Nghị định số 155/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
103
lượt xem
11
download

Nghị định số 155/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 155/2005/NĐ-CP về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 155/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 155/2005/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2005 NGHN NNH QUY NNH V VI C XÁC NNH TRN GIÁ H I QUAN I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh vi c xác nh tr giá h i quan nh m m c ích tính thu và th ng kê i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 2. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu là i tư ng áp d ng Ngh nh này. 3. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i Ngh nh này thì th c hi n theo quy nh t i i u ư c qu c t ó. i u 2. Gi i thích các t ng 1. “Tr giá giao d ch” là t ng s ti n ngư i mua th c t ã thanh toán ho c s ph i thanh toán tr c ti p hay gián ti p cho ngư i bán mua hàng hoá nh p khNu, sau khi ã ư c i u ch nh theo quy nh t i i u 13 Ngh nh này. 2. “Bán xu t khNu n Vi t Nam” là ho t ng thương m i trong ó có s chuy n d ch hàng hoá t ngư i bán sang ngư i mua, qua c a khNu, biên gi i Vi t Nam ho c t khu phi thu quan vào th trư ng n i a, nh m m c ích chuy n quy n s h u hàng hoá t ngư i bán sang ngư i mua. 3. “Ngày xu t khNu” s d ng trong phương pháp tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p khNu gi ng h t và phương pháp tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p khNu tương t là
 2. ngày x p hàng lên phương ti n v n t i theo v n ơn; i v i hàng hoá v n chuy n b ng ư ng b thì “ngày xu t khNu” là ngày ăng ký t khai h i quan. 4. “C a khNu nh p u tiên” là c ng ích ghi trên v n t i ơn. i v i lo i hình v n chuy n b ng ư ng b , ư ng s t ho c ư ng sông qu c t thì “c a khNu nh p u tiên” là c ng ích ghi trên h p ng. 5. “Thông tin có s n” là t t c các thông tin liên quan n vi c ki m tra, xác nh tr giá tính thu do ngư i khai h i quan cung c p cho cơ quan h i quan ho c do cơ quan h i quan thu th p ư c tính n th i i m ki m tra, xác nh tr giá tính thu . Các thông tin này ph i ư c cơ quan h i quan lưu gi , phân tích, qu n lý t i cơ quan h i quan. 6. “Hàng hoá nh p khNu gi ng h t” là nh ng hàng hoá gi ng nhau v m i phương di n, k c c i m v t lý, ch t lư ng và danh ti ng; ư c s n xu t cùng m t nư c, b i cùng m t nhà s n xu t ho c nhà s n xu t khác theo s u quy n c a nhà s n xu t ó, ư c nh p khNu vào Vi t Nam. 7. “Hàng hoá nh p khNu tương t ” là nh ng hàng hoá m c dù không gi ng nhau v m i phương di n nhưng có các c trưng cơ b n gi ng nhau, ư c làm t các nguyên, v t li u gi ng nhau; có cùng ch c năng và có th hoán i cho nhau trong giao d ch thương m i; ư c s n xu t cùng m t nư c, b i cùng m t nhà s n xu t ho c nhà s n xu t khác theo s u quy n c a nhà s n xu t ó, ư c nh p khNu vào Vi t Nam. 8. “Còn nguyên tr ng như khi nh p khNu” s d ng trong phương pháp xác nh tr giá tính thu theo tr giá kh u tr , là hàng hoá sau khi nh p khNu không b b t c m t tác ng nào làm thay i hình d ng, c i m, tính ch t, công d ng c a hàng hoá ho c làm tăng, gi m tr giá c a hàng hoá nh p khNu. 9. Ngư i mua và ngư i bán có m i quan h c bi t khi: a) H là nhân viên ho c giám c c a m t doanh nghi p khác; b) H là nh ng thành viên h p danh, góp v n trong kinh doanh ư c pháp lu t công nh n; c) H là ch và ngư i làm thuê; d) Ngư i bán có quy n ki m soát ngư i mua ho c ngư c l i; )H u b m t bên th ba ki m soát; e) H cùng ki m soát m t bên th ba. M t ngư i có quy n ki m soát ngư i khác quy nh t i các i m d, , e kho n 9 i u này là ngư i có th h n ch ư c hay ch o ư c m t cách tr c ti p ho c gián ti p i v i ngư i kia. g) H có m i quan h gia ình sau:
 3. - V ch ng; - B m và con cái ư c pháp lu t công nh n; - Ông bà và cháu, có quan h huy t th ng v i nhau; - Cô chú bác và cháu, có quan h huy t th ng v i nhau; - Anh ch em ru t; - Anh ch em dâu, r . h) M t ngư i th ba s h u, ki m soát ho c n m gi t 5% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a c hai bên; i) Các bên liên k t v i nhau trong kinh doanh, trong ó m t bên là i lý c quy n, nhà phân ph i c quy n ho c nhà chuy n như ng c quy n c a bên kia ư c coi là có m i quan h c bi t n u như m i quan h ó phù h p v i quy nh t i m a n i m h trên ây. i u 3. Th i i m xác nh tr giá h i quan Th i i m xác nh tr giá h i quan là ngày ngư i khai h i quan ăng ký t khai h i quan hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. Trư ng h p tr giá h i quan do cơ quan h i quan xác nh thì th i i m xác nh tr giá h i quan là ngày cơ quan h i quan xác nh tr giá theo quy nh t i Ngh nh này. i u 4. Nguyên t c và phương pháp xác nh tr giá h i quan nh m m c ích tính thu Tr giá h i quan nh m m c ích tính thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu (sau ây g i là tr giá tính thu ) ư c xác nh theo nguyên t c và phương pháp sau: 1. i v i hàng hoá xu t khNu, tr giá tính thu là giá bán t i c a khNu xu t (giá FOB, giá DAF), không bao g m phí b o hi m (I) và phí v n t i (F). 2. i v i hàng hoá nh p khNu, tr giá tính thu là giá th c t ph i tr tính n c a khNu nh p u tiên và ư c xác nh b ng cách áp d ng tu n t các phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i u 7 n i u 12 Ngh nh này và d ng ngay phương pháp xác nh ư c tr giá tính thu . Trư ng h p ngư i khai h i quan có văn b n ngh thì trình t áp d ng các phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i i u 10 và i u 11 Ngh nh này có th thay i cho nhau. 3. B Tài chính căn c vào nguyên t c xác nh tr giá tính thu quy nh t i kho n 2 i u này quy nh c th vi c ki m tra, xác nh tr giá tính thu i v i hàng hoá nh p khNu trong các trư ng h p sau:
 4. a) Hàng hoá nh p khNu ã ư c mi n thu , ã ưa vào s d ng t i Vi t Nam nhưng sau ó ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n như ng ho c thay i m c ích ã ư c mi n thu trư c ây; b) Hàng hoá nh p khNu là hàng i thuê mư n; c) Hàng hoá nh p khNu là hàng em ra nư c ngoài s a ch a, gia công; d) Hàng b o hành và hàng khuy n m i; ) Hàng hoá nh p khNu không có h p ng mua bán hàng hoá, bao g m: - Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i; - Hàng nh p khNu c a hành khách nh p c nh, quà bi u, quà t ng, tài s n di chuy n vư t tiêu chuNn ( nh m c) mi n thu ; - Hàng hoá nh p khNu c a các doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính, phát chuy n nhanh. e) Hàng hoá nh p khNu c thù khác. i u 5. Tr giá h i quan ph c v m c ích th ng kê 1. Tr giá h i quan ph c v m c ích th ng kê hàng hóa xu t khNu, nh p khNu (sau ây g i là tr giá th ng kê) ư c xác nh theo nguyên t c sau: a) i v i hàng hoá thu c i tư ng ch u thu , tr giá th ng kê ư c xác nh d a trên tr giá tính thu ã ư c xác nh theo các nguyên t c và phương pháp quy nh t i i u 4 Ngh nh này; b) i v i hàng hoá không thu c i tư ng ch u thu , xét mi n thu ho c không xác nh ư c tr giá tính thu theo quy nh t i i u 4 Ngh nh này thì tr giá th ng kê là tr giá do ngư i khai h i quan khai báo theo nguyên t c sau: - i v i hàng hoá nh p khNu, tr giá th ng kê là giá bán t i c a khNu nh p u tiên (giá CIF); - i v i hàng hoá xu t khNu, tr giá th ng kê là giá bán t i c a khNu xu t (giá FOB, giá DAF). 2. B Tài chính quy nh c th vi c thu th p, x lý, s d ng và lưu tr tr giá th ng kê. i u 6. Thông tin, cơ s d li u giá 1. Tr giá tính thu i v i hàng nh p khNu ư c ki m tra, xác nh trên cơ s d li u giá, các thông tin có s n.
 5. 2. B Tài chính quy nh c th vi c xây d ng, qu n lý, s d ng cơ s d li u giá và các thông tin có s n. Chương 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH TRN GIÁ TÍNH THU HÀNG HOÁ NH P KH U i u 7. Phương pháp xác nh tr giá tính thu theo tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p kh u 1. Tr giá tính thu c a hàng hoá nh p khNu là tr giá giao d ch. Tr giá giao d ch ư c xác nh b ng t ng s ti n ngư i mua th c t ã thanh toán hay s ph i thanh toán tr c ti p ho c gián ti p cho ngư i bán mua hàng hoá nh p khNu, sau khi ã ư c i u ch nh theo quy nh t i i u 13 Ngh nh này. T ng s ti n ngư i mua ã thanh toán hay s ph i thanh toán tr c ti p ho c gián ti p cho ngư i bán mua hàng hoá nh p khNu, bao g m các kho n sau ây: a) Giá mua ghi trên hoá ơn thương m i. Trư ng h p giá mua ghi trên hoá ơn thương m i có bao g m các kho n gi m giá cho lô hàng nh p khNu phù h p thông l thương m i qu c t , thì các kho n này ư c tr ra xác nh tr giá tính thu . B trư ng B Tài chính quy nh c th vi c kh u tr kho n gi m giá này ra kh i tr giá tính thu . b) Các kho n ti n ngư i mua ph i thanh toán nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hoá ơn thương m i, bao g m: - Ti n tr trư c, ti n t c c cho vi c s n xu t, mua bán, v n chuy n, b o hi m hàng hoá; - Các kho n thanh toán gián ti p cho ngư i bán như: kho n ti n ngư i mua tr cho ngư i th ba theo yêu c u c a ngư i bán; kho n ti n ư c thanh toán b ng cách bù tr n . 2. i u ki n áp d ng phương pháp xác nh tr giá tính thu theo tr giá giao d ch: a) Ngư i mua không b h n ch quy n nh o t ho c s d ng hàng hoá sau khi nh p khNu, ngo i tr các h n ch sau: - H n ch v vi c mua bán, s d ng hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; - H n ch v nơi tiêu th hàng hóa sau khi nh p khNu; - Nh ng h n ch khác nhưng không làm nh hư ng n tr giá c a hàng hoá; b) Giá c ho c vi c bán hàng không ph thu c vào nh ng i u ki n hay các kho n thanh toán mà vì chúng không th xác nh ư c tr giá c a hàng hoá c n xác nh tr giá tính thu ;
 6. c) Sau khi bán l i hàng hoá, ngư i nh p khNu không ph i tr thêm b t kỳ kho n ti n nào t s ti n thu ư c do vi c nh o t ho c s d ng hàng hoá mang l i, không k các kho n i u ch nh quy nh t i i m d kho n 1 i u 13 Ngh nh này; d) Ngư i mua và ngư i bán không có m i quan h c bi t ho c n u có thì m i quan h ó không nh hư ng n tr giá giao d ch. Trư ng h p cơ quan h i quan có căn c cho r ng m i quan h c bi t có nh hư ng n tr giá giao d ch thì ph i thông báo ngay b ng văn b n cho ngư i khai h i quan bi t căn c ó. Cơ quan h i quan t o i u ki n ngư i khai h i quan cung c p thêm thông tin nh m làm rõ m i quan h c bi t gi a ngư i mua và ngư i bán không nh hư ng n tr giá giao d ch. N u quá 30 ngày (ngày làm vi c), k t ngày nh n ư c thông báo c a cơ quan h i quan mà ngư i khai h i quan không cung c p thêm thông tin thì cơ quan h i quan xác nh tr giá tính thu theo quy nh t i kho n 6 i u 15 Ngh nh này. M i quan h c bi t gi a ngư i mua và ngư i bán ư c coi là không nh hư ng n tr giá giao d ch khi tr giá giao d ch x p x v i m t trong nh ng tr giá dư i ây c a lô hàng ư c xu t khNu n Vi t Nam trong cùng ngày ho c trong vòng 60 ngày trư c ho c sau ngày xu t khNu lô hàng ang ư c xác nh tr giá tính thu : - Tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p khNu gi ng h t hay tương t ư c bán cho ngư i nh p khNu khác không có m i quan h c bi t v i ngư i xu t khNu (ngư i bán); - Tr giá tính thu c a hàng hoá nh p khNu gi ng h t hay tương t ư c xác nh theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này; - Tr giá tính thu c a hàng hoá nh p khNu gi ng h t hay tương t ư c xác nh theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này. i u 8. Phương pháp xác nh tr giá tính thu theo tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p kh u gi ng h t 1. Hàng hoá nh p khNu vào Vi t Nam n u không xác nh ư c tr giá tính thu theo quy nh t i i u 7 Ngh nh này thì tr giá tính thu là tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p khNu gi ng h t ã ư c xác nh tr giá tính thu theo quy nh t i i u 7 Ngh nh này. 2. Hàng hoá nh p khNu gi ng h t ph i tho mãn các i u ki n sau: a) Lô hàng nh p khNu gi ng h t ư c xu t khNu n Vi t Nam vào cùng ngày ho c trong vòng 60 ngày trư c ho c sau ngày xu t khNu c a lô hàng ang ư c xác nh tr giá tính thu ; b) Lô hàng nh p khNu gi ng h t có giao d ch mua bán cùng c p ho c ã ư c i u ch nh v cùng c p bán buôn ho c bán l ; có cùng s lư ng ho c ã ư c i u ch nh v cùng s lư ng v i lô hàng ang ư c xác nh tr giá tính thu ;
 7. c) Lô hàng nh p khNu gi ng h t có cùng kho ng cách và phương th c v n chuy n ho c ã ư c i u ch nh v cùng kho ng cách và phương th c v n chuy n gi ng như lô hàng ang ư c xác nh tr giá tính thu . 3. Khi áp d ng phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i i u này, n u không có lô hàng nh p khNu ư c s n xu t b i cùng m t nhà s n xu t thì m i xét n hàng hoá ư c s n xu t b i nhà s n xu t khác, nhưng ph i m b o các quy nh v hàng hoá nh p khNu gi ng h t. 4. Khi xác nh tr giá tính thu quy nh t i i u này mà xác nh ư c t hai tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p khNu gi ng h t tr lên thì tr giá tính thu là tr giá giao d ch th p nh t, sau khi ã i u ch nh m c giá v cùng các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u này. i u 9. Phương pháp xác nh tr giá tính thu theo tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p kh u tương t 1. Hàng hoá nh p khNu vào Vi t Nam n u không xác nh ư c tr giá tính thu theo quy nh t i i u 7 và i u 8 Ngh nh này thì tr giá tính thu là tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p khNu tương t ã ư c xác nh tr giá tính thu theo quy nh t i i u 7 Ngh nh này. 2. Hàng hoá nh p khNu tương t ph i tho mãn các i u ki n sau: a) Lô hàng nh p khNu tương t ư c xu t khNu n Vi t Nam vào cùng ngày ho c trong vòng 60 ngày trư c ho c sau ngày xu t khNu c a lô hàng ang ư c xác nh tr giá tính thu ; b) Lô hàng nh p khNu tương t có giao d ch mua bán cùng c p ho c ã ư c i u ch nh v cùng c p bán buôn ho c bán l , có cùng s lư ng ho c ã ư c i u ch nh v cùng s lư ng v i lô hàng ang ư c xác nh tr giá tính thu ; c) Lô hàng nh p khNu tương t có cùng kho ng cách và phương th c v n chuy n ho c ã ư c i u ch nh v cùng kho ng cách và phương th c v n chuy n gi ng như lô hàng ang ư c xác nh tr giá tính thu . 3. Khi áp d ng phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i i u này, n u không có lô hàng nh p khNu ư c s n xu t b i cùng m t nhà s n xu t thì m i xét n hàng hoá ư c s n xu t b i nhà s n xu t khác, nhưng ph i m b o các quy nh v hàng hoá nh p khNu tương t . 4. Khi xác nh tr giá tính thu quy nh t i i u này mà xác nh ư c t hai tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p khNu tương t tr lên thì tr giá tính thu là tr giá giao d ch th p nh t, sau khi ã i u ch nh m c giá v cùng i u ki n quy nh t i kho n 2 i u này. i u 10. Phương pháp xác nh tr giá tính thu theo tr giá kh u tr 1. Hàng hoá nh p khNu vào Vi t Nam n u không xác nh ư c tr giá tính thu theo quy nh t i i u 7, i u 8 và i u 9 Ngh nh này thì tr giá tính thu là tr giá kh u
 8. tr . Tr giá kh u tr ư c xác nh căn c vào giá bán c a hàng hoá nh p khNu, hàng hoá nh p khNu gi ng h t, hàng hoá nh p khNu tương t trên th trư ng Vi t Nam tr (- ) i các chi phí h p lý phát sinh sau khi nh p khNu. 2. Giá bán hàng hoá nh p khNu trên th trư ng Vi t Nam ư c xác nh theo nh ng nguyên t c sau: a) Giá bán hàng hoá nh p khNu là giá bán th c t , n u không có giá bán th c t c a hàng hoá nh p khNu c n xác nh tr giá tính thu thì l y giá bán th c t c a hàng hoá nh p khNu gi ng h t hay hàng hoá nh p khNu tương t còn nguyên tr ng như khi nh p khNu ư c bán trên th trư ng trong nư c xác nh giá bán th c t ; b) Ngư i nh p khNu và ngư i mua hàng trong nư c không có m i quan h c bi t; c) M c giá bán tính trên s lư ng bán ra l n nh t và d? d? h nh thành don gi ; d) Hàng hoá ư c bán ra (bán buôn ho c bán l ) vào ngày s m nh t ngay sau khi nh p khNu, nhưng không ch m quá 90 ngày (ngày theo l ch) sau ngày nh p khNu lô hàng ó. 3. Các chi phí h p lý phát sinh sau khi nh p khNu hàng hoá: a) Trư ng h p ngư i nh p khNu mua hàng theo phương th c mua t bán o n, các kho n ư c kh u tr g m: - Các chi phí v v n t i và chi phí mua b o hi m cho hàng hoá khi tiêu th trên th trư ng n i a; - Các kho n thu , phí và l phí ph i n p ngân sách nhà nư c khi nh p khNu và bán hàng nh p khNu mà theo quy nh c a pháp lu t hi n hành ư c h ch toán vào doanh thu bán hàng, giá v n và chi phí bán hàng nh p khNu; - Chi phí qu n lý chung liên quan n vi c bán hàng nh p khNu; - L i nhu n bán hàng sau khi nh p khNu. b) Trư ng h p ngư i nh p khNu là i lý bán hàng cho thương nhân nư c ngoài thì chi phí ư c tr là hoa h ng bán hàng. Trư ng h p i lý bán hàng ư c thương nhân nư c ngoài u quy n th c hi n m t s ho t ng có liên quan n vi c bán hàng sau khi nh p khNu t i Vi t Nam ngoài h p ng i lý thì nh ng chi phí c a các ho t ng này phát sinh t i Vi t Nam cũng ư c tr trong ph m vi các chi phí ã ư c tho thu n trong h p ng. Chi phí phát sinh sau khi nh p khNu ư c phép kh u tr quy nh t i kho n 3 i u này ph i ph n ánh trung th c chi phí chung và l i nhu n th c t , ph bi n trong kinh doanh ngành hàng ó và phù h p v i các nguyên t c c a ch k toán Vi t Nam. 4. Hàng hoá nh p khNu qua quá trình gia công, ch bi n thêm trong nư c thì cũng ư c xác nh tr giá tính thu theo nguyên t c quy nh t i kho n 1 i u này và tr i các chi phí gia công, ch bi n làm tăng thêm tr giá c a hàng hoá.
 9. Phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i i u này s không ư c áp d ng khi: - Hàng hoá nh p khNu sau khi gia công, ch bi n không còn nguyên tr ng như khi nh p khNu; - Hàng hoá nh p khNu sau khi gia công, ch bi n v n gi nguyên c i m, tính ch t, công d ng như khi nh p khNu nhưng ch còn là m t b ph n c a hàng hoá ư c bán ra trên th trư ng Vi t Nam. Trư ng h p sau khi gia công, ch bi n hàng hoá nh p khNu không còn nguyên tr ng như khi nh p khNu, nhưng v n có th xác nh ư c chính xác giá tr tăng thêm do quá trình gia công, ch bi n thì tr giá tính thu v n ư c xác nh theo quy nh t i i u này. 5. Vi c kh u tr các kho n chi phí, l i nhu n quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u này ph i d a vào các tài li u, s li u khách quan và nh lư ng ư c. Các s li u này ph i ư c ghi chép và ph n ánh trên s sách k toán phù h p v i quy nh c a pháp lu t v k toán. i u 11. Phương pháp xác nh tr giá tính thu theo tr giá tính toán 1. Hàng hoá nh p khNu vào Vi t Nam n u không xác nh ư c tr giá tính thu theo các phương pháp quy nh t i u 7 n i u 10 Ngh nh này thì tr giá tính thu là tr giá tính toán. Tr giá tính toán ư c xác nh bao g m các kho n sau: a) Gi thành ho?c tr? gi c?a nguy n v?t li?u, chi ph c?a qu tr nh s?n xu?t ho?c qu tr nh gia c ng kh c c a vi c s?n xu?t hàng nh?p kh?u; b) Chi phí, l i nhu n bán hàng hoá nh p khNu; c) Các chi phí i u ch nh quy nh t i i m , e kho n 1 i u 13 Ngh nh này. 2. Vi c xác nh tr giá tính toán ph i d a trên các s li u c a nhà s n xu t cung c p và phù h p v i các nguyên t c k toán c a nư c s n xu t hàng hoá. i u 12. Phương pháp suy lu n xác nh tr giá tính thu 1. Hàng hoá nh p khNu vào Vi t Nam n u không xác nh ư c tr giá tính thu theo các phương pháp quy nh t i u 7 n i u 11 Ngh nh này thì tr giá tính thu ư c xác nh b ng phương pháp suy lu n. Phương pháp suy lu n là áp d ng tu n t , linh ho t các phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i u 7 n i u 11 và d ng ngay t i phương pháp xác nh ư c tr giá tính thu , v i i u ki n vi c áp d ng ó phù h p v i các quy nh t i kho n 2 i u này và ph i d a vào các tài li u, s li u, thông tin có s n t i th i i m xác nh tr giá tính thu . 2. Khi áp d ng phương pháp suy lu n thì không ư c s d ng các tr giá dư i ây xác nh tr giá tính thu :
 10. a) Giá bán trên th trư ng n i a c a m t hàng cùng lo i ã ư c s n xu t t i Vi t Nam; b) Giá bán hàng hoá th trư ng n i a nư c xu t khNu; c) Giá bán hàng hoá xu t khNu n m t nư c khác; d) Chi phí s n xu t hàng hoá, tr chi phí s n xu t c a hàng hoá nh p khNu quy nh t i i u 11 Ngh nh này; ) Giá tính thu t i thi u; e) Các lo i giá gi nh; g) H th ng xác nh tr giá cho phép s d ng tr giá cao hơn trong hai tr giá thay th làm tr giá tính thu . i u 13. Các kho n i u ch nh 1. Các kho n ph i c ng vào tr giá giao d ch xác nh tr giá tính thu : a) Các chi phí dư i ây do ngư i mua hàng hoá ph i ch u nhưng chưa ư c tính vào tr giá giao d ch: - Chi phí hoa h ng bán hàng và phí môi gi i; - Chi phí bao bì ư c coi là ng nh t v i hàng hoá nh p khNu; Bao bì ư c coi là ng nh t v i hàng hoá là các lo i bao bì thư ng xuyên i kèm v i hàng hoá như m t i u ki n b o qu n hay s d ng hàng hoá, ư c phân lo i cùng v i hàng hoá theo nguyên t c phân lo i và mã s hàng hoá hi n hành. - Chi phí óng gói, bao g m c chi phí v t li u và chi phí nhân công. b) Tr giá c a hàng hoá, d ch v do ngư i mua cung c p cho ngư i bán mi n phí ho c gi m giá s n xu t và tiêu th hàng hoá nh p khNu vào Vi t Nam, chưa ư c tính vào giá th c t ã thanh toán hay s ph i thanh toán, bao g m: - Nguyên v t li u, b ph n c u thành hàng hoá, các ph tùng và các chi ti t tương t h p thành trong hàng hoá nh p khNu; - Các công c , khuôn m u, khuôn r p và các chi ti t tương t ư c s d ng s n xu t hàng hoá nh p khNu; - Nguyên li u, nhiên li u tiêu hao trong quá trình s n xu t hàng hoá nh p khNu; - Thi t k k thu t, thi t k thi công, k ho ch tri n khai, thi t k m thu t, thi t k m u, sơ và phác ho ư c th c hi n nư c ngoài và c n thi t trong quá trình s n xu t hàng hoá nh p khNu.
 11. c) Ti n b n quy n, phí gi y phép s d ng các quy n s h u trí tu liên quan n hàng hoá nh p khNu mà ngư i mua ph i tr như i u ki n c a vi c mua bán hàng hoá nh p khNu; d) Các kho n ti n mà ngư i mua thu ư c sau khi nh o t, s d ng hàng hoá nh p khNu ư c chuy n dư i m i hình th c cho ngư i bán hàng nh p khNu; ) Chi phí v n t i, b c hàng, d hàng, chuy n hàng có liên quan n vi c v n chuy n hàng nh p khNu n c a khNu nh p; e) Chi phí b o hi m v n chuy n hàng hoá nh p khNu n c a khNu nh p. 2. Các kho n dư i ây ư c tr ra kh i tr giá giao d ch n u ã ư c tính trong giá mua hàng nh p khNu: a) Chi phí cho nh ng ho t ng phát sinh sau khi nh p khNu hàng hoá, bao g m: chi phí v xây d ng, ki n trúc, l p t, b o dư ng ho c tr giúp k thu t; b) Chi phí v n chuy n, b o hi m trong n i a phát sinh sau khi nh p khNu; c) Các kho n thu , phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c tính trong giá mua hàng nh p khNu; d) Ti n lãi ph i tr liên quan n vi c thanh toán ti n mua hàng nh p khNu, v i i u ki n lãi su t ph i tr ph i ư c th hi n dư i d ng văn b n và phù h p v i lãi su t tín d ng thông thư ng do các t ch c tín d ng c a nư c xu t khNu áp d ng t i th i i m ký k t h p ng; ) Các kho n gi m giá th c hi n trư c khi x p hàng lên phương ti n v n chuy n nư c xu t khNu hàng hoá, ư c l p thành văn b n và n p cùng v i t khai h i quan hàng hoá nh p khNu. 3. Vi c c ng thêm ho c tr i các chi phí quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ch ư c th c hi n trên cơ s các s li u khách quan, có s n và nh lư ng ư c, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v k toán. 4. Không ư c c ng thêm hay tr i b t c kho n nào khác ngoài các kho n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. Chương 3: QUY N VÀ NGHĨA V C A NGƯ I KHAI H I QUAN TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN H I QUAN i u 14. Quy n và nghĩa v c a ngư i khai h i quan 1. Ngư i khai h i quan có các quy n sau: a) Yêu c u cơ quan h i quan gi bí m t các thông tin liên quan n vi c xác nh tr giá tính thu ã cung c p;
 12. b) Yêu c u cơ quan h i quan thông báo, hư ng d n vi c xác nh tr giá tính thu theo quy nh t i Ngh nh này; c) Ch ng minh tính chính xác, trung th c c a tr giá tính thu ã kê khai; d) Khi u n i các quy t nh v tr giá tính thu c a cơ quan h i quan; ) Yêu c u cơ quan h i quan thông báo b ng văn b n cho ngư i khai h i quan bi t tr giá tính thu , phương pháp, cách tính ư c s d ng xác nh tr giá tính thu khi tr giá tính thu do cơ quan h i quan xác nh; e) Yêu c u ư c thông quan hàng hoá theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này. 2. Nghĩa v c a ngư i khai h i quan: a) Tuân th nguyên t c t kê khai, t xác nh tr giá tính thu chính xác và trung th c; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, tính trung th c c a các n i dung kê khai và k t qu xác nh tr giá tính thu c a mình; b) Cung c p thông tin xác th c và các tài li u, ch ng t h p pháp h p l làm căn c xác nh tr giá tính thu theo yêu c u c a cơ quan h i quan; c) Ch u s ki m tra c a cơ quan h i quan v tr giá tính thu quy nh t i Ngh nh này. i u 15. Trách nhi m, quy n h n c a cơ quan h i quan 1. Hư ng d n ngư i khai h i quan xác nh tr giá tính thu theo quy nh t i Ngh nh này. 2. Yêu c u ngư i khai h i quan n p, xu t trình các ch ng t h p pháp, h p l và các tài li u có liên quan n vi c mua bán hàng hoá ch ng minh tính chính xác, tính trung th c c a tr giá tính thu hàng hoá nh p khNu ã khai báo. Trư ng h p không ch p nh n vi c ch ng minh, gi i trình v tr giá tính thu c a ngư i khai h i quan thì ph i thông báo ngay b ng văn b n cho ngư i khai h i quan bi t cơ s , căn c c a vi c không ch p nh n. 3. Thông báo b ng văn b n cho ngư i khai h i quan bi t tr giá tính thu , phương pháp, cách tính ư c cơ quan h i quan s d ng xác nh tr giá tính thu . 4. Gi bí m t các thông tin do ngư i khai h i quan cung c p có liên quan n vi c xác nh giá tính thu , theo ngh c a ngư i khai h i quan và phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 5. Thông quan hàng hóa theo yêu c u c a ngư i khai h i quan, trên cơ s n p kho n b o m theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này. 6. Xác nh tr giá tính thu trong các trư ng h p sau:
 13. a) Ngư i khai h i quan không xác nh ư c tr giá tính thu theo các phương pháp quy nh t i u 7 n i u 12 Ngh nh này; b) Ngư i khai h i quan kê khai không trung th c tr giá tính thu ; c) Ngư i khai h i quan không gi i trình ho c không gi i trình ư c v tính trung th c, chính xác c a tr giá kê khai theo yêu c u c a cơ quan h i quan. 7. Ki m tra vi c khai báo và xác nh giá tính thu hàng hoá nh p khNu. Ra quy t nh truy thu, hoàn các kho n thu do vi c xác nh sai tr giá tính thu . 8. Thu th p, phân tích và qu n lý thông tin c n thi t làm căn c ki m tra, xác nh tr giá tính thu . i u 16. Trì hoãn xác nh tr giá tính thu 1. Trong quá trình xác nh tr giá tính thu c a hàng hóa nh p khNu, ngư i khai h i quan chưa có thông tin xác nh tr giá tính thu thì theo yêu c u c a ngư i khai h i quan, cơ quan h i quan ch p nh n cho thông quan hàng hóa v i i u ki n ngư i khai h i quan ph i n p m t kho n b o m cho ti n thu c a lô hàng dư i hình th c: b o lãnh, t ti n ký qu ho c nh ng phương th c b o m thích h p khác m c th c hi n nghĩa v thu . 2. B Tài chính quy nh m c, hình th c, th t c n p kho n b o m nêu t i kho n 1 i u này. Chương 4: KHI U N I, X LÝ VI PH M i u 17. Khi u n i và gi i quy t khi u n i Trư ng h p ngư i khai h i quan không ng ý v i quy t nh v tr giá tính thu c a cơ quan h i quan thì v n ph i ch p hành quy t nh ó, ng th i có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i. i u 18. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Cán b , công ch c h i quan và các cá nhân khác thi u tinh th n trách nhi m, vi ph m quy nh c a Ngh nh này, gây thi t h i cho ngư i khai h i quan thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t và tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: T CH C TH C HI N
 14. i u 19. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân 1. B Tài chính hư ng d n, t ch c vi c th c hi n Ngh nh này. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o, hư ng d n các t ch c tín d ng cung c p cho cơ quan h i quan y tài li u liên quan n vi c thanh toán hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ph c v cho vi c ki m tra, xác nh tr giá tính thu . 3. Các B , ngành có liên quan có trách nhi m ph i h p v i cơ quan h i quan th c hi n công tác ch ng gian l n thương m i qua giá. 4. Các hi p h i, t ch c kinh doanh và cá nhân có liên quan có trách nhi m cung c p thông tin v hàng hóa xu t khNu, nh p khNu theo yêu c u c a cơ quan h i quan. i u 20. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th Ngh nh s 60/2002/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh v vi c xác nh tr giá tính thu i v i hàng hoá nh p khNu theo nguyên t c c a Hi p nh th c hi n i u 7 Hi p nh chung v thu quan và thương m i. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Phan Văn Kh i - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.
Đồng bộ tài khoản