Nghị định số 152/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
94
lượt xem
4
download

Nghị định số 152/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 152/2005/NĐ-CP về việc quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 152/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 152/2005/NĐ-CP Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2005 NGH Đ NH QUY Đ NH V X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C GIAO THÔNG ĐƯ NG B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh L c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 28 tháng 01 năm 1989 và Pháp l nh s a đ i Đi u 6 Pháp l nh L c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 06 tháng 7 năm 1995; Theo đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B Công an, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng và ph m vi đi u ch nh 1. Ngh đ nh này quy đ nh v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t , giao thông đư ng b và qu n lý, b o v công trình đư ng b (sau đây g i t t là vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b ). 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b là nh ng hành vi c a cá nhân, t ch c vi ph m quy đ nh c a pháp lu t trong lĩnh v c giao thông đư ng b m t cách c ý ho c vô ý mà không ph i là t i ph m và theo quy đ nh c a pháp lu t ph i b x ph t vi ph m hành chính, bao g m: a) Các hành vi vi ph m quy t c giao thông đư ng b ; b) Các hành vi vi ph m quy đ nh v k t c u h t ng giao thông đư ng b ; c) Các hành vi vi ph m quy đ nh v phương ti n tham gia giao thông đư ng b ; d) Các hành vi vi ph m quy đ nh v ngư i đi u khi n phương ti n tham gia giao thông đư ng b ; đ) Các hành vi vi ph m quy đ nh v v n t i đư ng b ; e) Các hành vi vi ph m khác có liên quan đ n giao thông đư ng b . Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng
 2. 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b b x ph t hành chính theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b trên lãnh th C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam b x ph t theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. Trư ng h p Đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác thì áp d ng theo quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. 3. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b thì b x lý theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Máy kéo là lo i xe g m ph n đ u kéo đư c lái b ng càng ho c vô lăng và rơ-moóc đư c kéo theo (có th tháo r i v i ph n đ u kéo). 2. Các lo i xe tương t ô tô là lo i phương ti n giao thông đư ng b ch y b ng đ ng cơ có t hai tr c bánh xe tr lên, có ph n đ ng cơ và thùng hàng l p trên cùng m t sát xi, ví d như xe công nông đ u ngang, các xe l p ráp t n d ng t các t ng thành ô tô cũ... 3. Các lo i xe tương t mô tô là phương ti n giao thông đư ng b ch y b ng đ ng cơ, có 3 hai ho c ba bánh, có dung tích làm vi c t 50 cm tr lên, có v n t c thi t k l n nh t l n hơn 50 km/h, có kh i lư ng b n thân t i đa là 400 kg. 4. Xe máy đi n là xe cơ gi i có hai bánh di chuy n b ng đ ng cơ đi n, có v n t c thi t k l n nh t l n hơn 50 km/h. 5. Xe đ p đi n là xe cơ gi i có hai bánh di chuy n b ng đ ng cơ đi n, có v n t c thi t k l n nh t nh hơn ho c b ng 50 km/h và khi t t máy thì đ p xe đi đư c. Đi u 4. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính và áp d ng bi n pháp khác 1. M i vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b ph i đư c phát hi n k p th i và ph i b đình ch ngay. Vi c x ph t ph i th c hi n theo đúng quy đ nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, Ngh đ nh s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, các quy đ nh c a Ngh đ nh này và ph i đư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t đ . M i h u qu do hành vi vi ph m gây ra ph i đư c kh c ph c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân, t ch c ch b x ph t hành chính khi có vi ph m hành chính đư c quy đ nh c th t i Ngh đ nh này. 3. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b ph i do ngư i có th m quy n đư c quy đ nh t i các Đi u 44, 45, 46 và Đi u 47 c a Ngh đ nh này ti n hành. 4. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t m t l n. 5. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. N u hình th c x ph t là ph t ti n thì đư c c ng l i thành m c ph t chung và ch ra m t quy t đ nh x ph t. 6. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m đ u b x ph t.
 3. 7. Khi quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính, ngư i có th m quy n x ph t ph i căn c vào tính ch t, m c đ vi ph m, nhân thân c a ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng quy đ nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, căn c hành vi vi ph m, hình th c và m c ph t đ i v i hành vi vi ph m đư c quy đ nh t i Ngh đ nh này đ quy t đ nh hình th c, bi n pháp x lý thích h p. 8. Không x ph t vi ph m hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính đáng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành chính trong khi đang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng đi u khi n hành vi c a mình. Đi u 5. Hình th c x ph t vi ph m hành chính 1. Đ i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b đư c quy đ nh t i Ngh đ nh này, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau đây: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n t i đa đ n 30 tri u đ ng đ i v i các hành vi vi ph m trong lĩnh v c giao thông đư ng b . Khi áp d ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t c th đ i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t quy đ nh đ i v i hành vi đó; n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng th p hơn m c trung bình nhưng không đư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên cao hơn m c trung bình nhưng không đư c vư t quá m c t i đa c a khung ti n ph t. 2. Tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau đây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thu c th m quy n; b) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính. 3. Ngoài hình th c x ph t chính, hình th c x ph t b sung quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u này, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau đây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i do hành vi vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; b) Các bi n pháp khác đư c quy đ nh t i Ngh đ nh này. Đi u 6. Đánh d u s l n vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c giao thông đư ng b c a lái xe 1. Đánh d u s l n vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c giao thông đư ng b trên gi y phép lái xe quy đ nh t i Ngh đ nh này là bi n pháp qu n lý, theo dõi quá trình vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c giao thông đư ng b c a ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b ; n u gi y phép lái xe b đánh d u 2 l n vi ph m thì ph i thi l i Lu t Giao thông đư ng b khi đ i gi y phép lái xe; n u b đánh d u 3 l n vi ph m thì gi y phép lái xe h t giá tr s d ng, ngư i lái xe ph i thi l i Lu t Giao thông đư ng b và th c hành lái xe đ đư c c p gi y phép lái xe m i. Sau đây bi n pháp này g i t t là đánh d u s l n vi ph m.
 4. 2. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Công an ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n v trách nhi m và quan h ph i h p gi a các cơ quan ch c năng c a hai ngành trong vi c theo dõi, qu n lý gi y phép lái xe b đánh d u s l n vi ph m đ i v i ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b . Đi u 7. T m gi phương ti n giao thông đư ng b vi ph m hành chính 1. Đ ngăn ch n hành vi vi ph m ho c xác minh tình ti t làm căn c cho vi c x lý, ngư i có th m quy n t m gi phương ti n vi ph m ph i ra quy t đ nh t m gi phương ti n vi ph m trư c khi ra quy t đ nh x ph t đ i v i nh ng hành vi vi ph m đư c quy đ nh t i các đi u, kho n, đi m sau đây c a Ngh đ nh này: a) T m gi phương ti n trong th i h n 3 (ba) ngày đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u 13; b) T m gi phương ti n trong th i h n 10 (mư i) ngày đ i v i các hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m c, đi m e kho n 4, kho n 7, kho n 8 Đi u 12; đi m c kho n 4, đi m a kho n 5, kho n 7, kho n 8, đi m d kho n 9 Đi u 13; đi m a, đi m c kho n 3, kho n 4 Đi u 15; kho n 4, kho n 8 Đi u 23; kho n 4 Đi u 24; đi m b kho n 3, kho n 4 Đi u 27; kho n 1, đi m a kho n 2, đi m a kho n 3, kho n 5 Đi u 28; kho n 2 Đi u 30; đi m d kho n 4, kho n 5 Đi u 31; kho n 3 Đi u 32; đi m a, đi m đ kho n 3 Đi u 36; c) T m gi phương ti n trong th i h n 30 (ba mươi) ngày đ i v i các hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 9 Đi u 12; đi m a, đi m b, đi m c kho n 9, kho n 10 Đi u 13; kho n 5 Đi u 23; kho n 6 Đi u 28; kho n 2, kho n 4, kho n 5, kho n 6 Đi u 38. 2. Ngoài nh ng trư ng h p t m gi phương ti n vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, ngư i có th m quy n t m gi phương ti n vi ph m còn có th quy t đ nh t m gi phương ti n vi ph m đ i v i các hành vi vi ph m khác trong lĩnh v c giao thông đư ng b theo quy đ nh t i Đi u 46 và kho n 3 Đi u 57 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 8. Nguyên t c xác đ nh th m quy n x ph t vi ph m hành chính 1. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy đ nh c a Ngh đ nh này là th m quy n áp d ng đ i v i m t hành vi vi ph m hành chính. Trong trư ng h p ph t ti n thì th m quy n x ph t đư c xác đ nh căn c vào m c t i đa c a khung ti n ph t quy đ nh đ i v i t ng hành vi vi ph m c th . 2. Trong trư ng h p x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì quy n x ph t đư c xác đ nh theo nguyên t c sau đây: a) N u hình th c, m c x ph t đư c quy đ nh đ i v i t ng hành vi đ u thu c th m quy n c a ngư i x ph t thì th m quy n x ph t v n thu c ngư i đó; b) N u hình th c, m c x ph t đư c quy đ nh đ i v i m t trong các hành vi vư t quá th m quy n c a ngư i x ph t thì ngư i đó ph i chuy n v vi ph m đ n c p có th m quy n x ph t; c) Trong trư ng h p vi ph m hành chính thu c th m quy n x ph t c a nhi u ngư i thì vi c x ph t do ngư i th lý đ u tiên th c hi n. Đi u 9. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông đư ng b là m t năm, k t ngày hành vi vi ph m hành chính đư c th c hi n. N u quá th i h n nêu trên thì không x ph t nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy đ nh t i đi m a, đi m b kho n 3 Đi u 12 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 5. 2. Trong th i h n m t năm, cá nhân, t ch c l i th c hi n hành vi vi ph m hành chính m i trong lĩnh v c giao thông đư ng b ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i h n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính đư c tính l i k t th i đi m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c th i đi m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. Đi u 10. Trách nhi m c a ngư i có th m quy n x ph t Ngư i có th m quy n x ph t hành chính ph i x ph t đúng ngư i, đúng hành vi vi ph m, đúng th m quy n, đúng pháp lu t; n u l m d ng quy n h n dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không đúng m c, x ph t quá quy n h n quy đ nh thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 11. Trách nhi m c a cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m 1. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m các quy đ nh trong lĩnh v c giao thông đư ng b ph i tuân th quy t đ nh x ph t c a ngư i có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m các quy đ nh trong lĩnh v c giao thông đư ng b mà có hành vi ngăn c n, ch ng đ i ngư i thi hành công v ho c dùng th đo n gian d i, h i l đ tr n tránh s ki m tra, ki m soát ho c x lý vi ph m c a ngư i thi hành công v thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 2: X PH T HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI VI PH M QUY T C GIAO THÔNG ĐƯ NG B Đi u 12. X ph t ngư i đi u khi n, ngư i ng i trên xe ô tô và các lo i xe tương t ô tô vi ph m quy t c giao thông đư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 đ ng đ n 30.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Ngư i đi u khi n xe, ngư i ng i hàng gh phía trư c trong xe ô tô có trang b dây an toàn mà không th t dây an toàn khi xe đang ch y; b) Đi u khi n xe ch y quá t c đ quy đ nh t 05 km/h đ n dư i 10 km/h. 2. Ph t ti n t 40.000 đ ng đ n 80.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Không ch p hành hi u l nh, ch d n c a bi n báo hi u, v ch k đư ng, tr các hành vi vi ph m quy đ nh đi m a, đi m b, đi m c kho n 3; đi m g kho n 4; đi m a, đi m b kho n 5; đi m d, đi m e kho n 6 Đi u này thì b x ph t theo các đi m, kho n đó; b) Chuy n hư ng không như ng đư ng cho ngư i đi b t i nơi có v ch k đư ng dành cho ngư i đi b qua đư ng ho c cho ngư i đi u khi n xe thô sơ đang đi trên ph n đư ng dành cho h ; c) Lùi xe không quan sát ho c không có tín hi u báo trư c. 3. Ph t ti n t 80.000 đ ng đ n 120.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây:
 6. a) Chuy n làn đư ng không đúng nơi cho phép ho c không có tín hi u báo trư c; b) Quay đ u xe t i nơi c m quay đ u xe, trên ph n đư ng dành cho ngư i đi b qua đư ng; c) Lùi xe đư ng m t chi u, khu v c c m d ng, trên ph n đư ng dành cho ngư i đi b qua đư ng, nơi đư ng b giao nhau, nơi đư ng b giao c t đư ng s t, nơi t m nhìn b che khu t, nơi c m quay đ u xe; d) Khi d ng xe, đ xe không có tín hi u báo cho ngư i đi u khi n phương ti n khác bi t; đ) D ng xe, đ xe trên ph n đư ng xe ch y đo n đư ng ngoài đô th nơi có l đư ng r ng; d ng xe, đ xe không sát mép đư ng phía bên ph i theo chi u đi nơi đư ng có l đư ng h p ho c không có l đư ng; d ng xe, đ xe không đúng v trí quy đ nh nh ng đo n đư ng ngoài đô th đã có b trí nơi d ng xe, đ xe; đ xe trên d c không chèn bánh; e) D ng xe, đ xe t i các v trí: bên trái đư ng m t chi u; trên đo n đư ng cong ho c g n đ u d c nơi t m nhìn b che khu t; trên c u, g m c u vư t, song song v i m t xe khác đang d ng, đ ; nơi đư ng giao nhau; nơi d ng c a xe buýt; nơi ph n đư ng có b r ng ch đ cho m t làn xe; trong ph m vi an toàn c a đư ng s t; che khu t các bi n báo hi u đư ng b ; g) R i v trí lái khi d ng xe; m c a xe, đ c a xe m không b o đ m an toàn; không đ t báo hi u cho ngư i đi u khi n phương ti n khác bi t khi đ xe chi m m t ph n đư ng xe ch y; h) D ng xe, đ xe lòng đư ng đô th trái quy đ nh c a pháp lu t; d ng xe, đ xe trên đư ng xe đi n; i) Không g n bi n báo hi u phía trư c xe kéo ho c phía sau xe đư c kéo; không n i ch c ch n, an toàn gi a xe kéo và xe đư c kéo khi kéo nhau; xe kéo rơ-moóc không có bi n báo hi u theo quy đ nh; k) B m còi ho c gây n ào, ti ng đ ng l n làm nh hư ng đ n s yên tĩnh trong đô th và khu đông dân cư trong th i gian t 22 gi đ n 5 gi ; tr các xe ưu tiên đang đi làm nhi m v theo quy đ nh; l) Không gi kho ng cách an toàn đ i v i xe ch y li n trư c theo quy đ nh khi xe ch y trên đư ng cao t c. 4. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Đi u khi n xe không đi bên ph i theo chi u đi c a mình; đi không đúng ph n đư ng ho c làn đư ng quy đ nh; b) Đ xe lòng đư ng, hè ph trái quy đ nh c a pháp lu t; c) Vư t bên ph i xe khác trong trư ng h p không đư c phép; d) Không như ng đư ng cho xe xin vư t khi có đ đi u ki n an toàn; không như ng đư ng cho xe đi trên đư ng ưu tiên, đư ng chính t b t kỳ hư ng nào t i t i nơi đư ng giao nhau; đ) Đ ngư i ng i trên bu ng lái quá s lư ng quy đ nh; e) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i đi u khi n giao thông ho c ngư i ki m soát giao thông; hi u l nh c a đèn tín hi u giao thông;
 7. g) Quay đ u xe trên c u, đ u c u, g m c u vư t, đư ng ng m, đư ng h p, đo n đư ng cong t m nhìn b che khu t; h) B m còi, rú ga liên t c; b m còi hơi, s d ng đèn chi u xa trong đô th , khu đông dân cư; tr các xe ưu tiên đang đi làm nhi m v theo quy đ nh; i) Không tuân th quy t c, hư ng d n c a ngư i đi u khi n giao thông khi qua phà, c u phao ho c nơi ùn t c giao thông; k) Không gi m t c đ và như ng đư ng khi đi u khi n xe ch y t trong ngõ, đư ng nhánh ra đư ng chính ho c ngư c l i. 5. Ph t ti n t 300.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Đi vào đư ng c m, khu v c c m, đi ngư c chi u c a đư ng m t chi u; tr các xe ưu tiên đang đi làm nhi m v kh n c p theo quy đ nh; b) Vư t t i nơi c m vư t; không có báo hi u trư c khi vư t; chuy n hư ng đ t ng t ngay trư c đ u xe khác; c) Không s d ng đ đèn chi u sáng v ban đêm ho c s d ng đèn chi u xa khi tránh nhau v ban đêm; d) Tránh xe không đúng quy đ nh; không như ng đư ng theo quy đ nh t i nơi đư ng h p, đư ng d c, nơi có chư ng ng i v t; đ) Xe không đư c quy n ưu tiên s d ng tín hi u còi, c , đèn c a xe ưu tiên; xe đư c quy n ưu tiên s d ng tín hi u còi, c , đèn c a xe ưu tiên không đúng quy đ nh; e) Không như ng đư ng ho c gây c n tr xe ưu tiên; g) Quay đ u xe t i nơi đư ng b giao c t đư ng s t; không tuân th các quy đ nh v d ng xe, đ xe t i nơi đư ng b giao c t đư ng s t; h) Xe ô tô kéo theo t hai xe ô tô khác tr lên; xe ô tô đ y xe khác; xe ô tô kéo xe thô sơ, mô tô, xe g n máy ho c kéo lê v t trên đư ng; xe kéo rơ- moóc, sơ mi rơ-moóc kéo theo rơ- moóc ho c xe khác; i) Ch ngư i trên xe đư c kéo, tr ngư i đi u khi n; k) Ch quá t 2 ngư i tr lên trên xe đ n 9 ch ng i; ch quá 3 ngư i trên xe 10 ch ng i đ n xe 15 ch ng i; ch quá 4 ngư i trên xe 16 ch ng i đ n xe 30 ch ng i; ch quá 6 ngư i trên xe trên 30 ch ng i. 6. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Đi u khi n xe ch y quá t c đ quy đ nh t 10 km/h đ n 20 km/h; b) D ng xe, đ xe trái quy đ nh gây ùn t c giao thông; c) D ng xe, đ xe, m c a xe không b o đ m an toàn gây tai n n;
 8. d) Ch y trong h m đư ng b không s d ng đ đèn chi u sáng ho c s d ng đèn chi u xa; lùi xe, quay đ u xe trong h m đư ng b ; d ng xe, đ xe, vư t xe trong h m đư ng b không đúng nơi quy đ nh; đ) Không th c hi n bi n pháp b o đ m an toàn theo quy đ nh khi xe ô tô b hư h ng ngay t i nơi đư ng b giao c t đư ng s t; e) Không tuân th các quy đ nh khi vào ho c ra đư ng cao t c; không tuân th quy đ nh v t c đ t i đa, t c đ t i thi u khi ch y trên đư ng cao t c; d ng xe, đ xe trên ph n đư ng xe ch y trên đư ng cao t c; quay đ u xe, lùi xe trên đư ng cao t c; chuy n làn đư ng không đúng nơi cho phép ho c không có tín hi u báo trư c khi ch y trên đư ng cao t c; g) Ch quá t 4 ngư i tr lên trên xe 10 ch ng i đ n xe 15 ch ng i; ch quá t 5 ngư i tr lên trên xe 16 ch ng i đ n xe 30 ch ng i; ch quá t 6 ngư i tr lên trên xe trên 30 ch ng i. 7. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Đi u khi n xe ch y quá t c đ quy đ nh trên 20 km/h; b) S d ng rư u, bia mà trong máu ho c hơi th có n ng đ c n quá quy đ nh ho c s d ng ch t kích thích khác mà pháp lu t c m ho c không ch p hành yêu c u ki m tra n ng đ c n c a ngư i ki m soát giao thông; c) Khi x y ra tai n n giao thông không d ng l i, không gi nguyên hi n trư ng; b tr n không đ n trình báo v i cơ quan có th m quy n, không tham gia c p c u ngư i b n n; d) Ch y quá t c đ quy đ nh gây tai n n giao thông ho c không gi đúng kho ng cách an toàn gi a 2 xe theo quy đ nh, gây tai n n giao thông. 8. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi đi u khi n xe l ng lách, đu i nhau trên đư ng b . 9. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 8 Đi u này mà gây tai n n ho c không ch p hành l nh d ng xe c a ngư i thi hành công v ho c ch ng đ i ngư i thi hành công v . 10. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i đi u khi n xe vi ph m còn b áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp sau đây: a) Vi ph m đi m đ kho n 5 Đi u này b t ch thu còi, c , đèn trái quy đ nh; b) Vi ph m đi m a, đi m b, đi m c kho n 7; kho n 8 Đi u này b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe 30 (ba mươi) ngày; c) Vi ph m kho n 9 Đi u này ho c tái ph m kho n 8 Đi u này b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe không th i h n; d) Vi ph m đi m g, đi m h, đi m i kho n 5; kho n 6; đi m a, đi m b, đi m c kho n 7; kho n 8 Đi u này b đánh d u s l n vi ph m. Đi u 13. X ph t ngư i đi u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy, xe máy đi n và các lo i xe tương t mô tô vi ph m quy t c giao thông đư ng b
 9. 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 đ ng đ n 20.000 đ ng đ i v i hành vi đi u khi n xe ch y quá t c đ quy đ nh t 05 km/h đ n dư i 10 km/h. 2. Ph t ti n t 20.000 đ ng đ n 40.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy không đ i mũ b o hi m khi đi trên đư ng quy đ nh ph i đ i mũ b o hi m. 3. Ph t ti n t 40.000 đ ng đ n 60.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Đi u khi n xe không đi bên ph i theo chi u đi c a mình; đi không đúng ph n đư ng, làn đư ng quy đ nh ho c đi u khi n xe đi trên hè ph ; b) Không ch p hành hi u l nh, ch d n c a bi n báo hi u, v ch k đư ng, tr các hành vi vi ph m quy đ nh đi m a kho n 4; đi m c kho n 5; đi m c kho n 6; đi m đ kho n 7 Đi u này thì b x ph t theo các đi m, kho n đó; c) Không báo hi u trư c khi xin vư t; d) Chuy n hư ng không như ng đư ng cho ngư i đi b t i nơi có v ch k đư ng dành cho ngư i đi b qua đư ng ho c cho ngư i đi u khi n xe thô sơ đang đi trên ph n đư ng dành cho h ; đ) Lùi xe mô tô ba bánh không quan sát ho c không có tín hi u báo trư c; e) Dùng đèn chi u xa khi tránh nhau v ban đêm; g) Quay đ u xe t i nơi c m quay đ u xe; h) Ngư i đang đi u khi n xe s d ng ô, đi n tho i di đ ng; ngư i ng i trên xe s d ng ô; i) T t p t 3 (ba) xe tr lên lòng đư ng, trên c u, trong h m đư ng b ; k) D ng xe, đ xe trên ph n đư ng xe ch y đo n đư ng ngoài đô th nơi có l đư ng; d ng xe, đ xe lòng đư ng đô th gây c n tr giao thông; d ng xe, đ xe nơi có bi n c m d ng, c m đ ; d ng xe, đ xe trên đư ng xe đi n; d ng xe, đ xe trên c u; không th c hi n đúng các quy đ nh d ng xe, đ xe t i nơi đư ng b giao c t đư ng s t; l) Không như ng đư ng cho xe xin vư t khi có đ đi u ki n an toàn; không như ng đư ng cho xe đi trên đư ng ưu tiên, đư ng chính t b t kỳ hư ng nào t i t i nơi đư ng giao nhau; m) Không tuân th quy t c, hư ng d n c a ngư i đi u khi n giao thông khi qua phà, c u phao; n) Không gi kho ng cách an toàn đ i v i xe ch y li n trư c xe c a mình theo quy đ nh khi xe ch y trên đư ng cao t c. 4. Ph t ti n t 60.000 đ ng đ n 100.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Chuy n làn đư ng không đúng nơi đư c phép ho c không có tín hi u báo trư c; b) Đ xe lòng đư ng, hè ph trái quy đ nh c a pháp lu t; c) Không tuân th hư ng d n c a ngư i đi u khi n giao thông t i nơi ùn t c giao thông; d) Ch quá s ngư i quy đ nh, tr trư ng h p ch ngư i b nh đi c p c u, áp gi i ngư i ph m t i;
 10. đ) Đi u khi n xe ch y dàn hàng ngang t 3 (ba) xe tr lên; e) Không s d ng đèn chi u sáng v ban đêm ho c khi sương mù, th i ti t x u h n ch t m nhìn; g) Tránh xe, vư t xe không đúng quy đ nh; không như ng đư ng theo quy đ nh t i các nơi đư ng h p, đư ng d c, nơi có chư ng ng i v t; h) B m còi trong th i gian t 22 gi đ n 5 gi , s d ng đèn chi u xa trong đô th , khu đông dân cư, tr các xe ưu tiên đang đi làm nhi m v theo quy đ nh; i) Không gi m t c đ và như ng đư ng khi đi u khi n xe ch y t trong ngõ, đư ng nhánh ra đư ng chính ho c ngư c l i; k) Ngư i đi u khi n xe ho c ngư i ng i trên xe kéo đ y xe khác, v t khác, d n d t súc v t, mang vác, ch v t c ng k nh. 5. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 200.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i đi u khi n giao thông ho c ngư i ki m soát giao thông; hi u l nh c a đèn tín hi u giao thông; b) Không như ng đư ng ho c gây c n tr xe ưu tiên; vư t bên ph i trong các trư ng h p không đư c phép; c) Đi vào đư ng c m, khu v c c m; đi ngư c chi u c a đư ng m t chi u, tr trư ng h p xe ưu tiên đang đi làm nhi m v kh n c p theo quy đ nh; d) B m còi, rú ga liên t c trong đô th , khu đông dân cư, tr các xe ưu tiên đang đi làm nhi m v theo quy đ nh; đ) Xe không đư c quy n ưu tiên s d ng tín hi u còi, c , đèn c a xe ưu tiên; xe đư c quy n ưu tiên s d ng tín hi u còi, c , đèn c a xe ưu tiên không đúng quy đ nh; 6. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Đi u khi n xe ch y quá t c đ quy đ nh t 10 km/h đ n 20 km/h; b) Đi u khi n xe thành đoàn gây c n tr giao thông; c) Không tuân th các quy đ nh khi vào ho c ra đư ng cao t c, không tuân th quy đ nh v t c đ t i đa, t c đ t i thi u khi ch y trên đư ng cao t c; d ng xe, đ xe trên ph n đư ng xe ch y trên đư ng cao t c; quay đ u xe, lùi xe trên đư ng cao t c; chuy n làn đư ng không đúng nơi cho phép ho c không có tín hi u báo trư c khi ch y trên đư ng cao t c. 7. Ph t ti n t 300.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Đi u khi n xe ch y quá t c đ quy đ nh trên 20 km/h; b) S d ng rư u, bia mà trong máu ho c hơi th có n ng đ c n vư t quá quy đ nh ho c s d ng ch t kích thích khác mà pháp lu t c m ho c không ch p hành yêu c u ki m tra n ng đ c n c a ngư i ki m soát giao thông;
 11. c) Khi x y ra tai n n giao thông không d ng l i, không gi nguyên hi n trư ng, b tr n không đ n trình báo v i cơ quan có th m quy n, không tham gia c p c u ngư i b n n; d) Đi u khi n xe vư t ngay trư c đ u xe khác ho c chuy n hư ng đ t ng t ngay trư c đ u xe khác; đ) Ch y trong h m đư ng b không s d ng đèn chi u sáng ho c s d ng đèn chi u xa; d ng xe, đ xe, vư t xe trong h m đư ng b không đúng nơi quy đ nh; quay đ u xe trong h m đư ng b . 8. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Dùng chân ch ng ho c v t khác qu t xu ng đư ng khi xe đang ch y; 3 b) S d ng xe mô tô có dung tích xi lanh t 175 cm tr lên trái quy đ nh; c) Ch y quá t c đ quy đ nh gây tai n n giao thông ho c vư t xe ho c chuy n làn đư ng trái quy đ nh gây tai n n giao thông. 9. Ph t ti n t 4.000.000 đ ng đ n 6.000.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Đi u khi n xe l ng lách ho c đánh võng ho c đu i nhau trên đư ng b trong, ngoài đô th ; b) Đi u khi n xe ch y b ng m t bánh đ i v i xe hai bánh, xe ch y b ng hai bánh đ i v i xe ba bánh; c) Buông c hai tay khi đang đi u khi n xe; dùng chân đi u khi n xe; ng i v m t bên đi u khi n xe; n m trên yên xe đi u khi n xe; đ ng trên xe đi u khi n xe; thay ngư i đi u khi n khi xe đang ch y; d) Đi u khi n xe thành nhóm t 2 (hai) xe tr lên ch y quá t c đ quy đ nh. 10. Ph t ti n t 6.000.000 đ ng đ n 14.000.000 đ ng đ i v i hành vi vi ph m kho n 9 Đi u này mà không ch p hành l nh d ng xe c a ngư i thi hành công v ho c ch ng đ i ngư i thi hành công v ho c gây tai n n. 11. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i đi u khi n xe vi ph m còn b áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp sau đây: a) Vi ph m đi m đ kho n 5 Đi u này b t ch thu còi, c , đèn; b) Vi ph m kho n 7; kho n 8; kho n 9 Đi u này b đánh d u s l n vi ph m; c) Vi ph m đi m c kho n 7 Đi u này b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe 30 (ba mươi) ngày; d) Vi ph m đi m a, đi m b, đi m c kho n 9 Đi u này b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày; tái ph m đi m a, đi m b, đi m c kho n 9 Đi u này b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe không th i h n, t ch thu xe; đ) Vi ph m kho n 10 Đi u này thì b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe không th i h n. Đi u 14. X ph t ngư i đi u khi n máy kéo, xe máy chuyên dùng vi ph m quy t c giao thông đư ng b
 12. 1. Ph t ti n t 40.000 đ ng đ n 60.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không đi bên ph i theo chi u đi c a mình; đi không đúng ph n đư ng quy đ nh; b) Không ch p hành hi u l nh, ch d n c a đèn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k đư ng, tr các hành vi vi ph m quy đ nh đi m a, đi m c kho n 2; đi m c kho n 3; đi m b kho n 5 Đi u này thì b x ph t theo các đi m, kho n đó; c) Chuy n hư ng không như ng đư ng cho ngư i đi b t i nơi có v ch k đư ng dành cho ngư i đi b qua đư ng ho c cho ngư i đi u khi n xe thô sơ đang đi trên ph n đư ng dành cho h ; d) Lùi xe không quan sát ho c không có tín hi u báo trư c. 2. Ph t ti n t 60.000 đ ng đ n 100.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Quay đ u xe t i nơi c m quay đ u xe; b) Không s d ng đèn chi u sáng vào ban đêm; c) Lùi xe đư ng m t chi u, khu v c c m d ng, trên ph n đư ng dành cho ngư i đi b qua đư ng, nơi đư ng b giao nhau, nơi đư ng b giao c t đư ng s t, nơi t m nhìn b che khu t, nơi c m quay đ u xe; d) Tránh xe không đúng quy đ nh; không như ng đư ng theo quy đ nh t i nơi đư ng h p, đư ng d c, nơi có chư ng ng i v t; đ) Khi d ng xe, đ xe không có tín hi u báo cho ngư i đi u khi n phương ti n khác bi t; e) D ng xe, đ xe trên ph n đư ng xe ch y đo n đư ng ngoài đô th nơi có l đư ng r ng; d ng xe, đ xe không sát mép đư ng phía bên ph i theo chi u đi nơi đư ng có l đư ng h p ho c không có l đư ng; d ng xe, đ xe không đúng v trí quy đ nh nh ng đo n đư ng đã có b trí nơi d ng xe, đ xe; g) D ng xe, đ xe t i các v trí: bên trái đư ng m t chi u; trên đo n đư ng cong và g n đ u d c nơi t m nhìn b che khu t; trên c u, g m c u vư t, song song v i m t xe khác đang d ng, đ ; nơi đư ng giao nhau; t i nơi ph n đư ng có b r ng ch đ cho m t làn xe; trong ph m vi an toàn c a đư ng s t; che khu t các bi n báo hi u đư ng b ; đ xe trên d c không chèn bánh; h) R i v trí lái khi d ng xe; m c a xe, đ c a xe m không b o đ m an toàn; không đ t báo hi u cho ngư i đi u khi n phương ti n khác bi t khi đ xe chi m m t ph n đư ng xe ch y; i) D ng xe, đ xe lòng đư ng đô th trái quy đ nh; d ng xe, đ xe trên đư ng xe đi n; k) Đ xe lòng đư ng, hè ph trái quy đ nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không như ng đư ng ho c gây c n tr xe ưu tiên; b) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i đi u khi n giao thông ho c ngư i ki m soát giao thông;
 13. c) Đi vào đư ng c m, khu v c c m; đi ngư c chi u đư ng c a đư ng m t chi u; d) Không tuân th quy t c, hư ng d n c a ngư i đi u khi n giao thông khi qua phà, c u phao ho c nơi ùn t c giao thông; đ) Không gi m t c đ và như ng đư ng khi đi u khi n xe ch y t trong ngõ, đư ng nhánh ra đư ng chính ho c ngư c l i. 4. Ph t ti n t 300.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Ch y quá t c đ quy đ nh; b) Không tuân th các quy đ nh v d ng xe, đ xe t i nơi đư ng b giao c t đư ng s t. 5. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không th c hi n bi n pháp b o đ m an toàn theo quy đ nh khi xe b hư h ng trên đo n đư ng b giao c t đư ng s t; b) Ch y xe trong h m đư ng b không s d ng đèn chi u sáng; d ng xe, đ xe trong h m đư ng b không đúng nơi quy đ nh; lùi xe, quay đ u xe trong h m đư ng b . 6. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) S d ng rư u, bia mà trong máu ho c hơi th có n ng đ c n quá quy đ nh ho c s d ng ch t kích thích khác mà pháp lu t c m ho c không ch p hành yêu c u ki m tra n ng đ c n c a ngư i ki m soát giao thông; b) Khi x y ra tai n n không d ng l i, không gi nguyên hi n trư ng, b tr n không đ n trình báo v i cơ quan có th m quy n, không tham gia c p c u ngư i b n n. 7. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i đi u khi n xe vi ph m còn b áp d ng các hình th c x ph t b sung sau đây: a) Vi ph m đi m b kho n 3, đi m a kho n 4, kho n 5 Đi u này b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe (khi đi u khi n máy kéo), b ng ho c ch ng ch (khi đi u khi n xe máy chuyên dùng) 30 (ba mươi) ngày; b) Vi ph m kho n 6 Đi u này b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe (khi đi u khi n máy kéo), b ng ho c ch ng ch (khi đi u khi n xe máy chuyên dùng) 60 (sáu mươi) ngày. Đi u 15. X ph t ngư i đi u khi n, ngư i ng i trên xe đ p, xe đ p đi n, ngư i đi u khi n xe thô sơ khác vi ph m quy t c giao thông đư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 đ ng đ n 20.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không đi bên ph i theo chi u đi c a mình, đi không đúng ph n đư ng quy đ nh; b) D ng xe đ t ng t, chuy n hư ng không báo hi u trư c; c) Không tuân th quy t c, hư ng d n c a ngư i đi u khi n giao thông khi qua phà, c u phao ho c khi ùn t c giao thông;
 14. d) Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a đèn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k đư ng, tr các hành vi vi ph m quy đ nh đi m b kho n 3 Đi u này thì b x ph t theo đi m, kho n đó; đ) Vư t bên ph i trong các trư ng h p không đư c phép; e) D ng xe, đ xe trên ph n đư ng xe ch y đo n đư ng ngoài đô th có l đư ng; g) Đ xe lòng đư ng, hè ph trái quy đ nh c a pháp lu t; h) Ch y trong h m đư ng b không có đèn ho c v t ph n quang; d ng xe, đ xe trong h m không đúng nơi quy đ nh; quay đ u xe trong h m đư ng b ; i) Xe đ p, xe đ p đi n đi dàn hàng ngang t ba xe tr lên, xe thô sơ khác đi dàn hàng ngang t hai xe tr lên; k) Ngư i đi u khi n xe đ p, xe đ p đi n s d ng ô, đi n tho i di đ ng, ngư i ng i trên xe đ p, xe đ p đi n mang vác v t c ng k nh, s d ng ô; l) Xe thô sơ đi ban đêm không có báo hi u b ng đèn ho c v t ph n quang. 2. Ph t ti n t 20.000 đ ng đ n 40.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Đ xe lòng đư ng đô th gây c n tr giao thông, đ xe trên đư ng xe đi n, đ xe trên c u gây c n tr giao thông; b) Không tuân th các quy đ nh v d ng xe, đ xe t i nơi đư ng b giao c t đư ng s t; c) Không như ng đư ng ho c gây c n tr đ i v i xe cơ gi i xin vư t, gây c n tr xe ưu tiên; d) Dùng xe đ y làm qu y hàng lưu đ ng trên đư ng, gây c n tr giao thông; đ) Không như ng đư ng cho xe đi trên đư ng ưu tiên, đư ng chính t b t kỳ hư ng nào t i t i nơi đư ng giao nhau; e) Xe đ p, xe đ p đi n, xe xích lô ch quá s ngư i quy đ nh, tr trư ng h p ch ngư i b nh đi c p c u; g) Hàng x p trên xe không b o đ m an toàn, gây tr ng i giao thông; che khu t t m nhìn c a ngư i đi u khi n. 3. Ph t ti n t 40.000 đ ng đ n 80.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Đi u khi n xe đ p, xe đ p đi n buông c hai tay; r đ t ng t trư c đ u xe cơ gi i đang ch y; dùng chân đi u khi n xe đ p, xe đ p đi n; b) Đi vào đư ng c m, khu v c c m; đi ngư c chi u đư ng c a đư ng m t chi u; c) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i đi u khi n giao thông ho c ngư i ki m soát giao thông; d) Ngư i đi u khi n ho c ngư i ng i trên xe bám, kéo, đ y xe khác, v t khác; mang vác, ch v t c ng k nh.
 15. 4. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 200.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Đi u khi n xe l ng lách, đánh võng, đu i nhau trên đư ng; b) Đi xe b ng m t bánh đ i v i xe đ p, xe đ p đi n; đi xe b ng hai bánh đ i v i xe xích lô; c) Khi x y ra tai n n không d ng l i, không gi nguyên hi n trư ng, b tr n không đ n trình báo v i cơ quan có th m quy n, không tham gia c p c u ngư i b n n. Đi u 16. X ph t ngư i đi b vi ph m quy t c giao thông đư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 đ ng đ n 20.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không đi đúng ph n đư ng quy đ nh; b) Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a đèn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k đư ng. 2. Ph t ti n t 20.000 đ ng đ n 40.000 đ ng đ i v i hành vi không ch p hành hi u l nh c a ngư i đi u khi n giao thông, ngư i ki m soát giao thông. 3. Ph t ti n t 40.000 đ ng đ n 80.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Mang, vác v t c ng k nh gây c n tr giao thông; b) Trèo qua gi i phân cách; đi qua đư ng không b o đ m an toàn; c) Đu, bám vào phương ti n giao thông đang ch y. Đi u 17. X ph t ngư i đi u khi n, d n d t súc v t, đi u khi n xe súc v t kéo vi ph m quy t c giao thông đư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 đ ng đ n 20.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không đi đúng ph n đư ng quy đ nh, đi vào đư ng c m, khu v c c m, không như ng đư ng theo quy đ nh, không báo hi u b ng tay khi chuy n hư ng; b) Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a đèn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k đư ng; c) Không đ d ng c đ ng ch t th i c a súc v t ho c không d n s ch ch t th i c a súc v t th i ra đư ng, hè ph . 2. Ph t ti n t 20.000 đ ng đ n 40.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Đi u khi n, d n d t súc v t đi vào ph n đư ng c a xe cơ gi i; b) Đ súc v t đi trên đư ng b ; đ súc v t đi qua đư ng không b o đ m an toàn; c) Đi dàn hàng ngang t hai xe tr lên; d) Đ súc v t kéo xe mà không có ngư i đi u khi n; đ) Không có báo hi u theo quy đ nh.
 16. 3. Ph t ti n t 40.000 đ ng đ n 80.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không ch p hành hi u l nh c a ngư i đi u khi n giao thông ho c ngư i ki m soát giao thông; b) Gây n ào ho c ti ng đ ng l n làm nh hư ng đ n s yên tĩnh t i các khu dân cư trong th i gian t 22 gi đ n 5 gi ; c) D t súc v t ch y theo khi đang đi u khi n ho c ng i trên phương ti n giao thông đư ng b . 4. Ph t ti n t 80.000 đ ng đ n 120.000 đ ng đ i v i hành vi x p hàng trên xe vư t quá gi i h n quy đ nh. 5. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i có hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 4 Đi u này còn bu c ph i x p, d hàng theo đúng quy đ nh. Đi u 18. X ph t các hành vi vi ph m khác v quy t c giao thông đư ng b 1. Ph t ti n t 30.000 đ ng đ n 50.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Đ thóc, lúa, rơm, r , nông, lâm, h i s n trên đư ng b ; b) Đ rác ra đư ng ph không đúng nơi quy đ nh; c) H p ch , b y bán hàng trên đư ng b ; d) T p trung đông ngư i trái phép; n m, ng i trên đư ng gây c n tr giao thông; đ) Đá bóng, đá c u, chơi c u lông ho c các ho t đ ng th thao khác trái phép trên đư ng giao thông. 2. Ph t ti n t 50.000 đ ng đ n 100.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Đ v t li u, ph th i, v t chư ng ng i trên đư ng b ; b) Đ v t che khu t bi n báo, đèn tín hi u giao thông; c) Xây, đ t b c b trái phép trên hè ph ho c lòng đư ng; d) Chi m d ng hè ph , lòng đư ng đ đ t bi n hi u, buôn bán v t, s a ch a xe đ p, mô tô, xe g n máy, làm mái che, các ho t đ ng d ch v khác gây c n tr giao thông ho c làm m t m quan đư ng ph . 3. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) S d ng đư ng b trái quy đ nh đ t ch c các ho t đ ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i; b) D ng c ng chào ho c các v t che ch n khác trong ph m vi đ t dành cho đư ng b gây nh hư ng đ n tr t t , an toàn giao thông đư ng b ; c) Không c u giúp ngư i b tai n n giao thông khi có yêu c u.
 17. 4. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) T ý tháo, m n p c ng trên đư ng giao thông; b) Ném g ch, đ t, đá ho c v t khác gây nguy hi m cho ngư i ho c phương ti n đang tham gia giao thông; c) Đ t, treo bi n qu ng cáo trên đ t c a đư ng b ho c trong ph m vi hành lang an toàn đư ng b gây nh hư ng đ n tr t t an toàn giao thông; d) Chi m d ng hè ph , lòng đư ng làm nơi trông gi xe, r a xe; làm m t b ng đ s n xu t, gia công hàng hoá; đ t s p hàng đ kinh doanh; buôn bán v t li u xây d ng; đ) Chi m d ng hè ph , lòng đư ng làm nơi s a ch a ô tô. 5. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi: Ném đinh, r i đinh ho c v t s c nh n khác, chăng dây qua đư ng, đ d u nh n ho c các ch t gây trơn khác trên đư ng b . 6. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i có hành vi vi ph m còn b áp d ng các bi n pháp sau đây: a) Vi ph m đi m a, đi m b, đi m c kho n 1; kho n 2; đi m b kho n 3; đi m a, đi m c, đi m d, đi m đ kho n 4 Đi u này còn bu c ph i tháo d công trình trái phép, thu d n v t li u, đ v t chi m d ng m t đư ng; b) Vi ph m kho n 5 Đi u này ph i thu d n đinh, v t s c nh n và làm s ch m t đư ng giao thông. Chương 3: X PH T HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI VI PH M QUY Đ NH V K T C U H T NG GIAO THÔNG ĐƯ NG B Đi u 19. X ph t cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m v s d ng, khai thác trong ph m vi đ t dành cho đư ng b 1. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 200.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) S d ng, khai thác t m th i trên đ t hành lang an toàn đư ng b vào m c đích canh tác nông nghi p làm nh hư ng đ n an toàn công trình và an toàn giao thông; b) Tr ng cây trong ph m vi đ t c a đư ng b ho c đ t hành lang an toàn đư ng b làm che khu t t m nhìn c a ngư i đi u khi n phương ti n giao thông. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Xây d ng nhà, công trình t m th i khác trái phép trong ph m vi đ t dành cho đư ng b ; b) D ng l u quán trái phép trong ph m vi đ t dành cho đư ng b . 3. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây:
 18. a) Xây d ng nhà, công trình kiên c khác trái phép trong ph m vi đ t dành cho đư ng b ; b) M đư ng nhánh trái phép đ u n i vào đư ng chính. 4. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy đ nh t i các kho n 1, kho n 2, kho n 3 Đi u này còn b áp d ng các bi n pháp sau đây: bu c ph i d b các công trình xây d ng, di d i cây tr ng trái phép và khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i do vi ph m hành chính gây ra. Đi u 20. X ph t cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy đ nh v thi công, b o trì công trình trong ph m vi đ t dành cho đư ng b 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Thi công công trình trong ph m vi đ t dành cho đư ng b không có gi y phép thi công ho c có gi y phép thi công nhưng không th c hi n đúng các quy đ nh trong gi y phép thi công; b) Thi công trên đư ng b đang khai thác không b trí đ bi n báo hi u, c c tiêu di đ ng, rào ch n theo quy đ nh; không đ t đèn đ vào ban đêm t i hai đ u đo n đư ng thi công; không có bi n pháp b o đ m an toàn giao thông thông su t; c) Không b trí ngư i hư ng d n, đi u khi n giao thông khi thi công ch đư ng h p ho c hai đ u c u, c ng, đư ng ng m đang thi công; d) Đ v t li u, đ t đá, phương ti n thi công ngoài ph m vi thi công gây c n tr giao thông; đ) Thi công công trình trên đư ng đô th không th c hi n theo phương án thi công ho c th i gian quy đ nh; e) Không thu d n ngay các bi n báo hi u, rào ch n, phương ti n thi công, các v t li u khác ho c không hoàn tr ph n đư ng theo nguyên tr ng khi thi công xong. 2. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi thi công trên đư ng b đang khai thác không th c hi n đ y đ các bi n pháp b o đ m an toàn giao thông theo quy đ nh đ x y ra tai n n giao thông. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m các quy đ nh t i các đi m a, đi m b, đi m c, đi m d kho n 1 Đi u này còn b áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp sau đây: bu c ph i th c hi n ngay các bi n pháp b o đ m an toàn giao thông theo quy đ nh, khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i do vi ph m hành chính gây ra. Trư ng h p không th c hi n đư c thì b đình ch thi công ho c tư c quy n s d ng gi y phép thi công (n u có) cho đ n khi th c hi n theo đúng quy đ nh. Đi u 21. X ph t cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m v xây d ng b n xe, bãi đ xe, nơi đ xe 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi xây d ng b n xe, bãi đ xe không theo đúng quy mô thi t k đã đư c duy t. 2. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi xây d ng ho c thành l p b n xe, bãi đ xe không theo quy ho ch đã đư c phê duy t. 3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m còn b áp d ng các bi n pháp sau đây:
 19. a) Vi ph m kho n 1 Đi u này còn bu c ph i xây d ng l i b n xe, bãi đ xe theo đúng quy mô thi t k đã đư c phê duy t; b) Vi ph m kho n 2 Đi u này còn bu c ph i tháo d công trình trái phép, khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i do vi ph m hành chính gây ra. Đi u 22. X ph t cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy đ nh v b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 đ ng đ n 60.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Chăn d t súc v t mái đư ng; bu c súc v t vào hàng cây hai bên đư ng ho c vào c c tiêu, bi n báo, rào ch n, các công trình ph tr c a giao thông đư ng b ; b) T ý leo trèo lên m , tr , d m c u; c) Be b , tát nư c qua m t đư ng giao thông, đ t ng bơm nư c qua đư ng, đ t l a trên m t đư ng. 2. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i hành vi t ý đ t l a trên c u, dư i g m c u; neo đ u t u thuy n trong ph m vi hành lang an toàn c u. 3. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Di chuy n ch m tr các công trình, nhà, l u quán ho c c tình trì hoãn vi c di chuy n gây c n tr cho vi c gi i phóng m t b ng đ xây d ng, c i t o, m r ng và b o v công trình đư ng b khi có quy t đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n; b) Làm hư h ng ho c làm m t tác d ng c a h th ng thoát nư c công trình đư ng b ; c) T ý tháo d , di chuy n ho c làm sai l ch bi n báo hi u, đèn tín hi u giao thông, rào ch n, c c tiêu, c t cây s , v ch k đư ng, m c ch gi i, c u ki n, ph ki n c a công trình đư ng b . 4. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Khoan, đào, x đư ng, hè ph trái phép; b) T ý phá d i phân cách trên đư ng b ; c) N mìn ho c khai thác cát, đá, s i trái phép làm nh hư ng đ n công trình đư ng b . 5. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m c kho n 1; đi m b, đi m c kho n 3; kho n 4 Đi u này còn b áp d ng bi n pháp sau đây: bu c ph i khôi ph c l i tình tr ng ban đ u b thay đ i do vi ph m hành chính gây ra. Chương 4: X PH T HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI VI PH M QUY Đ NH V PHƯƠNG TI N THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯ NG B Đi u 23. X ph t ngư i đi u khi n xe ô tô và các lo i xe tương t ô tô vi ph m quy đ nh v đi u ki n c a phương ti n khi tham gia giao thông
 20. 1. Ph t ti n t 50.000 đ ng đ n 100.000 đ ng đ i v i hành vi đi u khi n xe ô tô không có kính ch n gió ho c có nhưng v , n t, không có tác d ng. 2. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 200.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe ô tô vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Không có đ đèn chi u sáng, đèn soi bi n s , đèn báo hãm, đèn tín hi u, c n g t nư c, gương chi u h u, đ ng h báo t c đ c a xe ho c có nh ng th đó nhưng không có tác d ng; ho c l p thêm đèn chi u sáng xa phía sau xe; b) Không có còi ho c có nhưng không đúng tiêu chu n v âm lư ng; c) Không có b ph n gi m thanh ho c có nhưng không đúng tiêu chu n k thu t; d) Không g n đ bi n s ho c g n bi n s không đúng v trí; bi n s m , bi n s b b cong; bi n s b che l p; bi n s h ng; g n bi n s không do cơ quan có th m quy n c p. 3. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe ô tô vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Không đ h th ng hãm ho c có nhưng không đúng tiêu chu n an toàn k thu t; b) H th ng chuy n hư ng không đúng tiêu chu n an toàn k thu t; c) S d ng bánh l p không đúng kích c ho c không đúng tiêu chu n k thu t. 4. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n xe ô tô vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Không có gi y đăng ký xe, đăng ký rơ-moóc ho c sơ mi rơ-moóc theo quy đ nh; b) S d ng gi y đăng ký xe không đúng s khung ho c s máy; gi y đăng ký xe không do cơ quan có th m quy n c p; c) Bi n s không đúng v i gi y đăng ký xe; d) Không có gi y ch ng nh n ho c tem ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng, ho c có nhưng đã h t h n, ho c có nhưng không do cơ quan có th m quy n c p (k c rơ moóc và sơ mi rơ-moóc). 5. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) S d ng xe có tay lái bên ph i mà không đư c phép; xe đăng ký t m ho t đ ng quá ph m vi, th i h n cho phép; b) Đi u khi n xe quá niên h n s d ng tham gia giao thông. 6. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 200.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n các lo i xe tương t xe ô tô vi ph m m t trong các hành vi sau đây: a) Không có đ đèn chi u sáng ho c có nhưng không có tác d ng; b) Không có còi ho c có nhưng không đúng tiêu chu n v âm lư ng; c) Không có b ph n gi m thanh ho c có nhưng không đúng tiêu chu n k thu t.
Đồng bộ tài khoản