Nghị định số 23-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
108
lượt xem
15
download

Nghị định số 23-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 23-HĐBT về việc ban hành 5 Điều lệ: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học dân tộc; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; Điều lệ Vệ sinh; Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; Thanh tra Nhà nước về y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 23-HĐBT

 1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23-H BT Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 1991 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 23-H BT NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1991 BAN HÀNH 5 I U L : KHÁM B NH, CH A B NH B NG Y H C DÂN T C; THU C PHÒNG B NH, CH A B NH; I U L V SINH; KHÁM, CH A B NH VÀ PH C H I CH C NĂNG; THANH TRA NHÀ NƯ C V Y T H I NG B TRƯ NG Căn c vào Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c vào Lu t b o v s c kho nhân dân ban hành này 11 tháng 7 năm 1989; Theo ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH: i u 1. - Nay ban hành kèm theo Ngh nh này các i u l v : V sinh. Khám b nh, ch a b nh y h c dân t c c truy n. Thu c phòng b nh, ch a b nh. Khám b nh, ch a b nh và ph c h i ch c năng. Thanh tra y t . i u 2. - Ngh nh này có hi u l c t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i n i dung Ngh nh này u bãi b . i u 3. - B trư ng B Y t , các B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
 2. I UL KHÁM B NH, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N DÂN T C (Ban hành theo Ngh nh s 23-H BT ngày 24-1-1991 c a H i ng B trư ng). phát huy m i kh năng khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c cho nhân dân; Căn c vào Chương V và i u 55 c a Lu t b o v s c kho nhân dân nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t nam; i u l này quy nh vi c khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c, Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. - Y h c, dư c h c c truy n dân t c Vi t nam v i nh ng kinh nghi m và phương pháp phòng b nh, ch a b nh phong phú, hi u qu là v n quý c a nhân dân c n ph i ư c k th a và phát tri n ph c v nhi m v b o v s c kho c a nhân dân. i u 2. - Các ch c danh dùng trong i u l này ư c hi u như sau: 1. Lương y khám b nh kê ơn là nh ng ngư i thông hi u lý lu n y h c c truy n dân t c, có kinh nghi m khám b nh, ch a b nh b ng các phương pháp y dư c h c c truy n dân t c có dùng thu c hay không dùng thu c, ư c H i ng y h c c truy n dân t c c a B Y t ho c S Y t xét duy t công nh n. 2. Lương y gia truy n là nh ng ngư i làm thu c dân t c gia truy n, ư c nhân dân th a nh n chuyên ch a m t s b nh nh t nh ư c H i ng y h c c truy n dân t c c a B Y t ho c S Y t xét duy t công nh n. 3. Ngư i giúp vi c cho lương y ang hành ngh là nh ng ngư i có hi u bi t chuyên môn y h c, dư c h c c truy n dân t c giúp vi c t ng m t theo s ch d n c a lương y. i u 3. - B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i m i ho t ng y h c, dư c h c c truy n dân t c; k th a và phát tri n y h c, dư c h c c truy n dân t c, k t h p y h c, dư c h c c truy n dân t c v i y h c, dư c h c hi n i. i u 4. - Ngành y t , U ban Nhân dân các c p ph i b o m các cơ s và i u ki n v t ch t c n thi t c ng c , m r ng và hoàn thi n m ng lư i ph c v y t b ng y h c, dư c h c c truy n dân t c và phát tri n nuôi tr ng dư c li u trong a phương mình. i u 5. - H i y h c c truy n dân t c Vi t nam có trách nhi m ng viên, gi i thi u lương y tham gia nghiên c u và truy n th nh ng kinh nghi m khám b nh, ch a b nh, nuôi tr ng dư c li u và s n xu t thu c h c dân t c gi i. T ng h i y, dư c h c Vi t nam, H i ch th p Vi t nam tham gia vào vi c k th a và phát tri n y h c c truy n dân t c trong ph m vi i u l c a t ch c mình.
 3. Chương 2: I TƯ NG VÀ I U KI N HÀNH NGH Y DƯ C H C C TRUY N DÂN T C i u 6. - i tư ng ư c hành ngh y, dư c h c c truy n dân t c g m: 1. Lương y khám b nh kê ơn. 2. Lương y gia truy n. 3. Ngư i giúp vi c cho lương y. 4. Ngư i hành ngh sơ ch dư c li u, bào ch thu c phi n cao ơn hoàn tán theo phương pháp y h c c truy n dân t c. 5. Ngư i hành ngh kinh doanh các lo i thu c s ng (tươi, ho c khô) ho c thu c ã bào ch (chín). 6. Bác s , dư c s i h c và các cán b y, dư c trung h c ư c ào t o, b túc v y h c, dư c h c c truy n dân t c. i u 7. - Lương y khám b nh kê ơn, lương y gia truy n và bác s , y s , y h c dân t c mu n ăng ký hành ngh khám b nh, ch a b nh ph i có các i u ki n sau: 1. Có qu c t ch Vi t nam. 2. Có s c kho , không m c các khuy t t t nh hư ng n vi c hành ngh như: mù, câm, i c, không m c b nh tâm th n, b nh truy n nhi m ang th i kỳ ti n tri n. 3. Có gi y phép hành ngh . B Y t c p gi y phép hành ngh cho các lương y, bác s , y s y h c dân t c t i các cơ s khám b nh, ch a b nh trung ương tr c thu c B y t . 4. Lương y không mang qu c t ch Vi t nam mu n hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c ph i có gi y phép c a B Y t . S Y t c p gi y phép hành ngh cho các lương y, bác s , y s y h c dân t c t i các cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c, t p th và tư nhân a phương. Chương 3: NH NG QUY NNH C TH V KHÁM B NH, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N DÂN T C i u 8. - Ngư i ư c phép hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c ch ư c:
 4. 1. Dùng nh ng thu c ã ghi trong các tài li u dư c h c c truy n dân t c ho c ã s d ng theo kinh nghi m dân gian ch t khoáng, các ch t có ngu n g c ng v t và th c v t. 2. Thu c dùng d ng t nhiên ho c ã bào ch thành thu c phi n hay cao ơn hoàn tán theo phương pháp y h c c truy n dân t c tr c ti p ch a b nh cho ngư i. Nh ng thu c này ph i b o m dúng các quy nh c a B Y t v bào ch , s n xu t thu c y h c dân t c. 3. Dùng phương pháp châm c u và phương pháp ch a b nh không dùng thu c y h c c truy n dân t c. Khi s d ng kim châm c u ph i th c hi n quy nh vô trùng c a B Yt . i u 9. - Ngư i ư c phép hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c tr nh ng ngư i ghi i m 6, i u 6 c a i u l này không ư c: 1. S d ng nh ng thu c b ng hoá ch t ho c các ch t t ng h p c a y h c hi n i, thu c ph t ng s n xu t theo k thu t công nghi p, các lo i vác xin và sérum, các lo i thu c tiêm, thu c kháng sinh. 2. Dùng các phương pháp và phương ti n khám b nh, ch a b nh c a y h c hi n i, c bi t là các th thu t v ph khoa, nhãn khoa, gây tê, gây mê b ng thu c tân dư c; các phương ti n i u tr b ng i n c a y h c hi n i tr các máy i n châm, dò huy t, dò kinh l c, xoa bóp. 3. Lưu hành các thu c ghi i m 2, i u 8 c a i u l này như thương phNm n u chưa ư c B Y t ho c S Y t ki m tra và c p gi y phép. Chương 4: NGHĩA V Và QUY N L I C A NGư I HàNH NGH Y H C C TRUY N DâN T C i u 10. - Ngư i ư c phép hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c có trách nhi m: 1. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Lu t b o v s c kho nhân dân và i u l này. 2. S n sàng c u giúp ngư i b nh, tôn tr ng tính m ng, danh d và nhân phNm c a ngư i b nh. 3. Gi gìn bí m t cho ngư i b nh v nh ng i u liên quan n b nh tình và gia c nh. 4. Luôn trau d i nâng cao nghi p v chuyên môn, b o v uy tín c a ng nghi p, l ng nghe và s n sàng giúp ng nghi p không tranh giành nh hư ng c a nhau. i u 11. - Ngư i ư c phép hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c ư c hư ng quy n l i:
 5. 1. ư c thu ti n khám b nh, ch a b nh theo quy nh c a t nh, thành ph ho c c khu tr c thu c Trung ương. 2. ư c hư ng quy n l i khi c ng hi n các bài thu c gia truy n quý ư c Nhà nư c s n xu t, lưu hành trên th trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. ư c khen thư ng ho c xét t ng các danh hi u cao quý c a Nhà nư c khi có thành tích trong s nghi p b o v s c kho nhân dân. i u 12. - Nghiêm c m m i hành vi l i d ng y h c c truy n dân t c ho t ng b t h p pháp như tuyên truy n, qu ng cáo l a b p v phương pháp ch a b nh, v thu c ho c ch a b nh b ng các hình th c mê tín. Nghiêm c m vi c làm quá ph m vi chuyên môn ã ư c các cơ quan y t có thNm quy n xét duy t cho phép. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH I u 13. - Các t ch c Nhà nư c, t p th và tư nhân hành ngh y h c, dư c h c c truy n dân t c u ph i tuân theo nh ng quy nh c a i u l này và ch u s ki m tra, thanh tra c a các cơ quan y t có thNm quy n. i u 14. - Ngư i nào vi ph m nh ng quy nh c a i u l này tuỳ theo m c mà b x lý k lu t, x lý hành chính t c nh cáo, ph t ti n, n thu h i gi y phép hành ngh ho c truy c u trách nhi m hình s , b i thư ng thi t h i theo quy nh c a Pháp lu t. i u 15. - Các quy nh trư c ây trái v i i u l này u bãi b . i u 16. - B Y t có trách nhi m hư ng d n, ki m tra ôn c vi c th c hi n i u l này. I UL THU C PHÒNG B NH, CH A B NH (Ban hành kèm theo Ngh nh c a H i ng B trư ng s 23-H BT ngày 24 thánh 1 năm 1991) Thu c là s n ph m c bi t liên quan n s c kho và tính m ng con ngư i; b o m thu c có hi u l c an toàn, ch t lư ng và áp ng như c u phòng b nh, ch a b nh c a Nhân dân; Căn c vào Chương IV và i u 55 c a Lu t b o v s c kho Nhân dân; i u l này quy nh vi c qu n lý s n xu t, kinh doanh, cung ng thu c và nh ng i u ki n cơ b n c a các ho t ng hành ngh dư c. Chương 1:
 6. I U KHO N CHUNG i u1. - Các thu t ng dùng trong i u l này ư c hi u như sau: 1. Thu c là nh ng s n phNm có ngu n g c t ng v t, th c v t, khoáng v t, hay sinh h c ư c bào ch dùng cho ngư i nh m: - Phòng b nh, ch a b nh, - Ph c h i, i u chính chưc snăng cơ th , - Làm gi m tri u ch ng b nh, - ChuNn oán b nh, - Ph c h i và nâng cao s c kho , - Làm m t c m giác m t b ph n hay toàn thân, - Làm nh hư ng quá trình sinh , - Làm thay i hình d ng cơ th . 2. Nh ng th ư c coi như thu c g m: - V t li u dùng trong khoa răng, - S n phNm c n l i trong cơ th t m th i hay lâu dài, - Bông băng, ch khâu y t . 3. Nguyên li u làm thu c là nh ng ch t tham gia vào thành ph n c u t o s n phNm trong quá trình s n xu t thu c dù có ho t tính hay không có ho t tính, dù có bi n i hay không có bi n i. 4. Ch t lư ng thu c là t ng h p các tính ch t c trưng c a thu c th hi n m c phù h p nh ng yêu c u ã ư c nh trư c trong i u ki n xác nh v kinh t , k thu t xã h i ư c th hi n b i các yêu c u sau ây: - Có hi u l c phòng b nh, ch c b nh, - Không có ho c ít có tác d ng ph có h i, - n nh v ch t lư ng trong th i h n ã xác nh, - Ti n dùng, b o qu n. 5. Thu c y h c dân t c ghi trong i u l này là d ng cao ơn hoàn tán, ư c s n xu t hàng lo t theo phương pháp y h c c truy n dân t c.
 7. 6. Bi t dư c là nh ng s n phNm thu c mang tên thương m i riêng c a m t cơ s s n xu t ang ư c b o h quy n s h u công nghi p. 7. Thu c m i là các s n phNm: - Chưa ư c c p s ăng ký c a B Y t , - ã ư cc ps ăng ký nhưng có các thay i: + Công th c và thành ph n c u t o + Ch nh i u tr . + Cách dùng li u dùng. + D ng bào ch . 8. Thu c gi m o là nh ng s n phNm có ý l a o: - Không có ho c có ít dư c ch t. - Có ch a dư c ch t khác v i tên d oc ch t ghi trên nhãn. - Nhãn, bao gói gi ng hay g n gi ng nhãn và bao gói c a m t thu c khác. 9. Hành ngh d oc bao g m: th nghi m thu c, s n xu t, phân ph i, t n tr , xu t khNu, nh p khNu, ki m nghi m, kê ơn thu c. i u 2. - Thu c ph i b o m các i u ki n sau: 1. Có hi u l c, an toàn và ch t lư ng. 2. Có nhãn, bao gói t i ngư i dùng. 3. Có s ăng ký và gi y phép s n xu t, lưu hành c a B Y t ho c cơ quan dư c B Y t u quy n. i u 3. - Trách nhi m: 1. B Y t , các B h u quan và U ban Nhân dân các c p có trách nhi m t ch c cung ng thu c thi t y u cho nhu c u phòng b nh, ch a b nh c a nhân dân. 2. T ch c và cá nhân hành ngh dư c ph i ch p hành nghiêm túc các quy nh v chuyên môn nghi p v dư c và ch u trách nhi m v ch t lư ng thu c c a mình.
 8. 3. Các t ch c ki m kê có trách nhi m ki m tra ch t lư ng thu c và ph i ch u trách nhi m v nh ng k t lu n c a mình. 4. Nhà nư c b o v quy n c a ngư i hành ngh dư c và b o h quy n s h u công nghi p. Chương 2: I U KI N HÀNH NGH DƯ C i u 4. 1. Ngư i hành ngh dư c ph i có các tiêu chuNn sau: - Có văn b ng ho c ch ng ch h p pháp. - Có qu c t ch Vi t Nam. - Có s c kh e phù h p. - Có gi y phép hành ngh c a B Y t , ho c s Y t . 2. Ngư i nư c ngoài mu n hành ngh dư c t i Vi t Nam ph i ư c B Y t Vi t Nam c p gi y phép. i u 5. 1. Cơ s hành ngh dư c ph i có các i u ki n trang thi t b k thu t, nhà c a, kho tàng phù h p theo quy nh c a B Y t . 2. Có t ch c qu n lý k thu t áp ng yêu c u hành ngh dư c. Chương 3: QU N LÝ VÀ KI M TRA CH T LƯ NG THU C i u 6. - B trư ng B Y t ư c u quy n c a Ch t ch H i ng B trư ng qu n lý toàn di n ch t lư ng thu c bao g m: 1. Xét ăng ký s n phNm thu c, ban hành và qu n lý tiêu chuNn ch t lư ng thu c. 2. Qu n lý các phương ti n o lư ng trong vi c ánh giá ch t lư ng thu c. 3. T ch c và qu n lý h th ng ki m tra ch t lư ng thu c m b o thu c ư c ki m tra ch t lư ng trư c khi lưu hành. Chương 4:
 9. TH NGHI M THU C TRÊN NGƯ I i u 7. Ch ư c th nghi m trên ngư i các thu c: 1. ã qua giai o n ti n lâm sàng và ư c H i ng Khoa h c có thNm quy n xác nh n v m t an toàn c a thu c. 2. Có tiêu chuNn ch t lư ng và d ng bào ch n nh. i u 8. Vi c th thu c trên ngư i ph i theo úng quy nh c a B Y t , ư c m t s cơ s ch a b nh Trung ương ho c thành, t nh có i u ki n v trình chuyên môn và trang thi t b nh n h p ng th nghi m. i u 9. - B Y t quy nh ch b o h quy n l i c a ngư i b nh ư c th thu c. Chương 5: ĂNG KÝ THU C i u 10. T t c các lo i thu c và nguyên li u làm thu c s n xu t trong nư c hay nh p khNu u ph i ăng ký và ư c B Y t c p s ăng ký. i u 11. - T ch c ho c cá nhân xin ăng ký thu c ph i g i ơn xin ăng ký và h sơ k thu t úng quy nh n B Y t . i u 12. - Thu c xin ăng ký ph i các i u ki n sau: 1. Có k t qu th nghi m ư c xác nh n v hi u l c và an toàn 2. K t qu th nghi m hoàn ch nh v dư c lý, dư c h c và tiêu chuNn k thu t. 3. Phù h p v i phương hư ng dùng thu c c a Vi t Nam Chương 6: S N XU T THU C i u 13. T ch c và cá nhân mu n m cơ s s n xu t thu c ph i theo úng nh ng quy nh t i Chương II c a i u l này và ch ư c s n xu t các thu c ã ư c B Y t c p gi y phép.
 10. i u 14. Thu c s n xu t trong các cơ s i u tr , i u dư ng và hi u thu c pha theo ơn không lưu hành th trư ng ph i theo úng công th c, tiêu chuNn c a dư c i n Vi t Nam ho c c a H i ng khoa h c k thu t cơ s duy t ho c theo ơn c a th y thu c. i u 15. Ch có các t ch c có ch c năng s n xu t, kinh doanh thu c và ư c B Y t ho c S Y t c p gi y phép m i ư c gia công ho c nh n gia công thu c. C hai bên gia công và nh n gia công u ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng c a thu c. i u 16. Thu c s n xu t dung cho súc v t ph i có nhãn in: "Dùng cho súc v t" và hình th c khác v i dùng cho ngư i. Nghiêm c m vi c s d ng và bán thu c dùng cho súc v t dùng cho ngư i ho c dùng các nguyên li u s n xu t thu c cho súc v t s n xu t thu c dùng cho ngư i. Chương 7: PHÂN PH I THU C i u 17. T ch c và các nhân mu n m cơ s kinh doanh phân ph i thu c ph i theo úng nh ng quy nh t i chương II i u l này. i u 18. B Y t quy nh danh m c thu c cho các tuy n, các cơ s kinh doanh phân ph i, thu c bán theo ơn và thu c bán không c n có ơn. i u 19. - Các cơ s kinh doanh phân ph i có quy n t ch i phân ph i các trư ng h p: 1. ơn kê không úng quy ch 2. Có nh m l n v thu c ho c ch nh dùng thu c. 3. Ngư i mua thu c không kh năng ti p thu s hư ng d n dùng thu c c a ngư i phân ph i thu c. 4. Mua thu c không nh m m c ích ch a b nh. i u 20. Nghiêm c m vi c phân ph i thu c chưa có s ăng ký, thu c nghi ng ch t lư ng, thu c gi m o, thu c quá h n dùng. Chương 8: XU T KH U, NH P KH U THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C
 11. i u 21. Các t ch c và các nhân mu n m cơ s xu t khNu, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c ph i theo úng nh ng quy nh t i Chương II c a i u l này và các quy ch v xu t nh p khNu thu c c a B Y t và B Thương nghi p. Các lo i thu c nh p khNu ph i theo úng quy nh t i chương V c a i u l này, thu c xu t khNu ph i ư c B Y t c p gi y phép. i u 22. Nghiêm c m vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c: 1. B Y t c m lưu hành. 2. rút kh i th trư ng theo công b c a nư c s n xu t. 3. Có nghi ng v ch t lư ng 4. Không còn nguyên v n bao bì óng gói. i u 23. ch c h i quan có trách nhi m ki m tra, ngăn ch n, niêm phong các thu c ã quy nh t i i u 22 c a i u l này và thu c chưa ư c B Y t cho phép xu t khNu, nh p khNu. i u 24. Thu c nh p khNu theo ư ng phi m u d ch, thu c mang theo ngư i dùng, ph i th c hi n theo quy nh c a B Y t và T ng c c h i quan. Chương 9: QU N LÝ THU C C, THU C GÂY NGHI N, THU C GÂY C CH HO C HƯNG PH N TÂM TH N; THU C PHÓNG X i u 25. 1. B Y t ban hành quy ch qu n lý các lo i thu c c, thu c gây nghi n, thu c gây c ch ho c gây hưng ph n tâm th n, thu c phóng x , kèm theo danh m c các lo i thu c này. 2. Các lo i thu c c, thu c gây nghi n, thu c gây hưng ph n ho c c ch tâm th n, thu c phóng x ch ư c dùng vào m c ích ch a b nh và nghiên c u khoa h c. i u 26. B Y t , B Thương nghi p, B N i v , T ng c c H i quan có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n các quy nh v qu n lý các lo i thu c ã ghi t i i u 25 c a i u l này trong t t c lĩnh v c xu t khNu, nh p khNu, s n xu t lưu thông phân ph i, s d ng, t n tr và v n chuy n các lo i thu c ó. Chương 10: T N TR - V N CHUY N THU C i u 27. T ch c và các nhân t n tr thu c và nguyên li u làm thu c ph i áp ng các i u ki n sau:
 12. 1. Có ch c năng s n xu t, phân ph i, xu t khNu, nh p khNu thu c. 2. Có kho tàng áp ng các yêu c u k thu t t n tr , b o qu n, b o m an toàn và ch t lư ng thu c. 3. Có h sơ k thu t và s sách ghi chép xu t, nh p dúng quy nh. i u 28. Vi c v n chuy n thu c ph i có gi y phép v n chuy n h p pháp và i u ki n b o m các yêu c u b o qu n c bi t i v i t ng lo i thu c. i u 29. Ngành giao thông v n t i và bưu i n, ngành N i v , và U ban Nhân dân các c p có trách nhi m v n chuy n k p th i thu c trong các trư ng h p thiên tai, ch ho , ch ng d ch, tai n n l n theo yêu c u c a ngành y t . Chương 11: KÊ ƠN - S D NG THU C i u 30. Ngư i kê ơn thu c ph i theo úng quy ch c a B Y t và ph i ch u trách nhi m v nh ng ch nh c a mình. i u 31. Nghiêm c m vi c kê ơn và s d ng các thu c: 1. Không n m v ng tác d ng ho c ngu n g c. 2. Nghi ng v ch t lư ng 3. B Y t c m lưu hành. 4. Không nh m m c ích phòng b nh, ch a b nh. Chương 12: THÔNG TIN THU C i u 32. B Y t có trách nhi m t ch c vi c thông tin v thu c, bao g m: 1. Thu c ư c phép s n xu t, lưu hành. 2. Thu c ph i thu h i 3. Thu c c m lưu hành. 4. Nh ng thông tin khác có liên quan n ch t lư ng và an toàn trong vi c s d ng thu c.
 13. i u 33. T ch c và cá nhân s n xu t kinh doanh thu c ph i cung c p các thông tin thu c c a mình cho th y thu c và ngư i dùng thu c v i trách nhi m khách quan, trung th c. Th y thu c có trách nhi m ph n nh nh ng ph n ng, tai bi n trong quá trình s d ng thu c cho cơ quan Y t bi t. i u 34. 1. T ch c và cá nhân mu n qu ng cáo, gi i thi u thu c trên các phương ti n thông tin i chúng ph i: Ch u trách nhi m v n i dung qu ng cáo, gi i thi u thu c c a mình. ư c B Y t ho c S Y t xét duy t v n i dung. 2. Ngành văn hoá, thông tin, th thao và du l ch ch qu ng cáo, gi i thi u thu c trên các phương ti n thông tin i chúng sau khi ã ư c xét duy t v n i dung c a B Y t ho c S Y t . 3. Nghiêm c m vi c qu ng cáo thu c sai s th t. Chương 13: NHÃN THU C i u 35. - T t c các lo i thu c dùng cho ngư i u ph i có nhãn n ơn v óng gói nh nh t. i u 36. - Nhãn thu c ưa ra lưu hành trên th trư ng ph i: 1. Có n i dung c n thi t ngư i dùng nh n bi t ư c thu c, cách s d ng, tránh ư c nh m l n và khi c n có th xác minh ư c nơi s n xu t. 2. Có s ăng ký c a B Y t ho c S Y t . i u 37. - Nghiêm c m vi c m o nhãn c a m t th thu c khác ang lưu hành trên th trư ng ã ư c ăng ký. Chương 14: T CH C QU N LÝ NHÀ NƯ C V THU C
 14. i u 38. 1. B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v s n xu t, lưu thông, xu t khNu, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c trong c nư c. S Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v các lĩnh v c trên trong ph m v a phương c a mình. 2. T t c các cơ s hành ngh dư c c a y t các ngành, c a các t ch c Nhà nư c, t p th , tư nhân ph i ch u s qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c dư c c a B y t ho c S Y t . i u 39. - Vi n ki m nghi m, phân vi n ki m nghi m là t ch c ki m tra ch t lư ng có thNm quy n cao nh t v k t lu n ch t lư ng thu c và nguyên li u làm thu c và là nơi cu i cùng xác nh ch t lư ng thu c trong trư ng h p có tranh ch p v ch t lư ng thu c, k c v i nư c ngoài. Tr m ki m nghi m t nh, thành ph , c khu là t ch c ki n tra và giám sát ch t lư ng có thNm quy n cao nh t v k t lu n ch t lư ng thu c và nguyên li u làm thu c c a m i t nh, thành ph , c khu. Riêng vi c ki m nh vác xin do Trung tâm Qu c gia ki m nh vác xin m nhi m. i u 40. - B trư png B Y t theo ch c năng, quy n h n c a mình ư c thành l p các H i ng xét duy t thu c và H i ng dư c i n Vi t Nam làm ch c năng tư v n cho B trư ng trong qu n lý công tác chuyên môn k thu t dư c. Chương 15: I U KHO N THI HÀNH i u 41. Ngư i nào vi ph m các quy nh c a i u l này tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 42. H i ng B trư ng giao cho B Y t ban hành các quy ch ho t ng c a hành ngh dư c i u 43. B Y t và các B liên quan có trách nhi m quy nh chi ti t thi hành i u l này. i u 44. Các quy nh trư c ây trái v i i u l này u bãi b . I UL V SINH (Ban hành kèm theo Ngh nh c a H i ng B trư ng s 23-H BT ngày 24-1-1991)
 15. gi gìn v sinh b o v s c kho cho nhân dân; Căn c vào Chương II i u 55 c a Lu t B o v s c kho nhân dân; i u l này qui nh nh ng nguyên t c ch y u v v sinh môi trư ng s ng, v sinh trong sinh ho t và lao ng, phòng và ch ng d ch b nh. Chương 1: V SINH LƯƠNG TH C, TH C PH M, CÁC LO I NƯ C U NG, RƯ U VÀ THU C HÚT i u 1. - Các m t hàng lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u, và thu c hút: khi ưa vào s d ng và bán cho ngư i tiêu dùng ph i b o m tiêu chuNn v sinh. 1. Nghiêm c m các t ch c Nhà nư c, t p th , tư nhân ưa vào s n xu t s d ng và bán lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút không b o m các tiêu chuNn v sinh c n thi t. 2. B Y t ph i h p v i các B có liên quan qui nh tiêu chuNn v sinh cho các m t hàng nói t i kho n 1 i u này. i u 2. - V sinh trang b , d ng c ch bi n lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng và rư u 1. Các trang thi t b d ng c ch bi n và ng th c ăn ph i làm b ng các v t li u b o m không th i, không gây nhi m c ra th c phNm, có th tháo r a và di t khuNn d dàng. 2. Các trang thi t b , d ng c ch bi n và ng th c ăn ph i luôn luôn b o m s ch s , khi dùng xong ph i c r a s ch ngay. i u 3. - V sinh bao bì lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng và rư u. Bao bì ph i m b o tiêu chuNn v sinh không làm th i, nhi m c và gây mùi v l cho lương th c, th c phNm, nư c u ng và rư u. i u 4. - V sinh trong ch bi n lương th c, th c phNm nư c u ng và rư u. 1. Nguyên li u ch bi n ph i b o m phNm ch t dinh dư ng phù h p v i tiêu chuNn qui nh c a t ng lo i, không thiu th i, hư h ng, d p nát, không có ký sinh trùng, sâu b , không nhi m hoá ch t c. 2. Nư c dùng trong ch bi n ph i m b o tiêu chuNn v sinh.
 16. 3. Ch ư c dùng các lo i phNm m u và ch t ph gia trong danh m c ã cho phép vào ch bi n lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng và rư u. 4. Thành ph n ch bi n trư c khi xu t xư ng ph i ư c ki m tra theo lô, ca, kíp, n u không t v ch t lư ng và tiêu chuNn v sinh thì ph i x lý k p th i. 5. i v i thành phNm có bao gói thì ph i có nhãn hi u v i y n i dung: nơi, ngày s n xu t, thành ph n dinh dư ng chính, cách b o qu n, s d ng và th i h n s d ng. i u 5. - V sinh trong v n chuy n lương th c, th c phNm. 1. Phương ti n v n chuy n lương th c, th c phNm ph i m b o v sinh, không gây ô nhi m. 2. Th c ăn chín ph i có phương ti n v n chuy n riêng. 3. Khi v n chuy n, b o qu n các th c phNm d ôi thiu ph i có thi t b l nh ho c phương ti n, k thu t riêng. i u 6. - V sinh trong b o qu n lương th c, th c phNm. 1. Kho ch a lương th c, th c phNm ph i b o m thông thoáng, không lương th c, th c phNm b gi m ch t lư ng, b ô nhi m. Không ư c lương th c, th c phNm chung kho v i các lo i hàng hoá khác. 2. Th i gian b o qu n các lo i lương th c, th c phNm không vư t quá th i gian t i a cho phép. 3. Vi c s d ng các hoá ch t sát khuNn, các hoá ch t trong b o qu n lương th c, th c phNm ph i theo úng qui nh. 4. V i các lo i th c ăn chín, các lo i th c phNm có th ăn ngay ph i ư c che y và bao gói khi em hàng bán cho ngư i tiêu dùng tránh ô nhi m. i u 7. - Quy nh vi c s d ng hoá ch t i v i các nông s n ư c dùng làm th c phNm: 1. Ch ư c bón phân hoá h c và s d ng hoá ch t tr sâu cho cây tr ng theo úng danh m c, li u lư ng và quy cách do B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm ban hành. 2. T khi phun hoá ch t tr sâu l n cu i n khi thu ho ch ph i có m t kho ng th i gian quy nh v i t ng lo i rau qu .
 17. 3. Nông s n em bán ra th trư ng và s d ng vào ch bi n lương th c, th c phNm không ư c có dư lư ng hoá ch t tr sâu, phân bón vư t quá gi i h n t i a cho phép. i u 8. - Quy nh vi c báo cáo, i u tra ng c th c ăn. 1. Khi phát hi n ho c nghi ng có v ng c th c ăn, m i ngư i u ph i có trách nhi m báo ngay cho cơ quan y t g n nh t. Th c ăn nghi ng gây ng c ph i gi l i i u tra xác minh. Các t ch c Nhà nư c, t p th , tư nhân có lo i th c ăn gây ng c s ph i tr toàn b m i chi phí khám, ch a b nh, b i thư ng s c kho cho b nh nhân b ng c và chi phí cho vi c i u tra tìm nguyên nhân gây ng c. 2. Các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c, t p th và tư nhân khi có b nh nhân b ng c th c ăn thì ph i báo ngay cho cơ quan v sinh phòng d ch g n nh t. 3. Các cơ quan v sinh phòng d ch khi ư c báo có v ng c ph i c ngư i i i u tra tìm nguyên nhân gây ng c ngay, ch m nh t trong vòng hai gi k t khi nh n ư c thông báo. i u 9. - Yêu c u v sinh i v i ngư i làm ngh ch bi n lương th c, th c phNm, ăn u ng. 1. Ngư i làm ngh ch bi n lương th c, th c phNm, ăn u ng: - Ph i h c và n m v ng nh ng i u c n thi t v v sinh lương th c, th c phNm, ăn u ng. - Ph i th c hi n nh ng yêu c u v sinh trong b o qu n v n chuy n, ch bi n lương th c, th c phNm. - Ph i th c hi n nh ng qui nh v sinh cá nhân và ph i m c qu n áo trang ph c dành riêng khi s n xu t, ch bi n lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút. 2. Ngư i ang m c b nh truy n nhi m không ư c làm nh ng công vi c có liên quan n th c phNm, các lo i nư c u ng và rư u. Danh m c các b nh truy n nhi m do B Y t quy nh. 3. T t c các nhân viên làm vi c tr c ti p v i lương th c, th c phNm ăn u ng trư c khi tuy n d ng u ph i ki m tra s c kho và sau khi tuy n d ng u ư c nh kỳ ki m tra s c kho và xét nghi m phân m t năm m t l n. 4. Khi ki m tra s c kho nh kỳ n u nhân viên nào m c b nh truy n nhi m thì ph i t m th i ngh vi c cho t i khi nào i u tr kh i ho c chuy n sang làm công vi c khác.
 18. Chương 2: V SINH NƯ C VÀ CÁC NGU N NƯ C DÙNG TRONG SINH HO T C A NHÂN DÂN i u 10. -B o m tiêu chuNn v sinh nư c và các ngu n nư c dùng trong sinh ho t c a nhân dân. 1. Nư c dùng trong sinh ho t c a nhân dân do các nhà máy, xí nghi p c p nư c cung c p ph i m b o tiêu chuNn v sinh. 2. Cơ quan y t các c p có trách nhi m: - Ki m tra thư ng xuyên các nhà máy, xí nghi p c p nư c v tiêu chuNn v sinh nư c và các ngu n nư c. Khi phát hi n nư c b ô nhi m ho c e do s b ô nhi m ph i yêu c u xí nghi p c p nư c, các cơ quan liên quan và ngư i tiêu dùng nư c k p th i x lý b o m v sinh. - N u nơi nào chưa có nư c máy ph i hư ng d n nhân dân s d ng nư c gi ng, gi ng hào l c, b l c, b ch a nư c mưa h p v sinh. 3. U ban Nhân dân các c p, các cơ quan, xí nghi p c a Nhà nư c, t p th , tư nhân và m i công dân có trách nhiêm b o v , gi gìn v sinh, không ô nhi m các ngu n nư c dùng trong sinh ho t. i u 11. - V sinh các công trình khai thác cung c p nư c. 1. Vi c xây d ng các công trình cung c p nư c dùng trong sinh ho t c a nhân dân ph i b o m các tiêu chuNn v sinh. 2. Các nhà máy, xí nghi p c p nư c ph i th c hi n các qui nh sau: -B o m v sinh các ngu n nư c, c bi t là khu v c l y nư c ho c khai thác nư c. -B o m v sinh t i các cơ s s n xu t nư c, các khâu l ng, l c, kh s t, kh trùng nư c. -B o m v sinh các ài, b ch a nư c, màng lư i ư ng ng phân ph i nư c. - Khi c n thi t, vi c v n chuy n ti p t nư c ph i b o m v sinh; thùng ch a nư c ph i s ch và ch ư c l y nư c các vòi nư c ã ư c ki m tra tiêu chuNn v sinh. 3. Cơ quan y t ph i khám s c kho nh kỳ cho công nhân c a các nhà máy, xí nghi p c p nư c làm vi c tr c ti p v i nư c. i u 12.
 19. - V sinh các ngu n nư c dùng trong sinh ho t c a nhân dân. 1. Gi ng nư c ph i ư c ào xa nghĩa a, xa nh ng nơi ô u , bãi rác, h xí, chu ng gia súc. 2. Nh ng nơi không ào ư c gi ng khơi có th làm gi ng hào l c ho c xây b ch a nư c mưa. 3. Nh ng nơi không có i u ki n làm gi ng khơi, gi ng hào l c b t bu c ph i dùng nư c sông, su i, h , ao và các ngu n nư c khác thì ph i dùng các bi n pháp x lý sơ b như l ng, l c, kh trùng nư c trư c khi s d ng. Chương 3: V SINH TRONG S N XU T, B O QU N, V N CHUY N VÀ S D NG HOÁ CH T i u 13. - V sinh trong s n xu t, b o qu n, v n chuy n, và s d ng hoá ch t trong nông nghi p. 1. Vi c s n xu t, b o qu n, v n chuy n và s d ng hoá ch t phân bón, thu c tr sâu, di t c , di t chu t, hoá ch t kích thích sinh trư ng v t nuôi, cây tr ng ph i b o m tiêu chuNn v sinh. B Y t , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm, B N i v và T ng c c hoá ch t quy nh c th các tiêu chuNn v sinh trên. 2. Các i chuyên trách v n chuy n b o qu n và s d ng hoá ch t trong nông nghi p ph i có trang thi t b riêng bi t, các d ng c b o h cá nhân, phương ti n phòng c và th c hi n các qui nh c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm v s d ng hoá ch t trong nông nghi p. 3. Nghiêm c m vi c s d ng ph n có thai và ang th i kỳ cho con bú, ngư i l n tu i (nam 55 tu i, n 50 tu i) và tr em dư i 18 tu i làm vi c này. i u 14. - M t s quy nh v sinh i v i hoá ch t trong công nghi p. 1. Vi c ưa hoá ch t m i vào s n xu t, s d ng ch ư c phép sau khi ã b o m các tiêu chuNn v sinh theo quy nh c a T ng c c hoá ch t, B Y t , không gây tác h i n s c kho con ngư i. 2. T i nh ng nơi s n xu t, s d ng các hoá ch t c có th gây cháy n , nhi m c hàng lo t ph i có h th ng thông gió kh c, c u ho , c p c u. Chương 4:
 20. V SINH CÁC CH T TH I TRONG CÔNG NGHI P VÀ TRONG SINH HO T i u 15. - V sinh các ch t th i trong công nghi p. 1. Khi quy ho ch, c i t o, t ng th các thành ph , th xã, th tr n, U ban Nhân dân các c p, B Xây d ng và các ngành liên quan ph i ph i h p k ho ch t p trung d n nhà máy, xí nghi p vào khu công nghi p riêng; t ch c cho nhân dân t p trung vào các khu dân cư b o m kho ng cách an toàn v s c kho . 2. Các nhà máy, xí nghi p, các ơn v s n xu t c a Nhà nư c, t p th và tư nhân ph i x lý các ch t th i: ngu n khói, b i, hơi khí c, váng d u thô, c n d u, ti ng n không làm ô nhi m môi trư ng sinh ho t. 3. Nư c th i có nhi u ch t c h i c a các nhà máy, xí nghi p, nư c th i có vi khuNn gây b nh c a các b nh vi n ph i ư c x lý t tiêu chuNn cho phép trư c khi th i vào h th ng c ng chung c a thành ph , th xã. Nghiêm c m vi c nư c th i c a các nhà máy, xí nghi p, b nh vi n làm ô nhi m các ngu n nư c và môi trư ng sinh ho t c a nhân dân. 4. B Y t quy nh ch ki m tra vi c x lý ch t th i các cơ s s n xu t c a Nhà nư c, t p th và tư nhân. i u 16. - V sinh các ch t th i trong sinh ho t. 1. Yêu c u gi i quy t v sinh i v i phân: Tuỳ hoàn c nh, i u ki n c a t ng nơi mà xây d ng các lo i h xí, nhưng b t kỳ lo i h xí nào cũng u ph i h p v sinh. Nghiêm c m vi c làm h xí g n các ngu n nư c dùng trong sinh ho t c a nhân dân. - M i h ph i có h xí riêng ho c s d ng h xí công c ng. - Nghiêm c m vi c phóng u b a bãi (k c tr em). - Vi c chuyên ch phân ph i có phương ti n chuyên dùng riêng và kín, không ư c làm rơi vãi ra ư ng. 2. Yêu c u gi i quy t v sinh i v i rác. - Rác c a các gia ình, cơ quan, trư ng h c, ư ng ph và nơi công c ng ph i ư c quét d n, thu góp và chuy n i hàng ngày;
Đồng bộ tài khoản