Nghị định số 17/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
91
lượt xem
6
download

Nghị định số 17/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 17/2009/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung, một số điều của nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 17/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 17/2009/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH V S A I, B SUNG, M T S I U C A NGHN NNH S 121/2007/N -CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2007 QUY NNH V U TƯ TR C TI P RA NƯ C NGOÀI TRONG HO T NG D U KHÍ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 121/2007/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy nh v u tư tr c ti p ra nư c ngoài trong ho t ng d u khí như sau: 1. B sung kho n 5 i u 3 như sau: “5. Kho n i u hành là doanh nghi p do Nhà u tư thành l p theo quy nh t i kho n 14 i u 1 Ngh nh này tri n khai d án d u khí nư c ngoài”. 2. Kho n 1 i u 6 ư c s a i, b sung như sau: “1. Ho t ng hình thành d án d u khí do Nhà u tư ti n hành nư c ngoài ho c t i Vi t Nam nh m h tr tr c ti p ho c gián ti p cho vi c hình thành d án d u khí nư c ngoài, bao g m: a) Nghiên c u th trư ng và cơ h i u tư; b) Kh o sát th c a; c) Nghiên c u tài li u; d) Thu th p và mua tài li u, thông tin có liên quan n l a ch n d án d u khí; ) T ng h p, ánh giá, thNm nh, k c vi c l a ch n và thuê chuyên gia tư v n ánh giá, thNm nh d án; e) Ch trì, tham gia t ch c h i th o, h i ngh khoa h c; g) Thành l p và ho t ng c a các doanh nghi p theo quy nh t i kho n 14 i u 1 Ngh nh này, ho t ng c a văn phòng i di n, văn phòng liên l c, chi nhánh, văn phòng i u hành c a Nhà u tư nư c ngoài liên quan n vi c hình thành d án d u khí; h) Tham gia u th u qu c t , t c c, ký qu ho c các hình th c b o lãnh tài chính khác theo yêu c u c a bên m i th u, nư c ti p nh n u tư liên quan n i u ki n tham gia u th u;
  2. i) àm phán h p ng d u khí; k) Mua ho c thuê tài s n h tr cho vi c hình thành d án d u khí nư c ngoài; l) Các ho t ng c n thi t khác.” 3. i u 7 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 7. ThNm quy n ch p thu n u tư và quy t nh u tư 1. Th tư ng Chính ph ch p thu n u tư i v i các d án d u khí sau: a) D án d u khí ư c hình thành thông qua ký k t h p ng d u khí có s d ng v n nhà nư c t 3.000 t ng tr lên ho c v n c a các thành ph n kinh t t 5.000 t ng tr lên. b) D án d u khí ư c hình thành thông qua chuy n như ng quy n l i tham gia vào h p ng d u khí, chuy n như ng m t ph n ho c toàn b công ty có s d ng v n nhà nư c t 5.000 t ng tr lên ho c v n c a các thành ph n kinh t t 8.000 t ng tr lên. 2. i di n ch s h u ho c Nhà u tư quy t nh u tư các d án d u khí không thu c quy nh t i kho n 1 i u này, quy t nh i u ch nh t ng m c u tư các d án d u khí phù h p v i quy nh t i i u 16 Ngh nh s 121/2007/N -CP.” 4. B sung kho n 5 i u 9 như sau: “5. B n sao có ch ng th c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c quy t nh thành l p doanh nghi p c a Ngư i i u hành và h p ng y quy n gi a Nhà u tư v i Ngư i i u hành trong trư ng h p có s tham gia c a Ngư i i u hành vào d án d u khí.” 5. B sung kho n 7 i u 11 như sau: “7. B n sao có ch ng th c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c quy t nh thành l p doanh nghi p c a Ngư i i u hành và h p ng y quy n gi a Nhà u tư v i Ngư i i u hành trong trư ng h p có s tham gia c a Ngư i i u hành vào d án d u khí.” 6. i m a kho n 1 i u 12 ư c s a i, b sung như sau: “a) Tư cách pháp lý c a Nhà u tư và Ngư i i u hành;” 7. Kho n 4, 5 và 6 i u 12 ư c s a i, b sung như sau: “4. i v i d án d u khí thu c thNm quy n quy t nh u tư c a i di n ch s h u ho c Nhà u tư, trong th i h n 25 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư ti n hành thNm tra d án d u khí và c p Gi y ch ng nh n u tư. 5. i v i d án d u khí ư c hình thành thông qua ký k t h p ng d u khí thu c thNm quy n ch p thu n u tư c a Th tư ng Chính ph , trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph báo cáo k t qu thNm tra kèm theo ý ki n c a các B , ngành liên quan và xu t ý ki n v d án. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n u tư c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư. 6. Trư ng h p h sơ d án sau khi thNm tra không i u ki n c p Gi y ch ng nh n u tư, B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư.
  3. Nhà u tư có quy n khi u n i vi c không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a pháp lu t”. 8. i u 13 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 13. Rút ng n th i h n thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư Vi c thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án d u khí ư c hình thành thông qua chuy n như ng quy n l i tham gia vào h p ng d u khí, chuy n như ng m t ph n ho c toàn b công ty và các d án d u khí khác mà Nhà u tư gi i trình rõ lý do c p bách xin rút ng n th i h n thNm tra ư c ti n hành như sau: 1. Nhà u tư g i t i B K ho ch và u tư và các B , ngành có liên quan văn b n ngh rút ng n th i h n thNm tra kèm h sơ theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 121/2007/N -CP và kho n 5 i u 1 Ngh nh này. 2. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B K ho ch và u tư ch trì h p v i các B , ngành có liên quan thNm tra c p Gi y ch ng nh n u tư thay cho th t c xin ý ki n các B , ngành theo quy nh t i các kho n 2 và 3 i u 12 Ngh nh s 121/2007/N -CP. 3. i v i d án d u khí thu c thNm quy n quy t nh u tư c a i di n ch s h u ho c Nhà u tư, trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày t ch c h p v i các B , ngành, B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư, tr trư ng h p h sơ thNm tra c p Gi y ch ng nh n u tư không ư c ch p thu n. Trư ng h p h sơ d án sau khi thNm tra không i u ki n c p Gi y ch ng nh n u tư, B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư. Nhà u tư có quy n khi u n i vi c không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a pháp lu t. 4. i v i d án d u khí thu c thNm quy n ch p thu n u tư c a Th tư ng Chính ph , trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày t ch c h p v i các B , ngành, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph báo cáo k t qu thNm tra c p Gi y ch ng nh n u tư và xu t ý ki n v d án. Trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n u tư c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư. 5. B K ho ch và u tư sao g i n Gi y ch ng nh n u tư cho B Công Thương, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh nơi Nhà u tư ăng ký kinh doanh ( i v i Nhà u tư là t ch c) ho c có h khNu thư ng trú ( i v i Nhà u tư là cá nhân Vi t Nam).” 9. Kho n 1 i u 14 ư c s a i, b sung như sau: “1. Khi có nhu c u i u ch nh d án d u khí ã ư c c p Gi y ch ng nh n u tư liên quan n hình th c u tư, th i h n th c hi n d án ho c các thay i liên quan n Nhà u tư, Ngư i i u hành ho c t ng m c u tư c a d án sau khi i u ch nh có thay i t 30% tr lên so v i t ng m c u tư ghi trong Gi y ch ng nh n u tư thì Nhà u tư ph i làm th t c i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư”. 10. Kho n 1 i u 15 ư c s a i, b sung như sau: “1. D án d u khí thu c di n ăng ký c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh là các d án ư c i u ch nh v hình th c u tư, th i h n th c hi n d án ho c các thay i liên quan n Nhà u tư, Ngư i i u hành ho c t ng m c u tư c a d án sau khi i u ch nh có thay i t 30% tr lên so v i t ng m c u tư ghi trong Gi y ch ng nh n u tư, nhưng t ng m c u tư sau khi i u ch nh không vư t quá 15 t ng.” 11. Kho n 1 i u 16 ư c s a i, b sung như sau:
  4. “1. D án d u khí thu c di n thNm tra c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh là các d án sau khi i u ch nh có t ng m c u tư thay i t 30% tr lên so v i t ng m c u tư ghi trong Gi y ch ng nh n u tư và vư t quá 15 t ng.” 12. i m d và kho n 3 i u 16 ư c s a i, b sung như sau: “d) i v i d án d u khí ư c hình thành thông qua ký k t h p ng d u khí thu c thNm quy n ch p thu n u tư c a Th tư ng Chính ph và d án d u khí sau khi i u ch nh t ng m c u tư có s d ng v n nhà nư c t 3.000 t ng tr lên ho c v n c a các thành ph n kinh t t 5.000 t ng tr lên, trong th i h n 25 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph báo cáo k t qu thNm tra kèm ý ki n c a các B , ngành có liên quan và xu t ý ki n v vi c i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh. ) i v i d án d u khí không thu c quy nh t i i m d kho n 3 i u này, B K ho ch và u tư ti n hành thNm tra h sơ và c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh trong th i h n 25 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ”. 13. B sung i u 16a như sau: “ i u 16a. Rút ng n th i h n thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh Vi c thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh i v i d án d u khí ư c hình thành thông qua chuy n như ng quy n l i tham gia vào h p ng d u khí, chuy n như ng m t ph n ho c toàn b công ty và các d án d u khí khác mà Nhà u tư gi i trình rõ lý do c p bách xin rút ng n th i h n thNm tra ư c ti n hành như sau: 1. Nhà u tư g i t i B K ho ch và u tư và các B , ngành có liên quan văn b n ngh rút ng n th i h n thNm tra kèm h sơ theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 121/2007/N -CP. 2. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B K ho ch và u tư ch trì h p v i các B , ngành có liên quan thNm tra, c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh thay cho th t c xin ý ki n các B , ngành theo quy nh t i i m c kho n 3 i u 16 Ngh nh s 121/2007/N -CP. 3. i v i d án d u khí thu c thNm quy n quy t nh u tư c a i di n ch s h u ho c Nhà u tư, trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày t ch c h p v i các B , ngành, B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh, tr trư ng h p h sơ thNm tra c p Gi y ch ng nh n u tư không ư c ch p thu n i u ch nh. Trư ng h p h sơ d án sau khi thNm tra không i u ki n c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh, B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh. Nhà u tư có quy n khi u n i vi c không ch p thu n c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh theo quy nh c a pháp lu t. 4. i v i d án d u khí thu c thNm quy n ch p thu n u tư c a Th tư ng Chính ph và d án d u khí sau khi i u ch nh có t ng m c u tư thu c thNm quy n ch p thu n u tư c a Th tư ng Chính ph , trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày t ch c h p v i các B , ngành, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph báo cáo k t qu thNm tra c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh và xu t ý ki n v i u ch nh d án. Trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư c p Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh. 5. B K ho ch và u tư sao g i Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh cho B Công Thương, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh nơi Nhà u tư ăng ký kinh doanh ( i v i Nhà u tư là t ch c) ho c có h khNu thư ng trú ( i v i Nhà u tư là cá nhân Vi t Nam).”
  5. 14. i u 19 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 19. Thành l p pháp nhân m i và thNm quy n c a Ngư i i u hành 1. chuNn b u tư ho c th c hi n ho t ng hình thành d án d u khí ho c tri n khai d án d u khí, Nhà u tư ư c phép thành l p ho c tham gia thành l p doanh nghi p m i t i Vi t Nam, t i nư c ti p nh n u tư ho c nư c th ba theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. Trư ng h p Nhà u tư y quy n cho Ngư i i u hành tri n khai d án d u khí, Ngư i i u hành ư c ghi tên trong Gi y ch ng nh n u tư c p cho Nhà u tư theo quy nh c a các i u 10, 12, 13, 15 và 16 Ngh nh s 121/2007/N -CP và kho n 13 i u 1 Ngh nh này. Ngư i i u hành ư c phép s d ng Gi y ch ng nh n u tư và Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh ph c v các ho t ng liên quan n tri n khai d án. Nhà u tư và Ngư i i u hành ch u trách nhi m v vi c tri n khai d án phù h p v i Gi y ch ng nh n u tư, Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh và theo quy nh c a pháp lu t.” 15. i u 21 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 21. Ch m d t và thanh lý d án d u khí 1. Trư c khi ch m d t ho t ng c a d án d u khí, Nhà u tư ph i báo cáo cơ quan có thNm quy n theo quy nh t i kho n 3 i u 1 Ngh nh này xem xét, quy t nh. 2. Th t c ch m d t ho t ng c a d án d u khí nư c ngoài ư c th c hi n phù h p v i quy nh c a h p ng d u khí, pháp lu t c a nư c ti p nh n u tư”. 16. i u 23 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 23. Chi phí không có kh năng thu h i Trong trư ng h p d án d u khí không có kh năng thu h i chi phí, Nhà u tư ư c phép phân b ph n chi phí ó vào chi phí s n xu t kinh doanh c a Nhà u tư trong th i gian không quá 05 năm, k t ngày k t thúc d án d u khí. i v i Nhà u tư thu c i tư ng i u ch nh c a Ngh nh s 142/2007/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a Công ty m - T p oàn D u khí Vi t Nam, d án d u khí không có kh năng thu h i chi phí c a Nhà u tư này ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 142/2007/N -CP, Ngh nh s 121/2007/N -CP và Ngh nh này.” 17. Kho n 1 i u 24 ư c s a i, b sung như sau: “1. Sau khi hoàn thành các nghĩa v thu và tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t c a nư c ti p nh n u tư và pháp lu t Vi t Nam, Nhà u tư ư c gi l i nư c ngoài l i nhu n c a d án d u khí ph c v các m c ích sau: a) Tái u tư cho d án d u khí ã ư c c p Gi y ch ng nh n u tư và Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh. b) u tư cho các d án d u khí khác nư c ngoài c a Nhà u tư ã ư c c p Gi y ch ng nh n u tư và Gi y ch ng nh n u tư i u ch nh.” 18. Kho n 2 i u 30 ư c s a i, b sung như sau: “2. Nhà u tư ư c chuy n ngo i t ra nư c ngoài trư c khi ư c c p Gi y ch ng nh n u tư áp ng các chi phí v ho t ng hình thành d án d u khí theo quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh này”
  6. 19. C m t “B Công Thương” thay cho c m t “B Công nghi p” và “B Thương m i” trong Ngh nh s 121/2007/N -CP. 20. C m t “ch ng th c” thay cho c m t “công ch ng” t i các i u 9, 11, 15 và i u 16 Ngh nh s 121/2007/N -CP. i u 2. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 06 tháng 4 năm 2009. i u 3. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản