Nghị định số 153/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
3
download

Nghị định số 153/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 153/2006/NĐ-CP về việc Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 153/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 153/2006/NĐ-CP Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2006 NGH Đ NH QUY Đ NH V KHÁM B NH, CH A B NH VÀ TIÊU CHU N V T CH T Y T Đ I V I NGƯ I ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U; TH C HI N B O HI M Y T B T BU C Đ I V I THÂN NHÂN NGƯ I ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cơ y u ngày 04 tháng 4 năm 2001; Xét đ ngh c a Trư ng ban Ban Cơ y u Chính ph , NGH Đ NH : Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi, đ i tư ng đi u ch nh 1. Ngh đ nh này quy đ nh v khám b nh, ch a b nh và tiêu chu n v t ch t y t đ i v i ngư i đang làm công tác cơ y u; th c hi n ch đ B o hi m y t b t bu c đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u. 2. Ngư i đang làm công tác cơ y u quy đ nh t i Ngh đ nh này bao g m: a) Ngư i đang làm công tác cơ y u là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p đang công tác t i Ban Cơ y u Chính ph ; b) Ngư i đang làm công tác cơ y u hư ng lương theo b ng lương c p b c quân hàm sĩ quan quân đ i nhân dân và b ng lương quân nhân chuyên nghi p thu c quân đ i nhân dân, nhưng không ph i là quân nhân, công an nhân dân. 3. Thân nhân c a ngư i đang làm công tác cơ y u là sĩ quan đang công tác t i Ban Cơ y u Chính ph và ngư i đang làm công tác cơ y u hư ng lương theo b ng lương c p b c quân hàm sĩ quan quân đ i nhân dân không thu c di n tham gia B o hi m y t b t bu c khác, bao g m các đ i tư ng: b đ , m đ ; b đ , m đ c a v ho c ch ng; b nuôi, m nuôi c a b n thân, c a v ho c ch ng; v ho c ch ng; con đ , con nuôi dư i 18 tu i; con đ , con nuôi t đ 18 tu i tr lên nhưng b tàn t t m t kh năng lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ngư i làm công tác khác trong t ch c cơ y u hư ng lương và ph c p qu c phòng - an ninh, h c sinh cơ y u đang hư ng ph c p trách nhi m b o v cơ m t m t mã (h s 0,1) không thu c đ i tư ng đi u ch nh c a Ngh đ nh này, th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh như đ i v i công nhân viên ch c qu c phòng và h sĩ quan, chi n sĩ quân đ i nhân dân. Đi u 2. Ch đ khám b nh, ch a b nh
  2. 1. Ngư i đang làm công tác cơ y u đư c chăm sóc s c kh e và khám b nh, ch a b nh t i các cơ s y t trong quân đ i; khi m đau mà xa các cơ s quân y ho c m c nh ng b nh mà cơ s quân y không có kh năng đi u tr thì đư c khám b nh, ch a b nh t i các cơ s y t dân y. 2. Thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u quy đ nh t i kho n 3 Đi u 1 Ngh đ nh này đư c th c hi n B o hi m y t b t bu c như đ i tư ng quy đ nh t i kho n 8 Đi u 3 c a Đi u l B o hi m y t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph . Đi u 3. Nguyên t c b o đ m tiêu chu n v t ch t y t đ i v i ngư i đang làm công tác cơ y u Ngư i đang làm công tác cơ y u đư c b o đ m tiêu chu n v t ch t, phòng b nh, khám b nh, ch a b nh và chăm sóc s c kh e d a trên các nguyên t c sau đây: 1. B o đ m đáp ng các nhu c u sinh ho t thư ng xuyên, hu n luy n, dã ngo i, s n sàng th c hi n nhi m v đư c giao; 2. Phù h p v i yêu c u, nhi m v c a ho t đ ng cơ y u, v i đi u ki n kinh t - xã h i và kh năng ngân sách nhà nư c trong t ng giai đo n; 3. Phù h p v i s phát tri n chung và đ c trưng c a t ng vùng, mi n, t ng đ i tư ng c th . Chương 2; CH Đ KHÁM B NH, CH A B NH VÀ TIÊU CHU N V T CH T Y T Đ I V I NGƯ I ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U Đi u 4. Qu n lý, đăng ký khám b nh, ch a b nh Vi c qu n lý, đăng ký khám b nh, ch a b nh đ i v i ngư i đang làm công tác cơ y u đư c áp d ng và th c hi n theo quy đ nh hi n hành đ i v i quân nhân. Đi u 5. Ch đ khám b nh, ch a b nh và các quy đ nh c th Ngư i đang làm công tác cơ y u đư c khám s c kh e đ nh kỳ và khi m đau, b nh t t đư c khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n c a quân đ i như đ i v i quân nhân có cùng c p b c và m c lương tương đương. 1. Vi c phân tuy n đi u tr theo tuy n b nh vi n quân đ i đ i v i ngư i đang làm công tác cơ y u căn c vào v trí đóng quân, c p b c quân hàm và m c lương tương đương như sau: a) C p b c quân hàm và m c lương tương đương t c p Thi u tá tr lên đư c khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n: Trung ương Quân đ i 108/B Qu c phòng, 175/B Qu c phòng, Vi n Y h c c truy n Quân đ i/B Qu c phòng, 17/Quân khu 5; cán b t c p Thư ng tá và m c lương tương đương tr lên đư c khám b nh, ch a b nh t i cơ s dành cho cán b cao c p; b) Các đ i tư ng còn l i đư c khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n: 175/B Qu c phòng, 103/H c vi n Quân y, 354/T ng c c H u c n, 17/Quân khu 5. 2. Khi vư t quá kh năng c u ch a, các b nh vi n đư c phép chuy n b nh nhân v các b nh vi n tuy n trên trong h th ng đi u tr c a quân đ i ho c các b nh vi n dân y tuy n trên có kh năng c u ch a.
  3. 3. Khi đi công tác ho c đi phép b m đau, tai n n đư c vào khám b nh, ch a b nh t i b t kỳ b nh vi n quân đ i, công an nào g n nh t. Trư ng h p nơi không có tuy n khám b nh, ch a b nh c a quân đ i, công an thì đư c khám b nh, ch a b nh t i cơ s y t dân y. Đi u 6. H sơ, th t c khi đi khám b nh, ch a b nh Khi đi khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n thu c tuy n đã đăng ký, ngư i đang làm công tác cơ y u ph i xu t trình các gi y t sau: 1. Gi y gi i thi u khám b nh, ch a b nh do y t đơn v c p, Th trư ng cơ quan, t ch c s d ng ngư i đang làm công tác cơ y u ký tên, đóng d u. 2. Trư ng h p c p c u t i các b nh vi n không đăng ký khám b nh, ch a b nh thư ng xuyên thì trong th i gian ch m nh t là 5 ngày làm vi c, k t ngày nh p vi n c n ph i hoàn t t các th t c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 7. Tiêu chu n v t ch t y t 1. Tiêu chu n thu c, v t tư tiêu hao thông d ng, hóa ch t s d ng trong y t và tiêu chu n trang b , d ng c y t ; tiêu chu n t p chi v sinh đ i v i ngư i đang làm công tác cơ y u đư c quy đ nh c th t i Danh m c ban hành kèm theo Ngh đ nh này. 2. Hàng năm, khi giá tr v đ nh m c tiêu chu n v t ch t y t có s thay đ i thì Ban Cơ y u Chính ph ph i h p v i B Tài chính th ng nh t, đi u ch nh cho phù h p. Chương 3: CH Đ B O HI M Y T Đ I V I THÂN NHÂN NGƯ I ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U Đi u 8. Th c hi n B o hi m y t b t bu c đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u Thân nhân c a ngư i đang làm công tác cơ y u quy đ nh t i kho n 3 Đi u 1 Ngh đ nh này đư c hư ng ch đ B o hi m y t b t bu c. Khi ngư i đang làm công tác cơ y u ngh hưu, chuy n ngành, thôi vi c; b k lu t cho ra kh i ngành cơ y u ho c b ch t thì thân nhân c a h ch đư c hư ng ch đ B o hi m y t b t bu c theo quy đ nh t i Ngh đ nh này cho đ n th i đi m th B o hi m y t đã c p h t giá tr s d ng. Đi u 9. M c phí và ngu n đóng B o hi m y t 1. M c đóng B o hi m y t hàng tháng cho thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u b ng 3% m c ti n lương t i thi u hi n hành. 2. Ngân sách nhà nư c b o đ m ngu n đóng B o hi m y t cho thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u quy đ nh t i kho n 3 Đi u 1 Ngh đ nh này đư c c p trong d toán ngân sách hàng năm cho Ban Cơ y u Chính ph , cơ quan nhà nư c, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i đang làm công tác cơ y u. Đi u 10. Ch đ khám b nh, ch a b nh B o hi m y t Thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u đư c c p th B o hi m y t theo quy đ nh t i Ngh đ nh này đư c hư ng ch đ khám b nh, ch a b nh theo quy đ nh t i Đi u l B o hi m y t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph . Đi u 11. Qu n lý, c p th khám b nh, ch a b nh B o hi m y t
  4. 1. Vi c qu n lý thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u đư c hư ng ch đ B o hi m y t b t bu c thu c trách nhi m c a cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i đang làm công tác cơ y u t i cơ quan, t ch c, đơn v đó. 2. Ngư i đang làm công tác cơ y u có trách nhi m đăng ký v i cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p c a mình v nơi cư trú, cơ s y t đăng ký khám b nh, ch a b nh B o hi m y t c a thân nhân h . Khi thân nhân c a ngư i đang làm công tác cơ y u không còn đ tiêu chu n hư ng ch đ khám b nh, ch a b nh theo quy đ nh t i Ngh đ nh này thì ngư i đang làm công tác cơ y u ph i báo cáo k p th i v i cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p đ gi i quy t theo quy đ nh. 3. Vi c mua, c p th B o hi m y t cho thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u thu c trách nhi m c a cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i đang làm công tác cơ y u theo quy đ nh hi n hành. Đi u 12. H sơ c p th B o hi m y t 1. H sơ c p th B o hi m y t l n đ u: a) B n kê khai c a ngư i đang làm công tác cơ y u v thân nhân đư c hư ng B o hi m y t , có xác nh n c a cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i đang làm công tác cơ y u; b) Danh sách đăng ký mua th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u cư trú cùng đ a bàn và không cùng đ a bàn công tác (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) v i ngư i đang làm công tác cơ y u do Th trư ng cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i đang làm công tác cơ y u ký, đóng d u. 2. H sơ c p th B o hi m y t nh ng năm ti p theo: a) B n kê khai c a ngư i đang làm công tác cơ y u khi có s thay đ i, b sung v thân nhân đư c hư ng ch đ B o hi m y t ; b) Danh sách đăng ký mua th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u cư trú cùng đ a bàn và không cùng đ a bàn công tác (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) v i ngư i đang làm công tác cơ y u, l p trên cơ s danh sách năm đ u đư c đi u ch nh, b sung s thân nhân tăng, gi m c a năm đó do Th trư ng cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i đang làm công tác cơ y u ký, đóng d u. Đi u 13. Trình t đăng ký, th i gian đăng ký, mua c p th B o hi m y t 1. Trình t đăng ký mua th B o hi m y t : a) Cá nhân ngư i đang làm công tác cơ y u l p b n kê khai v thân nhân đư c hư ng ch đ B o hi m y t đăng ký cơ s khám b nh, ch a b nh ban đ u cho thân nhân; b) Cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i đang làm công tác cơ y u l p danh sách đăng ký mua th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u cư trú cùng đ a bàn và không cùng đ a bàn công tác đ t ch c vi c mua th B o hi m y t . 2. Th i gian đăng ký khám b nh, ch a b nh; mua, c p th B o hi m y t : vi c kê khai đăng ký cơ s khám b nh, ch a b nh B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u vào tháng 9; mua và c p th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u hoàn thành vào tháng 12 năm trư c. 3. Trách nhi m c a ngư i đang làm công tác cơ y u, thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u, cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i đang làm công tác cơ y u trong vi c kê
  5. khai, đăng ký khám b nh, ch a b nh; mua, c p th B o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u: a) Đ i v i ngư i đang làm công tác cơ y u: - Kê khai v thân nhân đư c hư ng ch đ B o hi m y t theo m u quy đ nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v B o hi m y t ; đăng ký cơ s khám b nh, ch a b nh ban đ u và ch u trách nhi m v tính trung th c c a b n kê khai; - Chuy n th B o hi m y t v cho thân nhân cư trú cùng đ a bàn và theo dõi vi c c p th B o hi m y t c a thân nhân cư trú không cùng đ a bàn công tác (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương); - Trư ng h p thân nhân c a nhi u ngư i đang làm công tác cơ y u thì vi c đăng ký, mua th B o hi m y t th c hi n như sau: + Thân nhân v i ngư i đang làm công tác cơ y u nào thì ngư i đó kê khai, đăng ký; + N u thân nhân cùng v i nhi u ngư i đang làm công tác cơ y u thì đăng ký theo th t : con trai, con gái, con dâu, con r , con nuôi (n u cùng hàng trong th t thì ngư i con trư ng đư c kê khai, đăng ký); + N u c b và m là ngư i đang làm công tác cơ y u thì ngư i m kê khai, đăng ký cho các con; + N u thân nhân c a m t ho c nhi u ngư i đang làm công tác cơ y u, nhưng không cùng v i ngư i đang làm công tác cơ y u thì ngư i đang làm công tác cơ y u là con trư ng ch u trách nhi m kê khai, đăng ký. - Hàng quý, ngư i đang làm công tác cơ y u có trách nhi m báo cáo v i Th trư ng cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p v tình hình thay đ i c a thân nhân đư c hư ng ch đ B o hi m y t (n u có); báo cáo v i Th trư ng cơ quan, t ch c, đơn v v vi c đăng ký mua, nh n th B o hi m y t và khám b nh, ch a b nh c a thân nhân t i cơ s y t nơi đăng ký. b) Đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u: - Thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u cư trú không cùng đ a bàn công tác (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) v i ngư i đang làm công tác cơ y u s đư c thông báo đ n y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi thân nhân cư trú đ nh n th B o hi m y t ; - Lưu gi , b o qu n th B o hi m y t đ khám b nh, ch a b nh; n u phát hi n sai sót, th t l c ho c m t th B o hi m y t ph i báo cáo cho y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú báo cáo c p có th m quy n đ xem xét, c p l i. c) Đ i v i cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý ngư i đang làm công tác cơ y u: Tuyên truy n, quán tri t và hư ng d n l p b n kê khai, đăng ký nơi khám b nh, ch a b nh ban đ u đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH VÀ CƠ QUAN, T CH C CƠ Y U CÁC C P Đi u 14. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph
  6. 1. B Y t có trách nhi m ph i h p v i B o hi m xã h i Vi t Nam th c hi n ch đ B o hi m y t b t bu c cho thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u theo đúng quy đ nh c a Ngh đ nh này và pháp lu t v B o hi m y t ; hư ng d n vi c th c hi n các th t c, h sơ khám b nh, ch a b nh cho thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u t i các cơ s khám b nh, ch a b nh có h p đ ng khám b nh, ch a b nh B o hi m y t v i cơ quan B o hi m Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. B Tài chính có trách nhi m b o đ m cung c p đ y đ , k p th i ngu n ngân sách cho vi c tri n khai th c hi n Ngh đ nh này theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. B Qu c phòng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i Ban Cơ y u Chính ph và các cơ quan liên quan hư ng d n, t ch c tri n khai th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh cho ngư i đang làm công tác cơ y u và thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u thu c Ban Cơ y u Chính ph và các cơ quan, t ch c, đơn v tr c thu c B , ngành, đ a phương có s d ng ngư i làm công tác cơ y u theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. 4. Cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý tr c ti p ngư i đang làm công tác cơ y u có trách nhi m ph i h p v i Ban Cơ y u Chính ph hư ng d n, t ch c th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh đ i v i ngư i đang làm công tác cơ y u và thân nhân c a h theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. 5. Căn c quy đ nh t i Ngh đ nh này, B o hi m xã h i Vi t Nam hư ng d n các cơ quan, t ch c, đơn v có s d ng ngư i đang làm công tác cơ y u mua và c p th B o hi m y t cho thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u đúng ch đ và th i gian quy đ nh. Đi u 15. Trách nhi m c a t ch c cơ y u các c p 1. Ban Cơ y u Chính ph có trách nhi m: a) Căn c tuy n đi u tr c a B Qu c phòng đ i v i ngư i đang làm công tác cơ y u, Ban Cơ y u Chính ph có trách nhi m đăng ký ch ký c a Th trư ng đơn v và c a cán b ph trách y t , m u d u c a đơn v mình, gi y gi i thi u. Khi có thay đ i v nhân s , con d u và m u gi y gi i thi u ph i thông báo k p th i cho các b nh vi n bi t; b) C p gi y gi i thi u đi khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n đã đăng ký cho các đ i tư ng thu c Ban Cơ y u Chính ph . Vi c c p gi y gi i thi u khám b nh, ch a b nh, yêu c u ph i b o đ m đúng ngư i, đúng đ i tư ng theo quy đ nh và ph i ch u trách nhi m toàn b v pháp lý c a các gi y t đó. 2. Cơ quan, t ch c cơ y u các c p các B , ngành, đ a phương có trách nhi m ph i h p v i cơ quan B o hi m xã h i c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi vi c t ch c khám b nh, ch a b nh đ i v i ngư i đang làm công tác cơ y u; gi i quy t các v n đ liên quan đăng ký nơi khám b nh, ch a b nh, mua và c p th b o hi m y t đ i v i thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u trong ph m vi qu n lý c a mình. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 16. X lý vi ph m 1. Quy n l i khám b nh, ch a b nh c a ngư i đang làm công tác cơ y u và thân nhân ngư i đang làm công tác cơ y u quy đ nh t i Ngh đ nh này s b hu b n u phát hi n có s gi m o h sơ, gi y t và không đúng quy đ nh c a pháp lu t hi n hành.
  7. 2. Cơ quan, t ch c, đơn v và cá nhân vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính, hoàn tr chi phí khám b nh, ch a b nh ho c b truy c u trách nhi m hình s . Đi u 17. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 18. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan, t ch c, đơn v s d ng cơ y u ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Nguy n T n Dũng - Văn phòng BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b). DANH M C TIÊU CHU N V T CH T Y T Đ I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 153 /2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph ) LO I TIÊU CHU N VÀ Đ I TƯ NG B O Tiêu chu n đ nh Ghi chú Đ M m c 1. Thu c, bông băng dùng t i đơn v - Đ i tư ng hư ng lương 80.000 đ ng/ngư i/năm - Đ i tư ng hư ng ph c p 65.000 đ ng/ngư i/năm 2. Thu c, bông băng cho giư ng b nh - Giư ng b nh xá 3.000.000 đ ng/giư ng/năm
  8. 3. Thu c khám b nh - Khám b nh xá 20.000 đ ng/ngư i/l n khám 4. Thu c và hóa ch t phòng, ch ng d ch - Thu c hóa ch t phòng, ch ng d ch 5.000 đ ng/ngư i/năm - Giám sát, sàng l c HIV 40.000 đ ng/ngư i/năm 5. Trang b l n đ u (trong đó có c doanh c ) - B nh xá Ban Cơ y u Chính ph 2.500.000.000 đ ng/b nh xá 6. D ng c tiêu hao - B nh xá Ban Cơ y u Chính ph 500.000 đ ng/giư ng/năm 7. S a ch a, b o trì, b o dư ng - B nh xá Ban Cơ y u Chính ph 500.000 đ ng/giư ng/năm 8. Lo i tiêu chu n đ v i nghi p v - Nhân viên y t b nh xá Ban Cơ y u Chính 100.000 đ ng/ngư i/năm ph - B nh nhân 250.000 đ ng/giư ng/năm 9. Tiêu chu n t p chi v sinh - B nh xá Ban Cơ y u Chính ph 300.000 đ ng/giư ng/năm 10. X lý ch t th i, rác th i - B nh xá Ban Cơ y u Chính ph 200.000 đ ng/giư ng/năm
Đồng bộ tài khoản