Nghị định số 151/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
212
lượt xem
16
download

Nghị định số 151/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 151/2003/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 151/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 151/2003/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 151/2003/N -CP QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU C PHÒNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng là hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c qu c phòng mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t vi ph m hành chính, bao g m: 1. Vi ph m quy nh v th c hi n nghĩa v quân s , ph c v t i ngũ và ng ch d b ; 2. Vi ph m quy nh v xây d ng l c lư ng d b ng viên; 3. Vi ph m quy nh v ng viên công nghi p; qu n lý, s d ng trang thi t b , công ngh , v t tư chuyên d ng ph c v s n xu t qu c phòng; 4. Vi ph m quy nh v qu n lý, xây d ng l c lư ng dân quân t v ; 5. Vi ph m quy nh v b o v công trình qu c phòng và khu quân s , v qu n lý t qu c phòng; 6. Vi ph m quy nh v s d ng bi n s mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân s ; 7. Vi ph m quy nh v s d ng, mua bán, s n xu t quân trang. i u 2. i tư ng áp d ng
 2. 1. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng quy nh t i Chương II Ngh nh này. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng trong ph m vi lãnh th , vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. 3. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng b x ph t theo quy nh t i i u 7 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Nguyên t c x ph t 1. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng do ngư i có thNm quy n quy nh t i Chương III Ngh nh này th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng ph i ư c phát hi n k p th i và ph i b ình ch ngay. Vi c x ph t ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t ; m i h u qu do hành vi vi ph m hành chính gây ra ph i ư c kh c ph c theo quy nh c a pháp lu t. 3. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t hành chính m t l n. Cá nhân, t ch c th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. 4. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng ã quy nh t i i u 8 và i u 9 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính quy t nh hình th c, bi n pháp x ph t thích h p. 5. Không x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng i u khi n hành vi c a mình. i u 4. Th i hi u x ph t và th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng là m t năm k t ngày vi ph m ư c th c hi n; n u quá th i h n trên thì không b x ph t, nhưng v n b áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý t qu c phòng, công trình qu c phòng và khu quân s là hai năm. 2. i v i cá nhân ã b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính v lĩnh v c qu c phòng thì b x ph t hành chính; trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ình ch i u tra,
 3. ình ch v án, ngư i ã ra quy t nh ph i g i quy t nh và h sơ vi ph m cho ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v lĩnh v c qu c phòng; trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 3. Trong th i h n ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này mà cá nhân, t ch c l i th c hi n vi ph m hành chính m i trong cùng lĩnh v c trư c ây ã vi ph m ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này; th i hi u ư c tính l i k t th i i m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. 4. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng, n u qua m t năm k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c k t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng. i u 5. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng 1. Hình th c x ph t chính: i v i m i vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo: áp d ng i v i cá nhân, t ch c vi ph m hành chính nh , l n u, có tình ti t gi m nh ho c i v i m i hành vi vi ph m hành chính do ngư i chưa thành niên t 14 tu i n dư i 16 tu i th c hi n. C nh cáo ư c quy t nh b ng văn b n; b) Ph t ti n: căn c vào tính ch t, m c vi ph m quy t nh m c ph t ti n trong khung ph t ti n ã ư c quy nh t i Ngh nh này i v i t ng hành vi vi ph m. M c ph t c th i v i m t hành vi vi ph m là m c trung bình c a khung ph t ti n ư c quy nh i v i hành vi ó; n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ph t có th gi m th p hơn nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ph t ti n; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ph t có th tăng cao hơn nhưng không ư c tăng quá m c t i a c a khung ph t ti n; c) Tr c xu t: áp d ng i v i ngư i nư c ngoài vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng; trong t ng trư ng h p vi ph m c th , tr c xu t ư c áp d ng là hình th c x ph t chính ho c x ph t b sung. 2. Hình th c x ph t b sung: tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng còn có th b các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng có th i h n ho c không th i h n gi y phép ho c ch ng ch hành ngh có liên quan n vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng. Trư ng h p c n áp d ng hình th c ph t tư c quy n s d ng có th i h n ho c không th i h n m t s gi y phép c a quân nhân, công ch c qu c phòng, công nhân viên qu c phòng do quân i c p ho t ng vì m c ích qu c phòng, an ninh, thì ngư i có thNm quy n x ph t thông báo và ngh cơ quan c a Quân i ã c p gi y phép x lý;
 4. b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng. 3. Ngoài các hình th c x ph t chính và x ph t b sung quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng, tuỳ theo hành vi vi ph m s b áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép, tr l i di n tích t qu c phòng ã l n chi m; b) Bu c ch p hành các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s ; ch p hành vi c ăng ký vào ng ch sĩ quan d b ; ch p hành các quy nh v ki m tra ho c khám s c kho th c hi n nghĩa v quân s , tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b ; c) Bu c ch p hành l nh g i nh p ngũ, l nh g i i ào t o sĩ quan d b theo quy nh c a pháp lu t; d) Bu c ch p hành l nh g i t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n u; th c hi n ch ăng ký, huy ng phương ti n k thu t; ) Bu c ch p hành quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v chuNn b ng viên công nghi p, th c hi n nhi m v ng viên công nghi p; e) Bu c ph i t ch c l c lư ng dân quân t v theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; bu c ph i gi i tán l c lư ng dân quân t v t ch c trái pháp lu t. Chương 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU C PHÒNG, HÌNH TH C X PH T, M C PH T, BI N PHÁP KH C PH C H U QU M C 1: HÀNH VI VI PH M CÁC QUY NNH V TH C HI N NGHĨA V QUÂN S , PH C V T I NGŨ VÀ NG CH D BN; HÌNH TH C X PH T, M C PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU i u 6. Vi ph m các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s 1. Ph t c nh cáo i v i hành vi không ch p hành úng quy nh v ăng ký nghĩa v quân s mà ngư i 17 tu i trong năm thu c di n ph i ăng ký nghĩa v quân s . 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi không ch p hành úng nh ng quy nh v ăng ký l n u, ăng ký b sung, ăng ký di chuy n, ăng ký v ng m t dài h n, ăng ký nghĩa v quân s riêng, ăng ký ng ch d b sau khi xu t ngũ, ph c viên và ăng ký gi i ng ch d b theo quy nh v ăng ký nghĩa v quân s . 3. Ngoài vi c b x ph t, ngư i vi ph m i u này còn bu c ph i ch p hành các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s .
 5. i u 7. Vi ph m quy nh v ăng ký sĩ quan d b 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi khi chuy n n làm vi c ho c cư trú t i a phương mà không ăng ký vào ng ch sĩ quan d b t i cơ quan quân s a phương nơi cư trú ho c nơi óng tr s thư ng trú c a cơ quan t ch c, doanh nghi p. 2. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m còn bu c ph i ch p hành vi c ăng ký vào ng ch sĩ quan d b theo quy nh. i u 8. Vi ph m quy nh v ki m tra ho c khám s c kho th c hi n nghĩa v quân s 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi v ng m t khi có gi y g i ki m tra ho c khám s c kho th c hi n nghĩa v quân s mà không có lý do chính áng. 2. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi gian d i ho c mua chu c nhân viên y t làm sai l ch các y u t v s c kho nh m tr n tránh nghĩa v quân s . 3. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m kho n 1 và 2 i u này còn bu c ph i ch p hành các quy nh v ki m tra ho c khám s c kho theo k ho ch c a H i ng nghĩa v quân s . i u 9. Vi ph m quy nh v nh p ngũ 1. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không có m t úng th i gian ho c a i m quy nh ã ghi trong l nh g i nh p ngũ mà không có lý do chính áng. 2. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m còn bu c ph i ch p hành l nh g i nh p ngũ theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Làm trái ho c c n tr th c hi n các quy nh v nghĩa v quân s 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 400.000 ng i v i hành vi gây khó khăn ho c c n tr ngư i khác th c hi n các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s , th c hi n l nh g i nh p ngũ. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi gây khó khăn c n tr ngư i có trách nhi m thi hành các quy nh v th c hi n Lu t Nghĩa v quân s . 3. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi không b trí s p x p th i gian, không t o i u ki n cho công dân th c hi n ch ăng ký nghĩa v quân s , th c hi n vi c ki m tra ho c khám s c kho , l nh g i nh p ngũ; không báo cáo danh sách công dân nam gi i 17 tu i trong năm; không báo cáo s lư ng quân nhân d b và ngư i s n sàng nh p ngũ cơ quan t ch c mình úng th i gian mà Lu t Nghĩa v quân s ã quy nh.
 6. i u 11. Vi ph m quy nh v làm nghĩa v quân s ph c v t i ngũ 1. Ph t c nh cáo i v i hành vi ào ngũ khi ang làm nghĩa v quân s ph c v t i ngũ trong th i bình mà ơn v quân i c p trung oàn và tương ương ã g i gi y báo ào ngũ và c t quân s cho U ban nhân dân c p xã và cơ quan quân s c p huy n i v i ngư i vi ph m l n u là các i tư ng : thu c di n t m hoãn g i nh p ngũ ho c là ngư i ã liên t c ph c v trong quân i vư t th i h n ph c v t i ngũ theo Lu t Nghĩa v quân s ho c là n quân nhân. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi ào ngũ khi ang làm nghĩa v quân s ph c v t i ngũ trong th i bình, mà ơn v quân i c p trung oàn và tương ương ã g i gi y thông báo ào ngũ và c t quân s cho U ban nhân dân c p xã và cơ quan quân s c p huy n, i v i ngư i vi ph m l n u không thu c các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này.3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi ch a ch p, bao che quân nhân ào ngũ. i u 12. Vi ph m quy nh v ào t o sĩ quan d b 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi v ng m t t i a i m t p trung theo gi y g i ki m tra s c kho tuy n ch n ho c l nh g i i ào t o sĩ quan d b mà không có lý do chính áng. 2. Ph t ti n t 400.000 ng n 600.000 ng i v i hành vi không ch p hành gi y g i ki m tra s c kho tuy n ch n ho c l nh g i i ào t o sĩ quan d b . 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi gian d i ho c mua chu c nhân viên y t làm sai l ch các y u t v s c kho nh m tr n tránh th c hi n nghĩa v i ào t o sĩ quan d b . 4. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi c n tr ngư i khác ch p hành gi y g i ki m tra s c kho tuy n ch n ho c l nh g i i ào t o sĩ quan d b. 5. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m kho n 1, 2 và 3 i u này còn bu c ph i ch p hành gi y g i ki m tra s c kho tuy n ch n ho c l nh g i i ào t o sĩ quan d b. M C 2: HÀNH VI VI PH M V XÂY D NG L C LƯ NG D BN NG VIÊN; HÌNH TH C X PH T, M C PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU i u 13. Vi ph m quy nh v t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n u 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi không có m t úng th i gian và a i m ghi trong l nh g i t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n u, mà không có lý do chính áng. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi gây khó khăn ho c c n tr quân nhân d b th c hi n các quy nh v t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n u.
 7. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m kho n 1 i u này còn bu c ph i ch p hành l nh g i t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n u theo l nh c a cơ quan có thNm quy n. i u 14. Vi ph m quy nh v ăng ký phương ti n k thu t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi không ch p hành các ch , th t c ăng ký phương ti n k thu t thu c danh m c lo i phương ti n k thu t thu c di n huy ng b sung cho l c lư ng thư ng tr c c a quân i và b o m cho vi c hu n luy n, huy ng l c lư ng d b ng viên. 2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn bu c ph i th c hi n ch ăng ký phương ti n k thu t theo quy nh. i u 15. Vi ph m quy nh v huy ng phương ti n k thu t 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không ch p hành quy t nh ho c l nh huy ng phương ti n k thu t không x p trong các ơn v d b ng viên; b o m hu n luy n, di n t p, ki m tra ơn v d b ng viên trong th i bình. 2. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không ch p hành quy t nh ho c l nh huy ng phương ti n k thu t ã ư c x p trong ơn v d b ng viên ph c v hu n luy n, di n t p, ki m tra ơn v d b ng viên trong th i bình. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m kho n 1 và 2 i u này còn bu c ph i th c hi n quy t nh ho c l nh huy ng phương ti n k thu t. M C 3: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V NG VIÊN CÔNG NGHI P, QU N LÝ, S D NG TRANG THI T BN, CÔNG NGH , V T TƯ CHUYÊN D NG PH C V S N XU T QU C PHÒNG; HÌNH TH C X PH T, M C PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU i u 16. Vi ph m quy nh v s n xu t s n ph m ng viên công nghi p Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không b o m ti n s n xu t, s lư ng, ch t lư ng s n phNm ng viên công nghi p theo ch tiêu ng viên công nghi p. i u 17. Vi ph m quy nh v ng viên công nghi p 1. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi tr n tránh chuNn b ng viên công nghi p; không th c hi n nhi m v ng viên công nghi p ư c giao. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi không ch p hành quy t nh huy ng tham gia di n t p ng viên công nghi p.
 8. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m kho n 1, kho n 2 i u này còn bu c ph i ch p hành quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v chuNn b ng viên công nghi p; th c hi n nhi m v ng viên công nghi p; tham gia di n t p ng viên công nghi p i u 18. Vi ph m quy nh v qu n lý trang thi t b , s n ph m ph c v ng viên công nghi p 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi khai thác trái phép trang thi t b do Nhà nư c giao ph c v cho ng viên công nghi p; s d ng s n phNm ph c v ng viên công nghi p vào m c ích kinh doanh ho c m c ích khác khi chưa ư c phép c a c p có thNm quy n. 2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c s d ng s n phNm ph c v ng viên công nghi p vào m c ích kinh doanh còn b t ch thu tang v t. i u 19. Vi ph m quy nh v qu n lý, s d ng, v n chuy n trang thi t b , công ngh , v t tư chuyên d ng ph c v s n xu t qu c phòng 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không tuân th quy nh v b c d , v n chuy n d n n sai h ng, m t mát trang thi t b , công ngh , v t tư chuyên d ng ph c v s n xu t qu c phòng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi th t l c, làm m t, nh m l n d n n m t ng b ho c hư h ng, xu ng c p trang thi t b , công ngh , v t tư chuyên d ng ph c v s n xu t qu c phòng. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s d ng, khai thác trái phép trang thi t b , công ngh , v t tư chuyên d ng ph c v s n xu t qu c phòng. M C 4: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V XÂY D NG, S D NG VÀ HO T NG C A L C LƯ NG DÂN QUÂN T V ; HÌNH TH C X PH T, M C PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU i u 20. Vi ph m quy nh v xây d ng l c lư ng dân quân t v 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi tr n tránh tham gia dân quân t v , c n tr vi c xây d ng l c lư ng dân quân t v . 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v xây d ng l c lư ng dân quân t v . 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi t ch c l c lư ng dân quân t v trái pháp lu t. 4. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân ho c t ch c vi ph m kho n 1 i u này v n thu c di n tham gia dân quân t v ; vi ph m kho n 2 i u này còn bu c ph i t ch c l c lư ng dân quân t v theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; vi ph m kho n 3 i u này còn bu c ph i gi i tán l c lư ng dân quân t v t ch c trái pháp lu t.
 9. i u 21. Vi ph m quy nh v s d ng l c lư ng dân quân t v ; c n tr dân quân t v th c hi n nhi m v 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi s d ng l c lư ng dân quân t v làm nh ng vi c không úng ch c năng, nhi m v . 2. Ph t ti n t 700.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi c n tr cán b , chi n sĩ dân quân t v th c hi n nhi m v tu n tra, canh gác, truy b t k ph m pháp. i u 22. Vi ph m quy nh v qu n lý vũ khí, trang b 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi s d ng vũ khí trái phép ho c t ý cho ngư i khác mư n vũ khí (tr trư ng h p trong chi n u). 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi thi u trách nhi m hư h ng ho c làm m t vũ khí, trang b . 3. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m i u này còn có th b tư c quy n s d ng gi y phép s d ng vũ khí. M C 5: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V B O V CÔNG TRÌNH QU C PHÒNG VÀ KHU QUÂN S QU N LÝ T QU C PHÒNG; HÌNH TH C X PH T, M C PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU i u 23. Vi ph m quy nh ra, vào, i l i trong khu v c c m, khu v c b o v , vành ai an toàn c a công trình qu c phòng và khu quân s 1. Ph t c nh cáo i v i hành vi vô ý ra, vào, i l i trong khu v c c m, khu v c b o v , vành ai an toàn c a công trình qu c phòng và khu quân s không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. 2. Ph t ti n: a) T 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi c ý ra, vào, i l i trong khu v c b o v , vành ai an toàn c a công trình qu c phòng và khu quân s ; b) T 400.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi c ý ra, vào, i l i trong khu v c c m c a công trình qu c phòng và khu quân s . i u 24. Vi ph m quy nh v quay phim, ch p nh, o, v công trình qu c phòng và khu quân s 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi quay phim, ch p nh, o, v vành ai an toàn c a công trình qu c phòng và khu quân s không ư c phép c a c p có thNm quy n. 2. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi quay phim, ch p nh, o, v khu v c b o v c a công trình qu c phòng và khu quân s không ư c phép c a c p có thNm quy n.
 10. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi quay phim, ch p nh, o, v khu v c c m c a công trình qu c phòng và khu quân s không ư c phép c a c p có thNm quy n. 4. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m i u này còn b t ch thu tang v t, n u vi ph m kho n 2, kho n 3 i u này còn b t ch thu phương ti n dùng vi ph m. i u 25. Vi ph m quy nh v b o v bí m t công trình qu c phòng và khu quân s 1. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi loan truy n tin t c bí m t c a công trình qu c phòng và khu quân s ho c nơi có công trình qu c phòng và khu quân s . 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi tìm hi u v trí, tác d ng, k t c u, ghi chép các s li u có liên quan n công trình qu c phòng và khu quân s không úng ch c trách, nhi m v và không ư c c p có thNm quy n cho phép. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m kho n 2 i u này còn b t ch thu tang v t. i u 26. Vi ph m quy nh v b o v công trình qu c phòng và khu quân s 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi t thi t b làm nh hư ng n c u trúc, tác d ng, an toàn, bí m t c a công trình qu c phòng và khu quân s . 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) rác, ch t th i vào trong ho c bên c nh công trình qu c phòng; b) Khai thác v t li u, khoáng s n, c v t trong khu v c b o v , vành ai an toàn c a công trình qu c phòng và khu quân s . c) Ch t phá cây ng y trang c a công trình qu c phòng và khu quân s ; d) Xâm ph m c t m c, bi n báo khu v c công trình qu c phòng và khu quân s . 3. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi sau ây: a) hoá ch t, ch t c vào trong công trình qu c phòng; b) Khai thác v t li u, khoáng s n, c v t trên nóc, bên c nh, dư i áy công trình qu c phòng ho c trong khu v c c m c a công trình qu c phòng và khu quân s ; 4. Ph t ti n t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi xây d ng các công trình khi chưa ư c phép c a cơ quan có thNm quy n làm nh hư ng n công trình qu c phòng và khu quân s .
 11. 5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi phá d ho c làm hư h ng k t c u và thi t b c a công trình qu c phòng. 6. Ngoài vi c b ph t ti n cá nhân, t ch c vi ph m i u này còn bu c ph i tháo d thi t b , công trình xây d ng trái phép khôi ph c l i tình tr ng ban u c a công trình qu c phòng và khu quân s , b t ch thu tang v t. N u vi ph m i m b kho n 3 và kho n 5 i u này còn b t ch thu phương ti n dùng vi ph m. i u 27. Vi ph m quy nh v s d ng công trình qu c phòng 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s d ng thi t b , v t tư chuyên dùng c a công trình qu c phòng không úng m c ích. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi s d ng ho c c i t o công trình qu c phòng s d ng vào vi c khác không ư c c p có thNm quy n cho phép. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m i u này còn bu c ph i khôi ph c tình tr ng ban u c a công trình qu c phòng. i u 28. Vi ph m quy nh v qu n lý t qu c phòng 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi l n chi m t qu c phòng. 2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m i u này còn bu c ph i khôi ph c l i tình tr ng ban u, tr l i di n tích t qu c phòng ã l n chi m. M C 6: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V S D NG BI N S MÔ TÔ, Ô TÔ VÀ PHƯƠNG TI N V N T I QUÂN S ; HÌNH TH C X PH T, M C PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU i u 29. Vi ph m quy nh v s d ng bi n s mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân s 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi tàng tr các lo i bi n s mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân s trái phép (c bi n s th t và bi n s gi ). 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi s d ng các lo i bi n s mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân s trái phép (c bi n s th t và bi n s gi ). 3. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, bán trái phép các lo i bi n s mô tô, ô tô và các phương ti n v n t i quân s . 4. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b áp d ng các hình th c x ph t b sung sau: a) Vi ph m kho n 1, kho n 2 i u này b t ch thu tang v t;
 12. b) Vi ph m kho n 3 i u này b t ch thu tang v t, phương ti n dùng vi ph m. i u 30. Vi ph m quy nh v s d ng mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân s 1. Ph t ti n t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi gi danh mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân s . 2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m i u này còn b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe, gi y phép i u khi n phương ti n v n t i quân s trong th i h n t 90 ngày n 180 ngày. M C 7: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V S D NG, MUA BÁN, S N XU T QUÂN TRANG; HÌNH TH C X PH T, M C PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU i u 31. Vi ph m quy nh v s d ng quân trang 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi i mũ có g n quân hi u, m c quân ph c có g n c p hi u, phù hi u, cành tùng, sao, mang m c và s d ng các lo i quân trang khác trái phép. 2. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m còn b t ch thu tang v t. i u 32. Vi ph m quy nh v qu n lý quân trang 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi tàng tr , buôn bán, i trái phép các lo i quân hi u, c p hi u, phù hi u, cành tùng, mũ kêpi, mũ dã chi n, l ph c, quân ph c thư ng dùng, quân ph c dã chi n, quân ph c nghi p v và các lo i quân trang khác. 2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b t ch thu tang v t. i u 33. Vi ph m quy nh v s n xu t quân trang 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, làm gi các lo i quân hi u, c p hi u, phù hi u, cành tùng, mũ kêpi, mũ dã chi n, l ph c, quân ph c thư ng dùng, quân ph c dã chi n, quân ph c nghi p v và các lo i quân trang khác. 2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b t ch thu tang v t, phương ti n dùng vi ph m. i u 34. Vi ph m quy nh v s d ng phù hi u, bi n công tác, c hi u dành riêng cho quân i khi làm nhi m v 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s d ng trái phép các lo i phù hi u, bi n công tác, c hi u dành riêng cho quân i khi làm nhi m v . 2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b t ch thu tang v t.
 13. i u 35. Vi ph m quy nh v qu n lý phù hi u, bi n công tác, c hi u dành riêng cho quân i khi làm nhi m v 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i hành vi mua bán trái phép các lo i phù hi u, bi n công tác, c hi u dành riêng cho quân i khi làm nhi m v . 2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b t ch thu tang v t. i u 36. Vi ph m quy nh v s n xu t phù hi u, bi n công tác, c hi u dành riêng cho quân i khi làm nhi m v 1. Ph t ti n t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s n xu t trái phép, làm gi các lo i phù hi u, bi n công tác, c hi u dành riêng cho quân i khi làm nhi m v . 2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b t ch thu tang v t, phương ti n dùng vi ph m. Chương 3: TH M QUY N VÀ TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU C PHÒNG i u 37. Th m quy n x ph t c a Ch t ch U ban nhân dân các c p Ch t ch U ban nhân dân các c p có thNm quy n x ph t theo quy nh t i các i u 28, i u 29 và i u 30 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính trong ph m vi a bàn do mình qu n lý i v i các hành vi vi ph m và các bi n pháp kh c ph c h u qu khi x ph t vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này. i u 38. Th m quy n x ph t c a Thanh tra qu c phòng 1. Thanh tra qu c phòng có thNm quy n x ph t các vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này và các vi ph m hành chính trong vi c qu n lý, s d ng nhà , t do quân i ang qu n lý theo các quy nh c a Chính ph . 2. Thanh tra viên qu c phòng ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng; d) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Chương II Ngh nh này. 3. Chánh Thanh tra qu c phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, có quy n: a) Ph t c nh cáo;
 14. b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung, các bi n pháp kh c ph c h u qu khi x ph t vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này. 4. Chánh Thanh tra B Qu c phòng có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 30.000.000 ng; c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung, các bi n pháp kh c ph c h u qu khi x ph t vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này. i u 39. Th m quy n x ph t c a Công an nhân dân Công an nhân dân có thNm quy n x ph t theo quy nh t i i u 31 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i M c 6, M c 7 và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu khi x ph t vi ph m quy nh t i M c 6, M c 7 Chương II Ngh nh này. i u 40. Th m quy n x ph t c a Qu n lý th trư ng Qu n lý th trư ng có thNm quy n x ph t theo quy nh t i i u 37 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i M c 7 và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu khi x ph t vi ph m quy nh t i M c 7 Chương II Ngh nh này. i u 41. Th m quy n x ph t c a B i Biên phòng B i Biên phòng có thNm quy n x ph t theo quy nh t i i u 32 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i M c 5, M c 6 và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i M c 5, M c 6 Chương II Ngh nh này i v i các hành vi vi ph m trong khu v c qu n lý c a B i Biên phòng. i u 42. Th m quy n x ph t c a C nh sát bi n C nh sát bi n có thNm quy n x ph t theo quy nh t i i u 33 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i M c 6 và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu khi x ph t vi ph m quy nh t i M c 6 Chương II Ngh nh này i v i các hành vi vi ph m trong khu v c qu n lý c a C nh sát bi n. i u 43. U quy n và nguyên t c phân nh th m quy n x ph t 1. U quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng áp d ng theo quy nh t i i u 41 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 14 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 (dư i ây g i t t là Ngh nh s 134/2003/N -CP).
 15. 2. Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng áp d ng theo i u 42 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 13 Ngh nh s 134/2003/N -CP. i u 44. Thu n p ti n ph t Cá nhân, t ch c b ph t ti n ph i n p ti n ph t úng th i h n và t i nơi ghi trong quy t nh x ph t, tr trư ng h p ã n p ti n ph t t i ch theo quy nh t i i u 54 và kho n 2 i u 58 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ư c nh n biên lai thu ti n ph t. N u tr n tránh ho c không n p úng th i h n thì b cư ng ch thi hành theo quy nh c a pháp lu t. Vi c thu nh n ti n ph t ph i s d ng biên lai do B Tài chính phát hành theo quy nh hi n hành. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n vi c thu và s d ng ti n ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng. i u 45. Trình t , th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng 1. Trình t , th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng ph i th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Th t c t ch thu và x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng, th c hi n theo i u 60, i u 61 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Các tài li u liên quan n vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng ph i lưu gi y t i cơ quan x ph t. Biên b n vi ph m hành chính ư c l p theo quy nh t i i u 55 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và m u quy nh t i Ngh nh s 134/2003/N -CP, tr trư ng h p x lý theo th t c ơn gi n quy nh t i i u 54 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Nh ng vi ph m quy nh v th c hi n Lu t Nghĩa v quân s , xây d ng l c lư ng d b ng viên, xây d ng và s d ng dân quân t v , thì Ch huy trư ng Ban Ch huy quân s c p xã, ngư i Ch huy cơ quan quân s c p huy n, c p t nh k t h p v i cơ quan công an cùng c p l p biên b n ki n ngh v i Ch t ch U ban nhân dân c p mình x ph t theo thNm quy n. i u 46. Ch p hành quy t nh x ph t và cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng quy nh t i Ngh nh này ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t nh x ph t trong th i h n mư i ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. N u cá nhân, t ch c b x ph t không t nguy n ch p hành thì b cư ng ch thi hành theo i u 66 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Ngư i có thNm quy n ư c quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 7 và kho n 8 i u 67 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính có quy n ra quy t nh cư ng ch và t ch c vi c cư ng ch .
 16. 3. Khi áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng, cơ quan và ngư i có thNm quy n ph i tuân th trình t , th t c cư ng ch theo quy nh c a pháp lu t. M u quy t nh cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 134/2003/N -CP. 4. L c lư ng C nh sát nhân dân có trách nhi m b o m tr t t , an toàn trong quá trình thi hành quy t nh cư ng ch c a U ban nhân dân cùng c p ho c quy t nh cư ng ch c a các cơ quan khác c a Nhà nư c khi ư c các cơ quan ó yêu c u và ph i h p v i các cơ quan nhà nư c khác t ch c thi hành quy t nh cư ng ch c a các cơ quan ó khi ư c yêu c u. 5. L c lư ng ki m soát quân s thi hành quy t nh cư ng ch c a Chánh Thanh tra qu c phòng các c p. 6. Cá nhân, t ch c b cư ng ch ph i ch u m i chi phí v vi c t ch c th c hi n các bi n pháp cư ng ch . i u 47. Áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính 1. ngăn ch n k p th i các vi ph m hành chính và b o m vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng, ngư i có thNm quy n có th áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính theo i u 43 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. ThNm quy n, trình t , th t c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và m b o vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 44, 45, 46, 47, 48, 49 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 15 Ngh nh s 134/2003/N -CP. M u biên b n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 134/2003/N -CP. Chương 4 : KHI U N I, T CÁO i u 48. Khi u n i, t cáo Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t vi ph m hành chính, quy t nh áp d ng bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x lý vi ph m hành chính. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v hành vi trái pháp lu t trong x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng. Th t c khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i t cáo.
 17. Chương 5 : KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 49. Khen thư ng Cá nhân, t ch c có thành tích trong vi c cung c p thông tin, phát hi n, ngăn ch n, x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. i u 50. X lý vi ph m 1. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, x ph t quá thNm quy n quy nh thì tuỳ theo m c tính ch t vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i b x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng n u có hành vi c n tr , ch ng ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành quy t nh x ph t ho c có nh ng hành vi vi ph m khác thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6 : I U KHO N THI HÀNH i u 51. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 24/CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng. i u 52. Hư ng d n thi hành B trư ng B Qu c phòng trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 53. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản