Nghị định số 174-NV/NĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Nghị định số 174-NV/NĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 174-NV/NĐ về tổ chức của Nha Pháp chính do Bộ Nội Vụ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 174-NV/NĐ

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 174-NV/N Hà N i, ngày 31 tháng 05 năm 1946 B TRƯ NG B N IV Chi u S c l nh s 58 ngày 03 tháng 5 năm 1946 t ch c B N i v ; NGHN NNH: i u th nh t: - Nha Pháp chính do S c l nh s 58 ngày 03 tháng 5 năm 1946 t ra, nay t ch c như sau: Giám c nha Pháp chính, có m t phó giám c giúp vi c, n u c n, i u khi n và ki m soát nh ng cơ quan này: - Ban văn công - Ty pháp ch - Ty hành chính Ban văn công do m t trư ng ban i u khi n, có nhi m v : - Thu nh n, vào s và phân phát các công văn - S a so n h sơ và ký các công văn - G i nh ng công văn c a nha - X p và lưu tr h sơ, công văn, s sách và thư vi n c a nha - Các vi c v nhân viên, v t li u, văn c trong nha, - Công vi c ánh máy ch I. Ty Pháp ch Ty Pháp ch do m t ty trư ng i u khi n, có m t phó ty trư ng giúp vi c n u c n, s g m có 2 phòng s v . M i phòng do m t ch s i u khi n, có nhi m v k sau ây: 1) Phòng pháp ch : Nghiên c u, d th o các lu t l thu c v công pháp Xét l i nh ng d án ngh nh hay quy nh do c p kỳ trình duy t.
  2. Phát bi u ý ki n v phương di n pháp ch và công lu t, v t t c nh ng d th o lu t, S c l nh, ngh nh hay ngh quy t do các cơ quan c a Chính ph g i n h i ý ki n. Công b các o lu t, S c l nh, ngh nh. 2) Phòng công báo: Trông nom vi c n loát, xu t b n và qu n tr “Vi t nam Dân qu c Công báo” II. Ty Hành chính Ty Hành chính do m t ty trư ng i u khi n, có m t phó ty trư ng giúp vi c n u c n, s g m có hai phòng s v . M i phòng do m t ch s i u khi n, có nhi m v k sau ây: 1. Phòng Hành chính: gi i thích và thi hành nh ng lu t l hành chính T p trung và thNm sát các vi c hành chính i cương cùng v i các cơ quan c a Chính ph có thNm quy n v các vi c y. Thi hành quy n ki m soát c a Chính ph v hành chính. Ki m soát vi c hành chính các thành ph , ô th ki n thi t, và ki n trúc các thành ph , ô th . Thi hành lu t l v các quy n t do c a công dân tuy n c , l p h i, h i h p v .v… Liên l c v i các cơ quan tư pháp - gi i quy t các vi c có liên can n tư pháp. 2. Phòng Báo chí: thi hành lu t l v báo chí, n loát, xu t b n v .v… Thi hành lu t l v quy n tư h u các s n phNm văn hóa hay m thu t. i u th 2. – ng lý s v B N i v chi u ngh nh này thi hành. B TRƯ NG B N IV Huỳnh Thúc Kháng
Đồng bộ tài khoản