Nghị định số 165/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
54
lượt xem
3
download

Nghị định số 165/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 165/1999/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 165/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 165/1999/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 165/1999/N -CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1999 V GIAO DNCH B O M CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Ngh nh này quy nh v ký k t, th c hi n h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n b o m th c hi n nghĩa v dân s và vi c x lý tài s n c m c , th ch p, b o lãnh. 2. Trong trư ng h p pháp lu t không có quy nh khác, Ngh nh này cũng ư c áp d ng i v i vi c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n b o m th c hi n nghĩa v trong giao d ch kinh t , thương m i. 3. Vi c ký k t, th c hi n h p ng th ch p quy n s d ng t và x lý quy n s d ng t th ch p th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ai; trong trư ng h p pháp lu t v t ai không quy nh, thì áp d ng các quy nh c a Ngh nh này. 4. Ngh nh này cũng ư c áp d ng i v i vi c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n b o m th c hi n nghĩa v trong giao d ch dân s , kinh t , thương m i có y u t nư c ngoài, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác ho c pháp lu t có quy nh khác. i u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1. "Giao d ch b o m" là h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n theo ó bên b o m cam k t v i bên nh n b o m v vi c dùng tài s n b o m th c hi n nghĩa v dân s . 2. "Bên b o m" là bên c m c , bên th ch p, bên b o lãnh b ng tài s n. 3. "Bên nh n b o m" là bên nh n c m c , bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh b ng tài s n. 4. "Nghĩa v ư c b o m" là nghĩa v mà vi c th c hi n ư c b o m b ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n. 5. "Nghĩa v trong tương lai" là nghĩa v phát sinh sau khi giao d ch b o m ã ư c ký k t. 6. "Tài s n b o m" là tài s n c a bên b o m dùng c m c , th ch p, b o lãnh b o m th c hi n nghĩa v i v i bên nh n b o m. 7. "Tài s n hình thành trong tương lai" là ng s n, b t ng s n hình thành sau th i i m ký k t giao d ch b o m và s thu c quy n s h u c a bên b o m như hoa l i, l i t c, tài s n hình thành t v n vay, công trình ang xây d ng, các tài s n khác mà bên b o m có quy n nh n. 8. "Hàng hoá luân chuy n trong quá trình s n xu t, kinh doanh" g m máy móc, thi t b , nguyên li u, v t li u, nhiên li u, hàng tiêu dùng, các ng s n khác ho c các b t ng s n dùng trao i, mua bán g n v i ch c năng s n xu t, kinh doanh c a bên b o m. i u 3. Nguyên t c ký k t, th c hi n giao d ch b o m 1. Các bên có quy n tho thu n v vi c ký k t, th c hi n h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n và x lý tài s n b o m, nhưng không ư c trái pháp lu t, o c xã h i. 2. Quy n, l i ích h p pháp c a các bên trong giao d ch b o m ư c pháp lu t tôn tr ng và b o v . i u 4. Ph m vi b o m th c hi n nghĩa v 1. Các bên ư c tho thu n v vi c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n b o m th c hi n nghĩa v hi n t i ho c nghĩa v trong tương lai. 2. Nghĩa v ư c b o m m t ph n ho c toàn b theo tho thu n c a các bên ho c theo quy nh c a pháp lu t.Trong trư ng h p các bên không tho thu n khác và pháp lu t không quy nh khác thì nghĩa v ư c b o m toàn b , k c nghĩa v tr lãi và b i thư ng thi t h i. 3. Nghĩa v có th ư c b o m b ng m t ho c nhi u tài s n, k c tài s n hình thành trong tương lai b ng m t ho c nhi u bi n pháp b o m.
 3. i u 5. i u ki n i v i tài s n b o m Tài s n b o m ph i có các i u ki n sau ây: 1. Thu c quy n s h u c a bên b o m, i v i quy n s d ng t ư c th ch p b o m th c hi n nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Tài s n mà Nhà nư c giao cho doanh nghi p nhà nư c qu n lý, s d ng ư c c m c , th ch p, b o lãnh b o m th c hi n nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p nhà nư c và các văn b n pháp lu t khác có liên quan; 2. ư c phép giao d ch và không có tranh ch p; 3. Bên b o m mua b o hi m i v i tài s n mà pháp lu t quy nh ph i ư c b o hi m. i u 6. Tài s n b o m th c hi n nhi u nghĩa v 1. M t tài s n ư c dùng b o m th c hi n nhi u nghĩa v trong các trư ng h p sau ây: a) Tài s n ã ư c ăng ký quy n s h u; quy n s d ng t mà ngư i s d ng ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; b) Tài s n mà theo quy nh c a pháp lu t không ph i ăng ký quy n s h u, nhưng giao d ch b o m b ng tài s n này ph i ư c ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m. 2. Trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này, thì giá tr c a tài s n b o m ph i l n hơn t ng giá tr các nghĩa v ư c b o m, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác ho c các bên có tho thu n khác. i u 7. Tài s n c m c Tài s n c m c bao g m: 1. Máy móc, thi t b , nguyên li u, nhiên li u, v t li u, hàng tiêu dùng, kim khí quý, á quý; 2. Ti n Vi t Nam, ngo i t ; 3. Trái phi u, c phi u, tín phi u, kỳ phi u, ch ng ch ti n g i, thương phi u, các gi y t khác tr giá ư c b ng ti n; 4. Quy n tài s n phát sinh t quy n tác gi , quy n s h u công nghi p; quy n òi n , quy n ư c nh n s ti n b o hi m, các quy n tài s n khác phát sinh t h p ng ho c t các căn c pháp lý khác;
 4. 5. Quy n i v i ph n v n góp trong doanh nghi p, k c trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; 6. Quy n khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy nh c a pháp lu t; 7. Tàu bi n theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam, tàu bay theo quy nh c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam trong trư ng h p ư c c m c ; 8. L i t c, các quy n phát sinh t tài s n c m c ; 9. Các tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Tài s n th ch p Tài s n th ch p bao g m: 1. Nhà , công trình xây d ng g n li n v i t, k c các tài s n g n li n v i nhà , công trình xây d ng ó, các tài s n khác g n li n v i t; 2. Quy n s d ng t mà pháp lu t v t ai quy nh ư c th ch p; 3. Hoa l i, l i t c, kho n ti n b o hi m và các quy n phát sinh t b t ng s n th ch p thu c tài s n th ch p, n u các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh; 4. Trong trư ng h p th ch p toàn b b t ng s n có v t ph , thì v t ph cũng thu c tài s n th ch p. Trong trư ng h p th ch p m t ph n b t ng s n có v t ph , thì v t ph ch thu c tài s n th ch p, n u các bên có tho thu n; 5.Tàu bi n theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam, tàu bay theo quy nh c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam trong trư ng h p ư c th ch p; 6. Các tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Tài s n b o lãnh Bên b o lãnh và bên nh n b o lãnh có quy n tho thu n b o m th c hi n nghĩa v b o lãnh b ng tài s n quy nh t i i u 7 và i u 8 c a Ngh nh này. Chương 2: KÝ K T, TH C HI N H P NG C M C , TH CH P, B O LÃNH B NG TÀI S N i u 10. Hình th c h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n 1. H p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n ph i ư c l p thành văn b n; có th l p thành văn b n riêng ho c ghi trong h p ng chính. 2. H p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n có ch ng nh n c a Công ch ng nhà nư c ho c ch ng th c c a y ban nhân dân c p có thNm quy n, n u các bên có
 5. tho thu n; trong trư ng h p pháp lu t quy nh ph i có ch ng nh n ho c ch ng th c, thì các bên ph i tuân theo. i u 11. N i dung ch y u c a h p ng c m c , th ch p tài s n 1. H p ng c m c , th ch p tài s n có các n i dung ch y u sau ây: a) Nghĩa v ư cb o m; b) Mô t tài s n c m c , th ch p; c) Giá tr c a tài s n c m c , th ch p, n u các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh; d) Bên gi tài s n c m c , th ch p; ) Quy n và nghĩa v c a các bên; e) Các trư ng h p x lý và phương th c x lý tài s n c m c , th ch p; g) Các tho thu n khác. 2. Trong trư ng h p c m c , th ch p b ng tài s n hình thành trong tương lai, thì khi bên c m c , th ch p có quy n s h u i v i tài s n ó, các bên có th tho thu n l p ph l c h p ng, trong ó mô t tài s n, giá tr c a tài s n, n u có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. i u 12. N i dung ch y u c a h p ng b o lãnh b ng tài s n 1. H p ng b o lãnh b ng tài s n có các n i dung ch y u sau ây: a) Cam k t c a bên b o lãnh v vi c th c hi n nghĩa v thay cho bên ư c b o lãnh; b) Nghĩa v ư c b o lãnh, ph m vi b o lãnh và bên ư c b o lãnh; c) Tài s n b o lãnh; giá tr c a tài s n b o lãnh, n u các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh; d) Quy n, nghĩa v c a bên b o lãnh, bên nh n b o lãnh, bên ư c b o lãnh; ) Các trư ng h p x lý và phương th c x lý tài s n b o lãnh; e) Các tho thu n khác. 2. Trong trư ng h p b o lãnh b ng tài s n hình thành trong tương lai, thì khi bên b o lãnh có quy n s h u i v i tài s n ó, các bên có th tho thu n l p ph l c h p ng, trong ó mô t tài s n, giá tr c a tài s n, n u có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. i u 13. ăng ký giao d ch b o m
 6. 1. Các bên tho thu n bên b o m ho c bên nh n b o m th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m. 2. Vi c ăng ký giao d ch b o m ư c th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh v ăng ký giao d ch b o m. i u 14. C m c , th ch p, b o lãnh m t tài s n b o m th c hi n nhi u nghĩa v 1. Trong trư ng h p các bên tho thu n dùng m t tài s n b o m th c hi n nhi u nghĩa v theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này, thì bên b o m ph i thông báo cho bên nh n b o m ti p theo bi t v các l n b o m trư c ó; n u không, thì ph i b i thư ng khi có thi t h i x y ra cho bên b thi t h i. 2. M i l n c m c , th ch p, b o lãnh b ng m t tài s n b o m th c hi n nhi u nghĩa v u ph i l p thành văn b n và ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m. 3. Th t ưu tiên thanh toán gi a các bên cùng ư c b o m b ng m t tài s n ư c xác nh theo th t ăng ký giao d ch b o m. Trong trư ng h p các bên cùng nh n b o m tho thu n thay i th t ưu tiên thanh toán, thì ph i ăng ký vi c thay i ó t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m. i u 15. Các trư ng h p bên c m c gi tài s n c m c Các bên ư c tho thu n v vi c bên c m c gi tài s n c m c trong các trư ng h p sau ây: 1. Tài s n c m c ã ư c ăng ký quy n s h u; 2. Tài s n c m c không ph i ăng ký quy n s h u, nhưng vi c c m c b ng tài s n này ph i ư c ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m. i u 16. Hi u l c c a giao d ch b o m 1. Giao d ch b o m có hi u l c k t th i i m bên sau cùng ký vào văn b n. Trong trư ng h p giao d ch b o m ph i ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m, thì giao d ch này có hi u l c t th i i m ăng ký. 2. Giao d ch b o m b vô hi u không làm nh hư ng n hi u l c c a nghĩa v ư c b o m, tr trư ng h p giao d ch b o m là i u ki n có hi u l c c a nghĩa v ư c b o m. i u 17. Quy n, nghĩa v c a bên b o m trong trư ng h p gi tài s n b o m 1. Bên b o m gi tài s n b o m có các quy n sau ây: a) ư c khai thác, s d ng tài s n b o m, hư ng hoa l i, l i t c t tài s n b o m, tr trư ng h p có tho thu n khác;
 7. b) i v i tài s n b o m là hàng hoá luân chuy n trong quá trình s n xu t, kinh doanh, thì bên b o m ư c bán tài s n ó v i i u ki n ph i thông báo cho bên nh n b o m bi t và quy n yêu c u thanh toán, s ti n thu ư c ho c tài s n có ư c t vi c s d ng s ti n ó là tài s n b o m thay th cho s hàng hoá luân chuy n ã bán; 2. Bên b o m gi tài s n b o m có các nghĩa v sau ây: a) B o qu n, gi gìn tài s n b o m; b) Không ư c khai thác công d ng c a tài s n b o m, n u do vi c khai thác mà tài s n có nguy cơ b hư h ng; c) Không ư c bán tài s n b o m tr trư ng h p quy nh t i i m b kho n 1 i u này và i u 358 B Lu t Dân s . i u 18. Quy n, nghĩa v c a bên nh n b o m trong trư ng h p bên b o m ho c ngư i th ba gi tài s n 1. Trong trư ng h p bên b o m ho c ngư i th ba gi tài s n b o m, thì bên nh n b o m có các quy n sau ây: a) ư c xem xét, ki m tra tr c ti p tài s n b o m; b) Yêu c u bên gi tài s n b o m ph i cung c p thông tin v th c tr ng tài s n ó; c) Yêu c u bên gi tài s n b o m áp d ng các bi n pháp c n thi t theo tho thu n b o toàn giá tr tài s n trong trư ng h p tài s n b o m có nguy cơ b hư h ng do khai thác, s d ng; d) Yêu c u bên gi tài s n b o m giao tài s n cho mình x lý, tr trư ng h p có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. 2. Bên nh n b o m có nghĩa v giao l i gi y t v tài s n b o m cho bên b o m, n u bên nh n b o m gi gi y t ó. i u 19. Quy n và nghĩa v c a các bên trong giao d ch b o m b ng tài s n hình thành trong tương lai Bên nh n b o m có quy n giám sát, ki m tra trong quá trình hình thành tài s n b o m. Khi tài s n b o m ư c hình thành và thu c quy n s h u c a bên b o m, các bên có quy n, nghĩa v theo quy nh c a B Lu t Dân s v c m c , th ch p, b o lãnh và Ngh nh này. i u 20. Trách nhi m c a bên gi tài s n b o m trong trư ng h p tài s n b o m b m t mát, hư h ng Trong trư ng h p tài s n b o m b m t mát, hư h ng, thì gi i quy t như sau:
 8. 1. N u bên b o m gi tài s n, thì ph i thông báo ngay cho bên nh n b o m; ph i b sung ho c thay th tài s n b o m ho c b sung, thay th bi n pháp b o m khác; n u không, thì bên nh n b o m có quy n yêu c u bên b o m ph i th c hi n nghĩa v trư c th i h n, tr trư ng h p có tho thu n khác; 2. N u bên nh n b o m gi tài s n, thì ph i thông báo ngay cho bên b o m và b i thư ng thi t h i cho bên b o m ho c tho thu n v i bên b o m v vi c bù tr nghĩa v cho nhau. Các bên cũng có th tho thu n v vi c b sung ho c thay th tài s n b o m ho c b sung, thay th bi n pháp b o m khác; 3. N u ngư i th ba gi tài s n, thì ph i thông báo ngay cho bên b o m, bên nh n b o m và b i thư ng thi t h i cho bên b o m. S ti n b i thư ng thi t h i ư c dùng bù tr nghĩa v gi a bên b o m và bên nh n b o m, tr trư ng h p có tho thu n khác. Bên b o m và bên nh n b o m cũng có th tho thu n v vi c b sung ho c thay th tài s n b o m ho c b sung, thay th bi n pháp b o m khác; 4. Trong trư ng h p tài s n b o m ư c b o hi m, thì bên nh n b o m có quy n yêu c u bên b o m ph i h p ti n hành th t c c n thi t nh n ti n b o hi m t t ch c b o hi m. S ti n do t ch c b o hi m tr ư c dùng thanh toán nghĩa v cho bên nh n b o m. Các bên có th tho thu n b sung ho c thay th tài s n b o m ho c b sung, thay th bi n pháp b o m khác. i u 21. Giao d ch b o m trong trư ng h p bên b o m là doanh nghi p ư c t ch c l i Trong trư ng h p bên b o m là doanh nghi p ư c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, thì giao d ch b o m ch m d t, tr trư ng h p bên nh n b o m và các doanh nghi p m i ư c t ch c l i có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. Chương 3: X LÝ TÀI S N B O M i u 22. Các trư ng h p x lý tài s n b o m Tài s n b o m b x lý trong các trư ng h p sau ây: 1. n th i h n th c hi n nghĩa v mà bên b o m không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v ; 2. Bên b o m vi ph m nghĩa v c a mình d n n vi c ph i th c hi n nghĩa v trư c th i h n, nhưng v n không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v ; 3. Pháp lu t quy nh tài s n b o m ph i ư c x lý bên b o m th c hi n nghĩa v khác ã n h n; 4. Bên b o m là doanh nghi p b Toà án tuyên b phá s n, b gi i th theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n;
 9. 5. Các trư ng h p khác do các bên tho thu n ho c pháp lu t quy nh. i u 23. Nguyên t c x lý tài s n b o m Vi c x lý tài s n b o m ph i tuân theo các nguyên t c sau ây: 1. Bên nh n b o m có quy n tr c ti p ho c u quy n cho ngư i th ba x lý tài s n trong các trư ng h p quy nh t i i u 22 c a Ngh nh này, tr trư ng h p các bên tho thu n bên b o m th c hi n vi c x lý; 2. Tài s n b o m ư c x lý theo phương th c do các bên tho thu n, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác; trong trư ng h p không có tho thu n và pháp lu t cũng không quy nh, thì bên nh n b o m có quy n yêu c u bán u giá tài s n b o m; 3. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m th c hi n các bi n pháp c n thi t x lý tài s n b o m theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Phương th c x lý tài s n b o m Tài s n b o m ư c x lý theo phương th c sau ây: 1. Bán tài s n b o m; 2. Bên nh n b o m nh n chính tài s n b o m thay th cho vi c b o m th c hi n nghĩa v ư c b o m; 3. Bên nh n b o m ư c tr c ti p nh n các kho n ti n ho c tài s n mà ngư i th ba ph i giao cho bên b o m. i u 25. Th i i m x lý tài s n b o m Bên nh n b o m có quy n quy t nh th i i m x lý tài s n b o m, nhưng không trư c 7 ngày i v i tài s n c m c , 15 ngày i v i tài s n th ch p, k t th i i m ăng ký thông báo yêu c u x lý, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 30 c a Ngh nh này. Th i i m x lý tài s n b o m không th s m hơn th i i m mà bên b o m ph i th c hi n nghĩa v , tr trư ng h p các bên có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. i u 26. Thông báo vi c x lý tài s n b o m 1. Trư c khi ti n hành x lý tài s n b o m, bên nh n b o m ph i thông báo b ng văn b n v vi c x lý tài s n cho bên b o m và ăng ký thông báo yêu c u x lý tài s n t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m. 2. Trong trư ng h p m t tài s n ư c dùng b o m th c hi n nhi u nghĩa v , thì cơ quan ăng ký giao d ch b o m ã ăng ký yêu c u x lý tài s n b o m ph i thông báo b ng văn b n v vi c x lý tài s n cho các bên cùng nh n b o m.
 10. 3. Văn b n thông báo x lý tài s n b o m có các n i dung ch y u sau ây: a) Lý do x lý tài s n; b) Tài s n ph i x lý; c) Phương th c x lý; d) Nghĩa v ư cb o m; ) Th i i m x lý tài s n b o m. i u 27. Quy n c a bên nh n b o m i v i tài s n b o m sau khi ăng ký thông báo yêu c u x lý Sau khi thông báo yêu c u x lý tài s n, bên nh n b o m có quy n th c hi n ho c yêu c u bên b o m th c hi n các bi n pháp c n thi t theo quy nh c a pháp lu t b o v tài s n b o m. i u 28. Nghĩa v c a bên b o m K t khi nh n ư c văn b n thông báo vi c x lý tài s n b o m, bên b o m không ư c hu ho i, tNu tán tài s n b o m; không ư c bán tài s n b o m, tr trư ng h p ư c bên nh n b o m ng ý. i u 29. Giao tài s n b o m cho bên nh n b o m trong trư ng h p bên nh n b o m không gi tài s n 1. K t khi nh n ư c thông báo v vi c x lý tài s n b o m, bên b o m ho c ngư i th ba gi tài s n b o m ph i giao tài s n b o m, gi y t liên quan cho bên nh n b o m, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. 2. Vi c giao tài s n ư c th c hi n úng th i h n và a i m do bên nh n b o m n nh trong văn b n thông báo x lý tài s n, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. 3. Trong trư ng h p bên b o m ho c ngư i th ba gi tài s n b o m không giao tài s n, thì bên nh n b o m có quy n yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp d ng các bi n pháp h tr c n thi t bu c ph i giao tài s n ó. 4. T khi nh n n khi th c hi n x lý tài s n b o m, bên nh n b o m ph i th c hi n các bi n pháp gi gìn, b o qu n tài s n b o m. i u 30. Bán tài s n b o m 1. Tài s n b o m ư c bán t i th i i m x lý nêu trong văn b n thông báo. Tài s n b o m ư c các bên bán tr c ti p cho ngư i mua ho c ư c bán u giá. 2. Trong trư ng h p tài s n b o m có nguy cơ b hư h ng thì ngay sau khi thông báo x lý tài s n b o m, bên nh n b o m có quy n bán tài s n ó.
 11. 3. Trong trư ng h p ngư i mua ho c ngư i nh n chuy n như ng tài s n b o m ph i có các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t, thì vi c bán ho c chuy n như ng tài s n b o m ph i tuân theo các quy nh ó. i u 31. X lý tài s n b o m là quy n òi n , quy n yêu c u thanh toán 1. Sau th i h n quy nh trong văn b n thông báo v vi c x lý tài s n b o m là quy n òi n , quy n yêu c u thanh toán, thì bên nh n b o m có quy n yêu c u ngư i th ba là ngư i có nghĩa v tr n ho c thanh toán cho bên b o m ph i tr ti n cho mình theo úng tho thu n. 2. Trong trư ng h p ngư i th ba ch m tr ti n cho bên nh n b o m, thì bên nh n b o m có quy n yêu c u tr lãi i v i s ti n ch m tr theo lãi su t n quá h n do Ngân hàng Nhà nư c quy nh tương ng v i th i gian ch m tr t i th i i m thanh toán. i u 32. X lý quy n s d ng t th ch p Quy n s d ng t th ch p ư c x lý theo phương th c do các bên tho thu n; trong trư ng h p không có tho thu n, thì bên nh n th ch p có quy n yêu c u bán u giá thanh toán nghĩa v . i u 33. X lý tài s n b o m b ng phương th c nh n chính tài s n b o m 1. Trong trư ng h p các bên tho thu n x lý tài s n b o m b ng phương th c bên nh n b o m nh n chính tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n nghĩa v , thì bên b o m ph i giao tài s n ó và gi y t liên quan cho bên nh n b o m. 2. Trong trư ng h p giá tr tài s n b o m vư t quá giá tr nghĩa v ư c b o m, thì bên nh n b o m ph i thanh toán cho bên b o m ph n giá tr vư t quá ó; n u giá tr nh hơn, thì có quy n yêu c u bên b o m ph i thanh toán ph n còn thi u, tr trư ng h p có tho thu n khác. i u 34. X lý tài s n b o m th c hi n nhi u nghĩa v Trong trư ng h p ph i x lý tài s n b o m th c hi n m t nghĩa v n h n, thì các nghĩa v khác tuy chưa n h n cũng ư c coi là n h n và t t c các bên cùng nh n b o m u ư c tham gia x lý. Bên nh n b o m ã ăng ký thông báo x lý tài s n là ngư i ch u trách nhi m x lý tài s n, n u các bên cùng nh n b o m không có tho thu n khác. i u 35. X lý tài s n b o lãnh 1. Trong trư ng h p h p ng b o lãnh không xác nh c th tài s n b o lãnh, thì các bên ph i tho thu n v lo i tài s n ưa ra x lý. 2. Trong trư ng h p bán tài s n b o lãnh, thì bên nh n b o lãnh ư c ưu tiên thanh toán t s ti n thu ư c. i u 36. Khai thác, s d ng tài s n b o m
 12. Trong trư ng h p tài s n b o m chưa x lý ư c th c hi n nghĩa v , thì bên nh n b o m có th khai thác, s d ng tài s n b o m. S ti n thu ư c t vi c khai thác, s d ng tài s n b o m ư c dùng thanh toán nghĩa v , sau khi tr các chi phí c n thi t, h p lý cho vi c khai thác, s d ng. i u 37. Thanh toán ti n bán tài s n b o m 1. Ti n bán tài s n b o m do bên nh n b o m qu n lý, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. 2. Ti n bán tài s n b o m ư c thanh toán theo th t như sau: a) Sau khi tr chi phí b o qu n, bán tài s n và các chi phí c n thi t khác có liên quan n x lý tài s n b o m, s ti n còn l i ư c s d ng thanh toán nghĩa v cho bên nh n b o m; trong trư ng h p nghĩa v ư c b o m là kho n n vay, thì thanh toán cho bên nh n b o m theo th t n g c, lãi, ti n ph t, ti n b i thư ng thi t h i (n u có); n u ti n bán còn th a thì ph i tr l i cho bên b o m; n u còn thi u, thì bên b o m ph i tr ti p ph n còn thi u ó; b) Trong trư ng h p m t tài s n ư c dùng b o m th c hi n nhi u nghĩa v , thì ti n bán ư c thanh toán theo th t ăng ký giao d ch b o m. i u 38. Chuy n quy n s h u tài s n, quy n s d ng t 1. Ngư i mua tài s n b o m, ngư i nh n chính tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n nghĩa v c a bên b o m i v i mình có quy n s h u i v i tài s n ó. 2. Trong trư ng h p tài s n ph i ăng ký quy n s h u, quy n s d ng theo quy nh c a pháp lu t, thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m ăng ký quy n s h u, quy n s d ng cho ngư i mua, ngư i nh n tài s n b o m trong th i h n 7 ngày i v i ng s n; 15 ngày i v i b t ng s n, k t ngày nh n h sơ h p l , tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 3. Ngư i nh n chuy n quy n s d ng t th ch p có quy n, nghĩa v như ngư i chuy n quy n s d ng t và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 39. Quy n yêu c u Tr ng tài ho c Toà án gi i quy t Trong trư ng h p có tranh ch p liên quan n x lý tài s n b o m, thì các bên có quy n yêu c u Tr ng tài ho c Toà án gi i quy t. Trong th i gian Tr ng tài ho c Toà án ang th lý gi i quy t, các bên ph i th c hi n các bi n pháp b o v tài s n, không ư c bán, trao i, t ng cho ho c chuy n d ch tài s n b o m dư i b t c hình th c nào, tr trư ng h p có quy t nh c a Tr ng tài ho c Toà án. i u 40. Xoá ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m
 13. Sau khi x lý tài s n b o m, n u giao d ch b o m ã ư c ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m, thì bên nh n b o m ph i yêu c u xoá ăng ký theo quy nh c a Ngh nh v ăng ký giao d ch b o m. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 41. Hi u l c c a Ngh nh 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày ban hành; các văn b n và quy nh sau ây h t hi u l c thi hành: a) i u 2 Ngh nh s 17-H BT ngày 16 tháng 01 năm 1990 c a H i ng B trư ng quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh h p ng kinh t ; b) Nh ng quy nh khác v c m c , th ch p, b o lãnh trái v i quy nh c a Ngh nh này. 2. Các giao d ch b o m ã ư c giao k t trư c ngày Ngh nh này có hi u l c v n ư c ti p t c th c hi n theo các i u kho n mà các bên ã tho thu n phù h p v i pháp lu t t i th i i m giao k t. Các bên có th tho thu n s a i, b sung giao d ch b o m ã ư c giao k t trư c ngày Ngh nh này có hi u l c theo các quy nh c a Ngh nh này. i u 42. Hư ng d n thi hành 1. B Tư pháp, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản