Nghị định số 17-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Nghị định số 17-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 17-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Ân Thi, Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 17-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 17-CP Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 1996 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THN TR N HUY N L THU C CÁC HUY N ÂN THI, THANH MI N, T NH H I HƯNG. CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban Nhân dân t nh H i Hưng và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c – Cán b Chính ph . NGHN NNH i u 1. Nay thành l p th tr n huy n l c a các huy n Ân Thi, Thanh Mi n thu c t nh H i Hưng như sau: 1. Thành l p th tr n Ân Thi, th tr n huy n l c a huy n Ân Thi trên cơ s xã Th Hoàng và 4,43 hécta di n tích t nhiên v i 250 nhân khNu c a xã ăng L ; 4,76 hécta di n tích t nhiên v i 520 nhân khNu c a xã Hoàng Hoa Thám: 4,45 hécta di n tích t nhiên v i 230 nhân khNu c a xã Qu ng Lăng. Th tr n Ân Thi có di n tích t nhiên 737,04 hécta v i 7,955 nhân khNu. a gi i th tr n Ân Thi: phía ông giáp xã Hoàng Hoa Thám và xã Nguy n Trãi: phía tây giáp xã Xuân Trúc và xã Qu ng Lăng; phía Nam giáp xã CNm Ninh và xã ng L ; phía B c giáp xã Vân Du và xã Quang Vinh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã ng L còn l i 588,99 hécta di n tích t nhiên v i 4,983 nhân khNu - Xã Hoàng Hoa Thám còn l i 580,30 hécta di n tích t nhiên v i 5.582 nhân khNu. - Xã Qu ng Lăng còn l i 654,12 hécta di n tích t nhiên v i 6,510 nhân khNu. 2. Thành l p th tr n Thanh Mi n, th tr n huy n l c a huy n Thanh Mi n trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Lê Bình cùng huy n. Th tr n Thanh Mi n có 660,11 hécta di n tích t nhiên v i 9,564 nhân khNu. a gi i th tr n Thanh Mi n: phía ông giáp xã Quang Minh (huy n Gia L c) và xã Hùng Sơn; phía Tây giáp xã Lê H ng; phía Nam giáp xã T Cư ng và xã Ngũ Hùng; phía B c giáp xã Nam Sơn và xã Nh t Tân (huy n Gia L c)
  2. i u 2. Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b i u 3. Ch t ch y ban Nhân dân t nh H i Hưng và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c – Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Võ Văn Ki t
Đồng bộ tài khoản