Nghị định số 147/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
67
lượt xem
2
download

Nghị định số 147/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 147/2003/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 147/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 147/2003/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 147/2003/N -CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY NNH V I U KI N, TH T C C P GI Y PHÉP VÀ QU N LÝ HO T NG C A CÁC CƠ S CAI NGHI N MA TÚY T NGUY N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995 và Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân ngày 25 tháng 02 năm 2003; Theo ngh c a các B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Yt , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v i u ki n, th t c c p, thu h i Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy và qu n lý ho t ng c a cơ s cai nghi n cho ngư i cai nghi n ma túy t nguy n (sau ây g i chung là cơ s cai nghi n). Cơ s cai nghi n do cơ quan, t ch c, cá nhân thành l p theo quy nh c a pháp lu t, t ch c ho t ng cai nghi n ma túy theo lo i hình d ch v có thu, phi l i nhu n ho c ho t ng nhân o, t thi n. 2. Các cơ s cai nghi n ma túy b t bu c theo Lu t Phòng, ch ng ma túy, ư c thành l p theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính không thu c i tư ng áp d ng c a Ngh nh này. i u 2. Khuy n khích ho t ng cai nghi n ma túy t nguy n
 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân quy nh t i kho n 1 i u 1 và có i u ki n theo quy nh c a Ngh nh này thành l p cơ s cai nghi n u ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét c p gi y phép và t o i u ki n ho t ng cai nghi n ma túy. i u 3. N i dung Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy 1. Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy do cơ quan có thNm quy n xem xét c p cho cơ s cai nghi n theo t ng n i dung c a quy trình cai nghi n, ph c h i bao g m: a) i u tr c t cơn, gi i c và ph c h i s c kho ; b) Giáo d c, ph c h i hành vi, nhân cách; c) Lao ng tr li u, chuNn b tái hoà nh p c ng ng và ch ng tái nghi n; d) Th c hi n toàn b quy trình cai nghi n, ph c h i theo các n i dung quy nh t i i m a, b và c kho n 1 i u này. 2. Vi c c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy theo n i dung quy nh t i i m b và i m c kho n 1 i u này ch áp d ng i v i các cơ s cai nghi n ang ho t ng theo n i dung ó. i v i các cơ s thành l p m i ch c p Gi y phép ho t ng theo n i dung quy nh t i i m a ho c i m d kho n 1 i u này. i u 4. Các hành vi b nghiêm c m Nghiêm c m các hành vi: 1. T ch c cơ s cai nghi n trái pháp lu t. 2. Cho mư n, cho thuê, chuy n như ng ho c s d ng Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy vào các m c ích khác. 3. Xâm ph m tính m ng, danh d , nhân phNm, s c kho , tài s n c a ngư i ang cai nghi n ma túy t i cơ s cai nghi n. Chương 2: I U KI N C P GI Y PHÉP HO T NG CAI NGHI N MA TÚY i u 5. i u ki n ho t ng i u tr c t cơn, gi i c và ph c h i s c kho Cơ s cai nghi n ph i m b o các i u ki n sau ây: 1. V cơ s v t ch t: a) Khu v c chuyên môn ph i m b o có nơi ti p nh n ngư i nghi n, c t cơn gi i c, c p c u, theo dõi sau c t cơn, ph c h i s c kho , xét nghi m và các i u ki n c n thi t khác theo quy nh c a B Y t ;
 3. b) Có i n, nư c, thi t b phòng cháy, ch a cháy, h th ng x lý nư c th i, ch t th i theo quy nh; c) Có trang thi t b y t th c hi n vi c c t cơn, gi i c, theo dõi s c kho và ph c h i s c kho sau c t cơn, gi i c theo úng quy nh c a B Y t ; d) Có khu v c qu n lý riêng cho ngư i cai nghi n ma túy là ngư i chưa thành niên, ph n , ngư i m c b nh truy n nhi m, b nh nguy hi m; ngư i ã cai nghi n nhi u l n ho c ngư i có hành vi gây r i tr t t công c ng trong th i gian cai nghi n; ) Có bi n pháp, phương ti n b o m an ninh, tr t t , b o v s c kho , an toàn tính m ng c a cán b , nhân viên và ngư i cai nghi n t i cơ s cai nghi n; e) m b o i u ki n ăn, , sinh ho t h p v sinh cho ngư i cai nghi n ma túy. 2. V nhân s : a) Ngư i ng u cơ s cai nghi n ho c ngư i ph trách chuyên môn cai nghi n và ph c h i s c kho ph i là bác sĩ a khoa có th i gian th c hành t i các cơ s khám ch a b nh trên 03 năm và có ít nh t 01 năm tr c ti p làm công tác cai nghi n, ph c h i ho c bác sĩ chuyên khoa tâm th n ã có th i gian th c hành chuyên khoa tâm th n ít nh t 03 năm; b) Có i ngũ cán b y t , qu n lý, tâm lý, b o v và các ch c danh c n thi t khác, có o c, tâm huy t v i ngh nghi p, có văn b ng, gi y ch ng nh n chuyên ngành phù h p v i nhi m v ư c giao và quy mô ho t ng c a cơ s cai nghi n; i u 6. i u ki n ho t ng giáo d c, ph c h i hành vi, nhân cách Cơ s cai nghi n ph i m b o các i u ki n sau ây: 1. V cơ s v t ch t: a) Có nơi ti p nh n, chăm sóc, theo dõi s c kho ; i u ki n ăn, , sinh ho t mb o v sinh cho ngư i cai nghi n ma túy; b) Có nơi t ch c l p h c t p, vui chơi gi i trí, th d c th thao, luy n t p dư ng sinh, sinh ho t văn hoá văn ngh theo chương trình giáo d c, ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i cai nghi n ma túy theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Giáo d c và ào t o và B Y t . 2. V nhân s : a) Ngư i ng u cơ s cai nghi n ho c ngư i ph trách cai nghi n, ph c h i ph i có trình i h c và có ít nh t 03 năm công tác cai nghi n, ph c h i cho ngư i nghi n ma túy; b) Có i ngũ cán b qu n lý, giáo d c, tâm lý, y t , b o v và các ch c danh c n thi t khác, có o c, tâm huy t v i ngh nghi p, có văn b ng, gi y ch ng nh n chuyên ngành phù h p v i nhi m v ư c giao và quy mô ho t ng c a cơ s cai nghi n.
 4. i u 7. i u ki n ho t ng lao ng tr li u, chuNn b tái hoá nh p c ng ng và ch ng tái nghi n Cơ s cai nghi n ph i m b o các i u ki n sau ây: 1. V cơ s v t ch t: a) Có nơi ti p nh n, chăm sóc, theo dõi s c kho ; i u ki n ăn, , sinh ho t mb o v sinh cho ngư i nghi n ma túy; b) Có t ai, nhà xư ng kh năng m l p d y ngh và t ch c lao ng s n xu t, th c hi n chương trình lao ng tr li u phù h p cho ngư i cai nghi n ma túy do các B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t quy nh; c) Có nơi vui chơi gi i trí, th d c th thao, văn hoá văn ngh . 2. V nhân s : a) Ngư i ng u cơ s cai nghi n ho c ngư i ph trách cai nghi n, ph c h i ph i có trình trung c p nghi p v , k thu t tr lên và có ít nh t 03 năm công tác cai nghi n, ph c h i cho ngư i nghi n ma túy; b) Có i ngũ cán b qu n lý, k thu t viên, d y ngh , tâm lý, y t , b o v và các ch c danh c n thi t khác, có o c, tâm huy t v i ngh nghi p, có văn b ng, gi y ch ng nh n chuyên ngành phù h p v i nhi m v ư c giao và quy mô ho t ng c a cơ s cai nghi n; i u 8. i u ki n th c hi n toàn b quy trình cai nghi n, ph c h i Cơ s cai nghi n ch ư c c p gi y phép th c hi n toàn b quy trình cai nghi n, ph c h i khi các i u ki n quy nh t i i u 5, i u 6, i u 7 c a Ngh nh này. i u 9. C p gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy Căn c vào m c u tư v cơ s v t ch t, nhân s c a cơ s cai nghi n, cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 12 c a Ngh nh này xem xét c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy như sau: 1. Cơ s cai nghi n ang ho t ng cai nghi n ma túy theo t ng n i dung c a quy trình cai nghi n, ph c h i quy nh t i i m b, c kho n 1 i u 3, n u i u ki n quy nh t i i u 6, i u 7 c a Ngh nh này thì ư c c p phép ti p t c ho t ng theo các n i dung ó v i th i gian là 02 năm. Sau 02 năm, cơ quan có thNm quy n ch c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy cho các cơ s cai nghi n th c hi n theo n i dung quy nh t i i m a ho c i m d kho n 1 i u 3 c a Ngh nh này; 2. Cơ s cai nghi n m i thành l p ho c ang ho t ng cai nghi n ma túy theo n i dung quy nh t i i m a ho c i m d kho n 1 i u 3 ư c c p gi y phép ho t ng n u các i u ki n quy nh t i i u 5, i u 6, i u 7 c a Ngh nh này. Chương 3:
 5. TH T C VÀ TH M QUY N C P, THU H I GI Y PHÉP HO T NG CAI NGHI N MA TÚY i u 10. H sơ c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy 1. H sơ xin c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy, bao g m: a) ơn xin c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy; b) H sơ cá nhân c a nh ng ngư i tham gia thành l p cơ s cai nghi n, bao g m: sơ y u lý l ch; b n sao h p pháp văn b ng, ch ng ch chuyên môn nghi p v ; gi y ch ng nh n s c kho c a cơ quan y t có thNm quy n; c) Tài li u ch ng minh m b o các i u ki n c a t ng n i dung Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy theo quy nh t i i u 5, i u 6 và i u 7 c a Ngh nh này; d) Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh do S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p v i u tr c t cơn, gi i c và ph c h i s c kho theo quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này. 2. i v i các cơ s cai nghi n ã ư c thành l p, h sơ xin c p gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy, ngoài quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Ngh nh này còn ph i có b n sao h p pháp Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c quy t nh thành l p c a cơ quan có thNm quy n. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân xin c p gi y phép ph i n p phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Tài chính. i u 11. Th t c ti p nh n h sơ c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy 1. H sơ xin c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy c a cơ s cai nghi n do cơ quan, t ch c, cá nhân thành l p ư c g i n S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi t tr s chính c a cơ s cai nghi n. 2. H sơ xin c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy c a cơ s cai nghi n do B , ngành, cơ quan Trung ương c a các oàn th , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i thành l p g i n B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 12. ThNm quy n c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy cho các cơ s cai nghi n. i u 13. Th i gian và th i h n c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy 1. Th i gian c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy là 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p pháp: a) S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m thNm tra h sơ theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh này, báo cáo k t qu B trư ng B Lao ng - Thương
 6. binh và Xã h i xét c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy cho các cơ s cai nghi n theo quy nh t i kho n 1 i u 11 c a Ngh nh này; Trư ng h p không i u ki n c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy thì Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. b) B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m thNm tra và xét h sơ theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh này v i s tham gia c a i di n S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi cơ s cai nghi n t tr s chính c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy cho các cơ s cai nghi n quy nh t i kho n 2 i u 11 c a Ngh nh này. Trư ng h p không c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. Gi y phép ư c thông báo n U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; U ban nhân dân huy n, qu n, thành ph thu c t nh và U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh, U ban nhân dân c p huy n và U ban nhân dân c p xã) nơi cơ s cai nghi n óng tr s chính theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th i h n gi y phép ho t ng là 05 năm. Khi h t th i h n theo quy nh c a Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy, n u cơ s cai nghi n có nhu c u gia h n ho t ng thì ph i làm th t c gia h n theo quy nh t i i u 14 c a Ngh nh này. Th i gian gia h n gi y phép m i l n không quá 05 năm. i u 14. Th t c gia h n Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy 1. H sơ xin gia h n Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy bao g m: a) ơn xin gia h n Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy; b) Tài li u ch ng minh cơ s cai nghi n m b o i u ki n m i (n u có) th c hi n các n i dung c a quy trình cai nghi n, ph c h i theo qui nh t i kho n 2 i u 9 c a Ngh nh này; c) Ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh ư c gia h n ho c c p m i (n u có), theo quy nh t i i m d kho n 1 i u 10 c a Ngh nh này. 2. Trư c 30 ngày, khi Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy c a cơ s cai nghi n h t h n, h sơ xin gia h n gi y phép ư c g i n: a) S Lao ng - Thương binh và Xã h i theo quy nh t i kho n 1 i u 11 c a Ngh nh này; b) B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo quy nh t i kho n 2 i u 11 c a Ngh nh này. 3. Th i gian c p gia h n Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy là 30 ngày, k t ngày nh n h sơ xin gia h n gi y phép h p pháp. Trư ng h p không c p gia h n thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do.
 7. i u 15. Thay i, thu h i Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy 1. Trư ng h p thay i n i dung Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy theo qui nh t i kho n 2 i u 9 thì ph i làm th t c thay i Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh này. 2. Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy b thu h i trong các trư ng h p: a) Vi ph m quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này; b) TNy xoá, s a ch a làm thay i n i dung Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy; c) Cơ s cai nghi n d ng ho t ng ho c gi i th ; b thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c vi ph m nghiêm tr ng các nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t; d) Sau 12 tháng, k t ngày ư c c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy mà Cơ s cai nghi n v n chưa ho t ng; ) Cơ s cai nghi n b x ph t vi ph m hành chính liên quan n ho t ng cai nghi n ma túy t ba l n liên ti p tr lên trong th i h n c a Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy. 3. Nh ng trư ng h p vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ra quy t nh thu h i Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy, S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m thu h i và ki m tra vi c th c hi n quy t nh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v thu h i Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy. Chương 4: QUY N, TRÁCH NHI M C A CƠ S CAI NGHI N VÀ NGƯ I CAI NGHI N MA TÚY i u 16. Quy n và trách nhi m c a cơ s cai nghi n 1. Cơ s cai nghi n có quy n: a) Thu ti n d ch v cai nghi n, ph c h i theo h p ng, i v i lo i hình d ch v có thu; b) ư c ưu tiên thuê t, a i m thành l p cơ s cai nghi n; c) ư c xem xét mi n ho c gi m thu và vay v n ho t ng v i lãi su t ưu ãi theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; d) ư c s d ng công c h tr theo quy nh c a pháp lu t; ) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ s cai nghi n có trách nhi m:
 8. a) Ban hành i u l , quy ch , n i quy ho t ng c a cơ s cai nghi n; b) Th c hi n cai nghi n cho ngư i nghi n ma túy theo úng n i dung ư c c p Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy và n i dung c a quy trình cai nghi n, ph c h i c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t ; c) T o i u ki n cho ngư i cai nghi n ma túy ăn, , sinh ho t, h c t p, lao ng, vui chơi gi i trí t i cơ s cai nghi n; d) Công khai m c thu d ch v cai nghi n, ph c h i và quy nh vi c mi n, gi m cho ngư i nghi n ma túy thu c gia ình có hoàn c nh khó khăn, gia ình chính sách và ngư i có công; ) Th c hi n ch thông tin, báo cáo nh kỳ ho c t xu t theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; e) Ph i h p v i các cơ quan c a ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Công an và chính quy n nơi cơ s cai nghi n ho t ng cai nghi n ma túy, qu n lý ho t ng c a cơ s cai nghi n và nh n ư c s giúp t các cơ quan này khi c n thi t; g) Th c hi n y các quy nh c a Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t B o v s c kho nhân dân, Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và các văn b n hư ng d n thi hành các lu t và pháp l nh nói trên; th c hi n úng quy nh v chuyên môn k thu t c a ngành y t liên quan n ho t ng cai nghi n ma túy; h) Th c hi n y các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Quy n và trách nhi m c a ngư i ng u cơ s cai nghi n 1. Ngư i ng u cơ s cai nghi n có quy n: a) Quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào phòng cách ly i v i ngư i cai nghi n ma túy có hành vi gây r i tr t t công c ng, e do nghiêm tr ng n tính m ng, s c kho c a ngư i khác t i cơ s cai nghi n, tr ngư i cai nghi n ma túy dư i 18 tu i và ph n có thai; Quy t nh ưa vào phòng cách ly ph i b ng văn b n, th i h n cách ly không quá 03 ngày cho m t l n quy t nh. Trư ng h p ngư i vi ph m có ý th c s a ch a, ti n b thì có th ư c gi m th i h n. Quy t nh ưa vào phòng cách ly ph i ghi rõ lý do và b sung vào h sơ c a ngư i ang cai nghi n; b) Ch m d t h p ng cai nghi n trư c th i h n i v i ngư i cai nghi n nhi u l n có hành vi vi ph m n i quy, quy ch c a cơ s cai nghi n; thông báo cho U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và gia ình hay ngư i giám h ngư i ó bi t. 2. Ngư i ng u cơ s cai nghi n có trách nhi m: a) Trong th i gian cai nghi n t i cơ s cai nghi n, n u ngư i nghi n ma túy ch t, ph i t ch c b o v hi n trư ng, thông báo ngay cho cơ quan i u tra và Vi n Ki m sát a
 9. phương nơi g n nh t ti n hành l p biên b n xác nh nguyên nhân; ch ng ki n vi c khám nghi m hi n trư ng, khám nghi m t thi ho c có th trưng c u giám nh pháp y; ng th i thông báo, yêu c u thân nhân ngư i ch t n mai táng; T ch c mai táng cho ngư i nghi n ma túy ch t không có thân nhân, m i chi phí do cơ s cai nghi n chi tr . b) Trư ng h p ngư i cai nghi n ma túy b thương do tai n n lao ng ho c do các nguyên nhân khác thì ph i t ch c sơ c u, c p c u. N u không do l i c a ngư i cai nghi n ma túy thì cơ s cai nghi n ph i tr các kho n chi phí y t cho n khi ch a tr n nh thương t t; c) Ch u trách nhi m v m i ho t ng c a cơ s cai nghi n theo quy nh c a Ngh nh này và quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 18. Quy n và trách nhi m c a ngư i cai nghi n ma túy 1. Ngư i cai nghi n ma túy có quy n: a) ư c cai nghi n ma túy theo n i dung c a quy trình cai nghi n, ph c h i thông qua h p ng d ch v cai nghi n ma túy; b) t nguy n v ng ho c ki n ngh c a mình v i ngư i ng u cơ s cai nghi n v vi c ăn, , sinh ho t, ch a b nh, h c t p, lao ng và các sinh ho t khác t i cơ s ; c) Khi u n i, t cáo nh ng hành vi vi ph m pháp lu t c a cán b , công nhân viên ch c trong qu n lý ho t ng c a cơ s cai nghi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 2. Ngư i cai nghi n ma túy có trách nhi m: a) Khai báo chính xác v tình tr ng nghi n ma túy c a b n thân; b) Tuân th quy ch , n i quy và ch u s qu n lý, giáo d c c a cơ s cai nghi n; th c hi n ch lao ng, h c t p, i u tr , ch a b nh theo các quy nh c a pháp lu t có liên quan; Trư ng h p ngư i cai nghi n ma túy vi ph m quy ch , n i quy c a cơ s cai nghi n thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý b ng m t trong các hình th c dư i ây: - Nh c nh , phê bình. - ưa vào phòng cách ly. - Ch m d t h p ng d ch v cai nghi n và thông báo v a phương. c) Trư ng h p gây thi t h i v t ch t cho cơ s cai nghi n, ngư i nghi n ma túy ho c gia ình, ngư i giám h ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t;
 10. d) óng góp các chi phí cai nghi n theo h p ng d ch v cai nghi n ma túy. CHƯƠNG 5: TH T C TI P NH N NGƯ I CAI NGHI N MA TÚY VÀO CƠ S CAI NGHI N i u 19. H sơ c a ngư i cai nghi n ma túy H sơ c a ngư i cai nghi n ma túy g m: 1. ơn t nguy n c a ngư i nghi n ma túy ho c gia ình. i v i ngư i nghi n ma túy dư i 18 tu i ph i có s ng ý c a cha m ho c ngư i giám h ; 2. B n sao Gi y ch ng minh nhân dân; s h khNu ho c Gi y ch ng nh n t m trú dài h n; 3. Tình tr ng nghi n c a ngư i nghi n ma túy do ngư i nghi n ma túy t khai báo ho c do gia ình hay ngư i giám h khai báo. i u 20. Ti p nh n h sơ c a ngư i nghi n ma túy H sơ c a ngư i t nguy n cai nghi n ma túy ư c g i n cơ s cai nghi n; trong th i h n ch m nh t là 07 ngày, k t ngày nh n h sơ, ngư i ng u cơ s cai nghi n xem xét h sơ và căn c vào kh năng c a cơ s cai nghi n, thông báo vi c ti p nh n ho c không ti p nh n ngư i nghi n ma túy vào cơ s cai nghi n. i u 21. Ti p nh n ngư i nghi n ma túy 1. Khi ti p nh n ngư i nghi n ma túy, cơ s cai nghi n ph i ki m tra, l p biên b n ti p nh n ngư i nghi n ma túy, dùng cá nhân và tư trang (n u có); khám s c kho ban u và l p h sơ cai nghi n ma túy. 2. Cơ s cai nghi n ph i ph bi n quy ch , n i quy và các quy nh khác có liên quan n ho t ng cai nghi n ma túy c a cơ s . Ngư i nghi n ma túy, gia ình ho c ngư i giám h ph i cam k t th c hi n. i u 22. H p ng d ch v cai nghi n ma túy 1. Căn c nguy n v ng c a ngư i nghi n ma túy ho c gia ình hay ngư i giám h , ngư i ng u cơ s cai nghi n ký h p ng d ch v cai nghi n ma túy theo các n i dung c a quy trình cai nghi n, ph c h i quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này. Trư ng h p th c hi n i u tr , c t cơn, gi i c và ph c h i s c kho thì th i gian cai nghi n ma túy t 20 ngày n 30 ngày; trư ng h p th c hi n y n i dung quy trình cai nghi n, ph c h i thì th i gian ít nh t là 06 tháng, k t ngày th c hi n h p ng d ch v cai nghi n ma túy. 2. Ngư i ng u cơ s cai nghi n ph i thông báo v vi c ti p nh n ngư i nghi n ma túy vào cơ s cai nghi n cho U ban nhân dân c p xã nơi ngư i nghi n ma túy cư
 11. trú và gia ình ho c ngư i giám h . Trư ng h p ngư i nghi n ma túy không tr c ti p ký h p ng d ch v cai nghi n thì ph i thông báo n ngư i ó. i u 23. Bàn giao ngư i ã cai nghi n ma túy v gia ình và c ng ng 1. Trong th i h n 10 ngày trư c khi h t th i h n h p ng d ch v cai nghi n ma túy, ngư i ng u cơ s cai nghi n ph i thông báo cho ngư i cai nghi n và làm các xét nghi m c n thi t. Khi h t th i h n cai nghi n, ph i c p Gi y ch ng nh n ã cai nghi n cho ngư i cai nghi n ma túy, ng th i g i b n sao Gi y ch ng nh n n U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. 2. Khi h t th i h n cai nghi n, cơ s cai nghi n ph i bàn giao ngư i ã cai nghi n cho gia ình ho c ngư i giám h ; nh n xét k t qu cai nghi n, ph c h i và nh ng tài li u v vi ph m quy ch , n i quy trong th i gian cai nghi n t i cơ s cai nghi n (n u có) cho U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú ti p t c theo dõi. Chương 6: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 24. Trách nhi m c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng cai nghi n ma túy t nguy n; 2. Hư ng d n, ch o vi c thNm tra h sơ c p, gia h n, thay i ho c thu h i Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy i v i các cơ s cai nghi n; 3. Ch o cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương xây d ng k ho ch, t ch c ào t o t p hu n, nâng cao trình chuyên môn c a ngư i làm công tác cai nghi n, ph c h i; c p nh t thông tin, ph bi n ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan; 4. Ch trì, ph i h p v i B Y t hư ng d n quy trình cai nghi n, ph c h i s c kho , nhân cách cho ngư i nghi n ma túy; 5. Th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Chính ph . i u 25. Trách nhi m c a B Y t B Y t có trách nhi m: 1. Hư ng d n phác i u tr c t cơn, gi i c; ch o cơ quan y t a phương xây d ng k ho ch, t ch c ào t o t p hu n chuyên môn k thu t y t và h tr cán b trong vi c t ch c i u tr c t cơn, gi i c, c p c u ngư i cai nghi n ma túy các cơ s cai nghi n; 2. Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n quy trình cai nghi n ph c h i s c kho cho ngư i nghi n ma túy;
 12. 3. T ch c ki m tra vi c th c hi n các quy nh v chuyên môn, k thu t y t trong các cơ s cai nghi n. i u 26. Trách nhi m c a B Công an B Công an có trách nhi m: 1. Hư ng d n, ch o công an các c p ph i h p và h tr cơ s cai nghi n gi gìn an ninh, tr t t t i cơ s cai nghi n và a bàn nơi cơ s cai nghi n ho t ng; 2. Ch o công an a phương t ch c ào t o, t p hu n v công tác b o v , s d ng công c h tr , áp d ng các bi n pháp ngăn ch n hành vi vi ph m quy ch , n i quy c a ngư i cai nghi n, c p Gi y ch ng nh n cho l c lư ng b o v theo quy nh, m b o tình hình an ninh tr t t cho ho t ng c a cơ s cai nghi n. i u 27. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p 1. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: a) Ch o các cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Công an c p t nh xác nh rõ trách nhi m trong công tác qu n lý ho t ng cai nghi n ma túy t nguy n, xây d ng quy ch ph i h p gi a các ngành và các cơ quan liên quan; b) Ch o các cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t các c p ki n toàn t ch c b máy, tăng cư ng i ngũ cán b m b o th c hi n t t vi c qu n lý ho t ng cai nghi n ma túy; c) Hư ng d n, ch o U ban nhân dân c p dư i th c hi n vi c th ng kê, phân lo i ngư i ã cai nghi n ma túy t i các cơ s cai nghi n; xây d ng k ho ch qu n lý, giáo d c ngư i ã cai nghi n tr v gia ình và c ng ng. 2. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m: a) Ch o cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Công an ph i h p v i các cơ quan liên quan n m tình hình và h tr khi c n thi t, m b o ho t ng c a cơ s cai nghi n trên a bàn; b) Th ng kê, phân lo i ngư i ã cai nghi n ma túy t cơ s cai nghi n tr v gia ình và c ng ng trên a bàn; c) Hư ng d n, ch o U ban nhân dân c p xã th c hi n vi c th ng kê, phân lo i và áp d ng bi n pháp qu n lý, giáo d c, h tr t o vi c làm n nh cu c s ng cho ngư i ã cai nghi n tr v gia ình và c ng ng. 3. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m: a) Ti p nh n h sơ, th ng kê, phân lo i, theo dõi ngư i ã cai nghi n trong th i gian ít nh t 24 tháng, k t ngày nh ng ngư i này tr v a phương;
 13. b) Ch o các t ch c, oàn th và phân công trách nhi m tham gia qu n lý, giáo d c h tr ngư i ã cai nghi n, giúp h hoà nh p c ng ng và n nh cu c s ng. Chương 7: KI M TRA, THANH TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 28. Ki m tra, thanh tra 1. Cơ s cai nghi n ma túy ph i ch u s ki m tra, thanh tra nh kỳ hay t xu t c a cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i và y t có thNm quy n. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t ; S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Y t có trách nhi m ki m tra và x lý theo thNm quy n nh ng vi ph m trong ho t ng cai nghi n, ph c h i c a cơ s cai nghi n. 3. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, thanh tra ho t ng c p, thu h i Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy. i u 29. Khen thư ng Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng cai nghi n ma túy ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. X lý vi ph m 1. Ngư i cai nghi n ma túy có hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . 2. T ch c, cá nhân vi ph m quy nh c a Ngh nh này, thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 31. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 32. Hư ng d n thi hành B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Y t , B Công an và B Giáo d c và ào t o hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 33. Trách nhi m thi hành
 14. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản