Nghị định số 15-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
2
download

Nghị định số 15-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 15-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 15-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/1997/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 2 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 15-CP NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 1997 V CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N H P TÁC XÃ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t h p tác xã ngày 20 tháng 3 năm 1996; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Các H p tác xã, Liên hi p h p tác xã thu c các ngành, các lĩnh v c c a n n kinh t qu c dân và Qu tín d ng nhân dân ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã (dư i ây g i chung là H p tác xã) ư c hư ng các chính sách khuy n khích phát tri n H p tác xã theo quy nh c a Ngh nh này. i u 2.- Ngoài các chính sách quy nh t i Ngh nh này, các H p tác xã còn ư c hư ng các chính sách ưu ãi khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N H P TÁC XÃ i u 3.- H p tác xã ư c Nhà nư c giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai ư c b o m v các quy n và nghĩa v c a các t ch c ư c Nhà nư c giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t và ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 4.- 1. H p tác xã s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i n u ư c Nhà nư c giao t thì không ph i tr ti n s d ng t.
  2. 2. H p tác xã nông thôn mi n núi, h i o làm nhi m v cung c p d ch v tr c ti p cho s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i ư c mi n ti n thuê t trong 5 năm u. i u 5.- H p tác xã ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã thu c i tư ng thuê t thì ư c gi m 50% ti n thuê t trong th i h n 2 năm u. Trư ng h p trư c ây ã tr ti n s d ng t cho Nhà nư c thì ti n ó ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 6.- H p tác xã ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã ư c mi n, gi m thu doanh thu, thu l i t c theo quy nh c a pháp lu t v thu doanh thu và thu l i t c như i v i cơ s m i thành l p. i u 7.- H p tác xã ánh b t thu s n xa b , H p tác xã mi n núi cao, h i o và các vùng có khó khăn khác theo quy nh c a Chính ph , ư c mi n thu doanh thu, thu l i t c hai năm k t khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã. Các ho t ng d ch v c a h p tác xã nông thôn ph c v tr c ti p các h xã viên s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, làm mu i và d ch v thu l i, cung c p i n cho h nông dân; H p tác xã b c x p thô sơ ư c mi n, gi m thu doanh thu và thu l i t c hai năm k t khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã. i u 8.- Các cơ s kinh doanh h ch toán ph c thu c, tr c thu c h p tác xã, h và cá nhân kinh doanh khi là xã viên h p tác xã nh n nhi m v c a h p tác xã giao thì không ph i tr c ti p n p thu môn bài mà h p tác xã là i tư ng n p thu môn bài. Tư li u s n xu t c a xã viên khi góp v n vào h p tác xã và v n c ph n c a xã viên, khi làm th t c chuy n cho xã viên khác trong h p tác xã ư c mi n l phí trư c b . i u 9.- Ngoài vi c ư c vay v n kinh doanh (bao g m c vay trung và dài h n) c a h th ng Ngân hàng Thương m i theo i u ki n và lãi su t c a Ngân hàng, các h p tác xã còn ư c vay v n t các chương trình kinh t xã h i, Qu qu c gia gi i quy t vi c làm, Qu h tr u tư qu c gia và các Qu u tư phát tri n khác c a Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph , ư c ti p nh n và th c hi n các d án u tư t các ngu n v n, kho n vi n tr c a các nư c, t ch c qu c t khi h p tác xã b o m i u ki n theo quy nh c a Nhà nư c. i u 10.- Cán b qu n lý, i u hành, ki m soát c a H p tác xã ư c gi m 50% ti n h c phí khi ư c c i ào t o t i các cơ s thu c h th ng ào t o c a Nhà nư c và h th ng thu c Liên minh h p tác xã Vi t Nam. i u 11.- B K ho ch và u tư ch trì ph i h p cùng B Tài chính l p k ho ch h tr kinh phí ào t o và b i dư ng cán b qu n lý H p tác xã; h tr kinh phí nghiên c u, xây d ng chương trình ào t o, b i dư ng ki n th c phù h p cho i tư ng h c viên và cán b , xã viên h p tác xã trong h th ng ào t o c a Nhà nư c và h th ng ào t o c a Liên minh h p tác xã Vi t Nam.
  3. i u 12.- Các cơ quan qu n lý Nhà nư c và các t ch c khuy n m i c a Nhà nư c có trách nhi m hư ng d n, t o i u ki n cho cán b qu n lý H p tác xã ti p c n, nghiên c u, kh o sát th trư ng trong và ngoài nư c; gi i thi u và trưng bày các s n phNm t i các cu c tri n lãm, h i tr trong và ngoài nư c. i u 13.- H p tác xã s n xu t hàng xu t khNu, có th trư ng tiêu th nư c ngoài ư c tr c ti p xu t khNu các hàng hoá do mình tr c ti p s n xu t và ư c nh p khNu v t tư, thi t b , máy móc c n thi t ph c v yêu c u s n xu t theo quy nh c a Nhà nư c. Liên hi p h p tác xã ã ăng ký theo Lu t H p tác xã có trên 50% s thành viên là các h p tác xã tr c ti p s n xu t hàng xu t khNu, ư c tr c ti p xu t, nh p khNu theo quy nh c a Nhà nư c. H p tác xã, Liên hi p h p tác xã chuyên kinh doanh xu t nh p khNu ph i có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t, v n lưu ng ư c áp d ng m c t i thi u tương ương 100 ngàn ô la M quy nh t i Ngh nh s 33/CP ngày 19 tháng 4 năm 1994 c a Chính ph . B Thương m i c p Gi y phép kinh doanh xu t, nh p khNu cho H p tác xã, Liên hi p H p tác xã theo quy nh. i u 14.- Các H p tác xã ư c quy n liên doanh, liên k t, quan h kinh t v i các doanh nghi p Nhà nư c thông qua các hình th c nh n th u l i, ký k t h p ng cung ng, h p ng gia công, h p ng tiêu th bán thành phNm c a H p tác xã, giúp H p tác xã trong vi c t o th trư ng, ào t o tay ngh , i m i và chuy n giao công ngh . i u 15.- B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì cùng các B qu n lý ngành có liên quan hư ng d n vi c óng b o hi m xã h i cho xã viên h p tác xã phù h p v i c i m c a t ng lo i hình h p tác xã và pháp lu t hi n hành. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 16.- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 17.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ch t ch Liên minh h p tác xã Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản