Nghị định số 149/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
63
lượt xem
4
download

Nghị định số 149/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 149/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 149/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 149/2003/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2003 NGH NH C A CHÍNH PH S 149/2003/N -CP NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY NH CHI TI T THI HÀNH LU T THU TIÊU TH C BI T VÀ LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T THU TIÊU TH C BI T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thu tiêu th c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu tiêu th c bi t s 08/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGH NH: Chương 1: I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG THU TIÊU TH C BI T i u 1. i tư ng ch u thu tiêu th c bi t là hàng hóa, d ch v sau ây, tr các trư ng h p quy nh t i i u 3 Ngh nh này. 1. Hàng hóa: a) Thu c lá i u, xì gà; b) Rư u; c) Bia; d) Ô tô dư i 24 ch ng i; ) Xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch ph m tái h p (reformade component) và các ch ph m khác pha ch xăng; e) i u hòa nhi t công su t t 90.000 BTU tr xu ng;
 2. g) Bài lá; h) Vàng mã, hàng mã. 2. D ch v : a) Kinh doanh vũ trư ng, mát-xa (Massage), ka-ra-ô-kê (Karaoke); b) Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi b ng máy gi c-pót (jackpot); c) Kinh doanh gi i trí có t cư c; d) Kinh doanh gôn (golf): bán th h i viên, vé chơi gôn; ) Kinh doanh x s . i u 2. i tư ng n p thu tiêu th c bi t là các t ch c, cá nhân (g i chung là cơ s ) có ho t ng s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t quy nh t i i u 1 Ngh nh này. Cơ s s n xu t hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ph i n p thu tiêu th c bi t i v i hàng hoá này khâu s n xu t. Cơ s nh p kh u hàng hoá thu c di n ch u thu ti u th c bi t ph i n p thu tiêu th c bi t i v i hàng hoá này khâu nh p kh u. Cơ s kinh doanh d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ph i n p thu tiêu th c bi t i v i d ch v ch u thu tiêu th c bi t. i u 3. Hàng hoá quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Ngh nh này không ph i ch u thu tiêu th c bi t trong các trư ng h p sau ây: 1. Hàng hóa do các cơ s s n xu t, gia công tr c ti p xu t kh u ho c bán, y thác cho cơ s kinh doanh xu t kh u xu t kh u. Trư ng h p cơ s kinh doanh xu t kh u mua hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t c a cơ s s n xu t xu t kh u nhưng không xu t kh u mà tiêu th trong nư c thì cơ s kinh doanh xu t kh u ph i kê khai n p thu tiêu th c bi t. 2. Hàng hoá nh p kh u trong các trư ng h p sau: a) Hàng hoá nh p kh u là: Hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i;
 3. Quà t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân. Quà t ng ư c xác nh trong m c quy nh c a Chính ph ; dùng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c hư ng tiêu chu n mi n tr ngo i giao do Chính ph Vi t Nam quy nh phù h p v i các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia; Hàng hoá mang theo ngư i trong tiêu chu n hành lý mi n thu nh p kh u; b) Hàng hoá chuy n kh u quá c nh, mư n ư ng qua Vi t Nam theo các hình th c: Hàng hóa chuy n th ng t c ng nư c xu t kh u n c ng nư c nh p kh u, không n c ng Vi t Nam; Hàng hóa n c ng Vi t Nam nhưng không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam mà i th ng t i c ng nư c nh p kh u; Hàng hóa ưa vào Kho ngo i quan r i chuy n n nư c khác, không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam theo Quy ch Kho ngo i quan; Hàng quá c nh, mư n ư ng qua c a kh u, biên gi i Vi t Nam trên cơ s hi p nh ã ký k t gi a hai Chính ph ho c ngành, a phương ư c Th tư ng Chính ph cho phép; c) Hàng hóa t m nh p kh u, tái xu t kh u và hàng hóa t m xu t kh u, tái nh p kh u trong th i h n chưa ph i n p thu xu t kh u, thu nh p kh u theo quy nh c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u; d) Hàng hóa nh p kh u bán mi n thu cho các cơ quan và ngư i nư c ngoài Vi t Nam ư c hư ng tiêu chu n mi n tr ngo i giao theo ch quy nh ư c mi n thu nh p kh u; Hàng hóa nh p kh u bán mi n thu các c a hàng mi n thu t i các sân bay, b n c ng, nhà ga qu c t và các c a kh u biên gi i. Cơ s nh p kh u các m t hàng không ph i ch u thu tiêu th c bi t khi nh p kh u theo quy nh t i kho n 2 i u này, n u dùng vào m c ích khác thì ph i kê khai n p thu tiêu th c bi t trong th i h n 03 ngày, k t ngày xu t dùng vào m c ích khác. Chương 2: CĂN C TÍNH THU VÀ THU SU T i u 4. Căn c tính thu tiêu th c bi t là giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu và thu su t. i u 5. Giá tính thu tiêu th c bi t ư c quy nh c th như sau:
 4. 1. i v i hàng hóa s n xu t trong nư c là giá do cơ s s n xu t bán ra chưa có thu tiêu th c bi t và chưa có thu giá tr gia tăng. Giá tính thu tiêu th c bi t i v i rư u, bia s n xu t trong nư c ư c quy nh như sau: a) i v i rư u, bia chai c a cơ s s n xu t rư u, bia trong nư c bán theo giá có c v chai thì giá bán làm căn c xác nh giá tính thu tiêu th c bi t ư c tr giá tr v chai theo giá th c t chưa có thu tiêu th c bi t và chưa có thu giá tr gia tăng. b) i v i bia h p c a cơ s s n xu t bia trong nư c bán theo giá có c v h p (v lon) thì giá bán làm căn c xác nh giá tính thu tiêu th c bi t ư c tr giá tr v h p (v lon) theo m c giá n nh tính cho 1 lít bia. Giao B Tài chính quy nh c th m c giá v h p (v lon) ư c tr trong t ng th i kỳ cho phù h p. 2. i v i hàng hóa nh p kh u là giá tính thu nh p kh u c ng v i thu nh p kh u. Trư ng h p hàng hóa nh p kh u ư c mi n ho c gi m thu nh p kh u thì giá tính thu không bao g m ph n thu nh p kh u ư c mi n, gi m. 3. i v i hàng hóa gia công là giá do cơ s ưa gia công bán ra chưa có thu tiêu th c bi t và chưa có thu giá tr gia tăng. 4. i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp là giá tính thu tiêu th c bi t c a hàng hóa ó bán theo phương th c tr ti n m t l n (không bao g m kho n lãi tr góp). Trư ng h p cơ s s n xu t kinh doanh bán hàng qua các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c, i lý bán úng giá hư ng hoa h ng, giá tính thu tiêu th c bi t căn c vào giá th c t các c a hàng, chi nhánh, cơ s tr c thu c, i lý hư ng hoa h ng bán ra. 5. i v i d ch v là giá cung ng d ch v chưa có thu tiêu th c bi t và chưa có thu giá tr gia tăng. Giá cung ng d ch v làm căn c xác nh giá chưa có thu tiêu th c bi t i v i m t s d ch v ư c quy nh c th như sau: i v i kinh doanh gôn là giá bán th h i viên, giá bán vé chơi gôn. i v i d ch v ca-si-nô, trò chơi b ng máy gi c-pót, kinh doanh gi i trí có t cư c là doanh thu t ho t ng này tr s ti n ã tr thư ng cho khách. 6. i v i hàng hóa, d ch v dùng trao i, tiêu dùng n i b , bi u, t ng, khuy n m i là giá tính thu tiêu th c bi t c a hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m phát sinh các ho t ng này. Giá tính thu tiêu th c bi t i v i hàng hóa, d ch v quy nh t i i u này bao g m c kho n thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, d ch v mà cơ s kinh doanh ư c hư ng.
 5. Trư ng h p i tư ng n p thu có doanh thu b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá h i oái do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m phát sinh doanh thu xác nh giá tính thu . B Tài chính hư ng d n c th vi c xác nh giá chưa có thu tiêu th c bi t làm căn c tính thu i v i hàng hóa, d ch v ch u thu quy nh t i i u này. i u 6. Thu su t thu tiêu th c bi t i v i hàng hóa, d ch v ư c quy nh theo Bi u thu tiêu th c bi t sau ây: BI U THU TIÊU TH C BI T TT Hàng hoá, d ch v Thu su t (%) I Hàng hoá 1 Thu c lá i u, xì gà a) Thu c lá i u có u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u nh p kh u, 65 xì gà b) Thu c lá i u có u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u s n xu t 45 trong nư c c) Thu c lá i u không ul c 25 2. Rư u a) Rư u t 40 tr lên 75 b) Rư u t 20 n dư i 40 30 c) Rư u dư i 20 , rư u hoa qu 20 d) Rư u thu c 15 3. Bia a) Bia chai, bia h p, bia tươi 75 b) Bia hơi 30 4. Ô tô a) Ô tô t 5 ch ng i tr xu ng 80 b) Ô tô t 6 n 15 ch ng i 50 c) Ô tô t 16 n dư i 24 ch ng i 25 5. Xăng các lo i, nap-ta (naptha), ch ph m tái h p (reformade component) và 10
 6. các ch ph m khác dùng pha ch xăng 6. i u hoà nhi t có công su t t 90.000 BTU tr xu ng 15 7. Bài lá 40 8. Vàng mã, hàng mã 70 II. D ch v 1. Kinh doanh vũ trư ng, mát-xa, (Massage), ka-ra-ô-kê (Karaoke) 30 2. Kinh doanh ca-si-nô (canino), trò chơi b ng máy gi c-pót (jackpot) 25 3. Kinh doanh gi i trí có t cư c 25 4. Kinh doanh gôn (golf); bán th h i viên, vé chơi gôn 10 5. Kinh doanh x s 15 Quy nh c th vi c áp d ng thu su t thu tiêu th c bi t i v i m t s hàng hóa, d ch v như sau: 1. i v i hàng hóa thu c di n ch u thu tiêu th c bi t, thu su t thu tiêu th c bi t không phân bi t hàng hóa nh p kh u hay hàng hóa s n xu t trong nư c. 2. Thu c lá i u có u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u nh p kh u là lo i thu c lá i u s d ng s lư ng nguyên li u s i thu c nh p kh u t 51% tr lên so v i t ng s nguyên li u s i thu c dùng cho s n xu t s n ph m ó. 3. M t hàng rư u thu c không phân bi t theo c n. Cơ s s n xu t rư u thu c ph i có gi y phép s n xu t rư u thu c và gi y ch ng nh n ăng ký tên, mác nhãn, ch t lư ng s n ph m rư u thu c do cơ quan y t ho c cơ quan có th m quy n c p. i v i rư u thu c nh p kh u ph i ư c cơ quan Y t ho c cơ quan có th m quy n xác nh là rư u thu c. N u không có nh ng gi y t quy nh trên ây thì cơ s s n xu t, kinh doanh ph i n p thu tiêu th c bi t theo thu su t c a lo i rư u có c n tương ng. 4. Hàng mã thu c di n ch u thu tiêu th c bi t không bao g m lo i hàng mã là chơi tr em và các lo i hàng mã dùng trang trí. 5. Các m t hàng ch u thu tiêu th c bi t thu c nhóm "xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch ph m tái h p (reformade component) và các ch ph m khác pha ch xăng" do B Tài chính ph i h p v i các cơ quan liên quan quy nh c th . Chương 3: ĂNG KÝ, KÊ KHAI N P THU VÀ QUY T TOÁN THU
 7. i u 7. Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i ăng ký n p thu v i cơ quan Thu nơi cơ s s n xu t, kinh doanh t tr s chính theo quy nh v ăng ký thu và theo hư ng d n c a cơ quan Thu . Th i h n ăng ký thu ch m nh t là mư i ngày, k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Trong trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i hình th c s h u; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c, thay i ngành ngh kinh doanh ho c ng ng kinh doanh, cơ s s n xu t kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan Thu ch m nh t là năm ngày trư c khi có nh ng thay i trên. i u 8. Cơ s s n xu t m t hàng thu c di n ch u thu tiêu th c bi t có s d ng nhãn hi u hàng hóa ph i ăng ký m u nhãn hi u hàng hóa v i cơ quan Thu nơi cơ s s n xu t, kinh doanh ch m nh t không quá năm ngày k t ngày s d ng nhãn hi u. Khi thay i nhãn hi u hàng hóa, cơ s ph i khai báo v i cơ quan Thu và ăng ký m u nhãn hi u hàng hóa m i s d ng thay th nhãn hi u hàng hóa cũ ch m nh t là năm ngày k t ngày thay i nhãn hi u. i u 9. Cơ s s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i kê khai thu tiêu th c bi t theo quy nh sau ây: 1. Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i kê khai thu tiêu th c bi t hàng tháng khi tiêu th hàng hóa, d ch v và n p t khai thu cho cơ quan Thu trong th i h n ch m nh t không quá mư i ngày u c a tháng ti p theo. i v i cơ s s n xu t, kinh doanh có s thu tiêu th c bi t ph i n p l n thì kê khai thu tiêu th c bi t nh kỳ năm ngày ho c mư i ngày m t l n theo quy nh c a cơ quan Thu . Trư ng h p trong tháng không phát sinh thu tiêu th c bi t thì cơ s s n xu t, kinh doanh v n ph i kê khai và g i t khai thu cho cơ quan Thu bi t. 2. Cơ s nh p kh u hàng hóa ph i kê khai và n p t khai thu tiêu th c bi t theo t ng l n nh p kh u cùng v i vi c kê khai thu nh p kh u v i cơ quan H i quan nơi nh p kh u hàng hoá. 3. Cơ s s n xu t m t hàng ch u thu tiêu th c bi t b ng nguyên li u ã n p thu tiêu th c bi t thì khi kê khai thu tiêu th c bi t khâu s n xu t ư c kh u tr s thu tiêu th c bi t ã n p i v i nguyên li u n u có ch ng t h p pháp. S thu tiêu th c bi t ư c kh u tr i v i nguyên li u t i a không quá s thu tiêu th c bi t ph i n p khâu s n xu t. 4. Cơ s s n xu t, kinh doanh nhi u lo i hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t có thu su t khác nhau thì ph i kê khai thu tiêu th c bi t theo t ng m c thu su t quy nh i v i t ng lo i hàng hóa, d ch v ; n u không xác nh ư c theo t ng m c thu su t, thì cơ s ph i tính theo m c thu su t cao nh t c a hàng hóa, d ch v mà cơ s có s n xu t, kinh doanh. B Tài chính quy nh m u t khai và hư ng d n vi c kê khai thu quy nh t i i u này. i u 10. Thu tiêu th c bi t ư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh sau ây:
 8. 1. Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i n p thu tiêu th c bi t vào ngân sách nhà nư c t i nơi s n xu t, kinh doanh. Th i h n n p thu c a tháng ch m nh t không quá ngày hai mươi lăm c a tháng ti p theo; trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh có s thu tiêu th c bi t ph i n p l n thì ph i n p thu tiêu th c bi t theo nh kỳ năm ngày ho c mư i ngày m t l n theo quy nh c a cơ quan Thu . i v i nh ng cá nhân, h s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t xa Kho b c Nhà nư c thì cơ quan Thu t ch c thu thu và n p vào ngân sách nhà nư c. Th i h n cơ quan Thu n p ti n vào ngân sách nhà nư c ch m nh t không quá ba ngày k t ngày thu ư c ti n. B Tài chính hư ng d n c th th t c kê khai, n p thu phù h p v i yêu c u c i cách th t c hành chính, nâng cao ý th c trách nhi m c a cơ s kinh doanh trư c pháp lu t, ng th i tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra x lý vi ph m pháp lu t c a cơ quan Thu , b o m qu n lý thu thu ch t ch , có hi u qu . 2. Cơ s nh p kh u hàng hóa ch u thu tiêu th c bi t ph i n p thu tiêu th c bi t theo t ng l n nh p kh u t i nơi kê khai thu . Th i h n thông báo và th i h n n p thu tiêu th c bi t i v i hàng hóa nh p kh u th c hi n theo th i h n thông báo và n p thu nh p kh u. 3. Thu tiêu th c bi t n p vào ngân sách nhà nư c b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, d ch v b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá h i oái do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m phát sinh doanh thu xác nh s thu tiêu th c bi t ph i n p b ng ng Vi t Nam. i u 11. Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i quy t toán thu tiêu th c bi t theo quy nh như sau: 1. Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i th c hi n quy t toán thu tiêu th c bi t hàng năm v i cơ quan Thu . Năm quy t toán thu tính theo năm dương l ch. Trư ng h p cơ s kinh doanh ư c áp d ng năm quy t toán tài chính khác v i năm dương l ch thì v n ph i quy t toán thu tiêu th c bi t theo năm dương l ch. Trong th i h n b n mươi lăm ngày, k t ngày k t thúc năm, cơ s ph i n p báo cáo quy t toán thu cho cơ quan Thu và ph i n p y s thu còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n mư i ngày, k t ngày n p báo cáo quy t toán, n u n p th a thì ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo. 2. Trong trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i hình th c s h u; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c, chuy n i ngành ngh kinh doanh, cơ s ph i th c hi n quy t toán thu v i cơ quan Thu và g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan Thu trong th i h n b n mươi lăm ngày, k t ngày có quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i hình th c s h u; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c, chuy n i ngành ngh kinh doanh và ph i n p y s thu còn thi u vào ngân sách
 9. nhà nư c trong th i h n mư i ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán; n u n p th a thì ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo ho c ư c hoàn thu theo quy nh. i u 12. Cơ s s n xu t, nh p kh u hàng hóa ch u thu tiêu th c bi t ư c hoàn thu tiêu th c bi t ã n p trong các trư ng h p sau: 1. Hàng hóa t m nh p kh u, tái xu t kh u. 2. Hàng hóa là nguyên li u nh p kh u s n xu t, gia công hàng xu t kh u theo h p ng s n xu t, gia công v i nư c ngoài. 3. Quy t toán thu khi sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i hình th c s h u; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c, chuy n i ngành ngh kinh doanh mà có s thu tiêu th c bi t ã n p th a. 4. Quy t nh x lý hoàn thu c a cơ quan có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t. Vi c hoàn thu tiêu th c bi t theo quy nh t i kho n 1 và 2 i u này ch th c hi n iv i hàng hóa th c t xu t kh u. B Tài chính quy nh c th th t c và th m quy n gi i quy t hoàn thu quy nh t i i u này. i u 13. Cơ s s n xu t, nh p kh u hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t có trách nhi m: 1. Th c hi n ăng ký, kê khai, n p thu , quy t toán thu theo quy nh; ph i kê khai y , úng m u t khai thu , quy t toán thu , hoàn thu và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai, quy t toán thu , hoàn thu . 2. Th c hi n úng ch k toán, hóa ơn, ch ng t khi mua, bán hàng hóa, d ch v và v n chuy n hàng hóa ch u thu tiêu th c bi t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cung c p y các h sơ, tài li u, s li u và căn c có liên quan n vi c tính thu , n p thu , quy t toán thu , ngh hoàn thu tiêu th c bi t cho cơ quan Thu . i u 14. Cơ quan thu có nh ng nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau ây: 1. Hư ng d n i tư ng n p thu th c hi n ch ăng ký, kê khai, n p thu theo úng quy nh c a pháp lu t thu tiêu th c bi t. 2. Thông báo s thu ph i n p i v i các cơ s kinh doanh không kê khai s thu ph i n p và i v i h , cá nhân s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t chưa th c hi n y ch k toán và hoá ơn, ch ng t ; ôn c i tư ng n p thu n p úng th i h n quy nh; n u quá th i h n quy nh mà i tư ng n p thu chưa n p thu thì ra thông báo v s thu ph i n p và s ti n ph t ch m n p theo quy nh t i các kho n 2, 3 i u 17 c a Lu t Thu tiêu th c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; n u i tư ng
 10. n p thu v n không n p s thu , s ti n ph t theo thông báo thì có quy n áp d ng các bi n pháp cư ng ch quy nh t i kho n 4 i u 17 c a Lu t Thu tiêu th c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 b o m thu s thu , s ti n ph t; n u ã th c hi n các bi n pháp cư ng ch trên ây mà i tư ng n p thu v n không n p s thu , s ti n ph t thì chuy n h sơ sang cơ quan Nhà nư c có th m quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu c a i tư ng n p thu theo úng quy nh c a pháp lu t. 4. X lý vi ph m hành chính v thu và gi i quy t khi u n i v thu . 5. Yêu c u i tư ng n p thu cung c p s k toán, hóa ơn, ch ng t và h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính thu và n p thu . 6. Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà i tư ng n p thu và i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. i u 15. Vi c n nh thu tiêu th c bi t th c hi n theo quy nh sau: 1. Cơ quan thu có quy n n nh s thu tiêu th c bi t ph i n p trong các trư ng h p sau ây: a) i tư ng n p thu không th c hi n ho c th c hi n không úng ch k toán, hóa ơn, ch ng t ; b) i tư ng n p thu không kê khai ho c n p t kê khai quá th i h n ã ư c quy nh; ã n p t khai nhưng kê khai không úng các căn c xác nh s thu tiêu th c bi t; c) i tư ng n p thu t ch i vi c xu t trình s k toán, hóa ơn, ch ng t và các tài li u c n thi t liên quan n vi c tính thu tiêu th c bi t; d) Kinh doanh nhưng không có ăng ký kinh doanh, không kê khai n p thu mà b phát hi n; ) Kê khai giá bán làm căn c xác nh giá tính thu tiêu th c bi t th p hơn 10% giá bán hình thành trên th trư ng c a hàng hoá, d ch v ó. B Tài chính hư ng d n c th vi c xác nh giá th trư ng làm căn c n nh thu tiêu th c bi t. 2. Cơ quan Thu căn c vào tài li u i u tra v tình hình ho t ng s n xu t, kinh doanh c a i tư ng n p thu , giá bán c a hàng hoá, d ch v trên th trư ng ho c căn c vào s thu ph i n p c a cơ s s n xu t, kinh doanh cùng ngành ngh có quy mô kinh doanh tương ương n nh s thu ph i n p i v i các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 4 : GI M THU , MI N THU TIÊU TH C BI T
 11. i u 16. Vi c gi m thu , mi n thu tiêu th c bi t theo i u 16 Lu t Thu tiêu th c bi t ư c quy nh c th như sau: 1. Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu tiêu th c bi t g p khó khăn do thiên tai, ch h a, tai n n b t ng ư c xét gi m thu , mi n thu tiêu th c bi t. Vi c gi m thu , mi n thu ư c gi i quy t theo năm x y ra thi t h i. M c gi m ư c xác nh trên cơ s s thi t h i do thiên tai, ch h a, tai n n b t ng gây ra nhưng không quá 30% s thu ph i n p theo lu t. Trư ng h p b thi t h i n ng không còn kh năng s n xu t, kinh doanh và n p thu thì ư c xét mi n thu tiêu th c bi t. 2. Cơ s s n xu t, l p ráp ô tô ư c gi m thu trên m c thu su t theo Bi u thu thu tiêu th c bi t quy nh t i i u 6 Ngh nh này như sau: a) Năm 2004 gi m 70%; b) Năm 2005 gi m 50%; c) Năm 2006 gi m 30%; d) T năm 2007 n p úng thu su t quy nh. B Tài chính hư ng d n th t c, trình t , th m quy n xét gi m thu , mi n thu quy nh t i i u này. CHƯƠNG 5: X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG i u 17. i tư ng n p thu , cán b thu và cá nhân khác vi ph m Lu t Thu tiêu th c bi t thì tùy theo hành vi và m c vi ph m b x ph t theo quy nh t i i u 17 và i u 19 Lu t Thu tiêu th c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998. Trư ng h p, Lu t Thu tiêu th c bi t không quy nh m c x ph t c th thì th c hi n x ph t theo quy nh t i các văn b n pháp lu t quy nh v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . i u 18. Cơ quan Thu , cán b thu hoàn thành t t nhi m v ư c giao; t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Lu t Thu tiêu th c bi t; i tư ng n p thu th c hi n t t nghĩa v n p thu ư c khen thư ng theo quy nh c a Chính ph . CHƯƠNG 6: T CH C TH C HI N i u 19. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2004 và thay th Ngh nh s 84/1998/N -CP ngày 12 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu tiêu th c bi t.
 12. Vi c gi i quy t các t n t i và x lý vi ph m v thu tiêu th c bi t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2004 ư c th c hi n theo các quy nh tương ng c a Lu t Thu tiêu th c bi t và các quy nh trong các văn b n quy ph m pháp lu t v thu tiêu th c bi t có hi u l c t i th i i m ó. i u 20. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i Lu t Thu tiêu th c bi t thì thu tiêu th c bi t th c hi n theo quy nh t i i u ư c qu c t ó. i u 21. Vi c t ch c thu thu tiêu th c bi t quy nh như sau: 1. Cơ quan Thu ch u trách nhi m t ch c thu thu tiêu th c bi t i v i các cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t. 2. Cơ quan H i quan ch u trách nhi m t ch c thu thu tiêu th c bi t i v i cơ s nh p kh u hàng hóa ch u thu tiêu th c bi t. 3. Cơ quan Thu và cơ quan H i quan có trách nhi m ph i h p trong vi c qu n lý thu thu tiêu th c bi t trong ph m vi c nư c. B Tài chính quy nh c th vi c t ch c thu thu tiêu th c bi t quy nh t i i u này. i u 22. B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản