Nghị định số 142/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
109
lượt xem
11
download

Nghị định số 142/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 142/2003/NĐ-CP về việc quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 142/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142/2003/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 142/2003/N -CP NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2003 QUY NNH VI C ÁP D NG BI N PHÁP X LÝ HÀNH CHÍNH ƯA VÀO TRƯ NG GIÁO DƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v i tư ng, nguyên t c, th t c ưa vào trư ng giáo dư ng, thành l p, t ch c trư ng giáo dư ng, ch qu n lý ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng và nh ng quy nh khác có liên quan n vi c áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng trên cơ s các quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 2. ưa vào trư ng giáo dư ng 1. ưa vào trư ng giáo dư ng là bi n pháp x lý hành chính do Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) quy t nh i v i ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m pháp lu t quy nh t i kho n 2 i u này h c văn hoá, giáo d c hư ng nghi p, h c ngh , lao ng, sinh ho t dư i s qu n lý, giáo d c c a trư ng. Th i h n áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng là t sáu tháng n hai năm. 2. i tư ng b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng bao g m: a) Ngư i t 12 tu i n dư i 14 tu i th c hi n hành vi có d u hi u c a m t t i ph m r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng quy nh t i B lu t Hình s ;
 2. b) Ngư i t 12 tu i n dư i 16 tu i th c hi n hành vi có d u hi u c a m t t i ph m ít nghiêm tr ng ho c t i ph m nghiêm tr ng quy nh t i B lu t Hình s mà trư c ó ã b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c chưa b áp d ng bi n pháp này nhưng không có nơi cư trú nh t nh; c) Ngư i t 14 tu i n dư i 18 tu i nhi u l n th c hi n hành vi tr m c p v t, l a o nh , ánh b c nh , gây r i tr t t công c ng mà trư c ó ã b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c chưa b áp d ng bi n pháp này nhưng không có nơi cư trú nh t nh; Căn c pháp lý xác nh tu i là Gi y khai sinh. N u không có Gi y khai sinh thì ph i căn c vào Ch ng minh nhân dân ho c s h khNu. tu i nói t i các i m a, b, c kho n 2 này là tu i khi i tư ng th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t. N u vào th i i m ký quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng mà ngư i ó ã 18 tu i tr lên thì không áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng mà xem xét, l p h sơ ngh ưa vào cơ s giáo d c n u thu c i tư ng b áp d ng bi n pháp này. 3. Trư ng h p ngư i chưa thành niên th c hi n các hành vi vi ph m pháp lu t v a thu c i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng, v a thu c i tư ng ưa vào cơ s ch a b nh thì cơ quan có thNm quy n ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh. Cơ quan ã th lý h sơ có trách nhi m chuy n toàn b h sơ v ngư i ó cho H i ng tư v n v vi c ưa vào cơ s ch a b nh ti n hành các th t c ti p theo theo quy nh c a pháp lu t. 4. Không áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng i v i ngư i nư c ngoài. i u 3. Nguyên t c áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng 1. M i hành vi vi ph m ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này u ph i ư c phát hi n k p th i, x lý nhanh chóng, công minh theo úng quy nh c a Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. 2. Ngư i chưa thành niên ch b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng n u th c hi n các hành vi vi ph m pháp lu t ư c quy nh t i các i m a, b, c kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này. 3. Vi c áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ph i b o m úng ngư i, úng th t c, thNm quy n quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh nh này. 4. Khi quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ph i căn c vào các quy nh c a pháp lu t, tính ch t, m c vi ph m, nhân thân c a ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng trách nhi m hành chính quy t nh cho phù h p. 5. Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m tính m ng, s c kho , danh d , nhân phNm, tài s n c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng. i u 4. Th i hi u áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng
 3. Th i hi u áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ư c quy nh như sau: 1. M t năm k t khi th c hi n hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này; 2. Sáu tháng k t khi th c hi n hành vi vi ph m quy nh t i i m b ho c k t khi th c hi n l n cu i m t trong nh ng hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này; 3. N u trong th i h n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, ngư i có hành vi vi ph m c tình tr n tránh vi c truy c u trách nhi m hành chính, thì th i gian tr n tránh không ư c tính và th i hi u quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ư c tính l i k t khi ngư i ó ra u thú ho c b b t gi . i u 5. Thành l p và qu n lý trư ng giáo dư ng 1. B Công an quy t nh vi c thành l p các trư ng giáo dư ng theo khu v c; sáp nh p ho c gi i th các trư ng giáo dư ng. Trong trư ng h p a phương có nhu c u thì Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) ph i xây d ng án c th và ngh B Công an thành l p trư ng giáo dư ng t i a phương mình. Trư ng giáo dư ng ư c quy ho ch, thi t k , xây d ng theo quy nh th ng nh t c a B Công an, b o m phù h p v i c i m yêu c u c a công tác qu n lý, giáo d c ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng và b o m các tiêu chuNn v phòng cháy, ch a cháy, v sinh môi trư ng. 2. B Công an th ng nh t qu n lý các trư ng giáo dư ng, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, U ban Dân s , Gia ình và Tr em và các cơ quan, t ch c h u quan trong vi c t ch c, qu n lý các trư ng giáo dư ng phù h p v i l a tu i t 12 tu i n dư i 15 tu i và t 15 tu i n dư i 18 tu i. i u 6. Nhi m v c a trư ng giáo dư ng 1. Trư ng giáo dư ng là nơi ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m pháp lu t ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này. 2. Trư ng giáo dư ng có nhi m v ti p nh n ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng và qu n lý, giáo d c o c, pháp lu t, hư ng nghi p, d y văn hoá, d y ngh , t ch c lao ng, sinh ho t phù h p v i l a tu i c a h nh m giúp h s a ch a nh ng vi ph m c a mình, h c t p, rèn luy n ti n b , phát tri n lành m nh v th ch t, tinh th n, trí tu tr thành công dân lương thi n, có ích cho xã h i. 3. T ch c và ho t ng c a trư ng giáo dư ng ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. i u 7. Nhi m v c a ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng
 4. Ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng ph i ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c, n i quy c a trư ng giáo dư ng, ch u s qu n lý, giáo d c c a trư ng giáo dư ng, ph i h c t p, rèn luy n, lao ng, sinh ho t dư i s qu n lý, hư ng d n c a cán b , giáo viên trư ng giáo dư ng. i u 8. Kinh phí b o m cho vi c áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào trư ng giáo dư ng 1. Kinh phí b o m cho u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b , phương ti n, t ch c ho t ng c a trư ng giáo dư ng; kinh phí l p h sơ, t ch c ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng; kinh phí b o m ăn, m c, , h c t p, h c ngh , ho t ng văn hóa, văn ngh , th d c, th thao, phòng b nh, khám ch a b nh c a h c sinh do ngân sách Trung ương b o m và t ngu n h tr c a a phương, các cơ quan nhà nư c, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; t k t qu lao ng c a trư ng giáo dư ng. Ph n ngân sách Trung ương b o m cho vi c áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào trư ng giáo dư ng ư c b trí vào d toán ngân sách hàng năm c a B Công an. 2. Trư ng giáo dư ng ư c tr c ti p nh n s giúp v v t ch t c a U ban nhân dân a phương; các cơ quan nhà nư c; các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c s d ng vào vi c d y văn hoá, hư ng nghi p, d y ngh , mua s m trang thi t b , phương ti n, dùng ph c v h c t p và sinh ho t c a ngư i ang ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng. Chương 2: TH T C ÁP D NG BI N PHÁP ƯA VÀO TRƯ NG GIÁO DƯ NG i u 9. L p h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng 1. i v i ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m pháp lu t ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này c n ưa vào trư ng giáo dư ng thì Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) nơi ngư i ó cư trú l p h sơ g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. H sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng g m có: B n tóm t t lý l ch; Tài li u v các vi ph m pháp lu t c a ngư i ó; Văn b n v các bi n pháp giáo d c ã áp d ng; Nh n xét c a cơ quan Công an, ý ki n c a nhà trư ng nơi ngư i chưa thành niên h c t p, U ban M t tr n T qu c, oàn thanh niên, H i ph n , Ban Dân s , Gia ình và Tr em c p xã, c a cha m ho c ngư i giám h c a ngư i ó. 2. i v i ngư i chưa thành niên không có nơi cư trú nh t nh thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó có hành vi vi ph m pháp lu t l p biên b n, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p huy n.
 5. Trong trư ng h p i tư ng do cơ quan Công an c p t nh, c p huy n tr c ti p phát hi n, i u tra, th lý trong các v vi ph m pháp lu t, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ho c ngư i vi ph m chưa tu i ch u trách nhi m hình s mà thu c i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng thì cơ quan Công an ang th lý ph i xác minh, thu th p tài li u, l p h sơ g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xét duy t ưa vào trư ng giáo dư ng. i v i nh ng i tư ng c n ưa vào trư ng giáo dư ng thu c các trư ng h p nêu t i kho n 2 i u này, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ch o cơ quan Công an cùng c p t ch c qu n lý ch t ch các i tư ng này trong th i gian l p h sơ ưa h vào trư ng giáo dư ng. H sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng thu c các trư ng h p nêu t i kho n 2 i u này g m có: B n tóm t t lý l ch; Tài li u v các vi ph m pháp lu t c a ngư i ó; B n trích l c ti n án, ti n s (n u có); Văn b n v bi n pháp giáo d c ã áp d ng (n u có). 3. Cơ quan Công an có trách nhi m giúp Ch t ch U ban nhân dân cùng c p trong vi c thu th p tài li u và l p h sơ ngh ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng. 4. Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ho c biên b n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n giao cho Trư ng Công an cùng c p. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan Công an c p huy n có trách nhi m thNm tra, thu th p tài li u, hoàn ch nh h sơ và g i h sơ n các thành viên H i ng tư v n. H sơ cũng ư c g i cho thư ng tr c H i ng nhân dân c p huy n. i u 10. H i ng tư v n v vi c ưa vào trư ng giáo dư ng 1. H i ng tư v n v vi c ưa vào trư ng giáo dư ng do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh thành l p giúp Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xét duy t h sơ ưa i tư ng vào trư ng giáo dư ng. H i ng tư v n g m Trư ng Công an, Trư ng phòng Tư pháp, Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n; Trư ng Công an là thư ng tr c H i ng tư v n. i v i nh ng qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, n u không có Phòng Tư pháp thì Th trư ng cơ quan tr c ti p ph trách công tác tư pháp c p huy n là thành viên H i ng tư v n. Thành viên c a H i ng tư v n làm vi c theo ch kiêm nhi m. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m c p kinh phí cho H i ng tư v n ho t ng. 2. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, H i ng tư v n có trách nhi m xem xét h sơ và t ch c cu c h p xét duy t h sơ. 3. Thư ng tr c H i ng tư v n có trách nhi m chuNn b tài li u, t ch c và ch trì các cu c h p c a H i ng tư v n. H i ng tư v n làm vi c theo ch t p th , h p,
 6. xét duy t và bi u quy t t ng i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng. Căn c vào các ý ki n và s phi u bi u quy t c a các thành viên trong cu c h p H i ng tư v n, thư ng tr c H i ng tư v n k t lu n theo a s phi u v t ng i tư ng. Cu c h p c a H i ng tư v n ph i ư c ghi biên b n. Các ý ki n khác nhau ph i ư c ghi vào biên b n cu c h p g i kèm theo báo cáo do thư ng tr c H i ng tư v n trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh. 4. i di n thư ng tr c H i ng nhân dân c p huy n ư c m i tham d phiên h p c a H i ng tư v n. ý ki n phát bi u c a i di n thư ng tr c H i ng nhân dân c p huy n ư c ghi vào biên b n cu c h p nói t i kho n 3 i u này, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. i u 11. Chuy n h sơ c a i tư ng b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng có d u hi u t i ph m truy c u trách nhi m hình s 1. Khi xem xét h sơ c a i tư ng quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng, n u xét th y các hành vi vi ph m c a ngư i ó có d u hi u t i ph m, thì ngư i có thNm quy n ph i chuy n ngay h sơ cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n. Trong trư ng h p cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n ình ch i u tra ho c ình ch v án vì hành vi vi ph m c a ngư i ó chưa n m c truy c u trách nhi m hình s , thì ngư i có thNm quy n ình ch i u tra ho c ình ch v án ph i chuy n quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án kèm theo h sơ c a i tư ng ó cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng. 2. i v i trư ng h p ã ra quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng, n u sau ó phát hi n hành vi vi ph m c a ngư i b áp d ng bi n pháp này có d u hi u t i ph m mà chưa h t th i hi u truy c u trách nhi m hình s , thì gi i quy t như sau: a) Trư ng h p chưa ch p hành quy t nh thì Ch t ch U ban nhân dân c p huy n hu quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng và trong th i h n ba ngày, k t ngày hu quy t nh ph i chuy n h sơ c a i tư ng cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n. N u sau ó, hành vi này c a i tư ng có quy t nh ình ch i u tra, ình ch v án ho c ư c Toà án tuyên không ph m t i, thì cơ quan ti n hành t t ng hình s ph i chuy n l i h sơ cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng i v i ngư i ó. b) Trư ng h p ngư i ó ang ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng thì theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ra quy t nh t m ình ch thi hành quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng i v i ngư i ó, ng th i chuy n h sơ và i tư ng cho cơ quan ti n hành t t ng hình s . N u sau ó, i tư ng b Toà án x ph t tù thì th i h n ch p hành bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ư c tính vào th i h n ch p hành hình ph t tù. Hai ngày ch p hành bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ư c tính b ng m t ngày ch p hành hình ph t
 7. tù. Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i ra quy t nh h y quy t nh t m ình ch áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng do mình ban hành và thông báo cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa h vào trư ng giáo dư ng bi t hu quy t nh ó. Trư ng h p hành vi này có quy t nh ình ch i u tra, ình ch v án ho c ư c Toà án tuyên không ph m t i, thì cơ quan ti n hành t t ng hình s ph i ưa i tư ng tr l i trư ng giáo dư ng h ti p t c ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng. Khi ti p nh n i tư ng tr l i trư ng giáo dư ng thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ra quy t nh hu quy t nh t m ình ch áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng mà mình ã ban hành i v i i tư ng ó. i u 12. Truy c u trách nhi m hình s i v i hành vi ph m t i ư c th c hi n trư c ho c trong th i gian ch p hành bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng Trong trư ng h p phát hi n ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ã th c hi n hành vi ph m t i trư c ho c trong th i gian ch p hành quy t nh thì gi i quy t như sau: Trư ng h p chưa ch p hành quy t nh, thì theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ra quy t nh t m ình ch ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng i v i i tư ng và trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh t m ình ch , ph i chuy n h sơ c a i tư ng cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n. Trư ng h p i tư ng ang ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng, thì theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ra quy t nh t m ình ch ch p hành quy t nh i v i ngư i ó, ng th i chuy n h sơ và i tư ng cho cơ quan ti n hành t t ng hình s và thông báo cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa h vào trư ng giáo dư ng bi t. N u sau ó, i tư ng b Toà án x ph t tù thì ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i trong quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng. N u hình ph t ư c áp d ng không ph i là hình ph t tù thì ngư i ó có th ph i ti p t c ch p hành quy t nh ưa trư ng giáo dư ng. i u 13. Quy t nh vi c ưa vào trư ng giáo dư ng 1. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo c a H i ng tư v n, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh vi c ưa vào trư ng giáo dư ng. 2. Quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng có hi u l c thi hành k t ngày ký và ph i ư c g i ngay cho ngư i b ưa vào trư ng giáo dư ng, cha m ho c ngư i giám h c a ngư i ó, cơ quan Công an c p huy n, H i ng nhân dân c p huy n và U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. i u 14. N i dung quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng
 8. Quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ph i ghi rõ ngày, tháng, năm ra quy t nh; h , tên, ch c v c a ngư i ra quy t nh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú c a ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng; hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i ó và i u, kho n c a văn b n pháp lu t ư c áp d ng; th i h n ph i ch p hành quy t nh; nơi ch p hành quy t nh theo hư ng d n c a B Công an; quy n khi u n i, kh i ki n i v i quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng theo quy nh c a pháp lu t; trách nhi m c a cơ quan Công an c p huy n ph i t ch c thi hành quy t nh và trách nhi m c a ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng ph i ch p hành quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. i u 15. Thi hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng 1. Trong th i h n năm ngày, k t ngày ra quy t nh, cơ quan Công an c p huy n có trách nhi m ph i h p v i gia ình ho c ngư i giám h ưa ngư i ph i ch p hành quy t nh vào trư ng giáo dư ng. 2. Khi nh n ư c quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi i tư ng cư trú có trách nhi m ch o cơ quan Công an cùng c p có k ho ch qu n lý, giám sát ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng, ng th i ph i h p v i cơ quan Công an c p huy n trong vi c t ch c thi hành quy t nh. Trư ng h p c n ph i có th i gian ti n hành các th t c c n thi t trư c khi ưa ngư i có quy t nh vào trư ng giáo dư ng thì Trư ng Công an c p huy n ra quy t nh qu n lý h t i cơ quan Công an c p huy n trong th i h n không quá năm ngày ti n hành các th t c c n thi t và t ch c ưa i trư ng giáo dư ng theo hư ng d n c a B Công an. Th i gian qu n lý ngư i ó t i cơ quan Công an c p huy n ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng. Ch ăn, c a ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng trong th i gian b qu n lý t i Công an c p huy n ư c hư ng như ch ăn, c a h c sinh trong trư ng giáo dư ng. Cơ quan Công an c p huy n ph i b trí nơi dành riêng cho vi c qu n lý ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng trong th i gian h b qu n lý t i Công an c p huy n. 3. Th i h n ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ư c tính t ngày ngư i ph i ch p hành quy t nh ư c ưa i trư ng giáo dư ng. i u 16. Cư ng ch thi hành quy t nh Ngư i ph i ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, n u không t giác ch p hành quy t nh ho c ch ng i thì cơ quan Công an c p huy n áp d ng nh ng bi n pháp ngăn ch n và cư ng ch c n thi t theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Công an bu c ngư i ó ph i ch p hành. Trư ng h p hành vi ch ng i có d u hi u c a t i ph m thì s b truy c u trách nhi m hình s v t i ch ng ngư i thi hành công v theo quy nh c a B lu t Hình s . i u 17. Th i hi u thi hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng
 9. Quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng h t th i hi u thi hành sau m t năm, k t ngày ra quy t nh. Trong trư ng h p ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng c tình tr n tránh vi c thi hành, thì th i gian tr n tránh không ư c tính và th i hi u nói trên ư c tính l i k t khi ngư i ó ra u thú ho c b b t gi . i u 18. H sơ, th t c kèm theo khi ưa ngư i ã có quy t nh vào trư ng giáo dư ng 1. Khi ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng ph i có h sơ kèm theo. H sơ g m có: Quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng; B n tóm t t lý l ch và hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng; Danh ch b n c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng; B n sao quy t nh giáo d c t i xã, phư ng, th tr n (n u ã b áp d ng bi n pháp này); Nh ng tài li u khác liên quan n nhân thân c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng (n u có). 2. Khi giao, nh n ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ph i l p biên b n giao nh n. Trư ng giáo dư ng ph i i chi u, ki m tra ngư i ư c giao nh n v i h sơ và l p biên b n giao nh n ghi rõ nh ng tài li u có trong h sơ, tình tr ng s c kho hi n t i c a ngư i ư c giao nh n; tư trang, dùng cá nhân mang theo và nh ng v n khác có liên quan n vi c giao nh n i tư ng. 3. Ngư i ang ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng t i trư ng giáo dư ng ư c g i là h c sinh. i u 19. Truy tìm ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng trong trư ng h p b tr n 1. Trong trư ng h p ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng b tr n trư c khi ư c ưa vào trư ng giáo dư ng, thì Trư ng Công an c p huy n nơi ngư i ó cư trú ra quy t nh truy tìm i tư ng. i v i ngư i không có nơi cư trú nh t nh thì Trư ng Công an c p huy n nơi l p h sơ ra quy t nh truy tìm. 2. Trong trư ng h p ngư i ang ch p hành t i trư ng giáo dư ng b tr n thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ra quy t nh truy tìm i tư ng. Th i gian tr n kh i trư ng giáo dư ng không ư c tính vào th i gian thi hành quy t nh. 3. Cơ quan Công an c p huy n ho c trư ng giáo dư ng ã ra quy t nh truy tìm có trách nhi m t ch c truy tìm, b t gi i tư ng b tr n. Khi b t gi mà i tư ng có hành vi ch ng i thì ư c áp d ng nh ng bi n pháp cư ng ch c n thi t theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Công an bu c i tư ng ph i ch p hành.
 10. 4. U ban nhân dân và cơ quan Công an các c p có trách nhi m ph i h p, giúp các cơ quan nêu t i kho n 3 i u này trong vi c truy tìm, b t gi i tư ng b tr n. Khi phát hi n i tư ng có quy t nh truy tìm, m i ngư i có trách nhi m báo ngay cho cơ quan Công an, U ban nhân dân nơi g n nh t ho c b t và d n gi i ngay i tư ng n các cơ quan nói trên. 5. Khi b t ư c i tư ng b tr n ho c nh n bàn giao i tư ng, cơ quan Công an ph i l p biên b n, l y l i khai c a ngư i ó, ng th i thông báo ngay cho cơ quan ã ra quy t nh truy tìm bi t n nh n i tư ng. Trư ng h p c n thi t thì ngư i có thNm quy n t m gi ngư i theo th t c hành chính quy nh t i i u 45 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ra quy t nh t m gi hành chính và ưa h v nơi t m gi hành chính c a cơ quan Công an. Nghiêm c m vi c t m gi i tư ng trong các phòng t m gi , t m giam hình s ho c nh ng nơi không b o m v sinh, an toàn cho ngư i b t m gi . Khi nh n ư c thông báo, cơ quan ã ra quy t nh truy tìm ph i c ngư i n ngay nơi ang t m gi i tư ng nh n và ưa h vào trư ng giáo dư ng. Vi c giao nh n i tư ng ph i l p biên b n theo úng quy nh c a pháp lu t. 6. i v i ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, nhưng chưa ch p hành ho c ang ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng mà b tr n, n u khi b t l i mà ngư i ó ã 18 tu i tr lên thì Trư ng Công an c p huy n ngh Ch t ch U ban nhân dân c p huy n hu quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng và l p h sơ ngh ưa vào cơ s giáo d c theo úng trình t , th t c ưa vào cơ s giáo d c; ng th i báo cho trư ng giáo dư ng có h c sinh b tr n bi t. i u 20. Hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng 1. Ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, nhưng chưa ư c ưa i trư ng giáo dư ng ư c hoãn ch p hành quy t nh trong các trư ng h p sau ây: a) ang m n ng có ch ng nh n c a b nh vi n ho c trung tâm y t t c p huy n tr lên; Ngư i ang m n ng là ngư i ang trong tình tr ng b b nh n ng n m c không còn kh năng lao ng, h c t p và sinh ho t bình thư ng ho c ang trong tình tr ng nguy hi m n tính m ng và theo ch nh c a y sĩ ho c bác sĩ ph i i u tr trong m t th i gian nh t nh m i có th bình ph c tr l i. b) Gia ình ang có khó khăn c bi t có ơn ngh , ư c Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú xác nh n. Gia ình ang có khó khăn c bi t là các trư ng h p gia ình ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng b thiên tai; ho ho n l n; có thân nhân b m n ng ho c m c b nh hi m nghèo mà ngoài ngư i ó ra không còn ai khác lao ng duy trì cu c s ng gia ình; kh c ph c h u qu thiên tai; ho ho n ho c chăm sóc ngư i b nh.
 11. Khi i u ki n hoãn ch p hành quy t nh không còn thì quy t nh ư c ti p t c thi hành; n u trong th i gian ư c hoãn, ngư i ó có ti n b rõ r t trong vi c ch p hành pháp lu t ho c l p công, thì có th ư c mi n ch p hành quy t nh. 2. Ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, nhưng chưa ư c ưa i trư ng giáo dư ng ư c mi n ch p hành quy t nh trong các trư ng h p sau ây: a) ang m c b nh hi m nghèo có ch ng nh n c a b nh vi n ho c trung tâm y t t c p huy n tr lên; Ngư i ang m c b nh hi m nghèo là ngư i ang b m c m t trong nh ng b nh nguy hi m n tính m ng như ung thư, b i li t, xơ gan c chư ng, phong h i, lao n ng, nhi m HIV ã chuy n sang giai o n AIDS và nh ng b nh khác theo quy nh c a B Y t coi là b nh hi m nghèo. b) ang có thai có ch ng nh n c a b nh vi n ho c trung tâm y t t c p huy n tr lên ho c ph n ang nuôi con nh dư i 36 tháng tu i có ơn ngh mi n ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, trong ơn có xác nh n c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. i v i trư ng h p ph n ang nuôi con nh dư i 36 tháng tu i không có nơi cư trú nh t nh, có ơn ngh mi n ch p hành g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, nhưng không có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú thì Ch t ch U ban nhân dân c p huy n c cơ quan công an xác minh, xem xét t ng trư ng h p c th . 3. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh vi c hoãn ho c mi n ch p hành trên cơ s ơn ngh c a ngư i ph i ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng. Trong trư ng h p c n thi t thu c m t trong nh ng i u ki n ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này xét th y c n ph i ư c xác minh, làm rõ, thì Ch t ch U ban nhân dân c p huy n giao cho Trư ng Công an cùng c p thNm tra trư c khi quy t nh vi c hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n u c ơn ngh hoãn ho c mi n c a ngư i ph i ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ph i quy t nh vi c hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh. Quy t nh hoãn ho c mi n ch p hành ph i ư c g i cho ngư i ư c hoãn ho c mi n, cơ quan Công an c p huy n, U ban nhân dân c p xã nơi l p h sơ ưa i tư ng vào trư ng giáo dư ng. Chương 3: T CH C, QU N LÝ TRƯ NG GIÁO DƯ NG i u 21. T ch c, b máy trư ng giáo dư ng 1. T ch c, b máy trư ng giáo dư ng g m có Hi u trư ng, các Phó hi u trư ng, cán b chuyên môn nghi p v qu n lý, giáo d c, d y văn hoá, hư ng nghi p, d y ngh , t ch c lao ng, cán b y t , các b ph n chuyên môn, k thu t, h u c n và l c lư ng C nh sát b o v .
 12. 2. B trư ng B Công an quy nh vi c b nhi m, mi n nhi m Hi u trư ng, Phó hi u trư ng trư ng giáo dư ng; quy nh t ch c, b máy và biên ch c a trư ng giáo dư ng. 3. Quy mô m i trư ng giáo dư ng ư c qu n lý t 500 n 1.500 h c sinh. Căn c vào tình hình và i u ki n c th , B trư ng B Công an quy t nh quy mô c a t ng trư ng và a i m xây d ng trư ng giáo dư ng. Trư ng giáo dư ng có trên 1.000 h c sinh có th thành l p các phân hi u theo quy nh c a B Công an. N u s h c sinh vư t quá quy mô c a trư ng ho c vì lý do chính áng, c n thi t khác mà ph i i u chuy n h c sinh t trư ng giáo dư ng này sang trư ng giáo dư ng khác thì C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ra quy t nh i u chuy n theo quy nh c a B Công an. Quy t nh i u chuy n ph i ư c g i cho U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, U ban nhân dân c p xã nơi h c sinh cư trú, cha m ho c ngư i giám h c a h c sinh. i u 22. Hi u trư ng, Phó hi u trư ng trư ng giáo dư ng 1. Hi u trư ng trư ng giáo dư ng là ngư i ng u trư ng giáo dư ng, ph i ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a trư ng giáo dư ng. Hi u trư ng trư ng giáo dư ng th c hi n nhi m v và có quy n h n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Phó hi u trư ng trư ng giáo dư ng là ngư i giúp Hi u trư ng trư ng giáo dư ng th c hi n nh ng nhi m v theo s phân công c a Hi u trư ng và ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công. i u 23. Tiêu chuNn b nhi m Hi u trư ng, Phó hi u trư ng trư ng giáo dư ng Hi u trư ng, Phó hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i là ngư i t t nghi p m t trong các trư ng: H c vi n An ninh nhân dân, H c vi n C nh sát nhân dân, i h c Lu t, i h c Khoa h c xã h i và nhân văn ho c i h c Sư ph m; có kinh nghi m qu n lý, giáo d c h c sinh; có phNm ch t chính tr t t; có ý th c t ch c k lu t; hi u bi t chuyên môn, nghi p v và pháp lu t. i v i trư ng h p Hi u trư ng, Phó hi u trư ng t t nghi p i h c Lu t, i h c Khoa h c xã h i và nhân văn, i h c Sư ph m, thì trong th i h n m t năm, k t khi ư c b nhi m, ph i ư c h c nghi p v an ninh ho c c nh sát. i u 24. Tiêu chuNn c a cán b , nhân viên trư ng giáo dư ng 1. Cán b chuyên môn, nghi p v làm công tác qu n lý, giáo d c, d y văn hoá, hư ng nghi p, d y ngh , t ch c lao ng; cán b y t ; các b ph n chuyên môn, k thu t, h u c n và l c lư ng C nh sát b o v ph i là ngư i có phNm ch t chính tr t t; có ý th c t ch c k lu t; hi u bi t chuyên môn, nghi p v và pháp lu t. 2. Cán b làm công tác qu n lý, giáo d c, d y văn hoá, hư ng nghi p, d y ngh và ch huy l c lư ng C nh sát b o v ph i là ngư i ã t t nghi p Trung h c An ninh; Trung h c C nh sát ho c tương ương tr lên.
 13. 3. Sĩ quan, chi n sĩ C nh sát làm nhi m v qu n lý, d n gi i h c sinh, b o v ph i là nh ng ngư i ã ư c ào t o, hu n luy n v nghi p v chuyên ngành theo quy nh c a B Công an. 4. Nh ng cán b là giáo viên c a trư ng giáo dư ng ư c hư ng các ch ưu ãi, ph c p khác dành cho cán b giáo d c và ư c phong các danh hi u theo quy nh c a chung c a Nhà nư c i v i các nhà giáo. Chương 4: CH QU N LÝ, GIÁO D C, ĂN, M C, , H C T P, LAO NG, SINH HO T, PHÒNG B NH, CH A B NH VÀ CÁC CH KHÁC IV I H C SINH i u 25. Ch qu n lý h c sinh 1. H c sinh trư ng giáo dư ng ph i h c t p, lao ng và sinh ho t dư i s qu n lý, giám sát c a trư ng. 2. Căn c vào quy mô c a t ng l p, th i h n giáo d c, c i m nhân thân, tính ch t, m c vi ph m, tình tr ng s c kho , gi i tính, tu i, trình h c v n c a t ng h c sinh, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng s p x p h vào i, l p cho phù h p v i yêu c u c a công tác qu n lý, giáo d c. M i i, l p ph i có cán b tr c ti p ph trách. 3. H c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng ph i ư c phép c a Ban Giám hi u và có cán b giáo viên c a trư ng qu n lý, hư ng d n. i u 26. T m th i ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng hình s 1. Khi có yêu c u ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng, Th trư ng cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n ph i có công văn g i Hi u trư ng trư ng giáo dư ng, trong công văn ph i ghi rõ h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú c a h c sinh, lý do và th i h n t m th i ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng. Căn c vào công văn yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng hình s , Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ra quy t nh t m th i ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng tham gia t t ng trong các v án liên quan n h c sinh. Quy t nh t m th i ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng ph i ghi rõ h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú c a h c sinh; cơ quan yêu c u ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng, m c ích và th i h n t m th i ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng; h tên, ch c v c a ngư i ký quy t nh t m th i ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng. 2. Cơ quan có yêu c u ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng có trách nhi m ưa h c sinh i và tr l i h cho trư ng giáo dư ng theo úng th i h n ã ghi trong quy t nh t m th i ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng ho c khi không còn yêu c u. Khi giao, nh n h c sinh ph i l p biên b n giao, nh n theo úng quy nh c a pháp lu t.
 14. 3. Th i h n t m th i ưa h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng. M t ngày h c sinh b ưa ra kh i trư ng giáo dư ng ư c tính b ng hai ngày h c sinh ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng. i u 27. Ch ăn c a h c sinh 1. Tiêu chuNn ăn c a m i h c sinh trong m t tháng quy nh như sau: G o 17 kg; Th t 0,7 kg; Cá 0,7 kg; ư ng 0,5 kg; Nư c m m 1 lít; B t ng t 0,1 kg; Mu i 0,5 kg; Rau xanh 15 kg; Ch t t tương ương 15 kg than. 2. Ngày l , T t dương l ch h c sinh ư c ăn thêm không quá 3 l n tiêu chuNn ngày thư ng; các ngày T t nguyên án h c sinh ư c ăn thêm không quá 5 l n tiêu chuNn ăn c a ngày thư ng. Các tiêu chuNn ăn ư c tính theo giá th trư ng c a t ng a phương. 3. Ch ăn i v i h c sinh m au do y sĩ ho c bác sĩ ch nh. 4. Ngu n nư c s d ng vào vi c ăn, u ng và sinh ho t c a h c sinh ph i là ngu n nư c s ch theo quy nh c a ngành y t . Trư ng giáo dư ng ph i b o m tiêu chuNn ăn t i thi u c a h c sinh theo úng quy nh c a pháp lu t và b o m v sinh, an toàn th c phNm. i u 28. Ch m c và dùng sinh ho t c a h c sinh 1. M i năm, m i h c sinh ư c c p 2 b qu n áo dài, 2 b qu n áo lót, 1 b qu n áo dài ng ph c, 2 khăn m t, 2 ôi dép nh a, 2 bàn ch i ánh răng, 1 áo mưa nilông, 1 mũ c ng; i v i h c sinh các trư ng giáo dư ng phía B c, m i h c sinh ư c c p thêm 1 áo m, 2 ôi t t và 1 mũ len trong 1 năm. M i quý, m i h c sinh ư c c p 1 tuýp kem ánh răng lo i thông thư ng, 1 kg xà phòng, 1 l nư c g i u thông thư ng. 2. i v i các trư ng giáo dư ng phía Nam, m i h c sinh ư c c p m t t m p. i v i các trư ng giáo dư ng phía B c, m i h c sinh ư c c p m t chăn bông 2 kg, có
 15. v . Màn, chăn bông, t m p hai năm ư c c p m t l n. M i năm, m i h c sinh ư c c p hai chi c chi u. 3. H c sinh ư c mang vào trư ng giáo dư ng nh ng dùng cá nhân thi t y u s d ng theo quy nh c a B Công an. 4. H c sinh n ư c c p thêm m i tháng m t kho n ti n tương ương v i 2 kg g o tính theo giá th trư ng c a t ng a phương mua nh ng dùng c n thi t cho v sinh cá nhân. i u 29. Ch c a h c sinh 1. H c sinh ư c b trí bu ng t p th theo l p, i ho c nhóm phù h p v i yêu c u c a công tác qu n lý, giáo d c t ng lo i i tư ng. Ban êm h c sinh ng trong các phòng t p th có khóa c a bên ngoài và có cán b thư ng tr c t i các khu . 2. Phòng ph i b o m thoáng mát v mùa hè, kín gió v mùa ông và b o mv sinh môi trư ng. H c sinh ư c b trí giư ng ho c sàn n m. i v i các trư ng giáo dư ng phía B c, n u ch n m c a h c sinh b ng sàn xây xi măng lát g ch men thì mùa ông ph i có ván ép b ng g t trên m t sàn. Di n tích n m t i thi u cho m i h c sinh là 2,5m2. Khu c a nam, n tách riêng. i u 30. Ch h c t p c a h c sinh 1. H c sinh trư ng giáo dư ng ư c h c văn hoá theo chương trình c a B Giáo d c và ào t o. Vi c h c văn hoá i v i h c sinh chưa ph c p giáo d c là b t bu c. i v i nh ng h c sinh khác thì tuỳ theo kh năng và i u ki n th c t c a trư ng mà t ch c h c t p. Ngoài vi c h c văn hoá, h c sinh ph i ư c h c t p chương trình giáo d c công dân, giáo d c hư ng nghi p, h c ngh và các chương trình giáo d c khác do B Công an quy nh. Kinh phí chi cho vi c d y - h c ngh c a m i h c sinh hàng tháng tương ương v i 5kg g o tính theo giá th trư ng c a t ng a phương. 2. Kinh phí dùng cho vi c mua s m sách, v , dùng h c t p cho m i h c sinh hàng tháng tương ương v i 5 kg g o tính theo giá th trư ng c a t ng a phương. 3. Trư ng giáo dư ng có trách nhi m t ch c cho h c sinh thi h c kỳ, k t thúc năm h c, chuy n c p, thi tuy n ch n h c sinh gi i, thi vào l p chuyên và c p ch ng ch ho c b ng t t nghi p tương ng v i chương trình h c cho h c sinh theo úng quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 4. S i m, h c b , h sơ và các bi u m u liên quan n vi c gi ng d y và h c t p trư ng giáo dư ng ph i theo m u chung th ng nh t c a B Giáo d c và ào t o và B Công an. 5. Văn b ng, ch ng ch h c văn hoá, h c ngh trong các trư ng giáo dư ng có giá tr như văn b ng, ch ng ch c a các trư ng ph thông.
 16. i u 31. Ch lao ng c a h c sinh 1. Trong th i gian ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng ngoài gi h c t p, h c sinh ph i tham gia lao ng do trư ng t ch c. Trư ng giáo dư ng có trách nhi m s p x p công vi c phù h p v i l a tu i t 12 tu i n dư i 15 tu i và t 15 tu i n dư i 18 tu i và s c kho c a h c sinh b o m s phát tri n bình thư ng v th l c, trí l c và nhân cách c a h c sinh. 2. Nghiêm c m s d ng h c sinh làm nh ng công vi c n ng nh c, nguy hi m ho c ti p xúc v i các ch t c h i ho c ch làm vi c, công vi c nh hư ng x u t i nhân cách c a h c sinh theo Danh m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t ban hành. 3. Th i gian lao ng, h c t p trên l p và h c ngh c a h c sinh không quá b y gi trong m t ngày. Th i gian h c ngh ư c tính vào th i gian lao ng. Th i gian lao ng không ư c nhi u hơn th i gian h c t p. Trư ng giáo dư ng ch ư c s d ng h c sinh làm thêm gi , làm vi c ban êm trong nh ng trư ng h p th t c n thi t theo quy nh c a pháp lu t lao ng và hư ng d n c a B Công an. H c sinh ư c ngh lao ng trong các ngày th b y, ch nh t, ngày l , ngày T t theo quy nh c a pháp lu t. Ngoài th i gian ư c ngh lao ng theo quy nh chung, h c sinh ư c ngh lao ng khi m au theo ch nh c a y sĩ, bác sĩ; khi g p thân nhân trong th i gian lao ng, h c t p ph i ư c cán b có thNm quy n c a trư ng giáo dư ng cho phép. H c sinh n trong th i gian hành kinh ư c ngh lao ng m i ngày 30 phút trong th i gian lao ng. 4. i v i nh ng công vi c mà pháp lu t quy nh ph i có b o h lao ng thì trư ng giáo dư ng có trách nhi m trang b qu n áo, thi t b b o h lao ng phù h p v i yêu c u c a công vi c. Trư ng h p h c sinh ph i làm vi c ban êm thì ư c b i dư ng theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p h c sinh b tai n n thì trư ng giáo dư ng ph i t ch c c u ch a k p th i và làm các th t c c n thi t gi i quy t ch tr c p theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. Qu n lý và s d ng k t qu lao ng c a trư ng giáo dư ng 1. K t qu lao ng do h c sinh và cán b c a trư ng giáo dư ng làm ra ư c trư ng giáo dư ng th ng nh t qu n lý và s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. K t qu lao ng c a trư ng giáo dư ng, sau khi tr nh ng chi phí h p lý, ư c s d ng h tr cho vi c h c t p, ăn u ng, sinh ho t, khám, ch a b nh cho h c sinh; khen thư ng cho h c sinh có thành tích xu t s c trong h c t p, lao ng, rèn luy n nhân cách; khen thư ng cho cán b , giáo viên có thành tích xu t s c trong vi c t ch c qu n lý s n xu t; b sung cho qu phúc l i c a trư ng giáo dư ng; u tư m r ng s n xu t, d y ngh ; mua s m trang thi t b b o h lao ng và h tr cho vi c s a ch a cơ s v t ch t c a trư ng giáo dư ng theo hư ng d n c a B Công an. i u 33. Ch sinh ho t c a h c sinh
 17. Ngoài gi h c văn hoá, h c ngh , lao ng, trư ng giáo dư ng ph i t ch c các ho t ng văn hoá, văn ngh , th d c, th thao, c sách, báo, xem truy n hình và các ho t ng vui chơi gi i trí khác cho h c sinh. i u 34. Ch khám b nh, ch a b nh cho h c sinh và vi c t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i trư ng giáo dư ng 1. Trư ng giáo dư ng ph i nh kỳ t ch c khám s c kho cho t t c h c sinh và thư ng xuyên có bi n pháp phòng d ch b nh; th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS và các b nh truy n nhi m cho h c sinh. Ti n thu c khám, ch a b nh hàng tháng cho m i h c sinh ư c c p tương ương v i 3 kg g o tính theo giá th trư ng c a t ng a phương. 2. H c sinh b m ư c i u tr t i cơ s y t c a trư ng giáo dư ng. Trư ng h p h c sinh b m n ng vư t quá kh năng i u tr t i cơ s y t c a trư ng giáo dư ng thì ưa i b nh vi n i u tr , n u gia ình có ơn b o lãnh xin ưa v gia ình i u tr , thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i báo cáo, ngh C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ra quy t nh t m ình ch ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Hi u trư ng trư ng giáo dư ng, C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng có trách nhi m xem xét, ra quy t nh t m ình ch ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng. Trư ng h p h c sinh ư c t m ình ch ưa v gia ình i u tr , thì gia ình ph i chi tr toàn b kinh phí khám, ch a b nh cho h c sinh. 3. Trư ng h p h c sinh m n ng ph i ưa n b nh vi n i u tr lâu dài, thì trong th i h n b y ngày, k t ngày ưa h c sinh n b nh vi n, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i báo cáo C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng bi t. Kinh phí khám, ch a b nh cho h c sinh do ngân sách nhà nư c c p. Trư ng giáo dư ng tr c ti p thanh toán ti n vi n phí cho b nh vi n nơi h c sinh ư c chuy n n i u tr . Trong th i gian h c sinh i u tr t i b nh vi n, trư ng giáo dư ng có trách nhi m chăm sóc h c sinh, n u h c sinh có gia ình thì ph i h p v i gia ình chăm sóc h ; trư ng giáo dư ng có trách nhi m qu n lý ch t ch , không h c sinh có i u ki n tr n ho c vi ph m pháp lu t. Th i gian h c sinh i u tr b nh quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này ư c tính vào th i gian thi hành quy t nh. M t ngày i u tr b nh ư c tính b ng m t ngày ch p hành quy t nh. N u sau khi s c kho ư c ph c h i mà th i h n ch p hành quy t nh còn l i t sáu tháng tr lên thì h c sinh ph i ti p t c ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng. N u th i gian còn l i dư i sáu tháng, thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng báo cáo ngh C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng xem xét, ra quy t nh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i cho h c sinh ó. 4. i v i trư ng h p h c sinh m c b nh hi m nghèo ho c ph n có thai thì ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c ngh xét mi n c a Hi u trư ng trư ng giáo dư ng, C c trư ng C c Qu n lý
 18. tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng có trách nhi m xem xét và ra quy t nh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i cho h c sinh ó. 5. Các quy t nh t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i quy nh t i kho n 2 và kho n 4 i u này ư c g i cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, U ban nhân dân c p xã nơi l p h sơ và h c sinh ư c t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. i u 35. Gi i quy t trư ng h p h c sinh b ch t 1. Trư ng h p h c sinh b ch t t i trư ng giáo dư ng, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i báo ngay cho cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát nhân dân, cơ quan y t g n nh t n l p biên b n xác nh nguyên nhân ch t, có h c sinh c a trư ng giáo dư ng làm ch ng, ng th i ph i thông báo ngay cho thân nhân h c sinh b ch t bi t và thông báo cho U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa ngư i ó vào trư ng giáo dư ng, U ban nhân dân c p xã nơi l p h sơ ngh ưa ngư i ó vào trư ng giáo dư ng. 2. Trong th i h n 24 gi , k t khi làm xong các th t c quy nh t i kho n 1 i u này, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có trách nhi m t ch c mai táng t thi, g i gi y báo t cho thân nhân h c sinh b ch t và U ban nhân dân c p xã nơi h c sinh cư trú. Kinh phí mai táng do ngân sách nhà nư c c p. 3. Trong trư ng h p thân nhân ngư i ch t có ơn ngh ưa t thi v mai táng, thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có th quy t nh cho thân nhân ngư i ch t ưa t thi v mai táng. ơn ngh ưa t thi v mai táng ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và ph i cam oan th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v an ninh, tr t t , v sinh môi trư ng. i u 36. Ch thăm g p ngư i thân; nh n, g i thư, nh n ti n, quà 1. H c sinh ư c g p ngư i thân t i nhà ón ti p c a trư ng giáo dư ng và ph i ch p hành úng nh ng quy nh t i Ngh nh này và hư ng d n c a B Công an v thăm g p. 2. Ngư i n thăm h c sinh ph i xu t trình Ch ng minh nhân dân và ơn xin thăm có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c ơn v nơi công tác c a mình. Trư ng h p ng l i qua êm t i trư ng giáo dư ng ph i ư c s ng ý c a Hi u trư ng trư ng giáo dư ng. 3. H c sinh ư c nh n và g i thư, nh n ti n, quà (tr rư u bia, thu c lá, các ch t kích thích, v t và các lo i văn hoá phNm b c m). Trư ng giáo dư ng có trách nhi m ki m tra thư và các gói quà trư c khi trao cho h c sinh. Riêng ti n ho c gi y t có giá, h c sinh ph i g i vào b ph n lưu ký c a trư ng giáo dư ng và ư c s d ng theo quy nh c a B Công an. i u 37. Gi i quy t trư ng h p h c sinh có vi c tang c a thân nhân ho c có trư ng h p c p thi t khác
 19. Khi có vi c tang c a thân nhân trong gia ình ho c có trư ng h p c p thi t khác và có ơn xin b o lãnh c a gia ình ho c ngư i giám h ư c U ban nhân dân c p xã xác nh n, thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có th xét cho h c sinh v gia ình không quá 5 ngày, không k th i gian i ư ng. Th i gian v gia ình ư c tính vào th i gian thi hành quy t nh. i u 38. Gi m th i h n ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i trư ng giáo dư ng trong trư ng h p ngư i ang ch p hành t i trư ng có ti n b rõ r t ho c l p công 1. H c sinh ã ch p hành ư c m t n a th i h n nêu trong quy t nh, n u có ti n b rõ r t ho c l p công thì ư c xét gi m th i h n ch p hành t m t tháng n sáu tháng ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. Tuỳ theo th i gian ph i ch p hành quy t nh và thành tích, m c ti n b và vi c l p công c a t ng h c sinh mà xem xét, quy t nh m c gi m ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i cho phù h p. Trư ng h p h c sinh ã ư c gi m th i h n, nhưng sau ó l i l p công thì có th ư c xét gi m l n th hai ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. 2. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c ngh xét gi m ho c mi n c a Hi u trư ng trư ng giáo dư ng, C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng có trách nhi m xem xét và ra quy t nh gi m ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i quy nh t i kho n 1 i u này. Các quy t nh này ư c g i cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, U ban nhân dân c p xã nơi l p h sơ và h c sinh ư c xét gi m ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. i u 39. H t h n ch p hành bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng 1. Ch m nh t là mư i lăm ngày trư c khi h t h n ch p hành bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có trách nhi m thông báo cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh, U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và cha m ho c ngư i giám h c a h c sinh bi t ngày h c sinh ra trư ng. 2. Khi ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng ã ch p hành xong quy t nh thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng c p Gi y ch ng nh n cho ngư i ó và g i b n sao Gi y ch ng nh n cho C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh, U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và cho cha m ho c ngư i giám h c a ngư i ó. Trư ng h p ngư i ã ch p hành xong quy t nh mà v n chưa th c s ti n b thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i có b n nh n xét riêng và ki n ngh các bi n pháp qu n lý, giáo d c ti p theo g i Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và cơ quan Công an c p huy n nơi ã l p h sơ ngh ưa h vào trư ng giáo dư ng. 3. i v i nh ng h c sinh dư i 18 tu i ã ch p hành xong bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng mà không rõ cha m , nơi cư trú ho c không có nơi nương t a, thì trư ng giáo dư ng có trách nhi m liên h v i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng Ch t ch U ban nhân dân c p huy n tìm bi n pháp giúp ch ăn, và vi c làm, h c t p phù h p v i tu i c a ngư i ó.
 20. 4. i v i nh ng ngư i ã ch p hành xong quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng dư i 16 tu i và nh ng ngư i m au, b nh t t n ngày ra trư ng mà không có thân nhân n ón thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có trách nhi m c cán b ưa h v t n gia ình ho c v U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng. Thân nhân ngư i ã ch p hành xong bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ho c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng có trách nhi m ti p nh n ngư i ó. 5. Ngư i ã ch p hành xong bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ư c nh n l i ti n và v t g i lưu ký t i trư ng, các văn b ng, ch ng ch h c văn hoá, h c ngh (n u có); ư c c p ti n tàu xe, ti n ăn ư ng và m t b qu n áo thư ng (n u h không có) và ph i tr l i chi u, chăn, màn và nh ng v t d ng, trang thi t b dùng cho vi c h c t p, lao ng, sinh ho t ã ư c trư ng giáo dư ng cho mư n, n u làm m t thì ph i b i thư ng. 6. Trong th i h n năm ngày, k t ngày v a phương, ngư i ã ch p hành xong quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ph i trình báo U ban nhân dân c p xã và cơ quan Công an cùng c p nơi mình cư trú. Chương 5: KHI U N I, T CÁO, KH I KI N HÀNH CHÍNH, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 40. Khi u n i, t cáo, kh i ki n hành chính 1. Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i ho c kh i ki n hành chính v vi c áp d ng bi n pháp ó. 2. M i công dân có quy n t cáo v hành vi trái pháp lu t trong vi c áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng. 3. ThNm quy n, th t c, th i h n gi i quy t khi u n i, t cáo ho c gi i quy t kh i ki n hành chính ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo ho c theo quy nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t các v án hành chính. i u 41. Khen thư ng 1. Cá nhân, t ch c có thành tích trong vi c t ch c th c hi n vi c áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng thì ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. 2. H c sinh trư ng giáo dư ng có thành tích trong rèn luy n nhân cách, h c t p, lao ng, ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t, n i quy trư ng giáo dư ng ho c l p công thì ư c khen thư ng b ng các hình th c sau ây: Bi u dương; Tham quan ho c giao lưu v i các trư ng giáo dư ng khác do trư ng giáo dư ng t ch c;
Đồng bộ tài khoản