Nghị định số 166/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
50
lượt xem
2
download

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 166/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 166/1999/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 166/1999/N -CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1999 V CH TÀI CHÍNH I V I CÁC T CH C TÍN D NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh ch tài chính i v i các t ch c tín d ng ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng. i u 2. Nguyên t c qu n lý tài chính 1. Các t ch c tín d ng t ch v tài chính, t ch u trách nhi m v ho t ng kinh doanh c a mình, th c hi n nghĩa v và các cam k t c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các t ch c tín d ng ph i th c hi n công khai tài chính. i u 3. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c các cơ quan qu n lý Nhà nư c v vi c ch p hành ch tài chính, k toán, ki m toán c a các t ch c tín d ng. i u 4. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài chính i v i các t ch c tín d ng, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n ch tài chính i v i các t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2:
 2. QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N i u 5. V n ho t ng c a t ch c tín d ng g m các ngu n sau: 1. V n i u l ; 2. V n u tư xây d ng và mua s m tài s n do Nhà nư c c p (n u có); 3. Các kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n, chênh l ch t giá; 4. Các qu d tr b sung v n i u l , qu u tư phát tri n nghi p v , qu d phòng tài chính, qu d phòng tr c p m t vi c làm, qu khen thư ng, qu phúc l i; 5. L i nhu n ư c l i chưa phân b cho các qu ; 6. V n i vay dư i các hình th c ti n g i c a các cá nhân, t ch c kinh t , phát hành các gi y t có giá, vay các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c, vay Ngân hàng Nhà nư c; 7. V n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Trong quá trình ho t ng, t ch c tín d ng ph i m b o duy trì m c v n i u l th c có không th p hơn m c v n pháp nh do Chính ph quy nh cho t ng lo i hình t ch c tín d ng. Khi có s thay i v n i u l , t ch c tín d ng ph i công b công khai s v n i u l m i. i u 7. 1. T ch c tín d ng ư c s d ng v n ho t ng ph c v kinh doanh theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng, m b o nguyên t c an toàn và phát tri n v n. Khi s d ng v n, qu u tư xây d ng, mua s m tài s n c nh, t ch c tín d ng ch ư c s d ng không quá 50% v n t có và ph i ch p hành y các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. 2. T ch c tín d ng ư c quy n thay i cơ c u v n, tài s n ph c v cho vi c phát tri n ho t ng kinh doanh. 3. Vi c i u ng v n, tài s n gi a các ơn v thành viên c a t ch c tín d ng do T ng giám c (Giám c) th c hi n trên cơ s phương án ư c H i ng qu n tr ch p thu n. i u 8. 1. T ch c tín d ng ư c dùng v n i u l và qu d tr góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và các t ch c tín d ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng quy t nh phương án góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các t ch c kinh t trong nư c, nhưng không ư c vư t quá m c t i a theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c.
 3. 3. Trư ng h p góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài, thì Ch t ch H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t. i u 9. T ch c tín d ng có trách nhi m th c hi n các quy nh v m b o an toàn v n ho t ng như sau: 1. Th c hi n úng ch qu n lý, s d ng v n, tài s n theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng và Ngh nh này. 2. Duy trì y các t l m b o an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Mua b o hi m tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Tham gia t ch c B o hi m ti n g i ho c B o toàn ti n g i b o v quy n l i h p pháp c a ngư i g i ti n, góp ph n duy trì s n nh c a các t ch c tín d ng. 5. ư c h ch toán vào chi phí ho t ng kinh doanh các kho n d phòng sau: a) D phòng r i ro trong ho t ng c a t ch c tín d ng. M c trích l p và s d ng kho n d phòng x lý các r i ro trong ho t ng ngân hàng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh sau khi th ng nh t v i B trư ng B Tài chính; b) D phòng gi m giá hàng t n kho; c) D phòng gi m giá ch ng khoán. i u 10. Ki m kê, ánh giá l i tài s n 1. T ch c tín d ng ph i th c hi n ki m kê, ánh giá l i tài s n trong các trư ng h p sau: a) Ki m kê, ánh giá l i tài s n theo nh kỳ và khi k t thúc năm tài chính. Xác nh chính xác s tài s n th a, thi u, tình hình công n , n quá h n, n không thu h i ư c; xác nh nguyên nhân và trách nhi m x lý; b) Ki m kê, ánh giá l i tài s n theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; c) Th c hi n c ph n hoá ho c a d ng hoá hình th c s h u; d) Dùng tài s n liên doanh, góp v n c ph n ho c thu h i tài s n khi liên doanh ch m d t ho t ng. 2. Vi c ki m kê, ánh giá l i tài s n ph i theo úng các quy nh c a pháp lu t. Các kho n chênh l ch tăng ho c gi m giá tr do ánh giá l i tài s n ư c h ch toán tăng ho c gi m v n c a t ch c tín d ng.
 4. i u 11. T ch c tín d ng th c hi n trích kh u hao tài s n c nh theo quy nh như i v i các doanh nghi p. T ch c tín d ng ư c s d ng s kh u hao tài s n c nh tái u tư thay th , i m i tài s n c nh và s d ng cho các yêu c u kinh doanh khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Khi b t n th t v tài s n, t ch c tín d ng ph i xác nh nguyên nhân, trách nhi m và x lý như sau: 1. N u tài s n b t n th t do l i c a t p th và cá nhân thì t p th và cá nhân gây ra ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. N u tài s n ã mua b o hi m thì x lý theo h p ng b o hi m. 3. S d ng kho n d phòng ư c trích l p trong chi phí bù p theo quy nh c a pháp lu t. 4. Giá tr t n th t sau khi ã bù p b ng ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th , c a t ch c b o hi m và s d ng d phòng ư c trích l p trong chi phí, n u thi u ư c bù p b ng qu d phòng tài chính c a t ch c tín d ng. Trư ng h p qu d phòng tài chính không bù p thì ph n thi u ư c h ch toán vào chi phí b t thư ng trong kỳ. i u 13. 1. T ch c tín d ng ư c cho thuê, th ch p, c m c các tài s n thu c quy n qu n lý c a t ch c tín d ng theo nguyên t c có hi u qu , an toàn và phát tri n v n theo quy nh c a B Lu t dân s và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Khi t ch c tín d ng cho thuê, th ch p, c m c nh ng tài s n thu c công ngh liên quan n ho t ng nghi p v c a c h th ng, thì ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ng ý b ng văn b n. i u 14. 1. T ch c tín d ng ư c như ng bán tài s n thu h i v n s d ng cho m c ích kinh doanh có hi u qu hơn. i v i nh ng tài s n thu c công ngh liên quan n ho t ng nghi p v c a c h th ng, khi như ng bán ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ng ý b ng văn b n. 2. Khi như ng bán tài s n, t ch c tín d ng ph i nh giá tài s n và t ch c u giá trong trư ng h p pháp lu t quy nh ph i t ch c u giá. 3. Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do như ng bán tài s n v i giá tr còn l i c a tài s n như ng bán và chi phí như ng bán tài s n ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a t ch c tín d ng. i u 15. 1. T ch c tín d ng ư c thanh lý nh ng tài s n kém, m t phNm ch t, tài s n hư h ng không có kh năng ph c h i; tài s n l c h u k thu t không có nhu c u s d ng ho c s d ng không có hi u qu và không th như ng bán nguyên tr ng. i v i nh ng tài
 5. s n thu c công ngh liên quan n ho t ng nghi p v c a c h th ng, khi thanh lý ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ng ý b ng văn b n. 2. Khi thanh lý tài s n, t ch c tín d ng ph i thành l p H i ng thanh lý, trư ng h p bán tài s n thanh lý ph i t ch c u giá theo quy nh c a pháp lu t. 3. Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do thanh lý tài s n v i giá tr còn l i c a tài s n thanh lý và chi phí thanh lý tài s n ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a t ch c tín d ng. Chương 3: DOANH THU, CHI PHÍ VÀ K T QU KINH DOANH i u 16. Doanh thu t ho t ng kinh doanh c a các t ch c tín d ng là s ti n ph i thu phát sinh trong kỳ bao g m: 1. Thu t ho t ng nghi p v a) Thu lãi cho vay; b) Thu lãi ti n g i; c) Thu t nghi p v cho thuê tài chính; d) Thu khác t ho t ng tín d ng; ) Thu d ch v thanh toán; e) Thu phí b o lãnh; f) Thu phí d ch v ngân qu ; g) Thu phí nghi p v chi t kh u; h) Thu các d ch v khác liên quan n ho t ng ngân hàng. 2. Thu t các ho t ng khác a) Thu lãi góp v n, mua c ph n; b) Thu t tham gia th trư ng ti n t ; c) Thu kinh doanh vàng b c, ngo i t ; d) Thu nghi p v u thác, i lý; ) Thu d ch v b o hi m; e) Thu d ch v tư v n;
 6. f) Thu t nghi p v mua bán n gi a các t ch c tín d ng; g) Thu t cho thuê tài s n; h) Thu t các d ch v khác. 3. Thu hoàn nh p các kho n d phòng ã trích t chi phí theo quy nh hi n hành; thu v các kho n v n ã ư c x lý b ng d phòng r i ro; thu v chênh l ch t giá nghi p v ngo i h i theo quy nh. 4. Thu khác. i u 17. Chi phí c a t ch c tín d ng là các chi phí ph i tr h p lý phát sinh trong kỳ, bao g m: 1. Chi phí cho ho t ng kinh doanh c a t ch c tín d ng: a) Chi phí ph i tr lãi ti n g i; chi phí ph i tr lãi ti n vay; chi d ch v ngân hàng. b) Kh u hao tài s n c nh s d ng cho ho t ng kinh doanh và d ch v . M c trích theo quy nh chung i v i các doanh nghi p. c) Ti n lương, ti n công và các kho n chi mang tính ch t ti n lương, ti n công mà t ch c tín d ng ph i tr cho ngư i lao ng, ph c p cho nh ng ngư i làm vi c kiêm nhi m theo ch quy nh. M c chi ti n lương, ti n công ư c căn c vào các quy nh c a pháp lu t và h p ng lao ng ư c ký k t gi a t ch c tín d ng và ngư i lao ng, nhưng ph i m b o nguyên t c: i v i t ch c tín d ng Nhà nư c th c hi n ch ti n lương, ti n công theo quy nh chung như i v i các doanh nghi p Nhà nư c. i v i các t ch c tín d ng khác, m c lương tr cho ngư i lao ng do H i ng qu n tr quy t nh trên cơ s tho thu n trong h p ng lao ng gi a t ch c tín d ng v i ngư i lao ng, theo quy nh c a B Lu t Lao ng và không vư t quá m c lương t i a cho phép khi xác nh l i t c ch u thu do y ban nhân dân a phương quy nh. d) B o hi m xã h i, B o hi m y t , kinh phí công oàn mà t ch c tín d ng ph i tr theo quy nh c a pháp lu t; ) Chi d ch v mua ngoài: như v n chuy n, i n, nư c, i n tho i, v t li u, gi y t in, văn phòng phNm, công c lao ng, s a ch a tài s n c nh, phòng cháy ch a cháy, tư v n, ki m toán, ti n mua b o hi m tài s n, chi hoa h ng, i lý môi gi i, y thác và các d ch v khác. e) Các kho n chi phí khác: Thu môn bài, thu s d ng t ho c ti n thuê t, thu nhà t, các lo i thu , phí và l phí khác.
 7. Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác. Các kho n chi này trong 2 năm u không vư t quá 7% t ng chi phí trong năm i v i t ch c tín d ng m i ư c thành l p, và các năm sau không quá 5% t ng chi phí trong năm. Chi b o h lao ng. Chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo ch quy nh. Chi cho lao ng n theo ch quy nh. Ti n ăn ca cho cán b , nhân viên t ch c tín d ng, m c chi không quá m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh i v i công ch c Nhà nư c. Chi hi p h i ngành ngh mà t ch c tín d ng có tham gia. Trích l p các kho n d phòng theo quy nh và chi phí tham gia t ch c b o hi m ho c óng b o hi m ti n g i theo quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này. Chi thư ng sáng ki n c i ti n, thư ng ti t ki m v t tư theo quy nh. Chi phí nghiên c u khoa h c, nghiên c u i m i công ngh , chi phí sáng ki n c i ti n, chi ào t o lao ng, nâng cao tay ngh hay nâng cao năng l c qu n lý, chi h tr giáo d c (n u có), chi y t cho ngư i lao ng c a t ch c tín d ng theo ch quy nh. Chi b o v cơ quan. Chi nghi p v kho qu . Chi cho công tác b o v môi trư ng. N u s chi trong năm l n và có tác d ng trong nhi u năm thì ư c phân b cho các năm sau. Chi ti n ph t do vi ph m h p ng kinh t . 2. Các chi phí ho t ng khác c a t ch c tín d ng bao g m: a) Chi ho t ng kinh doanh ngo i t , vàng b c. b) Chi phí cho vi c mua bán c phi u, trái phi u. c) Chi cho thuê, i thuê tài s n. d) Chi như ng bán, thanh lý tài s n (bao g m giá tr còn l i c a tài s n và các chi phí như ng bán, thanh lý). ) Chi cho ho t ng liên doanh, h p doanh, góp v n c ph n. e) Chi cho vi c mua bán n gi a các t ch c tín d ng.
 8. g) Chi phí cho vi c thu h i các kho n n ã xoá, chi phí thu ti n ph t. h) Kho n t n th t tài s n còn l i sau khi ã bù p b ng các ngu n theo quy nh t i i m 4 i u 12 c a Ngh nh này. i) Các kho n ư c chi khác. i u 18. T ch c tín d ng không ư c h ch toán vào chi phí ho t ng kinh doanh các kho n sau: 1. Các kho n ti n ph t mà t p th , cá nhân ph i n p do vi ph m pháp lu t trong khi thi hành nhi m v . 2. Các kho n chi không liên quan n ho t ng kinh doanh c a t ch c tín d ng như chi u tư xây d ng cơ b n, chi tr c p khó khăn cho ngư i lao ng, chi ng h t ch c, cá nhân khác. 3. Chi i công tác nư c ngoài vư t nh m c quy nh. 4. Các kho n chi do các ngu n kinh phí khác ài th : chi s nghi p, chi khen thư ng, chi phúc l i, chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t và các kho n chi do ngu n kinh phí khác ài th . 5. Các kho n chi không h p lý khác. i u 19. 1. Các ho t ng kinh t ph i ư c ph n ánh trên s sách và báo cáo quy t toán b ng ng Vi t Nam. 2. Trong trư ng h p có các ho t ng kinh t phát sinh b ng ngo i t thì ph i quy i ra ng Vi t Nam theo quy nh c a B Tài chính. i u 20. T ch c tín d ng th c hi n h ch toán doanh thu, chi phí úng ch quy nh, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s chính xác c a các kho n thu, chi và th c hi n các quy nh v ch hoá ơn, ch ng t k toán. Chương 4: L I NHU N VÀ TRÍCH L P CÁC QU i u 21. L i nhu n th c hi n trong năm là k t qu kinh doanh c a t ch c tín d ng, bao g m l i nhu n ho t ng nghi p v và l i nhu n các ho t ng khác. L i nhu n c a t ch c tín d ng là kho n chênh l ch ư c xác nh gi a t ng doanh thu ph i thu tr i t ng các kho n chi phí ph i tr h p lý h p l . i u 22. Phân ph i l i nhu n i v i t ch c tín d ng Nhà nư c: L i nhu n c a t ch c tín d ng Nhà nư c sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t, ư c phân ph i như sau:
 9. 1. Trích l p qu d tr b sung v n i u l 5%, m c t i a c a qũy này không vư t quá m c v n i u l th c có c a t ch c tín d ng. 2. Bù kho n l c a các năm trư c i v i các kho n l không ư c tr vào l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p. 3. N p ti n thu v s d ng v n ngân sách Nhà nư c. 4. Tr các kho n ti n ph t vi ph m pháp lu t thu c trách nhi m c a t ch c tín d ng. 5. L i nhu n sau khi tr các kho n trên, còn l i ư c phân ph i theo quy nh dư i ây: a) Trích qu d phòng tài chính 10%, s dư c a qu này không vư t quá 25% v n i u l c a t ch c tín d ng. b) Qu u tư phát tri n nghi p v 50%. c) Qu d phòng tr c p m t vi c làm 5%, s dư c a qu này không vư t quá 6 tháng lương th c hi n. d) Trích l p 2 qu khen thư ng, phúc l i. M c trích t i a cho c 2 qu này ư c căn c vào t su t l i nhu n (tính trên v n Nhà nư c) như sau: Ba tháng lương th c hi n n u t su t l i nhu n năm nay không th p hơn năm trư c. Hai tháng lương th c hi n n u t su t l i nhu n năm nay th p hơn t su t l i nhu n năm trư c. H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng sau khi tham kh o ý ki n công oàn c a t ch c tín d ng quy t nh t l phân chia vào m i qu . ) S l i nhu n còn l i sau khi trích 2 qu khen thư ng và phúc l i ư c b sung vào qu u tư phát tri n nghi p v . i u 23. Phân ph i l i nhu n i v i t ch c tín d ng khác: L i nhu n c a t ch c tín d ng sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo lu t nh ư c phân ph i như sau: 1. L p qu d tr b sung v n i u l , bù kho n l c a các năm trư c, tr các kho n ti n ph t vi ph m pháp lu t, theo quy nh t i kho n 1, 2 và 4 i u 22 c a Ngh nh này. 2. L i nhu n còn l i ư c phân ph i ti p như sau: a) Trích qu d phòng tài chính 10%, s dư c a qu này không vư t quá 25% v n i u l c a t ch c tín d ng.
 10. b) Qu d phòng tr c p m t vi c làm 5%, s dư c a qu này không vư t quá 6 tháng lương th c hi n. 3. Vi c phân chia ph n l i nhu n còn l i sau khi l p các qu theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này do t ch c tín d ng t quy t nh. i u 24. Nguyên t c s d ng các qu : 1. Qu d tr b sung v n i u l dùng b sung v n i u l . 2. Qu u tư phát tri n nghi p v dùng u tư m r ng quy mô ho t ng kinh doanh và i m i công ngh trang thi t b , i u ki n làm vi c c a t ch c tín d ng. Căn c vào nhu c u u tư và kh năng c a qu , H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng quy t nh hình th c và bi n pháp u tư theo nguyên t c có hi u qu , an toàn và phát tri n v n. 3. Qu d phòng tài chính dùng bù p ph n còn l i c a nh ng t n th t, thi t h i v tài s n x y ra trong quá trình kinh doanh sau khi ã ư c bù p b ng ti n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân gây ra t n th t, c a t ch c b o hi m và s d ng d phòng trích l p trong chi phí. 4. Qu d phòng tr c p m t vi c làm dùng tr c p cho ngư i lao ng ã làm vi c t i t ch c tín d ng t 1 năm tr lên b m t vi c làm t m th i theo quy nh c a pháp lu t; chi ào t o l i chuyên môn, k thu t cho ngư i lao ng do thay i công ngh ho c chuy n sang công vi c m i; ào t o ngh d phòng cho lao ng n c a t ch c tín d ng và b i dư ng nâng cao trình ngh nghi p cho cán b nhân viên làm vi c trong t ch c tín d ng. 5. Qu khen thư ng dùng : a) Thư ng cu i năm ho c thư ng thư ng kỳ cho cán b , công nhân viên trong t ch c tín d ng. M c thư ng do H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng quy t nh theo ngh c a T ng giám c (Giám c) và công oàn c a t ch c tín d ng trên cơ s năng su t lao ng, thành tích công tác c a m i cán b , nhân viên trong t ch c tín d ng. b) Thư ng t xu t cho nh ng cá nhân, t p th trong t ch c tín d ng có sáng ki n c i ti n k thu t, quy trình nghi p v mang l i hi u qu trong kinh doanh. M c thư ng do H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng quy t nh. c) Thư ng cho cá nhân và ơn v ngoài t ch c tín d ng có quan h kinh t ã hoàn thành t t nh ng i u ki n h p ng, óng góp có hi u qu vào ho t ng kinh doanh c a t ch c tín d ng. M c thư ng do H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng quy t nh. 6. Qu phúc l i dùng :
 11. a) u tư xây d ng ho c s a ch a, b sung v n xây d ng các công trình phúc l i c a t ch c tín d ng, góp v n u tư xây d ng các công trình phúc l i chung trong ngành, ho c v i các ơn v khác theo h p ng tho thu n. b) Chi cho các ho t ng th thao, văn hoá, phúc l i công c ng c a t p th cán b , nhân viên c a t ch c tín d ng. c) óng góp cho qu phúc l i xã h i. d) Chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t cho cán b , nhân viên c a t ch c tín d ng. ) Chi các ho t ng phúc l i khác. T ng giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng ph i h p v i Ban ch p hành Công oàn c a t ch c tín d ng qu n lý, s d ng qu này. Chương 5: CH K TOÁN, TH NG KÊ VÀ KI M TOÁN i u 25. 1. T ch c tín d ng th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t, ghi chép y ch ng t ban u, c p nh t s sách k toán và ph n ánh y , k p th i, trung th c, chính xác, khách quan các ho t ng tài chính. 2. Năm tài chính c a t ch c tín d ng b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. i u 26. 1. T ch c tín d ng có trách nhi m l p và g i báo cáo tài chính cho cơ quan tài chính Nhà nư c, cơ quan th ng kê, thu và Ngân hàng Nhà nư c theo nh kỳ hàng quý, năm, g m các báo cáo sau: a) B ng t ng k t tài s n c a t ch c tín d ng kèm theo thuy t minh chi ti t v tình hình tăng gi m, bi n ng ngu n v n, s d ng v n. b) Báo cáo k t qu kinh doanh, tình hình th c hi n thu n p ngân sách Nhà nư c. c) Báo cáo th c hi n lao ng, ti n lương c a t ch c tín d ng. 2. Th i h n g i các báo cáo nói trên th c hi n theo quy nh c a B Tài chính và T ng c c Th ng kê. 3. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng ch u trách nhi m v tính chính xác, tính trung th c c a các báo cáo này. i u 27.
 12. 1. T ch c tín d ng ph i t ch c ki m toán n i b ki m toán các báo cáo tài chính c a mình. 2. Ch m nh t là 30 ngày trư c khi k t thúc năm tài chính, t ch c tín d ng ph i thuê m t t ch c ki m toán c l p ho t ng h p pháp t i Vi t Nam ki m toán báo cáo tài chính c a mình, t ch c ki m toán ư c l a ch n ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. K t qu ki m toán báo cáo tài chính c a t ch c tín d ng ph i ư c g i cho cơ quan tài chính Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c. i u 28. Trong th i h n 120 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, t ch c tín d ng ph i công khai các báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Căn c vào các văn b n hư ng d n v ch tài chính, các t ch c tín d ng xây d ng quy ch tài chính c a mình trình H i ng qu n tr phê duy t làm căn c th c hi n. Riêng i v i các t ch c tín d ng Nhà nư c, quy ch tài chính ph i có s ch p thu n c a B Tài chính. Chương 6: TRÁCH NHI M C A H I NG QU N TRN, T NG GIÁM C, GIÁM C C A T CH C TÍN D NG i u 30. Trách nhi m c a H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng 1. H i ng qu n tr th c hi n ch c năng qu n lý t ch c tín d ng, trong ph m vi thNm quy n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n, ki m tra, giám sát các ho t ng tài chính c a t ch c tín d ng. 2. Nh n v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c và các c ông giao cho t ch c tín d ng. 3.Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c các phương án góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài xem xét, quy t nh và báo cáo cơ quan qu n lý tài chính cùng c p. 4. Phê duy t phương án huy ng v n, s d ng, b o toàn, phát tri n v n và các phương án s d ng l i nhu n sau thu do T ng giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng trình và ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình. 5. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm c a t ch c tín d ng và th c hi n công b công khai các báo cáo tài chính theo quy nh; thông qua k ho ch tài chính dài h n và k ho ch tài chính hàng năm do T ng giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng trình. 6. Ki m tra, giám sát T ng giám c (Giám c) c a t ch c tín d ng trong vi c s d ng, b o toàn, phát tri n v n, t ch c th c hi n kinh doanh theo k ho ch, phương án ã ư c H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng phê duy t, th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c.
 13. 7. Ch u trách nhi m v tính chính xác, tính trung th c c a các báo cáo k t qu kinh doanh c a t ch c tín d ng, phân ph i và s d ng các kho n l i nhu n sau thu theo úng quy nh. 8. Th c hi n các trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. Trách nhi m c a T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng 1. i di n pháp nhân c a t ch c tín d ng, i u hành ho t ng c a t ch c tín d ng và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, trư c pháp lu t và trư c cơ quan tài chính v vi c i u hành ho t ng c a t ch c tín d ng. 2. Cùng Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c và các c ông giao. 3. Ch u trách nhi m i u hành vi c s d ng v n trong kinh doanh theo phương án s d ng, b o toàn, phát tri n v n ư c H i ng qu n tr thông qua; th c hi n phương án phân ph i l i nhu n sau khi n p các kho n ngân sách Nhà nư c. 4. Ch u trách nhi m v vi c huy ng và s d ng các ngu n v n vào ho t ng kinh doanh; c ngư i th c hi n qu n lý ph n v n u tư, liên doanh, liên k t v i các doanh nghi p khác; ch u trách nhi m v t ch t i v i nh ng thi t h i do l i ch quan gây ra cho t ch c tín d ng 5. Xây d ng các nh m c chi phí phù h p v i i u ki n kinh doanh c a t ch c tín d ng. 6. Ch u trách nhi m v tính chính xác, tính trung th c c a các báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê, s li u quy t toán và các thông tin tài chính khác. 7. Xây d ng k ho ch tài chính hàng năm phù h p v i k ho ch kinh doanh trình H i ng qu n tr thông qua và g i cơ quan tài chính Nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính. 8. Th c hi n các trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: K HO CH VÀ KI M TRA, THANH TRA TÀI CHÍNH i u 32. 1. Các t ch c tín d ng l p k ho ch tài chính hàng năm theo hư ng d n c a B Tài chính và g i cho cơ quan tài chính Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c. K ho ch tài chính c a các t ch c tín d ng g m: a) K ho ch ngu n v n và s d ng v n c a t ch c tín d ng. b) K ho ch thu nh p, chi phí, k t qu kinh doanh và ch tiêu n p ngân sách Nhà nư c c a t ch c tín d ng.
 14. c) K ho ch lao ng, ti n lương c a t ch c tín d ng. 2. Các k ho ch nêu trên c a t ch c tín d ng ph i ư c H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng phê duy t, ng th i g i cho cơ quan tài chính nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c trư c ngày 15 tháng 11 năm trư c năm k ho ch. i u 33. B Tài chính th c hi n thanh tra, ki m tra vi c ch p hành ch tài chính c a các t ch c tín d ng. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 34. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v ch tài chính i v i t ch c tín d ng trái v i Ngh nh này u h t hi u l c thi hành. i u 35. B Tài chính ch trì ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản