Nghị định số 159-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
1
download

Nghị định số 159-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 159-CP về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Cao su do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 159-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 159-CP Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 1981 NGHN NNH C AH I NG CHÍNH PH S 159-CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1981 QUY NNH NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A T NG C C CAO SU H I NG CHÍNH PH Căn c vào Lu t T ch c H i ng Chính ph do Qu c h i thông qua ngày 14 -7- 1960; Căn c Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i s 1260-NQ/TVQHK6 ngày 19-2- 1981 phê chu n vi c thành l p T ng c c cao su thu c H i ng Chính ph ; Căn c Ngh nh s 35-CP ngày 9-2-1981 c a H i ng Chính ph v vi c quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a B trư ng và ch c năng c a B trong m t s lĩnh v c qu n lý Nhà nư c, NGHN NNH: i u 1.- T ng c c cao su là cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph , ch u trách nhi m trư c H i ng Chính ph qu n lý Nhà nư c i v i ngành cao su trong c nư c, xây d ng và phát tri n s n xu t cao su theo úng chính sách, lu t pháp c a Nhà nư c, b o m hoàn thành t t k ho ch s n xu t cao su ph c v xu t khNu và tiêu dùng trong nư c i u 2.- T ng c c cao su có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Căn c quy t nh phân vùng kinh t c a trung ương l p quy ho ch s n xu t cao su trình Chính ph xét duy t. Vi c quy ho ch ph i k t h p yêu c u chuyên môn hoá s n xu t cao su v i vi c xây d ng c p huy n th ng nh t ơn v kinh t v i ơn v hành chính. 2. Xây d ng k ho ch dài h n, k ho ch 5 năm và k ho ch hàng năm c a ngành v xây d ng và phát tri n s n xu t cao su, trên cơ s quy ho ch ã ư c Chính ph phê duy t. T ch c ch o th c hi n các k ho ch ó. 3. Xây d ng các chính sách, ch , các tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, các quy trình, quy ph m trình Chính ph ban hành, ho c t ban hành trong ph m vi trách nhi m ư c giao. T ch c ch o th c hi n các chính sách, ch , tiêu chuNn, nh m c, quy trình, quy ph m ó trong toàn ngành.
  2. Ch o công tác nghiên c u khoa ho ch - k thu t và áp d ng nh ng k thu t tiên ti n vào các lĩnh v c s n xu t c a ngành. 4. T ch c th c hi n s h p tác qu c t v kinh t và khoa h c k thu t theo úng ư ng l i, chính sách và nh ng quy nh c a Nhà nư c v quan h v i nư c ngoài. 5. Căn c vào k ho ch dài h n và k ho ch hàng năm c a Nhà nư c, t ch c xu t khNu cao su và nh p khNu v t tư- thi t b k thu t c n thi t cho yêu c u phát tri n s n xu t c a ngành theo úng nh ng quy nh c a Nhà nư c v ngo i thương. 6. Xây d ng quy ho ch và k ho ch ào t o, b i dư ng cán b qu n lý, cán b k thu t và công nhân viên nghi p v - k thu t cho ngành. T ch c ch o th c hi n các quy ho ch v k ho ch ó nh m xây d ng cho ngành có m t i ngũ cán b , công nhân và nhân viên có phNm ch t chính tr t t, có trình chuyên môn và nghi p v gi i. 7. Trong ph m vi trách nhi m ư c Chính ph giao, t ch c các xí nghi p s n xu t và kinh doanh, cơ quan qu n lý, ơn v s nghi p tr c thu c. 8. i v i các công trình xây d ng cơ b n theo quy ho ch và k ho ch c a ngành, trong ph m vi trách nhi m ư c Chính ph giao, ư c quy n xét duy t nhi m v thi t k và d toán c a các công trình. Ch o cơ quan ch qu n công trình xây d ng và ký k t các h p ng giao th u thi t k , thi công. 9. T ch c t t i s ng v t ch t, văn hoá và chăm sóc b o v s c kho cho cán b , công nhân viên trong ngành. 10. Qu n lý t ch c biên ch , tài s n, tài chính, v.v... c a T ng c c cao su theo ch chung c a Nhà nư c; ch o th c hi n các chính sách, ch c a Nhà nư c quy nh i v i cán b , công nhân viên thu c di n qu n lý c a ngành. i u 3.- T ng c c cao su qu n lý theo hai c p: - T ng c c, - Xí nghi p liên h p, xí nghi p. T ng c c trư ng T ng c c cao su ch u trách nhi m trư c H i ng Chính ph lãnh o toàn b các m t công tác c a ngành; giúp vi c t ng c c trư ng có các phó t ng c c trư ng ư c phân công ph trách t ng lĩnh v c công tác c th và ch u trách nhi m trư c t ng c c trư ng v lĩnh v c công tác ó. i u 4.- T ch c b máy c a T ng c c cao su quy nh như sau: a. Các cơ quan ch c năng, g m có: 1. V kinh t k ho ch, 2. V k toán và tài v ,
  3. 3. V lao ng và ti n lương, 4. V t ch c cán b - ào t o, 5. V xây d ng cơ b n và khai hoang, 6. V cơ i n và ch bi n, 7. V s n xu t nông nghi p, 8. Ban thanh tra, 9. Văn phòng, và các t ch c thu c di n qu n lý c a T ng c c. b. Các ơn v s n xu t, kinh doanh, g m có: - Các xí nghi p liên h p nông- công nghi p cao su, - Công ty v t tư và thi t b , - Công ty xây d ng, và các công ty, xí nghi p, nông trư ng thu c di n qu n lý c a T ng c c như: - Công ty ph c v i s ng, - Xí nghi p v n t i, - Xí nghi p kh o sát và thi t k , - Xư ng cơ khí, - Xư ng ch bi n m cao su, - v.v... c. Các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c, g m có vi n kinh t - k thu t cao su và các ơn v s nghi p khác thu c di n qu n lý c a T ng c c như các trư ng nghi p v qu n lý, k thu t; trư ng ào t o công nhân k thu t.v.v... i u 5.- ng chí T ng c c trư ng T ng c c cao su có trách nhi m quy nh c th nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a các ơn v tr c thu c nêu t i i m 4, trên nguyên t c t ch c g n nh , biên ch h p lý, ho t ng có hi u qu thi t th c. i u 6.- ng chí T ng c c trư ng T ng c c cao su, các ng chí th trư ng các B , các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph có liên quan có trách nhi m thi hành Ngh nh này. T H u
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản