Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
379
lượt xem
17
download

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 158/2005/NĐ-CP Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2005 NGH Đ NH V ĐĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H T CH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo đ ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. H t ch và đăng ký h t ch 1. H t ch là nh ng s ki n cơ b n xác đ nh tình tr ng nhân thân c a m t ngư i t khi sinh ra đ n khi ch t. 2. Đăng ký h t ch theo quy đ nh c a Ngh đ nh này là vi c cơ quan nhà nư c có th m quy n: a) Xác nh n các s ki n: sinh; k t hôn; t ; nuôi con nuôi; giám h ; nh n cha, m , con; thay đ i, c i chính, b sung, đi u ch nh h t ch; xác đ nh l i gi i tính; xác đ nh l i dân t c; b) Căn c vào quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, ghi vào s h t ch các vi c: xác đ nh cha, m , con; thay đ i qu c t ch; ly hôn; h y vi c k t hôn trái pháp lu t; ch m d t nuôi con nuôi. 3. Vi c đăng ký k t hôn; nh n cha, m , con; nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài đư c th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Hôn nhân và gia đình v quan h hôn nhân và gia đình có y u t nư c ngoài. Đi u 2. M c đích qu n lý h t ch Qu n lý h t ch là nhi m v quan tr ng, thư ng xuyên c a chính quy n các c p, nh m theo dõi th c tr ng và s bi n đ ng v h t ch, trên cơ s đó b o h các quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân và gia đình, đ ng th i góp ph n xây d ng các chính sách v kinh t , xã h i, an ninh qu c phòng và dân s , k ho ch hóa gia đình. Đi u 3. Quy n và nghĩa v đăng ký h t ch Cá nhân có quy n và nghĩa v đăng ký h t ch.
 2. Ngư i có trách nhi m th c hi n nghĩa v đăng ký h t ch ph i t giác đăng ký các s ki n h t ch theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. Cơ quan đăng ký h t ch có trách nhi m t o đi u ki n thu n ti n đ m i cá nhân th c hi n quy n và nghĩa v đăng ký h t ch. Đi u 4. Nguyên t c đăng ký và qu n lý h t ch 1. M i s ki n h t ch ph i đư c đăng ký đ y đ , k p th i, chính xác theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. 2. M i s ki n h t ch ch đư c đăng ký t i m t nơi theo đúng th m quy n quy đ nh c a Ngh đ nh này. 3. Cơ quan qu n lý h t ch c p trên ph i thư ng xuyên ki m tra, đôn đ c, hư ng d n, ch đ o đ i v i cơ quan qu n lý h t ch c p dư i; trư ng h p phát hi n th y sai ph m ph i ch n ch nh, x lý k p th i. 4. Cơ quan đăng ký h t ch ph i niêm y t công khai, chính xác các quy đ nh v gi y t mà ngư i yêu c u đăng ký h t ch ph i xu t trình ho c n p khi đăng ký h t ch, th i h n gi i quy t và l phí đăng ký h t ch. Đi u 5. Giá tr pháp lý c a gi y t h t ch 1. Gi y t h t ch do cơ quan nhà nư c có th m quy n c p cho cá nhân theo quy đ nh c a pháp lu t v h t ch là căn c pháp lý xác nh n s ki n h t ch c a cá nhân đó. 2. Gi y khai sinh là gi y t h t ch g c c a m i cá nhân. M i h sơ, gi y t c a cá nhân có n i dung ghi v h , tên, ch đ m; ngày, tháng, năm sinh; gi i tính; dân t c; qu c t ch; quê quán; quan h cha, m , con ph i phù h p v i Gi y khai sinh c a ngư i đó. 3. Gi y t h t ch do Cơ quan đ i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài (sau đây g i là Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam) c p có giá tr như gi y t h t ch đư c c p trong nư c. Đi u 6. S d ng gi y t h t ch do cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài c p 1. Gi y t h t ch do cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài c p, khi s d ng t i Vi t Nam ph i đư c h p pháp hóa lãnh s , tr trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác. Gi y t h t ch do Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s c a nư c ngoài t i Vi t Nam c p cho công dân nư c đó đ s d ng t i Vi t Nam đư c mi n h p pháp hóa lãnh s trên cơ s nguyên t c có đi, có l i. 2. Gi y t h t ch quy đ nh t i kho n 1 Đi u này b ng ti ng nư c ngoài ph i đư c d ch ra ti ng Vi t, b n d ch ph i đư c công ch ng theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Công dân Vi t Nam có gi y t h t ch quy đ nh t i kho n 1 Đi u này mà v nư c thư ng trú, thì ph i làm th t c ghi vào s h t ch theo quy đ nh t i m c 4 chương III c a Ngh đ nh này. Đi u 7. Ngư i làm ch ng 1. Trong trư ng h p Ngh đ nh này quy đ nh vi c làm ch ng, thì ngư i làm ch ng ph i có năng l c hành vi dân s đ y đ và bi t rõ s vi c làm ch ng.
 3. 2. Ngư i làm ch ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính xác th c c a s vi c mà mình làm ch ng. Đi u 8. Xác đ nh th m quy n đăng ký h t ch Trong trư ng h p Ngh đ nh này quy đ nh th m quy n đăng ký h t ch theo nơi cư trú, thì th m quy n đăng ký h t ch đư c xác đ nh như sau: 1. Đ i v i công dân Vi t Nam trong nư c, thì vi c đăng ký h t ch đư c th c hi n t i nơi ngư i đó đăng ký h kh u thư ng trú; n u không có nơi đăng ký h kh u thư ng trú, thì vi c đăng ký h t ch đư c th c hi n t i nơi ngư i đó đăng ký t m trú có th i h n theo quy đ nh c a pháp lu t v đăng ký h kh u. 2. Đ i v i ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam, thì vi c đăng ký h t ch đư c th c hi n t i nơi ngư i đó đăng ký thư ng trú; n u không có nơi đăng ký thư ng trú, thì vi c đăng ký h t ch đư c th c hi n t i nơi ngư i đó đăng ký t m trú. Đi u 9. Các gi y t cá nhân xu t trình khi đăng ký h t ch Khi đăng ký h t ch, n u cán b Tư pháp h t ch xã, phư ng, th tr n (sau đây g i là cán b Tư pháp h t ch) ho c cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i là cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp) ho c cán b h t ch c a S Tư pháp không bi t rõ v nhân thân ho c nơi cư trú c a đương s , thì yêu c u xu t trình các gi y t sau đây đ ki m tra: 1. Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u c a ngư i đi đăng ký h t ch đ xác đ nh v cá nhân ngư i đó; 2. S h kh u, Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th ho c Gi y đăng ký t m trú có th i h n (đ i v i công dân Vi t Nam trong nư c); Th thư ng trú, Th t m trú ho c Ch ng nh n t m trú (đ i v i ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam) đ làm căn c xác đ nh th m quy n đăng ký h t ch theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. Đi u 10. y quy n Ngư i có yêu c u đăng ký h t ch (tr trư ng h p đăng ký k t hôn, đăng ký vi c nuôi con nuôi, đăng ký giám h , đăng ký vi c nh n cha, m , con) ho c yêu c u c p các gi y t v h t ch mà không có đi u ki n tr c ti p đ n cơ quan đăng ký h t ch, thì có th u quy n cho ngư i khác làm thay. Vi c u quy n ph i b ng văn b n và ph i đư c công ch ng ho c ch ng th c h p l . N u ngư i đư c u quy n là ông, bà, cha, m , con, v , ch ng, anh, ch , em ru t c a ngư i u quy n, thì không c n ph i có văn b n u quy n. Đi u 11. Áp d ng đi u ư c qu c t Trong trư ng h p Đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Ngh đ nh này, thì áp d ng quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. Đi u 12. L phí đăng ký h t ch Cơ quan đăng ký h t ch đư c thu l phí theo quy đ nh c a pháp lu t, trong đó đã bao g m c chi phí cho gi y t , bi u m u h t ch. M c thu, n p, qu n lý và s d ng l phí đăng ký h t ch do B Tài chính quy đ nh.
 4. Chương 2: ĐĂNG KÝ H T CH M C 1: ĐĂNG KÝ KHAI SINH Đi u 13. Th m quy n đăng ký khai sinh 1. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau đây g i là y ban nhân dân c p xã), nơi cư trú c a ngư i m th c hi n vi c đăng ký khai sinh cho tr em; n u không xác đ nh đư c nơi cư trú c a ngư i m , thì y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i cha th c hi n vi c đăng ký khai sinh. 2. Trong trư ng h p không xác đ nh đư c nơi cư trú c a ngư i m và ngư i cha, thì y ban nhân dân c p xã, nơi tr em đang sinh s ng trên th c t th c hi n vi c đăng ký khai sinh. 3. Vi c đăng ký khai sinh cho tr em b b rơi đư c th c hi n t i y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i đang t m th i nuôi dư ng ho c nơi có tr s c a t ch c đang t m th i nuôi dư ng tr em đó. Đi u 14. Th i h n đi khai sinh và trách nhi m khai sinh Trong th i h n 60 ngày, k t ngày sinh con, cha, m có trách nhi m đi khai sinh cho con; n u cha, m không th đi khai sinh, thì ông, bà ho c nh ng ngư i thân thích khác đi khai sinh cho tr em. Đi u 15. Th t c đăng ký khai sinh 1. Ngư i đi đăng ký khai sinh ph i n p Gi y ch ng sinh (theo m u quy đ nh) và xu t trình Gi y ch ng nh n k t hôn c a cha, m tr em (n u cha, m c a tr em có đăng ký k t hôn). Gi y ch ng sinh do cơ s y t , nơi tr em sinh ra c p; n u tr em sinh ra ngoài cơ s y t , thì Gi y ch ng sinh đư c thay b ng văn b n xác nh n c a ngư i làm ch ng. Trong trư ng h p không có ngư i làm ch ng, thì ngư i đi khai sinh ph i làm gi y cam đoan v vi c sinh là có th c. Trong trư ng h p cán b Tư pháp h t ch bi t rõ v quan h hôn nhân c a cha m tr em, thì không b t bu c ph i xu t trình Gi y ch ng nh n k t hôn. 2. Sau khi ki m tra các gi y t h p l , cán b Tư pháp h t ch ghi vào S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i đi khai sinh m t b n chính Gi y khai sinh. B n sao Gi y khai sinh đư c c p theo yêu c u c a ngư i đi khai sinh. 3. Trong trư ng h p khai sinh cho con ngoài giá thú, n u không xác đ nh đư c ngư i cha, thì ph n ghi v ngư i cha trong S đăng ký khai sinh và Gi y khai sinh đ tr ng. N u vào th i đi m đăng ký khai sinh có ngư i nh n con, thì y ban nhân dân c p xã k t h p gi i quy t vi c nh n con và đăng ký khai sinh. Đi u 16. Khai sinh cho tr em b b rơi 1. Ngư i phát hi n tr sơ sinh b b rơi có trách nhi m b o v tr và báo ngay cho y ban nhân dân c p xã ho c Công an xã, phư ng, th tr n, nơi tr b b rơi đ l p biên b n và tìm ngư i ho c t ch c t m th i nuôi dư ng tr em đó. Biên b n ph i ghi rõ ngày, tháng, năm, đ a đi m phát hi n tr b b rơi; gi i tính; đ c đi m nh n d ng; tài s n và các đ v t khác c a tr (n u có); h , tên, đ a ch c a ngư i phát hi n. Biên b n đư c l p thành hai b n, m t b n lưu t i y ban nhân dân c p xã, nơi l p biên b n, m t b n giao cho ngư i ho c t ch c t m th i nuôi dư ng tr . 2. y ban nhân dân c p xã, nơi l p biên b n có trách nhi m thông báo trên Đài phát thanh ho c Đài truy n hình đ a phương đ tìm cha, m đ c a tr . Đài phát thanh ho c Đài truy n hình có trách nhi m thông báo mi n phí 3 l n trong 3 ngày liên ti p các thông tin v tr sơ sinh b b rơi. H t th i h n 30 ngày, k t ngày thông báo cu i cùng, n u không tìm th y cha,
 5. m đ , thì ngư i ho c t ch c đang t m th i nuôi dư ng tr có trách nhi m đi đăng ký khai sinh. 3. Khi đăng ký khai sinh cho tr sơ sinh b b rơi, h , tên c a tr đư c ghi theo đ ngh c a ngư i đi khai sinh; n u không có cơ s đ xác đ nh ngày sinh và nơi sinh, thì ngày phát hi n tr b b rơi là ngày sinh; nơi sinh là đ a phương nơi l p biên b n; qu c t ch c a tr là qu c t ch Vi t Nam. Ph n khai v cha, m và dân t c c a tr trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh đư c đ tr ng. Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “tr b b rơi”. Trong trư ng h p có ngư i nh n tr làm con nuôi, thì cán b Tư pháp h t ch căn c vào Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi đ ghi tên cha, m nuôi vào ph n ghi v cha, m trong S đăng ký khai sinh và Gi y khai sinh c a con nuôi; trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “cha, m nuôi”; n i dung ghi chú này ph i đư c gi bí m t, ch nh ng ngư i có th m quy n m i đư c tìm hi u. 4. Trư ng h p tr em b b rơi không ph i là tr sơ sinh, thì vi c l p biên b n và thông báo tìm cha, m đ c a tr em cũng đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. Khi đăng ký khai sinh, nh ng n i dung liên quan đ n khai sinh đư c ghi theo l i khai c a tr ; n u tr không nh đư c, thì căn c vào th tr ng c a tr đ xác đ nh năm sinh, ngày sinh là ngày 01 tháng 01 c a năm đó; h , tên c a tr đư c ghi theo đ ngh c a ngư i đi khai sinh; qu c t ch c a tr là qu c t ch Vi t Nam; nh ng n i dung không xác đ nh đư c thì đ tr ng. Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ "tr b b rơi". M C 2: ĐĂNG KÝ K T HÔN Đi u 17. Th m quy n đăng ký k t hôn 1. y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a bên nam ho c bên n th c hi n vi c đăng ký k t hôn. 2. Trong trư ng h p c hai bên nam, n là công dân Vi t Nam đang trong th i h n công tác, h c t p, lao đ ng nư c ngoài v nư c đăng ký k t hôn, đã c t h kh u thư ng trú trong nư c, thì vi c đăng ký k t hôn đư c th c hi n t i y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú trư c khi xu t c nh c a m t trong hai bên nam, n . Đi u 18. Th t c đăng ký k t hôn 1. Khi đăng ký k t hôn, hai bên nam, n ph i n p T khai (theo m u quy đ nh) và xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân. Trong trư ng h p m t ngư i cư trú t i xã, phư ng, th tr n này, nhưng đăng ký k t hôn t i xã, phư ng, th tr n khác, thì ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú v tình tr ng hôn nhân c a ngư i đó. Đ i v i ngư i đang trong th i h n công tác, h c t p, lao đ ng nư c ngoài v nư c đăng ký k t hôn, thì ph i có xác nh n c a Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam t i nư c s t i v tình tr ng hôn nhân c a ngư i đó. Đ i v i cán b , chi n sĩ đang công tác trong l c lư ng vũ trang, thì th trư ng đơn v c a ngư i đó xác nh n tình tr ng hôn nhân. Vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân nói trên có th xác nh n tr c ti p vào T khai đăng ký k t hôn ho c b ng Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân theo quy đ nh t i chương V c a Ngh đ nh này. Vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân có giá tr 6 tháng, k t ngày xác nh n. 2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , n u xét th y hai bên nam, n có đ đi u ki n k t hôn theo quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và gia đình, thì y ban nhân dân c p xã đăng ký k t hôn cho hai bên nam, n . Trong trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày. 3. Khi đăng ký k t hôn, hai bên nam, n ph i có m t. Đ i di n y ban nhân dân c p xã yêu c u hai bên cho bi t ý mu n t nguy n k t hôn, n u hai bên đ ng ý k t hôn, thì cán b Tư pháp h t ch ghi vào S đăng ký k t hôn và Gi y ch ng nh n k t hôn. Hai bên nam, n ký
 6. vào Gi y ch ng nh n k t hôn và S đăng ký k t hôn, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho m i bên v , ch ng m t b n chính Gi y ch ng nh n k t hôn, gi i thích cho hai bên v quy n và nghĩa v c a v , ch ng theo quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và gia đình. B n sao Gi y ch ng nh n k t hôn đư c c p theo yêu c u c a v , ch ng. M C 3: ĐĂNG KÝ KHAI T Đi u 19. Th m quy n đăng ký khai t 1. y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú cu i cùng c a ngư i ch t th c hi n vi c đăng ký khai t . 2. Trong trư ng h p không xác đ nh đư c nơi cư trú cu i cùng c a ngư i ch t, thì y ban nhân dân c p xã, nơi ngư i đó ch t th c hi n vi c đăng ký khai t . Đi u 20. Th i h n đi khai t và trách nhi m khai t 1. Th i h n đi khai t là 15 ngày, k t ngày ch t. 2. Thân nhân c a ngư i ch t có trách nhi m đi khai t ; n u ngư i ch t không có thân nhân, thì ch nhà ho c ngư i có trách nhi m c a cơ quan, đơn v , t ch c, nơi ngư i đó cư trú ho c công tác trư c khi ch t đi khai t . Đi u 21. Th t c đăng ký khai t 1. Ngư i đi khai t ph i n p Gi y báo t ho c gi y t thay cho Gi y báo t theo quy đ nh t i Đi u 22 c a Ngh đ nh này. 2. Sau khi ki m tra các gi y t h p l , cán b Tư pháp h t ch ghi vào S đăng ký khai t và Gi y ch ng t , Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i đi khai t m t b n chính Gi y ch ng t . B n sao Gi y ch ng t đư c c p theo yêu c u c a ngư i đi khai t . Đi u 22. Gi y báo t 1. Gi y báo t ph i ghi rõ h , tên, đ a ch c a ngư i ch t; gi , ngày, tháng, năm ch t; đ a đi m ch t và nguyên nhân ch t. 2. Th m quy n c p Gi y báo t : a) Đ i v i ngư i ch t t i b nh vi n ho c t i cơ s y t , thì Giám đ c b nh vi n ho c ngư i ph trách cơ s y t đó c p Gi y báo t ; b) Đ i v i ngư i cư trú m t nơi, nhưng ch t m t nơi khác, ngoài cơ s y t , thì y ban nhân dân c p xã, nơi ngư i đó ch t c p Gi y báo t ; c) Đ i v i ngư i ch t là quân nhân t i ngũ, công ch c qu c phòng, quân nhân d b trong th i gian t p trung hu n luy n ho c ki m tra tình tr ng s n sàng chi n đ u, ph c v chi n đ u và nh ng ngư i đư c t p trung làm nhi m v quân s do các đơn v quân đ i tr c ti p qu n lý, thì th trư ng đơn v đó c p Gi y báo t ; d) Đ i v i ngư i ch t trong tr i giam, tr i t m giam, nhà t m giam ho c t i nơi t m gi , thì Th trư ng cơ quan nơi giam, gi ngư i đó c p Gi y báo t ; đ) Đ i v i ngư i ch t t i trư ng giáo dư ng, cơ s giáo d c do ngành Công an qu n lý, thì Th trư ng các cơ quan đó c p Gi y báo t ; e) Đ i v i ngư i ch t do thi hành án t hình, thì Ch t ch H i đ ng thi hành án t hình c p Gi y báo t ;
 7. g) Trư ng h p m t ngư i b Toà án tuyên b là đã ch t, thì quy t đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu t thay cho Gi y báo t ; h) Trư ng h p ngư i ch t có nghi v n, thì văn b n xác đ nh nguyên nhân ch t c a cơ quan công an ho c c a cơ quan y t c p huy n tr lên thay cho Gi y báo t ; i) Đ i v i ngư i ch t trên phương ti n giao thông, thì ngư i ch huy ho c đi u khi n phương ti n giao thông ph i l p biên b n xác nh n vi c ch t, có ch ký c a ít nh t hai ngư i cùng đi trên phương ti n giao thông đó. Biên b n xác nh n vi c ch t thay cho Gi y báo t ; k) Đ i v i ngư i ch t t i nhà nơi cư trú, thì văn b n xác nh n vi c ch t c a ngư i làm ch ng thay cho Gi y báo t . 3. Gi y báo t ho c gi y t thay cho Gi y báo t quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, đư c c p cho thân nhân ngư i ch t đ đi khai t . Trong trư ng h p ngư i ch t không có thân nhân, thì Gi y báo t đư c g i cho y ban nhân dân c p xã, nơi có th m quy n đăng ký khai t theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Ngh đ nh này, đ y ban nhân dân c p xã đăng ký khai t . Đi u 23. Đăng ký khai sinh và khai t cho tr ch t sơ sinh Tr em sinh ra s ng đư c t 24 gi tr lên r i m i ch t cũng ph i đăng ký khai sinh và đăng ký khai t . N u cha, m không đi khai sinh và khai t , thì cán b Tư pháp h t ch t xác đ nh n i dung đ ghi vào S đăng ký khai sinh và S đăng ký khai t . Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh và S đăng ký khai t ph i ghi rõ "Tr ch t sơ sinh". Đi u 24. Đăng ký khai t cho ngư i b Toà án tuyên b là đã ch t 1. Vi c đăng ký khai t cho ngư i b Toà án tuyên b là đã ch t đư c th c hi n khi quy t đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu t. Ngư i yêu c u Tòa án tuyên b m t ngư i là đã ch t ph i th c hi n vi c đăng ký khai t . 2. Trong trư ng h p m t ngư i b Toà án tuyên b là đã ch t, đã đăng ký khai t , nhưng sau đó còn s ng tr v , đư c Toà án hu b quy t đ nh tuyên b ch t, thì y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai t căn c vào quy t đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu t, xoá tên ngư i đó trong S đăng ký khai t và thu h i l i Gi y ch ng t đã c p. M C 4: ĐĂNG KÝ VI C NUÔI CON NUÔI Đi u 25. Th m quy n đăng ký vi c nuôi con nuôi 1. y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i nh n con nuôi th c hi n đăng ký vi c nuôi con nuôi. 2. Trong trư ng h p tr b b rơi đư c nh n làm con nuôi, thì y ban nhân dân c p xã, nơi l p biên b n xác nh n tình tr ng tr b b rơi đăng ký vi c nuôi con nuôi; n u tr em đó đã đư c đưa vào cơ s nuôi dư ng, thì y ban nhân dân c p xã, nơi có tr s c a cơ s nuôi dư ng đăng ký vi c nuôi con nuôi. Đi u 26. H sơ đăng ký vi c nuôi con nuôi H sơ đăng ký vi c nuôi con nuôi g m có: 1. Gi y th a thu n v vi c cho và nh n con nuôi (theo m u quy đ nh). Gi y th a thu n v vi c cho và nh n con nuôi ph i do chính cha, m đ và ngư i nh n con nuôi l p, k c trong trư ng h p cha, m đ đã ly hôn. Trong trư ng h p m t bên cha ho c m đ đã ch t, m t năng l c hành vi dân s ho c h n ch năng l c hành vi dân s , thì ch c n ch ký c a ngư i kia; n u c cha và m đ đã ch t, m t năng l c hành vi dân s ho c
 8. h n ch năng l c hành vi dân s , thì ngư i ho c t ch c giám h tr em thay cha, m đ ký Gi y th a thu n. Đ i v i tr em đang s ng t i cơ s nuôi dư ng mà không xác đ nh đư c đ a ch c a cha, m đ , thì ngư i đ i di n c a cơ s nuôi dư ng ký Gi y tho thu n. N u ngư i đư c nh n làm con nuôi t đ 9 tu i tr lên, thì trong Gi y th a thu n ph i có ý ki n c a ngư i đó v vi c đ ng ý làm con nuôi, tr trư ng h p ngư i đó b m t năng l c hành vi dân s ho c h n ch năng l c hành vi dân s . Trong trư ng h p ngư i nh n con nuôi không cư trú t i xã, phư ng, th tr n, nơi đăng ký vi c nuôi con nuôi nói t i kho n 2 Đi u 25 c a Ngh đ nh này, thì Gi y th a thu n v vi c cho và nh n con nuôi ph i có xác nh n c a y ban nhân c p xã, nơi ngư i nh n con nuôi cư trú v vi c ngư i đó có đ đi u ki n nuôi con nuôi theo quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và gia đình. 2. B n sao Gi y khai sinh c a ngư i đư c nh n làm con nuôi. 3. Biên b n xác nh n tình tr ng tr b b rơi, n u ngư i đư c nh n làm con nuôi là tr b b rơi. Đi u 27. Trình t đăng ký vi c nuôi con nuôi 1. Ngư i nh n con nuôi ph i tr c ti p n p h sơ nh n con nuôi cho y ban nhân dân c p xã, nơi đăng ký vi c nuôi con nuôi. 2. Trư c khi đăng ký vi c nuôi con nuôi, cán b Tư pháp h t ch ph i ki m tra, xác minh k các n i dung sau đây: a) Tính t nguy n c a vi c cho và nh n con nuôi; b) Tư cách c a ngư i nh n con nuôi; c) M c đích nh n con nuôi. Th i h n ki m tra, xác minh các n i dung trên không quá 5 ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l . Trư ng h p c n ph i xác minh thêm, thì th i h n đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày. Sau th i h n nói trên, n u xét th y vi c cho và nh n con nuôi có đ đi u ki n theo quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và gia đình, thì y ban nhân dân c p xã đăng ký vi c nuôi con nuôi. 3. Khi đăng ký vi c nuôi con nuôi, bên cho, bên nh n con nuôi ph i có m t; n u ngư i đư c nh n làm con nuôi t đ 9 tu i tr lên, thì cũng ph i có m t. Cán b Tư pháp h t ch ghi vào S đăng ký vi c nuôi con nuôi và Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho m i bên m t b n chính Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi. B n sao Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi đư c c p theo yêu c u c a các bên cho và nh n con nuôi. Bên cho con nuôi có trách nhi m giao cho cha, m nuôi b n chính Gi y khai sinh c a con nuôi. Đi u 28. B sung, s a đ i Gi y khai sinh c a con nuôi 1. Trong trư ng h p con nuôi là tr b b rơi mà ph n khai v cha, m trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh còn đ tr ng, thì y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh, căn c vào Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi ghi b sung các thông tin c a cha, m nuôi vào ph n khai v cha, m trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh c a con nuôi, n u cha m nuôi có yêu c u. Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “cha, m nuôi”. 2. Trong trư ng h p gi a cha, m đ và cha, m nuôi có s th a thu n v vi c thay đ i ph n khai v cha, m t cha, m đ sang cha, m nuôi trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh c a con nuôi, thì y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho con nuôi đăng ký khai sinh l i theo nh ng n i dung thay đ i đó. Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “cha, m nuôi”. Vi c đăng ký khai sinh l i ph i đư c ghi rõ trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh trư c đây. B n chính và b n sao Gi y khai sinh c a con nuôi đư c c p theo n i dung m i. Gi y khai sinh cũ ph i thu h i.
 9. Vi c thay đ i ph n khai v cha, m nói t i kho n 2 Đi u này ph i đư c s đ ng ý c a con nuôi, n u con nuôi t đ 9 tu i tr lên. M C 5: ĐĂNG KÝ VI C GIÁM H Đi u 29. Th m quy n đăng ký vi c giám h y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i giám h ho c nơi có tr s c a cơ quan, t ch c đ m nh n giám h th c hi n đăng ký vi c giám h . Đi u 30. Th t c đăng ký vi c giám h 1. Ngư i đư c c làm giám h ph i n p Gi y c giám h . Gi y c giám h do ngư i c giám h l p; n u có nhi u ngư i cùng c m t ngư i làm giám h , thì t t c ph i cùng ký vào Gi y c giám h . 2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , n u xét th y vi c giám h đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t, thì y ban nhân dân c p xã đăng ký vi c giám h . Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày. Khi đăng ký vi c giám h , ngư i c giám h và ngư i đư c c làm giám h ph i có m t. Cán b Tư pháp h t ch ghi vào S đăng ký giám h và Quy t đ nh công nh n vi c giám h . Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i giám h và ngư i c giám h m i bên m t b n chính Quy t đ nh công nh n vi c giám h . B n sao Quy t đ nh công nh n vi c giám h đư c c p theo yêu c u c a ngư i giám h và ngư i c giám h . Trong trư ng h p ngư i đư c giám h có tài s n riêng, thì ngư i c giám h ph i l p danh m c tài s n và ghi rõ tình tr ng c a tài s n đó, có ch ký c a ngư i c giám h và ngư i đư c c làm giám h . Danh m c tài s n đư c l p thành 3 b n, m t b n lưu t i y ban nhân dân c p xã, nơi đăng ký vi c giám h , m t b n giao cho ngư i giám h , m t b n giao cho ngư i c giám h . Đi u 31. Đăng ký ch m d t, thay đ i vi c giám h 1. y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký vi c giám h th c hi n đăng ký ch m d t vi c giám h . 2. Ngư i yêu c u ch m d t vi c giám h ph i n p T khai (theo m u quy đ nh), Quy t đ nh công nh n vi c giám h đã c p trư c đây và xu t trình các gi y t c n thi t đ ch ng minh đ đi u ki n ch m d t vi c giám h theo quy đ nh c a B Lu t Dân s . Trong trư ng h p ngư i đư c giám h có tài s n riêng, đã đư c l p thành danh m c khi đăng ký giám h , thì ngư i yêu c u ch m d t vi c giám h ph i n p danh m c tài s n đó và danh m c tài s n hi n t i c a ngư i đư c giám h . 3. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ các gi y t h p l , n u xét th y yêu c u ch m d t vi c giám h là phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t và không có tranh ch p, thì cán b Tư pháp h t ch ghi vào Quy t đ nh công nh n ch m d t vi c giám h , đ ng th i ghi chú vi c ch m d t giám h vào s đã đăng ký giám h trư c đây. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i yêu c u ch m d t giám h m t b n chính Quy t đ nh công nh n ch m d t vi c giám h . B n sao Quy t đ nh công nh n ch m d t vi c giám h đư c c p theo yêu c u c a đương s . 4. Trong trư ng h p ngư i giám h đ ngh đư c thay đ i giám h và có ngư i khác có đ đi u ki n nh n làm giám h , thì các bên làm th t c đăng ký ch m d t vi c giám h cũ và đăng ký vi c giám h m i theo quy đ nh t i M c này. M C 6: ĐĂNG KÝ VI C NH N CHA, M , CON
 10. Đi u 32. Đi u ki n đăng ký vi c nh n cha, m , con 1. Vi c nh n cha, m , con theo quy đ nh t i M c này đư c th c hi n, n u bên nh n, bên đư c nh n là cha, m , con còn s ng vào th i đi m đăng ký nh n cha, m , con và vi c nh n cha, m , con là t nguy n và không có tranh ch p. 2. Ngư i con đã thành niên ho c ngư i giám h c a ngư i con chưa thành niên ho c đã thành niên nhưng m t năng l c hành vi dân s cũng đư c làm th t c nh n cha, m theo quy đ nh t i M c này, trong trư ng h p cha, m đã ch t; n u vi c nh n cha, m là t nguy n và không có tranh ch p. Đi u 33. Th m quy n đăng ký vi c nh n cha, m , con y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i nh n ho c ngư i đư c nh n là cha, m , con th c hi n đăng ký vi c nh n cha, m , con. Đi u 34. Th t c đăng ký vi c nh n cha, m , con 1. Ngư i nh n cha, m , con ph i n p T khai (theo m u quy đ nh). Trong trư ng h p cha ho c m nh n con chưa thành niên, thì ph i có s đ ng ý c a ngư i hi n đang là m ho c cha, tr trư ng h p ngư i đó đã ch t, m t tích, m t năng l c ho c h n ch năng l c hành vi dân s . Kèm theo T khai ph i xu t trình các gi y t sau đây: a) Gi y khai sinh (b n chính ho c b n sao) c a ngư i con; b) Các gi y t , đ v t ho c các ch ng c khác đ ch ng minh quan h cha, m , con (n u có). 2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , n u xét th y vi c nh n cha, m , con là đúng s th t và không có tranh ch p, thì y ban nhân dân c p xã đăng ký vi c nh n cha, m , con. Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày. 3. Khi đăng ký vi c nh n cha, m , con, các bên cha, m , con ph i có m t, tr trư ng h p ngư i đư c nh n là cha ho c m đã ch t. Cán b Tư pháp h t ch ghi vào S đăng ký vi c nh n cha, m , con và Quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho m i bên m t b n chính Quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con. B n sao Quy t đ nh đư c c p theo yêu c u c a các bên. Đi u 35. B sung, c i chính S đăng ký khai sinh và Gi y khai sinh c a ngư i con 1. Căn c vào Quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con, y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho ngư i con ghi b sung ph n khai v cha, m trong S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh c a ngư i con, n u ph n khai v cha, m trư c đây đ tr ng. Trong trư ng h p S đăng ký khai sinh đã chuy n lưu 1 quy n t i y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i là y ban nhân dân c p huy n), thì y ban nhân dân c p xã thông báo cho y ban nhân dân c p huy n đ ghi ti p vi c b sung. 2. Trong trư ng h p ph n khai v cha, m trong S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh c a ngư i con đã ghi tên ngư i khác, không ph i là cha, m đ , thì đương s ph i làm th t c c i chính theo quy đ nh t i M c 7 Chương này. M C 7: THAY Đ I, C I CHÍNH H T CH, XÁC Đ NH L I DÂN T C, XÁC Đ NH L I GI I TÍNH, B SUNG H T CH, ĐI U CH NH H T CH
 11. Đi u 36. Ph m vi thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch Ph m vi thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch theo quy đ nh t i M c này bao g m: 1. Thay đ i h , tên, ch đ m đã đư c đăng ký đúng trong S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh, nhưng cá nhân có yêu c u thay đ i khi có lý do chính đáng theo quy đ nh c a B lu t Dân s . 2. C i chính nh ng n i dung đã đư c đăng ký trong S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký. 3. Xác đ nh l i dân t c c a ngư i con theo dân t c c a ngư i cha ho c dân t c c a ngư i m theo quy đ nh c a B lu t Dân s . 4. Xác đ nh l i gi i tính c a m t ngư i trong trư ng h p gi i tính c a ngư i đó b khuy t t t b m sinh ho c chưa đ nh hình chính xác mà c n có s can thi p c a y h c nh m xác đ nh rõ v gi i tính. 5. B sung nh ng n i dung chưa đư c đăng ký trong S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh. 6. Đi u ch nh nh ng n i dung trong s đăng ký h t ch và các gi y t h t ch khác, không ph i S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh. Đi u 37. Th m quy n thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch 1. y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh trư c đây có th m quy n gi i quy t vi c thay đ i, c i chính h t ch cho ngư i dư i 14 tu i và b sung h t ch cho m i trư ng h p, không phân bi t đ tu i; 2. y ban nhân dân c p huy n, mà trong đ a h t c a huy n đó đương s đã đăng ký khai sinh trư c đây, có th m quy n gi i quy t vi c thay đ i, c i chính h t ch cho ngư i t đ 14 tu i tr lên và xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch cho m i trư ng h p, không phân bi t đ tu i. Đi u 38. Th t c đăng ký vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch 1. Ngư i yêu c u thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch ph i n p T khai (theo m u quy đ nh), xu t trình b n chính Gi y khai sinh c a ngư i c n thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch và các gi y t liên quan đ làm căn c cho vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch. Đ i v i trư ng h p xác đ nh l i gi i tính, thì văn b n k t lu n c a t ch c y t đã ti n hành can thi p đ xác đ nh l i gi i tính là căn c cho vi c xác đ nh l i gi i tính. Vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch cho ngư i chưa thành niên ho c ngư i m t năng l c hành vi dân s đư c th c hi n theo yêu c u c a cha, m ho c ngư i giám h . Đ i v i vi c thay đ i h , tên cho ngư i t đ 9 tu i tr lên và xác đ nh l i dân t c cho ngư i chưa thành niên t đ 15 tu i tr lên, thì ph i có s đ ng ý c a ngư i đó. 2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , n u vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính có đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t,
 12. thì cán b Tư pháp h t ch ho c cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ghi vào S đăng ký thay đ i, c i chính h t ch và Quy t đ nh cho phép thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ho c Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ký và c p cho đương s m t b n chính Quy t đ nh cho phép thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính. B n sao Quy t đ nh đư c c p theo yêu c u c a đương s . Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày. N i dung và căn c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính ph i đư c ghi chú vào c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh và m t sau c a b n chính Gi y khai sinh. 3. Vi c b sung h t ch đư c gi i quy t ngay sau khi nh n đ gi y t h p l . N i dung b sung đư c ghi tr c ti p vào nh ng c t, m c tương ng trong S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh. Cán b Tư pháp h t ch đóng d u vào ph n ghi b sung. C t ghi chú c a S đăng ký khai sinh và m t sau c a b n chính Gi y khai sinh ph i ghi rõ n i dung b sung; căn c ghi b sung; h , tên, ch ký c a ngư i ghi b sung; ngày, tháng, năm b sung. Cán b Tư pháp h t ch đóng d u vào ph n đã ghi b sung. Trong trư ng h p n i dung S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh trư c đây không có c t m c c n ghi b sung, thì n i dung b sung đư c ghi vào m t sau c a b n chính Gi y khai sinh và c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh. Trong trư ng h p vi c đăng ký h t ch trư c đây do y ban nhân dân c p xã th c hi n, nhưng s h t ch ch còn lưu t i y ban nhân dân c p huy n, thì y ban nhân dân c p huy n th c hi n vi c b sung. 4. Sau khi vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch đã đư c ghi vào S đăng ký khai sinh, thì b n sao Gi y khai sinh t S đăng ký khai sinh s ghi theo n i dung đã thay đ i, c i chính ho c b sung. 5. Trong trư ng h p n i dung b n chính Gi y khai sinh c a cha, m đã thay đ i do vi c thay đ i, c i chính, b sung h t ch, xác đ nh l i dân t c, thì y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho ngư i con, căn c vào b n chính Gi y khai sinh c a cha, m th c hi n vi c đi u ch nh n i dung đó trong ph n khai v cha, m trong S đăng ký khai sinh và Gi y khai sinh c a ngư i con cho phù h p; n u S đăng ký khai sinh đã chuy n lưu t i y ban nhân dân c p huy n, thì y ban nhân dân c p huy n th c hi n vi c đi u ch nh. Đi u 39. Đi u ch nh n i dung trong s h t ch và các gi y t h t ch khác 1. Khi cá nhân có yêu c u đi u ch nh n i dung đã đư c đăng ký trong s h t ch và các gi y t h t ch khác, không ph i S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh, thì y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký h t ch căn c vào b n chính Gi y khai sinh đ đi u ch nh nh ng n i dung đó cho phù h p v i n i dung tương ng trong b n chính Gi y khai sinh. N u vi c đi u ch nh n i dung c a s h t ch và gi y t h t ch khác không liên quan đ n n i dung khai sinh, thì y ban nhân dân c p xã căn c vào nh ng gi y t có liên quan do đương s xu t trình đ đi u ch nh. Trong trư ng h p vi c đăng ký h t ch trư c đây do y ban nhân dân c p xã th c hi n, nhưng s h t ch ch còn lưu t i y ban nhân dân c p huy n, thì y ban nhân dân c p huy n th c hi n vi c đi u ch nh. 2. Vi c đi u ch nh h t ch đư c gi i quy t ngay sau khi nh n đ gi y t h p l . C t ghi chú c a s đăng ký h t ch và m t sau c a b n chính gi y t h t ch ph i ghi rõ n i dung đi u ch nh; căn c đi u ch nh; h , tên, ch ký c a ngư i ghi đi u ch nh; ngày, tháng, năm đi u ch nh. Cán b Tư pháp h t ch đóng d u vào ph n đã đi u ch nh.
 13. 3. Sau khi vi c đi u ch nh h t ch đã đư c ghi vào s h t ch, thì b n sao gi y t h t ch t s h t ch s ghi theo n i dung đã đi u ch nh. Đi u 40. Thông báo và ghi vào s h t ch các vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch 1. Trong trư ng h p y ban nhân dân c p xã th c hi n vi c thay đ i, c i chính, b sung, đi u ch nh h t ch mà s h t ch đã chuy n lưu m t quy n t i y ban nhân dân c p huy n, thì y ban nhân dân c p xã có trách nhi m g i thông báo cho y ban nhân dân c p huy n v nh ng n i dung thay đ i đ ghi ti p vào s h t ch lưu t i y ban nhân dân c p huy n. 2. Trong trư ng h p y ban nhân dân c p huy n th c hi n vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch, thì y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m g i thông báo cho y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký h t ch v nh ng n i dung thay đ i đ ghi ti p vào s h t ch lưu t i y ban nhân dân c p xã. M C 8: GHI VÀO S H T CH CÁC THAY Đ I H T CH KHÁC Đi u 41. Ghi vào s h t ch các thay đ i h t ch khác 1. Các thay đ i h t ch khác bao g m: xác đ nh cha, m , con (do Toà án xác đ nh); thay đ i qu c t ch; ly hôn; h y vi c k t hôn trái pháp lu t; ch m d t nuôi con nuôi ph i đư c ghi vào s h t ch theo quy đ nh t i M c này. 2. Cơ quan nhà nư c có th m quy n khi ra Quy t đ nh liên quan đ n các thay đ i h t ch khác nói t i kho n 1 Đi u này, đ ng th i g i m t b n sao Quy t đ nh cho cơ quan nhà nư c có th m quy n, nơi trư c đây đã đăng ký s ki n h t ch có liên quan đ n vi c thay đ i đ ghi vào s h t ch. Đi u 42. Cách ghi vào s h t ch các thay đ i h t ch khác 1. Vi c ghi vào s h t ch các thay đ i h t ch khác đư c th c hi n như sau: a) Vi c xác đ nh cha, m , con đư c ghi vào S đăng ký khai sinh trư c đây c a ngư i con; b) Vi c thay đ i qu c t ch đư c ghi vào S đăng ký khai sinh trư c đây; c) Vi c ly hôn, h y vi c k t hôn trái pháp lu t đư c ghi vào S đăng ký k t hôn trư c đây; d) Vi c ch m d t nuôi con nuôi đư c ghi vào S đăng ký vi c nuôi con nuôi trư c đây. 2. Khi ghi vào s h t ch các thay đ i h t ch khác ph i ghi rõ các n i dung thay đ i; s , ngày, tháng, năm Quy t đ nh; cơ quan ra Quy t đ nh và ngư i ký Quy t đ nh. 3. Trong trư ng h p s h t ch đã chuy n lưu m t quy n t i y ban nhân dân c p huy n, thì sau khi th c hi n vi c ghi vào s các thay đ i h t ch khác, y ban nhân dân c p xã có trách nhi m g i thông báo nh ng n i dung thay đ i cho y ban nhân dân c p huy n đ ghi ti p vào s h t ch lưu t i y ban nhân dân c p huy n. Trong trư ng h p s h t ch ch còn lưu t i y ban nhân dân c p huy n, thì y ban nhân dân c p huy n th c hi n vi c ghi vào s các thay đ i h t ch khác. M C 9: ĐĂNG KÝ QUÁ H N, ĐĂNG KÝ L I Đi u 43. Đăng ký khai sinh, khai t quá h n
 14. Vi c sinh, t chưa đăng ký trong th i h n quy đ nh t i Đi u 14 và Đi u 20 c a Ngh đ nh này, thì ph i đăng ký theo th t c đăng ký quá h n. Đi u 44. Th m quy n đăng ký khai sinh, khai t quá h n 1. y ban nhân dân c p xã, nơi có th m quy n đăng ký khai sinh theo quy đ nh t i Đi u 13 c a Ngh đ nh này th c hi n vi c đăng ký khai sinh quá h n. Trong trư ng h p ngư i đã thành niên đăng ký khai sinh quá h n cho mình, thì có th đăng ký t i y ban nhân dân c p xã, nơi có th m quy n đăng ký khai sinh theo quy đ nh t i Đi u 13 c a Ngh đ nh này ho c t i y ban nhân dân c p xã, nơi ngư i đó cư trú. 2. y ban nhân dân c p xã, nơi có th m quy n đăng ký khai t theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Ngh đ nh này th c hi n vi c đăng ký khai t quá h n. Đi u 45. Th t c đăng ký khai sinh, khai t quá h n 1. Ngư i đi đăng ký khai sinh, khai t quá h n ph i n p các gi y t theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 15 (n u là khai sinh) ho c kho n 1 Đi u 21 (n u là khai t ) c a Ngh đ nh này. 2. Sau khi nh n đ gi y t h p l , cán b Tư pháp h t ch ghi vào s đăng ký theo t ng lo i vi c và b n chính Gi y khai sinh ho c Gi y ch ng t . Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i đi đăng ký m t b n chính Gi y khai sinh ho c Gi y ch ng t . Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ho c S đăng ký khai t ph i ghi rõ “Đăng ký quá h n." Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n xác minh không quá 5 ngày. 3. Khi đăng ký khai sinh quá h n cho ngư i đã có h sơ, gi y t cá nhân như: S h kh u, Gi y ch ng minh nhân dân, h c b , b ng t t nghi p, lý l ch cán b , lý l ch đ ng viên, mà trong các h sơ, gi y t đó đã có s th ng nh t v h , tên, ch đ m; ngày, tháng, năm sinh; dân t c; qu c t ch; quê quán, thì đăng ký đúng theo n i dung đó. Trư ng h p h , tên, ch đ m; ngày, tháng, năm sinh; dân t c; qu c t ch; quê quán trong các h sơ, gi y t nói trên c a ngư i đó không th ng nh t thì đăng ký theo h sơ, gi y t đư c l p đ u tiên. Trong trư ng h p đ a danh đã có thay đ i, thì ph n khai v quê quán đư c ghi theo đ a danh hi n t i. Ph n khai v cha m trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh đư c ghi theo th i đi m đăng ký khai sinh quá h n. Riêng ph n ghi v qu c t ch c a cha, m trong trư ng h p cha, m đã đư c thôi qu c t ch Vi t Nam, đã nh p qu c t ch nư c ngoài, thì qu c t ch c a cha, m v n ph i ghi qu c t ch Vi t Nam; qu c t ch hi n t i c a cha, m đư c ghi chú vào S đăng ký khai sinh và m t sau c a b n chính Gi y khai sinh. Đi u 46. Đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi Vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi đã đư c đăng ký, nhưng s h t ch và b n chính gi y t h t ch đã b m t ho c hư h ng không s d ng đư c, thì đư c đăng ký l i. Đi u 47. Th m quy n đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi y ban nhân dân c p xã, nơi đương s cư trú ho c nơi đã đăng ký vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi trư c đây th c hi n vi c đăng ký l i. Đi u 48. Th t c đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi 1. Ngư i có yêu c u đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi ph i n p T khai (theo m u quy đ nh). Trong trư ng h p đăng ký l i t i y ban nhân dân c p xã, không ph i nơi đương s đã đăng ký h t ch trư c đây, thì T khai ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký h t ch v vi c đã đăng ký; tr trư ng h p đương s xu t trình đư c b n sao gi y t h t ch đã c p h p l trư c đây.
 15. 2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , cán b Tư pháp h t ch ghi vào s h t ch theo t ng lo i vi c và b n chính Gi y khai sinh, Gi y ch ng t , Gi y ch ng nh n k t hôn ho c Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i đi đăng ký m t b n chính gi y t h t ch theo t ng lo i vi c. Các gi y t h t ch cũ liên quan đ n s ki n h t ch đăng ký l i (n u có) đư c thu h i và lưu h sơ. Trong c t ghi chú c a s h t ch và dư i tiêu đ c a b n chính gi y t h t ch ph i ghi rõ “Đăng ký l i”. Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày. 3. Khi đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi, n u ngư i đi đăng ký l i xu t trình b n sao gi y t đã c p h p l trư c đây, thì n i dung khai sinh, khai t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi đư c ghi theo n i dung c a b n sao gi y t h t ch đó. Trư ng h p đăng ký l i vi c sinh cho ngư i không có b n sao Gi y khai sinh đã c p trư c đây, nhưng đã có h sơ, gi y t cá nhân như: S h kh u, Gi y ch ng minh nhân dân, h c b , b ng t t nghi p, lý l ch cán b , lý l ch đ ng viên, mà trong các h sơ gi y t đó đã có s th ng nh t v h , tên, ch đ m; ngày, tháng, năm sinh; dân t c; qu c t ch; quê quán, thì đăng ký đúng theo n i dung đó. Trư ng h p h , tên, ch đ m; ngày, tháng, năm sinh; dân t c; qu c t ch; quê quán trong các h sơ, gi y t nói trên c a ngư i đó không th ng nh t thì đăng ký theo h sơ, gi y t đư c l p đ u tiên. Trong trư ng h p đ a danh đã có thay đ i, thì ph n khai v quê quán đư c ghi theo đ a danh hi n t i. Ph n khai v cha m trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh đư c ghi theo th i đi m đăng ký l i vi c sinh. Riêng ph n ghi v qu c t ch c a cha, m trong trư ng h p cha, m đã đư c thôi qu c t ch Vi t Nam, đã nh p qu c t ch nư c ngoài, thì qu c t ch c a cha, m v n ph i ghi qu c t ch Vi t Nam; qu c t ch hi n t i c a cha, m đư c ghi chú vào S đăng ký khai sinh và m t sau c a b n chính Gi y khai sinh. 4. Khi đăng ký l i vi c k t hôn, nh n nuôi con nuôi, các bên đương s ph i có m t. Quan h hôn nhân, quan h gi a cha m nuôi v i con nuôi đư c công nh n k t ngày đã đăng ký k t hôn ho c đăng ký vi c nuôi con nuôi trư c đây. Chương 3: ĐĂNG KÝ H T CH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI M C 1: ĐĂNG KÝ KHAI SINH Đi u 49. Th m quy n đăng ký khai sinh 1. Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha và m là ngư i nư c ngoài, đư c th c hi n t i S Tư pháp, nơi cư trú c a ngư i cha ho c ngư i m , n u h có yêu c u. 2. Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha ho c m là ngư i nư c ngoài, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, đư c th c hi n t i S Tư pháp, nơi cư trú c a ngư i m . 3. Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha ho c m là ngư i nư c ngoài, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam đang cư trú t i Vi t Nam, đư c th c hi n t i S Tư pháp, nơi cư trú c a ngư i m ho c ngư i cha là công dân Vi t Nam. Đi u 50. Th t c đăng ký khai sinh 1. Ngư i đi đăng ký khai sinh n p Gi y ch ng sinh ho c gi y t thay Gi y ch ng sinh theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 15 c a Ngh đ nh này và xu t trình Gi y ch ng nh n k t hôn c a cha, m tr em (n u cha, m tr em có đăng ký k t hôn). Trong trư ng h p cha, m ch n qu c t ch nư c ngoài cho con, thì ph i có gi y th a thu n c a cha và m v vi c ch n qu c t ch. Gi y tho thu n v vi c ch n qu c t ch ph i có xác
 16. nh n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n c a nư c mà ngư i nư c ngoài là công dân v vi c ch n qu c t ch cho con là phù h p v i pháp lu t c a nư c đó. 2. Sau khi nh n đ gi y t h p l , cán b h t ch c a S Tư pháp ghi vào S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh, Giám đ c S Tư pháp ký và c p m t b n chính Gi y khai sinh cho ngư i đi khai sinh. B n sao Gi y khai sinh đư c c p theo yêu c u c a ngư i đi khai sinh. 3. Trong trư ng h p khai sinh cho con ngoài giá thú, n u không xác đ nh đư c ngư i cha, thì ph n ghi v ngư i cha trong S đăng ký khai sinh và Gi y khai sinh đ tr ng. N u vào th i đi m đăng ký khai sinh có ngư i nh n con, thì S Tư pháp k t h p gi i quy t vi c nh n con và đăng ký khai sinh. 4. Tên c a tr em là tên Vi t Nam ho c tên nư c ngoài theo s l a ch n c a cha m . M C 2: ĐĂNG KÝ KHAI T Đi u 51. Th m quy n đăng ký khai t 1. Vi c đăng ký khai t cho ngư i nư c ngoài ho c công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài ch t t i Vi t Nam đư c th c hi n t i S Tư pháp t nh (thành ph ), nơi cư trú cu i cùng c a ngư i đó, n u thân nhân c a h có yêu c u. 2. Trong trư ng h p không xác đ nh đư c nơi cư trú cu i cùng c a ngư i ch t, thì S Tư pháp t nh (thành ph ), nơi ngư i đó ch t, th c hi n vi c đăng ký khai t . Đi u 52. Th t c đăng ký khai t 1. Ngư i đi đăng ký khai t ph i n p Gi y báo t ho c gi y t thay cho Gi y báo t theo quy đ nh t i Đi u 22 c a Ngh đ nh này. 2. Sau khi nh n đ gi y t h p l , cán b h t ch c a S Tư pháp ghi vào S đăng ký khai t và b n chính Gi y ch ng t , Giám đ c S Tư pháp ký và c p m t b n chính Gi y ch ng t cho ngư i đi đăng ký khai t . B n sao Gi y ch ng t đư c c p theo yêu c u c a ngư i đi đăng ký khai t . 3. Sau khi đăng ký khai t , S Tư pháp g i cho C c Lãnh s , B Ngo i giao b n sao Gi y ch ng t đ thông báo cho cơ quan có th m quy n c a nư c mà ngư i ch t là công dân ho c thư ng trú. M C 3: ĐĂNG KÝ GIÁM H Đi u 53. Th m quy n đăng ký giám h Vi c đăng ký giám h gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cùng cư trú t i Vi t Nam đư c th c hi n t i S Tư pháp, nơi cư trú c a ngư i giám h ho c ngư i đư c giám h . Đi u 54. Th t c đăng ký giám h và đăng ký ch m d t, thay đ i giám h 1. Th t c đăng ký giám h gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cùng cư trú Vi t Nam đư c áp d ng tương t quy đ nh t i Đi u 30 c a Ngh đ nh này. 2. Sau khi đăng ký giám h , S Tư pháp g i cho y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i giám h và ngư i đư c giám h b n sao Quy t đ nh công nh n vi c giám h đ giám sát vi c giám h theo quy đ nh c a B lu t Dân s .
 17. 3. Th t c đăng ký ch m d t, thay đ i giám h gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cùng cư trú t i Vi t Nam đư c áp d ng tương t quy đ nh t i Đi u 31 c a Ngh đ nh này. M C 4: GHI VÀO S H T CH CÁC VI C H T CH C A CÔNG DÂN VI T NAM ĐÃ ĐĂNG KÝ T I CƠ QUAN CÓ TH M QUY N C A NƯ C NGOÀI Đi u 55. Nh ng trư ng h p ph i ghi vào s h t ch và th m quy n ghi vào s h t ch 1. Công dân Vi t Nam đã đăng ký t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài các vi c: khai sinh; k t hôn; nh n cha, m , con; nuôi con nuôi khi v nư c thư ng trú ph i làm th t c ghi vào s h t ch theo quy đ nh t i M c này. 2. Vi c công nh n k t hôn; nuôi con nuôi; nh n cha, m , con đã đăng ký trư c cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Hôn nhân và gia đình có y u t nư c ngoài cũng đư c ghi vào s h t ch theo quy đ nh t i M c này. 3. S Tư pháp, nơi đương s cư trú th c hi n vi c ghi vào s h t ch. Đi u 56. Th t c ghi vào s h t ch 1. Ngư i có yêu c u ghi vào s h t ch ph i xu t trình b n chính ho c b n sao gi y t h t ch c n ghi. 2. Sau khi ki m tra gi y t h p l , cán b h t ch c a S Tư pháp ghi vào s h t ch theo quy đ nh t i Đi u 57 c a Ngh đ nh này. Đi u 57. Cách ghi vào s h t ch 1. Vi c ghi vào s h t ch đư c th c hi n như sau: a) Vi c sinh đư c ghi vào S đăng ký khai sinh; b) Vi c k t hôn đư c ghi vào S đăng ký k t hôn; c) Vi c nh n cha, m , con đư c ghi vào S đăng ký vi c nh n cha, m , con; d) Vi c nuôi con nuôi đư c ghi vào S đăng ký vi c nuôi con nuôi. 2. Khi ghi vào s h t ch ph i ghi theo đúng n i dung c a gi y t h t ch mà đương s xu t trình; nh ng n i dung trong s h t ch có mà trong gi y t h t ch không có, thì đ tr ng, nh ng n i dung trong gi y t h t ch có nhưng trong s h t ch không có thì ghi vào c t ghi chú c a s h t ch. 3. Đ i v i nh ng gi y t h t ch c a công dân Vi t Nam nư c ngoài v nư c thư ng trú, thì sau khi th c hi n vi c ghi chú vào s h t ch, Giám đ c S Tư pháp ký và c p cho đương s b n chính gi y t h t ch m i. S ghi các s ki n h t ch là căn c đ c p b n sao gi y t h t ch sau này. Đ i v i vi c công nh n k t hôn; nuôi con nuôi; nh n cha, m , con theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 55 c a Ngh đ nh này, thì sau khi th c hi n vi c ghi chú vào s h t ch, Giám đ c S Tư pháp ký và c p cho đương s gi y xác nh n v vi c đã ghi chú đó. M C 5: ĐĂNG KÝ L I VI C SINH, T , K T HÔN, NH N NUÔI CON NUÔI Đi u 58. Đi u ki n, th m quy n đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi
 18. 1. Vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi c a công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài ho c c a ngư i nư c ngoài đã đăng ký t i Vi t Nam, nhưng b n chính gi y t h t ch và s đăng ký h t ch đã b m t ho c hư h ng không s d ng đư c, thì đư c đăng ký l i. 2. S Tư pháp mà trong đ a h t t nh (thành ph ) đó trư c đây đương s đã đăng ký vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi th c hi n đăng ký l i. Đi u 59. Th t c đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi 1. Ngư i đi đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi ph i n p T khai (theo m u quy đ nh). Trong trư ng h p vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi trư c đây đăng ký t i y ban nhân dân c p xã, thì ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi v vi c đã đăng ký; tr trư ng h p đương s xu t trình đư c b n sao gi y t h t ch đã c p h p l trư c đây. 2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , cán b h t ch c a S Tư pháp ghi vào s đăng ký theo t ng lo i vi c và b n chính Gi y khai sinh, Gi y ch ng t , Gi y ch ng nh n k t hôn ho c Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi. Giám đ c S Tư pháp ký và c p cho đương s m t b n chính gi y t h t ch theo t ng lo i vi c. Các gi y t h t ch cũ liên quan đ n s ki n h t ch đăng ký l i (n u có) đư c thu h i và lưu h sơ. Trong c t ghi chú c a s h t ch và dư i tiêu đ c a b n chính gi y t h t ch ph i ghi rõ “Đăng ký l i”. Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày. 3. Vi c xác đ nh n i dung khi đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi đư c th c hi n tương t như quy đ nh t i kho n 3 Đi u 48 c a Ngh đ nh này. Trong trư ng h p đương s đã đư c thôi qu c t ch Vi t Nam, đã nh p qu c t ch nư c ngoài, thì ph n ghi v qu c t ch c a ngư i đó trong s h t ch và gi y t h t ch v n ph i ghi qu c t ch Vi t Nam. Qu c t ch hi n t i c a đương s đư c ghi chú vào s h t ch và m t sau c a gi y t h t ch. 4. Khi đăng ký l i vi c k t hôn, nh n nuôi con nuôi các bên đương s ph i có m t. Quan h hôn nhân, quan h gi a cha m nuôi v i con nuôi đư c công nh n k t ngày đã đăng ký k t hôn ho c đăng ký vi c nuôi con nuôi trư c đây. Chương 4; C P B N SAO GI Y T H T CH T S H T CH, C P L I B N CHÍNH GI Y KHAI SINH Đi u 60. B n sao và th m quy n c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch 1. B n sao gi y t h t ch t s h t ch là b n sao do cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, căn c vào s h t ch hi n đang lưu tr , đ c p cho ngư i có yêu c u. 2. y ban nhân dân c p xã, y ban nhân dân c p huy n ho c S Tư pháp, nơi lưu tr s h t ch th c hi n c p b n sao các gi y t h t ch t s h t ch. 3. Ngư i yêu c u c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch có th g i đ ngh qua đư ng bưu đi n đ n cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đi u 61. Nguyên t c ghi b n sao gi y t h t ch t s h t ch 1. N i dung c a b n sao gi y t h t ch t s h t ch ph i ghi theo đúng n i dung đã đư c đăng ký trong s h t ch.
 19. 2. Trong trư ng h p s h t ch đã ghi chú vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch ho c đi u ch nh h t ch, thì b n sao gi y t h t ch t s h t ch đư c ghi theo n i dung đã đư c ghi chú. Đi u 62. C p l i b n chính Gi y khai sinh và th m quy n c p l i b n chính Gi y khai sinh 1. Trong trư ng h p b n chính Gi y khai sinh b m t, hư h ng ho c ph i ghi chú quá nhi u n i dung do đư c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch ho c đi u ch nh h t ch mà S đăng ký khai sinh còn lưu tr đư c, thì đư c c p l i b n chính Gi y khai sinh. 2. y ban nhân dân c p huy n, nơi lưu tr S đăng ký khai sinh th c hi n vi c c p l i b n chính Gi y khai sinh. 3. S Tư pháp t nh (thành ph ), nơi trư c đây đương s đã đăng ký khai sinh có y u t nư c ngoài th c hi n vi c c p l i b n chính Gi y khai sinh. Đi u 63. Th t c c p l i b n chính Gi y khai sinh 1. Ngư i yêu c u c p l i b n chính Gi y khai sinh ph i n p T khai (theo m u quy đ nh) và b n chính Gi y khai sinh cũ (n u có). 2. Sau khi nh n T khai, cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ho c cán b h t ch c a S Tư pháp căn c vào S đăng ký khai sinh đang lưu tr đ ghi vào n i dung b n chính Gi y khai sinh và ghi rõ “C p l i” dư i tiêu đ c a b n chính Gi y khai sinh, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ho c Giám đ c S Tư pháp ký và c p cho đương s m t b n chính Gi y khai sinh m i, thu h i l i Gi y khai sinh cũ (n u có). Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “Đã c p l i b n chính Gi y khai sinh ngày... tháng... năm.... 3. Nguyên t c ghi n i dung b n chính Gi y khai sinh khi c p l i đư c áp d ng tương t quy đ nh t i Đi u 61 c a Ngh đ nh này. 4. Sau khi c p l i b n chính Gi y khai sinh, y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m g i thông báo cho y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh đ ghi chú ti p vào S đăng ký khai sinh lưu t i y ban nhân dân c p xã. Đi u 64. C p b n sao gi y t h t ch và c p l i b n chính Gi y khai sinh cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài Các quy đ nh v c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch, c p l i b n chính Gi y khai sinh t i Chương này, cũng đư c áp d ng cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài trư c đây đã đăng ký h t ch t i Vi t Nam. Th m quy n c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch và c p l i b n chính Gi y khai sinh trong trư ng h p này là S Tư pháp, nơi lưu tr s đăng ký h t ch. Chương 5: GI Y XÁC NH N TÌNH TR NG HÔN NHÂN Đi u 65. S d ng Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân theo quy đ nh t i Chương này đư c s d ng vào vi c đăng ký k t hôn ho c vào các m c đích khác. Đi u 66. Th m quy n c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân 1. y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i có yêu c u xác nh n tình tr ng hôn nhân th c hi n vi c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân cho ngư i đó.
 20. 2. Công dân Vi t Nam đang cư trú nư c ngoài có yêu c u xác nh n tình tr ng hôn nhân trong th i gian trong nư c, thì y ban nhân dân c p xã, nơi ngư i đó cư trú trư c khi xu t c nh, th c hi n vi c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân. 3. Công dân Vi t Nam đang cư trú nư c ngoài có yêu c u xác nh n tình tr ng hôn nhân trong th i gian nư c ngoài, thì Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam nư c mà ngư i đó cư trú, th c hi n vi c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân. Đi u 67. Th t c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân 1. Ngư i yêu c u c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân ph i n p T khai (theo m u quy đ nh). Trong trư ng h p ngư i yêu c u c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân đã có v , có ch ng, nhưng đã ly hôn ho c ngư i kia đã ch t, thì ph i xu t trình trích l c B n án/Quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t c a Tòa án v vi c ly hôn ho c b n sao Gi y ch ng t . Quy đ nh này cũng đư c áp d ng đ i v i vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân trong T khai đăng ký k t hôn theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 18 c a Ngh đ nh này. Sau khi nh n đ gi y t h p l , Ch t ch y ban nhân dân c p xã ho c viên ch c Lãnh s ký và c p cho đương s Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân (theo m u quy đ nh). Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n xác minh là 5 ngày. 2. Vi c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân theo quy đ nh t i Chương này ph i đư c ghi vào S c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân đ theo dõi. 3. Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân có giá tr 6 tháng, k t ngày xác nh n. Chương 6; GHI CHÉP S H T CH, BI U M U H T CH; LƯU TR S H T CH, GI Y T H T CH; CH Đ BÁO CÁO TH NG KÊ H T CH M C 1: GHI CHÉP S H T CH, BI U M U H T CH Đi u 68. Nguyên t c ghi chép s h t ch, bi u m u h t ch 1. Khi đăng ký h t ch, cán b Tư pháp h t ch, cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ho c cán b h t ch c a S Tư pháp ph i t mình ghi vào s h t ch và bi u m u h t ch; n i dung ghi ph i chính xác; ch vi t ph i rõ ràng, đ nét, không vi t t t, không t y xóa. 2. S h t ch ph i vi t liên ti p theo th t t ng trang, không đư c b tr ng, ph i đóng d u giáp lai t trang đ u đ n trang cu i s . 3. S đăng ký trong s h t ch đư c ghi liên t c t s 01 cho đ n h t năm. Đ i v i s h t ch đư c s d ng ti p cho năm sau, thì s th t c a năm sau s b t đ u t s 01, không l y s th t ti p theo c a năm trư c. 4. S ghi trong bi u m u h t ch là s tương ng v i s th t ghi trong s h t ch. Đi u 69. S a ch a sai sót do ghi chép 1. Trong khi đăng ký, n u có sai sót do ghi chép trong s h t ch, thì cán b Tư pháp h t ch, cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ho c cán b h t ch c a S Tư pháp ph i tr c ti p g ch b ph n sai sót, vi t l i xu ng dòng phía dư i, không đư c ch a đè lên ch cũ, không đư c t y xóa đ vi t l i. C t ghi chú c a s h t ch ph i ghi rõ n i dung s a; h , tên, ch ký c a ngư i đã s a và ngày, tháng, năm s a ch a. Cán b Tư pháp h t ch cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ho c cán b h t ch c a S Tư pháp đóng d u vào ph n đã s a ch a. N u có sai sót trong các gi y t h t ch, thì h y gi y t h t ch đó và vi t l i gi y t h t ch khác. 2. Nghiêm c m vi c t ý t y xóa, s a ch a, b sung làm sai l ch n i dung đã ghi trong s h t ch, gi y t h t ch. M C 2: LƯU TR S H T CH, GI Y T H T CH; BÁO CÁO S LI U TH NG KÊ H T CH
Đồng bộ tài khoản