Nghị định số 14/NĐ/2007 - Qũy đầu tư, công ty quản lý quỹ

Chia sẻ: Dang Van Dam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:74

0
148
lượt xem
54
download

Nghị định số 14/NĐ/2007 - Qũy đầu tư, công ty quản lý quỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng áp dụng: tổ chức, cá nhân VN và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư CK và hoạt động trên TTCK Việt Nam; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động CK và TTCK.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 14/NĐ/2007 - Qũy đầu tư, công ty quản lý quỹ

 1. Luật CK 2006 Nghị định số 14/NĐ/2007 Quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ Thanh Hương - UBCKNN - 2007 1
 2. Phạm vi điều chỉnh của Luật CK • Hoạt động chào bán CK • Niêm yết • Giao dịch • Kinh doanh, đầu tư chứng khoán • Dịch vụ về CK và TTCK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 2
 3. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 14 • Chào bán chứng khoán ra công chúng • Niêm yết • Công ty chứng khoán • Công ty quản lý quỹ • Công ty đầu tư chứng khoán Thanh Hương - UBCKNN - 2007 3
 4. Đối tượng áp dụng • Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư CK và hoạt động trên TTCK Việt Nam • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động CK và TTCK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 4
 5. Nguyên tắc hoạt động • Tôn trọng quyền tự do mua, bán, KD và dịch vụ CK của tổ chức, cá nhân • Công bằng, công khai, minh bạch • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư • Tự chịu trách nhiệm về rủi ro • Tuân thủ quy định của pháp luật Thanh Hương - UBCKNN - 2007 5
 6. Thuật ngữ • Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư trên TTCK • Nhà đầu tư CK chuyên nghiệp là NHTM, Cty tài chính, Cty cho thuê tài chính, tổ chức KD bảo hiểm, tổ chức KD CK • Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai TTin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến chào bán hoặc niêm yết CK của TCPHương - UBCKNN - 2007 Thanh H  6
 7. Thuật ngữ • Quản lý DMDT là việc Cty QLQ quản lý uỷ thác của từng NĐT trong mua, bán, nắm giữ CK • Quỹ đầu tư CK là quỹ hình thành từ vốn góp của NĐT với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào CK hoặc TS đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó NĐT không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với quyết định đầu tư Thanh Hương - UBCKNN - 2007 7
 8. Thuật ngữ • Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư CK thực hiện chào bán CCQ ra công chúng • Quỹ thành viên là quỹ đầu tư CK có số TV góp vốn < 30 TV pháp nhân • Quỹ mở là quỹ đại chúng mà CCQ đã chào bán phải được mua lại theo yêu cầu • Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà CCQ đã chào bán không được mua lại theo yêu cầu Thanh Hương - UBCKNN - 2007 8
 9. Thuật ngữ Kinh doanh CK: • Môi giới • Tự doanh • BLPH • Tư vấn đầu tư CK • Lưu ký • Quản lý quỹ đầu tư CK • Quản lý DMĐTCK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 9
 10. Người có liên quan • Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân • Tổ chức có cá nhân là nhân viên, GĐ/TGĐ/Chủ sở hữu > 10% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết • TV HĐQT, TV Ban kiểm soát, GĐ/TGĐ, PGĐ/PTGĐ và các chức danh quản lý khác  Thanh Hương - UBCKNN - 2007 10
 11. Người có liên quan • Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát • Công ty mẹ, công ty con • Quan hệ HĐ trong đó một người là đại diện cho người kia Thanh Hương - UBCKNN - 2007 11
 12. Cty CK, Cty qlq, cty đầu tư CK • Cty CK: là Cty kinh doanh MG, TD. BLPH, TVĐT • Cty QLQ: là Cty kinh doanh QLDMĐT, quản lý quỹ đầu tư CK (quản lý Quỹ không là PN, quản lý quỹ có tư cách PN=>Cty đầu tư CK) • Cty đầu tư CK là quỹ đầu tư CK có tư cách PN (Cty CP) có Cty đầu tư CK đại chúng và Cty đầu tư CK PHRL Thanh Hương - UBCKNN - 2007 12
 13. Điểm giống nhau giữa Cty CK và Cty qlq Cty CK Cty qlq • Là PN được cấp GP • Là PN được cấp GP KDCK KDCK • Cty CP, Cty tnhh • Cty CP, Cty tnhh • Yêu cầu về nhân sự • Yêu cầu về nhân sự có trình độ chuyên có trình độ chuyên môn môn • Vốn, CSVC • Vốn, CSVC Thanh Hương - UBCKNN - 2007 13
 14. Điểm khác nhau giữa Cty CK và Cty qlq Cty CK Cty qlq • MG, TD, BLPH, TVĐT • QLQ , QLDM • Vốn: 300 tỷ VND • Vốn 25 tỷ VND • Là TV của SGDCK/ • Ko là thành viên TTGDCK, TTLK • Ko nhận, truyền lệnh trực tiếp => HT GD • Được nhận, truyền lệnh trực tiếp =>HT • GD mua/bán CKNY qua CT CK GD • 5 NVHN, TGĐ k/n 3 • 3 NVHN/1 ng.vụ,TGĐ năm qlý, 5 năm trong k/n 3 năm qlý vàThanh Hương - UBCKNN - 2007 ực TC-NH 3 năm lĩnh v 14
 15. Điểm giống nhau giữa Cty CK, Cty QLQ với Cty đầu tư CK Cty CK, Cty QLQ Cty đầu tư CK • Là PN (Cty CP/tnhh) • Là Quỹ đầu tư CK dạng PN (Cty CP) • Yêu cầu về vốn KD tùy theo nghiệp • Vốn: > 50 tỷ VND vụ xin cấp GP • Có HĐQT • Có HĐQT, HĐTV Thanh Hương - UBCKNN - 2007 15
 16. Điểm khác nhau giữa Cty CK, Cty QLQ với Cty đầu tư CK Cty CK, Cty QLQ • Cty đầu tư CK • KDCK theo nghiệp • Nếu tự quản lý vốn vụ được cấp GP (=> cần nhân sự và • Yêu cầu về nhân sự CSVC) quản lý • Nếu ủy thác cho Cty • Yêu cầu về CSVC: qlq quản lý vốn (=> trụ sở, trang thiết ko cần nhân sự và bị… Ko CSVC) Thanh Hương - UBCKNN - 2007 16
 17. Điểm khác nhau giữa Cty QLQ với Cty đầu tư CK • Cty QLQ Cty đầu tư CK • Được quản lý nhiều • Chỉ được quản lý số quỹ đầu tư và Cty tiền của chính Cty đầu tư CK đầu tư CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 17
 18. Đểm giống nhau giữa Quỹ đầu tư CK và Cty đầu tư CK • Được thành lập bằng vốn góp của các tổ chức, cá nhân • Dùng để đầu tư vào CK, TS khác kiếm lợi nhuận, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với quyết định đầu tư • Vốn tối thiểu 50 tỷ VND Thanh Hương - UBCKNN - 2007 18
 19. Điểm khác giữa Quỹ đầu tư CK và Cty đầu tư CK Quỹ đầu tư CK Cty đầu tư CK • Ko là Pháp nhân • Là Pháp nhân • Có cả Quỹ ĐTCK dạng • Chỉ có quỹ ĐTCK dạng mở và Quỹ ĐTCK đóng dạng đóng • Có Cty ĐTCK đại chúng và Cty ĐTCK • Có Quỹ ĐTCK đại PHRL chúng và Quỹ ĐTCK • Có mô hình tự quản lý thành viên vốn • Không thể tự quản lý vốn Thanh Hương - UBCKNN - 2007 19
 20. Các bên tham gia lập và quản lý quỹ đầu tư UBCKNN Cty qlq NHGS Quỹ đầu tư Quỹ ko PN     Quỹ là PN                ĐC Quỹ ĐC (Q mở,Q đóng)      CtyĐTCK              PHRL Quỹ TV       (Chỉ có dạng đóng) Tổ chức, cá nhân đầu tư Thanh Hương - UBCKNN - 2007 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản