Nghị định số 181/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
5
download

Nghị định số 181/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 181/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 181/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 181/2007/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2007 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N ÔNG HƯNG, HUY N KI N XƯƠNG, HUY N VŨ THƯ M R NG THÀNH PH THÁI BÌNH; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH PHƯ NG, XÃ; THÀNH L P PHƯ NG THU C THÀNH PH THÁI BÌNH, T NH THÁI BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Bình, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n ông Hưng, huy n Ki n Xương, huy n Vũ Thư m r ng thành ph Thái Bình; i u ch nh a gi i hành chính phư ng, xã; thành l p phư ng thu c thành ph Thái Bình, t nh Thái Bình như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n ông Hưng, huy n Ki n Xương, huy n Vũ Thư m r ng thành ph Thái Bình. i u ch nh 665,55 ha di n tích t nhiên và 10.789 nhân khNu (g m toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã ông Th và ông M ) thu c huy n ông Hưng; 1.394,23 ha di n tích t nhiên và 18.112 nhân khNu (g m toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã Vũ L c và Vũ ông) thu c huy n Ki n Xương; 379,41 ha di n tích t nhiên và 4.674 nhân khNu (g m toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Tân Bình) thu c huy n Vũ Thư v thành ph Thái Bình qu n lý. Thành ph Thái Bình sau khi i u ch nh a gi i hành chính có 6.771,35 ha di n tích t nhiên và 178.183 nhân khNu, có 18 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Lê H ng Phong, Thám, Quang Trung, B Xuyên, Kỳ Bá, Phú Khánh, Tr n Lãm, Ti n Phong và các xã: ông Hoà, Hoàng Di u, Phú Xuân, Vũ Chính, Vũ Phúc, ông Th , ông M , Vũ L c, Vũ ông, Tân Bình. a gi i thành ph Thái Bình: ông Nam và Nam giáp huy n Ki n Xương; Tây và Tây Nam giáp huy n Vũ Thư; B c giáp huy n ông Hưng. 2. Thành l p phư ng Hoàng Di u thu c thành ph Thái Bình trên cơ s toàn b 613,58 ha di n tích t nhiên và 13.715 nhân khNu c a xã Hoàng Di u. Phư ng Hoàng Di u có 613,58 ha di n tích t nhiên và 13.715 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoàng Di u: ông giáp xã Vũ ông và xã Vũ L c; Tây giáp phư ng Ti n Phong và phư ng B Xuyên; Nam giáp phư ng Tr n Lãm và phư ng Kỳ Bá; B c giáp xã ông Hoà và xã ông Th . 3. Thành l p phư ng Tr n Hưng o thu c thành ph Thái Bình trên cơ s i u ch nh 38,3 ha di n tích t nhiên và 2.676 nhân khNu c a phư ng Quang Trung; 57,5 ha di n tích t nhiên và 923 nhân khNu c a phư ng Ti n Phong; 5,5 ha di n tích t nhiên và 673 nhân khNu c a phư ng B Xuyên; 70,3 ha di n tích t nhiên và 438 nhân khNu c a xã Phú Xuân.
  2. Phư ng Tr n Hưng o có 171,6 ha di n tích t nhiên và 4.710 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tr n Hưng o: ông giáp các phư ng Thám, B Xuyên, Quang Trung; Tây giáp phư ng Phú Khánh, xã Phú Xuân; Nam giáp phư ng Quang Trung; B c giáp phư ng Ti n Phong và xã Phú Xuân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã, huy n m r ng thành ph Thái Bình và thành l p phư ng thu c thành ph Thái Bình: Phư ng Quang Trung còn l i 111,01 ha di n tích t nhiên và 12.839 nhân khNu. Phư ng Ti n Phong còn l i 252,92 ha di n tích t nhiên và 10.594 nhân khNu. Phư ng B Xuyên còn l i 83,35 ha di n tích t nhiên và 14.713 nhân khNu. Xã Phú Xuân còn l i 591,82 ha di n tích di n nhiên và 8.232 nhân khNu. Thành ph Thái Bình có 6.771,35 ha di n tích t nhiên và 178.183 nhân khNu, có 19 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: B Xuyên, Phú Khánh, Kỳ Bá, Ti n Phong, Quang Trung, Tr n Lãm, Lê H ng Phong, Thám, Tr n Hưng o, Hoàng Di u và các xã: ông Hoà, Vũ Chính, Vũ Phúc, Phú Xuân, Tân Bình, Vũ ông, Vũ L c, ông Th , ông M . Huy n ông Hưng còn l i 19.176,39 ha di n tích t nhiên và 246.335 nhân khNu, có 44 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: ông Dương, ông Hoàng, ông Á, ông Phong, ông Huy, ông Lĩnh, ông Kinh, ông Tân, ông ng, ông Các, ông H p, ông Hà, ông Giang, ông Vinh, ông Xuân, ông Quang, ông Phương, ông Cư ng, ông Xá, ông Sơn, ông La, An Châu, ô Lương, Liên Giang, Lô Giang, Phú Lương, Mê Linh, B ch ng, H ng Châu, H ng Vi t, H ng Giang, Hoa Lư, Hoa Nam, Thăng Long, Minh Tân, Chương Dương, H p Ti n, ng Phú, Tr ng Quan, Minh Châu, Phong Châu, Phú Châu, Nguyên Xá và th tr n ông Hưng. Huy n Ki n Xương còn l i 19.920,73 ha di n tích t nhiên và 223.179 nhân khNu, có 37 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: An B i, Quang Trung, Quang Minh, Bình Minh, Thư ng Hi n, Hoà Bình, Quang Bình, Quang L ch, Vũ Trung, Vũ Quý, Vũ Công, Vũ Bình, Vũ Th ng, Vũ Hoà, Vũ Ninh, Vũ An, Vũ Lê, Vũ Tây, Vũ Sơn, An Bình, Trà Giang, H ng Thái, Lê L i, Nam Cao, ình Phùng, Thanh Tân, Bình Nguyên, Qu c Tu n, Quy t Ti n, Quang Hưng, Minh Hưng, Minh Tân, Nam Bình, Bình Thành, Bình nh, H ng Ti n và th tr n Thanh Nê. Huy n Vũ Thư còn l i 19.516,18 ha di n tích t nhiên và 224.832 nhân khNu, có 30 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: ng Thanh, H ng Lý, Xuân Hoà, Vi t Hùng, Hi p Hoà, Song Lãng, Dũng Nghĩa, Tam Quang, Tân L p, Bách Thu n, T Tân, Hoà Bình, Minh Khai, Minh Quang, Minh Lãng, Phúc Thành, Tân Hoà, Tân Phong, Song An, Nguyên Xá, Trung An, Vũ H i, Vũ Vân, Vũ Vinh, Vi t Thu n, Vũ Ti n, Vũ oài, Duy Nh t, H ng Phong và th tr n Vũ Thư. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Bình và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng,
  3. Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Nguy n T n Dũng Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh Thái Bình; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , - Ngư i phát ngôn c a Th tư ng; các V : P, TCCB, TH, CN, NN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
Đồng bộ tài khoản