Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
45
lượt xem
2
download

Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/1999/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 17/1999/N -CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 1999 V TH T C CHUY N I, CHUY N NHƯ NG, CHO THUÊ, CHO THUÊ L I, TH A K QUY N S D NG T VÀ TH CH P, GÓP V N B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng12 năm 1998; Căn c B Lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c a chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t c a t ch c, h gia ình, cá nhân trong nư c. 2. Các quy nh c a Ngh nh này không áp d ng i v i trư ng h p thuê t công ích 5% c a xã, phư ng, th tr n. i u 2. Vi c u quy n th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t 1. Ngư i ư c ch h gia ình y quy n ph i là thành viên trong h gia ình, là ngư i i di n cho h gia ình trong vi c th c hi n quy n chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t. 2. Ngư i ư c cá nhân y quy n là ngư i i di n trong vi c th c hi n quy n chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t.
 2. 3. Ngư i ư c ngư i ng u c a t ch c y quy n là ngư i i di n cho t ch c trong vi c th c hi n quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t. 4. Vi c y quy n cho ngư i i di n th c hi n các quy n quy nh t i kho n 1, 2 và 3 c a i u này ph i b ng văn b n. i v i h gia ình, cá nhân, vi c u quy n ph i có ch ng th c c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú. i u 3. Gi y t th c hi n quy n c a ngư i s d ng t 1. Ngư i s d ng t khi th c hi n các quy n c a mình ph i có gi y ch ng nh n quy n s d ng t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t do T ng c c Qu n lý ru ng t trư c ây ho c T ng c c a chính phát hành. 2. Ngư i ang s d ng t có m t trong các gi y t quy nh sau ây thì làm th t c ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ư c th c hi n các quy n theo quy nh c a Ngh nh này: a) Quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai; b) Nh ng gi y t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t c p trong quá trình th c hi n các chính sách t ai trong t ng th i kỳ c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch c ng hoà, Chính ph cách m ng lâm th i C ng hoà mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam mà ngư i ư c giao t, thuê t v n liên t c s d ng t t ó n nay; c) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p ho c có tên trong s a chính mà không có tranh ch p; d) Gi y t do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t mà ngư i ó v n s d ng t liên t c t ó n nay và không có tranh ch p; ) Gi y t v th a k nhà t; t ng, cho nhà t ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n và t ó không có tranh ch p; e) B n án ho c quy t nh c a Toà án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t ho c quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ã có hi u l c pháp lu t; g) Gi y t giao nhà tình nghĩa; h) Gi y t chuy n như ng t ai, mua bán nhà kèm theo chuy n như ng quy n s d ng t ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra là t ó không có tranh ch p và ư c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh xác nh n k t qu thNm tra c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n.
 3. 3. i v i t ch c kinh t ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác ho c ã ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n ó không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì ư c th c hi n các quy n ư c quy nh t i Ngh nh này, không ph i l p h sơ thuê t c a Nhà nư c. 4. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n trong vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph i c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong th i h n i v i t t i nông thôn là 15 ngày, i v i t ô th là 30 ngày. i u 4. M c ích và th i h n s d ng t khi th c hi n các quy n Sau khi th c hi n vi c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t ph i s d ng t ó úng m c ích, úng th i h n ư c giao ho c thuê. Chương 2: CHUY N I QUY N S D NG T i u 5. i u ki n chuy n i quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p, t c a h gia ình, cá nhân H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p, t ư c chuy n i quy n s d ng t cho nhau khi có các i u ki n sau ây: 1. Thu n ti n cho s n xu t và i s ng; 2. Sau khi chuy n i quy n s d ng t ph i s d ng t ó úng m c ích, úng th i h n ư c quy nh khi Nhà nư c giao t. i u 6. H sơ chuy n i quy n s d ng t H sơ chuy n i quy n s d ng t g m có: 1. H p ng chuy n i quy n s d ng t theo M u s 1 ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t). i u 7. Trình t th c hi n vi c chuy n i quy n s d ng t H sơ chuy n i quy n s d ng t n p t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t chuy n i. 2. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra h sơ, xác nh n vào Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a B n h p ng chuy n i quy n s d ng t cho nh ng trư ng h p ư c chuy n i và vào s theo dõi bi n ng t ai; n u không ư c chuy n i thì tr
 4. l i h sơ và thông báo cho ương s bi t lý do không ư c chuy n i quy n s d ng t. 3. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n trình y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho nh ng trư ng h p ã th c hi n xong vi c chuy n i. Chương 3: CHUY N NHƯ NG QUY N S D NG T M C 1: I V I H GIA ÌNH, CÁ NHÂN i u 8. i u ki n chuy n như ng quy n s d ng t c a h gia ình, cá nhân 1. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p tr ng r ng ư c chuy n như ng quy n s d ng t khi có m t trong các i u ki n sau ây: a) Chuy n n nơi cư trú khác sinh s ng ho c s n xu t kinh doanh; b) Chuy n sang làm ngh khác; c) Không còn ho c không có kh năng tr c ti p lao ng. 2. H gia ình, cá nhân s d ng t , t chuyên dùng ư c chuy n như ng quy n s d ng t khi chuy n i nơi khác ho c không còn nhu c u s d ng t ó. 3. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c cho thuê t mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm mà th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t là 05 năm thì ư c chuy n như ng quy n s d ng t thuê. i u 9. i u ki n nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p H gia ình, cá nhân ư c nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có nhu c u s d ng t; 2. Chưa có t ho c ang s d ng t dư i h n m c theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Trư ng h p chuy n như ng quy n s d ng t lúa nư c thì ngư i nh n chuy n như ng ph i là h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p. i v i h gia ình nh n chuy n như ng quy n s d ng t vư t h n m c thì di n tích t vư t h n m c ó ph i chuy n sang thuê t theo quy nh t i i m 1 kho n 5 i u 1 c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai. i u 10. H sơ chuy n như ng quy n s d ng t
 5. H sơ chuy n như ng quy n s d ng t g m: 1. H p ng chuy n như ng quy n s d ng t theo M u s 2 ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n); 3. Sơ th a t (trích l c b n th a t ho c trích o trên th c a); 4. Ch ng t n p ti n thuê t. i u 11. Trình t th c hi n vi c chuy n như ng quy n s d ng t 1. H sơ chuy n như ng quy n s d ng t n p t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó. 2. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra h sơ, xác nh n vào m c 1 Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a B n h p ng chuy n như ng quy n s d ng t cho nh ng trư ng h p i u ki n chuy n như ng và g i h sơ cho Phòng a chính qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; n u không ư c chuy n như ng thì tr l i h sơ và thông báo cho ương s bi t lý do. 3. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , Phòng a chính xem xét h sơ, ghi n i dung thNm tra vào m c 2 Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a B n h p ng chuy n như ng và trình y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. 4. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l do Phòng a chính trình, y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh hoàn thành vi c xác nh n ư c chuy n như ng vào m c 2 Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a B n h p ng chuy n như ng quy n s d ng t. 5. Sau khi ư c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh xác nh n ư c chuy n như ng, Phòng a chính thông báo cho bên chuy n như ng n p thu chuy n quy n s d ng t và bên nh n chuy n như ng n p l phí trư c b theo quy nh c a pháp lu t. 6. Sau khi các bên ã n p xong thu chuy n quy n s d ng t và l phí trư c b , Phòng a chính vào s theo dõi bi n ng t ai và tr h sơ cho các bên. Bên nh n chuy n như ng ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. M C 2: I V I T CH C i u 12. i u ki n chuy n như ng quy n s d ng t c a t ch c kinh t T ch c kinh t ư c chuy n như ng quy n s d ng t khi có m t trong các i u ki n sau ây:
 6. 1. t do Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t; 2. t do nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp; 3. t do Nhà nư c cho thuê mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm mà th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t là 05 năm. i u 13. H sơ chuy n như ng quy n s d ng t H sơ chuy n như ng quy n s d ng t g m có: 1. H p ng chuy n như ng quy n s d ng t theo M u s 2 ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; 3. Trích l c b n th a t chuy n như ng; 4. Ch ng t n p ti n s d ng t, ti n thuê t (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c). i u 14. Trình t th c hi n vi c chuy n như ng quy n s d ng t 1. H sơ chuy n như ng quy n s d ng t n p t i S a chính ho c S a chính - Nhà t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính ho c S a chính - Nhà t thNm tra h sơ, xác nh n vào m c 3 Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a B n h p ng chuy n như ng cho trư ng h p ư c chuy n như ng; n u không ư c chuy n như ng thì tr l i h sơ và thông báo cho t ch c ó bi t lý do không ư c chuy n như ng quy n s d ng t. 3. S a chính ho c S a chính - Nhà t thông báo cho bên chuy n như ng n p thu chuy n quy n s d ng t, bên nh n chuy n như ng n p l phí trư c b theo quy nh c a pháp lu t. 4. Sau khi các bên ã n p xong thu chuy n quy n s d ng t, l phí trư c b , S a chính ho c S a chính - Nhà t trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho bên nh n chuy n như ng. 5. Bên nh n chuy n như ng quy n s d ng t ăng ký quy n s d ng t t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó. Chương 4: CHO THUÊ T, CHO THUÊ L I T M C 1: I V I H GIA ÌNH, CÁ NHÂN
 7. i u 15. i u ki n cho thuê t 1. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p tr ng cây hàng năm, nuôi tr ng thu s n ư c cho thuê t khi có m t trong các i u ki n sau ây: a) Hoàn c nh gia ình neo ơn, khó khăn; b) Chuy n sang làm ngh khác nhưng chưa n nh; c) Thi u s c lao ng. Th i h n cho thuê t nông nghi p tr ng cây hàng năm, nuôi tr ng thu s n do các bên tho thu n nhưng không quá 03 năm. Trư ng h p c bi t khó khăn ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n thì th i h n cho thuê ư c kéo dài nhưng không quá 10 năm. 2. H gia ình, cá nhân ư c cho thuê t , t chuyên dùng. i u 16. i u ki n cho thuê l i t H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c cho thuê t, ư c cho thuê l i t khi có các i u ki n sau ây: 1. ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm mà th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t là 05 năm; 2. t ã ư c u tư theo úng m c ích ghi trong d án ho c trong ơn xin thuê t. i u 17. H sơ thuê t, thuê l i t H sơ thuê t, thuê l i t g m có: 1. H p ng thuê t, h p ng thuê l i t theo M u s 3a, 3b ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n); 3. Sơ th a t (trích l c b n th a t ho c trích o trên th c a); 4. Ch ng t n p ti n ti n thuê t (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n). i u 18. Trình t th c hi n vi c cho thuê t, cho thuê l i t 1. Trình t th c hi n vi c cho thuê t: a) H sơ thuê t n p t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó;
 8. b) Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra h sơ, ghi n i dung thNm tra vào m c 1 Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a B n h p ng thuê t cho nh ng trư ng h p ư c cho thuê t và vào s theo dõi bi n ng t ai; n u không ư c cho thuê thì tr l i h sơ và thông báo cho ương s bi t lý do; c) Sau khi có xác nh n ư c cho thuê t, bên cho thuê ph i ăng ký vi c cho thuê t t i y ban nhân dân xã phư ng, th tr n nơi có t ó. 2. Trình t th c hi n vi c cho thuê l i t: a) H sơ cho thuê l i t n p t i y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh n u t ó do y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh cho thuê t; n p t i S a chính ho c S a chính - Nhà t n u t ó do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho thuê; b) Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan nhà nư c quy nh t i i m a, kho n 2 i u này thNm tra h sơ, xác nh n vào Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a B n h p ng thuê l i t cho trư ng h p ư c cho thuê l i t; n u không ư c cho thuê l i thì tr l i h sơ và thông báo cho ương s bi t lý do không ư c cho thuê l i t; c) Sau khi có xác nh n ư c cho thuê l i t, bên cho thuê l i ph i ăng ký vi c cho thuê l i t t i y ban nhân dân xã phư ng, th tr n nơi có t ó. M C 2: I V I T CH C i u 19. i u ki n cho thuê t, cho thuê l i t c a t ch c kinh t 1. T ch c kinh t ư c cho thuê quy n s d ng t khi có các i u ki n sau ây: a) t do Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t; t do nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp; b) t cho thuê ã có u tư xây d ng công trình ki n trúc, k t c u h t ng. 2. T ch c kinh t ư c cho thuê l i quy n s d ng t khi có các i u ki n sau ây: a) t do Nhà nư c cho thuê mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm mà th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t là 05 năm; b) t cho thuê l i ã có u tư theo d án. i u 20. H sơ thuê t, thuê l i t H sơ thuê t, thuê l i t g m có: 1. H p ng thuê t, h p ng thuê l i t theo M u s 3a, 3b ban hành kèm theo Ngh nh này;
 9. 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c); 3. Trích l c b n th a t; 4. Ch ng t n p ti n s d ng t, ti n thuê t (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c). i u 21. Trình t th c hi n vi c cho thuê t, cho thuê l i t 1. H sơ cho thuê t, cho thuê l i tn pt iS a chính ho c S a chính - Nhà t. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính ho c S a chính - Nhà t thNm tra h sơ, xác nh n vào m c 2 Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a B n h p ng thuê t, h p ng thuê l i t cho nh ng trư ng h p ư c cho thuê, cho thuê l i t; n u không ư c cho thuê, cho thuê l i thì tr l i h sơ và thông báo cho t ch c ó bi t lý do không ư c cho thuê t, cho thuê l i t. 3. Sau khi có xác nh n ư c cho thuê, ư c cho thuê l i, bên cho thuê, bên cho thuê l i ăng ký vi c cho thuê, cho thuê l i t t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t. Chương 5: TH A K QUY N S D NG T i u 22. Ngư i ư c th a k quy n s d ng t 1. Nh ng ngư i sau ây ư c th a k quy n s d ng t: a) Cá nhân s d ng t nông nghi p tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm, nuôi tr ng thu s n, t lâm nghi p tr ng r ng, t , t chuyên dùng; b) Thành viên c a h gia ình s d ng t nông nghi p tr ng cây lâu năm, t lâm nghi p tr ng r ng, t , t chuyên dùng; c) Cá nhân ư c Nhà nư c cho thuê t mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm. 2. H gia ình ư c Nhà nư c giao t nông nghi p tr ng cây hàng năm, nuôi tr ng thu s n n u trong h có thành viên ch t thì thành viên ó không ư c th a k quy n s d ng t mà các thành viên khác trong h gia ình ó ư c quy n ti p t c s d ng ph n di n tích t c a thành viên ó. i u 23. Trình t th c hi n vi c th a k quy n s d ng t 1. Ngư i ư c th a k quy n s d ng t n p b n di chúc ho c biên b n phân chia th a k ho c b n án, quy t nh gi i quy t tranh ch p v th a k quy n s d ng t
 10. c a Toà án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t kèm theo gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó. Trư ng h p ngư i ư c th a k quy n s d ng t là ngư i duy nh t ư c hư ng th a k thì mang gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c th a k n y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n kê khai ăng ký quy n s d ng t. 2. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c các gi y t quy nh t i kho n 1 i u này, y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra h sơ, xác nh n quy n th a k quy n s d ng t và ăng ký vào s a chính. Chương 6: TH CH P GIÁ TRN QUY N S D NG T M C 1: I V I H GIA ÌNH, CÁ NHÂN i u 24. i u ki n th ch p giá tr quy n s d ng t 1. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p ư c Nhà nư c giao ho c do nh n quy n s d ng t h p pháp; ư c th ch p giá tr quy n s d ng t t i các t ch c tín d ng Vi t Nam vay v n s n xu t, kinh doanh 2. H gia ình, cá nhân s d ng t ư c Nhà nư c cho thuê mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê t, ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm mà th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t là 05 năm. Giá tr quy n s d ng t ư c th ch p trong trư ng h p thuê t g m ti n n bù thi t h i khi ư c Nhà nư c cho thuê t (n u có), ti n thuê t ã tr cho Nhà nư c sau khi tr i ti n thuê t cho th i gian ã s d ng và giá tr tài s n g n li n v i t ó (n u có). 3. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c cho thuê t mà tr ti n thuê t hàng năm thì ư c th ch p tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t thuê t i t ch c tín d ng Vi t Nam vay v n phát tri n s n xu t, kinh doanh. 4. H gia ình, cá nhân s d ng t , t chuyên dùng ư c th ch p giá tr quy n s d ng t t i các t ch c kinh t , t ch c tín d ng và cá nhân Vi t Nam trong nư c. i u 25. H sơ th ch p giá tr quy n s d ng t H sơ th ch p giá tr quy n s d ng t g m có: 1. H p ng th ch p giá tr quy n s d ng t theo M u s 4 ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; 3. Sơ th a t (Trích l c b n th a t ho c trích o trên th c a); 4. Ch ng t n p ti n thuê t.
 11. i u 26. Trình t th c hi n vi c th ch p giá tr quy n s d ng t Bên th ch p và bên nh n th ch p ký k t h p ng th ch p theo M u s 4 ban hành kèm theo Ngh nh này. Sau khi các bên ký k t h p ng, bên th ch p ph i ăng ký t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó. Khi hoàn thành ăng ký, bên nh n th ch p cho vay ti n theo tho thu n trong h p ng. M C 2: I V I T CH C i u 27. i u ki n th ch p giá tr quy n s d ng t T ch c kinh t ư c th ch p giá tr quy n s d ng t v i t ch c tín d ng Vi t Nam khi có m t trong các i u ki n sau: 1. t do Nhà nư c giao có thu ti n; 2. t do nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp; 3. t do Nhà nư c cho thuê mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm mà th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t là 05 năm. Giá tr quy n s d ng t ư c th ch p trong trư ng h p thuê t g m ti n n bù thi t h i khi ư c Nhà nư c cho thuê t (n u có), ti n thuê t ã tr cho Nhà nư c sau khi tr i ti n thuê t cho th i gian ã s d ng và giá tr tài s n g n li n v i t ó; 4. Trư ng h p t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i ho c ư c Nhà nư c cho thuê t mà tr ti n thuê t hàng năm thì ch ư c th ch p tài s n thu c s h u c a mình g n li n t ó. i u 28. H sơ th ch p giá tr quy n s d ng t H sơ th ch p giá tr quy n s d ng t g m có: 1. H p ng th ch p giá tr quy n s d ng t theo M u s 4 ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; 3. Trích l c b n th a t; 4. Ch ng t n p ti n thuê t (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c). i u 29. Trình t th c hi n vi c th ch p giá tr quy n s d ng t 1. Bên th ch p kê khai n i dung thu c ph n mình quy nh t i Ph n I (ph n ghi c a các bên) c a B n h p ng th ch p và n p h sơ th ch p cho S a chính ho c S a chính - Nhà t nơi có t.
 12. 2. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính ho c S a chính - Nhà t thNm tra h sơ, xác nh n cho trư ng h p ư c th ch p vào m c 2 Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a B n h p ng th ch p; n u không ư c th ch p thì tr l i h sơ và thông báo cho t ch c ó bi t lý do không ư c th ch p. 3. Sau khi có xác nh n ư c th ch p c a S a chính ho c S a chính - Nhà t, bên th ch p và bên nh n th ch p ký k t h p ng th ch p. 4. Bên th ch p ăng ký th ch p t i S a chính ho c S a chính - Nhà t. M C 3: XOÁ TH CH P, X LÝ QUY N S D NG T Ã TH CH P THU H I N i u 30. Xoá th ch p 1. Khi bên th ch p hoàn thành nghĩa v tr n cho bên nh n th ch p thì bên nh n th ch p xoá th ch p theo n i dung quy nh t i Ph n III c a B n h p ng th ch p. 2. Bên th ch p g i h p ng th ch p xoá ăng ký th ch p theo quy nh sau: a) Bên th ch p là h gia ình, cá nhân thì g i n y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ã ăng ký th ch p; b) Bên th ch p là t ch c kinh t thì g i nS a chính ho c S a chính - Nhà t. 3. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n; S a chính ho c S a chính - Nhà t ki m tra h sơ th ch p xoá ăng ký th ch p trong s ăng ký th ch p t ai. i u 31. X lý quy n s d ng t ã th ch p thu h i n 1. Khi bên th ch p giá tr quy n s d ng t không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n theo h p ng th ch p thì quy n s d ng t ã th ch p ư c x lý theo tho thu n trong h p ng; trư ng h p không x lý ư c theo tho thu n ã ghi trong h p ng thì gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Sau khi hoàn thành vi c x lý quy n s d ng t ã th ch p thu h i n , bên th ch p n cơ quan quy nh t i kho n 2 i u 30 c a Ngh nh này xoá ăng ký th ch p. 3. Ngư i nh n quy n s d ng t theo quy nh t i i u này ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Chương 7: GÓP V N B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T M C 1: I V I H GIA ÌNH, CÁ NHÂN
 13. i u 32. i u ki n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t H gia ình, cá nhân ư c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t h p tác s n xu t, kinh doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c khi có m t trong các i u ki n sau ây: 1. t ư c Nhà nư c giao; 2. t do nh n quy n s d ng t h p pháp; 3. t ư c Nhà nư c cho thuê mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm mà th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t là 05 năm. i u 33. H sơ góp v n b ng giá tr quy n s d ng t H sơ góp v n b ng giá tr quy n s d ng t g m: ư1. T khai góp v n b ng giá tr quy n s d ng t theo M u s 5a ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; 3. Sơ th a t (Trích l c b n th a t ho c trích o trên th c a); 4. Ch ng t n p ti n thuê t (b n sao có ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó). i u 34. Trình t th c hi n vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t 1. Các bên góp v n b ng giá tr quy n s d ng t n p h sơ góp v n t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t. 2. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra h sơ, xác nh n cho trư ng h p ư c góp v n vào Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a T khai góp v n; n u không ư c góp v n thì tr l i h sơ và thông báo cho ương s bi t lý do. 3. Sau khi có xác nh n ư c góp v n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n các bên góp v n hoàn thi n các th t c u tư theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p có phát sinh pháp nhân m i s d ng t thì pháp nhân m i ó ph i ăng ký quy n s d ng t và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trư ng h p không làm phát sinh pháp nhân m i s d ng t thì t ó v n thu c quy n s d ng c a bên góp v n. Bên góp v n ph i ăng ký vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó. M C 2: I V I T CH C
 14. i u 35. i u ki n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t T ch c kinh t s d ng t ư c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t h p tác s n xu t kinh doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài khi có m t trong các i u ki n sau ây: 1. t ư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i; 2. t ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t; 3. t do nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp; 4. t ư c Nhà nư c cho thuê mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm mà th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t là 05 năm; 5. t do Nhà nư c cho các doanh nghi p nhà nư c thuê tr ti n thuê t hàng năm; N u góp v n b ng giá tr quy n s d ng t liên doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài thì ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. i u 36. H sơ góp v n H sơ góp v n b ng giá tr quy n s d ng t g m có: 1. T khai góp v n b ng giá tr quy n s d ng t theo M u s 5a ban hành kèm theo Ngh nh này; 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; 3. Trích l c b n th a t; 4. Ch ng t n p ti n thuê t. i u 37. Trình t th c hi n vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t v i t ch c, cá nhân trong nư c 1. Bên góp v n n p h sơ góp v n cho S a chính ho c S a chính - Nhà t nơi có t ó. 2. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính ho c S a chính - Nhà t thNm tra h sơ và xác nh n cho trư ng h p ư c góp v n vào Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a T khai góp v n; n u không ư c góp v n thì tr l i h sơ và thông báo cho t ch c ó bi t lý do. 3. Sau khi có xác nh n ư c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, các bên góp v n hoàn thi n các th t c u tư theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p có phát sinh pháp nhân m i s d ng t thì pháp nhân m i ó ph i ăng ký quy n s d ng t và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
 15. Trư ng h p không làm phát sinh pháp nhân m i s d ng t thì t ó v n thu c quy n s d ng c a bên góp v n. Bên góp v n ph i ăng ký vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó. i u 38. Trình t th c hi n vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t liên doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài 1. Bên góp v n n p h sơ t i S a chính ho c S a chính - Nhà t nơi có t ó. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính ho c S a chính - Nhà t thNm tra h sơ và xác nh n cho trư ng h p ư c góp v n vào Ph n II (ph n ghi c a cơ quan nhà nư c) c a T khai góp v n. i v i trư ng h p góp v n b ng giá tr quy n s d ng t c a doanh nghi p nhà nư c ư c Nhà nư c cho thuê t mà tr ti n thuê t hàng năm thì S a chính ho c S a chính - Nhà t trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph . ư3. Sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, xác nh n ư c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, các bên tham gia h p ng liên doanh làm các th t c u tư theo quy nh c a pháp lu t. 4. Khi ư c c p gi y phép u tư, doanh nghi p liên doanh ph i ăng ký quy n s d ng t t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t ó và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. M C 3: CH M D T VI C GÓP V N B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T i u 39. Ch m d t vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t Vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t ch m d t trong nh ng trư ng h p sau: 1. H t th i h n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t; 2. Do ngh c a m t bên ho c các bên; trư ng h p liên doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài thì ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n; 3. Theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n do vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a pháp lu t v t ai; 4. Do b tuyên b phá s n; 5. Do gi i th ; 6. Cá nhân giao k t h p ng góp v n ch t, pháp nhân ho c các ch th khác ch m d t mà h p ng góp v n ph i do cá nhân, pháp nhân ho c các ch th ó th c hi n. i u 40. X lý quy n s d ng t khi ch m d t vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng
 16. Vi c x lý quy n s d ng t khi ch m d t vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t ư c th c hi n theo quy nh sau ây: 1. i v i trư ng h p quy nh t i kho n 1 và 2 i u 39 c a Ngh nh này thì bên góp v n b ng giá tr quy n s d ng t ư c ti p t c s d ng t ó trong th i h n s d ng t còn l i. Trư ng h p th i h n s d ng t ã h t thì Nhà nư c thu h i t theo quy nh c a pháp lu t v t ai; n u ngư i s d ng t còn có nhu c u ti p t c s d ng t ó thì ư c Nhà nư c xem xét cho s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 39 c a Ngh nh này thì Nhà nư c thu h i t ó. 3. Trong trư ng h p doanh nghi p liên doanh b phá s n thì quy n s d ng t ã em góp v n ư c x lý theo Quy t nh tuyên b phá s n doanh nghi p c a Toà án nhân dân. Ngư i nh n quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t là t ch c, cá nhân trong nư c thì ư c ti p t c s d ng t úng m c ích và trong th i h n giao t, thuê t còn l i. Ngư i nh n quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t là t ch c, cá nhân nư c ngoài thì ư c Nhà nư c cho thuê t và ph i s d ng t úng m c ích theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p không có ngư i nh n quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t thì Nhà nư c thu h i. 4. Trong trư ng h p cá nhân giao k t h p ng góp v n ch t thì quy n s d ng t ã góp v n ư c l i th a k theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trong trư ng h p gi i th thì quy n s d ng t ã góp v n ư c x lý theo tho thu n c a các bên. Chương 8: T CH C TH C HI N i u 41. Trách nhi m c a ngư i s d ng t T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t khi th c hi n các quy n chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t, th ch p và góp v n b ng giá tr quy n s d ng t ph i tuân theo quy nh t i Ngh nh này và th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 42. Trách nhi m c a T ng c c a chính, B Tài chính
 17. T ng c c a chính và B Tài chính quy nh m c thu l phí a chính khi th c hi n vi c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t, th ch p và góp v n b ng giá tr quy n s d ng t. T ng c c a chính hư ng d n v trình t , th t c xin giao t, thuê t góp v n liên doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c, v i t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 43. X lý vi ph m 1. Ngư i nào có hành vi gian l n, gi m o gi y t , không th c hi n úng các quy nh c a Ngh nh này; không ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v nghĩa v tài chính khi th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t quy nh t i Ngh nh này, thì tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b x lý b ng bi n pháp hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n ho c vư t quá quy n h n cho phép chuy n quy n s d ng t trái v i quy nh c a Ngh nh này; gây khó khăn, c n tr ngư i s d ng t th c hi n các quy n; bao che cho ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t t ai, thì tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . 3. Ngư i nào có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này mà gây thi t h i cho ngư i khác, thì ngoài vi c b x lý theo quy nh t i kho n 1 và 2 i u này, còn ph i b i thư ng cho ngư i b thi t h i. i u 44. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 45. T ch c thi hành B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n có trách nhi m t ch c thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) H P NG S : .....C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 18. M US 1 H P NG CHUY N I QUY N S D NG T I. PH N GHI C A CÁC BÊN CHUY N I 1. Ông (bà)............. tu i........... ngh nghi p.......................................... - H khNu thư ng trú.............................................................................. - Di n tích t chuy n i................. m2. - Lo i, h ng t....................................................................................... - Th a s :................................................................................................ -T b n s :........................................................................................ - Ranh gi i th a t chuy n i: ................................................................................................................ - Th i h n s d ng t còn l i ............................................................... - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t s :............................................... ho c gi y t s d ng t quy nh t i i u 3 Ngh nh s .... 1999/N -CP ngày... tháng....... năm 1999 c a Chính ph ........ - Lý do chuy n i:................................................................................. 2. Ông (bà).................. tu i........... ngh nghi p..................................... - H khNu thư ng trú............................................................................... - Di n tích t chuy n i................. m2. - Lo i, h ng t...................................................................................... - Th a s :................................................................................................ -T b n s :........................................................................................ - Ranh gi i th a t chuy n i: ............................................................................................................... - Th i h n s d ng t còn l i...............................................................
 19. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t s ............... ngày..... tháng.....năm...... ho c các gi y t quy nh t i i u 3 Ngh nh s ........./1999/N -CP ngày..... tháng...... năm 1999 c a Chính ph . - Lý do chuy n i:............................................................................... .............................................................................................................. 3. Hai bên nh t trí th c hi n các cam k t sau ây: a) Hai bên nh t trí chuy n i các th a t ã mô t t i i m 1, i m 2 Ph n I h p ng này. b) Chuy n t cho nhau theo úng di n tích, úng hi n tr ng, úng th i gian và y h sơ có liên quan n th a t. c) N p y l phí a chính, thu chuy n quy n s d ng (n u có). d) Hai bên giao t, giao ti n chênh l ch (n u có) cho nhau sau........ ngày k t ngày y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t xác nh n ư c chuy n i quy n s d ng t. ) Bên nào không th c hi n y nh ng n i dung ã ký k t trong b n h p ng này do l i c a mình thì bên ó ph i b i thư ng thi t h i do l i gây ra theo quy nh c a pháp lu t. 4. Quy n c a ngư i th 3 i v i th a t chuy n i (n u có) ............................................................................................................. H p ng này l p t i ................. ngày.... tháng.... năm...... thành........ b n và có giá tr như nhau, có hi u l c k t ngày ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n........... xác nh n. CÁC BÊN CHUY N I (ký và ghi rõ h tên) II. PH N GHI C A CƠ QUAN NHÀ NƯ C N i dung thNm tra c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n............................ - V gi y t s d ng t............................................................................. - V hi n tr ng th a t............................................................................. -V i u ki n chuy n i......................................................................... Xác nh n ư c chuy n i
 20. Ngày....... tháng........ năm...... TM. U BAN NHÂN DÂN ............ (ghi rõ h tên, ký và óng d u) H P NG S : .....C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc M US 2 H P NG CHUY N NHƯ NG QUY N S D NG T I. PH N GHI C A CÁC BÊN 1. Bên chuy n như ng quy n s d ng t - Ông (bà)............................... tu i........... ngh nghi p............................ - H khNu thư ng trú................................................................................. - i di n cho ( i v i t ch c)................................................................. - a ch ..................................................................................................... -S i n tho i:................................ Fax.................................................. 2. Bên nh n chuy n như ng quy n s d ng t - Ông (bà)......................................... tu i........... ngh nghi p................... - H khNu thư ng trú.................................................................................. - i di n cho ( i v i t ch c).................................................................. - a ch ...................................................................................................... -S i n tho i:................................ Fax..................................................... Th a t chuy n như ng - Di n tích................................................................................................... - Lo i t.................................................................. H ng t................... - V trí th a t...........................................................................................
Đồng bộ tài khoản