Nghị định số 143/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
1
download

Nghị định số 143/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 143/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, mở rộng thị trấn Phú Phong thuộc huyện Tây Sơn và mở rộng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 143/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 143/2005/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 2005 NGH Đ NH V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH, THÀNH L P XÃ, TH TR N THU C HUY N VĨNH TH NH, M R NG TH TR N PHÚ PHONG THU C HUY N TÂY SƠN VÀ M R NG THÀNH PH QUY NHƠN, T NH BÌNH Đ NH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và y ban nhân dân t nh Bình nh, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính, thành l p xã, th tr n thu c huy n Vĩnh Th nh; m r ng th tr n Phú Phong thu c huy n Tây Sơn và m r ng thành ph Quy Nhơn, t nh Bình nh như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính các xã thu c huy n Vĩnh Th nh i u ch nh 3.204,17 ha di n tích t nhiên và 309 nhân khNu c a xã Vĩnh Sơn v xã Vĩnh Kim qu n lý. i u ch nh 3.607,75 ha di n tích t nhiên c a xã Vĩnh Kim v xã Vĩnh Sơn qu n lý. i u ch nh 3.690,94 ha di n tích t nhiên c a xã Vĩnh Kim v xã Vĩnh H o qu n lý. i u ch nh 941 nhân khNu c a xã Vĩnh Kim v xã Vĩnh Quang. i u ch nh 6.072,2 ha di n tích t nhiên c a xã Vĩnh Hoà v xã Vĩnh H o qu n lý. i u ch nh 1.828 ha di n tích t nhiên c a xã Vĩnh Hoà v xã Vĩnh Hi p qu n lý. i u ch nh 1.258 nhân khNu c a xã Vĩnh Hoà v xã Vĩnh Th nh. i u ch nh 131,58 ha di n tích t nhiên và 689 nhân khNu c a xã Vĩnh H o v xã Vĩnh Quang qu n lý. 2. Thành l p xã, th tr n thu c huy n Vĩnh Th nh:
  2. a) Thành l p xã Vĩnh Thu n trên cơ s i u ch nh 3.534,53 ha di n tích t nhiên và 1.341 nhân khNu c a xã Vĩnh Quang. Xã Vĩnh Thu n có 3.534,53 ha di n tích t nhiên và 1.341 nhân khNu. a gi i hành chính xã Vĩnh Thu n: ông giáp xã Vĩnh Quang và th tr n Vĩnh Th nh; Tây giáp xã Tú An, th xã An Khê, t nh Gia Lai; Nam giáp xã C u An, th xã An Khê, t nh Gia Lai; B c giáp xã Vĩnh H o. b) Thành l p th tr n Vĩnh Th nh - th tr n huy n l c a huy n Vĩnh Th nh trên cơ s i u ch nh 936,49 ha di n tích t nhiên và 5.874 nhân khNu c a xã Vĩnh Quang. Th tr n Vĩnh Th nh có 936,49 ha di n tích t nhiên và 5.874 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Vĩnh Th nh: ông giáp xã Vĩnh Hi p và xã Vĩnh Th nh; Tây giáp xã Vĩnh Thu n; Nam giáp xã Vĩnh Quang; B c giáp xã Vĩnh H o. c) Thành l p xã Vĩnh Hoà trên cơ s i u ch nh 929,12 ha di n tích t nhiên và 1.335 nhân khNu c a xã Vĩnh Th nh; 2.003,58 ha di n tích t nhiên và 702 nhân khNu thu c xã Tây Thu n, huy n Tây Sơn. Xã Vĩnh Hoà có 2.932,7 ha di n tích t nhiên và 2.037 nhân khNu. a gi i hành chính xã Vĩnh Hoà m i: ông giáp xã Bình Tân, huy n Tây Sơn; Tây giáp xã Vĩnh Quang, huy n Vĩnh Th nh; Nam giáp xã Tây Thu n, huy n Tây Sơn, B c giáp xã Vĩnh Th nh, huy n Vĩnh Th nh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, thành l p xã, th tr n thu c huy n Vĩnh Th nh: Xã Vĩnh Sơn có 16.761,28 ha di n tích t nhiên và 2.411 nhân khNu. Xã Vĩnh Kim có 15.230,98 ha di n tích t nhiên và 2.129 nhân khNu. Xã Vĩnh H o có 15.648,06 ha di n tích t nhiên và 1.942 nhân khNu. Xã Vĩnh Hi p có 8.264,5 ha di n tích t nhiên và 2.756 nhân khNu. Xã Vĩnh Quang có 2.495,56 ha di n tích t nhiên và 2.751 nhân khNu. Xã Vĩnh Th nh có 5.145,88 ha di n tích t nhiên và 6.476 nhân khNu. Huy n Vĩnh Th nh có 70.949,98 ha di n tích t nhiên và 27.717 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh H o, Vĩnh Hi p, Vĩnh Quang, Vĩnh Th nh, Vĩnh Hoà, Vĩnh Thu n và th tr n Vĩnh Th nh. Xã Tây Thu n, huy n Tây Sơn còn l i 7.715,42 ha di n tích t nhiên và 7.261 nhân khNu. Huy n Tây Sơn còn l i 68.794,42 ha di n tích t nhiên và 137.407 nhân khNu.
  3. 3. M r ng th tr n Phú Phong thu c huy n Tây Sơn Sáp nh p 41,3 ha di n tích t nhiên và 2.185 nhân khNu thu c xã Tây Phú; 126,87 ha di n tích t t nhiên và 450 nhân khNu thu c xã Tây Xuân; 161,25 ha di n tích t nhiên và 1.662 nhân khNu thu c xã Bình Thành; 449 ha di n tích t nhiên và 2.871 nhân khNu thu c xã Bình Tư ng vào th tr n Phú Phong. Sau khi i u ch nh, th tr n Phú Phong có 1.157,42 ha di n tích t nhiên và 20.812 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Phú Phong: ông giáp xã Bình Hoà và Tây Xuân; Tây giáp xã Bình Tư ng; Nam giáp xã Tây Phú; B c giáp xã Bình Thành. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính m r ng th tr n Phú Phong: Xã Tây Phú còn l i 5.870,70 ha di n tích t nhiên và 10.087 nhân khNu. Xã Tây Xuân còn l i 3.727,13 ha di n tích t t nhiên và 8.033 nhân khNu. Xã Bình Thành còn l i 5.370,75 ha di n tích t t nhiên và 9.794 nhân khNu. Xã Bình Tư ng còn l i 3.321 ha di n tích t nhiên và 10.227 nhân khNu. 4. M r ng thành ph Quy Nhơn, t nh Bình nh Sáp nh p toàn b 6.810 ha di n tích t nhiên và 4.748 nhân khNu c a xã Phư c M , huy n Tuy Phư c vào thành ph Quy Nhơn qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, thành ph Quy Nhơn có 28.428 ha di n tích t nhiên và 260.244 nhân khNu; có 21 ơn v hành chính tr c thu c. Huy n Tuy Phư c còn l i 21.677 ha di n tích t t nhiên và 185.974 nhân khNu; có 13 ơn v hành chính tr c thu c. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. y ban nhân dân t nh Bình nh, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản