Nghị định số 152-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Nghị định số 152-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 152-HĐBT về việc thành lập Liên đoàn địa chất thuỷ văn 8 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 152-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 152-H BT Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 1981 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 152-H BT NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1981 V VI C THÀNH L P LIÊN OÀN NA CH T TH Y VĂN 8 H I NG B TRƯ NG Căn c vào Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c Ngh nh s 141-CP ngày 1-9-1967 quy nh quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c a ch t; Theo ngh c a ng chí T ng c c trư ng T ng c c a ch t. NGHN NNH: i u 1- Thành l p Liên oàn a ch t th y văn 8 (g i t t là Liên oàn 8) tr c thu c T ng c c a ch t ph c v công tác thăm dò kh o sát và nghiên c u a ch t th y văn trong a bàn t ng Nai, Sông Bé tr vào. i u 2- Liên oàn 8 có nhi m v tìm ki m thăm dò nư c dư i t, nư c khoáng, nư c nóng và nghiên c u t ng h p tình hình khoa h c a ch t thu văn trong a bàn ho t ng c a Liên oàn theo k ho ch do T ng c c trư ng T ng c c a ch t giao. i u 3- T ch c Liên oàn 8 g m có: Các oàn tìm ki m, thăm dò nư c dư i t, nư c khoáng, nư c nóng. Các oàn l p b n a ch t th y văn, a ch t công trình. oàn khoan máy. T ch c qu n lý k thu t, nghi p v và các ơn v ph tr . Liên oàn ho t ng theo phương th c t ch c Xí nghi p liên h p, h ch toán cl p có tư cách pháp nhân y . i u 4- Liên oàn 8 do m t Liên oàn trư ng phuc trách và m t s phó Liên oàn trư ng giúp vi c. Cơ c u t ch c và nhi m v c th c a Liên oàn 8 do T ng c c trư ng T ng c c a ch t quy t nh theo nguyên t c t ch c b máy g n nh , ho t ng có hi u qu .
  2. Liên oàn 8 ư c t tr s t i Thành ph H Chí Minh. i u 5- Các ng chí B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a ch t, th trư ng các B , U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng b trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch trách nhi m thi hành Ngh quy t này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản