Nghị định số 16/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
96
lượt xem
10
download

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 16/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2005/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 2 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 16/2005/N -CP NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trưư ng B Xây d ng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng v l p, th c hi n d án u tư xây d ng công trình; h p ng trong ho t ng xây d ng; i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân l p d án u tư xây d ng công trình, kh o sát, thi t k , thi công xây d ng và giám sát xây d ng công trình. i u 2. Phân lo i d án và qu n lý nhà nư c i v i d án u tư xây d ng công trình 1. Các d án u tư xây d ng công trình (sau ây g i chung là d án) ư c phân lo i như sau: a) Theo quy mô và tính ch t: d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i thông qua ch trương và cho phép u tư; các d án còn l i ư c phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy nh t i Ph l c 1 c a Ngh nh này; b) Theo ngu n v n u tư: D án s d ng v n ngân sách nhà nư c; D án s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c;
 2. D án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c; D án s d ng v n khác bao g m c v n tư nhân ho c s d ng h n h p nhi u ngu n v n. 2. Vi c u tư xây d ng công trình ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng, b o m an ninh, an toàn xã h i và an toàn môi trư ng, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai và pháp lu t khác có liên quan. 3. Ngoài quy nh t i kho n 2 i u này thì tuỳ theo ngu n v n s d ng cho d án, nhà nư c còn qu n lý theo quy nh sau ây: a) i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c k c các d án thành ph n, Nhà nư c qu n lý toàn b quá trình u tư xây d ng t vi c xác nh ch trương u tư, l p d án, quy t nh u tư, l p thi t k , t ng d toán, l a ch n nhà th u, thi công xây d ng n khi nghi m thu, bàn giao và ưa công trình vào khai thác s d ng. Ngư i quy t nh u tư có trách nhi m b trí v n theo ti n th c hi n d án, nhưng không quá 2 năm i v i d án nhóm C, 4 năm i v i d án nhóm B. Các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh theo phân c p, phù h p v i quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c; b) i v i d án c a doanh nghi p s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c và v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c thì Nhà nư c ch qu n lý v ch trương và quy mô u tư. Doanh nghi p có d án t ch u trách nhi m t ch c th c hi n và qu n lý d án theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; c) i v i các d án s d ng v n khác bao g m c v n tư nhân, ch u tư t quy t nh hình th c và n i dung qu n lý d án. i v i các d án s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau thì các bên góp v n tho thu n v phương th c qu n lý ho c qu n lý theo quy nh i v i ngu n v n có t l % l n nh t trong t ng m c u tư. 4. i v i d án do Qu c h i thông qua ch trương u tư và d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n, n u t ng d án thành ph n có th c l p v n hành, khai thác ho c th c hi n theo phân kỳ u tư ư c ghi trong văn b n phê duy t Báo cáo u tư thì m i d án thành ph n ư c qu n lý, th c hi n như m t d án c l p. i u 3. Ch u tư xây d ng công trình Ch u tư xây d ng công trình là ngư i s h u v n ho c là ngư i ư c giao qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình bao g m: 1. i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thì ch u tư xây d ng công trình do ngư i quy t nh u tư quy t nh trư c khi l p d án u tư xây d ng công trình phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. Các d án s d ng v n tín d ng thì ngư i vay v n là ch u tư.
 3. 3. Các d án s d ng v n khác thì ch u tư là ch s h u v n ho c là ngư i i di n theo quy nh c a pháp lu t. 4. i v i các d án s d ng v n h n h p thì ch u tư do các thành viên góp v n tho thu n c ra ho c là ngư i có t l góp v n cao nh t. Chương 2: L P, TH M NNH, PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 4. L p Báo cáo u tư xây d ng công trình và xin phép u tư 1. Các d án quan tr ng qu c gia ph i l p Báo cáo u tư xây d ng công trình trình Qu c h i thông qua ch trương và cho phép u tư; các d án nhóm A không phân bi t ngu n v n ph i l p Báo cáo u tư xây d ng công trình trình Th tư ng Chính ph cho phép u tư. 2. N i dung Báo cáo u tư xây d ng công trình bao g m: a) S c n thi t ph i u tư xây d ng công trình, các i u ki n thu n l i và khó khăn; ch khai thác và s d ng tài nguyên qu c gia n u có; b) D ki n quy mô u tư: công su t, di n tích xây d ng; các h ng m c công trình bao g m công trình chính, công trình ph và các công trình khác; d ki n v a i m xây d ng công trình và nhu c u s d ng t; c) Phân tích, l a ch n sơ b v công ngh , k thu t; các i u ki n cung c p v t tư thi t b , nguyên li u, năng lư ng, d ch v , h t ng k thu t; phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư n u có; các nh hư ng c a d án i v i môi trư ng, sinh thái, phòng ch ng cháy n , an ninh, qu c phòng; d) Hình th c u tư, xác nh sơ b t ng m c u tư, th i h n th c hi n d án, phương án huy ng v n theo ti n và hi u qu kinh t - xã h i c a d án và phân kỳ u tư n u có. 3. Xin phép u tư xây d ng công trình a) Ch u tư có trách nhi m g i Báo cáo u tư xây d ng công trình t i B qu n lý ngành. B qu n lý ngành là cơ quan u m i giúp Th tư ng Chính ph l y ý ki n c a các b , ngành, a phương liên quan, t ng h p và xu t ý ki n trình Th tư ng Chính ph . b) Th i h n l y ý ki n: Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c Báo cáo u tư xây d ng công trình, B qu n lý ngành ph i g i văn b n l y ý ki n c a các B , ngành, a phương có liên quan.
 4. Trong vòng 30 ngày làm vi c k t khi nh n ư c ngh , cơ quan ư c h i ý ki n ph i có văn b n tr l i v nh ng n i dung thu c ph m vi qu n lý c a mình. Trong vòng 7 ngày sau khi nh n ư c văn b n tr l i theo th i h n trên, B qu n lý ngành ph i l p báo cáo trình Th tư ng Chính ph . c) Báo cáo trình Th tư ng Chính ph bao g m: Tóm t t n i dung Báo cáo u tư, tóm t t ý ki n các B , ngành và xu t ý ki n v vi c cho phép u tư xây d ng công trình kèm theo b n g c văn b n ý ki n c a các B , ngành, a phương có liên quan. i u 5. L p d án u tư xây d ng công trình 1. Khi u tư xây d ng công trình, ch u tư ph i t ch c l p d án làm rõ v s c n thi t ph i u tư và hi u qu u tư xây d ng công trình, tr nh ng trư ng h p sau ây: a) Công trình ch yêu c u l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình quy nh t i kho n 1 i u 12 c a Ngh nh này; b) Các công trình xây d ng là nhà riêng l c a dân quy nh t i kho n 5 i u 35 c a Lu t Xây d ng. 2. N i dung d án bao g m ph n thuy t minh theo quy nh t i i u 6 và ph n thi t k cơ s theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này. 3. i v i các d án nhóm B chưa có trong quy ho ch kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng thì trư c khi l p d án ph i có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n phê duy t v quy ho ch. i u 6. N i dung ph n thuy t minh c a d án 1. S c n thi t và m c tiêu u tư; ánh giá nhu c u th trư ng, tiêu th s n phNm i v i d án s n xu t; kinh doanh hình th c u tư xây d ng công trình; a i m xây d ng, nhu c u s d ng t; i u ki n cung c p nguyên li u, nhiên li u và các y u t u vào khác. 2. Mô t v quy mô và di n tích xây d ng công trình, các h ng m c công trình bao g m công trình chính, công trình ph và các công trình khác; phân tích l a ch n phương án k thu t, công ngh và công su t. 3. Các gi i pháp th c hi n bao g m: a) Phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư và phương án h tr xây d ng h t ng k thu t n u có; b) Các phương án thi t k ki n trúc i v i công trình trong ô th và công trình có yêu c u ki n trúc; c) Phương án khai thác d án và s d ng lao ng;
 5. d) Phân o n th c hi n, ti n th c hi n và hình th c qu n lý d án. 4. ánh giá tác ng môi trư ng, các gi i pháp phòng, ch ng cháy, n và các yêu c u v an ninh, qu c phòng. 5. T ng m c u tư c a d án; kh năng thu x p v n, ngu n v n và kh năng c p v n theo ti n ; phương án hoàn tr v n i v i d án có yêu c u thu h i v n; các ch tiêu tài chính và phân tích ánh giá hi u qu kinh t , hi u qu xã h i c a d án. i u 7. N i dung thi t k cơ s c a d án 1. N i dung ph n thi t k cơ s c a d án ph i th hi n ư c gi i pháp thi t k ch y u, b o m i u ki n xác nh t ng m c u tư và tri n khai các bư c thi t k ti p theo, bao g m thuy t minh và các b n v . 2. Thuy t minh thi t k cơ s ư c trình bày riêng ho c trình bày trên các b n v di n gi i thi t k v i các n i dung ch y u sau: a) Tóm t t nhi m v thi t k ; gi i thi u tóm t t m i liên h c a công trình v i quy ho ch xây d ng t i khu v c; các s li u v i u ki n t nhiên, t i tr ng và tác ng; danh m c các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng. b) Thuy t minh công ngh : gi i thi u tóm t t phương án công ngh và sơ công ngh ; danh m c thi t b công ngh v i các thông s k thu t ch y u liên quan n thi t k xây d ng. c) Thuy t minh xây d ng: - Khái quát v t ng m t b ng: gi i thi u tóm t t c i m t ng m t b ng, cao và to xây d ng; h th ng h t ng k thu t và các i m u n i; di n tích s d ng t, di n tích xây d ng, di n tích cây xanh, m t xây d ng, h s s d ng t, cao san n n và các n i dung c n thi t khác. - i v i công trình xây d ng theo tuy n: gi i thi u tóm t t c i m tuy n công trình, cao và t a xây d ng, phương án x lý các chư ng ng i v t chính trên tuy n; hành lang b o v tuy n và các c i m khác c a công trình n u có; - i v i công trình có yêu c u ki n trúc: gi i thi u tóm t t m i liên h c a công trình v i quy ho ch xây d ng t i khu v c và các công trình lân c n; ý tư ng c a phương án thi t k ki n trúc; màu s c công trình; các gi i pháp thi t k phù h p v i i u ki n khí h u, môi trư ng, văn hoá, xã h i t i khu v c xây d ng; - Ph n k thu t: gi i thi u tóm t t c i m a ch t công trình, phương án gia c n n, móng, các k t c u ch u l c chính, h th ng k thu t và h t ng k thu t c a công trình, san n n, ào p t; danh m c các ph n m m s d ng trong thi t k ; - Gi i thi u tóm t t phương án phòng ch ng cháy, n và b o v môi trư ng; - D tính kh i lư ng các công tác xây d ng, thi t b l p t ng m c u tư và th i gian xây d ng công trình.
 6. 3. Các b n v thi t k cơ s bao g m: a) B n v công ngh th hi n sơ dây chuy n công ngh v i các thông s k thu t ch y u; b) B n v xây d ng th hi n các gi i pháp v t ng m t b ng, ki n trúc, k t c u, h th ng k thu t và h t ng k thu t công trình v i các kích thư c và kh i lư ng ch y u, các m c gi i, to và cao xây d ng; c) B n v sơ h th ng phòng ch ng cháy, n . 4. i v i các d án u tư xây d ng công trình có m c ích s n xu t kinh doanh thì tuỳ theo tính ch t, n i dung c a d án có th gi m b t m t s n i dung thi t k cơ s quy nh t i kho n 2 i u này nhưng ph i b o m yêu c u v quy ho ch, ki n trúc, xác nh ư c t ng m c u tư và tính toán ư c hi u qu u tư c a d án. 5. S lư ng thuy t minh và các b n v c a thi t k cơ s ư c l p t i thi u là 09 b . i u 8. H sơ trình phê duy t d án u tư xây d ng công trình 1. Ch u tư có trách nhi m g i h sơ d án u tư xây d ng công trình t i ngư i quy t nh u tư phê duy t. 2. H sơ d án u tư xây d ng công trình bao g m: a) T trình phê duy t d án theo m u t i Ph l c s 2 kèm theo Ngh nh này; b) D án bao g m ph n thuy t minh và thi t k cơ s ; văn b n thNm nh c a các B , ngành liên quan (n u có); c) Văn b n cho phép u tư c a c p có thNm quy n i v i các d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A. i u 9. ThNm quy n thNm nh d án u tư xây d ng công trình 1. ThNm nh d án u tư xây d ng công trình bao g m thNm nh ph n thuy t minh và thNm nh thi t k cơ s c a d án. 2. Th tư ng Chính ph thành l p H i ng thNm nh nhà nư c v các d án u tư t ch c thNm nh các d án do Qu c h i thông qua ch trương u tư và các d án khác do Th tư ng Chính ph yêu c u. 3. U ban nhân dân c p t nh t ch c thNm nh các d án s d ng v n ngân sách thu c quy n quy t nh c a mình. Các d án khác do ngư i có thNm quy n quy t nh u tư t ch c thNm nh. 4. ThNm quy n thNm nh thi t k cơ s i v i d án nhóm A ư c quy nh như sau:
 7. a) B Công nghi p thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành; b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình thu l i, ê i u; c) B Giao thông v n t i t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình giao thông; d) B Xây d ng t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p (tr các công trình công nghi p do B Công nghi p thNm nh) và các d án u tư xây d ng công trình khác do Th tư ng Chính ph yêu c u. ) i v i d án u tư xây d ng công trình liên quan t i nhi u chuyên ngành thì B ch trì thNm nh thi t k cơ s là B có ch c năng qu n lý nhà nư c v ngành có y u t quy t nh v tính ch t m c tiêu c a d án, ch u trách nhi m l y ý ki n c a các B , ngành có liên quan. 5. ThNm quy n thNm nh thi t k cơ s i v i các d án nhóm B, C c a các B , ngành, a phương và các thành ph n kinh t khác xây d ng t i a phương th c hi n theo quy nh sau ây: a) S Công nghi p t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành; b) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình thu l i, ê i u; c) S Giao thông v n t i t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình giao thông; d) S Xây d ng thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p (tr các công trình công nghi p do S Công nghi p t ch c thNm nh) và các d án u tư xây d ng công trình khác do Ch t ch U ban nhân dân t nh yêu c u. ) Trư ng h p d án u tư xây d ng công trình liên quan t i nhi u chuyên ngành thì S ch trì thNm nh thi t k cơ s là S có ch c năng qu n lý nhà nư c v ngành có y u t quy t nh tính ch t, m c tiêu c a d án, ch u trách nhi m l y ý ki n c a các S liên quan. 6. i v i thi t k cơ s c a các d án nhóm B, C có công trình xây d ng theo tuy n qua nhi u a phương do B ư c quy nh t i kho n 4 i u này t ch c thNm nh và có trách nhi m l y ý ki n c a các S liên quan v quy ho ch xây d ng, tác ng môi trư ng nơi có công trình xây d ng. 7. Vi c thNm nh các d án u tư xây d ng công trình có yêu c u bí m t an ninh, qu c phòng th c hi n theo quy nh c a Chính ph .
 8. 8. Ch u tư có trách nhi m g i h sơ d án n cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh t i kho n 4, 5, 6 i u này l y ý ki n thNm nh thi t k cơ s . Th i gian thNm nh thi t k cơ s không quá 30 ngày làm vi c i v i các d án nhóm A, 15 ngày làm vi c i v i các d án nhóm B và 10 ngày làm vi c v i các d án nhóm C, k t ngày nh n h sơ h p l . 9. Th i gian thNm nh d án, k c th i gian thNm nh thi t k cơ s , không quá: 60 ngày làm vi c i v i các d án nhóm A; 30 ngày làm vi c v i các d án B, 20 ngày làm vi c v i các d án nhóm C, k t ngày nh n h sơ h p l . Trư ng h p c bi t, th i gian thNm nh d án có th dài hơn nhưng ph i ư c ngư i quy t nh u tư cho phép. 10. L phí thNm nh d án, thi t k cơ s do B Tài chính quy nh sau khi th ng nh t v i B Xây d ng. i u 10. N i dung thNm nh d án u tư xây d ng công trình 1. S phù h p c a d án v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng; trư ng h p chưa có các quy ho ch trên thì ph i có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c ó. 2. N i dung thuy t minh c a d án th c hi n theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này. 3. S phù h p v i Báo cáo u tư xây d ng công trình ã ư c Qu c h i ho c Th tư ng Chính ph cho phép u tư i v i d án ph i l p Báo cáo u tư xây d ng công trình. 4. S phù h p c a thi t k cơ s v quy ho ch xây d ng, quy mô xây d ng, công ngh , công su t thi t k , c p công trình; các s li u s d ng trong thi t k , các quy chuNn, tiêu chuNn áp d ng; các ch tiêu kinh t - k thu t so v i yêu c u c a d án. 5. S phù h p c a thi t k cơ s v i phương án ki n trúc ã ư c l a ch n thông qua thi tuy n i v i trư ng h p có thi tuy n phương án ki n trúc. 6. S h p lý c a các gi i pháp thi t k trong thi t k cơ s . 7. i u ki n năng l c ho t ng c a t ch c tư v n, năng l c hành ngh c a cá nhân l p d án và thi t k cơ s theo quy nh. i u 11. ThNm quy n quy t nh u tư xây d ng công trình 1. Th tư ng Chính ph quy t nh u tư các d án ã ư c Qu c h i thông qua ch trương và cho phép u tư. 2. i v i các d án khác s d ng v n ngân sách nhà nư c: a) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a ng, cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr - xã h i, t ch c
 9. chính tr xã h i - ngh nghi p và Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh u tư các d án nhóm A, B, C. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ư c u quy n ho c phân c p quy t nh u tư i v i các d án nhóm B, C cho cơ quan c p dư i tr c ti p; b) Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, c p xã ư c quy t nh u tư các d án trong ph m vi ngân sách c a a phương sau khi thông qua H i ng nhân dân cùng c p; c) Tùy theo i u ki n c th c a t ng a phương, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy nh c th cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ư c quy t nh u tư các d án thu c ngân sách a phương có m c v n u tư không l n hơn 5 t ng và Ch t ch U ban nhân dân c p xã không l n hơn 3 t ng. i v i các thành ph tr c thu c Trung ương, vi c phân c p theo quy nh riêng ư c Th tư ng Chính ph cho phép. 3. Các d án s d ng v n khác, v n h n h p ch u tư t quy t nh u tư và ch u trách nhi m. 4. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ch ư c quy t nh u tư khi ã có k t qu thNm nh d án. Riêng i v i các d án s d ng v n tín d ng, t ch c cho vay v n thNm nh phương án tài chính và phương án tr n ch p thu n cho vay ho c không cho vay trư c khi ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. 5. N i dung quy t nh u tư xây d ng công trình theo m u t i Ph l c s 3 c a Ngh nh này. i u 12. Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình 1. Khi u tư xây d ng các công trình sau ây, ch u tư không ph i l p d án mà ch l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình trình ngư i quy t nh u tư phê duy t: a) Công trình xây d ng cho m c ích tôn giáo; b) Công trình c i t o, s a ch a, nâng c p, xây d ng m i tr s cơ quan có t ng m c u tư dư i 3 t ng; c) Các d án h t ng xã h i có t ng m c u tư dư i 7 t ng s d ng v n ngân sách không nh m m c ích kinh doanh, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch xây d ng và ã có ch trương u tư ho c ã ư c b trí trong k ho ch u tư hàng năm. 2. N i dung c a Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 35 c a Lu t Xây d ng.
 10. 3. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy nh t i i u 11 c a Ngh nh này có trách nhi m t ch c thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình và quy t nh u tư. 4. Các công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c có t ng m c u tư t 500 tri u ng tr lên thì thi t k b n v thi công trong Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình do các S quy nh t i kho n 5 i u 9 c a Ngh nh này t ch c thNm nh. i v i các công trình còn l i, vi c thNm nh thi t k b n v thi công trong Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình do ch u tư t t ch c thNm nh và báo cáo ngư i quy t nh u tư trư c khi phê duy t. i u 13. i u ch nh d án u tư xây d ng công trình 1. D án u tư xây d ng công trình ã ư c quy t nh u tư ch ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: a) Xu t hi n các y u t b t kh kháng do thiên tai như ng t, bão, lũ, l t, l c, sóng th n, l t; chi n tranh ho c có nguy cơ x y ra chi n tranh; b) Do bi n ng b t thư ng c a giá nguyên v t li u, do thay i t giá h i oái i v i ph n v n có s d ng ngo i t ho c do Nhà nư c ban hành các ch , chính sách m i có quy nh ư c thay i m t b ng giá u tư xây d ng công trình; c) Do ngư i quy t nh u tư ho c ch u tư thay i khi th y xu t hi n nh ng y u t m i em l i hi u qu kinh t - xã h i cao hơn cho d án; d) Khi quy ho ch xây d ng ã ư c duy t thay i có nh hư ng tr c ti p n d án. 2. Khi i u ch nh d án không làm thay i quy mô, m c tiêu u tư và không vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ư c phép t i u ch nh d án. Trư ng h p i u ch nh d án làm thay i thi t k cơ s v ki n trúc, quy ho ch, quy mô, m c tiêu u tư ban u ho c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i trình ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh. Nh ng n i dung thay i ph i ư c thNm nh l i. 3. Ngư i quy t nh i u ch nh d án u tư xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Chương 3: TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH M C 1: THI T K , D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 14. Các bư c thi t k xây d ng công trình 1. D án u tư xây d ng công trình có th g m m t ho c nhi u lo i công trình v i m t ho c nhi u c p công trình khác nhau theo quy nh t i Ngh nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Tuỳ theo quy mô, tính ch t c a công trình xây d ng, vi c
 11. thi t k xây d ng công trình có th ư c th c hi n theo m t bư c, hai bư c ho c ba bư c như sau: a) Thi t k m t bư c là thi t k b n v thi công áp d ng i v i công trình ch l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình ư c quy nh t i kho n 1 i u 12 c a Ngh nh này; b) Thi t k hai bư c bao g m bư c thi t k cơ s và thi t k b n v thi công áp d ng i v i công trình quy nh ph i l p d án tr các công trình ư c quy nh t i i m a và c c a kho n này; c) Thi t k ba bư c bao g m bư c thi t k cơ s , thi t k k thu t và thi t k b n v thi công áp d ng i v i công trình quy nh ph i l p d án và có quy mô là c p c bi t, c p I và công trình c p II có k thu t ph c t p do ngư i quy t nh u tư quy t nh. Trư ng h p th c hi n thi t k hai bư c ho c ba bư c thì các bư c thi t k ti p theo ph i phù h p v i bư c thi t k trư c ã ư c phê duy t. 2. i v i nh ng công trình ơn gi n như hàng rào, l p h c, trư ng h c, nhà thì có th s d ng thi t k m u, thi t k i n hình do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành tri n khai thi t k b n v thi công. 3. Thi t k xây d ng ph i tuân th các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và ph i ư c th hi n trên các b n v theo quy nh. Thi t k ph i th hi n ư c các kh i lư ng công tác xây d ng ch y u làm cơ s xác nh chi phí xây d ng công trình. i u 15. H sơ thi t k , d toán xây d ng công trình 1. Tài li u làm căn c thi t k : a) Các tài li u v kh o sát xây d ng, khí tư ng thu văn và các văn b n pháp lý có liên quan; b) Thi t k cơ s ; c) Danh m c quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng; d) Các quy nh v ki n trúc, quy ho ch xây d ng. 2. Tài li u thi t k ư c l p cho t ng công trình bao g m thuy t minh, các b n v thi t k , d toán xây d ng công trình; biên b n nghi m thu thi t k , kh o sát; báo cáo thNm tra thi t k , thNm tra d toán n u có. 3. T ch c, cá nhân thi t k ph i bàn giao h sơ thi t k xây d ng công trình v i s lư ng m b o ph c v thi công xây d ng công trình, yêu c u qu n lý và lưu tr nhưng không ít hơn 7 b i v i thi t k k thu t và 8 b i v i thi t k b n v thi công.
 12. 4. H sơ thi t k xây d ng công trình ph i ư c lưu tr theo quy nh c a pháp lu t v lưu tr . B Xây d ng quy nh c th v lưu tr h sơ thi t k . i u 16. ThNm nh, phê duy t thi t k , d toán, t ng d toán xây d ng công trình 1. ThNm nh, phê duy t: a) Ch u tư t t ch c vi c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán i v i nh ng công trình xây d ng ph i l p d án; b) Thi t k b n v thi công và d toán c a h ng m c, công trình trư c khi ưa ra thi công ph i ư c thNm nh, phê duy t. 2. N i dung thNm nh thi t k : a) S phù h p v i các bư c thi t k trư c ã ư c phê duy t; b) S tuân th các tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng; c) ánh giá m c an toàn công trình; d) S h p lý c a vi c l a ch n dây chuy n và thi t b công ngh , n u có; ) B o v môi trư ng; phòng, ch ng cháy, n ; 3. N i dung thNm nh d toán, t ng d toán xây d ng công trình g m: a) S phù h p gi a kh i lư ng thi t k và kh i lư ng d toán; b) Tính úng n c a vi c áp d ng các nh m c kinh t - k thu t, nh m c chi phí, ơn giá; vi c v n d ng nh m c, ơn giá, các ch , chính sách có liên quan và các kho n m c chi phí trong d toán theo quy nh; c) Xác nh giá tr d toán, t ng d toán xây d ng công trình. 4. Trư ng h p ch u tư không i u ki n năng l c thNm nh thì ư c phép thuê các t ch c, cá nhân tư v n có i u ki n năng l c thNm tra thi t k , d toán công trình làm cơ s cho vi c phê duy t. Tuỳ theo yêu c u c a ch u tư, vi c thNm tra thi t k , d toán, t ng d toán có th th c hi n i v i toàn b ho c m t ph n các n i dung quy nh t i kho n 2 và kho n 3 c a i u này. 5. Chi phí thNm nh, thNm tra thi t k , d toán, t ng d toán xây d ng công trình do B Xây d ng hư ng d n và ư c tính vào t ng m c u tư, t ng d toán xây d ng công trình. M C 2: GI Y PHÉP XÂY D NG i u 17. Gi y phép xây d ng công trình
 13. 1. Trư c khi kh i công xây d ng công trình, ch u tư ph i có gi y phép xây d ng, tr trư ng h p xây d ng các công trình sau ây: a) Công trình thu c bí m t Nhà nư c, công trình xây d ng theo l nh khNn c p, công trình t m ph c v xây d ng công trình chính; b) Công trình xây d ng theo tuy n không i qua ô th nhưng phù h p v i quy ho ch xây d ng ư c duy t thu c d án u tư xây d ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; c) Công trình xây d ng thu c d án khu ô th , khu công nghi p, khu nhà có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; d) Các công trình s a ch a, c i t o, l p t thi t b bên trong không làm thay i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình; ) Công trình h t ng k thu t quy mô nh thu c các xã vùng sâu, vùng xa; e) Nhà riêng l t i vùng sâu, vùng xa không thu c ô th ; i m dân cư nông thôn chưa có quy ho ch xây d ng ư c duy t. 2. Vi c xây d ng công trình, nhà riêng l trong vùng ã công b quy ho ch xây d ng ư c duy t nhưng chưa th c hi n thì ch ư c c p gi y phép xây d ng t m có th i h n theo th i h n th c hi n quy ho ch. 3. i u ki n c p phép xây d ng công trình trong ô th th c hi n theo quy nh t i i u 65 c a Lu t Xây d ng. Quy n và nghĩa v c a ngư i xin c p phép xây d ng th c hi n theo quy nh t i i u 68 c a Lu t Xây d ng. 4. Gi y phép xây d ng theo m u quy nh t i Ph l c s 6 c a Ngh nh này. i u 18. H sơ xin c p gi y phép xây d ng công trình và nhà ô th H sơ xin c p gi y phép xây d ng g m: 1. ơn xin c p gi y phép xây d ng theo m u t i Ph l c 4 kèm theo Ngh nh này. Trư ng h p xin c p gi y phép xây d ng t m có th i h n thì trong ơn xin c p gi y phép xây d ng còn ph i có cam k t t phá d công trình khi Nhà nư c th c hi n gi i phóng m t b ng. 2. B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai có công ch ng. 3. B n v thi t k th hi n ư c v trí m t b ng, m t c t, m t ng i n hình; m t b ng móng c a công trình; sơ v trí ho c tuy n công trình; sơ h th ng và i m u n i k thu t c p i n, c p nư c, thoát nư c; nh ch p hi n tr ng ( i v i công trình s a ch a, c i t o yêu c u ph i có gi y phép xây d ng). i u 19. H sơ xin c p gi y phép xây d ng nhà nông thôn
 14. H sơ xin c p gi y phép xây d ng nhà nông thôn g m: 1. ơn xin c p gi y phép xây d ng theo m u t i Ph l c 5 kèm theo Ngh nh này. 2. B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t có ch ng nh n c a U ban nhân dân xã. 3. Sơ m t b ng xây d ng công trình trên lô t và các công trình li n k n u có do ch nhà ót v . i u 20. Ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng 1. Cơ quan c p gi y phép xây d ng có nhi m v ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng, ki m tra tính h p l c a h sơ theo quy nh t i i u 18 và i u 19 c a Ngh nh này. 2. Khi nh n h sơ h p l , cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i có gi y biên nh n trong ó h n ngày nh n k t qu . Gi y biên nh n ư c l p thành 02 b n, m t b n giao cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng và m t b n lưu t i cơ quan c p gi y phép xây d ng. 3. Trư ng h p h sơ xin c p gi y phép xây d ng chưa y , cơ quan c p gi y phép xây d ng gi i thích, hư ng d n cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng b sung h sơ theo úng quy nh. Th i gian hoàn ch nh h sơ không tính vào th i h n c p gi y phép xây d ng. i u 21. ThNm quy n c p gi y phép xây d ng 1. U ban nhân dân c p t nh u quy n cho Giám c S Xây d ng c p gi y phép xây d ng i v i các công trình xây d ng c p c bi t, c p I theo phân c p công trình t i Ngh nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; công trình tôn giáo; công trình di tích l ch s - văn hoá; công trình tư ng ài, qu ng cáo, tranh hoành tráng thu c a gi i hành chính do mình qu n lý; nh ng công trình trên các tuy n, tr c ư ng ph chính ô th do U ban nhân dân c p t nh ó quy nh. 2. U ban nhân dân c p huy n c p gi y phép xây d ng các công trình còn l i và nhà riêng l ô th thu c a gi i hành chính do huy n qu n lý, tr các công trình quy nh t i kho n 1 i u này. 3. U ban nhân dân xã c p gi y phép xây d ng nhà riêng l nh ng i m dân cư nông thôn ã có quy ho ch xây d ng ư c duy t thu c a gi i hành chính do xã qu n lý theo quy nh c a U ban nhân dân huy n. i u 22. Trách nhi m c a cơ quan c p gi y phép xây d ng 1. Niêm y t công khai i u ki n, trình t và các th t c c p gi y phép xây d ng t i tr s cơ quan c p gi y phép xây d ng.
 15. 2. Cung c p b ng văn b n thông tin liên quan n c p gi y phép xây d ng khi có yêu c u c a ngư i xin c p gi y phép xây d ng. Th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 7 ngày làm vi c, k t khi ư c yêu c u. 3. Khi c n làm rõ thông tin liên quan n các cơ quan khác ph c v vi c c p gi y phép xây d ng mà không thu c trách nhi m c a ngư i xin c p gi y phép xây d ng, thì cơ quan c p gi y phép xây d ng có trách nhi m l y ý ki n các cơ quan có liên quan làm rõ và x lý. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c công văn xin ý ki n, các t ch c ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho cơ quan c p gi y phép xây d ng. Quá th i h n trên n u không có văn b n tr l i thì coi như ã ng ý và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu x y ra do vi c không tr l i ho c tr l i ch m tr . 4. Gi y phép xây d ng ư c c p trong th i h n không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i v i nhà riêng l thì th i h n c p gi y phép xây d ng không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 5. Ngư i có thNm quy n c p gi y phép xây d ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và b i thư ng thi t h i do vi c c p gi y phép sai ho c c p gi y phép ch m. Trư ng h p do c p phép ch m mà ngư i xin phép xây d ng kh i công công trình thì ngư i có thNm quy n c p Gi y phép xây d ng ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i xin phép xây d ng khi công trình xây d ng b ình ch x ph t hành chính ho c không phù h p v i quy ho ch xây d ng, b bu c ph i d b . 6. Ki m tra vi c th c hi n xây d ng theo gi y phép. Cơ quan c p gi y phép xây d ng ình ch xây d ng khi phát hi n có vi ph m. Trư ng h p ã có quy t nh ình ch xây d ng mà ngư i ư c c p gi y phép xây d ng v n ti p t c vi ph m thì thu h i gi y phép xây d ng và chuy n cho c p có thNm quy n x lý. 7. Thông báo cho cơ quan có thNm quy n không cung c p các d ch v i n, nư c, ình ch các ho t ng kinh doanh, d ch v i v i công trình xây d ng sai quy ho ch, xây d ng không có gi y phép ho c công trình xây d ng không úng v i gi y phép xây d ng ư c c p. 8. Gi i quy t các khi u n i, t cáo v vi c c p gi y phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. 9. Thu l phí c p gi y phép xây d ng theo quy nh. 10. Cơ quan c p gi y phép xây d ng không ư c ch nh t ch c, cá nhân thi t k ho c l p các ơn v thi t k tr c thu c th c hi n thi t k cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng. i u 23. Gia h n gi y phép xây d ng 1. Trong th i h n 12 tháng k t ngày ư c c p gi y phép xây d ng mà công trình chưa kh i công thì ngư i xin c p gi y phép xây d ng ph i xin gia h n gi y phép xây d ng.
 16. 2. H sơ xin gia h n gi y phép xây d ng bao g m: a) ơn xin gia h n gi y phép xây d ng; b) B n chính gi y phép xây d ng ã ư c c p. 3. Th i gian xét c p gia h n gi y phép xây d ng ch m nh t là 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 4. Cơ quan c p gi y phép xây d ng là cơ quan gia h n gi y phép xây d ng. M C 3: L A CH N NHÀ TH U TRONG HO T NG XÂY D NG i u 24. Nguyên t c l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng 1. Vi c l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng nh m ch n ư c nhà th u có i u ki n năng l c cung c p s n phNm, d ch v xây d ng phù h p, có giá d th u h p lý, áp ng ư c yêu c u c a ch u tư và các m c tiêu c a d án. 2. Vi c l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng ư c th c hi n theo hai giai o n như sau: a) Giai o n sơ tuy n l a ch n nhà th u. Vi c sơ tuy n nh m l a ch n các nhà th u có i u ki n năng l c phù h p v i yêu c u c a gói th u tham d u th u giai o n sau. Tuỳ theo quy mô, tính ch t gói th u, ch u tư thông báo m i th u trên các phương ti n thông tin i chúng ho c g i thư m i th u. Ch u tư có trách nhi m cung c p cho các nhà th u tham d h sơ m i d th u bao g m các thông tin sơ b v gói th u, b ng các câu h i nêu t i Ph l c s 7 và các n i dung chính c a h sơ m i d th u theo quy nh t i kho n 1 i u 25 c a Ngh nh này. H sơ m i d th u có th ư c bán ho c cung c p mi n phí cho nhà th u. Nhà th u tham d sơ tuy n ph i n p h sơ d th u kèm theo b o lãnh d th u nh m b o m nhà th u ã qua giai o n sơ tuy n ph i tham d u th u. M c b o lãnh d th u do ch u tư quy t nh nhưng không vư t quá 1% giá gói th u. Ch u tư xem xét, ánh giá năng l c c a các nhà th u d sơ tuy n lo i b nh ng nhà th u không i u ki n năng l c theo yêu c u trong h sơ m i d th u. b) Giai o n u th u: Ch u tư cung c p h sơ m i u th u cho các nhà th u ư c l a ch n vào giai o n u th u. H sơ m i u th u có th ư c bán ho c cung c p mi n phí cho nhà th u. Nhà th u tham d u th u ph i n p h sơ u th u kèm theo b o lãnh u th u nh m m b o nhà th u àm phán ký k t h p ng sau khi ư c tuyên b trúng th u. M c b o lãnh u th u do ch u tư quy t nh nhưng không vư t quá 3% giá gói th u.
 17. 3. Tuỳ theo quy mô, tính ch t và yêu c u c a gói th u, bên m i th u có th th c hi n k t h p hai giai o n nêu trên ho c ch th c hi n giai o n u th u khi l a ch n nhà th u. 4. Nguyên t c ánh giá, l a ch n nhà th u. a) Trong giai o n sơ tuy n, bên m i th u ki m tra s áp ng c a nhà th u i v i các yêu c u c a gói th u và s d ng phương pháp ch m i m ánh giá năng l c v kinh nghi m, k thu t và kh năng tài chính c a nhà th u tham d ; b) Trong giai o n u th u, bên m i th u xem xét kh năng cung c p các s n phNm, d ch v c a nhà th u trên cơ s ánh giá ng th i các tiêu chí như ti n th c hi n, giá d th u và tiêu chuNn c a s n phNm, d ch v , các i u ki n h p ng và các i u ki n khác do nhà th u xu t nh m t ư c m c tiêu u tư và hi u qu c a d án. Nhà th u ư c l a ch n là nhà th u có giá d th u h p lý và mang l i hi u qu cao nh t cho d án. 5. Vi c l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng i v i các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c ph i th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh này và c a các văn b n pháp lu t v u th u có liên quan. i u 25. Yêu c u chung i v i h sơ m i d th u, h sơ m i u th u, h sơ d th u và h sơ u th u 1. H sơ m i d th u bao g m các n i dung chính sau: a) Thông tin v gói th u: ph m vi công vi c; quy mô, tính ch t c a gói th u; lo i, c p công trình; ngu n v n u tư; a i m xây d ng công trình; b) Các câu h i v năng l c, kinh nghi m i v i nhà th u quy nh t i Ph l c s 7 kèm theo Ngh nh này; c) Các ch d n c n thi t cho nhà th u; d) Yêu c u v b o lãnh d th u. 2. H sơ m i u th u bao g m các n i dung ch y u sau: a) Các thông tin v thi t k bao g m các b n v và thuy t minh n u có, ti n và các i u ki n c a ch u tư; b) Các i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng do bên m i th u ưa ra áp d ng i v i gói th u; c) Yêu c u ho c ch d n n u có c a bên m i th u i v i nhà th u v h sơ u th u; d) Yêu c u v b o lãnh u th u.
 18. Trư ng h p không th c hi n giai o n sơ tuy n thì n i dung h sơ m i u th u còn ph i có các yêu c u v năng l c nhà th u. 3. H sơ d th u bao g m các n i dung ch y u sau: a) ơn d th u theo m u quy nh; b) B o lãnh d th u; c) Tài li u ch ng minh năng l c nhà th u theo yêu c u c a h sơ m i d th u ư c th hi n b ng các bi u m u. 4. H sơ u th u bao g m các n i dung ch y u sau: a) Các b n v , gi i pháp th c hi n, bi n pháp k thu t và ti n th c hi n; b) B ng tính tiên lư ng và giá d th u; c) Các xu t k thu t n u có; ngh s a i, b sung i v i các i u ki n chung, i u ki n c th c a h p ng áp d ng cho gói th u do bên m i th u ưa ra; d) B o lãnh u th u. i u 26. Thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng 1. Các công trình xây d ng sau ây ph i ư c t ch c thi tuy n thi t k ki n trúc: a) Tr s cơ quan nhà nư c t c p huy n tr lên; b) Các công trình văn hoá, th thao và các công trình công c ng khác có quy mô c p I, c p c bi t; c) Các công trình có ki n trúc c thù trong ô th l n như tư ng ài, c u vư t sông, c u c n có quy mô l n, trung tâm phát thanh, truy n hình, nhà ga ư ng s t trung tâm, nhà ga c ng hàng không qu c t , các công trình là bi u tư ng v truy n th ng văn hóa, l ch s c a a phương. 2. Ngư i quy t nh u tư quy t nh vi c t ch c thi tuy n thi t k ki n trúc công trình. Tuỳ theo quy mô công trình, i u ki n th i gian, kh năng tài chính và các i u ki n khác, ch u tư có th t ch c thi tuy n trong nư c ho c qu c t . Phương th c l a ch n thông qua h i ng thi tuy n ho c trưng c u ý ki n c a nhân dân. 3. Vi c thi tuy n thi t k ki n trúc ư c th c hi n theo h sơ m i thi tuy n c a ch u tư. N i dung h sơ m i thi tuy n ph i nêu rõ: a) M c ích, yêu c u c a vi c thi tuy n; a i m xây d ng công trình; nhi m v thi t k , yêu c u ki n trúc i v i công trình xây d ng và hư ng d n vi c thi tuy n; b) Gi i thư ng, trách nhi m và quy n l i c a các i tư ng tham gia thi tuy n;
 19. c) Các quy nh khác có liên quan. 4. Tác gi c a phương án thi t k ki n trúc ã l a ch n ư c b o m quy n tác gi , ư c th c hi n l p d án và các bư c thi t k ti p theo khi có i u ki n năng l c, n u không i u ki n năng l c thì có th liên danh v i các t ch c tư v n thi t k có i u ki n năng l c th c hi n. Trư ng h p tác gi ư c l a ch n t ch i th c hi n các bư c thi t k ti p theo thì ch u tư s ti n hành l a ch n nhà th u thi t k phù h p th c hi n. 5. Ngoài các công trình b t bu c ph i thi tuy n ki n trúc quy nh t i kho n 1 i u này thì khuy n khích thi tuy n i v i các công trình có yêu c u v ki n trúc. 6. B Xây d ng hư ng d n vi c thi tuy n thi t k ki n trúc xây d ng công trình. i u 27. L a ch n nhà th u tư v n xây d ng công trình 1. H sơ m i u th u tư v n ngoài các câu h i v năng l c, kinh nghi m quy nh t i ph l c s 7 kèm theo Ngh nh này còn ph i có yêu c u v danh sách chuyên gia cùng v i b n chào giá, ti n và các xu t khác n u có. 2. H sơ m i u th u tư v n ph i áp ng các yêu c u quy nh c a h sơ m i th u tư v n do bên m i th u ra. Nhà th u tư v n không ph i n p b o lãnh th c hi n h p ng nhưng ph i có b o hi m trách nhi m ngh nghi p theo quy nh. 3. Nhà th u có h sơ u th u t s i m năng l c cao nh t theo quy nh ư c m i àm phán giá và các i u ki n khác ký k t h p ng. Trư ng h p àm phán không thành công thì bên m i th u m i nhà th u có s i m năng l c cao li n k n àm phán ký k t h p ng. 4. Vi c l a ch n t ng th u thi t k xây d ng công trình th c hi n toàn b công vi c thi t k xây d ng công trình ư c th c hi n như sau: a) i v i h sơ m i u th u: ngoài quy nh t i kho n 1 i u này thì h sơ m i u th u ph i có n i dung yêu c u t ng th u thi t k cung c p danh sách các th u ph và lo i công vi c do nhà th u ph th c hi n. Trư ng h p liên danh làm t ng th u thì ph i có văn b n tho thu n liên danh trong ó d ki n trách nhi m, công vi c c a t ng thành viên liên danh và ngư i ng u liên danh; b) i v i h sơ u th u: ngoài vi c áp ng các yêu c u quy nh t i kho n 2 c a i u này thì còn ph i áp ng quy nh t i i m a kho n này; c) Vi c ánh giá, l a ch n t ng th u thi t k th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u này. i u 28. L a ch n nhà th u thi công xây d ng công trình 1. Vi c l a ch n nhà th u thi công xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i i u 24 c a Ngh nh này.
 20. 2. Trư ng h p n u có ít hơn 5 nhà th u tham d sơ tuy n, bên m i th u có th m i các nhà th u này tham d u th u ngay và k t h p ánh giá giai o n sơ tuy n, giai o n u th u gi m thi u th i gian l a ch n nhà th u. 3. Khi có yêu c u c bi t v th i gian th c hi n d án, bên m i th u bi t rõ ch có m t s nhà th u năng l c th c hi n gói th u thì có th m i tr c ti p các nhà th u này tham d ngay giai o n u th u. Trư ng h p m i tr c ti p m t nhà th u có năng l c th c hi n gói th u thì bên m i th u ph i ưa ra các yêu c u i v i gói th u nhà th u xu t giá, ti n và các gi i pháp th c hi n gói th u. N u xu t c a nhà th u ư c ch p thu n thì bên m i th u t ch c àm phán, ký k t h p ng. 4. ánh giá, l a ch n nhà th u trúng th u: Nhà th u trúng th u là nhà th u ư c ánh giá t yêu c u v k thu t theo quy nh có giá d th u h p lý và em l i hi u qu cao nh t cho d án. 5. Trư ng h p nhà th u là liên danh thì h sơ d th u giai o n sơ tuy n ph i kê khai năng l c t ng nhà th u trong liên danh v kinh nghi m, tài chính và i u ki n k thu t bao g m: nhân l c, thi t b thi công huy ng cho gói th u và văn b n tho thu n liên danh trong ó phân chia kh i lư ng công vi c, trách nhi m t ng thành viên và nhà th u ng u liên danh. 6. Vi c u th u l a ch n t ng th u thi công xây d ng công trình th c hi n toàn b công vi c thi công xây d ng công trình. H sơ m i d th u ngoài các quy nh t i kho n 1 i u 25 ph i yêu c u t ng th u kê khai danh sách và năng l c các nhà th u ph d ki n. T ng th u ư c toàn quy n l a ch n th u ph có năng l c phù h p, áp ng yêu c u c a gói th u và ư c ch u tư tho thu n. i u 29. L a ch n t ng th u thi t k , cung ng v t tư thi t b , thi công xây d ng công trình (t ng th u EPC) 1. Tuỳ theo tính ch t, quy mô c a gói th u, vi c l a ch n t ng th u EPC có th th c hi n theo quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u 28 c a Ngh nh này. 2. H sơ m i u th u ngoài các quy nh t i kho n 2 i u 25 c a Ngh nh này còn ph i nêu rõ các yêu c u, ch d n c a bên m i th u i v i gói th u v thi t k , cung ng v t tư thi t b , t ch c thi công xây d ng, ti n th c hi n, chuy n giao công ngh và các yêu c u khác. 3. H sơ u th u c a t ng th u EPC ph i áp ng yêu c u c a h sơ m i u th u. 4. Trư ng h p l a ch n tr c ti p m t nhà th u làm t ng th u EPC thì ch u tư không ph i l p h sơ m i d th u mà l p ngay h sơ yêu c u c a ch u tư v i nh ng n i dung quy nh t i kho n 2 i u này. T ng th u EPC ư c quy t nh l a ch n nhà th u ph .
Đồng bộ tài khoản