Nghị định số 16/1999/NĐ/CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
51
lượt xem
4
download

Nghị định số 16/1999/NĐ/CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 16/1999/NĐ/CP về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 16/1999/NĐ/CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/1999/NĐ-CP Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 1999 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 16/1999/NĐ/CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1999 QUY Đ NH V TH T C H I QUAN, GIÁM SÁT H I QUAN VÀ L PHÍ H I QUAN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20 tháng 02 năm 1990; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng làm th t c h i quan Hàng hóa, hành lý, ngo i h i, kim khí quý, đá quý, ti n Vi t Nam, văn hóa ph m, tài li u, bưu ph m, bưu ki n, các đ v t và tài s n khác xu t kh u, nh p kh u, quá c nh; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, ho c quá c nh lãnh th Vi t Nam (dư i đây g i chung là đ i tư ng làm th t c h i quan) đ u ph i làm th t c h i quan theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. Trong trư ng h p Đi u ư c qu c t mà Vi t Nam đã ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác thì áp d ng theo các Đi u ư c qu c t đó. Đi u 2. Gi i thích các t ng Trong Ngh đ nh này nh ng t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Th t c h i quan là các công vi c mà ngư i làm th t c h i quan và nhân viên h i quan ph i th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i đ i tư ng làm th t c h i quan khi xu t kh u, nh p kh u, xu t c nh, nh p c nh ho c quá c nh; 2. Hành lý (bao g m hành lý xách tay, hành lý ký g i) là v t d ng c n thi t cho nhu c u sinh ho t ho c m c đích chuy n đi c a hành khách xu t c nh, nh p c nh lãnh th Vi t Nam và c a ngư i làm vi c trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh lãnh th Vi t Nam;
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u trong Ngh đ nh này đư c hi u là hàng hóa mua, bán c a thương nhân Vi t Nam v i thương nhân nư c ngoài theo các h p đ ng thương m i, bao g m c hàng hóa t m nh p - tái xu t, t m xu t - tái nh p và hàng hóa chuy n kh u; 4. Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u có đi u ki n là hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ph i theo h n ng ch ho c hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ph i có gi y phép c a B Thương m i ho c B qu n lý chuyên ngành; 5. Phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh là các phương ti n v n t i trên các tuy n đư ng b , đư ng s t, đư ng hàng không, đư ng bi n và đư ng sông qua, l i biên gi i Vi t Nam; 6. Ngư i làm th t c h i quan là ngư i th c hi n th t c h i quan v i cơ quan h i quan theo quy đ nh t i kho n 1, Đi u này; 7. Ngư i khai báo h i quan là ngư i ký tên trên t khai h i quan theo quy đ nh c a pháp lu t, đó là ch s h u hàng hoá ho c ngư i đư c ch s h u hàng hoá u quy n; 8. T khai h i quan là ch ng t pháp lý b t bu c dùng đ kê khai các đ i tư ng làm th t c h i quan, đư c làm theo m u th ng nh t do T ng c c H i quan quy đ nh; 9. H sơ h i quan bao g m: t khai h i quan đã đư c ngư i khai báo h i quan kê khai và ký tên kèm theo các ch ng t c n thi t liên quan đư c quy đ nh c th cho t ng đ i tư ng làm th t c h i quan; 10. Khai báo h i quan là vi c ngư i làm th t c h i quan t kê khai nh ng n i dung theo yêu c u c a các tiêu chí trong t khai h i quan; 11. Ki m tra h i quan là vi c cơ quan h i quan xem xét, xác đ nh tính h p pháp, tính chính xác c a b h sơ h i quan và th c t hàng hoá, v t ph m; 12. Gi i phóng hàng là vi c h i quan cho phép hàng hoá đã làm th t c h i quan đư c đ t dư i s đ nh đo t c a ngư i làm th t c h i quan; 13. Niêm phong h i quan là d u hi u c a h i quan g n lên hàng hóa, v t ph m, bao bì đ ng hàng hóa ho c v t ph m, kho hàng, phương ti n v n t i, nh m đ m b o tính nguyên tr ng c a các đ i tư ng nói trên; 14. Áp t i h i quan là vi c nhân viên h i quan đi cùng phương ti n v n t i đ giám sát hàng hoá xu t kh u, nh p kh u chưa hoàn thành th t c h i quan ho c phương ti n v n t i quá c nh chuy n d ch t m t c a kh u ho c m t đ a đi m ki m tra h i quan đ n m t c a kh u ho c m t đ a đi m ch đ nh khác trên lãnh th Vi t Nam; 15. Giám sát h i quan là vi c H i quan ki m soát hàng hoá, hành lý, phương ti n đang trong th i gian, đ a đi m thu c ph m vi ki m soát c a h i quan. Có hai hình th c giám sát: giám sát tr c ti p là vi c giám sát đư c th c hi n b i nhân viên h i quan; giám sát gián ti p là vi c giám sát đư c th c hi n thông qua niêm phong, c p chì và th c hi n các bi n pháp k thu t khác.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 3. Ngư i làm th t c h i quan Ngư i làm th t c h i quan bao g m: Ngư i s h u c a đ i tư ng làm th t c h i quan; Ngư i đư c y quy n h p pháp c a ngư i s h u đ i tư ng làm th t c h i quan; Ngư i làm d ch v th t c h i quan theo quy đ nh c a pháp lu t; Ngư i đi u khi n phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh. Đi u 4. Đ a đi m làm th t c h i quan và đ a đi m ki m tra h i quan 1. Đ a đi m làm th t c h i quan là các c a kh u c ng bi n, c ng sông, c ng hàng không dân d ng qu c t , c a kh u biên gi i đư ng b , ga liên v n đư ng s t qu c t , bưu c c ngo i d ch, bưu c c ki m quan, các đ a đi m làm th t c h i quan khác ngoài c a kh u do Th tư ng Chính ph quy t đ nh theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; 2. Đ a đi m ki m tra h i quan là các đ a đi m làm th t c h i quan nêu t i kho n 1 Đi u này và các đ a đi m ki m tra hàng hoá xu t nh p kh u khác do T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy đ nh. Đi u 5. Th i h n làm th t c h i quan 1. Đ i v i hàng hóa, hành lý xu t kh u, nh p kh u: a) Đ i v i hàng nh p kh u: trong th i h n 30 ngày k t khi hàng hóa đ n c a kh u d hàng ghi trên v n t i đơn; b) Đ i v i hàng xu t kh u: ch m nh t là 08 gi trư c khi phương ti n v n t i xu t c nh; c) Hành lý c a hành khách nh p c nh, xu t c nh: ngay sau khi phương ti n v n chuy n hành khách đ n c a kh u và trư c khi các t ch c v n chuy n ch m d t làm th t c cho hành khách xu t c nh. d) Đ i v i hàng quá c nh: ngay khi hàng đ n c a kh u nh p đ u tiên và trư c khi hàng r i c a kh u xu t cu i cùng. 2. Đ i v i phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh: a) Đ i v i phương ti n v n t i b ng đư ng bi n: ch m nh t 02 gi k t khi c ng v thông báo tàu đã đ n v trí đón tr hoa tiêu và 01 gi trư c khi tàu xu t c nh; b) Đ i v i phương ti n v n t i b ng đư ng hàng không: ngay sau khi máy bay h cánh đ i v i phương ti n nh p c nh và ngay sau khi cơ quan v n chuy n ch m d t làm th t c cho hàng hoá xu t kh u, hành khách xu t c nh đ i v i phương ti n xu t c nh;
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Đ i v i phương ti n v n t i đư ng s t, đư ng b và đư ng sông: ngay sau khi đ n c a kh u nh p đ u tiên và trư c khi qua c a kh u xu t cu i cùng đ xu t c nh; d) Đ i v i phương ti n v n t i quá c nh: ngay sau khi đ n c a kh u nh p đ u tiên (tr máy bay quá c nh d ng k thu t) và trư c khi phương ti n v n t i quá c nh r i c a kh u xu t cu i cùng. Chương 2: TH T C H I QUAN M C 1: TH T C H I QUAN Đ I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U Đi u 6. Khai báo và ti p nh n h sơ h i quan 1. Ngư i khai báo h i quan có trách nhi m: a) T khai (khai vi t ho c khai báo đi n t ) các đ i tư ng làm th t c h i quan theo m u t khai do T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy đ nh. b) N p và xu t trình b h sơ h i quan: Đ i v i hàng hóa xu t kh u, b h sơ g m: + T khai h i quan. + H p đ ng thương m i. + B n kê chi ti t (đ i v i hàng không đ ng nh t). + Các gi y t khác (đ i v i hàng xu t kh u có đi u ki n ho c có quy đ nh riêng). Đ i v i hàng hoá nh p kh u, b h sơ g m: + T khai h i quan. + H p đ ng thương m i. + B n kê chi ti t (đ i v i hàng không đ ng nh t). + Hoá đơn thương m i. + V n đơn (b n sao). + Các gi y t khác (đ i v i hàng nh p kh u có đi u ki n ho c có quy đ nh riêng). 2. Nhân viên h i quan ti p nh n h sơ h i quan có trách nhi m: Ki m tra tính h p l và đ ng b c a h sơ h i quan.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ki m tra n i dung t kê khai và t tính thu c a ngư i khai báo h i quan. Đ xu t phương pháp ki m tra thích h p qua k t qu ki m tra b h sơ h i quan và các tiêu chí phân lu ng ki m tra. 3. H sơ h i quan sau khi đã đăng ký, không đư c b sung, s a ch a, t y xoá. Trư ng h p trư c khi ki m tra hàng hóa, ngư i làm th t c h i quan mu n s a đ i, b sung thì ph i có công văn g i cơ quan h i quan nơi làm th t c trình bày rõ lý do. N u cơ quan h i quan xem xét th y lý do b sung, s a ch a chính đáng thì ch p nh n cho b sung, s a ch a. Đi u 7. Xu t trình và ki m tra hàng hóa 1. Đ i v i ngư i làm th t c h i quan: a) Xu t trình đ y đ hàng hóa đ cơ quan h i quan ki m tra theo th i gian và t i đ a đi m quy đ nh; b) B trí phương ti n và nhân công ph c v vi c ki m tra hàng hóa c a cơ quan h i quan; c) Có m t trong th i gian ki m tra hàng hóa. 2. Đ i v i cơ quan h i quan: a) Trong th i gian và t i đ a đi m quy đ nh ph i ti n hành ki m tra th c t hàng hóa đ i chi u v i h sơ t kê khai, t tính thu c a ch hàng; b) Căn c vào quy đ nh c a Nhà nư c v xu t kh u, nh p kh u, quá trình ch p hành pháp lu t c a ngư i làm th t c h i quan, tính ch t, ch ng lo i hàng hóa và ngu n g c hàng hoá, H i quan nơi ti n hành ki m tra quy t đ nh phương pháp ki m tra; ki m tra toàn b ; ki m tra hàng theo nguyên đai, nguyên ki n ho c ki m tra m t ph n theo quy đ nh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; c) Xác nh n k t qu ki m tra hàng hoá vào t khai h i quan, trong đó ghi rõ phương pháp ki m tra hàng hóa, k t qu ki m tra c th và s sai l ch (n u có) gi a t kê khai c a ch hàng và ki m tra th c t c a cán b h i quan. 3. Trư ng h p ngư i làm th t c h i quan không nh t trí k t qu ki m tra hàng hóa c a cơ quan h i quan thì đư c quy n trưng c u giám đ nh t i các t ch c giám đ nh đư c Nhà nư c cho phép. N u cơ quan h i quan không nh t trí k t qu giám đ nh trên thì cơ quan h i quan đ ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ho c B qu n lý chuyên ngành gi i quy t. K t lu n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ho c B qu n lý chuyên ngành là quy t đ nh cu i cùng. Đi u 8. Thông báo thu , thu, n p thu Vi c tính thu , thông báo thu , thu thu th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u và các Lu t thu khác có liên quan. C th th c hi n như sau:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Căn c vào s li u t kê khai, t tính thu c a ch hàng, h i quan th c hi n th t c thu thu ho c ra thông báo thu ph i n p; 2. Trư ng h p có sai l nh v ti n thu gi a k t qu ki m tra tính thu c a h i quan và thu t tính c a ch hàng, cơ quan h i quan ra thông báo thu thu b sung ho c đi u ch nh thu theo quy đ nh c a pháp lu t; 3. Trong th i gian quy đ nh c a pháp lu t, ngư i s h u đ i tư ng làm th t c h i quan có nghĩa v n p thu xu t kh u, thu nh p kh u và các lo i thu khác liên quan đ n hàng hóa xu t kh u, nh p kh u (n u có) theo quy đ nh. Đi u 9. Gi i phóng hàng 1. Đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u không có thu , hàng đư c mi n thu , hàng có thu su t b ng không, hàng gia công, hàng đ c bi t khác, s đư c gi i phóng ngay sau khi có k t lu n v k t qu ki m tra c a cơ quan h i quan. 2. Đ i v i hàng xu t kh u, nh p kh u thu c di n có thu , đư c gi i phóng hàng sau khi đã n p thu . Hàng có th i gian ân h n thu , đư c gi i phóng hàng sau khi nh n thông báo thu . Đi u 10. Ki m tra sau gi i phóng hàng 1. Doanh nghi p có trách nhi m lưu gi h sơ h i quan c a nh ng lô hàng đã gi i phóng trong th i h n là 5 năm k t ngày gi i phóng hàng và có trách nhi m xu t trình b h sơ cùng s sách, ch ng t liên quan khác cho cơ quan h i quan khi cơ quan h i quan yêu c u. 2. Cơ quan h i quan thông qua vi c ki m tra h sơ h i quan lưu t i cơ quan h i quan ho c qua các ngu n thông tin khác, mà phát hi n có sai l ch v s thu ph i n p c a doanh nghi p, thì đư c phép ki m tra h sơ lưu doanh nghi p cùng các s sách, ch ng t khác có liên quan đ n lô hàng đã đư c gi i phóng. M C 2: TH T C H I QUAN Đ I V I CÁC HÌNH TH C XU T KH U, NH P KH U KHÁC Đi u 11. Hàng quá c nh 1. Th t c h i quan đ i v i hàng quá c nh ph i đư c th c hi n t i c a kh u nh p đ u tiên và c a khâ xu t cu i cùng. Hàng hoá v n chuy n ph i nh p, xu t đúng c a kh u, đi đúng tuy n đư ng, đúng th i gian quy đ nh và ph i th c hi n ch đ áp t i ho c niêm phong h i quan; 2. Hàng quá c nh Vi t Nam n u ph i t m lưu kho đ ch v n chuy n ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c thay đ i phương ti n v n chuy n ph i đư c phép c a cơ quan h i quan. Trư ng h p đ c bi t, hàng hoá tiêu th t i th trư ng Vi t Nam thì ph i đư c phép c a B Thương m i và ph i làm th t c h i quan theo quy đ nh t i M c 1 Chương II Ngh đ nh này. 3. H sơ n p cho h i quan c a kh u g m:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Đ i v i hàng quá c nh đi th ng: B n lư c khai hàng hoá. Văn b n cho phép quá c nh c a B Thương m i (tr quá c nh đi th ng b ng đư ng hàng không). b) Đ i v i hàng quá c nh ph i t m lưu kho đ ch v n chuy n ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c thay đ i phương ti n v n chuy n: T khai h i quan. Văn b n cho phép quá c nh c a B Thương m i. V n đơn (b n sao). Đi u 12. Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u đ d h i ch , tri n lãm 1. Hàng hóa t m nh p kh u đ d h i ch , tri n lãm đư c làm th t c h i quan t i đ a đi m t ch c h i ch , tri n lãm. 2. Trong th i h n 30 ngày k t ngày k t thúc h i ch , tri n lãm, toàn b hàng hóa tham gia h i ch , tri n lãm (bao g m c hàng hóa s d ng cho cá nhân trong nh ng ngày tham gia h i ch , tri n lãm không dùng h t) ph i tái xu t. 3. Th t c h i quan đ i v i hàng t m nh p d h i ch tri n lãm như sau: a) Ngư i có hàng d h i ch , tri n lãm ph i n p cho cơ quan H i quan nơi làm th t c b h sơ g m: T khai h i quan. V n đơn (đ i v i hàng nh p kh u). B n kê khai chi ti t hàng hóa. b) Hàng trưng b y t i h i ch , tri n lãm thương m i n u thu c danh m c hàng nh p kh u có đi u ki n ch đư c bán, làm quà t ng khi đư c phép c a B Thương m i. Nh ng hàng hóa thu c danh m c hàng ch u s qu n lý chuyên ngành thì ph i đư c phép c a B qu n lý chuyên ngành. Hàng hóa bán, t ng nói trên ph i n p các lo i thu theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Hàng hóa c a t ch c, cá nhân s n xu t t i Vi t Nam t m xu t kh u đ tham gia h i ch tri n lãm thương m i nư c ngoài, n u thu c danh m c hàng xu t kh u có đi u ki n, ph i đư c phép c a B Thương m i. a) B h sơ h i quan g m: T khai h i quan.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B n kê chi ti t hàng hóa. Văn b n cho phép t m xu t hàng tham gia h i ch , tri n lãm nư c ngoài. b) Trư ng h p bán hàng trưng bày t i h i ch , tri n lãm nư c ngoài, ho c s d ng làm quà t ng ph i kê khai và n p thu xu t kh u (n u có) theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 13. Hàng t m nh p đ trưng b y, qu ng cáo, gi i thi u s n ph m 1. Hàng t m nh p kh u đ trưng bày, qu ng cáo, gi i thi u s n ph m ph i đư c phép c a B Thương m i và ph i làm th t c h i quan. 2. B h sơ h i quan g m: T khai h i quan. Văn b n cho phép c a cơ quan có th m quy n. B n kê chi ti t hàng. 3. Trong th i h n 30 ngày k t khi k t thúc vi c trưng bày, qu ng cáo, gi i thi u, toàn b hàng hóa, phương ti n đã t m nh p kh u ph i đư c tái xu t kh u. N u tiêu th t i Vi t Nam thì ph i n p thu nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i đư c B Thương m i cho phép n u hàng thu c danh m c hàng nh p kh u có đi u ki n. Đ i v i hàng thu c danh m c hàng qu n lý chuyên ngành thì ph i đư c phép c a B , ngành qu n lý chuyên ngành. Đi u 14. Hàng vi n tr 1. Hàng vi n tr nh p kh u, b h sơ h i quan g m: khai h i quan. Gi y xác nh n hàng vi n tr do B Tài chính c p. B n kê chi ti t hàng hóa. - n đơn (b n sao). Hàng vi n tr xu t kh u, b h sơ g m: T khai h i quan. Văn b n cho phép c a cơ quan có th m quy n. B n kê chi ti t hàng hoá. Đi u 15. Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u theo đư ng bưu đi n, thì hàng thu c đ i tư ng qu n lý nào, áp d ng quy đ nh th t c h i quan đ i v i đ i tư ng qu n lý đó.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p vư t quá tiêu chu n quy đ nh mi n thu thì ph i n p thu (n u có) ph n vư t. Đi u 16. Hàng hoá mua bán t phương ti n v n t i xu t nh p c nh t i khu v c c ng bi n, c ng sông c a Vi t Nam. 1. Thương nhân mu n mua hàng hóa t phương ti n v n t i nư c ngoài xu t nh p c nh ph i có ngành ngh phù h p ghi trong gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, ph i khai báo h i quan và n p thu theo lu t đ nh. 2. Thương nhân có ngành ngh phù h p ghi trong gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh đư c cung ng hàng hóa, v t ph m cho các phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, ph i làm th t c h i quan và n p thu theo lu t đ nh. Đi u 17. Hàng hóa mua bán, trao đ i c a cư dân biên gi i 1. H i quan căn c vào ch đ , chính sách c a Nhà nư c v m t hàng, tr giá, s lư ng đư c phép trao đ i hàng hoá qua l i biên gi i c a ngư i cư trú trong khu v c biên gi i Vi t Nam và ngư i cư trú trong khu v c nư c ti p giáp đ làm th t c h i quan. M t hàng, s lư ng, tr giá hàng hoá vư t quy đ nh cho phép thì ph i n p thu xu t kh u, nh p kh u (n u có). 2. Trư ng h p có tho thu n v h i quan và Quy ch biên gi i gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i các nư c ti p giáp thì th c hi n theo tho thu n đã ký k t. Đi u 18. Tài s n di chuy n, tài s n th a k xu t kh u, nh p kh u 1. Tài s n c a cá nhân nư c ngoài đưa vào Vi t Nam ph c v cho sinh h at và làm vi c trong th i gian Vi t Nam ph i làm th t c h i quan, B h sơ g m: a) T khai h i quan. b) Gi y xác nh n đ n công tác, làm vi c t i Vi t Nam do cơ quan qu n lý có th m quy n c a Vi t Nam c p. c) B n kê chi ti t tài s n. 2. Tài s n c a cá nhân nư c ngoài chuy n ra kh i Vi t Nam khi h t th i gian công tác và làm vi c ta Vi t Nam theo pháp lu t c a Vi t Nam quy đ nh thì h sơ h i quan g m: a) T khai h i quan. b) Gi y xác nh n h t th i gian làm vi c, cư trú do B Ngo i giao ho c cơ quan qu n lý có th m quy n c a Vi t Nam c p. c) B n kê chi ti t tài s n. d) T khai nh p kh u kèm thanh kho n tài s n t m nh p c a cơ quan h i quan và ch ng t n p thu đ i v i hàng hóa thu c di n ph i n p thu .
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Tài s n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam đưa t Vi t Nam ra nư c ngoài ho c mua t i nư c ngoài đ kinh doanh, làm vi c, khi h t th i h n chuy n v nư c ph i làm th t c H i quan, B h sơ g m: a) T khai h i quan. b) Quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n cho phép kinh doanh và làm vi c nư c ngoài ho c cho phép tr v Vi t Nam. c) T khai h i quan xu t kh u và các ch ng t khác ch ng minh đã mang hàng ra nư c ngoài ho c hóa đơn mua hàng nư c ngoài. 4. Tài s n c a ngư i Vi t Nam và gia đình đ nh cư nư c ngoài mang v nư c khi đư c phép tr v đ nh cư Vi t Nam ho c mang ra nư c ngoài khi đư c phép đ nh cư nư c ngoài thì B h sơ h i quan g m: a) T khai h i quan. b) Quy t đ nh cho phép đ nh cư t i Vi t Nam ho c quy t đ nh cho phép đ nh cư nư c ngoài. c) B n kê chi ti t tài s n. d) Các gi y t ch ng minh quy n s h u tài s n. 5. Tài s n th a k xu t kh u, nh p kh u, B h sơ h i quan g m: a) T khai h i quan. b) Gi y t h p pháp v tài s n th a k . c) B n kê chi ti t tài s n. Đi u 19. Hành lý, ngo i h i, kim khí quý, đá quý, ti n Vi t Nam xu t kh u, nh p kh u 1. Ngay sau khi t i c a kh u, ngư i có hành lý thu c di n ph i khai báo (bao g m hành lý xách tay và hành lý ký g i cùng chuy n) ph i khai báo và xu t trình cho H i quan ki m tra, khi h i quan yêu c u. 2. Hành khách nh p c nh có v t d ng khai báo là hàng t m nh p khi xu t c nh ph i mang ra đúng v t d ng đó. Hành khách xu t c nh có v t d ng khai báo là hàng t m xu t, khi nh p c nh ph i mang v đúng v t d ng đó; 3. Hành khách khi xu t c nh, nh p c nh có mang theo đá quý, kim khí quý (không ph i là vàng) đư c th c hi n theo quy đ nh c a B Thương m i và ph i làm th t c H i quan. 4. Hành khách khi xu t c nh, nh p c nh có mang theo vàng, ngo i t và đ ng Vi t Nam n u có giá tr vư t đ nh m c theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thì ph i khai báo ph n vư t đ nh m c đó. Riêng đ i v i vàng và ngo i t khi xu t c nh, ngoài vi c khai báo ph n vư t còn ph i có gi y phép mang ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ho c Ngân hàng đư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam y quy n c p. Đi u 20. Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u ph c v công tác và sinh h at c a các cơ quan ngo i giao, lãnh s , t ch c qu c t và các t ch c ngư i nư c ngoài khác có tr s thư ng tr c t i Vi t Nam ph i làm th t c h i quan, B h sơ g m: T khai h i quan. Gi y phép c a cơ quan h i quan c p. B n kê chi ti t các v t ph m. V n đơn (b n sao) đ i v i v t ph m nh p kh u. T khai h i quan lúc nh p kh u, đư c h i quan xác nh n, n u là hàng tái xu t. Biên lai đã n p thu nh p kh u n u hàng hoá thu c di n tái xu t, nhưng đã đư c phép như ng bán t i Vi t Nam. Đi u 21. Hành lý xu t kh u, nh p kh u và phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh c a ngư i đư c quy n ưu đãi và mi n tr 1. Hành lý và phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh c a nh ng ngư i sau đây đư c mi n th t c h i quan: a) Lãnh đ o, đoàn viên các Đoàn đ i bi u Đ ng, Qu c h i, Nhà nư c và Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và cơ quan Trung ương các đoàn th trong M t tr n T qu c Vi t Nam đi công tác nư c ngoài và tr v ; b) Lãnh đ o, đoàn viên các đoàn đ i bi u, các cá nhân là khách m i c a Trung ương Đ ng, Qu c h i, Nhà nư c, Chính ph , y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và cơ quan Trung ương c a các đoàn th trong M t tr n đ n thăm C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c tham d các h i ngh t i Vi t Nam. 2. Hành lý và phương ti n v n t i c a nh ng ngư i sau đây đư c mi n ki m tra h i quan: a) Nh ng ngư i mang h chi u ngo i giao do B Ngo i giao ho c các Đ i s quán, T ng lãnh s quán c a ta nư c ngoài c p ho c do B Ngo i giao ho c cơ quan có th m quy n c a nh ng nư c đã công nh n C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam c p; b) Gia đình nh ng ngư i nói đi m a kho n 2 Đi u này, bao g m v (ho c ch ng) các con chưa đ n tu i thành niên cùng đi; c) Nh ng ngư i đư c T ng c c trư ng T ng c c H i quan c p gi y mi n ki m tra h i quan.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d) Nh ng ngư i nói t i kho n 2 Đi u này có th b ki m tra h i quan n u có lý do xác đáng kh ng đ nh r ng hành lý và phương ti n v n t i xu t, nh p c a h ch a đ ng: Nh ng đ v t c m nh p ho c c m xu t theo pháp lu t Vi t Nam; nh ng đ v t ph i ki m tra theo quy đ nh ki m d ch c a Vi t Nam. Khi ki m tra ph i có m t ch hành lý, phương ti n. 3. T ng c c H i quan, B Ngo i giao hư ng d n c th vi c th c hi n quy đ nh t i Đi u này. Đi u 22. Hàng hóa, hành lý xu t kh u, nh p kh u trôi d t, th t l c, nh m l n, n u xác đ nh đư c ngư i s h u hàng hoá, hành lý, thì ngư i đó đư c làm th t c h i quan đ nh n l i hàng. B H sơ h i quan g m: Ch ng t ch ng minh s h u hàng hoá. B n kê hàng hoá, hành lý (n u có). Trư ng h p không có ngư i nh n hàng hóa, hành lý nói trên thì thanh lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 23. Th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u theo các lo i hình khác Đ i v i nguyên li u, hàng hóa nh p kh u đ làm hàng gia công xu t kh u; hàng xu t kh u, nh p kh u c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; hàng hóa t m nh p - tái xu t; t m xu t - tái nh p và chuy n kh u; hàng hóa xu t, nh p kh u thu c h p đ ng đ i lý mua bán v i thương nhân nư c ngoài; hàng hóa xu t kh u, nh p kh u c a các c a hàng mi n thu ; hàng hóa ra vào khu công nghi p; khu ch xu t; hàng hóa g i kho ngo i quan, kho b o thu ; hàng ph c v nhi m v qu c phòng, an ninh theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , th t c h i quan đư c th c hi n theo các quy đ nh t i M c 1 Chương II Ngh đ nh này và quy đ nh t i các văn b n pháp lu t khác đ i v i t ng lo i hình. M C 3 : TH T C H I QUAN Đ I V I PHƯƠNG TI N V N T I XU T C NH, NH P C NH Đi u 24. Quy đ nh chung 1. Phương ti n v n t i khi xu t c nh, nh p c nh, quá c nh lãnh th Vi t Nam ph i làm th t c h i quan t i c a kh u nh p đ u tiên và c a kh u xu t cu i cùng. Khi làm th t c h i quan cho phương ti n v n t i, n u có d u hi u phương ti n ch a hàng l u thì ngư i đi u khi n phương ti n v n t i ph i th c hi n các yêu c u c a H i quan đ ki m tra; 2. Các phương ti n v n t i dùng cho m c đích quân s xu t c nh, nh p c nh, th c hi n theo quy đ nh riêng. Đi u 25. Máy bay xu t c nh, nh p c nh
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Ch huy trung tâm đi u hành bay có trách nhi m thông báo cho H i quan t i sân bay v k ho ch l ch bay thư ng kỳ và các trư ng h p đ t xu t; 2. Trư c khi máy bay đ n sân bay, các hãng hàng không có h p đ ng khai thác thương m i t i Vi t Nam ph i cung c p các thông tin liên quan đ n vi c làm th t c h i quan như: hàng hóa, hành khách, t lái và nh ng ngư i làm vi c trên máy bay và các thông tin đ c bi t khác (n u có) cho H i quan sân bay; 3. Ngay sau khi máy bay h cánh và sau khi cơ quan hàng không ch m d t làm th t c cho hành khách xu t c nh, ngư i đi u khi n máy bay ho c ngư i đ i di n ph i n p cho H i quan t i sân bay, các gi y t sau đây: a) Lư c khai hàng hóa và hành lý b) Danh sách t lái và nh ng ngư i làm vi c trên máy bay c) Danh sách hành khách Đi u 26. Tàu thuy n xu t c nh, nh p c nh 1. C ng v có trách nhi m thông báo trư c cho H i quan t i c ng: th i gian d ki n tàu, thuy n nh p c nh, xu t c nh đ n đ a đi m đón, tr hoa tiêu, tên tàu, qu c t ch, nơi đi, nơi đ n, tr ng t i tàu và th i đi m tàu, thuy n đ n v trí neo đ u do C ng v ch đ nh; 2. H i quan làm th t c cho tàu, thuy n xu t c nh, nh p c nh t i v trí quy đ nh. Trư ng h p đ c bi t, cơ quan C ng v đ ngh và H i quan c ng ch p nh n thì đư c làm th t c h i quan t i đ a đi m khác trên vùng bi n lãnh h i c a Vi t Nam; 3. Ch m nh t là 02 gi k t khi c ng v thông báo tàu đã đ n v trí đón tr hoa tiêu và 01 gi trư c khi tàu, thuy n xu t c nh r i b n, thuy n trư ng ho c ngư i đ i di n ph i xu t trình cho H i quan t i c ng nh t ký hành trình tàu, thuy n (đ i v i nh p c nh), sơ đ x p hàng trên tàu và n p các gi y t sau đây: Lư c khai hàng hóa chuyên ch trên tàu, thuy n T khai tàu, thuy n đ n (đ i v i nh p c nh) B n khai nguyên, nhiên v t li u, lương th c, th c ph m c a tàu, thuy n B n khai ch t n , ch t cháy, thu c mê, thu c đ c, vũ khí có trên tàu, thuy n Danh sách thuy n viên Danh sách hành khách (n u có) T khai hàng hóa, hành lý c a thuy n viên (đ i v i tàu, thuy n Vi t nam). Đi u 27. Tàu liên v n qu c t xu t c nh, nh p c nh b ng đư ng s t
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Tàu liên v n qu c t xu t c nh: khi đoàn tàu xu t c nh t i ga biên gi i, trư ng tàu ho c ngư i đ i di n ph i n p cho H i quan t i ga nh ng gi y t sau đây: T khai thành ph n đoàn tàu, danh sách, t khai qu n lý nhân viên ph c v ; Lư c khai hàng hóa xu t kh u, k c hàng quá c nh, gi y giao ti p ho c b n sao các v n đơn g i hàng (n u là tàu chuyên ch hàng hóa); Danh sách hành khách và phi u g i hành lý không theo ngư i c a hành khách (n u là tàu chuyên ch hành khách); T khai nhiên li u, v t li u, lương th c, th c ph m c a đoàn tàu. 2. Tàu liên v n qu c t nh p c nh: khi đoàn tàu nh p c nh t i ga biên gi i, trư ng tàu ho c ngư i đ i di n n p cho H i quan t i ga nh ng gi y t sau đây: Lư c khai thành ph n đoàn tàu, danh sách và t khai hành lý nhân viên ph c v ; Lư c khai hàng hóa nh p kh u ho c gi y giao ti p ho c b n sao các v n đơn, các gi y t liên quan đ n hàng hóa, k c hàng qúa c nh (n u là tàu chuyên dùng ch hàng hóa); Các phi u g i hành lý không theo ngư i (n u là tàu chuyên ch hành khách); T khai nhiên li u, v t li u, lương th c, th c ph m c a đoàn tàu; B n trích lư c khai hàng hóa d xu ng t ng ga n i đ a. 3. Tàu liên v n qu c t t i ga liên v n n i đ a: khi đoàn tàu t i ga liên v n n i đ a, trư ng tàu ho c ngư i đ i di n ph i n p cho H i quan t i ga: B n trích lư c khai hàng hóa nh p kh u đư c H i quan ga liên v n biên gi i cho phép chuy n v n i đ a đ làm th t c h i quan; Các v n đơn (b n sao); Gi y giao ti p hàng quá c nh (n u có). Đi u 28. Ô tô xu t c nh, nh p c nh Ô tô xu t c nh, nh p c nh t i c a kh u biên gi i ph i đ đúng nơi quy đ nh đ làm th t c h i quan. Ch hàng, ngư i lái xe, ho c ngư i đ i di n ph i khai báo và n p cho H i quan c a kh u nh ng gi y t sau đây: T khai hàng hóa xu t kh u, nh p kh u; T khai hành lý ho c s hành lý xu t kh u, nh p kh u c a lái xe (đ i v i lái xe Vi t Nam thư ng xuyên qua l i biên gi i do H i quan c p t nh c p); Danh sách hành khách và t khai hành lý c a hành khách.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 29. Phương ti n v n t i quân s Đ i v i phương ti n v n t i quân s có ch hành khách và hàng hóa dân s , khi xu t c nh, nh p c nh ph i làm th t c h i quan như đ i v i các phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh khác. T ng c c H i quan cùng B Qu c phòng quy đ nh th t c h i quan đ i v i phương ti n v n t i quân s xu t c nh, nh p c nh đ th c hi n nhi m v quân s . Đi u 30. Phương ti n v n t i quá c nh 1. Ngay sau khi t i c a kh u, ngư i đi u khi n phương ti n v n t i ph i khai báo và n p cho H i quan c a kh u t khai h i quan và các gi y t c n thi t như đ i v i các phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh khác; 2. Máy bay quá c nh khi d ng k thu t không ph i làm th t c khai báo h i quan, nhưng v n ph i ch u s giám sát c a H i quan. 3. Phương ti n v n t i quá c nh ph i th c hi n đúng các quy đ nh c a H i quan v áp t i, niêm phong h i quan và hành trình (tuy n đư ng). Đi u 31. Các phương ti n v n t i khác Đ i v i các phương ti n v n t i khác như ca nô, thuy n ho c các phương ti n v n t i thô sơ khi xu t c nh, qúa c nh, ch phương ti n ho c ngư i đi u khi n phương ti n ph i khai báo và n p cho H i quan nh ng gi y t sau: Lư c khai hàng hóa xu t kh u, nh p kh u (n u có); T khai hành lý c a ngư i đi u khi n phương ti n v n t i và c a nh ng ngư i làm vi c trên phương ti n v n t i và c a hành khách (n u có). Chương 3 : GIÁM SÁT H I QUAN Đi u 32. Ph m vi giám sát h i quan Giám sát h i quan đư c áp d ng đ i v i các đ i tư ng sau đây: 1. Hàng hóa đã làm th t c h i quan nhưng chưa đư c xu t ho c đã nh p nhưng chưa hoàn thành th t c h i quan; hàng hóa đang trong quá trình v n chuy n quá c nh Vi t Nam; 2. Phương ti n v n t i khi xu t c nh, nh p c nh, d ng, neo đ u t i vùng nư c c ng, t i sân đ máy bay, ga liên v n đư ng s t qu c t , khu v c c a kh u đư ng b , khu v c c a kh u đư ng sông và các đ a đi m làm th t c h i quan khác. 3. Kho, bãi lưu gi hàng hóa xu t kh u, nh p kh u đang trong th i gian ki m soát c a h i quan.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 33. Th i gian giám sát th c hi n đ i v i t ng đ i tư ng như sau: 1. Đ i v i hàng xu t kh u: t th i đi m b t đ u ki m tra hàng hóa cho đ n khi hàng th c xu t; 2. Đ i v i hàng nh p kh u: t khi hàng đ n c a kh u đ u tiên cho đ n khi hoàn thành th t c h i quan; 3. Đ i v i hàng quá c nh: t th i đi m hàng đ n c a kh u nh p đ u tiên cho đ n khi hàng ra kh i c a kh u xu t cu i cùng; 4. Đ i v i hàng lưu kho, lưu bãi: t khi b t đ u th t c nh p kho cho đ n khi làm xong th t c xu t kho đ chuy n sang ch đ giám sát h i quan khác. 5. Đ i v i phương ti n v n t i là th i gian phương ti n di chuy n trong vùng nư c c ng, t biên gi i vào khu v c c a kh u, t biên gi i vào ga biên gi i, t biên gi i vào khu v c c ng sông; th i gian phương ti n d ng, neo đ u t i vùng nư c c ng, t i sân đ máy bay, ga liên v n đư ng s t qu c t , khu v c c a kh u đư ng b , khu v c c a kh u đư ng sông; 6. Đ i v i phương ti n quá c nh: t th i đi m đ n c a kh u nh p đ u tiên cho đ n khi ra kh i c a kh u xu t cu i cùng. Chương 4 : L PHÍ H I QUAN Đi u 34. Ngành h i quan đư c thu l phí h i quan đ i v i các trư ng h p sau đây: 1. Làm th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u; 2. Hàng hóa ký g i và lưu kho h i quan; 3. áp t i, niêm phong h i quan đ i v i hàng hóa; 4. C p l i các ch ng t h i quan và c p gi y phép cho các lo i hình ho t đ ng d ch v thu c th m quy n c a H i quan; 5. Hàng hóa, hành lý, phương ti n v n t i quá c nh. Đi u 35. M c thu và s d ng l phí h i quan M c thu và s d ng l phí h i quan c th đ i v i t ng trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34 c a Ngh đ nh này do B Tài chính th ng nh t v i T ng c c H i quan quy đ nh. Chương 5 : X LÝ VI PH M Đi u 36. Khi u n i, t cáo
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. T ch c cá nhân có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan thanh tra ho c th trư ng các c p c a cơ quan h i quan v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t, quy đ nh c a nhân viên h i quan. 2. Th trư ng cơ quan h i quan các c p khi nh n đư c khi u n i, t cáo ph i có trách nhi m xem xét các khi u n i, t cáo theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i và t cáo c a công dân và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. Đi u 37. X lý vi ph m 1. Ngư i làm th t c h i quan vi ph m các quy đ nh t i Ngh đ nh này, tùy theo m c đ vi ph m s x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Nhân viên h i quan n u có hành vi l m d ng ch c v , quy n h n làm trái các quy đ nh c a Ngh đ nh này, tùy theo m c đ vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 6 : ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 38. Ngh đ nh này thay th Ngh đ nh s 171/HĐBT ngày 27 tháng 5 năm 1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 39. T ng c c trư ng T ng c c H i quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v quy n h n c a mình có trách nhi m ban hành các văn b n hư ng d n chi ti t thi hành các đi u kho n quy đ nh trong Ngh đ nh này; B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản