Nghị định số 15/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
83
lượt xem
3
download

Nghị định số 15/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 15/2003/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 15/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2003/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 15/2003/N -CP NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2003 QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH V GIAO THÔNG Ư NG B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh L c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 28 tháng 01 năm 1989 và Pháp l nh s a i i u 6 Pháp l nh L c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 06 tháng 7 năm 1995; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b ; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Công an, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh v quy t c giao thông ư ng b , các i u ki n b o m an toàn giao thông c a k t c u h t ng giao thông ư ng b , phương ti n và ngư i tham gia giao thông ư ng b , ho t ng v n t i ư ng b và các hành vi vi ph m khác v giao thông ư ng b . i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính v giao thông ư ng b b x ph t hành chính theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính v giao thông ư ng b trên lãnh th Vi t Nam b x ph t theo Ngh nh này, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì th c hi n theo i u ư c qu c t ó. i u 3. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính và áp d ng bi n pháp khác.
 2. 1. M i vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ph i ư c phát hi n k p th i và ph i b ình ch ngay. Vi c x ph t ph i th c hi n theo úng quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, các quy nh c a Ngh nh này và ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t . M i h u qu do hành vi vi ph m gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng pháp lu t. 2. Cá nhân, t ch c ch b x ph t hành chính khi có vi ph m hành chính ư c quy nh t i Ngh nh này. 3. Vi c x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ph i do ngư i có thNm quy n ư c quy nh t i các i u 41, 42, 43 và 44 c a Ngh nh này ti n hành. 4. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t m t l n. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. N u hình th c x ph t là ph t ti n thì ư c c ng l i thành m c ph t chung và ch ra m t quy t nh x ph t. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. 5. Khi quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân c a ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, căn c hành vi vi ph m, hình th c và m c ph t i v i hành vi vi ph m ư c quy nh t i Ngh nh này quy t nh hình th c, bi n pháp x lý thích h p. 6. Không x ph t vi ph m hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. 7. Vi c " ánh d u s l n vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng b trên gi y phép lái xe" là bi n pháp ư c quy nh t i Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông nh m qu n lý ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b : n u gi y phép lái xe b ánh d u 3 l n vi ph m thì h t giá tr s d ng, n u b ánh d u 2 l n thì ph i thi l i Lu t Giao thông ư ng b khi i gi y phép lái xe. Sau ây bi n pháp này g i t t là: ánh d u s l n vi ph m trên gi y phép lái xe. i u 4. Nguyên t c xác nh th m quy n x ph t vi ph m hành chính 1. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a Ngh nh này là thNm quy n áp d ng i v i m t hành vi vi ph m hành chính. Trong trư ng h p ph t ti n thì thNm quy n x ph t ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh i v i t ng hành vi vi ph m c th . 2. Trong trư ng h p x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì quy n x ph t ư c xác nh theo nguyên t c sau ây:
 3. a) N u hình th c, m c x ph t ư c quy nh i v i t ng hành vi u thu c thNm quy n c a ngư i x ph t thì thNm quy n x ph t v n thu c ngư i ó; b) N u hình th c, m c x ph t ư c quy nh i v i m t trong các hành vi vư t quá thNm quy n c a ngư i x ph t thì ngư i ó ph i chuy n v vi ph m n c p có thNm quy n x ph t; c) Trong trư ng h p vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i, thì vi c x ph t do ngư i th lý u tiên th c hi n. i u 5. M c ph t ti n Khi áp d ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t quy nh i v i hành vi ó; n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng th p hơn m c trung bình nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên cao hơn m c trung bình nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t. i u 6. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b là m t năm, k t ngày hành vi vi ph m hành chính ư c th c hi n. N u qúa th i h n nêu trên thì không x ph t nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m a, i m b kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Trong th i h n m t năm, cá nhân, t ch c l i th c hi n hành vi vi ph m hành chính m i v giao thông ư ng b ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n 1 i u này. Th i h n x ph t vi ph m hành chính ư c tính l i k t th i i m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. i u 7. Trách nhi m c a ngư i có th m quy n x ph t Ngư i có thNm quy n x ph t hành chính ph i x ph t úng ngư i, úng hành vi vi ph m, úng thNm quy n, úng pháp lu t; n u l m d ng quy n h n dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, x ph t quá quy n h n quy nh thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Trách nhi m c a cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m 1. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m các quy nh v giao thông ư ng b ph i tuân th quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m các quy nh v giao thông ư ng b mà có hành vi ngăn c n, ch ng i ngư i thi hành công v ho c dùng th o n gian d i, h i l tr n tránh s ki m tra, ki m soát ho c x lý vi ph m c a ngư i thi hành công v thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 4. Chương 2: X PH T HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI VI PH M QUY T C GIAO THÔNG Ư NG B i u 9. X ph t ngư i i u khi n xe ô tô và các lo i xe có k t c u tương t vi ph m quy t c giao thông ư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 30.000 ng i v i ngư i i u khi n xe, ngư i ng i hàng gh phía trư c trong xe ô tô có trang b dây an toàn mà không th t dây an toàn khi xe ang ch y. 2. Ph t ti n t 40.000 ng n 80.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n xe không i bên ph i theo chi u i c a mình; i không úng ph n ư ng ho c làn ư ng quy nh; b) Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a èn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k ư ng, tr các hành vi vi ph m quy nh i m d, i m , i m m kho n 3, i m b kho n 4, i m b, i m c kho n 5 i u này thì b x ph t theo các i m, kho n ó; c) Khi chuy n hư ng không như ng ư ng cho ngư i i b t i nơi có v ch k ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng ho c ngư i i u khi n xe thô sơ ang i trên ph n ư ng dành cho h ; d) Lùi xe không quan sát ho c không có tín hi u báo trư c; ) Dùng èn chi u xa khi tránh nhau v ban êm; e) Không d ng xe, xe sát mép ư ng nơi có l ư ng h p. 3. Ph t ti n t 80.000 ng n 120.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông, c a ngư i ki m soát giao thông; b) Chuy n làn ư ng không úng nơi cho phép ho c không có tín hi u báo trư c; c) Không có báo hi u trư c khi vư t; chuy n hư ng t ng t ngay trư c u xe khác; d) Quay u xe ph n ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng, trên c u, u c u, g m c u vư t, ư ng ng m, ư ng h p, o n ư ng cong t m nhìn b che khu t; ) Lùi xe ư ng m t chi u, khu v c c m d ng, trên ph n ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng, nơi ư ng b giao nhau, nơi ư ng b giao c t ư ng s t, nơi t m nhìn b che khu t, nơi c m quay u xe; e) Tránh xe không úng quy nh; không như ng ư ng theo quy nh t i nơi ư ng h p, ư ng d c, nơi có chư ng ng i v t;
 5. g) D ng xe, xe trên ph n ư ng xe ch y o n ư ng ngoài ô th nơi có l ư ng r ng; d ng xe, xe không úng v trí quy nh nh ng o n ư ng ã có b trí nơi d ng xe, xe; d ng xe, xe lòng ư ng ô th trái quy nh; d ng xe, xe trên ư ng xe i n; d ng xe, xe trên c u; xe trên ư ng d c không chèn bánh; ho c các hành vi d ng xe, xe khác không úng quy nh; h) xe lòng ư ng, hè ph trái quy nh; i) R i v trí lái khi d ng xe; m c a xe, c a xe m không b o m an toàn; k) Không có báo hi u trư c khi d ng xe, xe; l) Không g n bi n báo hi u phía trư c xe kéo ho c phía sau xe ư c kéo; không n i ch c ch n, an toàn gi a xe kéo và xe ư c kéo khi kéo nhau; m) i vào ư ng c m, khu v c c m, i ngư c chi u c a ư ng m t chi u tr các xe ưu tiên ang i làm nhi m v khNn c p theo quy nh; n) B m còi, rú ga liên t c; b m còi ho c gây n ào, ti ng ng l n làm nh hư ng n s yên tĩnh trong ô th và khu ông dân cư khi x p d hàng trong th i gian t 22 gi n 5 gi ngày hôm sau; b m còi hơi, s d ng èn chi u xa trong ô th , khu ông dân cư, tr các xe ưu tiên ang i làm nhi m v theo quy nh; o) Không tuân th quy t c, hư ng d n c a ngư i i u khi n giao thông khi qua phà, c u phao ho c nơi ùn t c giao thông; p) Không gi kho ng cách an toàn i v i xe ch y li n trư c theo quy nh khi xe ch y trên ư ng cao t c; q) Không gi m t c và như ng ư ng khi i u khi n xe ch y t trong ngõ, ư ng nhánh ra ư ng chính ho c ngư c l i; r) Xe kéo rơ moóc không có bi n báo hi u theo quy nh ho c có t ng tr ng lư ng nh hơn t ng tr ng lư ng c a rơ moóc khi h th ng hãm không úng tiêu chuNn an toàn k thu t. 4. Ph t ti n t 140.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Vư t bên ph i xe khác trong trư ng h p không ư c phép; b) Vư t t i nơi c m vư t; c) Không như ng ư ng cho xe xin vư t khi có i u ki n an toàn; không như ng ư ng cho xe i trên ư ng ưu tiên, ư ng chính t b t kỳ hư ng nào t i t i nơi ư ng giao nhau; d) ngư i ng i trên bu ng lái quá s lư ng quy nh; ) Không s d ng èn chi u sáng v ban êm.
 6. 5. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không như ng ư ng ho c gây c n tr xe ưu tiên; b) Không tuân th các quy nh khi vào ho c ra ư ng cao t c; không tuân th quy nh v t c t i a, t c t i thi u khi ch y trên ư ng cao t c; d ng xe, xe trên ph n ư ng xe ch y trên ư ng cao t c; quay u xe, lùi xe trên ư ng cao t c; chuy n làn ư ng không úng nơi cho phép ho c không có tín hi u báo trư c khi ch y trên ư ng cao t c; c) Ch y trong h m ư ng b không s d ng èn chi u sáng; lùi xe, quay u xe trong h m ư ng b ; d ng xe, xe trong h m ư ng b không úng nơi quy nh; d) Ch ngư i trên xe ư c kéo, tr ngư i i u khi n; ) Xe ô tô kéo theo t hai xe ô tô khác tr lên; xe ô tô Ny xe khác; xe ô tô kéo xe thô sơ, mô tô, xe g n máy ho c kéo lê v t trên ư ng; xe kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo theo rơ moóc ho c xe khác; e) Không th c hi n bi n pháp b o m an toàn theo quy nh khi xe ô tô b hư h ng trên o n ư ng b giao c t ư ng s t; g) Xe không ư c quy n ưu tiên s d ng tín hi u còi, c , èn c a xe ưu tiên; xe ư c quy n ưu tiên s d ng tín hi u còi, c , èn c a xe ưu tiên không úng quy nh; h) Không ch p hành yêu c u c a ngư i ki m soát giao thông ki m tra n ng c n c a rư u, bia ho c ch t kích thích khác mà pháp lu t c m; i) Quay u xe t i nơi ư ng b giao c t ư ng s t; k) Không tuân th các quy nh v d ng xe, xe t i nơi ư ng b giao c t ư ng s t. 6. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ch y quá t c quy nh n 20%; b) D ng xe, xe trái quy nh gây ùn t c giao thông; c) D ng xe, xe, m c a xe không b o m an toàn gây tai n n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 7. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ch y quá t c quy nh trên 20%; b) S d ng rư u, bia mà trong máu ho c hơi th có n ng c n quá quy nh ho c s d ng ch t kích thích khác mà pháp lu t c m;
 7. c) Khi x y ra tai n n giao thông, ngư i i u khi n phương ti n liên quan không d ng l i, không gi nguyên hi n trư ng; b tr n không n trình báo v i cơ quan có thNm quy n, không tham gia c p c u ngư i b n n; d) Ch y quá t c quy nh, vư t xe ho c chuy n làn ư ng trái quy nh gây tai n n, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 8. Ph t ti n t 5.000.000 ng n10.000.000 ng i v i hành vi l ng lách, ánh võng ho c u i nhau trên ư ng b trong ho c ngoài ô th . 9. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 8 i u này mà gây tai n n ho c không ch p hành l nh d ng xe c a ngư i thi hành công v ho c ch ng i ngư i thi hành công v nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 10. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i i u khi n xe vi ph m còn bu c ph i áp d ng các bi n pháp b sung và bi n pháp khác sau ây: a) B t ch thu còi, c , èn trái quy nh n u vi ph m i m g kho n 5 i u này; vi ph m kho n 4, kho n 5, kho n 6 i u này b ánh d u s l n vi ph m trên gi y phép lái xe; b) B tư c quy n s d ng gi y phép lái xe 90 (chín mươi) ngày và b ánh d u s l n vi ph m trên gi y phép lái xe n u vi ph m kho n 7 i u này; c) B tư c quy n s d ng gi y phép lái xe 180 (m t trăm tám mươi) ngày và b ánh d u s l n vi ph m trên gi y phép lái xe n u vi ph m kho n 8 i u này; d) Vi ph m kho n 9 i u này b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe không th i h n. i u 10. X ph t ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy và các lo i xe có k t c u tương t vi ph m quy t c giao thông ư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 20.000 ng i v i ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy không i mũ b o hi m trên ư ng quy nh ph i i mũ b o hi m. 2. Ph t ti n t 20.000 ng n 60.000 ng i v i ngư i i u khi n vi ph m m t trong các hành vi sau ây: a) Không i u khi n xe i bên ph i theo chi u i c a mình; không i úng ph n ư ng, làn ư ng quy nh ho c i u khi n xe i trên v a hè; b) Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a èn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k ư ng, tr các hành vi vi ph m quy nh i m b kho n 3, i m c kho n 4 i u này thì b x ph t theo các i m, kho n ó; c) Không báo hi u trư c khi xin vư t; vư t nơi c m vư t; vư t bên ph i trong các trư ng h p không ư c phép;
 8. d) Khi chuy n hư ng không như ng ư ng cho ngư i i b t i nơi có v ch k ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng ho c cho ngư i i u khi n xe thô sơ ang i trên ph n ư ng dành cho h ; ) Lùi xe mô tô ba bánh không quan sát ho c không có tín hi u báo trư c; e) Không s d ng èn chi u sáng v ban êm ho c dùng èn chi u xa khi tránh nhau v ban êm; g) xe lòng ư ng, hè ph trái quy nh; h) Quay u xe t i nơi c m quay u; i) Ngư i ang i u khi n xe s d ng ô, i n tho i di ng; ngư i ng i trên xe s d ng ô; k) T t p t 3 xe tr lên lòng ư ng, trên c u; l) D ng xe, xe trên ph n ư ng xe ch y o n ư ng ngoài ô th nơi có l ư ng; d ng xe, xe lòng ư ng ô th gây c n tr giao thông; d ng xe, xe nơi có bi n c m d ng, c m ; d ng xe, xe trên ư ng xe i n; d ng xe, xe trên c u ho c các hành vi d ng xe, xe khác không úng quy nh; không tuân th các quy nh d ng xe, xe t i nơi ư ng b giao c t ư ng s t; m) i vào ư ng c m, khu v c c m; i ngư c chi u c a ư ng m t chi u, tr trư ng h p xe ưu tiên ang i làm nhi m v khNn c p theo quy nh; n) Ch quá s ngư i quy nh, tr trư ng h p ch ngư i b nh i c p c u, áp gi i ngư i ph m t i; o) i u khi n xe ch y dàn hàng ngang t 3 xe tr lên; p) Không như ng ư ng cho xe xin vư t khi có i u ki n an toàn; không như ng ư ng cho xe i trên ư ng ưu tiên, ư ng chính t b t kỳ hư ng nào t i t i nơi ư ng giao nhau; q) Không tuân th quy t c, hư ng d n c a ngư i i u khi n giao thông khi qua phà, c u phao ho c nơi ùn t c giao thông; r) Không gi kho ng cách an toàn i v i xe ch y li n trư c xe c a mình theo quy nh khi xe ch y trên ư ng cao t c. 3. Ph t ti n t 60.000 ng n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông; c a ngư i ki m soát giao thông; b) Chuy n làn ư ng không úng nơi ư c phép ho c không có tín hi u báo trư c;
 9. c) Tránh xe, vư t xe không úng quy nh. Không như ng ư ng theo quy nh t i các nơi ư ng h p, ư ng d c, nơi có chư ng ng i v t; d) B m còi, rú ga liên t c, b m còi trong th i gian t 22 gi n 5 gi ngày hôm sau; s d ng èn chi u xa trong ô th , khu ông dân cư, tr các xe ưu tiên ang i làm nhi m v theo quy nh; ) Không gi m t c và như ng ư ng khi i u khi n xe ch y t trong ngõ ra ư ng chính ho c ngư c l i; e) Ngư i i u khi n ho c ngư i ng i trên xe kéo theo xe khác ho c v t khác ho c Ny xe khác, v t khác, d n d t súc v t, mang vác, ch v t c ng k nh; ngư i i u khi n và ngư i ng i trên xe ư c kéo, ư c Ny. 4. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Xe không ư c quy n ưu tiên s d ng tín hi u còi, c , èn c a xe ưu tiên; xe ư c quy n ưu tiên s d ng tín hi u còi, c , èn c a xe ưu tiên không úng quy nh; b) Không như ng ư ng ho c gây c n tr xe ưu tiên; c) Không tuân th các quy nh khi vào ho c ra ư ng cao t c, không tuân th quy nh v t c t i a, t c t i thi u khi ch y trên ư ng cao t c, d ng xe, xe trên ph n ư ng xe ch y trên ư ng cao t c; quay u xe, lùi xe trên ư ng cao t c; chuy n làn ư ng không úng nơi cho phép ho c không có tín hi u báo trư c khi ch y trên ư ng cao t c; d) Ch y trong h m ư ng b không s d ng èn chi u sáng; d ng xe, xe trong h m ư ng b không úng nơi quy nh; quay u xe trong h m ư ng b . 5. Ph t ti n t 200.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ch y quá t c quy nh n 20%; b) i u khi n xe mô tô, xe g n máy thành oàn gây c n tr giao thông; c) Không ch p hành yêu c u c a ngư i ki m soát giao thông ki m tra n ng c n c a rư u, bia ho c ch t kích thích khác mà pháp lu t c m. 6. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ch y quá t c quy nh trên 20%; b) S d ng rư u, bia mà trong máu ho c hơi th có n ng c n vư t quá quy nh ho c s d ng ch t kích thích khác mà pháp lu t c m; c) Khi x y ra tai n n, ngư i i u khi n phương ti n liên quan không d ng l i, không gi nguyên hi n trư ng, b tr n không n trình báo v i cơ quan có thNm quy n, không tham gia c p c u ngư i b n n;
 10. d) i u khi n xe vư t ngay trư c u xe khác ho c chuy n hư ng t ng t; ) Ch y quá t c quy nh, vư t xe ho c chuy n làn ư ng trái quy nh gây tai n n, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 7. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Dùng chân ch ng ho c v t khác qu t xu ng ư ng khi xe ang ch y; b) S d ng xe mô tô có dung tích xi lanh t 175 cm3 tr lên trái quy nh. 8. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n xe l ng lách ho c ánh võng ho c u i nhau trên ư ng b trong, ngoài ô th ; b) i u khi n xe ch y b ng m t bánh i v i xe hai bánh, xe ch y b ng hai bánh i v i xe ba bánh; c) Buông c hai tay khi ang i u khi n xe; dùng chân i u khi n xe; ng i v m t bên i u khi n xe; n m trên yên xe i u khi n xe; ng trên xe i u khi n xe; thay ngư i i u khi n khi xe ang ch y; d) i u khi n xe thành nhóm t hai xe tr lên ch y quá t c quy nh. 9. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 14.000.000 ng i v i hành vi vi ph m kho n 8 i u này mà không ch p hành l nh d ng xe c a ngư i thi hành công v ho c ch ng i ngư i thi hành công v ho c gây tai n n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 10. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i i u khi n xe vi ph m còn bu c ph i áp d ng các bi n pháp b sung và bi n pháp khác sau ây: a) T ch thu còi, c , èn khi vi ph m i m a kho n 4 i u này. b) B ánh d u s l n vi ph m trên gi y phép lái xe khi vi ph m kho n 4, kho n 5, kho n 6, kho n 7 i u này; vi ph m i m a, i m b, i m kho n 6 i u này còn b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày. c) B tư c quy n s d ng gi y phép lái xe không th i h n và t m gi xe 60 (sáu mươi) ngày n u vi ph m kho n 8, kho n 9 i u này; b t ch thu xe n u tái ph m. i u 11. X ph t ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng vi ph m quy t c giao thông ư ng b 1. Ph t ti n t 40.000 ng n 60.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không i bên ph i theo chi u i c a mình; không i úng ph n ư ng quy nh;
 11. b) Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a èn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k ư ng; c) Khi chuy n hư ng không như ng ư ng cho ngư i i b t i nơi có v ch k ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng ho c cho ngư i i u khi n xe thô sơ ang i trên ph n ư ng dành cho h ; d) Lùi xe không quan sát ho c không có tín hi u báo trư c; ) Không s d ng èn chi u sáng vào ban êm ho c dùng èn chi u xa khi tránh nhau vào ban êm; e) xe lòng ư ng, hè ph trái quy nh; g) Không d ng xe, xe sát mép ư ng nơi có l ư ng h p. 2. Ph t ti n t 60.000 ng n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông, c a ngư i ki m soát giao thông; b) Quay u xe không úng nơi ư c phép; c) Lùi xe khu v c c m d ng ho c ư ng ngư c chi u; d) Không tránh v bên ph i theo chi u xe ch y c a mình; ) Không như ng ư ng theo quy nh t i nơi ư ng h p, ư ng d c, nơi có chư ng ng i v t khi tránh nhau; e) D ng xe, xe trên ph n ư ng xe ch y o n ư ng ngoài ô th nơi có l ư ng r ng; d ng xe, xe không úng nơi quy nh trên ư ng ngoài ô th ã có nơi xe; xe trên ư ng d c không chèn bánh; d ng xe, xe lòng ư ng ô th gây c n tr giao thông; d ng xe, xe trên ư ng xe i n; d ng xe, xe trên c u; d ng xe, xe không báo hi u trư c; d ng xe, xe t i v trí c m d ng xe; g) i vào ư ng c m, khu v c c m; i ngư c chi u ư ng c a ư ng m t chi u; h) Không tuân th quy t c, hư ng d n c a ngư i i u khi n giao thông khi qua phà, c u phao ho c nơi ùn t c giao thông; i) Không gi m t c và như ng ư ng khi i u khi n xe t ư ng nhánh ra ư ng chính ho c ngư c l i. 3. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi không như ng ư ng ho c gây c n tr xe ưu tiên. 4. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Xe ch y quá t c quy nh;
 12. b) Không th c hi n bi n pháp b o m an toàn theo quy nh khi xe máy chuyên dùng b hư h ng trên o n ư ng b giao c t ư ng s t; c) Không ch p hành yêu c u c a ngư i ki m soát giao thông ki m tra n ng c n c a rư u, bia ho c các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m; d) Ch y xe trong h m ư ng b không s d ng èn sáng; d ng xe, xe trong h m ư ng b không úng nơi quy nh; lùi xe, quay u xe trong h m ư ng b ; ) Không tuân th các quy nh v d ng xe, xe t i nơi ư ng b giao c t ư ng s t. 5. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng rư u, bia mà trong máu ho c hơi th có n ng c n quá quy nh ho c s d ng ch t kích thích khác mà pháp lu t c m; b) Khi x y ra tai n n, ngư i i u khi n phương ti n liên quan không d ng l i, không gi nguyên hi n trư ng, b tr n không n trình báo v i cơ quan có thNm quy n, không tham gia c p c u ngư i b n n. 6. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i i u khi n xe vi ph m kho n 5 i u này b tư c quy n s d ng b ng ho c ch ng ch i u khi n xe máy chuyên dùng 60 (sáu mươi) ngày. i u 12. X ph t ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe p, ngư i i u khi n xe thô sơ khác vi ph m quy t c giao thông ư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 20.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không i bên ph i theo chi u i c a mình, không i úng ph n ư ng quy nh; b) D ng xe t ng t, chuy n hư ng không báo hi u trư c; c) Không tuân th quy t c, hư ng d n c a ngư i i u khi n giao thông khi qua phà, c u phao ho c khi ùn t c giao thông; d) Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a èn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k ư ng; ) Xe vư t bên ph i trong các trư ng h p không ư c phép; e) D ng xe, xe trên ph n ư ng xe ch y o n ư ng ngoài ô th có l ư ng; g) xe lòng ư ng, hè ph trái quy nh; h) Xe ch y trong h m ư ng b không có èn ho c v t ph n quang; d ng xe, xe trong h m không úng nơi quy nh; quay u xe trong h m ư ng b ;
 13. i) Xe p i dàn hàng ngang t ba xe tr lên, xe thô sơ khác i dàn hàng ngang t hai xe tr lên; k) Ngư i i u khi n xe p s d ng ô, i n tho i di ng, ngư i ng i trên xe p mang vác v t c ng k nh, s d ng ô; l) Xe thô sơ i ban êm không có báo hi u b ng èn ho c v t ph n quang; m) Xe p, xe xích lô ch quá s ngư i quy nh, tr trư ng h p ch ngư i b nh i c p c u; n) Hàng x p trên xe không b o m an toàn, gây tr ng i giao thông; che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n. 2. Ph t ti n t 20.000 ng n 40.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông; c a ngư i ki m soát giao thông; b) xe lòng ư ng ô th gây c n tr giao thông, xe trên ư ng xe i n, xe trên c u gây c n tr giao thông; c) Không tuân th các quy nh v d ng xe, xe t i nơi ư ng b giao c t ư ng s t; d) i vào ư ng c m, khu v c c m; i ngư c chi u ư ng c a ư ng m t chi u; ) Không như ng ư ng ho c gây c n tr i v i xe cơ gi i xin vư t, gây c n tr xe ưu tiên; e) Ngư i i u khi n ho c ngư i ng i trên xe bám, kéo, Ny xe khác, v t khác; mang vác, ch v t c ng k nh; g) Dùng xe Ny làm qu y hàng lưu ng trên ư ng trái quy nh, gây c n tr giao thông; h) Không như ng ư ng cho xe i trên ư ng ưu tiên, ư ng chính t b t kỳ hư ng nào t i t i nơi ư ng giao nhau. 3. Ph t ti n t 40.000 ng n 80.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n xe p buông c hai tay, r t ng t trư c u xe cơ gi i ang ch y; dùng chân i u khi n xe p; b) Gây tai n n không d ng l i, không gi nguyên hi n trư ng; c) i u khi n xe không có ăng ký, không g n bi n s n u a phương có quy nh ph i ăng ký, g n bi n s . 4. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 14. a) i u khi n xe p, xe thô sơ l ng lách, ánh võng, u i nhau trên ư ng; b) i xe b ng m t bánh i v i xe p, i xe b ng hai bánh i v i xe ba bánh. i u 13. X ph t ngư i i b vi ph m quy t c giao thông ư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 20.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không i úng ph n ư ng quy nh; b) Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a èn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k ư ng. 2. Ph t ti n t 20.000 ng n 40.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông, ngư i ki m soát giao thông; b) Mang, vác v t c ng k nh gây c n tr giao thông; c) Trèo qua gi i phân cách khi i ngang qua ư ng; d) u, bám vào phương ti n giao thông ang ch y. i u 14. X ph t ngư i i u khi n, d n d t súc v t, i u khi n xe súc v t kéo vi ph m quy t c giao thông ư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 20.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không i úng ph n ư ng quy nh, i vào ư ng c m, khu v c c m, không như ng ư ng theo quy nh, không báo hi u b ng tay khi chuy n hư ng; b) Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a èn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k ư ng; c) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông, ngư i ki m soát giao thông; d) súc v t i gi a ư ng, súc v t i qua ư ng không b o m an toàn, d t súc v t ch y theo khi ang i u khi n ho c ng i trên phương ti n giao thông ư ng b ; ) Không d ng c ng ch t th i c a súc v t ho c không d n s ch ch t th i c a súc v t th i ra ư ng, v a hè. 2. Ph t ti n t 20.000 ng n 40.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) i u khi n, d n d t súc v t i vào ph n ư ng c a xe cơ gi i;
 15. b) Th rông súc v t trên ư ng b ; c) i dàn hàng ngang t hai xe tr lên; d) súc v t kéo xe mà không có ngư i i u khi n; ) Không có báo hi u theo quy nh. 3. Ph t ti n t 40.000 ng n 80.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) X p hàng trên xe vư t quá gi i h n quy nh; b) Gây n ào ho c ti ng ng l n làm nh hư ng n s yên tĩnh t i các khu dân cư khi x p d hàng trong th i gian t 22 gi n 5 gi ngày hôm sau. i u 15. X ph t các hành vi vi ph m khác v quy t c giao thông ư ng b 1. Ph t ti n t 20.000 ng n 40.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Phơi thóc, lúa, rơm, r , nông s n, các v t khác trên ư ng b ; b) rác, ph th i ra ư ng ph không úng nơi quy nh; c) Xây, t b c b trái phép trên hè ph ho c lòng ư ng; d) L n chi m v a hè, ư ng giao thông h p ch , b y bán hàng; ) Chi m d ng v a hè, lòng ư ng t bi n hi u, buôn bán v t, m i chào hàng, s a ch a xe p, làm mái che, các ho t ng d ch v khác gây c n tr giao thông ho c làm m t m quan ư ng ph ; e) T p trung ông ngư i trái phép; n m, ng i trên ư ng gây c n tr giao thông; g) á bóng, á c u, chơi c u lông ho c các ho t ng th thao khác trên ư ng giao thông. 2. Ph t ti n t 40.000 ng n 100.000 ng m t trong các hành vi sau ây: a) v t li u, ph th i, v t chư ng ng i trên ư ng b gây c n tr giao thông; b) v t che khu t bi n báo, èn tín hi u giao thông. 3. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng ư ng b trái quy nh t ch c các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i; b) D ng c ng chào ho c các v t che ch n khác trong ph m vi t dành cho ư ng b gây nh hư ng n tr t t , an toàn giao thông ư ng b ;
 16. c) T ý tháo, m n p c ng trên ư ng giao thông; d) Ném g ch, t á ho c b t c v t gì khác vào ngư i ho c phương ti n ang tham gia giao thông; ) Chi m d ng v a hè, lòng ư ng làm nơi s a ch a ô tô, mô tô, xe g n máy, s a xe, làm nơi trông gi xe trái phép. 4. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) t, treo bi n qu ng cáo trên t c a ư ng b ho c trong ph m vi hành lang an toàn ư ng b gây nh hư ng n tr t t an toàn giao thông; b) R i inh ho c v t s c nh n khác; chăng dây qua ư ng; d u nh n trên ư ng b . 5. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i các i m a, i m b, i m c, i m d, i m kho n 1, kho n 2, các i m b, i m c, i m kho n 3, kho n 4 i u này còn bu c ph i tháo d công trình trái phép, khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra. Chương 3: X PH T HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI VI PH M QUY NNH V K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG B i u 16. X ph t cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m v s d ng, khai thác trong ph m vi t dành cho ư ng b 1. Ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng, khai thác t m th i trên t hành lang an toàn ư ng b vào m c ích canh tác nông nghi p làm nh hư ng n an toàn công trình và an toàn giao thông; b) Tr ng cây trong ph m vi t c a ư ng b ho c t hành lang an toàn ư ng b làm che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) M ư ng nhánh trái phép n i vào ư ng chính; b) D ng l u quán trái phép trong ph m vi t dành cho ư ng b . 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi xây d ng nhà t m, công trình t m th i khác trái phép trong ph m vi t dành cho ư ng b . 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi xây d ng nhà, công trình kiên c khác trái phép trong ph m vi t dành cho ư ng b .
 17. 5. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 i u này còn bu c ph i d b các công trình xây d ng, di d i cây tr ng trái phép và khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra. i u 17. X ph t cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh v thi công, b o trì công trình trên ư ng b ang khai thác 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thi công công trình trên ư ng b ang khai thác không có gi y phép ho c có gi y phép nhưng không thông báo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý ư ng b tr c ti p mà ã thi công; b) Thi công trên ư ng b không b trí bi n báo hi u, c c tiêu di ng, rào ch n theo quy nh; không t èn vào ban êm t i hai u o n ư ng thi công; không có bi n pháp b o m an toàn giao thông thông su t; c) Không b trí ngư i hư ng d n, i u khi n giao thông khi thi công ch ư ng h p ho c hai u c u, c ng, ư ng ng m ang thi công; d) v t li u, t á, phương ti n thi công ngoài ph m vi thi công gây c n tr giao thông; ) Thi công công trình trên ư ng ô th không th c hi n theo phương án ho c th i gian quy nh; e) Không thu d n ngay các bi n báo hi u, rào ch n, phương ti n thi công, các v t li u khác ho c không hoàn tr ph n ư ng theo nguyên tr ng khi thi công xong. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi thi công trên ư ng b ang khai thác không th c hi n y các bi n pháp b o m an toàn giao thông theo quy nh x y ra tai n n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m các quy nh t i các i m a, i m b, i m c, i m d kho n 1 i u này bu c ph i th c hi n ngay các bi n pháp b o m an toàn giao thông theo quy nh, khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra. Trư ng h p không th c hi n ư c thì b bu c ình ch thi công. i u 18. X ph t cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m v xây d ng b n xe, bãi xe, nơi xe 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi xây d ng b n xe, bãi xe không theo úng quy mô thi t k ã ư c duy t. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi xây d ng ho c thành l p b n xe, bãi xe không theo quy ho ch ã ư c phê duy t.
 18. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i có hành vi vi ph m các quy nh t i các kho n 1, kho n 2 i u này còn bu c ph i tháo d công trình trái phép, khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra. i u 19. X ph t cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh v b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 20.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Chăn d t súc v t mái ư ng; bu c súc v t vào hàng cây hai bên ư ng ho c vào c c tiêu, bi n báo, rào ch n, các công trình ph tr c a giao thông ư ng b ; b) T ý leo trèo lên m , tr , d m c u. 2. Ph t ti n t 20.000 ng n 60.000 ng i v i hành vi be b , tát nư c qua m t ư ng giao thông. 3. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Làm hư h ng ho c làm m t tác d ng c a h th ng thoát nư c công trình ư ng b ; b) T ý tháo d , di chuy n ho c làm sai l ch bi n báo hi u, èn tín hi u giao thông, rào ch n, c c tiêu, c t cây s , v ch k ư ng, m c ch gi i, c u ki n, ph ki n c a công trình ư ng b nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 4. Ph t ti n t 200.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi t ý t l a trên c u, dư i g m c u; neo u t u thuy n trong ph m vi hành lang an toàn ư ng b . 5. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi di chuy n ch m tr các công trình, nhà, l u quán ho c c tình trì hoãn vi c di chuy n gây c n tr cho vi c gi i phóng m t b ng xây d ng, c i t o, m r ng và b o v công trình ư ng b khi có quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 6. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Khoan, ào, x ư ng trái phép; b) T ý phá d i phân cách nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; c) N mìn ho c khai thác cát, á, s i trái phép làm nh hư ng n công trình ư ng b . 7. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2, kho n 3, kho n 4, các i m a, i m b kho n 6 i u này còn bu c ph i khôi ph c l i tình tr ng ban u b thay i do vi ph m hành chính gây ra. Chương 4:
 19. X PH T HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI VI PH M QUY NNH V PHƯƠNG TI N THAM GIA GIAO THÔNG Ư NG B i u 20. X ph t ngư i i u khi n xe ô tô và các lo i xe có k t c u tương t vi ph m quy nh v i u ki n c a phương ti n khi tham gia giao thông 1. Ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i hành vi i u khi n xe ô tô không có kính ch n gió; kính ch n gió, kính c a không ph i là lo i kính an toàn. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i ngư i i u khi n xe ô tô vi ph m m t trong các hành vi sau ây: a) Không có èn chi u sáng, èn soi bi n s , èn báo hãm, èn tín hi u, c n g t nư c, gương chi u h u, ng h báo t c c a xe ho c có nh ng th ó nhưng không có tác d ng ho c l p thêm èn chi u sáng xa phía sau xe; b) Không có còi ho c có nhưng không úng tiêu chuNn v âm lư ng; c) Không có b ph n gi m thanh ho c có nhưng không úng tiêu chuNn k thu t; d) Không g n bi n s ho c không k s theo quy nh, g n bi n s không úng v trí; bi n s m , bi n s b b cong, bi n s b che l p, bi n s h ng; ) T ý l p kính m ho c dán gi y bóng m . 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i ngư i i u khi n xe ô tô vi ph m m t trong các hành vi sau ây: a) Không h th ng hãm ho c có nhưng không úng tiêu chuNn an toàn k thu t; b) H th ng chuy n hư ng không úng tiêu chuNn an toàn k thu t; c) S d ng bánh l p không úng kích c ho c không úng tiêu chuNn k thu t. 4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i ngư i i u khi n xe ô tô vi ph m m t trong các hành vi sau ây: a) Không có gi y ăng ký xe theo quy nh; b) S d ng gi y ăng ký xe không úng s khung ho c s máy; gi y ăng ký xe không do cơ quan có thNm quy n c p; c) Bi n s không do cơ quan có thNm quy n c p; bi n s không úng v i gi y ăng ký xe; d) Không chuy n quy n s h u phương ti n theo quy nh; ) Không có gi y ch ng nh n ho c tem ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng ho c có nhưng ã h t h n ho c có nhưng không do cơ quan có thNm quy n c p (k c rơ moóc và sơ mi rơ moóc);
 20. e) TNy xoá ho c s a ch a gi y ăng ký xe, h sơ ăng ký xe, gi y ch ng nh n ho c tem ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng ho c các lo i gi y t khác v phương ti n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 5. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng xe có tay lái bên ph i mà không ư c phép; xe ăng ký t m ho t ng quá ph m vi, th i h n cho phép; b) i u khi n xe quá niên h n s d ng tham gia giao thông; c) T ý c l i s khung; s máy nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; d) T ý thay i t ng thành khung; t ng thành máy; t ý c i t o k t c u, hình dáng, kích thư c, m u sơn c a xe không úng thi t k c a nhà ch t o ho c thi t k c i t o ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; t ý thay i tính năng s d ng c a xe. 6. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i ngư i i u khi n các lo i xe có k t c u tương t xe ô tô, máy kéo vi ph m m t trong các hành vi sau ây: a) Không có èn chi u sáng ho c có nhưng không có tác d ng; b) Không có còi ho c có nhưng không úng tiêu chuNn v âm lư ng; c) Không có b ph n gi m thanh ho c có nhưng không úng tiêu chuNn k thu t. 7. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i ngư i i u khi n các lo i xe có k t c u tương t xe ô tô, máy kéo vi ph m m t trong các hành vi sau ây: a) Không có h th ng hãm ho c có nhưng không úng tiêu chuNn an toàn k thu t; b) H th ng chuy n hư ng không úng tiêu chuNn an toàn k thu t. 8. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i ngư i i u khi n các lo i xe có k t c u tương t xe ô tô, máy kéo vi ph m m t trong các hành vi sau ây: a) Không có gi y ăng ký theo quy nh, không có bi n s ho c bi n s không úng v i gi y ch ng nh n ăng ký (n u có quy nh ph i ăng ký, l p bi n s ); b) Không có gi y ch ng nh n ho c tem ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng (n u có quy nh ph i ki m nh). 9. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i ngư i i u khi n lo i xe t s n xu t, l p ráp. 10. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i i u khi n xe ô tô và các lo i xe tương t vi ph m còn bu c ph i áp d ng các bi n pháp b sung và các bi n pháp khác sau ây: có hành vi vi ph m kho n 2 i u này bu c ph i l p y ho c ph i khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; vi ph m i m b kho n 4 i u
Đồng bộ tài khoản