Nghị định số 146/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
3
download

Nghị định số 146/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 146/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc huyện Bắc Quang và thành lập huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 146/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 146/2003/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH V VI C THÀNH L P XÃ THU C HUY N B C QUANG VÀ THÀNH L P HUY N QUANG BÌNH, T NH HÀ GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Giang; NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã thu c huy n B c Quang và i u ch nh a gi i hành chính các huy n B c Quang, Hoàng Su Phì, Xín M n thành l p huy n Quang Bình, t nh Hà Giang như sau : 1. Thành l p xã Tân B c thu c huy n B c Quang trên cơ s 5.690 ha di n tích t nhiên và 3.644 nhân khNu c a xã Tân Tr nh. a gi i hành chính xã Tân B c : ông giáp xã Tân Tr nh; Tây giáp xã Yên Bình; Nam giáp xã B ng Lang; B c giáp huy n Hoàng Su Phì. Sau khi thành l p xã Tân B c, xã Tân Tr nh còn l i 5.102 ha di n tích t nhiên và 4.192 nhân khNu. 2. Thành l p xã ông Thành thu c huy n B c Quang trên cơ s 3.891,10 ha di n tích t nhiên và 2.293 nhân khNu c a xã ng Yên, 1.478 ha di n tích t nhiên và 443 nhân khNu c a xã Vĩnh H o. Xã ông Thành có 5.369,1 ha di n tích t nhiên và 2.736 nhân khNu. a gi i hành chính xã ông Thành : ông giáp t nh Tuyên Quang; Tây giáp xã ng Yên; Nam giáp các t nh Yên Bái, Tuyên Quang; B c giáp các xã Vĩnh Phúc, Vĩnh H o và th tr n Vĩnh Tuy. Sau khi thành l p xã ông Thành : - Xã ng Yên còn l i 4.053,90 ha di n tích t nhiên và 6.034 nhân khNu. - Xã Vĩnh H o còn l i 5.082 ha di n tích t nhiên và 4.565 nhân khNu.
  2. 3. Thành l p huy n Quang Bình trên cơ s 52.767 ha di n tích t nhiên và 42.947 nhân khNu (g m toàn b các xã B n R a, Yên Thành, Yên Bình, B ng Lang, Xuân Giang, Nà Khương, Yên Hà, Tiên Yên, Hương Sơn, Tân Tr nh, Vĩ Thư ng, Tân B c) c a huy n B c Quang; 17.013 ha di n tích t nhiên và 5.457 nhân khNu (g m toàn b các xã Tiên Nguyên, Xuân Minh) c a huy n Hoàng Su Phì; 7.683 ha di n tích t nhiên và 2.482 nhân khNu (toàn b xã Tân Nam) c a huy n Xín M n. Huy n Quang Bình có 77.463 ha di n tích t nhiên và 50.886 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã B n R a, Yên Thành, Yên Bình, B ng Lang, Xuân Giang, Nà Khương, Yên Hà, Tiên Yên, Hương Sơn, Tân Tr nh, Vĩ Thư ng, Tân B c, Tiên Nguyên, Xuân Minh, Tân Nam. a gi i hành chính huy n Quang Bình : ông giáp huy n B c Quang; Tây giáp t nh Lào Cai; Nam giáp huy n B c Quang và t nh Yên Bái; B c giáp các huy n Hoàng Su Phì, Xín M n. Sau khi i n ch nh a gi i hành chính thành l p huy n Quang Bình : - Huy n B c Quang còn l i 108.359 ha di n tích t nhiên và 102.293 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã ng Tâm, ng Ti n, ng Yên, c Xuân, B ng Hành, H u S n, Hùng An, Kim Ng c, Liên Hi p, Quang Minh, Tân L p, Tân Quang, Tân Thành, Thư ng Bình, Tiên Ki u, Vô i m, Vi t H ng, Vi t Vinh, Vĩnh H o, Vĩnh Phúc, ông Thành và các th tr n Vi t Quang, Vĩnh Tuy. - Huy n Hoàng Su Phì còn l i 62.942 ha di n tích t nhiên và 53.447 nhân khNu, có 25 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã n Ván, B n Lu c, B n Máy, B n Nhùng, B n Péo, B n Phùng, Chi n Ph , H Th u, Nàng ôn, Nam Sơn, N m D ch, N m Khoà, N m Ty, Ngàm ăng Vài, P L , P Ly Ngài, Sán S H , Tân Ti n, T S Choóng, Thông Nguyên, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, T Nhân, Túng Sán và th tr n Vinh Quang. - Huy n Xín M n còn l i 58.192 ha di n tích t nhiên và 50.748 nhân khNu, có 19 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã Nà Chì, Khuôn Lùng, Qu ng Nguyên, B n Díu, B n Ngò, Ch Là, Chí Cà, C c Pài, C c R , Nàn Ma, Nàn X n, N m DNn, Ngán Chiên, Pà V y S , T Nhìu, Thèn Phàng, Thu Tà, Trung Th nh, Xín M n. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Giang, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nhân : TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - H i ng Dân t c c a Qu c h i, - y ban Pháp lu t c a Qu c h i, - H ND, UBND t nh Hà Giang, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính,
  3. Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, - y ban dân t c, Phan Văn Kh i - T ng c c Th ng kê, - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, PC, KTTH, CN, NN, V.III, - Lưu : NC (5b n), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản