Nghị định số 189/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
104
lượt xem
12
download

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 189/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 189/2007/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2007 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B CÔNG THƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Công Thương là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công nghi p và thương m i, bao g m các ngành và lĩnh v c: cơ khí, luy n kim, i n, năng lư ng m i, năng lư ng tái t o, d u khí, hóa ch t, v t li u n công nghi p, công nghi p khai thác m và ch bi n khoáng s n, công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác, lưu thông hàng hoá trong nư c; xu t nh p khNu, qu n lý th trư ng, xúc ti n thương m i, thương m i i n t , d ch v thương m i, h i nh p kinh t - thương m i qu c t , qu n lý c nh tranh, ki m soát c quy n, áp d ng các bi n pháp t v , ch ng bán phá giá, ch ng tr c p, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; qu n lý nhà nư c các d ch v công trong các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . i u 2. Nhi m v và quy n h n B Công Thương th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph các d án lu t, pháp l nh, các d th o ngh quy t, ngh nh, cơ ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t khác v các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch phát tri n t ng th ; chi n lư c, quy ho ch ngành và lĩnh v c; quy ho ch vùng, lãnh th và các chương trình phát tri n, chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình k thu t - kinh t , các d án quan tr ng và các văn b n quy ph m pháp lu t khác trong ph m vi các ngành, lĩnh v c do B qu n lý. 3. Phê duy t chi n lư c, quy ho ch, các chương trình phát tri n các ngành và lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B , các vùng, lãnh th theo phân c p và y quy n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 4. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư; ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a B ; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v công nghi p và thương m i.
  2. 5. Xây d ng tiêu chuNn, ban hành quy trình, quy chuNn, nh m c kinh t k thu t trong các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; t ch c qu n lý, hư ng d n, ki m tra i v i ngành ngh kinh doanh có i u ki n thu c ngành công nghi p và thương m i theo danh m c do Chính ph , Th tư ng Chính ph quy nh. 6. Ch trì thNm nh ho c phê duy t, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các d án u tư trong các ngành công nghi p và thương m i thu c ph m vi qu n lý c a B . 7. Quy nh vi c c p, i u ch nh, thu h i, gia h n gi y phép v i n, hoá ch t, v t li u n công nghi p, s n xu t thu c lá i u và các lo i gi y phép, gi y ch ng nh n, gi y ăng ký khác theo quy nh c a pháp lu t. 8. Ph i h p v i B Tài chính xây d ng k ho ch d tr qu c gia v xăng d u, v t li u n công nghi p, h t gi ng cây bông và các d tr khác theo quy nh c a Chính ph . 9. V an toàn k thu t công nghi p: a) Qu n lý, ch o, ki m tra, ch u trách nhi m vi c t ch c th c hi n công tác k thu t an toàn trong ngành công nghi p; b o v môi trư ng công nghi p theo quy nh c a pháp lu t; b) xu t danh m c máy, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng thu c ngành, lĩnh v c qu n lý, ngh B Lao ng - Thương binh và Xã h i th ng nh t ban hành; c) Xây d ng và ban hành quy trình ki m nh i v i các máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B , sau khi có ý ki n thNm nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; d) Xây d ng và ban hành tiêu chí, i u ki n ho t ng i v i các t ch c ki m nh khi th c hi n ho t ng ki m nh các máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B , sau khi có ý ki n thNm nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; b) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an toàn i v i máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng. 10. V cơ khí, luy n kim: Ch o và ki m tra vi c t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành cơ khí, ngành luy n kim, phát tri n các s n phNm cơ khí, cơ - i n t tr ng i m, các s n phNm có hàm lư ng công ngh cao, k t h p k thu t cơ khí, t ng hóa, i n t công nghi p. 11. V i n, năng lư ng m i, năng lư ng tái t o: a) Phê duy t quy ho ch phát tri n i n l c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; công b danh m c các công trình i n thu c quy ho ch phát tri n i n l c kêu g i u tư xây d ng và qu n lý vi c th c hi n; b) Phê duy t quy ho ch b c thang th y i n, quy ho ch năng lư ng m i và năng lư ng tái t o; c) T ch c ch o và th c hi n các nhi m v v i n nguyên t , năng lư ng m i, năng lư ng tái t o; d) Ban hành quy nh v l p, thNm nh, l y ý ki n, trình duy t giá bán l i n. 12. V d u khí: a) Phê duy t k ho ch khai thác s m d u khí t i các m ;
  3. b) Quy t nh thu h i m trong trư ng h p nhà th u không ti n hành phát tri n m và khai thác d u khí theo th i gian quy nh ã ư c phê duy t; c) Quy t nh cho phép t b khí ng hành; d) T ng h p, theo dõi, báo cáo tình hình phát tri n và k t qu tìm ki m, thăm dò, khai thác, tiêu th d u khí trong nư c và xu t khNu. 13. V công nghi p khai thác m và ch bi n khoáng s n (tr khoáng s n làm v t li u xây d ng và s n xu t xi măng): a) Xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n; b) Ch o, t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n sau khi ư c phê duy t; c) T ch c ch o, hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy chuNn, nh m c kinh t - k thu t, công ngh , an toàn v sinh, b o v môi trư ng trong khai thác m và ch bi n khoáng s n; d) T ch c thNm nh thi t k cơ s các công trình thu c d án u tư khai thác, ch bi n khoáng s n; ) Ban hành danh m c, i u ki n và tiêu chuNn khoáng s n c m xu t khNu, khoáng s n h n ch xu t khNu theo quy nh c a pháp lu t. 14. V hoá ch t, v t li u n công nghi p: a) Theo dõi, ch o, hư ng d n ki m tra, t ng h p tình hình phát tri n công nghi p hoá ch t; b) Công b danh m c các lo i v t li u n công nghi p c m, h n ch s d ng; ki m tra vi c th c hi n các quy nh v s n xu t, nh p khNu, cung ng, s d ng v t li u n công nghi p. 15. V công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác: a) Ki m tra, giám sát u tư i v i các d án u tư thu c ngành công nghi p tiêu dùng và th c phNm theo quy nh c a pháp lu t; b) Ch o và ki m tra vi c t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n các ngành công nghi p tiêu dùng và công nghi p th c phNm; c) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v ch t lư ng s n phNm công nghi p, an toàn v sinh, môi trư ng công nghi p; an toàn v sinh th c phNm t khâu nh p khNu nguyên li u s n xu t, ch bi n th c phNm thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B n trư c khi ư c ưa ra th trư ng n i a và xu t khNu. 16. V phát tri n công nghi p và thương m i a phương: a) Xây d ng, trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các cơ ch , chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p a phương; b) T ng h p chung v phát tri n công nghi p a phương và qu n lý các c m, i m công nghi p c p huy n và các doanh nghi p công nghi p a phương; c) Hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy ho ch ngành, vùng trong lĩnh v c công nghi p và thương m i trên ph m vi c nư c;
  4. d) Ban hành cơ ch khuy n khích h tr và nh hư ng phát tri n công nghi p và thương m i a phương thu c ph m vi qu n lý c a B ; ) T ch c ph bi n kinh nghi m v s n xu t, qu n lý, khoa h c - công ngh , u tư, ào t o, cung c p thông tin, tri n lãm, h i ch , qu ng bá s n phNm cho các cơ s s n xu t công nghi p và thương m i a phương; e) Xây d ng chương trình, k ho ch, qu n lý kinh phí khuy n công qu c gia. 17. V lưu thông hàng hóa trong nư c và xu t khNu, nh p khNu: a) T ch c th c hi n các cơ ch , chính sách phát tri n thương m i n i a, xu t khNu, nh p khNu, thương m i biên gi i, lưu thông hàng hóa trong nư c, b o m các m t hàng thi t y u cho mi n núi, h i o và ng bào dân t c; b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành ch o, i u ti t lưu thông hàng hóa trong t ng th i kỳ, b o m cân i cung c u, cán cân thương m i, phát tri n n nh th trư ng hàng hóa, c bi t là các m t hàng thi t y u; c) Th ng nh t qu n lý v xu t khNu; nh p khNu; t m nh p, tái xu t; t m xu t, tái nh p; chuy n khNu; quá c nh hàng hoá; ho t ng y thác; u thác xu t khNu, nh p khNu; i lý mua bán; gia công; thương m i biên gi i và lưu thông hàng hoá trong nư c, d) Ban hành các quy nh v ho t ng d ch v thương m i, d ch v phân ph i trong nư c và t nư c ngoài vào Vi t Nam, t Vi t Nam ra nư c ngoài; ) Qu n lý ho t ng c a các văn phòng, chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; e) T ng h p tình hình, k ho ch xu t khNu, nh p khNu, lưu thông hàng hoá và d ch v thương m i trong ph m vi c nư c. 18. V thương m i i n t : a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng, ch o và ki m tra vi c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, chính sách phát tri n thương m i i n t ; b) Ch trì h p tác qu c t v thương m i i n t ; ký k t ho c tham gia các tho thu n qu c t liên quan n thương m i i n t . 19. V qu n lý th trư ng: a) Ch o công tác qu n lý th trư ng trong c nư c; hư ng d n, ki m tra, ki m soát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v kinh doanh, lưu thông hàng hoá, các ho t ng thương m i trên th trư ng, hàng hoá và ho t ng xu t khNu, nh p khNu, d ch v thương m i; x lý các hành vi vi ph m pháp lu t theo quy nh; b) Ch o và t ch c ki m tra, ki m soát ch t lư ng hàng hoá công nghi p lưu thông trên th trư ng; ph i h p v i B Y t ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm; c) Ch trì và t ch c ph i h p ho t ng gi a các ngành, các a phương trong vi c ki m tra, ki m soát; ch ng u cơ lũng o n th trư ng, buôn l u, s n xu t và buôn bán hàng gi , hàng c m, gian l n thương m i và các hành vi kinh doanh khác trái quy nh c a pháp lu t.
  5. 20. V qu n lý c nh tranh và ki m soát c quy n, áp d ng bi n pháp t v ch ng bán phá giá, ch ng tr c p và b o v quy n l i ngư i tiêu dùng: a) T ch c i u tra và x lý, gi i quy t khi u n i các v vi c c nh tranh; qu n lý v ch ng bán phá giá, ch ng tr c p và áp d ng bi n pháp t v i v i hàng hoá nh p khNu vào Vi t Nam; b) T ch c th c hi n cơ ch , chính sách, các quy nh v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch trì ph i h p v i các B , ngành, doanh nghi p, hi p h i ngành hàng x lý v vi c ch ng bán phá giá, ch ng tr c p và áp d ng bi n pháp t v c a nư c ngoài i v i hàng xu t khNu c a Vi t Nam. 21. V xúc ti n thương m i: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng k ho ch, chương trình xúc ti n thương m i qu c gia hàng năm và ch o, t ch c, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n theo quy nh hi n hành; b) Hư ng d n, ki m tra v n i dung, i u ki n ho t ng qu ng cáo thương m i, h i ch , tri n lãm thương m i, khuy n m i, trưng bày, gi i thi u hàng hóa, d ch v trong và ngoài nư c, thương hi u theo quy nh c a pháp lu t; c) Qu n lý ngu n ngân sách nhà nư c cho các ho t ng xúc ti n thương m i hàng năm. 22. V h i nh p kinh t - thương m i qu c t : a) Xây d ng, th c hi n ch trương, cơ ch , chính sách h i nh p kinh t - thương m i qu c t ; gi i thích, tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các cam k t h i nh p kinh t qu c t c a Vi t Nam; b) T ng h p, xây d ng phương án và t ch c àm phán ký k t ho c gia nh p các i u ư c qu c t a phương ho c khu v c v thương m i; àm phán các tho thu n thương m i t do; àm phán các hi p nh h p tác kinh t thương m i và các tho thu n m r ng th trư ng gi a Vi t Nam v i các nư c, các kh i nư c ho c vùng lãnh th ; c) i di n l i ích kinh t - thương m i c a vi t Nam, xu t phương án và t ch c th c hi n quy n và nghĩa v liên quan n kinh t - thương m i c a Vi t Nam t i T ch c Thương m i Th gi i (WTO), Hi p h i các qu c gia ông Nam Á (ASEAN); Di n àn h p tác kinh t châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Di n àn h p tác Á - Âu (ASEM) và các t ch c, di n àn kinh t qu c t khác theo phân công c a Th tư ng Chính ph ; d) Thư ng tr c công tác h i nh p kinh t - thương m i qu c t c a Vi t Nam; ) u m i t ng h p, theo dõi và báo cáo v s d ng ngu n v n ODA và u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) vào ngành công nghi p và thương m i; u tư c a ngành công nghi p và thương m i ra nư c ngoài. 23. Qu n lý ho t ng thương m i c a các t ch c và cá nhân Vi t Nam nư c ngoài và c a nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý, ch o ho t ng c a các cơ quan thương v , các t ch c xúc ti n thương m i, trung tâm gi i thi u s n phNm hàng hóa nư c ngoài có s tham gia c a cơ quan nhà nư c Vi t Nam. 24. Thu th p, t ng h p, phân tích, x lý và cung c p thông tin kinh t , công nghi p, thương m i, th trư ng, thương nhân trong và ngoài nư c ph c v các cơ quan ng, Nhà nư c và các t ch c kinh t .
  6. 25. Th c hi n h p tác qu c t trong các ngành công nghi p và thương m i thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 26. T ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh trong công nghi p và thương m i thu c ph m vi qu n lý c a B , bao g m: a) Ban hành hàng rào k thu t và qu n lý các ho t ng v i m h i, áp v hàng rào k thu t trong các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; b) T ch c th c hi n các chương trình nghiên c u khoa h c, công ngh t ngu n ngân sách nhà nư c theo k ho ch dài h n, hàng năm trong ngành công nghi p và thương m i; c) Th ng nh t qu n lý, hư ng d n, ki m tra vi c s d ng ti t ki m, khai thác h p lý tài nguyên năng lư ng, v sinh an toàn trong công nghi p ch bi n th c phNm theo quy nh c a pháp lu t. 27. V d ch v công: a) Qu n lý quy ho ch m ng lư i t ch c s nghi p d ch v công trong các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; b) Xây d ng các tiêu chuNn, ban hành các quy trình, quy chuNn, trình t , th t c, nh m c kinh t - k thu t i v i các ho t ng t ch c cung ng d ch v công thu c ngành, lĩnh v c công nghi p và thương m i; c) Hư ng d n, t o i u ki n, h tr cho các t ch c th c hi n d ch v công theo quy nh c a pháp lu t. 28. Th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong các ngành công nghi p và thương m i thu c ph m vi qu n lý c a B , bao g m: a) Xây d ng án s p x p, t ch c l i, chuy n i s h u trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ch o t ch c th c hi n án sau khi ư c phê duy t; b) Trình Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m ho c b nhi m, mi n nhi m theo thNm quy n các ch c danh cán b lãnh o, qu n lý, k toán trư ng; c) Phê duy t theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l t ch c và ho t ng. 29. Hư ng d n, t o i u ki n cho H i, Hi p h i, t ch c phi Chính ph (g i t t là H i) tham gia vào ho t ng c a ngành; t ch c l y ý ki n c a H i hoàn thi n các quy nh qu n lý ngành công nghi p và thương m i; ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a nhà nư c i v i H i. 30. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý vi ph m pháp lu t theo ch c năng qu n lý nhà nư c c a B . 31. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 32. Qu n lý cán b , công ch c, viên ch c: a) Qu n lý các ng ch công ch c, viên ch c chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t; b) Ban hành tiêu chuNn, quy chuNn chuyên môn, nghi p v c a ng ch viên ch c thu c ngành, lĩnh v c do B ư c phân công, phân c p qu n lý sau khi có ý ki n thNm nh c a B N i v ; xây d ng tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v c a ng ch công ch c thu c ngành, lĩnh v c do B ư c phân công, phân
  7. c p qu n lý B N i v ban hành; ban hành tiêu chuNn nghi p v c th c a ngư i ng u cơ quan chuyên môn thu c ngành, lĩnh v c do B qu n lý thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; c) T ch c thi nâng ng ch và công nh n k t qu kỳ thi nâng ng ch i v i các ng ch viên ch c chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t. 33. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c thNm quy n. 34. Xây d ng d toán ngân sách hàng năm c a B , ph i h p v i B Tài chính l p, t ng h p d toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý Chính ph trình Qu c h i; qu n lý, t ch c th c hi n quy t toán ngân sách nhà nư c; th c hi n các nhi m v khác v ngân sách nhà nư c, tài chính, tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 35. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công ho c u quy n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . i u 3. Cơ c u t ch c 1. V K ho ch. 2. V Tài chính. 3. V T ch c cán b . 4. V Pháp ch . 5 . V H p tác qu c t . 6. Thanh tra B . 7. Văn phòng B . 8. V Khoa h c và Công ngh . 9. V Công nghi p n ng. 10. V Năng lư ng. 11. V Công nghi p nh . 1 2. V Xu t nh p khNu. 1 3 . V Th trư ng trong nư c. 14. V Thương m i mi n núi. 15. V Th trư ng châu Á - Thái Bình Dương. 1 6. V Th trư ng châu Âu. 17. V Th trư ng châu M .
  8. 18. V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á. 19. V Chính sách thương m i a biên. 20. V Thi ua - Khen thư ng. 21. C c i u ti t i n l c. 22. C c Qu n lý c nh tranh. 23. C c Qu n lý th trư ng. 24. C c Xúc ti n thương m i. 25. C c Công nghi p a phương. 26. C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p. 27. C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin. 28. Thương v t i các nư c và các vùng lãnh th . 29. Cơ quan i di n c a B Công Thương t i thành ph H Chí Minh. 30. Ban Thư ký H i ng C nh tranh. 31 . Vi n Nghiên c u Chi n lư c, chính sách công nghi p. 32. Vi n Nghiên c u Thương m i. 33. Báo Công thương. 34. T p chí Công nghi p. 35 . T p chí Thương m i . 36. Trư ng ào t o, b i dư ng Cán B Công Thương Trung ương. Các ơn v quy nh t kho n 1 n kho n 30 i u này là các t ch c giúp B trư ng qu n lý nhà nư c, các ơn v quy nh t kho n 31 n kho n 36 i u này là các ơn v s nghi p nhà nư c thu c B . Văn phòng B , Thanh tra B , Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh và các V : K ho ch, Pháp ch , T ch c cán b , H p tác qu c t , Khoa h c và Công ngh , Công nghi p n ng, Chính sách thương m i a biên, Xu t nh p khNu, Th trư ng trong nư c, Th trư ng châu Á - Thái Bình Dương, Th trư ng châu Âu, Th trư ng châu M , Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á và V Thi ua - Khen thư ng ư c t ch c phòng. B trư ng B Công Thương trình Th tư ng Chính ph : quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c i u ti t i n l c, C c Qu n lý c nh tranh, C c Qu n lý th trư ng, cho phép thành l p thương v t i các nư c và các vùng lãnh th , ban hành danh sách i v i các t ch c s nghi p khác còn l i thu c B . Các ơn v giúp vi c cho y ban, t ch c liên ngành th c hi n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph khi thành l p y ban, t ch c liên ngành.
  9. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Công nghi p, Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thương m i và các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, Nguy n T n Dũng thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t , T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TTCB (5b).A 325
Đồng bộ tài khoản