Nghị định số 200-HĐBT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
6
download

Nghị định số 200-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 200-HĐBT về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ về phạt vi cảnh do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 200-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 200-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1985 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỘNG BỘ TRƯỞNG SỐ 200-HĐBT NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1985 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ VỀ PHẠT VI CẢNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1. Nay sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ về phạt vi cảnh ban hành kèm theo Nghị định số 143-CP ngày 27-5-1977 của Hội đồng Chính phủ như sau: 1- Điều 2 mới: Những hành vi xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội mà có tính chất đơn giản, rõ ràng và hậu quả không nghiêm trọng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức xử phạt bằng các biện pháp hành chính khác là phạm pháp vi cảnh và có thể bị xử lý bằng các hình thức sau đây: - Cảnh cáo. - Phạt tiền từ 10 đồng đến 100 đồng. - Phạt lao động công ích từ 1 ngày đến 3 ngày. - Phạt giam từ 1 ngày đến 3 ngày. 2- Điểm 17 mới của Điều 15: Phơi rơm rạ, thóc lúa và các thứ khác trên đường phố, đường ô-tô; thả rông súc vật, chăn dắt súc vật trên đường ô-tô, đường xe lửa; buộc súc vật vào cây cối, vào cọc tiêu, cột báo hiệu ở hai bên đường. 3- Điều 26 mới:
  2. Cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ quản lý trật tự an toàn xã hội được quyền phạt: cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đồng đến 30 đồng. 4- Điều 27 mới: Trưởng, Phó công an xã, Trưởng Phó công an phường; Trưởng, Phó công an thị trấn được quyền phạt: cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đồng đến 50 đồng, phạt 1 ngày lao động công ích. 5- Điều 28 mới: Cán bộ công an từ cấp Trưởng, Phó công an huyện, Trưởng, Phó công an quận, Trưởng, phó công an thị xã, Trưởng, Phó công an thành phố thuộc tỉnh trở lên được quyền phạt: cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đồng đến 100 đồng, phạt lao động công ích từ 1 ngày đến 3 ngày, phạt giam từ 1 ngày đến 3 ngày và quyết định tịch thu tang vật hoặc phương tiện phạm pháp. Điều 2. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản