Nghị định số 154/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Nghị định số 154/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 154/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 154/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 154/2003/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH V VI C THÀNH L P PHƯ NG, XÃ THU C THÀNH PH M THO, THN XÃ GÒ CÔNG VÀ HUY N CÁI BÈ, T NH TI N GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng, xã thu c thành ph M Tho, th xã Gò Công và huy n Cái Bè, t nh Ti n Giang như sau : 1. Thành l p phư ng Tân Long thu c thành ph M Tho trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Tân Long. Phư ng Tân Long có 330 ha di n tích t nhiên và 4.723 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Long : ông giáp huy n Ch G o; Tây giáp phư ng 4 và huy n Châu Thành; Nam giáp huy n Châu Thành và t nh B n Tre; B c giáp các phư ng 1, 2, 4, 9 và xã Tân M Chánh. 2. Thành l p phư ng 9 thu c thành ph M Tho trên cơ s 274 ha di n tích t nhiên và 9.270 nhân khNu c a xã Tân M Chánh. a gi i hành chính phư ng 9 : ông giáp xã Tân M Chánh; Tây giáp các phư ng 2, 8; Nam giáp phư ng Tân Long; B c giáp xã M Phong và huy n Ch G o. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng 9, xã Tân M Chánh còn l i 681,93 ha di n tích t nhiên và 9.385 nhân khNu. 3. Thành l p phư ng 10 thu c thành ph M Tho trên cơ s 69,32 ha di n tích t nhiên và 3.323 nhân khNu c a xã o Th nh, 197,26 ha di n tích t nhiên và 6.964 nhân khNu c a xã Trung An. Phư ng 10 có 266,58 ha di n tích t nhiên và 10.287 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng 10 : ông giáp phư ng 5 và xã o Th nh; Tây và Nam giáp xã Trung An; B c giáp huy n Châu Thành.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng 10 : - Xã o Th nh còn l i 518,44 ha di n tích t nhiên và 7.447 nhân khNu. - Xã Trung An còn l i 709,74 ha di n tích t nhiên và 7.120 nhân khNu. 4. Thành l p phư ng 5 thu c th xã Gò Công trên cơ s 160 ha di n tích t nhiên và 7.740 nhân khNu c a xã Long Hòa. a gi i hành chính phư ng 5 : ông giáp xã Long Thu n; Tây và Nam giáp xã Long Hòa; B c giáp các phư ng 1, 2, 4 và xã Long Chánh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng 5, xã Long Hòa còn l i 642,62 ha di n tích t nhiên và 6.975 nhân khNu. 5. Chia xã H i Cư thu c huy n Cái Bè thành xã An Cư và xã M H i. - Xã An Cư có 1.142,81 ha di n tích t nhiên và 13.733 nhân khNu. a gi i hành chính xã An Cư : ông giáp huy n Cai L y; Tây giáp xã H u Thành; Nam giáp xã ông Hòa Hi p; B c giáp xã M H i. - Xã M H i có 1.377,23 ha di n tích t nhiên và 7.442 nhân khNu. a gi i hành chính xã M H i : ông giáp huy n Cai L y; Tây giáp xã H u M Phú; Nam giáp các xã H u Thành, An Cư; B c giáp xã H u M Trinh và huy n Cai L y. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - H i ng Dân t c c a Qu c h i, - y ban Pháp lu t c a Qu c h i, - H ND, UBND t nh Ti n Giang, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : Công an, Qu c phòng, N i v , Tài nguyên và Môi trư ng, - T ng c c Th ng kê, Phan Văn Kh i - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, V.IV, - Lưu : NC (5), VT.
Đồng bộ tài khoản