Nghị định số 19/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
51
lượt xem
1
download

Nghị định số 19/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 19/2005/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 19/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2005/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 2 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 19/2005/N -CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2005 QUY NNH I U KI N, TH T C THÀNH L P VÀ HO T NG C A T CH C GI I THI U VI C LÀM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh i u ki n, th t c thành l p và ho t ng c a t ch c gi i thi u vi c làm. i u 2. T ch c gi i thi u vi c làm theo quy nh t i i u 18 c a B lu t Lao ng ã ư c s a i, b sung, g m: 1. Trung tâm gi i thi u vi c làm. 2. Doanh nghi p ho t ng gi i thi u vi c làm. i u 3. Trung tâm gi i thi u vi c làm (sau ây g i chung là Trung tâm) là ơn v s nghi p có thu t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên theo quy nh hi n hành; là t ch c thu c lĩnh v c ho t ng xã h i, do cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i quy t nh thành l p, có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c m tài kho n t i ngân hàng, Kho b c Nhà nư c. i u 4. Doanh nghi p ho t ng gi i thi u vi c làm (sau ây g i chung là doanh nghi p) là doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p nhà nư c ư c ho t ng gi i thi u vi c làm theo quy nh t i Ngh nh này. Chương 2:
 2. I U KI N, TH T C THÀNH L P VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM GI I THI U VI C LÀM i u 5. i u ki n và th t c thành l p Trung tâm: 1. i u ki n thành l p Trung tâm: Trung tâm ư c thành l p khi có các i u ki n sau: a) Có a i m và tr s làm vi c n nh, t nơi thu n ti n và di n tích cho vi c giao d ch và ho t ng c a Trung tâm; b) Ph i có trang thi t b và các phương ti n phù h p v i t ng nhi m v theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; c) Ph i có ít nh t 05 (năm) cán b có trình t cao ng tr lên thu c các chuyên ngành kinh t , pháp lu t, ngo i ng ; i ngũ cán b c a Trung tâm ph i có lý l ch rõ ràng, phNm ch t o c t t, không có ti n án; d) Vi c thành l p Trung tâm ph i phù h p v i quy ho ch Trung tâm gi i thi u vi c làm trên a bàn c a a phương ã ư c phê duy t. 2. Th t c thành l p Trung tâm: a) H sơ thành l p Trung tâm: - Công văn c a cơ quan ngh thành l p Trung tâm g i cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p; - án thành l p Trung tâm, bao g m các n i dung: s c n thi t; m c tiêu; nhi m v c th và vi c m b o các i u ki n thành l p và ho t ng theo quy nh t i Ngh nh này; tính kh thi c a án. i v i Trung tâm thu c thNm quy n qu n lý c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) thì án thành l p Trung tâm ph i có ý ki n nh t trí b ng văn b n c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S K ho ch và u tư, S Tài chính, S N i v . i v i các Trung tâm gi i thi u vi c làm thu c thNm quy n qu n lý c a các B , ngành ho c c a cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr - xã h i thì ph i có văn b n ch p thu n c a U ban nhân dân c p t nh nơi Trung tâm s ư c thành l p và ho t ng. - Các gi y t và văn b n có liên quan ch ng minh các i u ki n thành l p Trung tâm. b) Ti p nh n, thNm nh h sơ thành l p Trung tâm, ch p thu n thành l p Trung tâm: - S Lao ng - Thương binh và Xã h i thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là nơi ti p nh n, thNm nh h sơ thành l p Trung tâm và trình Ch t ch U ban nhân
 3. dân c p t nh quy t nh thành l p Trung tâm thu c thNm quy n qu n lý ho c ch p thu n vi c thành l p Trung tâm c a các B , ngành, t ch c chính tr - xã h i trên a bàn. - Vi c ti p nh n, thNm nh h sơ thành l p Trung tâm c a các B , ngành, t ch c chính tr - xã h i theo quy nh c a các B , ngành và t ch c ó. c) ThNm quy n thành l p Trung tâm: - Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p Trung tâm thu c quy n qu n lý theo ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Th trư ng cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr - xã h i quy t nh thành l p Trung tâm thu c t ch c chính tr - xã h i qu n lý theo quy nh c a t ch c ó, sau khi có s ch p thu n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh nơi Trung tâm s thành l p và ho t ng; - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph quy t nh thành l p Trung tâm thu c quy n qu n lý c a mình, sau khi có s ch p thu n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân dân c p t nh nơi Trung tâm s thành l p và ho t ng. d) Th i h n xem xét, quy t nh thành l p Trung tâm: Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l v thành l p Trung tâm, cơ quan có thNm quy n ra quy t nh thành l p Trung tâm và g i m t b n chính v B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Trư ng h p không quy t nh thành l p Trung tâm ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. ) Ngư i ra quy t nh thành l p Trung tâm có quy n ra quy t nh gi i th , ch m d t ho t ng c a Trung tâm; khi ra quy t nh gi i th , ch m d t ho t ng c a Trung tâm c n g i m t b n v B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 6. Trung tâm gi i thi u vi c làm theo quy nh t i Ngh nh này ph i dùng tên th ng nh t là ''Trung tâm gi i thi u vi c làm", kèm theo tên a phương, tên cơ quan B , ngành, tên t ch c chính tr - xã h i ho c tên i tư ng ph c v . i u 7. Nhi m v c a Trung tâm: 1. Tư v n v vi c làm, h c ngh , chính sách có liên quan n quan h lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng. 2. Gi i thi u vi c làm cho ngư i lao ng; cung ng và tuy n lao ng theo yêu c u c a ngư i s d ng lao ng. 3. Thu th p, phân tích và cung ng thông tin v th trư ng lao ng, bao g m: nhu c u tuy n lao ng, nhu c u c n vi c làm, tiêu chuNn lao ng, ti n lương, ti n công trên a bàn ho t ng c a vùng và c nư c. 4. ư c t ch c d y ngh theo quy nh c a pháp lu t.
 4. Ngoài các nhi m v nêu trên, Trung tâm th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Cơ c u t ch c c a Trung tâm: 1. Lãnh o c a Trung tâm: Trung tâm có Giám c và m t s Phó giám c. Giám c là ngư i ng u Trung tâm ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p qu n lý và trư c pháp lu t v toàn b các ho t ng c a Trung tâm. Phó giám c Trung tâm là ngư i giúp vi c Giám c, ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Giám c Trung tâm phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c v k t qu công tác ư c giao. Vi c b nhi m, mi n nhi m Giám c Trung tâm do ngư i có thNm quy n quy t nh thành l p Trung tâm quy t nh. Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó giám c Trung tâm do Th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p qu n lý quy t nh. 2. Các t ch c giúp vi c c a Giám c: Trung tâm có các phòng chuyên môn th c hi n các nhi m v theo quy nh t i Ngh nh này. Căn c vào kh i lư ng công vi c, tính ch t, c i m ho t ng c th , ngư i có thNm quy n quy t nh thành l p Trung tâm quy nh s lư ng và tên g i các phòng chuyên môn nghi p v , nhưng không quá 04 (b n) phòng. Các phòng có Trư ng phòng và m t s Phó trư ng phòng; vi c b nhi m, mi n nhi m Trư ng phòng và Phó trư ng phòng th c hi n theo phân c p qu n lý cán b . 3. Biên ch c a Trung tâm: Căn c vào kh i lư ng công vi c, tính ch t và c i m ho t ng c th c a Trung tâm, ngư i có thNm quy n quy t nh thành l p Trung tâm quy nh s biên ch c a Trung tâm và c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên cho các ho t ng không có thu c a Trung tâm. Vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c c a Trung tâm th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Giám c Trung tâm căn c vào nhu c u công vi c và kh năng tài chính c a Trung tâm th c hi n giao k t h p ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng. Ngư i làm vi c trong Trung tâm gi i thi u vi c làm ư c x p lương và tr lương theo b ng lương chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. Các ch c danh lãnh o c a Trung tâm ư c áp d ng ph c p ch c v lãnh o chi c c và các t ch c tương ương thu c S quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph nói trên. Ch tài chính, ti n lương, ti n công, b o hi m xã h i, b o hi m y t , ch ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn th c hi n theo quy nh hi n hành v ch tài chính i v i ơn v s nghi p có thu.
 5. i u 9. Quy n h n c a Trung tâm: 1. Tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c theo quy nh t i Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; tuy n lao ng và giao k t h p ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng. 2. Ký k t các h p ng cung ng lao ng, gi i thi u vi c làm và d y ngh , h c ngh . 3. Khai thác các thông tin v lao ng, vi c làm và d y ngh t cơ quan nhà nư c, các doanh nghi p và các t ch c. 4. Yêu c u ngư i s d ng lao ng cung c p thông tin v tình tr ng vi c làm c a ngư i lao ng do Trung tâm ã gi i thi u ho c cung ng lao ng. 5. Thu phí gi i thi u vi c làm (bao g m: tư v n, gi i thi u, cung ng lao ng, cung c p thông tin lao ng - vi c làm) và thu h c phí theo quy nh c a pháp lu t. 6. Ch ng qu n lý và s d ng các ngu n tài chính theo quy nh hi n hành v ch tài chính i v i ơn v s nghi p có thu và ư c mi n, gi m thu theo quy nh c a pháp lu t thu hi n hành. i u 10. Trách nhi m c a Trung tâm: 1. Th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t liên quan n t ch c và ho t ng c a Trung tâm. 2. Xây d ng k ho ch hàng năm và th c hi n úng k ho ch ã ư c c p trên phê duy t. 3. Th c hi n các quy n l i cho cán b và nh ng ngư i làm vi c Trung tâm v i hình th c h p ng làm vi c, h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th c hi n y các h p ng ã giao k t, các cam k t v i ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng, ngư i h c ngh , ngư i ư c tư v n. 5. Cán b , công ch c và nh ng ngư i làm vi c theo h p ng lao ng, h p ng làm vi c c a Trung tâm ph i eo bi n, trang ph c th ng nh t khi làm vi c. 6. L p s theo dõi các ho t ng c a Trung tâm theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 7. Theo dõi tình tr ng vi c làm c a ngư i lao ng do Trung tâm gi i thi u ho c cung ng trong th i gian m t năm ( i v i trư ng h p th c hi n h p ng lao ng t 12 tháng tr lên) ho c trong th i gian th c hi n h p ng lao ng ( i v i nh ng trư ng h p th c hi n h p ng lao ng dư i 12 tháng). 8. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày ư c thành l p, Trung tâm ph i thông báo trên báo a phương ho c báo Trung ương trong 05 (năm) s li n các thông tin v tên g i, a i m, lĩnh v c ho t ng, tài kho n, tên giám c, s i n tho i c a Trung tâm.
 6. Trư c 15 ngày k t ngày b t u ho t ng, Trung tâm có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương s t i v ngày b t u ho t ng và lĩnh v c ho t ng. 9. T i tr s c a Trung tâm ph i có bi n tên Trung tâm, s i n tho i, a ch . Trong trư ng h p c n thi t ph i dùng ti ng nư c ngoài, thì c ch nư c ngoài ph i nh hơn c ch ti ng Vi t và vi t phía dư i ch ti ng Vi t. Trung tâm ph i có sơ các b ph n làm vi c và ph i niêm y t công khai b n sao quy t nh thành l p Trung tâm (có công ch ng) t i tr s . 10. Trư c ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 h ng năm, Trung tâm có trách nhi m báo cáo nh kỳ 06 (sáu) tháng u năm và c năm v S Lao ng -Thương binh và Xã h i a phương s t i nơi t tr s chính và các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr - xã h i ( i v i các Trung tâm thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr - xã h i qu n lý) theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Chương 3: I U KI N, TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y PHÉP HO T NG GI I THI U VI C LÀM CHO DOANH NGHI P i u 11. Gi y phép ho t ng gi i thi u vi c làm c p cho doanh nghi p Gi y phép ho t ng gi i thi u vi c làm (sau ây g i chung là gi y phép) do S Lao ng - Thương binh và Xã h i c p cho doanh nghi p ư c thành l p h p pháp theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p ho c Lu t Doanh nghi p nhà nư c và có các i u ki n theo quy nh t i Ngh nh này. M u gi y phép do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. i u 12. i u ki n c p gi y phép: Doanh nghi p ư c c p gi y phép khi có y các i u ki n sau: 1. Có a i m và tr s n nh, t nơi thu n ti n và di n tích cho vi c giao d ch và ho t ng c a doanh nghi p. N u tr s thuê thì ph i n nh t 36 tháng tr lên. 2. Có phòng s d ng cho ho t ng tư v n, phòng s d ng cho ho t ng gi i thi u và cung ng lao ng, phòng s d ng cho ho t ng v thông tin th trư ng lao ng và có trang b máy vi tính, i n tho i, Fax, E-mail và các tài li u liên quan n th trư ng lao ng và các trang thi t b khác ph c v khách hàng. 3. Có ít nh t 300 tri u ng Vi t Nam ký qu t i Ngân hàng gi i quy t các r i ro và các kho n ph i n bù có th x y ra trong quá trình ho t ng. 4. Có ít nh t 05 (năm) cán b có trình t cao ng tr lên thu c các chuyên ngành kinh t , pháp lu t, ngo i ng , có lý l ch rõ ràng, phNm ch t o c t t, không có ti n án.
 7. i u 13. H sơ ngh c p gi y phép: 1. ơn ngh c p gi y phép ho t ng gi i thi u vi c làm theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. 2. B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p (có công ch ng). 3. Các gi y t và văn b n có liên quan ch ng minh các i u ki n c p gi y phép c a doanh nghi p theo quy nh t i i u 12 c a Ngh nh này. i u 14. Th i h n c a gi y phép Gi y phép c p cho doanh nghi p v i th i h n là 36 (ba mươi sáu) tháng và m i l n gia h n ti p theo là không quá 36 (ba mươi sáu) tháng. i u 15. Trình t c p gi y phép 1. Doanh nghi p có trách nhi m n p h sơ ngh c p gi y phép cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương s t i. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ ngh c p gi y phép h p l , S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m c p gi y phép cho doanh nghi p. Trư ng h p không c p gi y phép cho doanh nghi p thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. i u 16. Thu h i gi y phép 1. Doanh nghi p vi ph m m t trong các quy nh sau ây s b thu h i gi y phép: a) Vi ph m ngành ngh kinh doanh ghi trong gi y phép ho c không các i u ki n theo quy nh t i i u 12 c a Ngh nh này; b) Có hành vi l a o, gian l n i v i ngư i lao ng, doanh nghi p, t ch c khác do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh; c) Không th c hi n nghĩa v c a doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t; d) Không ch p hành báo cáo theo quy nh v i cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng a phương liên t c t 01 (m t) năm dương l ch tr lên; ) B x ph t hành chính do vi ph m pháp lu t lao ng 03 (ba) l n trong năm ho c 01 (m t) hành vi b x ph t 03 (ba) l n. e) Không ho t ng sau 06 (sáu) tháng k t ngày c p gi y phép; g) Ch m d t ho t ng. 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m thu h i gi y phép i v i các doanh nghi p vi ph m các quy nh nói trên.
 8. i u 17. Các ho t ng gi i thi u vi c làm c a doanh nghi p 1. Tư v n v vi c làm, h c ngh , chính sách có liên quan n quan h lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng. 2. Gi i thi u vi c làm cho ngư i lao ng, cung ng và tuy n lao ng theo yêu c u c a ngư i s d ng lao ng. 3. Thu th p, phân tích và cung ng thông tin v th trư ng lao ng, bao g m: nhu c u tuy n lao ng, nhu c u c n vi c làm, tiêu chuNn lao ng, ti n lương, ti n công trên a bàn ho t ng, c a vùng và c nư c. 4. ư c d y ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Quy n h n c a doanh nghi p 1. t tên doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t, nhưng không ư c trùng v i tên c a Trung tâm gi i thi u vi c làm quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này. 2. Tuy n ch n, b trí, i u ng và s d ng lao ng, tr ti n lương và ti n thư ng, khen thư ng và k lu t lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Khai thác các thông tin v lao ng, vi c làm t các cơ quan nhà nư c, các doanh nghi p và các t ch c. 4. Ký k t các h p ng cung ng lao ng và gi i thi u vi c làm và d y ngh . 5. Thu phí gi i thi u vi c làm (bao g m: tư v n, gi i thi u, cung ng lao ng, cung ng thông tin th trư ng lao ng) và thu h c phí d y ngh theo quy nh pháp lu t. 6. S d ng và qu n lý tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 7. ư c mi n, gi m thu theo quy nh c a pháp lu t thu hi n hành. i u 19. Trách nhi m c a doanh nghi p 1. Th c hi n các quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. B o m các quy n l i cho ngư i lao ng trong doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 3. Báo cáo vi c s d ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng. 4. Th c hi n y các h p ng ã giao k t, các cam k t v i ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng, ngư i h c ngh , ngư i ư c tư v n. 5. Th c hi n úng các ch tài chính, các kho n ph i n p theo quy nh c a pháp lu t và b i thư ng các thi t h i do vi ph m các h p ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. L p s theo dõi c p nh t y và thư ng xuyên các ho t ng c a doanh nghi p.
 9. 7. Theo dõi tình tr ng vi c làm c a ngư i lao ng do doanh nghi p gi i thi u ho c cung ng trong th i gian m t năm ( i v i trư ng h p th c hi n h p ng lao ng t 12 tháng tr lên) ho c trong th i gian th c hi n h p ng lao ng ( i v i nh ng trư ng h p th c hi n h p ng lao ng dư i 12 tháng). 8. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày doanh nghi p ư c c p gi y phép ho t ng gi i thi u vi c làm, doanh nghi p ph i ăng trên báo a phương ho c báo Trung ương trong 05 (năm) s li n thông tin v tên g i, a i m, lĩnh v c ho t ng, tài kho n, tên giám c, s i n tho i. Trư c 15 ngày k t ngày b t u ho t ng, doanh nghi p có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương s t i v ngày b t u ho t ng. 9. T i tr s c a doanh nghi p ph i có bi n rõ tên doanh nghi p, s i n tho i, a ch . Trong trư ng h p c n thi t ph i dùng ti ng nư c ngoài, thì c ch nư c ngoài ph i nh hơn c ch ti ng Vi t và vi t phía dư i ch ti ng Vi t. Doanh nghi p ph i có sơ các b ph n làm vi c và ph i niêm y t công khai b n sao gi y phép ho t ng gi i thi u vi c làm (có công ch ng) tr s . 10. Trư c ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 h ng năm, doanh nghi p có trách nhi m báo cáo nh kỳ 06 (sáu) tháng u năm và c năm v S Lao ng -Thương binh và Xã h i a phương s t i nơi t tr s chính, n i dung báo cáo theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Chương 4: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ KHI U N I, T CÁO i u 20. T ch c và cá nhân có thành tích trong lĩnh v c gi i thi u vi c làm ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. T ch c và cá nhân vi ph m các quy nh t i Ngh nh này, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i và cá nhân có quy n t cáo v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng quy t nh, hành vi c a b t kỳ t ch c, cá nhân nào trong ho t ng gi i thi u vi c làm vi ph m các quy nh c a Ngh nh này ho c xâm ph m n quy n và l i ích h p pháp c a mình. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân c p t nh trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, th c hi n vi c gi i quy t các khi u n i, t cáo và x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Th t c gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
 10. Chương 5: TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN, T CH C i u 23. Trách nhi m c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c gi i thi u vi c làm trong ph m vi c nư c. 2. Trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n và ki m tra, thanh tra vi c thi hành Ngh nh này. i u 24. Trách nhi m c a B Tài chính Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thu, qu n lý và s d ng phí gi i thi u vi c làm, ch tài chính i v i Trung tâm và doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Trách nhi m c a B , ngành 1. Các B , ngành có trách nhi m ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n th ng nh t vi c qu n lý nhà nư c v gi i thi u vi c làm theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Thành l p ho c ch m d t ho t ng c a Trung tâm; u tư cơ s v t ch t, trang thi t b ; quy t nh s biên ch c a Trung tâm và c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên cho các ho t ng không có thu c a Trung tâm thu c quy n qu n lý. 3. Ki m tra, thanh tra ho t ng gi i thi u vi c làm các Trung tâm thu c quy n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Theo dõi, t ng h p và báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i v các ho t ng c a các Trung tâm thu c quy n qu n lý. i u 26. ngh các cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr - xã h i có trách nhi m: 1. Thành l p ho c ch m d t ho t ng c a Trung tâm; u tư cơ s v t ch t, trang thi t b ; quy t nh s biên ch c a Trung tâm và c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên cho các ho t ng không có thu c a Trung tâm thu c quy n qu n lý. 2. Ki m tra, thanh tra ho t ng gi i thi u vi c làm các Trung tâm thu c quy n qu n lý. 3. Theo dõi, t ng h p và báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i v ho t ng c a các Trung tâm thu c quy n qu n lý. i u 27. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: 1. Quy ho ch h th ng Trung tâm trên a bàn c a a phương theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i.
 11. 2. Quy t nh thành l p ho c gi i th các Trung tâm; u tư cơ s v t ch t, trang thi t b ; quy t nh s biên ch c a Trung tâm và c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên cho các ho t ng không có thu c a Trung tâm thu c quy n qu n lý. 3. Có ý ki n b ng văn b n v vi c thành l p các Trung tâm c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr - xã h i. 4. Ch o các cơ quan ch c năng c a a phương theo dõi, ki m tra, thanh tra các ho t ng theo úng quy nh c a pháp lu t i v i các Trung tâm, các doanh nghi p ho t ng gi i thi u vi c làm. 5. Khen thư ng và x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: 1. Giúp U ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà nư c v lao ng theo quy nh c a pháp lu t và ch trì xây d ng và trình U ban nhân dân c p t nh v quy ho ch h th ng Trung tâm trên a bàn c a a phương; 2. Ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính, S N i v trong ph m vi, quy n h n c a mình ch u trách nhi m th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh này. 3. C p và thu h i gi y phép ho t ng gi i thi u vi c làm c a doanh nghi p. 4. Trư c ngày 25 tháng 7 và ngày 25 tháng 01 h ng năm, S Lao ng -Thương binh và Xã h i có trách nhi m báo cáo nh kỳ 06 (sáu) tháng u năm và c năm theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 29. 1. Trong th i h n 06 (sáu) tháng, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, các cơ quan, t ch c có các Trung tâm d ch v vi c làm thu c quy n qu n lý ang ho t ng ph i ti n hành rà soát, s p x p, t ch c và thành l p l i theo quy nh t i Ngh nh này và ph i báo cáo v B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Trong th i h n 06 (sáu) tháng, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, các doanh nghi p ang ho t ng v d ch v vi c làm (g m: tư v n, gi i thi u vi c làm, cung ng và tuy n lao ng, thông tin th trư ng lao ng) ph i làm các th t c ngh c p gi y phép ho t ng gi i thi u vi c làm theo quy nh c a Ngh nh này. 3. i v i các Trung tâm d ch v vi c làm, các doanh nghi p ho t ng d ch v vi c làm ã ư c thành l p trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành mà không i u ki n theo quy nh t i Ngh nh này thì ph i ch m d t ho t ng và th c hi n nghĩa v liên quan theo quy nh c a pháp lu t.
 12. i u 30. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b i u 14 và i u 15 c a Ngh nh s 39/2003/N -CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v vi c làm. i u 31. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản