Nghị định số 144/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
159
lượt xem
30
download

Nghị định số 144/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 144/2003/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 144/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144/2003/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 144/2003/N -CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 V CH NG KHOÁN VÀ THN TRƯ NG CH NG KHOÁN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Nh m t o môi trư ng thu n l i cho vi c phát hành và kinh doanh ch ng khoán, khuy n khích vi c huy ng các ngu n v n dài h n trong nư c và nư c ngoài, m b o cho th trư ng ch ng khoán ho t ng có t ch c, an toàn, công khai, công b ng và hi u qu , b o v quy n, l i ích h p pháp c a ngư i u tư; Theo ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c phát hành ch ng khoán ra công chúng, niêm y t, kinh doanh, giao d ch ch ng khoán và các ho t ng, d ch v v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u chính quy n a phương, ch ng khoán c a các t ch c tín d ng, c phi u c a doanh nghi p nhà nư c khi c ph n hóa và c phi u c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài khi chuy n i sang ho t ng theo hình th c công ty c ph n không thu c ph m vi i u ch nh Ngh nh này. i u 2. Nguyên t c ho t ng c a th trư ng ch ng khoán Các ho t ng phát hành ch ng khoán ra công chúng, niêm y t, giao d ch, kinh doanh, d ch v ch ng khoán và các ho t ng có liên quan khác ph i m b o nguyên t c công khai, công b ng và minh b ch, b o v quy n và l i ích h p pháp c a nhà u tư. i u 3. Gi i thích thu t ng
 2. 1. Ch ng khoán là ch ng ch ho c bút toán ghi s , xác nh n các quy n và l i ích h p pháp c a ngư i s h u ch ng khoán i v i tài s n ho c v n c a t ch c phát hành, g m: a) C phi u; b) Trái phi u; c) Ch ng ch qu u tư ch ng khoán; d) Các lo i ch ng khoán khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch ng quy n là lo i ch ng khoán ư c phát hành kèm theo trái phi u ho c c phi u ưu ãi, cho phép ngư i n m gi ch ng khoán ó ư c quy n mua m t kh i lư ng c phi u ph thông nh t nh theo m c giá ã ư c xác nh trư c trong th i kỳ nh t nh. 3. Quy n mua c ph n là lo i ch ng khoán ghi nh n quy n dành cho các c ông hi n t i c a m t công ty c ph n ư c mua trư c m t s lư ng c ph n trong t phát hành c phi u ph thông m i tương ng v i t l c ph n hi n có c a h trong công ty. 4. C phi u qu là lo i c phi u ã phát hành và ư c t ch c phát hành mua l i trên th trư ng ch ng khoán. 5. C phi u thư ng là lo i c phi u ư c phát hành b ng ngu n l i nhu n l i ho c các ngu n v n ch s h u h p pháp khác c a công ty c ph n phát không cho các c ông hi n t i tương ng v i t l c ph n hi n có c a h trong công ty. 6. T ch c phát hành là t ch c ã ăng ký phát hành ch ng khoán ra công chúng theo quy nh c a Ngh nh này. 7. Phát hành ch ng khoán ra công chúng là vi c chào bán m t t ch ng khoán có th chuy n như ng ư c thông qua t ch c trung gian cho ít nh t 50 nhà u tư ngoài t ch c phát hành. 8. B n cáo b ch là b n thông cáo c a t ch c phát hành v tình hình tài chính, ho t ng kinh doanh và phương án s d ng s ti n thu ư c t vi c phát hành nh m cung c p thông tin cho công chúng ánh giá và ưa ra các quy t nh u tư ch ng khoán. 9. Niêm y t ch ng khoán là vi c ưa các ch ng khoán có tiêu chuNn vào ăng ký và giao d ch t i th trư ng giao d ch t p trung. 10. T ch c niêm y t là t ch c phát hành ư c phép niêm y t ch ng khoán t i th trư ng giao d ch t p trung theo quy nh c a Ngh nh này. 11. Môi gi i ch ng khoán là ho t ng trung gian ho c i di n mua, bán ch ng khoán cho khách hàng hư ng phí.
 3. 12. T doanh ch ng khoán là vi c công ty ch ng khoán mua và bán ch ng khoán cho chính mình. 13. Qu n lý danh m c u tư ch ng khoán là ho t ng qu n lý v n c a khách hàng thông qua vi c mua, bán và n m gi các ch ng khoán vì quy n l i c a khách hàng. 14. B o lãnh phát hành ch ng khoán là vi c t ch c b o lãnh giúp t ch c phát hành th c hi n các th t c trư c khi chào bán ch ng khoán, nh n mua m t ph n hay toàn b ch ng khoán c a t ch c phát hành bán l i ho c mua s ch ng khoán còn l i chưa ư c phân ph i h t. 15. Tư v n tài chính và u tư ch ng khoán là d ch v mà công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu cung c p cho khách hàng trong lĩnh v c u tư ch ng khoán, tái cơ c u tài chính, chia, tách, sát nh p, h p nh t doanh nghi p và h tr doanh nghi p trong vi c phát hành và niêm y t ch ng khoán. 16. Phân ph i ch ng khoán là vi c bán ch ng khoán thông qua i lý ho c b o lãnh phát hành trên cơ s h p ng. 17. i lý phát hành ch ng khoán là các công ty ch ng khoán, t ch c tín d ng, t ch c tín d ng phi ngân hàng nh n bán ch ng khoán cho t ch c phát hành trên cơ s tho thu n ho c thông qua t ch c b o lãnh phát hành chính. 18. V n kh d ng là v n b ng ti n và ch ng t có giá có kh năng chuy n i thành ti n m t trong vòng 30 ngày áp ng kh năng tr n và d phòng r i ro c a công ty ch ng khoán trong cùng th i h n. 19. Qu u tư ch ng khoán là qu hình thành t v n góp c a ngư i u tư y thác cho công ty qu n lý qu qu n lý và u tư t i thi u 60% giá tr tài s n c a qu vào ch ng khoán. 20. Ngư i i u hành qu là ngư i do công ty qu n lý qu ch nh tr c ti p qu n lý m t Qu u tư ch ng khoán. 21. Tài kho n lưu ký ch ng khoán là tài kho n s d ng h ch toán vi c g i, rút, chuy n như ng, giao và nh n ch ng khoán. 22. Ngân hàng ch nh thanh toán là ngân hàng thương m i do U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch nh m tài kho n thanh toán cho Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán, S Giao d ch Ch ng khoán và thành viên lưu ký ph c v vi c thanh toán ti n cho các giao d ch ch ng khoán. ư23. i di n giao d ch là ngư i do thành viên c a Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán c và ư c Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán ch p thu n làm i di n th c hi n nhi m v giao d ch t i Trung tâm. 24. i di n ngư i s h u trái phi u là pháp nhân i di n cho quy n l i c a ch s h u trái phi u ư c y quy n n m gi trái phi u.
 4. 25. C ông l n là c ông n m gi t 5% c phi u có quy n bi u quy t c a t ch c phát hành tr lên. 26. Ngư i thâu tóm là t ch c, cá nhân có ý nh n m gi ho c cùng v i ngư i có liên quan có ý nh n m gi t 25% v n c ph n c a m t t ch c niêm y t tr lên. 27. Bên nư c ngoài là ngư i nư c ngoài ho c t ch c ư c thành l p theo pháp lu t nư c ngoài. 28. Tách, g p c phi u là vi c chia nh m t c ph n thành nhi u c ph n ho c g p nhi u c ph n hi n hành thành m t c ph n. 29. T ch c ki m toán ư c ch p thu n là t ch c ki m toán c l p ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n ki m toán cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t và t ch c kinh doanh ch ng khoán. 30. H sơ h p l là h sơ có y gi y t theo quy nh c a Ngh nh này, có n i dung úng và theo quy nh c a pháp lu t. 31. B n sao h p l là b n sao có xác nh n c a cơ quan công ch ng Vi t Nam ho c cơ quan có thNm quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 32. Ngư i có liên quan là cá nhân ho c t ch c có quan h v i nhau trong các trư ng h p sau ây: a) Công ty m và công ty con (n u có); b) Công ty và ngư i ho c nhóm ngư i có kh năng chi ph i vi c ra quy t nh, ho t ng c a công ty ó thông qua các cơ quan qu n lý công ty; c) Công ty và nh ng ngư i qu n lý công ty; d) Nhóm ngư i tho thu n cùng ph i h p thâu tóm ph n v n góp, c ph n ho c l i ích công ty ho c chi ph i vi c ra quy t nh c a công ty; ) B , b nuôi, m , m nuôi, v , ch ng, con, con nuôi, anh, ch em ru t c a ngư i qu n lý công ty, thành viên công ty, c ông có c ph n chi ph i. Chương 2: PHÁT HÀNH CH NG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG i u 4. ăng ký phát hành ch ng khoán ra công chúng Vi c phát hành ch ng khoán ra công chúng ph i áp ng các i u ki n quy nh t i các i u 6, 7, 8 và 9 Ngh nh này và ph i ăng ký v i U ban Ch ng khoán Nhà nư c. i u 5. Hình th c, m nh giá ch ng khoán
 5. 1. Ch ng khoán phát hành ra công chúng có th dư i d ng ch ng ch ho c bút toán ghi s . 2. Ch ng khoán phát hành ra công chúng ư c ghi b ng ng Vi t Nam. 3. M nh giá c phi u, ch ng ch qu u tư ch ng khoán phát hành l n u ra công chúng là 10.000 ng Vi t Nam. M nh giá t i thi u c a trái phi u phát hành ra công chúng là 100.000 ng Vi t Nam và b i s c a 100.000 ng Vi t Nam. i u 6. i u ki n phát hành c phi u l n u ra công chúng 1. Là công ty c ph n có m c v n i u l ã góp t i th i i m ăng ký phát hành c phi u t i thi u 5 t ng Vi t Nam. 2. Ho t ng kinh doanh c a năm li n trư c năm ăng ký phát hành ph i có lãi. 3. Có phương án kh thi v vi c s d ng v n thu ư c t t phát hành c phi u. 4. Vi c phát hành c phi u ra công chúng có v n thành l p công ty c ph n m i ho t ng trong lĩnh v c xây d ng cơ s h t ng, công ngh cao không b t bu c ph i th c hi n quy nh t i kho n 1 và 2 i u này. i u 7. i u ki n phát hành thêm c phi u, phát hành quy n mua c ph n ho c ch ng quy n 1. Vi c phát hành thêm c phi u ra công chúng tăng v n, phát hành quy n mua c ph n ho c ch ng quy n ch ư c th c hi n khi t ch c phát hành c phi u ra công chúng có các i u ki n quy nh t i kho n 1, 2, 3, i u 6 Ngh nh này. T ch c phát hành ư c ăng ký phát hành thêm c phi u chung cho nhi u t khi có nhu c u huy ng v n làm nhi u t cho cùng m t d án. 2. T ch c phát hành c phi u ra công chúng mu n phát hành thêm c phi u tr c t c, c phi u thư ng ph i làm th t c ăng ký v i U ban Ch ng khoán Nhà nư c. i u 8. i u ki n phát hành trái phi u ra công chúng 1. Là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, doanh nghi p nhà nư c có m c v n i u l ã góp t i th i i m ăng ký phát hành t i thi u là 10 t ng Vi t Nam. 2. Ho t ng kinh doanh c a năm li n trư c năm ăng ký phát hành ph i có lãi. 3. Có phương án kh thi v vi c s d ng và tr n v n thu ư c t t phát hành trái phi u. 4. Ph i có t ch c b o lãnh phát hành. 5. T ch c phát hành trái phi u ph i xác nh i di n ngư i s h u trái phi u. i u 9. i u ki n phát hành ch ng ch qu u tư ch ng khoán ra công chúng
 6. 1. Vi c phát hành ch ng ch qu u tư ch ng khoán l n u ra công chúng ư c th c hi n ng th i v i th t c xin phép l p Qu u tư ch ng khoán. 2. Vi c phát hành ch ng ch qu u tư ch ng khoán tăng v n c a Qu u tư ch ng khoán ph i ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. i u 10. H sơ ăng ký phát hành 1. H sơ ăng ký phát hành c phi u l n u ra công chúng bao g m: a) ơn ăng ký phát hành; b) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a công ty; c) i u l công ty; d) Quy t nh c a ih i ng c ông thông qua vi c phát hành c phi u ra công chúng; ) B n cáo b ch; e) Danh sách và sơ y u lý l ch thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, Ban Ki m soát; g) Các báo cáo tài chính 02 năm liên t c li n trư c năm ăng ký phát hành ã ư c ki m toán; h) Cam k t b o lãnh phát hành (n u có). 2. H sơ ăng ký phát hành thêm c phi u bao g m: a) H sơ ăng ký phát hành thêm c phi u ra công chúng tăng v n, bao g m vi c phát hành quy n mua c ph n ho c ch ng quy n, ph i có các tài li u quy nh t i i m a, d, , e, g và h kho n 1 i u này và các tài li u quy nh t i i m b, c n u có s thay i, b sung n i dung, k t khi n p h sơ phát hành l n u ra công chúng; b) H sơ ăng ký phát hành thêm c phi u chung cho nhi u t, ngoài nh ng tài li u quy nh t i i m a kho n 2 i u này, ph i có thêm l ch phát hành t ng t c th trong k ho ch phát hành chung, trong ó nêu rõ s lư ng, th i gian d ki n phát hành c a t ng t. 3. H sơ ăng ký phát hành trái phi u ra công chúng bao g m: a) Các tài li u quy nh t i i m a, b, c, , e, g và h kho n 1 i u này; b) Quy t nh c a H i ng qu n tr thông qua vi c phát hành trái phi u ra công chúng; c) Cam k t th c hi n nghĩa v c a t ch c phát hành i v i ngư i u tư;
 7. d) H p ng gi a t ch c phát hành trái phi u v i i di n ngư i s h u trái phi u; ) Biên b n xác nh giá tr tài s n b o m ho c Gi y ch p thu n b o lãnh thanh toán c a t ch c b o lãnh trong trư ng h p phát hành trái phi u có b o m. 4. T ch c ăng ký phát hành ph i ch u trách nhi m v tính h p l c a h sơ. Trư ng h p h sơ ã n p cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c có sai sót ho c có nh ng s ki n m i phát sinh nh hư ng n n i dung c a h sơ ã n p, t ch c ăng ký phát hành ph i báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c s a i, b sung k p th i vào h sơ. 5. T ch c tư v n phát hành, t ch c b o lãnh phát hành, t ch c ki m toán c l p và ngư i ký báo cáo ki m toán xác nh n báo cáo tài chính c a t ch c phát hành ph i liên i ch u trách nhi m v tính h p l c a h sơ. i u 11. i u ki n th c hi n b o lãnh phát hành ch ng khoán ra công chúng 1. T ch c b o lãnh phát hành ch ng khoán ra công chúng ph i có Gi y phép ho t ng b o lãnh phát hành và không ph i là ngư i có liên quan v i t ch c phát hành. 2. T ch c b o lãnh ch ư c phép b o lãnh phát hành t ng giá tr ch ng khoán không quá 30% v n t có c a t ch c ó. i u 12. ăng ký phát hành Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày t ch c xin ăng ký phát hành n p h sơ h p l , U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p ch ng nh n ăng ký phát hành ch ng khoán. N u t ch c phát hành ho c U ban Ch ng khoán Nhà nư c phát hi n có sai sót trong h sơ, t ch c phát hành ph i s a i, b sung h sơ cho y và úng quy nh; th i i m nh n h sơ ư c tính t ngày U ban Ch ng khoán Nhà nư c nh n ư c b n s a i, b sung. Trư ng h p phát hi n có sai sót ho c không trung th c trong h sơ, U ban Ch ng khoán Nhà nư c có quy n t ch i c p ch ng nh n ăng ký phát hành ch ng khoán. i u 13. Thông tin trư c khi phát hành Trong th i gian U ban Ch ng khoán Nhà nư c xem xét h sơ ăng ký phát hành, t ch c ăng ký phát hành, t ch c b o lãnh phát hành và các i tư ng có liên quan ch ư c s d ng trung th c và chính xác các thông tin trong B n cáo b ch ã g i U ban Ch ng khoán Nhà nư c thăm dò th trư ng, trong ó ph i nêu rõ các thông tin v ngày phát hành và giá bán ch ng khoán là thông tin d ki n. Vi c thăm dò th trư ng không ư c th c hi n trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 14. Công b vi c phát hành Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p ch ng nh n ăng ký phát hành ch ng khoán, t ch c phát hành có nghĩa v công b vi c phát hành trên 01 t báo trung ương ho c 01 t báo a phương nơi t ch c phát hành t tr s chính.
 8. i u 15. Phân ph i ch ng khoán 1. T ch c phát hành, t ch c i lý và t ch c b o lãnh phát hành không ư c ti n hành phân ph i ch ng khoán khi chưa th c hi n công b vi c phát hành và cung c p B n cáo b ch. 2. T ch c phát hành, t ch c i lý ho c t ch c b o lãnh phát hành ph i phân ph i ch ng khoán m t cách công b ng và ph i m b o th i h n ăng ký mua ch ng khoán cho ngư i u tư t i thi u là 15 ngày làm vi c. Trư ng h p s lư ng ch ng khoán ăng ký mua vư t quá s lư ng ch ng khoán ư c phép phát hành thì t ch c phát hành ho c t ch c b o lãnh phát hành ph i bán h t s ch ng khoán nh n b o lãnh cho ngư i u tư tương ng v i t l ăng ký mua. i u 16. Th i h n phân ph i 1. T ch c phát hành ph i hoàn thành t phân ph i ch ng khoán trong th i h n t i a là 90 ngày. 2. Trư ng h p vi c phân ph i ch ng khoán ra công chúng không th th c hi n theo úng th i h n quy nh t i kho n 1 i u này, U ban Ch ng khoán Nhà nư c xem xét, quy t nh gia h n cho ti p t c phân ph i n u t ch c phát hành có ngh b ng văn b n. Quá th i gian ã ư c gia h n, s ch ng khoán còn l i (chưa bán h t) không ư c phát hành ra công chúng. i u 17. Thu h i ch ng nh n ăng ký phát hành ch ng khoán 1. Ch ng nh n ăng ký phát hành ch ng khoán b thu h i trong trư ng h p sau ây: a) U ban Ch ng khoán Nhà nư c phát hi n nh ng sai sót trong B n cáo b ch có th gây thi t h i cho ngư i u tư nhưng t ch c phát hành không s a i, b sung theo yêu c u c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c; b) K t qu t phát hành không t ư c t i thi u 50 nhà u tư ho c s lư ng ch ng khoán th c t phát hành không t 80% s lư ng ch ng khoán ư c phép phát hành. 2. Sau khi U ban Ch ng khoán Nhà nư c ra quy t nh thu h i ch ng nh n ăng ký phát hành ch ng khoán, t ch c phát hành ph i thông báo ngay cho ngư i u tư bi t và ph i thu h i các ch ng khoán ã phát hành n u ngư i u tư có yêu c u; ng th i hoàn tr ti n cho ngư i u tư trong vòng 30 ngày, k t ngày ch ng nh n ăng ký phát hành ch ng khoán b thu h i. Quá th i h n này, t ch c phát hành ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i u tư theo các i u kho n ã cam k t v i ngư i u tư phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 18. Ch báo cáo 1. Trong vòng 10 ngày làm vi c sau khi k t thúc t phát hành, t ch c phát hành ph i báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c v k t qu t phát hành và công b công khai k t qu t phát hành.
 9. 2. T ch c phát hành ph i báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c nh kỳ 6 tháng, năm v tình hình tài chính và ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Báo cáo tài chính năm ph i có xác nh n c a t ch c ki m toán ư c ch p thu n. Trư ng h p t ch c phát hành s h u t 50% tr lên v n c ph n ho c v n góp c a m t t ch c khác ho c 50% tr lên v n c ph n c a t ch c phát hành do m t t ch c khác n m gi thì t ch c phát hành ph i g i kèm theo báo cáo tài chính c a t ch c ó ho c báo cáo tài chính h p nh t. 3. T ch c phát hành ph i báo cáo tình hình ho t ng s n xu t, kinh doanh theo yêu c u c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c trong trư ng h p c n thi t b o v ngư i u tư. Chương 3: NIÊM Y T CH NG KHOÁN i u 19. Nguyên t c niêm y t 1. T ch c có ch ng khoán phát hành ra công chúng mu n niêm y t ch ng khoán ph i ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p gi y phép. 2. M i lo i ch ng khoán ch ư c niêm y t t i m t Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. 3. Vi c niêm y t c th t i các Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán do U ban Ch ng khoán Nhà nư c ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. i u 20. i u ki n niêm y t c phi u 1. Là công ty c ph n có v n i u l ã góp t i th i i m xin phép niêm y t t 5 t ng Vi t Nam tr lên; có tình hình tài chính lành m nh và ho t ng kinh doanh c a 02 năm liên t c li n trư c năm xin phép niêm y t ph i có lãi. 2. i v i doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa và niêm y t ngay trên th trư ng ch ng khoán, ho t ng kinh doanh c a năm li n trư c năm xin phép ph i có lãi. 3. Các c ông là thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, Ban Ki m soát c a công ty ph i cam k t n m gi ít nh t 50% s c phi u do mình s h u trong th i gian 03 năm, k t ngày niêm y t. 4. T i thi u 20% v n c ph n c a công ty do ít nh t 50 c ông ngoài t ch c phát hành n m gi . i v i công ty có v n c ph n t 100 t ng Vi t Nam tr lên thì t l này t i thi u là 15% v n c ph n. i u 21. i u ki n niêm y t trái phi u 1. Là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, doanh nghi p nhà nư c có v n i u l ã góp t i th i i m xin phép niêm y t t 10 t ng Vi t Nam tr lên.
 10. 2. Ho t ng kinh doanh có lãi 02 năm liên t c li n trư c năm xin phép niêm y t và có tình hình tài chính lành m nh. 3. Có ít nh t 50 ngư i s h u trái phi u. i u 22. Niêm y t trái phi u Chính ph Vi c niêm y t trái phi u Chính ph do Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán th c hi n trên cơ s ngh c a t ch c phát hành trái phi u. i u 23. i u ki n niêm y t ch ng ch qu u tư ch ng khoán Trong vòng 30 ngày, k t khi k t thúc t phát hành ch ng ch qu u tư ch ng khoán ra công chúng, Qu u tư ch ng khoán ph i làm th t c ăng ký niêm y t v i U ban Ch ng khoán Nhà nư c, n u áp ng các i u ki n sau ây: 1. Qu có t ng giá tr ch ng ch qu u tư ch ng khoán (theo m nh giá) phát hành t i thi u 5 t ng Vi t Nam. 2. T i thi u có 50 ngư i s h u ch ng ch qu u tư ch ng khoán. i u 24. H sơ c p phép niêm y t c phi u, trái phi u, ch ng ch qu u tư ch ng khoán 1. H sơ c p phép niêm y t c phi u: a) ơn xin c p phép niêm y t c phi u; b) Quy t nh c a ih i ng c ông, H i ng qu n tr v vi c niêm y t c phi u; c) S theo dõi c ông c a t ch c xin niêm y t; d) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ) i u l công ty; e) B n cáo b ch; g) Danh sách và sơ y u lý l ch thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, Ban Ki m soát; h) Cam k t c a thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, Ban Ki m soát n m gi ít nh t 50% s c phi u do mình s h u theo th i h n quy nh t i i u 20 Ngh nh này, k t ngày niêm y t; i) Các báo cáo tài chính có xác nh n c a t ch c ki m toán ư c ch p thu n. 2. H sơ xin c p phép niêm y t trái phi u: a) ơn xin c p phép niêm y t trái phi u;
 11. b) Quy t nh c a ih i ng c ông, H i ng qu n tr v vi c niêm y t trái phi u; c) S theo dõi ch s h u trái phi u c a t ch c xin niêm y t; d) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ) i u l công ty; e) B n cáo b ch; g) Danh sách và sơ y u lý l ch thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, Ban Ki m soát; h) Các báo cáo tài chính có xác nh n c a t ch c ki m toán ư c ch p thu n. 3. H sơ xin c p phép niêm y t ch ng ch qu u tư ch ng khoán: a) ơn xin c p phép niêm y t ch ng ch qu u tư ch ng khoán; b) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a công ty qu n lý Qu u tư ch ng khoán; c) i u l Qu u tư ch ng khoán; ; d) B n cáo b ch; ) K t qu phát hành ch ng ch qu u tư ch ng khoán; e) Cam k t c a các sáng l p viên c a Qu v vi c không chuy n như ng ch ng ch qu u tư ch ng khoán mà mình s h u trong 02 năm k t ngày niêm y t. 4. Vi c l p h sơ c p phép niêm y t c phi u, trái phi u ph i ư c ít nh t 01 công ty ch ng khoán tham gia tư v n và ch u trách nhi m trong ph m vi tư v n. i u 25. Trách nhi m c a t ch c xin phép niêm y t và các t ch c liên quan 1. T ch c xin c p phép niêm y t ph i ch u trách nhi m v tính h p l c a h sơ. Trư ng h p phát hi n h sơ ã n p cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c chưa y , có nh ng thông tin không chính xác ho c có nh ng s ki n m i phát sinh nh hư ng n n i dung c a h sơ ã n p, t ch c xin c p phép niêm y t ph i báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c s a i, b sung k p th i vào h sơ xin c p phép niêm y t. 2. T ch c tư v n niêm y t, t ch c ki m toán ư c ch p thu n và ngư i ký xác nh n báo cáo ki m toán báo cáo tài chính c a t ch c xin c p phép niêm y t ph i liên i ch u trách nhi m v tính h p l c a h sơ xin c p phép niêm y t theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. Thay i niêm y t
 12. 1. T ch c niêm y t phát hành thêm c phi u trong m i trư ng h p ph i làm th t c ăng ký niêm y t b sung c phi u theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c niêm y t mu n tách, g p c phi u ph i báo cáo và ăng ký niêm y t l i v i U ban Ch ng khoán Nhà nư c v các n i dung liên quan n vi c tách, g p c phi u. 3. T ch c niêm y t th c hi n vi c tách ho c sáp nh p nhưng không thay i pháp nhân niêm y t ph i ăng ký niêm y t l i v i U ban Ch ng khoán Nhà nư c. 4. Vi c thay i a i m niêm y t c a các ch ng khoán ang niêm y t t i các Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. Ch p thu n ho c t ch i c p phép niêm y t Trong th i h n 45 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban Ch ng khoán Nhà nư c có trách nhi m c p phép niêm y t. Trư ng h p t ch i c p phép ph i gi i thích rõ lý do b ng văn b n. i u 28. Nghĩa v c a t ch c niêm y t 1. T ch c niêm y t ph i ti n hành th t c niêm y t, ăng ký ch ng khoán ư c niêm y t theo các quy nh t i Ngh nh này. 2. T ch c niêm y t ph i công b vi c niêm y t ít nh t 5 ngày làm vi c trư c khi ch ng khoán ư c giao d ch trên 03 s liên ti p c a 01 t báo trung ương ho c 01 t báo a phương nơi t ch c niêm y t t tr s chính ho c trên b n tin th trư ng ch ng khoán. N i dung công b bao g m: a) Gi y phép niêm y t do U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p; b) Ngày ch ng khoán ư c phép giao d ch; c) a i m cung c p B n cáo b ch. 3. T ch c niêm y t ph i th c hi n ch báo cáo theo quy nh t i i u 18 và ch công b thông tin t i Chương VI Ngh nh này. 4. T ch c niêm y t ph i n p phí niêm y t theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Hu b niêm y t Ch ng khoán niêm y t b hu b niêm y t khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: 1. Ch ng khoán không còn áp ng ư c các i u ki n niêm y t trong th i h n quy nh; 2. T ch c niêm y t ch m d t s t n t i do sáp nh p, h p nh t, chia, gi i th ho c phá s n;
 13. 3. T ch c niêm y t n p ơn xin hu b niêm y t và ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n; 4. Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. Niêm y t l i Ch ng khoán b hu b niêm y t s ư c xem xét niêm y t l i khi áp ng các i u ki n quy nh t i các i u 20, 21 và 23 Ngh nh này. Chương 4: GIAO DNCH CH NG KHOÁN i u 31. Phương th c giao d ch 1. Ch ng khoán niêm y t ph i ư c giao d ch qua h th ng giao d ch t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, S Giao d ch Ch ng khoán theo phương th c kh p l nh và phương th c tho thu n. 2. Giao d ch ch ng khoán th c hi n theo phương th c kh p l nh trên nguyên t c ưu tiên v giá và ưu tiên v th i gian. 3. Giao d ch ch ng khoán niêm y t lô l ư c th c hi n tr c ti p gi a ngư i u tư v i công ty ch ng khoán là thành viên Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, S Giao d ch Ch ng khoán trên nguyên t c tho thu n v giá. i u 32. Ch ng khoán b ưa vào di n ki m soát và t m ng ng giao d ch 1. Ch ng khoán b ưa vào di n ki m soát khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: a) i v i c phi u, trái phi u niêm y t: T ch c ki m toán ư c ch p thu n không ch p nh n ho c t ch i cho ý ki n v các báo cáo tài chính năm c a t ch c niêm y t; T ch c niêm y t vi ph m quy nh v công b thông tin; T ch c niêm y t không ch p hành úng th i h n n p báo cáo năm theo quy nh; Tài s n ròng c a t ch c niêm y t là s âm; Không còn áp ng i u ki n niêm y t quy nh t i i u 20 và i u 21 Ngh nh này; C phi u, trái phi u doanh nghi p không có giao d ch trong vòng 90 ngày. b) i v i ch ng ch qu u tư ch ng khoán:
 14. Công ty qu n lý qu vi ph m quy nh v công b thông tin; Công ty qu n lý qu không ch p hành úng th i h n n p báo cáo năm theo quy nh; Không còn áp ng i u ki n niêm y t quy nh t i i u 23 Ngh nh này; Ch ng ch qu u tư ch ng khoán không có giao d ch trong vòng 90 ngày. Ch ng khoán không còn thu c di n ki m soát khi các tình tr ng nêu t i i m a và b kho n 1 i u này ã ư c kh c ph c. 2. Ch ng khoán b t m ng ng giao d ch khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: a) Giá, kh i lư ng giao d ch ch ng khoán có bi n ng b t thư ng; b) Tách ho c g p c phi u; c) Vi ph m nghiêm tr ng v công b thông tin theo quy nh c a pháp lu t; d) Ho t ng kinh doanh c a t ch c niêm y t b thua l trong 02 năm liên ti p; ) Trư ng h p c n thi t b o v l i ích c a nhà u tư ho c m b o ho t ng n nh c a th trư ng. i u 33. Biên dao ng giá Biên dao ng giá giao d ch ch ng khoán do Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c quy t nh. i u 34. Giao d ch n i b Thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, k toán trư ng, ki m soát viên c a công ty niêm y t và ngư i có liên quan có ý nh giao d ch c phi u c a chính công ty niêm y t ph i thông báo cho Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, S Giao d ch Ch ng khoán ít nh t 10 ngày làm vi c trư c ngày th c hi n giao d ch. Trư ng h p có giao d ch thì ph i báo cáo v i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, S Giao d ch Ch ng khoán trong th i h n 03 ngày, k t khi giao d ch ư c hoàn t t và ng th i thông báo cho t ch c niêm y t bi t. i u 35. Giao d ch c phi u qu 1. T ch c niêm y t mua l i c phi u c a chính mình b ng ngu n v n h p pháp ho c bán l i c phi u qu ph i ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. 2. T ch c niêm y t ph i k t thúc vi c mua c phi u c a chính mình ho c bán l i c phi u qu trong vòng 90 ngày, k t ngày ư c ch p thu n. i v i c phi u mua l i ch ư c bán sau khi ã n m gi t i thi u 06 tháng. i u 36. Giao d ch thâu tóm t ch c niêm y t
 15. 1. T ch c, cá nhân n m gi ho c cùng v i ngư i có liên quan n m gi t i các m c 5%, 10%, 15%, 20% v n c ph n c a m t t ch c niêm y t, m i khi có giao d ch làm tăng, gi m các m c n m gi nói trên ph i báo cáo b ng văn b n cho U ban Ch ng khoán Nhà nư c, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, S Giao d ch Ch ng khoán và t ch c niêm y t trong vòng 03 ngày làm vi c, k t ngày giao d ch t t l s h u trên. 2. Ngư i thâu tóm ph i báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c b ng văn b n v ý nh thâu tóm. Sau 10 ngày làm vi c, k t ngày báo cáo, n u U ban Ch ng khoán Nhà nư c không có ý ki n khác, ngư i thâu tóm ph i công b chào mua công khai trên 03 s liên ti p c a 01 t báo trung ương, 01 t báo a phương ho c trên b n tin th trư ng ch ng khoán nơi t ch c niêm y t b thâu tóm óng tr s chính. Sau khi công b công khai, ngư i thâu tóm không ư c thay i ý nh thâu tóm ã công b . 3. Giá chào mua không ư c th p hơn giá hi n hành c a c phi u niêm y t trên th trư ng trư c ngày chào mua. 4. Th i h n chào mua công khai không dư i 30 ngày và không quá 60 ngày. Trong th i h n chào mua công khai, ngư i thâu tóm ph i áp d ng các i u ki n chào mua công khai cho t t c c ông c a t ch c niêm y t b thâu tóm; không ư c t ch i mua c phi u c a b t c c ông nào c a t ch c niêm y t như các i u ki n ã công b và không ư c mua bán c phi u c a t ch c niêm y t dư i b t kỳ hình th c nào khác. Vi c hoàn t t giao d ch thâu tóm t ch c niêm y t ph i ư c th c hi n trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi h t th i h n chào mua công khai. Trư ng h p ngư i thâu tóm n m gi t i 80% v n c ph n c a t ch c niêm y t b thâu tóm thì t ch c niêm y t b hu b niêm y t. Trong vòng 10 ngày, k t ngày công b k t qu mua l i, n u các c ông còn l i có yêu c u, ngư i thâu tóm có nghĩa v ph i mua ti p c phi u c a h theo úng i u ki n chào mua công khai ã công b . 5. Ngư i thâu tóm không ư c bán c phi u ã mua trong vòng 06 tháng, k t ngày k t thúc vi c thâu tóm. i u 37. Trách nhi m c a ngư i u tư Ngư i u tư có nghĩa v m tài kho n giao d ch ch ng khoán và ký qu s ti n t mua ho c s lư ng ch ng khoán t bán theo quy nh c a pháp lu t khi t l nh mua, bán ch ng khoán và t ch u trách nhi m v quy t nh u tư c a mình. Chương 5: ĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TR VÀ THANH TOÁN i u 38. Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán 1. Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p và có ch c năng, nhi m v ch y u sau ây:
 16. a) Cung c p d ch v ăng ký, lưu ký ch ng khoán phát hành ra công chúng và cung c p d ch v bù tr , thanh toán các giao d ch ch ng khoán niêm y t; b) Giám sát các ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán c a các thành viên lưu ký; c) ăng ký giao d ch b o m i v i các h p ng c m c ch ng khoán lưu ký t p trung t i Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán; d) Cung c p danh sách ngư i s h u ch ng khoán cho t ch c phát hành có ch ng khoán ăng ký, lưu ký; ) Cung c p cho thành viên lưu ký các thông tin v tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký t i Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán; e) Cung c p y và k p th i cho Ngân hàng ch nh thanh toán các ch ng t c n thi t th c hi n thanh toán ti n liên quan n các giao d ch ch ng khoán; g) Thông báo k p th i cho thành viên lưu ký v k t qu bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán có liên quan n thành viên lưu ký; h) Qu n lý và s d ng Qu h tr thanh toán h tr k p th i cho thành viên lưu ký trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán. 2. Thành viên c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán g m các ngân hàng thương m i Vi t Nam, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p Gi y phép lưu ký và các công ty ch ng khoán có Gi y phép ho t ng môi gi i ho c t doanh ã làm th t c ăng ký thành viên t i Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. i u 39. ăng ký ch ng khoán niêm y t Ch ng khoán niêm y t ph i ư c ăng ký t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán g m: 1. ăng ký thông tin v ch ng khoán và ngư i s h u ch ng khoán. 2. ăng ký chuy n quy n s h u ch ng khoán. i u 40. Lưu ký ch ng khoán 1. Ch ng khoán niêm y t ph i ư c lưu ký t p trung t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán dư i hình th c lưu ký t ng h p. 2. Vi c lưu ký ch ng khoán ư c th c hi n theo hai c p, ngư i s h u ch ng khoán ph i lưu ký ch ng khoán t i thành viên lưu ký; thành viên lưu ký tái lưu ký ch ng khoán ó t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. 3. Ch các thành viên lưu ký m i ư c m tài kho n lưu ký ch ng khoán t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. Trong nh ng trư ng
 17. h p c bi t, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các t ch c tín d ng và các t ch c khác ư c phép tham gia u th u, i lý phát hành, b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph ư c m tài kho n lưu ký trái phi u Chính ph t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. 4. Ho t ng lưu ký ch ng khoán bao g m các n i dung sau ây: a) M tài kho n lưu ký ch ng khoán; b) Qu n lý và b o qu n t p trung ch ng khoán; c) Th c hi n chuy n kho n ch ng khoán gi a các tài kho n trong h th ng tài kho n lưu ký ch ng khoán; d) Th c hi n các quy n liên quan n ch ng khoán. i u 41. Bù tr , thanh toán 1. Vi c bù tr giao d ch ch ng khoán ph i phù h p v i s lư ng ch ng khoán và ti n ghi trong các ch ng t giao d ch. 2. Vi c thanh toán giao d ch ch ng khoán ph i tuân th nguyên t c giao ch ng khoán ng th i v i thanh toán ti n. 3. Vi c thanh toán ti n ph i ư c th c hi n thông qua h th ng tài kho n c a thành viên lưu ký và c a Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán m t i Ngân hàng ch nh thanh toán. 4. Vi c thanh toán ch ng khoán ph i ư c th c hi n thông qua h th ng tài kho n c a thành viên lưu ký m t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. i u 42. i u ki n c p Gi y phép lưu ký i v i các ngân hàng thương m i Vi t Nam, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài 1. Có Gi y phép thành l p và ho t ng t i Vi t Nam. 2. Có tình hình tài chính lành m nh. 3. Có cơ s v t ch t, k thu t cho ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán. 4. Có t i thi u 02 nhân viên nghi p v và 01 thành viên Ban Giám c có trình chuyên môn v ch ng khoán và kinh doanh ch ng khoán. 5. Ngân hàng nư c ngoài có chi nhánh t i Vi t Nam ư c phép ho t ng lưu ký ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t nư c ó. i u 43. H sơ xin c p Gi y phép lưu ký
 18. 1. H sơ xin c p Gi y phép lưu ký cho ngân hàng thương m i Vi t Nam bao g m: a) ơn xin c p Gi y phép lưu ký; b) B n sao h p l Gi y phép thành l p và ho t ng; c) Thuy t minh cơ s v t ch t k thu t ph c v ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán; d) Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán trong hai năm liên t c g n nh t. 2. H sơ xin c p Gi y phép lưu ký cho chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam bao g m: a) Các tài li u quy nh t i kho n 1 i u này; b) Gi y y quy n c a ngân hàng nư c ngoài cho chi nhánh t i Vi t Nam th c hi n ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán; c) B n sao h p l Gi y phép ho c các tài li u khác ch ng minh ngân hàng nư c ngoài ư c phép th c hi n ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t nư c ó. i u 44. Th i h n và l phí c p Gi y phép lưu ký 1. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p ho c t ch i c p Gi y phép lưu ký. Trư ng h p t ch i, U ban Ch ng khoán Nhà nư c ph i gi i thích lý do b ng văn b n. 2. Ngân hàng thương m i Vi t Nam, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam ư c c p Gi y phép lưu ký ph i n p l phí c p phép theo quy nh c a pháp lu t. i u 45. ình ch ho t ng, thu h i Gi y phép lưu ký 1. Thành viên lưu ký b ình ch ho t ng lưu ký t i a 60 ngày khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: a) Không còn áp ng các i u ki n c p Gi y phép lưu ký; b) Không th c hi n các nghĩa v c a thành viên lưu ký quy nh t i i u 46 Ngh nh này. 2. Thành viên lưu ký b thu h i Gi y phép lưu ký trong các trư ng h p sau ây: a) H t th i h n b ình ch ho t ng mà không kh c ph c nh ng vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này; b) Không tri n khai ho t ng theo Gi y phép lưu ký trong 12 tháng, k t ngày ư c c p Gi y phép;
 19. c) T nguy n xin ch m d t ho t ng; d) Ch m d t ho t ng do gi i th , phá s n, sáp nh p, chia, h p nh t, chuy n i doanh nghi p. 3. Trình t , th t c ình ch ho t ng, thu h i Gi y phép lưu ký th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 46. Quy n và nghĩa v c a thành viên lưu ký 1. Cung c p d ch v ăng ký, lưu ký ch ng khoán cho khách hàng trên cơ s h p ng b ng văn b n v i khách hàng; thông báo y , k p th i cho khách hàng bi t k t qu bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán liên quan n khách hàng. 2. Th c hi n ăng ký, lưu ký ch ng khoán c a khách hàng t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán và cung c p cho Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán thông tin, tài li u c n thi t th c hi n vi c ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán. 3. ăng ký các h p ng c m c ch ng khoán lưu ký t p trung t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. 4. Qu n lý tách bi t ch ng khoán lưu ký c a t ng khách hàng và qu n lý tách bi t ch ng khoán lưu ký c a khách hàng v i ch ng khoán c a chính thành viên lưu ký. 5. óng góp vào Qu h tr thanh toán theo quy nh c a pháp lu t. 6. H tr ch ng khoán và nh n ch ng khoán h tr t các thành viên lưu ký khác trong trư ng h p t m th i thi u kh năng thanh toán ch ng khoán và hoàn tr theo quy nh c a pháp lu t. i u 47. Quy n và nghĩa v c a ngân hàng ch nh thanh toán 1. Thanh toán ti n y và úng h n cho các giao d ch ch ng khoán th c hi n t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. 2. Tuân th ch thông tin, báo cáo và b o m t thông tin theo quy nh c a pháp lu t. 3. Có cơ s v t ch t, k thu t cho ho t ng thanh toán các giao d ch ch ng khoán. 4. Yêu c u Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán cung c p y các ch ng t c n thi t th c hi n vi c thanh toán ti n cho các giao d ch ch ng khoán. i u 48. Qu h tr thanh toán 1. Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán ho c Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán ư c l p Qu h tr thanh toán thanh toán thay cho thành viên lưu ký m t kh năng thanh
 20. toán giao d ch ch ng khoán. Qu h tr thanh toán ph i ư c qu n lý tách bi t v i tài s n c a Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. 2. M c óng góp vào Qu h tr thanh toán và phương th c h tr thanh toán theo quy nh c a pháp lu t . i u 49. Ch báo cáo Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán, thành viên lưu ký và Ngân hàng ch nh thanh toán ph i th c hi n ch báo cáo nh kỳ và b t thư ng theo quy nh c a pháp lu t v tình hình ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán. Trong trư ng h p c n thi t, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán, thành viên lưu ký và Ngân hàng ch nh thanh toán ph i báo cáo theo yêu c u c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c. i u 50. Phí cung c p d ch v Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán, thành viên lưu ký và Ngân hàng ch nh thanh toán ư c thu các lo i phí cung c p d ch v theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: CÔNG B THÔNG TIN i u 51. i tư ng, n i dung, phương ti n công b thông tin 1. Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, S Giao d ch Ch ng khoán, t ch c phát hành, t ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu ph i th c hi n ch công b thông tin k p th i, chính xác và theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c phát hành, t ch c niêm y t có trách nhi m công b rõ ràng các thông tin v quy n bi u quy t, quy n ăng ký mua ch ng khoán, quy n chuy n i ch ng khoán và các quy n khác cho t t c các c ông bi t; quy nh và th c hi n các quy t c công b công khai v s h u c ph n c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, c ông l n và nh ng ngư i có liên quan. 3. Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, S Giao d ch Ch ng khoán, t ch c phát hành khi th c hi n công b thông tin ph i ng th i báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c. T ch c niêm y t, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu khi công b thông tin ph i ng th i báo cáo U ban Ch ng khoán Nhà nư c, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, S Giao d ch Ch ng khoán. 4. Vi c công b thông tin ư c th c hi n qua các phương ti n thông tin i chúng và b n tin th trư ng ch ng khoán. i u 52. T ch c phát hành, t ch c niêm y t công b thông tin nh kỳ 1. Trong vòng 10 ngày, k t ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm, t ch c phát hành, t ch c niêm y t ph i công b k t qu ho t ng s n xu t, kinh doanh c a năm
Đồng bộ tài khoản