Nghị định số 14/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
2
download

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 14/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2006/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2006 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 14/2006/N -CP NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2006 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N THU C HUY N NA HANG, T NH TUYÊN QUANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và y ban nhân dân t nh Tuyên Quang, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, th tr n thu c huy n Na Hang, t nh Tuyên Quang như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, th tr n thu c huy n Na Hang, t nh Tuyên Quang: a) Gi i th c c xã thu c huy n Na Hang sau ây: xã Thúy Loa, xã Xuân Tân, xã Xuân Ti n, xã Trùng Khánh và xã Vĩnh Yên. b) i u ch nh a gi i hành chính các xã gi i th như sau: - i u ch nh 8.736 ha di n tích t nhiên c a xã Thúy Loa v xã Phúc Yên qu n lý. - i u ch nh 3.222 ha di n tích t nhiên c a xã Thúy Loa, 6.950 ha di n tích t nhiên c a xã Xuân Tân, 165 ha di n tích t nhiên c a xã Xuân Ti n v xã Khuôn Hà qu n lý. - i u ch nh 5.946 ha di n tích t nhiên c a xã Xuân Ti n, 3.048 ha di n tích t nhiên và 545 nhân khNu c a xã Trùng Khánh v xã Thư ng Lâm qu n lý. - i u ch nh 1.500 ha di n tích t nhiên c a xã Trùng Khánh, 620 ha di n tích t nhiên c a xã Vĩnh Yên v xã Khâu Tinh qu n lý. - i u ch nh 1.450 ha di n tích t nhiên c a xã Trùng Khánh v xã Côn Lôn qu n lý. - i u ch nh 3.167 ha di n tích t nhiên và 495 nhân khNu c a xã Trùng Khánh, 342 nhân khNu c a xã Vĩnh Yên v xã Năng Kh qu n lý.
  2. - i u ch nh 4.536 ha di n tích t nhiên c a xã Vĩnh Yên v xã Sơn Phú qu n lý. - i u ch nh 1.686 ha di n tích t nhiên và 109 nhân khNu c a xã Vĩnh Yên v th tr n Na Hang qu n lý. - i u ch nh 258 nhân khNu c a xã Thúy Loa, 872 nhân khNu c a xã Xuân Tân, 1.845 nhân khNu c a xã Xuân Ti n, 456 nhân khNu c a xã Trùng Khánh, 436 nhân khNu c a xã Vĩnh Yên v huy n Chiêm Hóa qu n lý. - i u ch nh 3.492 nhân khNu c a xã Thúy Loa, 288 nhân khNu c a xã Xuân Ti n, 978 nhân khNu c a xã Trùng Khánh, 658 nhân khNu c a xã Vĩnh Yên v huy n Yên Sơn qu n lý. - i u ch nh 123 nhân khNu c a xã Xuân Ti n, 645 nhân khNu c a xã Trùng Khánh, 1.781 nhân khNu c a xã Xuân Tân v huy n Hàm Yên qu n lý. c) i u ch nh a gi i hành chính m t s xã khác c a huy n Na Hang: - i u ch nh 550 ha di n tích t nhiên c a xã Phúc Yên v xã Khuôn Hà qu n lý; 349 nhân khNu c a xã Phúc Yên v xã Lăng Can qu n lý. - i u ch nh 600 ha di n tích t nhiên c a xã Khuôn Hà v xã Phúc Yên qu n lý. - i u ch nh 350 ha di n tích t nhiên c a xã Sơn Phú v xã Khâu Tinh qu n lý. - i u ch nh 1.200 ha di n tích t nhiên và 346 nhân khNu c a xã Khâu Tinh v xã Sơn Phú qu n lý. - i u ch nh 332 nhân khNu c a xã Khâu Tinh và 930 nhân khNu c a xã Sơn Phú v huy n Yên Sơn qu n lý. - i u ch nh 420 ha di n tích t nhiên và 1.034 nhân khNu c a xã Thanh Tương v th tr n Na Hang qu n lý. - i u ch nh 560 ha di n tích t nhiên và 550 nhân khNu c a xã Năng Kh v th tr n Na Hang qu n lý. 2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, th tr n thu c huy n Na Hang: a) Huy n Na Hang: Huy n Na Hang có 147.166 ha di n tích t nhiên và 54.742 nhân khNu, có 17 ơn v hành chính tr c thu c (trong ó có 16 xã và 01 th tr n). - Xã à V có 7.945 ha di n tích t nhiên và 5.117 nhân khNu. a gi i hành chính xã à V : ông giáp xã Cao Tân, xã Cao Thư ng, xã Nam M u, huy n Ba B , t nh B c K n; Tây giáp các xã Khâu Tinh, xã Yên Hoa, xã Sơn Phú; Nam giáp xã Sơn Phú, xã Xuân L c, huy n Ch n, t nh B c K n; B c giáp các xã H ng Thái, xã Yên Hoa.
  3. - Xã Yên Hoa có 5.808 ha di n tích t nhiên và 4.538 nhân khNu. a gi i hành chính xã Yên Hoa: ông giáp các xã à V , xã H ng Thái, xã C Linh, huy n Ba B , t nh B c K n; Tây giáp xã Côn Lôn, xã Khâu Tinh; Nam giáp xã Khâu Tinh, xã à V ; B c giáp xã Thư ng Nông. - Xã H ng Thái có 1.575 ha di n tích t nhiên và 1.347 nhân khNu. a gi i hành chính xã H ng Thái: ông giáp xã C Linh, huy n Ba B , t nh B c K n; Tây giáp xã Yên Hoa; Nam giáp xã à V ; B c giáp xã Công B ng, huy n Ba B , t nh B c K n. - Xã Thư ng Nông có 5.291 ha di n tích t nhiên và 4.084 nhân khNu. a gi i hành chính xã Thư ng Nông: ông giáp xã Công B ng, huy n Ba B , t nh B c K n; Tây giáp xã Sinh Long, xã Côn Lôn; Nam giáp xã Yên Hoa, xã Côn Lôn; B c giáp xã Thư ng Giáp. - Xã Thư ng Giáp có 2.932 ha di n tích t nhiên và 1.715 nhân khNu. a gi i hành chính xã Thư ng Giáp: ông giáp xã Công B ng, huy n Ba B , t nh B c K n; Tây giáp xã Thư ng Nông; Nam giáp xã Thư ng Nông; B c giáp xã ư ng Âm, huy n B c Mê, t nh Hà Giang; xã Yên Th , huy n B o Lâm, t nh Cao B ng. - Xã Sinh Long có 10.653 ha di n tích t nhiên và 2.052 nhân khNu. a gi i hành chính xã Sinh Long: ông giáp xã Thư ng Nông, xã Côn Lôn; Tây giáp xã Khuôn Hà; Nam giáp xã Thư ng Lâm, xã Côn Lôn; B c giáp xã Phiêng Luông, xã Yên Cư ng, xã ư ng H ng, huy n B c Mê, t nh Hà Giang. - Xã Lăng Can có 7.293 ha di n tích t nhiên và 4.161 nhân khNu. a gi i hành chính xã Lăng Can: ông giáp xã Khuôn Hà, xã Thư ng Lâm, xã Năng Kh ; Tây giáp xã Xuân L p, xã Bình An, huy n Chiêm Hóa; Nam giáp xã Th Bình, huy n Chiêm Hóa; B c giáp xã Phúc Yên, xã Khuôn Hà. - Xã Xuân L p có 7.541 ha di n tích t nhiên và 1.782 nhân khNu. a gi i hành chính xã Xuân L p: ông giáp xã Phúc Yên, huy n Na Hang; Tây giáp xã B ch Ng c, huy n V Xuyên, t nh Hà Giang; Nam giáp xã Bình An, huy n Chiêm Hóa; xã Lăng Can; B c giáp xã Phúc Yên; xã Ng c Minh, huy n V Xuyên, t nh Hà Giang. - Xã Phúc Yên có 17.449 ha di n tích t nhiên và 2.615 nhân khNu. a gi i hành chính xã Phúc Yên: ông giáp xã Khuôn Hà; Tây giáp xã Xuân L p; xã Ng c Minh, huy n V Xuyên, t nh Hà Giang; Nam giáp xã Lăng Can, xã Xuân L p; B c giáp xã Thư ng Tân, huy n B c Mê, t nh Hà Giang. - Xã Khuôn Hà có 14.087 ha di n tích t nhiên và 3.041 nhân khNu.
  4. a gi i hành chính xã Khuôn Hà: ông giáp xã Sinh Long, xã Thư ng Lâm; Tây giáp xã Phúc Yên; Nam giáp xã Lăng Can; B c giáp xã Phiêng Luông, huy n B c Mê, t nh Hà Giang. - Xã Thư ng Lâm có 14.256 ha di n tích t nhiên và 4.305 nhân khNu. a gi i hành chính xã Thư ng Lâm: ông giáp xã Khâu Tinh, xã Côn Lôn; Tây giáp xã Khuôn Hà, xã Lăng Can; Nam giáp xã Năng Kh ; B c giáp xã Sinh Long. - Xã Sơn Phú có 12.892 ha di n tích t nhiên và 2.477 nhân khNu. a gi i hành chính xã Sơn Phú: ông giáp xã Xuân L c, huy n Ch n, t nh B c K n; Tây giáp xã Thanh Tương, th tr n Na Hang; Nam giáp xã Thanh Tương; B c giáp xã Khâu Tinh, xã à V . - Xã Khâu Tinh có 8.545 ha di n tích t nhiên và 1.159 nhân khNu. a gi i hành chính xã Khâu Tinh: ông giáp xã Sơn Phú, xã Yên Hoa; Tây giáp xã Thư ng Lâm; Nam giáp xã Sơn Phú, th tr n Na Hang; B c giáp xã Côn Lôn, xã Yên Hoa. - Xã Côn Lôn có 5.716 ha di n tích t nhiên và 1.921 nhân khNu. a gi i hành chính xã Côn Lôn: ông giáp xã Yên Hoa, xã Thư ng Nông; Tây giáp xã Sinh Long; Nam giáp xã Khâu Tinh; B c giáp xã Thư ng Nông. - Xã Thanh Tương có 10.310 ha di n tích t nhiên và 2.637 nhân khNu. a gi i hành chính xã Thanh Tương: ông giáp xã Yên Th nh, huy n Ch n, t nh B c K n; Tây giáp xã Hùng M , xã Phúc Sơn, huy n Chiêm Hóa; Nam giáp xã Yên L p, xã Hùng M , huy n Chiêm Hóa; B c giáp th tr n Na Hang, xã Năng Kh , xã Sơn Phú. - Xã Năng Kh có 10.510 ha di n tích t nhiên và 5.007 nhân khNu. a gi i hành chính xã Năng Kh : ông giáp th tr n Na Hang; Tây giáp xã Phúc Sơn, huy n Chiêm Hóa; Nam giáp xã Thanh Tương; B c giáp xã Thư ng Lâm. - Th tr n Na Hang có 4.363 ha di n tích t nhiên và 6.784 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Na Hang: ông giáp xã Sơn Phú; Tây giáp xã Năng Kh ; Nam giáp xã Thanh Tương; B c giáp xã Khâu Tinh. b) Sau khi ti p nh n s nhõn khNu c a huy n Na Hang chuy n v : - Huy n Yên Sơn có 187.385 nhân khNu. - Huy n Chiêm Hóa có 139.324 nhân khNu. - Huy n Hàm Yên có 109.537 nhân khNu.
  5. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. y ban nhân dân t nh Tuyên Quang, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản