Nghị định số 178/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
51
lượt xem
4
download

Nghị định số 178/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 178/1999/NĐ-CP về việc bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 178/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 178/1999/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 178/1999N /CP NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1999 V B O M TI N VAY C A CÁC T CH C TÍN D NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng i u ch nh và ph m vi áp d ng 1. Ngh nh này quy nh v b o m ti n vay trong vi c c p tín d ng dư i hình th c cho vay c a các t ch c tín d ng i v i khách hàng vay theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng. 2. Vi c c p tín d ng dư i các hình th c khác c a t ch c tín d ng theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng, n u các bên có tho thu n v bi n pháp b o m thì cũng ư c áp d ng các quy nh c a Ngh nh này, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 2. Gi i thích t ng Các t ng dùng trong Ngh nh này ư c hi u như sau: 1. B o m ti n vay là vi c t ch c tín d ng áp d ng các bi n pháp nh m phòng ng a r i ro, t o cơ s kinh t và pháp lý thu h i ư c các kho n n ã cho khách hàng vay. 2. Cho vay có b o m b ng tài s n là vi c cho vay v n c a t ch c tín d ng mà theo ó nghĩa v tr n c a khách hàng vay ư c cam k t b o m th c hi n b ng tài s n c m c , th ch p, tài s n hình thành t v n vay c a khách hàng vay ho c b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba.
 2. 3. Tài s n b o m ti n vay là tài s n c a khách hàng vay, tài s n hình thành t v n vay và tài s n c a bên b o lãnh dùng b o m th c hi n nghĩa v tr n iv it ch c tín d ng. 4. Tài s n hình thành t v n vay là tài s n c a khách hàng vay mà giá tr tài s n ư c t o nên b i m t ph n ho c toàn b kho n vay c a t ch c tín d ng. 5. B o m ti n vay b ng tài s n hình thành t v n vay là vi c khách hàng vay dùng tài s n hình thành t v n vay b o m th c hi n nghĩa v tr n cho chính kho n vay ó i v i t ch c tín d ng. 6. B o lãnh b ng tài s n c a bên th ba là vi c bên th ba (g i là bên b o lãnh) cam k t v i t ch c tín d ng cho vay v vi c s d ng tài s n thu c s h u c a mình th c hi n nghĩa v tr n thay cho khách hàng vay, n u n h n tr n mà khách hàng vay không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n . 7. Kh năng tài chính c a khách hàng vay là kh năng v v n, tài s n c a khách hàng vay b o m ho t ng thư ng xuyên và th c hi n các nghĩa v thanh toán. 8. Các t ch c tín d ng là các t ch c tín d ng ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. 9. Khách hàng vay bao g m pháp nhân, h gia ình, t h p tác, doanh nghi p tư nhân và cá nhân có i u ki n vay v n t i t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t. 10. B o lãnh b ng tín ch p c a t ch c oàn th chính tr - xã h i là bi n pháp b o m ti n vay trong trư ng h p cho vay không có b o m b ng tài s n, theo ó t ch c oàn th chính tr - xã h i t i cơ s b ng uy tín c a mình b o lãnh cho cá nhân và h gia ình nghèo vay m t kho n ti n nh t i t ch c tín d ng s n xu t kinh doanh, làm d ch v . 11. Nghĩa v tr n c a khách hàng vay i v i t ch c tín d ng bao g m ti n vay (n g c), lãi vay, lãi ph t quá h n, các kho n phí (n u có) ư c ghi trong h p ng tín d ng mà khách hàng vay ph i tr theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Bi n pháp b o m ti n vay 1. Bi n pháp b o m ti n vay b ng tài s n: a) C m c , th ch p b ng tài s n c a khách hàng vay; b) B o lãnh b ng tài s n c a bên th ba; c) B o m b ng tài s n hình thành t v n vay. 2. Bi n pháp b o m ti n vay trong trư ng h p cho vay không có b o m b ng tài s n: a) T ch c tín d ng ch ng l a ch n khách hàng vay cho vay không có b o m b ng tài s n;
 3. b) T ch c tín d ng nhà nư c ư c cho vay không có b o m theo ch nh c a Chính ph ; c) T ch c tín d ng cho cá nhân, h gia ình nghèo vay có b o lãnh b ng tín ch p c a t ch c oàn th chính tr - xã h i. i u 4. Nguyên t c b o m ti n vay 1. T ch c tín d ng có quy n l a ch n, quy t nh vi c cho vay có b o m b ng tài s n, cho vay không có b o m theo quy nh c a Ngh nh này và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Trư ng h p t ch c tín d ng nhà nư c cho vay không có b o m b ng tài s n theo ch nh c a Chính ph , thì t n th t do nguyên nhân khách quan c a các kho n cho vay này ư c Chính ph x lý. 2. Khách hàng vay ư c t ch c tín d ng l a ch n cho vay không có b o m b ng tài s n, n u trong quá trình s d ng v n vay, t ch c tín d ng phát hi n khách hàng vay vi ph m cam k t trong h p ng tín d ng, thì t ch c tín d ng có quy n áp d ng các bi n pháp b o m b ng tài s n ho c thu h i n trư c h n. 3. T ch c tín d ng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay theo quy nh c a Ngh nh này và quy nh c a pháp lu t có liên quan thu h i n khi khách hàng vay ho c bên b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n ã cam k t. 4. Sau khi x lý tài s n b o m ti n vay, n u khách hàng vay ho c bên b o lãnh v n chưa th c hi n úng nghĩa v tr n , thì khách hàng vay ho c bên b o lãnh có trách nhi m ti p t c th c hi n úng nghĩa v tr n ã cam k t. i u 5. B o v quy n và l i ích h p pháp c a các bên Nhà nư c b o v quy n và l i ích h p pháp c a các bên trong vi c b o m ti n vay. Không m t t ch c, cá nhân nào ư c can thi p trái pháp lu t vào vi c b o m ti n vay và vi c x lý tài s n b o m ti n vay c a các bên. Chương 2: B O M TI N VAY B NG TÀI S N C M C , TH CH P C A KHÁCH HÀNG VAY, B O LÃNH B NG TÀI S N C A BÊN TH BA i u 6. Nguyên t c b o m ti n vay b ng tài s n c m c , th ch p c a khách hàng vay, b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba 1. Khách hàng vay ph i c m c , th ch p tài s n ho c ph i ư c bên th ba b o lãnh b ng tài s n b o m th c hi n nghĩa v tr n i v i t ch c tín d ng, tr trư ng h p khách hàng vay ư c t ch c tín d ng cho vay có b o m b ng tài s n hình thành t v n vay ho c cho vay không có b o m b ng tài s n theo quy nh c a Ngh nh này.
 4. 2. T ch c tín d ng và khách hàng vay th a thu n l a ch n áp d ng bi n pháp b o m b ng tài s n c m c , th ch p c a khách hàng vay ho c b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba. 3. T ch c tín d ng có quy n l a ch n tài s n i u ki n làm b o m ti n vay; l a ch n bên th ba b o lãnh b ng tài s n cho khách hàng vay. 4. Bên b o lãnh ch ư c b o lãnh b ng tài s n thu c s h u c a mình. T ch c tín d ng và bên b o lãnh có th tho thu n bi n pháp c m c , th ch p tài s n c a bên b o lãnh b o m th c hi n nghĩa v b o lãnh. Bên b o lãnh là t ch c tín d ng thì th c hi n b o lãnh theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng và quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 5. Khi th ch p tài s n g n li n v i t, khách hàng vay ph i th ch p c giá tr quy n s d ng t cùng v i tài s n ó, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 7. i u ki n, th t c th c hi n b o m ti n vay b ng tài s n c m c , th ch p c a khách hàng vay, b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba 1. Tài s n, i u ki n nh n tài s n c m c , th ch p, b o lãnh, th t c ký k t và th c hi n h p ng c m c , h p ng th ch p, h p ng b o lãnh (sau ây g i là h p ng b o m) và ăng ký giao d ch b o m th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v giao d ch b o m. H p ng b o m có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a y ban nhân dân c p có thNm quy n n u các bên có tho thu n, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. Vi c th ch p quy n s d ng t ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. Vi c ki m tra tính h p pháp và i u ki n c a tài s n b o m ti n vay do t ch c tín d ng th c hi n. i u 8. Xác nh giá tr tài s n b o m ti n vay 1. Tài s n b o m ti n vay ph i ư c xác nh giá tr t i th i i m ký k t h p ng b o m; vi c xác nh giá tr tài s n t i th i i m này ch làm cơ s xác nh m c cho vay c a t ch c tín d ng, không áp d ng khi x lý tài s n thu h i n . Vi c xác nh giá tr tài s n b o m ti n vay ph i ư c l p thành văn b n riêng kèm theo h p ng b o m. 2. i v i tài s n b o m ti n vay không ph i là quy n s d ng t, thì vi c xác nh giá tr tài s n b o m ti n vay do các bên tho thu n, ho c thuê t ch c tư v n, t ch c chuyên môn xác nh trên cơ s giá th trư ng t i th i i m xác nh, có tham kh o n các lo i giá như giá quy nh c a nhà nư c (n u có), giá mua, giá tr còn l i trên s sách k toán và các y u t khác v giá. 3. Giá tr quy n s d ng t th ch p ư c xác nh như sau:
 5. a) t ư c Nhà nư c giao cho h gia ình, cá nhân s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i; t ; t chuyên dùng; t mà t ch c kinh t nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác ho c ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t mà ti n s d ng t ho c ti n nh n chuy n như ng quy n s d ng t ó không do ngân sách Nhà nư c c p; t mà h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác ho c ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t, thì giá tr quy n s d ng t th ch p ư c xác nh theo giá t c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành áp d ng t i th i i m th ch p; b) t ư c Nhà nư c cho h gia ình, cá nhân thuê mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê; t ư c Nhà nư c cho t ch c kinh t thuê ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê mà ti n thuê t ó không do ngân sách Nhà nư c c p; t ư c Nhà nư c cho h gia ình, cá nhân thuê ã tr ti n thuê t cho nhi u năm mà th i gian thuê t ã tr ti n còn l i ít nh t là 5 năm; t ư c Nhà nư c cho t ch c kinh t thuê ã tr ti n thuê t cho nhi u năm mà th i gian thuê t ã tr ti n còn l i ít nh t là 5 năm và ti n thuê t ó không do ngân sách Nhà nư c c p, thì giá tr quy n s d ng t th ch p g m ti n n bù thi t h i khi ư c Nhà nư c cho thuê t (n u có) và ti n thuê t ã tr cho Nhà nư c sau khi tr i ti n thuê t ã tr cho th i gian ã s d ng; c) t ư c Nhà nư c cho t ch c kinh t , cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam thuê, khi th ch p giá tr quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c s h u c a mình ã u tư xây d ng trên t ó, thì giá tr quy n s d ng t th ch p ư c xác nh theo s ti n thuê t ã tr cho Nhà nư c sau khi tr ti n thuê t ã tr cho th i gian ã s d ng; d) t ư c Nhà nư c giao cho t ch c kinh t không thu ti n s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i; t ư c Nhà nư c cho t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân thuê ã tr ti n thuê t hàng năm ho c ã tr ti n thuê t cho nhi u năm mà th i gian thuê t ã tr ti n còn l i dư i 5 năm, thì giá tr tài s n th ch p không tính giá tr quy n s d ng t; ) Trư ng h p th ch p giá tr quy n s d ng t mà ngư i thuê t ư c mi n, gi m ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t, thì giá tr quy n s d ng t th ch p ư c tính theo giá tr thuê t trư c khi ư c mi n, gi m. 4. Vi c th ch p giá tr quy n s d ng t mà trên t có tài s n g n li n, thì giá tr tài s n b o m ti n vay bao g m giá tr quy n s d ng t và giá tr tài s n g n li n v i t. 5. Giá tr tài s n c m c , th ch p ư c xác nh bao g m c hoa l i, l i t c và các quy n phát sinh t tài s n ó n u các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. Trong trư ng h p tài s n th ch p là toàn b b t ng s n có v t ph , thì giá tr c a v t ph cũng thu c giá tr tài s n th ch p; n u ch th ch p m t ph n b t ng s n có v t ph , thì giá tr v t ph ch thu c giá tr tài s n th ch p khi các bên có tho thu n. i u 9. Ph m vi b o m th c hi n nghĩa v
 6. 1. Ph m vi b o m th c hi n nghĩa v là nghĩa v tr n c a khách hàng vay i v i t ch c tín d ng. Nghĩa v tr lãi vay, lãi quá h n, các kho n phí (n u có) không thu c ph m vi b o m th c hi n nghĩa v n u các bên có tho thu n. 2. Giá tr tài s n b o m ti n vay ph i l n hơn giá tr nghĩa v ư cb o m. 3. Nghĩa v tr n ghi trong h p ng tín d ng có th ư c b o m b ng m t ho c nhi u tài s n; b ng m t ho c nhi u bi n pháp b o m b ng tài s n, v i i u ki n t ng giá tr các tài s n b o m ph i l n hơn giá tr nghĩa v ư c b o m. i u 10. M c cho vay so v i giá tr tài s n b o m ti n vay T ch c tín d ng quy t nh m c cho vay trong gi i h n giá tr tài s n b o m ti n vay và ph m vi b o m th c hi n nghĩa v ã ư c xác nh. i u 11. Ph m vi b o m ti n vay c a tài s n M t tài s n ư c dùng b o m cho m t nghĩa v tr n t i m t t ch c tín d ng; trư ng h p tài s n có ăng ký quy n s h u theo quy nh c a pháp lu t, thì m t tài s n có th ư c b o m th c hi n nhi u nghĩa v tr n t i m t t ch c tín d ng v i i u ki n giá tr tài s n b o m ti n vay ph i l n hơn t ng giá tr các nghĩa v ư c b o m. i u 12. Vi c gi tài s n và gi y t c a tài s n c m c , th ch p 1. Khi c m c tài s n, khách hàng vay có nghĩa v giao tài s n cho t ch c tín d ng gi ; n u tài s n có ăng ký quy n s h u thì các bên có th tho thu n tài s n do khách hàng vay gi ho c giao cho bên th ba gi , nhưng t ch c tín d ng ph i gi b n chính gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n. 2. i v i tài s n c m c , th ch p là phương ti n v n t i, tàu thuy n ánh b t th y h i s n có gi y ch ng nh n ăng ký, thì t ch c tín d ng gi b n chính gi y ch ng nh n ăng ký, ch phương ti n ư c dùng b n sao có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c và xác nh n c a t ch c tín d ng (nơi nh n c m c , th ch p) lưu hành phương ti n trong th i h n c m c , th ch p. T ch c tín d ng ch xác nh n vào m t b n sao gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n sau khi ã có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c. 3. Khi th ch p tài s n, tài s n th ch p do khách hàng vay gi , tr trư ng h p các bên tho thu n giao cho t ch c tín d ng ho c bên th ba gi . N u tài s n th ch p là tài s n có ăng ký quy n s h u, quy n s d ng t thì t ch c tín d ng ph i gi b n chính gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n, gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 4. Trong trư ng h p c m c , th ch p tài s n cho kho n vay h p v n, các t ch c tín d ng tham gia h p v n c i di n qu n lý tài s n và gi y t c a tài s n b o m ti n vay. Trư ng h p t ch c tín d ng nư c ngoài, t ch c tín d ng liên doanh và t ch c tín d ng Vi t Nam cùng cho vay h p v n i v i m t d án t i Vi t Nam, n u tài s n b o m ti n vay là giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t, thì t ch c tín
 7. d ng Vi t Nam ph i là i di n qu n lý tài s n và gi y t c a tài s n b o m ti n vay. 5. Bên gi tài s n và gi y t c a tài s n b o m ti n vay, n u m t, hư h ng, thì x lý theo quy nh c a pháp lu t v giao d ch b o m. i u 13. Th c hi n nghĩa v b o m b ng tài s n trong trư ng h p khách hàng vay, bên b o lãnh là doanh nghi p chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá 1. Khách hàng vay, bên b o lãnh là doanh nghi p chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá theo quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, n u doanh nghi p không tr ư c n trư c khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá, thì các doanh nghi p hình thành sau khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá ph i ch u trách nhi m nh n n và th c hi n nghĩa v tr n cho t ch c tín d ng cho vay. 2. Tài s n b o m cho nghĩa v tr n c a doanh nghi p khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá ư c th c hi n như sau: a) i v i doanh nghi p chia, tách: n u tài s n b o m ti n vay có th phân chia ư c thì phân chia theo t l tương ng v i nghĩa v tr n c a doanh nghi p khi chia, tách; n u tài s n b o m ti n vay không th phân chia ư c tương ng v i nghĩa v tr n và các doanh nghi p chia, tách không có tho thu n khác v bi n pháp b o m thì t ch c tín d ng có quy n thu h i n trư c khi chia, tách; b) i v i doanh nghi p h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá: tài s n b o m cho các kho n n c a doanh nghi p trư c khi h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá ư c ti p t c dùng làm tài s n b o m cho các kho n n ó c a các doanh nghi p m i sau khi h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá. 3. Trư ng h p doanh nghi p không th c hi n ư c các bi n pháp như quy nh t i kho n 2 i u này, thì t ch c tín d ng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n trư c khi th c hi n chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá. 4. Trong m i trư ng h p chuy n giao nghĩa v b o m b ng tài s n quy nh t i kho n 2 i u này, t ch c tín d ng, khách hàng vay ho c bên b o lãnh là doanh nghi p sau khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá ph i tho thu n ký k t l i h p ng b o m. Chương 3: B O M TI N VAY B NG TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY i u 14. Trư ng h p áp d ng Vi c b o m ti n vay b ng tài s n hình thành t v n vay ư c áp d ng trong các trư ng h p sau:
 8. 1. T ch c tín d ng cho vay trung h n, dài h n i v i các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng, n u khách hàng vay và tài s n hình thành t v n vay áp ng ư c các i u ki n quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này. 2. Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh giao cho t ch c tín d ng cho vay i v i khách hàng vay và i tư ng vay trong m t s trư ng h p c th . i u 15. i u ki n i v i khách hàng vay và tài s n hình thành t v n vay Khi t ch c tín d ng cho khách hàng vay theo quy nh t i kho n 1 i u 14 c a Ngh nh này, thì khách hàng vay và tài s n hình thành t v n vay ph i có các i u ki n sau ây: 1. i v i khách hàng vay a) Có tín nhi m v i t ch c tín d ng; b) Có kh năng tài chính th c hi n nghĩa v tr n ; c) Có d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v kh thi, có kh năng hoàn tr n ; ho c có d án, phương án ph c v i s ng kh thi phù h p v i quy nh c a pháp lu t; d) Có m c v n t có tham gia vào d án và giá tr tài s n b o m ti n vay b ng các bi n pháp c m c , th ch p t i thi u b ng 50% v n u tư c a d án. 2. i v i tài s n a) Tài s n hình thành t v n vay dùng làm b o m ti n vay ph i xác nh ư c quy n s h u ho c ư c giao quy n s d ng; giá tr , s lư ng và ư c phép giao d ch. N u tài s n là b t ng s n g n li n v i t thì ph i có gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i khu t mà trên ó tài s n s ư c hình thành và ph i hoàn thành các th t c v u tư xây d ng theo quy nh c a pháp lu t; b) i v i tài s n mà pháp lu t có quy nh ph i mua b o hi m, thì khách hàng vay ph i cam k t mua b o hi m trong su t th i h n vay v n khi tài s n ã ư c hình thành ưa vào s d ng. i u 16. Hình th c, n i dung, th t c ký k t và th c hi n h p ng c m c , th ch p tài s n hình thành t v n vay 1. H p ng c m c , th ch p tài s n hình thành t v n vay ph i ư c l p thành văn b n; có th ghi vào h p ng tín d ng ho c l p thành văn b n riêng do các bên th a thu n. Khi tài s n ã ư c hình thành ưa vào s d ng, các bên ph i l p ph l c h p ng c m c , th ch p tài s n hình thành t v n vay, trong ó mô t c i m, xác nh giá tr tài s n ã ư c hình thành. 2. N i dung, th t c ký k t và th c hi n h p ng c m c , th ch p tài s n hình thành t v n vay, ăng ký giao d ch b o m i v i vi c b o m b ng tài s n hình thành t v n vay th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v giao d ch b o m. H p ng
 9. c m c , th ch p tài s n hình thành t v n vay có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a y ban nhân dân c p có thNm quy n n u các bên có tho thu n, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 17. Quy n, nghĩa v c a khách hàng vay khi vay có b o m b ng tài s n hình thành t v n vay 1. Khách hàng vay có các quy n sau ây: a) ư c khai thác công d ng, hư ng hoa l i, l i t c t tài s n, tr trư ng h p hoa l i, l i t c cũng thu c tài s n b o m ti n vay; b) ư c cho thuê, cho mư n tài s n n u có tho thu n v i t ch c tín d ng cho vay. 2. Khách hàng vay có các nghĩa v sau ây: a) Ph i giao cho t ch c tín d ng gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a khu t mà tài s n là b t ng s n s ư c hình thành khi ký k t h p ng b o m b ng tài s n hình thành t v n vay; b) Thông báo cho t ch c tín d ng v quá trình hình thành và tình tr ng tài s n b o m, t o i u ki n t ch c tín d ng ki m tra tài s n b o m ti n vay; c) i v i tài s n b o m ti n vay mà pháp lu t quy nh ăng ký quy n s h u thì trư c khi ưa vào s d ng, ph i ăng ký s h u tài s n và giao cho t ch c tín d ng gi b n chính gi y ch ng nh n s h u tài s n ó; d) Không ư c bán, chuy n như ng, t ng, cho, góp v n liên doanh, ho c dùng tài s n hình thành t v n vay b o m th c hi n nghĩa v khác khi chưa tr h t n cho t ch c tín d ng, tr trư ng h p ư c t ch c tín d ng ng ý cho bán tr n cho chính kho n vay ư c b o m. i u 18. Quy n, nghĩa v c a t ch c tín d ng nh n b o m b ng tài s n hình thành t v n vay 1. T ch c tín d ng có các quy n sau ây: a) Yêu c u khách hàng vay thông báo ti n hình thành tài s n b o m và s thay i c a tài s n b o m ti n vay; b) Ti n hành ki m tra và yêu c u khách hàng vay cung c p các thông tin ki m tra, giám sát tài s n hình thành t v n vay; c) Thu h i n vay trư c h n n u phát hi n v n vay không ư c s d ng hình thành tài s n như ã cam k t; d) X lý tài s n hình thành t v n vay thu n khi khách hàng vay không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n . 2. T ch c tín d ng có các nghĩa v sau ây:
 10. a) ThNm nh, ki m tra m b o khách hàng vay và tài s n hình thành t v n vay ư c dùng làm b o m ti n vay áp ng các i u ki n quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này; b) Tr l i cho khách hàng vay gi y ch ng nh n quy n s d ng t, gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n (n u có) sau khi khách hàng vay hoàn thành nghĩa v tr n . Chương 4: CHO VAY KHÔNG CÓ B O M B NG TÀI S N M C 1: T CH C TÍN D NG L A CH N CHO VAY KHÔNG CÓ B O M B NG TÀI S N i u 19. Trư ng h p áp d ng T ch c tín d ng ư c l a ch n khách hàng vay cho vay không có b o m b ng tài s n khi cho vay v n ng n h n, trung h n, dài h n th c hi n các d án u tư phát tri n ho c phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v và i s ng i v i khách hàng vay theo quy nh t i i u 20, i u 21 c a Ngh nh này. i u 20. i u ki n i v i khách hàng vay không có b o m b ng tài s n 1. Khách hàng vay ph i có các i u ki n sau ây: a) Có tín nhi m v i t ch c tín d ng cho vay trong vi c s d ng v n vay và tr n y , úng h n c g c và lãi; b) Có d án u tư ho c phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v kh thi, có kh năng hoàn tr n ; ho c có d án, phương án ph c v i s ng kh thi phù h p v i quy nh c a pháp lu t; c) Có kh năng tài chính th c hi n nghĩa v tr n ; d) Cam k t th c hi n bi n pháp b o m b ng tài s n theo yêu c u c a t ch c tín d ng n u s d ng v n vay không úng cam k t trong h p ng tín d ng; cam k t tr n trư c h n n u không th c hi n ư c các bi n pháp b o m b ng tài s n quy nh t i i m này. 2. i v i khách hàng vay là doanh nghi p, ngoài các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này còn ph i có k t qu s n xu t kinh doanh có lãi trong hai năm li n k v i th i i m xem xét cho vay. i u 21. H n ch cho vay không có b o m b ng tài s n 1. T ch c tín d ng không ư c cho vay không có b o m b ng tài s n i v i các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 78 Lu t Các t ch c tín d ng. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh m c cho vay không có b o m b ng tài s n cho m t t ch c tín d ng trong t ng th i kỳ.
 11. 3. T ch c tín d ng quy nh m c dư n t i a ư c vay không có b o m b ng tài s n i v i m t khách hàng vay. M C 2: T CH C TÍN D NG NHÀ NƯ C CHO VAY KHÔNG CÓ B O M THEO CH NNH C A CHÍNH PH i u 22. Cho vay không có b o m theo ch nh c a Chính ph T ch c tín d ng nhà nư c cho vay không có b o m i v i khách hàng vay th c hi n các d án u tư thu c chương trình kinh t c bi t, chương trình kinh t tr ng i m c a Nhà nư c, chương trình kinh t - xã h i và i v i m t s khách hàng thu c i tư ng ư c hư ng các chính sách tín d ng ưu ãi v i u ki n vay v n theo quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph ho c Th tư ng Chính ph . i u 23. Trách nhi m c a t ch c tín d ng nhà nư c ư c cho vay không có b o m theo ch nh c a Chính ph 1. Th c hi n úng các quy nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph i v i kho n cho vay ư c ch nh và tuân th các quy nh c a pháp lu t trong quá trình xem xét cho vay, ki m tra s d ng v n vay và thu h i n c g c và lãi. 2. T ch c theo dõi riêng các kho n cho vay theo ch nh và báo cáo tình hình s d ng v n vay, kh năng thu h i n , ki n ngh x lý nh ng t n th t trong các trư ng h p không thu h i ư c n theo quy nh t i kho n 1 i u 25 c a Ngh nh này. i u 24. Trách nhi m c a khách hàng vay không có b o m theo ch nh c a Chính ph 1. Th c hi n úng cam k t trong h p ng tín d ng. 2. Th c hi n úng các quy nh c a Chính ph ho c Th tư ng Chính ph khi s d ng v n vay i v i kho n vay theo ch nh. 3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng t n th t trong vi c s d ng v n vay do các nguyên nhân ch quan c a mình gây ra. i u 25. X lý t n th t các kho n cho vay không có b o m theo ch nh c a Chính ph 1. Chính ph x lý t n th t cho các t ch c tín d ng nhà nư c trong trư ng h p khách hàng vay v n theo ch nh không tr ư c n (g c và lãi) do các nguyên nhân sau ây: a) Do thiên tai, h a ho n và các bi n c r i ro khách quan khác; b) Khách hàng vay là t ch c kinh t b gi i th theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thN m quy n ho c b tuyên b phá s n mà sau khi x lý theo quy nh c a pháp lu t v n không tr n cho t ch c tín d ng;
 12. c) Nhà nư c thay i ch trương, chính sách d n n ho t ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng vay g p khó khăn và không tr ư c n ; d) Các nguyên nhân khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Hàng quý, t ch c tín d ng nhà nư c ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph ch nh cho vay không có b o m t ng h p các kho n t n th t do các nguyên nhân quy nh t i kho n 1 i u này, báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh bi n pháp x lý t n th t cho t ch c tín d ng. M C 3: B O LÃNH B NG TÍN CH P C A T CH C OÀN TH CHÍNH TRN - XÃ H I CHO CÁ NHÂN, H GIA ÌNH NGHÈO VAY V N i u 26. B o lãnh b ng tín ch p c a t ch c oàn th chính tr - xã h i 1. T ch c oàn th chính tr - xã h i t i cơ s c a: H i Nông dân Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam ư c th c hi n b o lãnh b ng tín ch p cho cá nhân, h gia ình nghèo vay v n t i các t ch c tín d ng. 2. Ngư i ư c b o lãnh là cá nhân, h gia ình nghèo là thành viên c a m t trong các t ch c oàn th chính tr - xã h i quy nh t i kho n 1 i u này khi vay m t kho n ti n nh t i t ch c tín d ng s n xu t kinh doanh, làm d ch v . 3. M c vay t i a c a m i cá nhân, h gia ình nghèo ư c t ch c oàn th chính tr - xã h i b o lãnh b ng tín ch p do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh trong t ng th i kỳ. i u 27. Hình th c b o lãnh b ng tín ch p c a t ch c oàn th chính tr - xã h i Vi c b o lãnh b ng tín ch p c a t ch c oàn th chính tr - xã h i t i cơ s ph i ư c l p thành văn b n, trong ó ghi rõ các n i dung: s ti n vay, m c ích vay, nghĩa v c a ngư i vay, t ch c tín d ng cho vay và t ch c b o lãnh. i u 28. Quy n, nghĩa v c a t ch c tín d ng cho vay có b o lãnh b ng tín ch p c a t ch c oàn th chính tr - xã h i 1. Yêu c u t ch c b o lãnh ph i h p v i t ch c tín d ng trong vi c ki m tra s d ng v n vay và ôn c tr n . 2. Ph i h p v i t ch c b o lãnh th c hi n vi c cho vay và thu h i n . i u 29. Quy n, nghĩa v c a t ch c oàn th chính tr - xã h i b o lãnh b ng tín ch p 1. Giúp , hư ng d n, t o i u ki n cho cá nhân, h gia ình nghèo vay v n và s d ng v n vay úng m c ích, có hi u qu ; ôn c tr n y , úng h n cho t ch c tín d ng.
 13. 2. T ch i vi c b o lãnh n u xét th y cá nhân, h gia ình nghèo không có kh năng s d ng v n vay s n xu t kinh doanh, làm d ch v và tr n cho t ch c tín d ng. i u 30. Nghĩa v c a cá nhân, h gia ình nghèo ư c b o lãnh vay v n 1. S d ng v n vay úng m c ích ã cam k t. 2. T o i u ki n thu n l i cho t ch c tín d ng và t ch c oàn th chính tr - xã h i ki m tra vi c s d ng v n vay. 3. Tr n y (g c và lãi) úng h n cho t ch c tín d ng. Chương 5: X LÝ TÀI S N B O M TI N VAY THU H I N I V I CÁC KHO N CHO VAY CÓ B O M B NG TÀI S N i u 31. Nguyên t c x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n Vi c x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n i v i các kho n cho vay có b o m b ng tài s n ư c th c hi n theo các nguyên t c sau ây: 1. Khi n h n mà khách hàng vay, bên b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v i v i t ch c tín d ng, thì tài s n b o m ti n vay ư c x lý thu h i n . 2. Tài s n b o m ti n vay ph i ư c x lý theo các phương th c mà các bên ã tho thu n trong h p ng, trư ng h p các bên không x lý ư c theo các phương th c ã tho thu n thì t ch c tín d ng có quy n: a) Bán, chuy n như ng tài s n c m c , th ch p thu h i n ; b) Yêu c u bên b o lãnh th c hi n nghĩa v b o lãnh; n u bên b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v thì x lý tài s n c a bên b o lãnh th c hi n nghĩa v b o lãnh. 3. T ch c tín d ng có quy n chuy n giao quy n thu h i n và u quy n cho bên th ba x lý tài s n b o m ti n vay; trong trư ng h p này thì bên th ba cũng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n như t ch c tín d ng. 4. Trư ng h p m t tài s n b o m cho nhi u nghĩa v tr n , n u ph i x lý tài s n b o m ti n vay th c hi n m t nghĩa v tr n n h n, thì các nghĩa v tr n khác tuy chưa n h n cũng ư c coi là n h n và ư c x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n . 5. Trư ng h p tài s n ư c các bên x lý theo tho thu n thì ph i th c hi n nhanh chóng, công khai, b o m l i ích c a các bên; n u tài s n không x lý ư c do không tho thu n ư c giá bán, thì t ch c tín d ng có quy n quy t nh giá bán tài s n thu h i n .
 14. 6. Các chi phí phát sinh trong x lý tài s n b o m ti n vay do khách hàng vay, bên b o lãnh ch u. Ti n thu ư c t x lý tài s n b o m ti n vay sau khi tr chi phí x lý, thì t ch c tín d ng thu n theo th t : n g c, lãi vay, lãi quá h n, các kho n phí khác (n u có). Tài s n b o m ti n vay sau khi ư c x lý n u không th c hi n nghĩa v tr n , thì khách hàng vay, bên b o lãnh ph i ti p t c th c hi n nghĩa v tr n ã cam k t. 7. Các cơ quan Nhà nư c có thN m quy n có trách nhi m t o i u ki n, h tr các bên x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n cho t ch c tín d ng. 8. Vi c x lý tài s n b o m ti n vay là bi n pháp thu h i n , không ph i là ho t ng kinh doanh tài s n c a t ch c tín d ng. i u 32. Các trư ng h p t ch c tín d ng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n 1. Sau th i h n 60 ngày k t khi n h n tr n , mà tài s n b o m ti n vay chưa ư c x lý theo tho thu n. 2. Khách hàng vay ph i th c hi n tr n trư c h n theo quy nh c a pháp lu t, nhưng không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n . 3. Khách hàng vay là t ch c kinh t b gi i th trư c khi n h n tr n , thì nghĩa v tr n tuy chưa n h n cũng ư c coi là n h n, n u khách hàng vay không tr n và không x lý tài s n b o m ti n vay tr n , thì t ch c tín d ng có quy n x lý tài s n thu h i n . 4. X lý tài s n b o m ti n vay theo quy nh t i kho n 3 i u 13 c a Ngh nh này. i u 33. Phương th c x lý tài s n b o m ti n vay 1. Bán tài s n b o m ti n vay. 2. T ch c tín d ng nh n chính tài s n b o m ti n vay thay th cho vi c th c hi n nghĩa v ư c b o m. 3. T ch c tín d ng ư c tr c ti p nh n các kho n ti n ho c tài s n t bên th ba trong trư ng h p bên th ba có nghĩa v tr ti n ho c tài s n cho khách hàng vay, bên b o lãnh. i u 34. Th c hi n x lý tài s n b o m ti n vay 1. Các bên tho thu n v vi c th c hi n các phương th c x lý tài s n b o m ti n vay như quy nh t i i u 33 c a Ngh nh này. Trong trư ng h p các bên tho thu n th c hi n phương th c bán tài s n b o m ti n vay thì bên ư c bán tài s n có th là khách hàng vay ho c bên b o lãnh bán, t ch c tín d ng bán, hai bên ph i h p cùng bán, u quy n cho bên th ba bán. Bên ư c bán tài s n có th tr c ti p bán cho ngư i mua, u quy n cho Trung tâm bán u giá tài
 15. s n ho c doanh nghi p bán u giá tài s n th c hi n vi c bán tài s n b o m ti n vay. 2. Trong trư ng h p t ch c tín d ng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh này, thì khách hàng vay, bên b o lãnh ph i giao tài s n cho t ch c tín d ng x lý. T ch c tín d ng có quy n th c hi n x lý tài s n b o m ti n vay như sau: a) Tr c ti p bán cho ngư i mua; b) y quy n vi c bán u giá tài s n cho Trung tâm bán u giá tài s n ho c doanh nghi p bán u giá tài s n theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n; c) y quy n ho c chuy n giao cho t ch c có ch c năng ư c mua bán tài s n bán; d) Khi t ch c tín d ng nh n chính tài s n b o m ti n vay thay th cho nghĩa v tr n thì tài s n ó ư c chuy n quy n s h u cho t ch c tín d ng; ) Trong trư ng h p bên th ba có nghĩa v tr ti n ho c tài s n cho khách hàng vay, bên b o lãnh thì t ch c tín d ng ư c tr c ti p nh n các kho n ti n ho c tài s n t bên th ba. 3. Trong th i gian tài s n b o m ti n vay chưa x lý ư c, t ch c tín d ng ư c quy n khai thác, s d ng tài s n b o m. S ti n thu ư c t vi c khai thác, s d ng tài s n b o m sau khi tr các chi phí c n thi t, h p lý cho vi c khai thác, s d ng tài s n s ư c dùng thu h i n . 4. Trong trư ng h p các bên có tranh ch p và kh i ki n, thì tài s n b o m ti n vay ư c x lý theo b n án có hi u l c pháp lu t c a Toà án ho c quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thN m quy n. 5. Trong trư ng h p khách hàng vay, bên b o lãnh là doanh nghi p b phá s n, thì tài s n b o m ti n vay ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t v phá s n doanh nghi p. i u 35. Trách nhi m c a các cơ quan Nhà nư c có thN m quy n trong vi c x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n cho t ch c tín d ng 1. Trong trư ng h p vi c x lý tài s n b o m ti n vay g p khó khăn k c nguyên nhân ch quan và khách quan, các cơ quan Nhà nư c có thN m quy n có trách nhi m t o i u ki n, h tr khi có ngh c a t ch c tín d ng. 2. B Công an hư ng d n cơ quan Công an các c p th c hi n các bi n pháp h tr t ch c tín d ng trong vi c x lý tài s n khi khách hàng vay, bên b o lãnh không th c hi n vi c x lý tài s n b o m ti n vay như ã tho thu n. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các ngành, các c p thu c quy n qu n lý c a mình th c hi n Ngh nh này và có bi n pháp h tr vi c x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n cho các t ch c tín d ng.
 16. 4. Sau khi tài s n b o m ti n vay ã ư c x lý, cơ quan Nhà nư c có thN m quy n có trách nhi m th c hi n vi c ăng ký quy n s h u tài s n, chuy n quy n s d ng t cho ngư i mua tài s n, ngư i nh n chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: H CH TOÁN K TOÁN, BÁO CÁO, THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 36. H ch toán k toán, báo cáo, thanh tra, ki m tra 1. T ch c tín d ng ph i t ch c h ch toán k toán, th c hi n ch thông tin, báo cáo th ng kê vi c cho vay có b o m b ng tài s n, cho vay không có b o m b ng tài s n và x lý tài s n b o m ti n vay theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. i u 37. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân vi ph m quy nh t i Ngh nh này, tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân vi ph m h p ng b o m n u gây thi t h i ph i b i thư ng cho bên b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t; m i tranh ch p h p ng ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 38. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Quy nh t i i m 1, m c II c a Ngh quy t s 49/CP-m ngày 06 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph v các doanh nghi p nhà nư c vay v n c a các ngân hàng thương m i qu c doanh không ph i th ch p và các quy nh trư c ây v th ch p, c m c , b o lãnh vay v n ngân hàng h t hi u l c thi hành. 3. Các h p ng tín d ng có áp d ng các bi n pháp c m c , th ch p, b o lãnh và cho vay không có b o m b ng tài s n ư c xác l p trư c ngày Ngh nh này có hi u l c, ti p t c th c hi n theo các i u kho n các bên ã tho thu n phù h p v i quy nh c a pháp lu t t i th i i m ký k t h p ng cho n khi khách hàng vay tr h t n cho t ch c tín d ng cho vay; riêng vi c x lý tài s n b o m ti n vay i v i các h p ng nói trên ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh này. i u 39. Trách nhi m hư ng d n và thi hành
 17. 1. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tư pháp, B Công an, B Tài chính, T ng c c a chính ph i h p v i các B , ngành liên quan ban hành Thông tư hư ng d n vi c x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n cho các t ch c tín d ng. 3. B Tư pháp hư ng d n th t c công ch ng, B Công an, B Giao thông v n t i, B Thu s n hư ng d n vi c s d ng b n sao gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n giao thông v n t i, tàu thuy n ánh b t th y h i s n lưu hành phương ti n khi c m c , th ch p vay v n t i các t ch c tín d ng. 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản