Nghị định số 169/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
3
download

Nghị định số 169/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 169/2003/NĐ-CP về an toàn điện do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 169/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 169/2003/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 169/2003/N -CP NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2003V AN TOÀN I N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH : Chương 1: QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh v an toàn i n trong s n xu t, truy n t i, phân ph i và s d ng i n nh m m b o an toàn i v i con ngư i, các trang thi t b và công trình i n. i u 2. Ngh nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân ho t ng i n l c, s d ng i n, ch t o thi t b i n và các t ch c, cá nhân liên quan khác trên lãnh th Vi t Nam. Trư ng h p các i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng i u ư c ó. i u 3. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Lư i i n bao g m các ư ng dây d n i n, tr m bi n áp và các công trình, thi t b ph tr khác liên k t v i nhau th c hi n quá trình truy n t i, phân ph i i n. 2. i n cao áp là i n áp t 1.000 V tr lên. 3. i n h áp là i n áp dư i 1.000 V. 4. Thi t b i n là các máy móc dùng s n xu t, bi n i, phân ph i, o lư ng, b o v và tiêu th năng lư ng i n. 5. Thi t b b o v là thi t b t ng c t m ch i n trong ch làm vi c không bình thư ng. 6. D ng c i n là nh ng công c c m tay có s d ng i n.
 2. 7. Bi n báo an toàn v i n là các bi n báo có ch và d u hi u có i n áp t trên các ki n trúc xây d ng c a công trình i n ho c các thi t b , d ng c i n báo cho ngư i tránh kh i nguy hi m do i n gây ra khi v n hành, làm vi c và i qua g n các thi t b ó. 8. N i t là n i các b ph n b ng kim lo i c a thi t b i n, các b ph n b ng kim lo i c a các thi t b khác ho c các k t c u b ng kim lo i v i trang b n i t. 9. N i "không" b o v là n i các b ph n b ng kim lo i lúc bình thư ng không có ch c năng d n i n c a thi t b i n, các b ph n b ng kim lo i c a các thi t b khác ho c các k t c u b ng kim lo i v i dây trung tính ã n i t tr c ti p c a ngu n i n. 10. Máy th y i n c c nh là máy phát i n ch y b ng s c nư c có công su t t 1.000 W/t máy tr xu ng. 11. S d ng i n làm phương ti n b o v tr c ti p là dùng ngu n i n có m c i n áp thích h p u n i tr c ti p vào hàng rào, v t c n, v t che ch n c a khu v c ho c i tư ng ư c b o v (sau ây g i chung là hàng rào b o v ). Khi i tư ng c ý xâm ph m vào khu v c ho c i tư ng ư c b o v và ti p xúc tr c ti p v i hàng rào b o v s b i n gi t, ng th i h th ng b o v phát tín hi u báo ng cho ngư i b o v khu v c ó bi t. i u 4. Vi c thi t k , ch t o thi t b , xây d ng công trình i n ph i th c hi n theo Quy ph m, Tiêu chuNn Vi t Nam, các quy nh trong Ngh nh này ho c các tiêu chuNn qu c t phù h p ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam công nh n và ph i m b o ng b các yêu c u v an toàn sau ây: an toàn v i n; an toàn v ki n trúc xây d ng; an toàn v công ngh s d ng ngu n năng lư ng sơ c p (nư c, than, d u m , khí t thiên nhiên và các d ng năng lư ng khác); an toàn v phòng ch ng cháy n ; an toàn v môi trư ng sinh thái và v sinh lao ng. i u 5. 1. Các thi t b i n, d ng c i n khi xu t xư ng ph i có ch ng ch ch t lư ng ho c có nhãn mác ăng ký ch t lư ng phù h p v i nh ng tiêu chuNn, quy nh c a pháp lu t và ph i có b n hư ng d n s d ng kèm theo v các thông s k thu t, tính năng, tác d ng cũng như các i u c n lưu ý khác hư ng d n ngư i tiêu dùng phòng tránh s c và tai n n i n. 2. Các công trình i n ch ư c ưa vào s d ng sau khi ã ư c th nghi m, hi u ch nh, nghi m thu t tiêu chuNn ch t lư ng an toàn. Chương 2: AN TOÀN TRONG S N XU T ĐI N i u 6. Các nhà máy i n, tr m phát i n ph i ư c b o v nghiêm ng t, xung quanh ph i có tư ng rào b o v , bi n báo an toàn v i n, v phòng cháy, ch a cháy theo quy nh; nh ng ngư i không có nhi m v không ư c phép vào nhà máy i n, tr m phát i n.
 3. i u 7. Phòng t thi t b i n ph i m b o an toàn v phòng, ch ng cháy n ; có bi n báo khu v c nguy hi m; có h th ng chi u sáng y ; có h th ng thông gió làm mát thi t b , c a thông gió ph i có lư i b o v ch ng s xâm nh p c a các loài ng v t, h n ch t i a nh hư ng x u c a môi trư ng (b i, Nm, hoá ch t); có ư ng thoát hi m khi x y ra s c cháy, n . i u 8. i v i các thi t b t chung trong m t phòng, tuỳ theo c tính k thu t và yêu c u b o v c a t ng lo i thi t b , ph i t lư i b o v , vách ngăn và treo bi n báo an toàn. Ph i m b o kho ng cách an toàn t lư i b o v ho c vách ngăn n ph n mang i n c a thi t b không ư c nh hơn kho ng cách quy nh trong Quy ph m trang b i n. i u 9. i v i các máy i n quay, h p u cáp ph i có n p y ư c b t ch t, chèn kín tránh b i, hơi nư c, hoá ch t xâm nh p; vành góp, ch i than, qu t làm mát ph i có n p, lư i b o v . i u 10. T i các khu v c có ch t d cháy, n , h th ng i n ph i ư c thi t k , l p t theo quy nh v an toàn phòng, ch ng cháy n ; ch ư c s d ng lo i thi t b , d ng c phòng ch ng cháy, n chuyên dùng. i u 11. H th ng cáp d n i n trong nhà máy i n, tr m phát i n ph i m b o các quy nh v an toàn sau ây: 1. Cáp i n ph i ư c s p x p tr t t theo ch ng lo i, tính năng k thu t, c p i n áp và ư c t trên các giá theo úng quy nh. Cáp d n i n i qua khu v c có nh hư ng c a nhi t cao ph i ư c cách nhi t và i trong ng b o v . 2. H m cáp, mương cáp ph i có n p y kín, thoát nư c t t, b o qu n s ch s , khô ráo. Không ư c nư c, d u, hoá ch t, t p v t tích t trong h m, mương cáp. Riêng v i h m cáp còn ph i có tư ng ngăn tránh h a ho n lan r ng; có h th ng báo cháy và ch a cháy t ng, h th ng èn chi u sáng s d ng i n áp an toàn phù h p v i tiêu chuNn, quy ph m hi n hành. i u 12. H th ng ch ng sét, n i t trong nhà máy i n, tr m phát i n, tr m phân ph i i n ph i ư c l p t úng thi t k và ư c ki m tra nghi m thu, ki m tra nh kỳ theo úng "Tiêu chuNn Vi t Nam - Quy ph m n i t và n i "không" các thi t b i n". i u 13. i v i các máy thu i n c c nh , các máy phát i n di ng, ph i tuân theo các quy nh v an toàn khi s d ng máy c a nhà ch t o và ph i thư ng xuyên ki m tra cách i n; công su t thi t b tiêu th i n, dây d n i n ph i có ti t di n phù h p v i công su t c a máy nhưng không ư c nh hơn 2,5mm2. Nghiêm c m dùng dây tr n làm dây d n i n. Chương 3: AN TOÀN TRONG TRUY N T I, PHÂN PH I ĐI N i u 14.
 4. 1. Ch công trình lư i i n ph i ch u trách nhi m: a) t bi n báo an toàn v i n t i các tr m i n, c t i n; b) Sơn màu và t èn tín hi u t i các v trí c t có cao c bi t theo quy nh c a pháp lu t v b o v an toàn lư i i n cao áp. 2. các v trí giao chéo gi a ư ng dây d n i n cao áp trên không, ư ng cáp i n ng m v i ư ng s t, ư ng b , ư ng thu n i a, vi c t và qu n lý bi n báo, bi n c m vư t qua i v i phương ti n v n t i th c hi n theo quy nh c a B Giao thông v n t i. Ch u tư công trình xây d ng sau ph i ch u chi phí cho vi c t bi n báo, bi n c m này. i u 15. Khi bàn giao công trình lư i i n, ch u tư công trình ph i giao cho ơn v qu n lý v n hành lư i i n y các tài li u k thu t, biên b n nghi m thu và các tài li u liên quan n n bù, gi i phóng m t b ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. ơn v qu n lý v n hành lư i i n ph i nh kỳ t ch c ki m tra, b o dư ng k thu t và i tu lư i i n, m b o cho h th ng v n hành an toàn theo quy nh; thư ng xuyên ki m tra phát hi n, ngăn ch n các hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh này và c a pháp lu t v b o v an toàn lư i i n cao áp. i u 17. Khi s a ch a, b o dư ng các công trình lư i i n, ơn v qu n lý v n hành lư i i n và ơn v công tác ph i ch u trách nhi m th c hi n y và úng trình t các bi n pháp an toàn theo quy nh t i Quy ph m k thu t an toàn i n. i u 18. ư ng dây cao áp vư t qua nhà , công trình có ngư i thư ng xuyên sinh s ng, làm vi c ph i m b o các tiêu chuNn, kho ng cách an toàn ư c quy nh c a pháp lu t v b o v an toàn lư i i n cao áp; c t dây i n ph i dùng lo i c t thép ho c c t bê tông c t thép; dây d n i n không ư c phép có m i n i, tr dây d n i n có ti t di n t 240 mm2 tr lên thì cho phép không quá 1 m i n i cho 1 pha. ơn v qu n lý v n hành lư i i n không ư c v n hành quá t i các ư ng dây này. i u 19. Các ư ng dây d n i n i ng m trong t, n m trong k t c u các công trình khác ho c i chung v i các ư ng dây thông tin, ph i m b o kho ng cách an toàn theo quy nh c a pháp lu t v b o v an toàn lư i i n cao áp, các quy nh t i Quy ph m trang b i n và các quy nh khác c a pháp lu t. Chương 4: AN TOÀN TRONG S D NG I N M C 1: S D NG ĐI N TRONG S N XU T i u 20. T ch c, cá nhân s d ng i n s n xu t ph i th c hi n các quy nh trong các Tiêu chuNn Vi t Nam v an toàn i n, Quy ph m trang b i n, Quy ph m k thu t an toàn i n hi n hành và các quy nh t i Ngh nh này. i u 21. H th ng thi t b ch ng sét, h th ng n i t và h th ng n i "không" b o v ph i ư c ki m tra khi nghi m thu, ki m tra nh kỳ và ki m tra b t thư ng theo các n i dung quy nh t i "Tiêu chuNn Vi t Nam - Quy ph m n i t và n i "không" các
 5. thi t b i n". Sơ c a các h th ng này ph i úng v i th c t và ph i ư c lưu gi cùng v i các biên b n ki m tra trong su t quá trình ho t ng. i u 22. Các tr m i n, thi t b i n cao áp và ư ng dây cao áp n i b ph i ư c l p t và qu n lý v n hành theo các quy nh t i Chương II và Chương III c a Ngh nh này. Trư ng h p ch s h u không có i u ki n m b o vi c qu n lý, v n hành, thí nghi m, hi u ch nh các thi t b tr m và ư ng dây này theo úng quy nh, ph i ký h p ng v i các t ch c, cá nhân có i u ki n th c hi n các công vi c này. Trong h p ng ph i có i u kho n quy nh trách nhi m, m b o vi c óng c t i n an toàn, h p lý và thu n ti n i v i c hai bên cung ng i n và s d ng i n. i u 23. 1. Các thi t b i n ph i tuân theo các quy nh t i "Tiêu chuNn Vi t Nam - Thi t b i n h áp - Yêu c u chung v b o v ch ng i n gi t" và "Tiêu chuNn Vi t Nam - Quy ph m n i t và n i "không" các thi t b i n", m b o: a) Ch ng tai n n i n gi t do ti p xúc tr c ti p v i i n áp s d ng: các b ph n mang i n như thanh cái, ti p i m các khí c i n, c c u dây, i m u n i, lõi dây d n ph i m b o ư c các yêu c u v v b o v , kho ng cách an toàn, ư c b trí, che ch n b o v ; m b o tránh ư c m i ti p xúc ng u nhiên gi a ngư i v n hành, ngư i qua l i v i các b ph n mang i n này. b) Ch ng tai n n i n gi t do ti p xúc gián ti p v i i n áp s d ng: các thi t b i n h áp ph i m b o ư c các yêu c u v cách i n, v n i t và n i "không" b o v m b o tránh ư c i n áp ch m nguy hi m. 2. Các ư ng d n i n, dây d n i n ph i ư c thi t k , l p t m b o m t b ng s n xu t thông thoáng, tránh ư c các tác ng cơ h c, hoá h c có th gây hư h ng. Không dùng các k t c u kim lo i c a nhà xư ng, máy móc, ư ng ng kim lo i làm dây trung tính làm vi c, tr nh ng công trình có thi t k riêng ã ư c duy t. 3. H th ng i n t i các khu v c có ch t d cháy, n , ph i ư c thi t k , l p t và s d ng theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh này. i u 24. i v i các thi t b i n dùng trong khai thác khoáng s n, d ng c i n, thi t b i n di ng, máy hàn, i n phân, m i n, ph i th c hi n theo quy nh t i các Tiêu chuNn k thu t, Quy ph m an toàn liên quan. M C 2: S D NG I N TRONG SINH HO T, DNCH V i u 25. Thi t b i n dùng trong các văn phòng làm vi c, sinh ho t và d ch v ph i m b o t ng công su t s d ng phù h p v i công su t thi t k và m b o b n cách i n theo tiêu chuN n k thu t hi n hành. Dây d n c p i n cho ng l c, un n u, s y sư i, i u hoà nhi t ... ph i có thi t b b o v phù h p và riêng bi t v i dây d n c p i n cho chi u sáng. i u 26. 1. Không thi t b i n phát nhi t g n v t d cháy.
 6. 2. i v i thang máy: a) Cáp i n dùng cho thang máy ph i là lo i cáp có kh năng ch ng cháy; b) Thang máy dùng trong toà nhà cao trên 5 t ng và thư ng xuyên có trên 200 ngư i sinh ho t, làm vi c c n ph i có ngu n i n d phòng, t ng óng m ch khi m t ngu n i n chính; c) Các thi t b i n c a thang máy ph i ư c ki m tra, b o trì theo quy nh hi n hành. i u 27. Khi r i tr s , phòng làm vi c ph i c t i n n các thi t b s d ng i n. i v i các thi t b c n gi tr ng thái óng i n liên t c, ph i có bi n pháp b o v an toàn thích h p. i u 28. Cơ quan, ơn v , ch h s d ng i n ph i có trách nhi m t ch c ki m tra an toàn h th ng i n c a mình, k p th i phát hi n và ngăn ng a nguy cơ x y ra tai n n, s c i n. i u 29. 1. Lư i i n h áp ch ư c xây d ng sau khi thi t k ã ư c cơ quan có thN m quy n phê duy t. 2. Các nhánh ư ng dây d n i n vào nhà , công trình ph i m b o các i u ki n v an toàn i n và không c n tr ho t ng c a các phương ti n giao thông, c u thương, ch a cháy. i u 30. 1. Trong m ch i n ba pha b n dây, thi t b óng c t (áp-tô-mát, c u dao, c u chì) không ư c t trên dây trung tính. 2. Trong m ch i n m t pha hai dây, c u chì và công t c ph i t trên dây pha (dây l a). C m t c u chì, công t c trên dây trung tính. Khuy n khích l p t áp-tô-mát, c u dao 2 c c óng c t ng th i c 2 dây. i u 31. 1. Ti t di n dây d n i n ph i phù h p v i ph t i i n. 2. Vi c l p t, s d ng thi t b i n trong nhà ph i theo quy nh v an toàn i n hi n hành. i u 32. Nghiêm c m các hành vi vi ph m các quy nh v an toàn i n sau ây: 1. S d ng i n làm phương ti n b o v tài s n cá nhân ho c ph c v cho m c ích khác gây nguy hi m cho ngư i, ng v t, môi trư ng s ng, gây s c làm thi t h i tài s n Nhà nư c, tài s n công dân như: ch ng tr m, b y chu t, ánh cá, b o v hoa màu.
 7. 2. S d ng thi t b i n không m b o tiêu chuN n, i u ki n an toàn. 3. Kéo dây u i n không m b o i u ki n an toàn như: dùng dây tr n làm dây d n i n trong nhà; dùng i n theo cách l y i n m t pha b ng m t dây d n, còn dây ngu i u xu ng gi ng, xu ng ao ho c u n i vào ư ng ng nư c. 4. Nh ng ngư i không có nhi m v trèo lên c t i n ho c vào tr m i n. 5. Các hành vi có th gây tai n n cho ngư i và gia súc như: phơi qu n áo, dùng lên dây i n; th di u, á bóng g n ư ng dây i n. 6. Các hành vi có th gây hư h ng công trình lư i i n như: b n chim u trên dây i n, tr m i n; quăng, ném b t kỳ v t gì lên ư ng dây i n, tr m i n; tháo g dây ch ng néo, dây ti p a c a c t i n; ào t gây lún s t móng c t i n; l i d ng c t i n làm nhà, l u quán bán hàng, bu c trâu bò ho c gia súc khác. 7. n g n ch dây i n b t, c t i n b khi chưa có thông báo ã c t i n. 8. Tr ng cây ho c cành cây, dây leo vi ph m kho ng cách an toàn i v i ư ng dây i n, tr m i n; cây vào ư ng dây i n khi phát quang tuy n. M C 3: S D NG I N LÀM PHƯƠNG TI N B O V TR C TI P i u 33. Các khu v c, i tư ng ư c phép s d ng i n làm phương ti n b o v tr c ti p là các cơ s quan tr ng c a Nhà nư c v an ninh chính tr , ngo i giao, kinh t , xã h i và an ninh qu c phòng. i u 34. T ch c s d ng i n làm phương tiên b o v tr c ti p ph i ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thN m quy n theo quy nh sau: 1. B trư ng B Công an cho phép s d ng i n làm phương ti n b o v tr c ti p cho khu v c ho c i tư ng thu c lĩnh v c an ninh qu c gia. 2. B trư ng B Qu c phòng cho phép s d ng i n làm phương ti n b o v tr c ti p cho khu v c ho c i tư ng thu c lĩnh v c qu c phòng. 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho phép s d ng i n làm phương ti n b o v tr c ti p cho khu v c ho c i tư ng thu c quy n mình qu n lý theo hư ng d n c a B Công nghi p. i u 35. Hàng rào b o v ph i ư c thi t k l p t tránh ư c m i ti p xúc ng u nhiên i v i ngư i và gia súc; ph i có bi n báo nguy hi m; không gây nh hư ng t i ho t ng c a h th ng i n; không gây nguy hi m cho khu v c lân c n và môi trư ng s ng. Ngư i qu n lý, s d ng h th ng b o v này ph i ư c ào t o, hu n luy n v chuyên môn, nghi p v . Chương 5: T CH C TH C HI N
 8. M C 1: QU N LÝ NHÀ NƯ C V AN TOÀN I N i u 36. N i dung qu n lý nhà nư c v k thu t an toàn i n bao g m: 1. Ban hành, ch o và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v an toàn i n trong các lĩnh v c: thi t k , ch t o, xây d ng, s n xu t, truy n t i, phân ph i và s d ng i n. 2. Ki m tra, giám sát vi c ch p hành các quy ph m, tiêu chuN n, quy trình, quy t c v an toàn i n c a các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng i n l c và s d ng i n. 3. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các hành vi vi ph m an toàn i n. 4. ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho các i tư ng có liên quan n an toàn i n. 5. Ph bi n, tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v an toàn trong ho t ng i n l c, s d ng i n và b o v an toàn công trình i n. 6. T ch c ch o công tác nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t trong lĩnh v c an toàn i n. 7. Khen thư ng và x lý vi ph m trong th c hi n an toàn i n. i u 37. 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v an toàn i n trong ph m vi c nư c. 2. B Công nghi p ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v an toàn i n, có nhi m v : a) Xây d ng, hoàn thi n, trình cơ quan có thN m quy n ban hành các tiêu chuN n, quy ph m nhà nư c v an toàn i n, ban hành các tiêu chuN n ngành liên quan; b) Hư ng d n, t ch c th c hi n các quy ph m, tiêu chuN n an toàn i n hi n hành; c) Ph i h p các ho t ng qu n lý nhà nư c v an toàn i n gi a các B , ngành, a phương; d) Qu n lý th ng nh t vi c ăng ký, ki m nh ch t lư ng các thi t b , d ng c và s n phN m i n t ho c phù h p tiêu chuN n v an toàn; ) Ph i h p v i các ngành có liên quan quy nh c th v tiêu chuN n, k thu t s d ng i n làm phương ti n b o v tr c ti p. 3. B Khoa h c và Công ngh có nhi m v : a) Qu n lý th ng nh t vi c nghiên c u và ng d ng khoa h c k thu t v an toàn i n;
 9. b) Ph i h p v i B Công nghi p xây d ng, hoàn thi n, ban hành và qu n lý th ng nh t h th ng Tiêu chuN n Vi t Nam v an toàn i n. 4. B Xây d ng có nhi m v : a) Ban hành các tiêu chuN n, quy nh v l p t m ng i n trong các công trình xây d ng th ng nh t áp d ng trong ph m vi c nư c; b) Ban hành tiêu chuN n, quy nh i v i h th ng n i t an toàn trong các toà nhà chung cư và dân d ng. 5. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình, có trách nhi m ph i h p v i B Công nghi p trong vi c qu n lý nhà nư c v an toàn i n. 6. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p v i B Công nghi p trong vi c qu n lý nhà nư c v an toàn i n: a) Th c hi n qu n lý nhà nư c v an toàn i n trong ph m vi a phương theo hư ng d n và ch o c a B Công nghi p và các B chuyên ngành; b) Xây d ng các m c tiêu b o m an toàn i n ưa vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách c a a phương. 7. Thanh tra i n l c có trách nhi m thanh tra, ki m tra v an toàn i n i v i các t ch c, cá nhân trong ho t ng i n l c và s d ng i n; phát hi n, x lý các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. M C 2: TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN HO T NG I N L C VÀ S D NG I N S N XU T i u 38. Các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng, s n xu t, truy n t i, phân ph i, kinh doanh i n và s d ng i n s n xu t có trách nhi m: 1. Trang b y các tài li u v quy ph m, tiêu chuN n an toàn i n, biên so n, ban hành, hư ng d n và t ch c th c hi n các quy trình, quy t c, n i quy v an toàn i n áp d ng trong ph m vi cơ quan, doanh nghi p trên cơ s tiêu chuN n, quy ph m pháp lu t hi n hành c a nhà nư c. 2. Trang thi t b i n ph i có h sơ, lý l ch, tài li u k thu t liên quan, ư c qu n lý ch t ch , c p nh t y . T i các v trí v n hành ph i trang b y các quy trình v n hành thi t b , quy trình x lý s c , quy trình an toàn thu c các chuyên ngành liên quan, sơ lư i i n, n i quy phòng cháy, ch a cháy, s nh t ký v n hành, d ng c , trang b b o h lao ng cá nhân và các d ng c phương ti n khác theo quy nh. 3. B trí cán b , s d ng lao ng làm công vi c v i n ph i mb o các i u ki n sau: a) Có tu i i theo quy nh c a lu t pháp, có s c kho , không m c các b nh v th n kinh, tim m ch;
 10. b) ư c ào t o v chuyên môn, k thu t úng yêu c u ngành ngh ; c) ư c hu n luy n v an toàn i n, sát h ch t yêu c u, ư c c p th an toàn theo quy nh hi n hành. 4. Th c hi n nghiêm ch nh ch , chính sách c a nhà nư c v b o h lao ng, m b o quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng. Ph i m b o các i u ki n làm vi c, d ng c , phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng làm vi c an toàn khi ti p xúc v i i n. 5. Th c hi n ch ki m tra vi c ch p hành quy trình, quy ph m v an toàn i n; phát hi n và kh c ph c k p th i nh ng thi u sót t n t i trong ơn v . 6. Th c hi n úng ch b o dư ng, duy tu, nâng c p ch t lư ng, m b o i u ki n an toàn v n hành thi t b . 7. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b k thu t, công ngh m i vào s n xu t nh m nâng cao h s an toàn c a quá trình s n xu t. 8. Khi xN y ra s c , tai n n v i n ph i nhanh chóng áp d ng các bi n pháp c n thi t c p c u ngư i b n n, gi m nh thi t h i và ph i t ch c i u tra phân tích nguyên nhân, ki m i m, xác nh trách nhi m, tìm ra nh ng nguy n nhõn ch quan, xây d ng k ho ch phòng ng a, ngăn ch n s c , tai n n tái di n. 9. Th c hi n vi c th ng kê theo dõi, báo cáo v s c , tai n n i n theo quy nh. 10. T ch c ho c tham gia tuyên truy n, ph bi n r ng rãi v công tác an toàn i n. M C 3: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 39. T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác an toàn i n ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 40. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v an toàn i n, tùy theo hình th c và m c vi ph m, s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . Trư ng h p gây thi t h i v t ch t ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 41. Các t ch c, cá nhân có trách nhi m th c hi n các quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v an toàn i n. i u 42. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 43. B trư ng B Công nghi p, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph
 11. tr c thu c Trung ương căn c ch c năng, nhi m v c a mình ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản