v c ho c xu t hi n các lĩnh v c m i theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này, B Khoa h c và Công ngh t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 33. Trách nhi m c a y ban nhân dân các c p 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m sau: a) Ban hành các bi n pháp khuy n khích, t o i u ki n cho các doanh nghi p trên a bàn nâng cao ch t lư ng, nâng cao kh năng c nh tranh c a s n phNm hàng hóa. Ch o các cơ quan ch c năng c a a phương xây d ng và th c hi n chương trình nâng cao năng su t, ch t lư ng và kh năng c nh tranh c a s n phNm, hàng hóa c a a phương; b) T ch c th c hi n quy nh c a Chính ph , các B , ngành v qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo phân c p qu n lý; c) T ch c và ch o ho t ng c a cơ quan ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa c a a phương; d) Theo dõi, th ng kê, t ng h p tình hình ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trên a bàn. nh kỳ h ng quý, sáu tháng, h ng năm và t xu t t ng h p báo cáo g i B Khoa h c và Công ngh v tình hình và k t qu ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trên a bàn t nh, thành ph t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . ) Tuyên truy n, ph bi n và t ch c hư ng d n pháp lu t, cung c p thông tin v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa cho t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ngư i tiêu dùng; e) Thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t; g) Ch nh t ch c ánh giá s phù h p t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. 2. S Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa t i a phương; làm u m i t ng h p, báo cáo tình hình ch t lư ng t i a phương cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B Khoa h c và Công ngh . Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng thu c S Khoa h c và Công ngh là cơ quan tr c ti p giúp S Khoa h c và Công ngh th c hi n ch c năng qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hóa và th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa t i a phương.
 19. 3. y ban nhân dân c p huy n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m sau: a) Tuyên truy n, ph bi n và t ch c hư ng d n th c hi n pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t; b) Tham gia ho t ng ki m tra ch t lư ng hàng hóa lưu thông trên th trư ng; x lý vi ph m pháp lu t v ch t lư ng hàng hóa theo thNm quy n; c) Theo dõi, th ng kê, t ng h p tình hình ch t lư ng hàng hóa lưu thông trên th trư ng t i a phương; d) Gi i quy t khi u n i, t cáo v ch t lư ng hàng hóa lưu thông trên th trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. y ban nhân dân c p xã trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m sau: a) T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; b) T ch c hư ng d n k thu t, ki m tra vi c tuân th các quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và x lý vi ph m v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa s n xu t, kinh doanh nh l trên a bàn theo phân c p qu n lý; c) Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c ki m tra, thanh tra v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. Trách nhi m c a cơ quan ki m tra ch t lư ng s n ph m, hàng hóa a phương 1. Xây d ng k ho ch ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo lĩnh v c và a bàn ư c phân công qu n lý. 2. Ch ng t ch c và th c hi n vi c ki m tra và x lý các v n v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo quy nh c a B qu n lý ngành, lĩnh v c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. nh kỳ h ng quý, sáu tháng, h ng năm và t xu t t ng h p, báo cáo v vi c ki m tra g i B qu n lý ngành, lĩnh v c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và S Khoa h c và Công ngh . Chương 6. I U KHO N THI HÀNH i u 35. i u kho n chuy n ti p 1. S n phNm, hàng hóa ph i áp d ng tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành và các quy nh k thu t, quy trình, quy ph m, quy chuNn, tài li u k thu t mà tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành và các quy nh k thu t, quy trình, quy ph m, quy
 20. chuNn, tài li u k thu t ó (sau ây vi t t t là văn b n k thu t) chưa ư c chuy n i thành quy chuNn k thu t qu c gia thì ư c phép ti p t c áp d ng văn b n k thu t này th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa cho n khi hoàn thành vi c chuy n i thành quy chuNn k thu t qu c gia theo quy nh t i Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t. 2. Công ch c trong các cơ quan có ch c năng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng thu c B qu n lý ngành, lĩnh v c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p t c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa cho n khi ư c b nhi m, chuy n x p vào ng ch ki m soát viên ch t lư ng theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 22 Ngh nh này. i u 36. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa và nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 37. Hư ng d n thi hành B trư ng B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 38. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản