Nghị định số 154/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Nghị định số 154/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 154/1999/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 154/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 154/1999/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 154/1999/N -CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1999 PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H ND T NH C A T NH SÓC TRĂNG NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Sóc Trăng và B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s lư ng 49 (b n mươi chín) i bi u H i ng nhân dân t nh, 17 (mư i bNy) ơn v b u c và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H ND t nh Sóc Trăng (có danh sách kèm theo). i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Sóc Trăng, B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Phát Nguy n T n Dũng ( ã ký) ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B UC I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH SÓC TRĂNG STT ơn v hành chính ơn v b u c S i bi u ư c b u m i ơn v 1 Th xã Sóc Trăng ơn v b u c s 01 02 i bi u ơn v b u c s 02 02 i bi u 2 Huy n M Tú ơn v b u c s 03 03 i bi u
  2. ơn v b u c s 04 03 i bi u ơn v b u c s 05 03 i bi u 3 Huy n K Sách ơn v b u c s 06 03 i bi u ơn v b u c s 07 03 i bi u 4 Huy n Long Phú ơn v b u c s 08 03 i bi u ơn v b u c s 09 03 i bi u ơn v b u c s 10 03 i bi u 5 Huy n M Xuyên ơn v b u c s 11 03 i bi u ơn v b u c s 12 03 i bi u ơn v b u c s 13 03 i bi u 6 Huy n Vĩnh Châu ơn v b u c s 14 03 i bi u ơn v b u c s 15 03 i bi u 7 Huy n Th nh Tr ơn v b u c s 16 03 i bi u ơn v b u c s 17 03 i bi u T ng h p: - B u 03 i bi u có 15 ơn v - B u 02 i bi u có 02 ơn v
Đồng bộ tài khoản