Nghị định số 160/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
249
lượt xem
13
download

Nghị định số 160/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 160/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 160/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 160/1999/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 160/1999/N -CP NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1999 QUY NNH CHI TI T M T S I U C A PHÁP L NH V T CH C VÀ HO T NG HOÀ GI I CƠ S CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh v T ch c và ho t ng hoà gi i cơ s ngày 25 tháng 12 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp sau khi th ng nh t ý ki n v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t m t s i u v T ch c và ho t ng hoà gi i ư c quy nh t i Pháp l nh c a y ban Thư ng v Qu c h i s 09/1998/ PL-UBTVQH ngày 25 tháng 12 năm 1998 v T ch c và ho t ng hoà gi i cơ s . 2. Các quy nh c a Ngh nh này không áp d ng i v i ho t ng hoà gi i trong t t ng c a Toà án nhân dân và c a Tr ng tài kinh t . i u 2. Hoà gi i cơ s 1. Hoà gi i cơ s là vi c hư ng d n, giúp , thuy t ph c các bên tranh ch p t ư c tho thu n, t nguy n gi i quy t v i nhau nh ng vi c vi ph m pháp lu t và tranh ch p nh nh m gi gìn oàn k t trong n i b nhân dân, c ng c , phát huy nh ng tình c m và o lý truy n th ng t t p trong gia ình và c ng ng dân cư, phòng ng a, h n ch vi ph m pháp lu t, b o m tr t t , an toàn xã h i trong c ng ng dân cư. 2. "Các bên" nói t i i u 1 Pháp l nh v T ch c và ho t ng hoà gi i cơ s có th là các thành viên trong m t h gia ình, các h gia ình v i nhau ho c các cá nhân v i nhau.
  2. 3. Thu t ng "cơ s " theo quy nh c a Pháp l nh v T ch c và ho t ng hoà gi i cơ s và Ngh nh này là thôn, xóm, b n, p, t dân ph và các c m dân cư khác như các ch c nh, t i m du l ch, vui chơi gi i trí. i u 3. Hình th c hoà gi i Hoà gi i cơ s ư c th c hi n thông qua ho t ng c a T hoà gi i ho c các t ch c thích h p khác c a nhân dân thôn, xóm, b n, p, t dân ph và các c m dân cư khác phù h p v i pháp lu t, o c xã h i và phong t c t p quán t t p c a nhân dân. i u 4. Ph m vi hoà gi i 1. Hoà gi i ư c ti n hành i v i vi c vi ph m pháp lu t và tranh ch p nh trong c ng ng dân cư, bao g m : a) Mâu thu n, xích mích gi a các thành viên trong gia ình do khác nhau v quan ni m s ng, l i s ng, tính tình không h p ho c mâu thu n, xích mích gi a các cá nhân trong quan h xóm gi ng như s d ng l i i qua nhà, s d ng i n, nư c sinh ho t, công trình ph , gi gi c sinh ho t, gây m t v sinh chung ...; b) Tranh ch p v quy n, l i ích phát sinh t quan h dân s như tranh ch p phát sinh t các quan h v tài s n, quan h h p ng dân s , nghĩa v dân s , th a k , quy n s d ng t; c) Tranh ch p v quy n, l i ích phát sinh t quan h hôn nhân gia ình như : th c hi n quy n và nghĩa v c a v , ch ng; quy n và nghĩa v c a cha m và con; nh n nuôi con nuôi; ly hôn; yêu c u c p dư ng; d) Tranh ch p phát sinh t nh ng vi c vi ph m pháp lu t mà theo quy nh c a pháp lu t, nh ng vi c vi ph m ó chưa n m c b x lý b ng bi n pháp hình s ho c bi n pháp hành chính như tr m c p v t, ánh ch i nhau gây m t tr t t công c ng, ánh nhau gây thương tích nh , va qu t xe c gây thương tích nh . 2. Không hoà gi i các v vi c sau ây : a) Các t i ph m hình s . Riêng i v i các hành vi vi ph m pháp lu t hình s mà ngư i b h i ã không yêu c u ho c rút yêu c u kh i t v án hình s theo quy nh c a B lu t T t ng hình s , Vi n Ki m sát ho c Toà án không ti p t c ti n hành vi c t t ng và không b cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t i v i các hành vi như : c ý gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ngư i khác thì có th hoà gi i; b) Hành vi vi ph m pháp lu t b x lý vi ph m hành chính bao g m : - Hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy t c qu n lý nhà nư c mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x lý vi ph m hành chính;
  3. - Hành vi vi ph m pháp lu t v an ninh, tr t t , an toàn xã h i nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s và theo quy nh c a pháp lu t ph i b áp d ng các bi n pháp x lý vi ph m hành chính như : giáo d c t i xã, phư ng, th tr n; ưa vào trư ng giáo dư ng; ưa vào cơ s giáo d c; ưa vào cơ s ch a b nh; qu n ch hành chính. c) Các vi ph m pháp lu t và tranh ch p mà theo quy nh c a pháp lu t không ư c hoà gi i quy nh t i i m c kho n 2 i u 3 c a Pháp l nh v T ch c và ho t ng hoà gi i cơ s bao g m : K t hôn trái pháp lu t; Gây thi t h i n tài s n nhà nư c; Tranh ch p phát sinh t giao d ch trái pháp lu t; Tranh ch p v lao ng. i u 5. Trách nhi m c a B Tư pháp và y ban nhân dân các c p v công tác hoà gi i cơ s 1. B Tư pháp có trách nhi m : D th o văn b n quy ph m pháp lu t v t ch c và ho t ng hoà gi i trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n; Hư ng d n v t ch c và ho t ng hoà gi i trong ph m vi c nư c; T ch c b i dư ng và hư ng d n các S Tư pháp t ch c b i dư ng v ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, nâng cao nghi p v hoà gi i cho ngư i làm công tác hoà gi i; Sơ k t, t ng k t công tác hoà gi i c a T hoà gi i trong ph m vi c nư c. 2. y ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác hoà gi i theo s ch o và hư ng d n c a B Tư pháp. Căn c tình hình c th và kh năng ngân sách c a a phương, y ban nhân dân các c p t o i u ki n, h tr v kinh phí cho vi c ki n toàn t ch c, b i dư ng nghi p v , sơ k t, t ng k t, thi ua, khen thư ng nh m nâng cao hi u qu ho t ng hoà gi i a phương. i u 6. Trách nhi m c a các cơ quan tư pháp a phương v công tác hoà gi i cơ s Các cơ quan tư pháp a phương giúp y ban nhân dân cùng c p v công tác hoà gi i, c th : 1. S Tư pháp có trách nhi m : a) D th o văn b n quy ph m pháp lu t v công tác hoà gi i trình y ban nhân dân c p t nh ban hành;
  4. b) Theo s ch o c a B Tư pháp và y ban nhân dân c p t nh, hư ng d n vi c th c hi n quy nh c a c p trên v t ch c và ho t ng hoà gi i trong ph m vi a phương; c) T ch c b i dư ng và hư ng d n Phòng Tư pháp t ch c b i dư ng v ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, nâng cao nghi p v hoà gi i cho ngư i làm công tác hoà gi i; d) Sơ k t, t ng k t và báo cáo y ban nhân dân c p t nh và B Tư pháp v công tác hoà gi i c a t hoà gi i a phương; t ch c thi ua, khen thư ng công tác hoà gi i a phương. 2. Phòng Tư pháp có trách nhi m : a) Theo s ch o c a cơ quan tư pháp c p trên và y ban nhân dân c p huy n, hư ng d n các Ban Tư pháp tri n khai th c hi n các quy nh v công tác hoà gi i a phương; xu t v i y ban nhân dân c p huy n bi n pháp ki n toàn t ch c và nâng cao hi u qu ho t ng hoà gi i a phương; b) T ch c b i dư ng nghi p v hoà gi i a phương theo hư ng d n c a cơ quan Tư pháp c p trên; c) Sơ k t, t ng k t công tác hoà gi i c a T hoà gi i a phương và báo cáo v công tác hoà gi i v i y ban nhân dân c p huy n và cơ quan tư pháp c p trên; t ch c thi ua, khen thư ng công tác hoà gi i c a T hoà gi i a phương. 3. Ban Tư pháp có trách nhi m : a) Th c hi n vi c b i dư ng nghi p v hoà gi i, cung c p tài li u nghi p v cho t hoà gi i a phương theo s hư ng d n c a cơ quan tư pháp c p trên; b) Sơ k t, t ng k t công tác hoà gi i c a T hoà gi i a phương, báo cáo công tác hoà gi i v i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và cơ quan tư pháp c p trên; t ch c thi ua, khen thư ng công tác hoà gi i a phương Chương 2: T HOÀ GI I VÀ T VIÊN T HOÀ GI I i u 7. T hoà gi i 1. T hoà gi i cơ s là t ch c t qu n c a nhân dân ư c thành l p thôn, xóm, b n, p, t dân ph và các c m dân cư khác th c hi n ho c t ch c th c hi n vi c hoà gi i. 2. T hoà gi i có T trư ng và các t viên. M i T hoà gi i có t 3 t viên tr lên. Căn c c i m, tình hình c th c a c m dân cư và k t qu cu c h p thôn, xóm, b n, p, t dân ph , k t qu cu c h p ch h
  5. ho c k t qu phi u l y ý ki n ch h , Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n quy t nh s lư ng t hoà gi i a phương. i u 8. Th t c b u t viên, t trư ng t hoà gi i 1. y ban M t tr n T qu c xã, phư ng, th tr n ph i h p v i các t ch c thành viên c a M t tr n l a ch n, gi i thi u ngư i nhân dân b u t viên t hoà gi i. Công dân t 18 tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s và có các tiêu chuNn quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh v T ch c và ho t ng hoà gi i cơ s u có quy n c , ng c vào danh sách b u t viên t hoà gi i. 2. Vi c b u t viên t hoà gi i ư c t ch c thôn, xóm, b n, p, t dân ph và c m dân cư nơi T hoà gi i ho t ng và ư c ti n hành theo m t trong các hình th c sau ây : H p nhân dân bàn, bi u quy t công khai ho c b phi u kín; H p ch h trong thôn, xóm, b n, p, t dân ph , bi u quy t công khai ho c b phi u kín. Nh ng ngư i tham d h p nhân dân ho c i di n cho ch h trong cu c h p ch h ph i là ngư i t 18 tu i tr lên và có năng l c hành vi dân s . Các cu c h p nói trên ư c ti n hành khi có ít nh t 2/3 s ngư i trong di n h p tham d . c) Trong trư ng h p không t ch c h p ư c thì phát phi u l y ý ki n ch h gia ình. Ngư i ư c b u là t viên T hoà gi i ph i ư c quá n a s ngư i tham gia b u tán thành. 3. T trư ng t hoà gi i do các t viên t hoà gi i b u trong s t viên c a t . 4. Trư ng thôn, xóm, b n, p, t dân ph t ch c và ch trì các cu c h p nhân dân, h p ch h b u t viên T hoà gi i ho c t ch c vi c phát phi u l y ý ki n ch h . Biên b n b u t viên t hoà gi i trong các cu c h p nhân dân, h p ch h , biên b n k t qu phi u l y ý ki n ch h và biên b n b u T trư ng T hoà gi i ư c g i n Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xem xét công nh n thành ph n T hoà gi i. i u 9. Mi n nhi m t viên t hoà gi i 1. Vi c mi n nhi m t viên T hoà gi i ư c th c hi n trong nh ng trư ng h p sau ây : a) Có hành vi vi ph m pháp lu t; b) Có hành vi trái o c xã h i;
  6. c) Thi u nhi t tình trong ho t ng hoà gi i; d) Theo nguy n v ng cá nhân xin rút kh i t hoà gi i. 2. Căn c biên b n h p nhân dân, h p ch h ho c k t qu phi u l y ý ki n ch h v vi c mi n nhi m t viên T hoà gi i do Trư ng thôn, xóm, b n, p, t dân ph ch trì, Ban Tư pháp ngh b ng văn b n Ch t ch y ban nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh vi c mi n nhi m. i u 10. T trư ng t hoà gi i 1. T trư ng T hoà gi i là ngư i ph trách T hoà gi i, ng th i tham gia ho t ng hoà gi i v i tư cách là t viên T hoà gi i. 2. T trư ng t hoà gi i có các quy n h n, nhi m v sau ây : a) Phân công, i u hoà, ph i h p ho t ng c a t viên T hoà gi i; ph i h p v i các t hoà gi i trong vi c nâng cao nghi p v và trong ho t ng hoà gi i tranh ch p liên quan n a bàn ho t ng c a các T hoà gi i ó; b) T ch c các cu c h p nh kỳ và t xu t rút kinh nghi m v công tác hoà gi i và xu t v i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v các bi n pháp nâng cao hi u qu c a công tác hoà gi i; cung c p tài li u và các thông tin nâng cao nghi p v hoà gi i; c) Báo cáo nh kỳ và t xu t v công tác hoà gi i cho y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và y ban M t tr n T qu c cùng c p; i di n cho T hoà gi i trong quan h v i Trư ng thôn, xóm, b n, p, T trư ng t dân ph , c m dân cư và v i các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i cơ s . i u 11. T viên t hoà gi i T viên T hoà gi i có các quy n h n, nhi m v sau ây : 1. Hoà gi i các v vi c theo quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Ngh nh này; 2. Thông qua ho t ng hoà gi i, tuyên truy n, v n ng nhân dân nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t; 3. i v i nh ng tranh ch p không thu c ph m vi hoà gi i có th nh hư ng n tr t t , an ninh a phương, thì t viên T hoà gi i ph i báo cáo y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xem xét và có bi n pháp gi i quy t. Chương 3: HO T NG HOÀ GI I i u 12. Ti n hành vi c hoà gi i
  7. Vi c hoà gi i do các t viên T hoà gi i ti n hành ho c t ch c ti n hành trong các trư ng h p sau ây: 1. T viên T hoà gi i ch ng ti n hành hoà gi i ho c m i ngư i ngoài T hoà gi i th c hi n vi c hoà gi i theo sáng ki n c a mình trong trư ng h p tr c ti p ch ng ki n ho c bi t v vi c tranh ch p; 2. Theo phân công c a T trư ng T hoà gi i; 3. Theo ngh c a các cơ quan, t ch c ho c cá nhân; 4. Theo yêu c u c a m t ho c các bên tranh ch p. i u 13. Th i gian, a i m ti n hành vi c hoà gi i 1. Vi c hoà gi i ư c ti n hành vào th i gian mà các ương s yêu c u ho c theo sáng ki n c a t viên T hoà gi i. Vi c hoà gi i có th ư c ti n hành theo sáng ki n c a t viên T hoà gi i ngay t i th i i m x y ra tranh ch p, n u t viên T hoà gi i là ngư i ch ng ki n và xét th y c n thi t ph i hoà gi i ngay. 2. T viên T hoà gi i l a ch n a i m thu n l i cho vi c hoà gi i, phù h p v i nguy n v ng c a các bên. i u 14. Ngư i ti n hành hoà gi i 1. Vi c hoà gi i có th do m t ho c m t s t viên T hoà gi i ti n hành. 2. T viên T hoà gi i có th m i ngư i ngoài T hoà gi i th c hi n vi c hoà gi i ho c cùng tham gia hoà gi i. Ngư i ư c m i có th là ngư i có trình pháp lý, có ki n th c xã h i và có uy tín i v i các bên tranh ch p. Trong t ng trư ng h p c th , ngư i ư c m i có th là ngư i thân thích, b n bè, ngư i hàng xóm c a m t ho c các bên, ngư i cao tu i, ngư i bi t rõ nguyên nhân tranh ch p. 3. T viên T hoà gi i không ti n hành vi c hoà gi i n u h là ngư i có liên quan n v vi c c n ư c hoà gi i ho c vì nh ng lý do cá nhân khác mà không th b o m hoà gi i ư c khách quan ho c không em l i k t qu . Trong trư ng h p không th ti p t c ti n hành hoà gi i, t viên T hoà gi i có trách nhi m báo cáo k p th i cho T trư ng và bàn giao công vi c cho t viên khác ư c T trư ng phân công. i u 15. Hoà gi i tranh ch p mà các ương s các c m dân cư khác nhau Trong trư ng h p các bên tranh ch p các c m dân cư có các t hoà gi i khác nhau, thì các t hoà gi i ó ph i h p th c hi n vi c hoà gi i. Vi c ph i h p hoà gi i do : 1. T trư ng ho c ngư i ư c T trư ng phân công hoà gi i th c hi n.
  8. 2. Các t viên là ngư i th c hi n vi c hoà gi i có th tr c ti p ph i h p v i nhau, nhưng ph i báo cáo ngay v i T trư ng v vi c ph i h p th c hi n vi c hoà gi i. i u 16. K t thúc vi c hoà gi i 1. Vi c hoà gi i ư c k t thúc khi các bên ã t ư c tho thu n và t nguy n th c hi n tho thu n ó. Trong trư ng h p vi c th c hi n th a thu n có khó khăn, thì t viên T hoà gi i ng viên, thuy t ph c các bên th c hi n tho thu n và có th ngh Trư ng thôn, xóm, b n, p, t dân ph ho c ki n ngh v i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n t o i u ki n các bên t nguy n th c hi n tho thu n. 2. Trong trư ng h p các bên không th t ư c tho thu n và vi c ti p t c hoà gi i không th t k t qu , thì t viên T hoà gi i hư ng d n cho các bên làm th t c c n thi t ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t. i v i tranh ch p ph c t p, mâu thu n gi a các bên gay g t, có th gây h u qu nh hư ng n an ninh, tr t t trong a bàn dân cư, thì t viên T hoà gi i k p th i báo cáo cho T trư ng T hoà gi i ki n ngh cơ quan có thNm quy n có bi n pháp gi i quy t. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 17. Khen thư ng 1. T hoà gi i và t viên T hoà gi i có thành tích trong công tác hoà gi i thì ư c khen thư ng. i v i vi c khen thư ng xã, phư ng, th tr n, Ban Tư pháp ph i h p v i Ban công tác m t tr n, l p danh sách ngư i ư c khen thư ng trên cơ s bình xét trong các t hoà gi i ngh Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n khen thư ng. Phòng Tư pháp l p danh sách ngư i ư c khen thư ng c p huy n trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n khen thư ng. S Tư pháp báo cáo y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c vi c khen thư ng c p t nh; báo cáo B Tư pháp v công tác thi ua, khen thư ng t ch c vi c khen thư ng c p B . 2. Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i và cá nhân có thành tích trong vi c xây d ng, c ng c t ch c và nâng cao hi u qu ho t ng hoà gi i cơ s thì ư c khen thư ng. i u 18. X lý vi ph m Ngư i nào có hành vi vi ph m Pháp l nh v T ch c và ho t ng hoà gi i cơ s và Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v hoà gi i cơ s , thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
  9. chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 19. Vi c công nh n các t hoà gi i ư c thành l p trư c ngày Pháp l nh v T ch c và ho t ng hoà gi i cơ s có hi u l c Các t hoà gi i ư c thành l p trư c ngày Pháp l nh v T ch c và ho t ng hoà gi i cơ s có hi u l c u ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi T hoà gi i ó ho t ng c ng c , ki n toàn, công nh n và cho ti p t c ho t ng. i u 20. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. B Tư pháp có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản