Nghị định số 24/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
149
lượt xem
15
download

Nghị định số 24/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 24/2000/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 24/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2000/N -CP Hà n i, ngày 31 tháng 7 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 24/2000/N -CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 (sau ây g i chung là Lu t u tư nư c ngoài). u tư nư c ngoài vào Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; u tư nư c ngoài theo H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (vi t t t theo ti ng Anh là BOT), H p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (vi t t t theo ti ng Anh là BTO), H p ng xây d ng - chuy n giao (vi t t t theo ti ng Anh là BT); u tư nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c, ào t o, nghiên c u khoa h c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. Các ho t ng tín d ng qu c t , ho t ng thương m i và các hình th c u tư gián ti p khác không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. i u 2. i tư ng tham gia h p tác u tư i tư ng tham gia h p tác u tư theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài g m:
 2. 1. Doanh nghi p Vi t Nam: a) Doanh nghi p Nhà nư c ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; b) H p tác xã ư c thành l p theo Lu t H p tác xã; c) Doanh nghi p thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; d) Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n, Công ty h p danh, Doanh nghi p tư nhân ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p. 2. Cơ s khám ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c áp ng các i u ki n do Chính ph quy nh. 3. Nhà u tư nư c ngoài. 4. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 5. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 6. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT, BTO và BT. i u 3. Danh m c và l a ch n d án u tư 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này: a) Danh m c d án c bi t khuy n khích u tư; b) Danh m c d án khuy n khích u tư; c) Danh m c a bàn khuy n khích u tư; d) Danh m c lĩnh v c u tư có i u ki n; ) Danh m c lĩnh v c không c p phép u tư. Căn c vào quy ho ch, nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ, B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là y ban nhân dân c p t nh) trình Th tư ng Chính ph xem xét, i u ch nh danh m c nói trên. 2. Nhà u tư ư c ch ng l a ch n d án u tư, i tác u tư, hình th c u tư, a bàn, th i h n u tư, th trư ng tiêu th s n phNm, t l góp v n pháp nh phù h p v i quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài và Ngh nh này. i u 4. Lu t i u ch nh 1. Các i tư ng tham gia h p tác u tư quy nh t i i u 2 Ngh nh này ph i tuân th quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài, quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam.
 3. 2. Trong trư ng h p c th nào ó v ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam mà pháp lu t Vi t Nam chưa có quy nh thì các bên có th tho thu n trong h p ng vi c áp d ng lu t c a nư c ngoài n u vi c áp d ng lu t c a nư c ngoài không trái v i nh ng nguyên t c cơ b n c a pháp lu t Vi t Nam. i u 5. Ngôn ng s d ng H sơ d án u tư và các văn b n chính th c g i các Cơ quan Nhà nư c Vi t Nam ư c làm b ng ti ng Vi t Nam ho c b ng ti ng Vi t Nam và ti ng nư c ngoài thông d ng. Chương 2: HÌNH TH C U TƯ i u 6. Hình th c H p ng h p tác kinh doanh H p ng h p tác kinh doanh là văn b n ký k t gi a hai bên ho c nhi u bên ti n hành u tư, kinh doanh Vi t Nam, trong ó quy nh trách nhi m và phân chia k t qu kinh doanh cho m i bên mà không thành l p pháp nhân m i. H p ng h p tác kinh doanh trong lĩnh v c tìm ki m, thăm dò và khai thác d u khí và m t s tài nguyên khác theo hình th c h p ng phân chia s n phNm ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có liên quan và Lu t u tư nư c ngoài. i u 7. N i dung H p ng h p tác kinh doanh H p ng h p tác kinh doanh ph i có nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Tên, a ch , ngư i i di n có thNm quy n c a các bên tham gia H p ng h p tác kinh doanh (sau ây g i là các Bên h p doanh); a ch giao d ch ho c a ch nơi th c hi n d án; 2. M c tiêu và ph m vi kinh doanh; 3. óng góp c a các Bên h p doanh, vi c phân chia k t qu kinh doanh, ti n th c hi n h p ng; 4. S n phNm ch y u, t l xu t khNu và tiêu th trong nư c; 5. Th i h n h p ng; 6. Quy n, nghĩa v c a các Bên h p doanh; 7. Các nguyên t c tài chính; 8. Th th c s a i, ch m d t h p ng, i u ki n chuy n như ng; 9. Trách nhi m do vi ph m h p ng, phương th c gi i quy t tranh ch p.
 4. Ngoài các n i dung trên, các Bên h p doanh có th th a thu n nh ng n i dung khác trong H p ng h p tác kinh doanh. H p ng h p tác kinh doanh ph i do i di n có thNm quy n c a các Bên h p doanh ký vào t ng trang và ký y vào cu i h p ng. H p ng h p tác kinh doanh có hi u l c k t ngày ư c c p Gi y phép u tư. i u 8. Ban i u ph i Trong quá trình kinh doanh, n u xét th y c n thi t, các Bên h p doanh có th tho thu n thành l p Ban i u ph i th c hi n H p ng h p tác kinh doanh. Ban i u ph i không ph i là cơ quan lãnh o c a các Bên h p doanh. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban i u ph i do các Bên h p doanh th a thu n. i u 9. Văn phòng i u hành Bên h p doanh nư c ngoài ư c thành l p Văn phòng i u hành t i Vi t Nam làm i di n cho mình trong vi c th c hi n H p ng h p tác kinh doanh và ch u trách nhi m v ho t ng c a Văn phòng i u hành. Văn phòng i u hành c a Bên h p doanh nư c ngoài có con d u, ư c m tài kho n, ư c tuy n d ng lao ng, ư c ký h p ng và ti n hành các ho t ng kinh doanh trong ph m vi các quy n và nghĩa v quy nh t i Gi y phép u tư và H p ng h p tác kinh doanh. Văn phòng i u hành c a Bên h p doanh nư c ngoài ph i ăng ký t i Cơ quan c p Gi y phép u tư. i u 10. Nghĩa v n p thu c a các Bên h p doanh 1. Bên h p doanh nư c ngoài th c hi n nghĩa v thu và các nghĩa v tài chính khác theo Lu t u tư nư c ngoài; Bên h p doanh Vi t Nam th c hi n nghĩa v thu và các nghĩa v tài chính khác theo các quy nh c a pháp lu t áp d ng i v i doanh nghi p trong nư c. 2. Thu thu nh p doanh nghi p và các nghĩa v tài chính khác c a các Bên h p doanh (g m c ti n thuê t, thu tài nguyên...) có th ư c tính g p vào ph n s n phNm ư c chia cho Bên h p doanh Vi t Nam và Bên h p doanh Vi t Nam có trách nhi m n p cho Nhà nư c. i u 11. Hình th c Doanh nghi p liên doanh 1. Doanh nghi p liên doanh là doanh nghi p ư c thành l p t i Vi t Nam trên cơ s H p ng liên doanh ký gi a hai bên ho c nhi u bên ti n hành u tư, kinh doanh t i Vi t Nam. Trong trư ng h p c bi t, Doanh nghi p liên doanh có th ư c thành l p trên cơ s Hi p nh ký k t gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph nư c khác.
 5. 2. Doanh nghi p liên doanh m i là doanh nghi p ư c thành l p gi a Doanh nghi p liên doanh ã ư c thành l p t i Vi t Nam v i: a) Nhà u tư nư c ngoài; b) Doanh nghi p Vi t Nam; c) Cơ s khám ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c áp ng các i u ki n do Chính ph quy nh; d) Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; ) Doanh nghi p liên doanh, Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ã ư c thành l p t i Vi t Nam. 3. Doanh nghi p liên doanh ư c thành l p theo hình th c công ty trách nhi m h u h n. M i Bên liên doanh ch u trách nhi m trong ph m vi ph n v n cam k t góp vào v n pháp nh c a doanh nghi p. Doanh nghi p liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam, ư c thành l p và ho t ng k t ngày ư c c p Gi y phép u tư. i u 12. N i dung H p ng liên doanh H p ng liên doanh ph i có nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Tên, a ch , ngư i i di n có thNm quy n c a các Bên liên doanh; tên, a ch c a Doanh nghi p liên doanh; 2. M c tiêu và ph m vi kinh doanh; 3. V n u tư, v n pháp nh, t l góp v n pháp nh, phương th c, ti n góp v n và ti n xây d ng; 4. S n phNm ch y u, t l xu t khNu và tiêu th trong nư c; 5. Th i h n ho t ng c a doanh nghi p; 6. i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p; 7. Quy n và nghĩa v c a các Bên liên doanh; 8. Các nguyên t c tài chính; 9. Th th c s a i và ch m d t h p ng, i u ki n chuy n như ng, i u ki n ch m d t ho t ng, gi i th doanh nghi p; 10. Trách nhi m do vi ph m h p ng, phương th c gi i quy t tranh ch p. Ngoài các n i dung trên, các Bên liên doanh có th th a thu n nh ng n i dung khác trong H p ng liên doanh.
 6. H p ng liên doanh ph i do i di n có thNm quy n c a các Bên liên doanh ký vào t ng trang và ký y vào cu i h p ng. H p ng liên doanh có hi u l c k t ngày ư c c p Gi y phép u tư. i u 13. i u l Doanh nghi p liên doanh i u l c a Doanh nghi p liên doanh ph i có nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Tên, a ch c a doanh nghi p; tên, qu c t ch, a ch c a ngư i i di n có thNm quy n c a các Bên liên doanh; 2. M c tiêu và ph m vi kinh doanh; 3. V n u tư, v n pháp nh, t l góp v n pháp nh, phương th c và ti n góp v n pháp nh; 4. Cơ c u t ch c qu n lý doanh nghi p; 5. Th th c thông qua quy t nh c a doanh nghi p; nguyên t c gi i quy t tranh ch p; 6. i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p; 7. Các nguyên t c tài chính; 8. T l phân chia lãi và l cho các Bên liên doanh; 9. Quan h lao ng trong doanh nghi p, các v n v s d ng và ào t o lao ng; 10. Th i h n ho t ng, i u ki n ch m d t ho t ng và gi i th doanh nghi p; 11. Th th c s a i, b sung i u l doanh nghi p. Ngoài các n i dung trên, các Bên liên doanh có th th a thu n nh ng n i dung khác trong i u l Doanh nghi p liên doanh. i u l Doanh nghi p liên doanh ph i do i di n có thNm quy n c a các Bên liên doanh ký vào t ng trang và ký y vào cu i i u l . i u l Doanh nghi p liên doanh ư c ăng ký t i Cơ quan c p Gi y phép u tư. i u 14. V n pháp nh c a Doanh nghi p liên doanh 1. V n pháp nh c a Doanh nghi p liên doanh ít nh t ph i b ng 30% v n u tư. i v i các d án xây d ng công trình k t c u h t ng, d án u tư vào a bàn khuy n khích u tư, d án tr ng r ng, d án có quy mô l n, t l này có th th p hơn, nhưng không dư i 20% v n u tư và ph i ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư ch p thu n. 2. T l góp v n c a Bên ho c các Bên liên doanh nư c ngoài do các Bên liên doanh tho thu n, nhưng không ư c th p hơn 30% v n pháp nh c a Doanh nghi p liên doanh. Căn c vào lĩnh v c kinh doanh, công ngh , th trư ng, hi u qu kinh doanh và các l i ích kinh t - xã h i khác c a d án, Cơ quan c p Gi y phép u tư có th
 7. xem xét cho phép Bên liên doanh nư c ngoài có t l góp v n th p hơn, nhưng không dư i 20% v n pháp nh. Trư ng h p thành l p Doanh nghi p liên doanh m i, t l góp v n pháp nh c a các Nhà u tư nư c ngoài ph i b o m i u ki n nêu trên. 3. i v i nh ng d án quan tr ng theo quy nh c a Chính ph , khi ký k t H p ng liên doanh, các Bên liên doanh tho thu n vi c tăng t l góp v n c a Bên Vi t Nam trong v n pháp nh c a Doanh nghi p liên doanh. i u 15. Ti n góp v n pháp nh 1. V n pháp nh có th ư c góp m t l n khi thành l p Doanh nghi p liên doanh ho c góp t ng ph n theo phương th c và ti n góp v n pháp nh quy nh t i H p ng liên doanh. 2. Trư ng h p các Bên liên doanh không th c hi n vi c góp v n theo ti n ã cam k t mà không có lý do chính áng, thì Cơ quan c p Gi y phép u tư có quy n thu h i Gi y phép u tư. i u 16. Góp v n pháp nh b ng giá tr quy n s d ng t Vi c góp v n pháp nh b ng giá tr quy n s d ng t c a Bên Vi t Nam do các Bên liên doanh th a thu n trên cơ s m c giá ti n thuê t ư c y ban nhân dân c p t nh quy t nh trong khung giá do B Tài chính ban hành. i u 17. H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh 1. H i ng qu n tr là cơ quan lãnh o c a Doanh nghi p liên doanh. H i ng qu n tr g m Ch t ch, Phó Ch t ch và các thành viên khác. Vi c quy t nh s lư ng thành viên c a H i ng qu n tr , s lư ng thành viên c a m i Bên liên doanh, vi c c Ch t ch H i ng qu n tr , b nhi m T ng Giám c và Phó T ng Giám c th nh t th c hi n theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài. Ch t ch, Phó Ch t ch và các thành viên khác c a H i ng qu n tr có th kiêm nhi m T ng Giám c, Phó T ng Giám c và các ch c v khác c a Doanh nghi p liên doanh. 2. Nhi m kỳ H i ng qu n tr do các Bên liên doanh tho thu n, nhưng không quá 5 năm. 3. Trong trư ng h p thành l p Doanh nghi p liên doanh m i, Bên Doanh nghi p liên doanh ang ho t ng có ít nh t 2 thành viên trong H i ng qu n tr và trong ó có ít nh t 1 thành viên là công dân Vi t Nam i di n cho Bên liên doanh Vi t Nam. 4. Các thành viên H i ng qu n tr không hư ng lương, nhưng có th ư c hư ng ph c p liên quan t i ho t ng c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr quy t nh. Các kho n chi phí này ư c h ch toán vào chi phí qu n lý c a Doanh nghi p liên doanh.
 8. i u 18. Phương th c h p c a H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh 1. H i ng qu n tr h p nh kỳ m i năm ít nh t m t l n. H i ng qu n tr có th h p b t thư ng theo yêu c u c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c c a ít nh t 2/3 s thành viên H i ng qu n tr ho c c a T ng Giám c ho c c a Phó T ng Giám c th nh t. Các cu c h p c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì. Ch t ch H i ng qu n tr có th y quy n cho Phó Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p c a H i ng qu n tr . 2. Cu c h p c a H i ng qu n tr ph i có ít nh t 2/3 thành viên H i ng qu n tr i di n c a các Bên liên doanh tham gia. Các thành viên c a H i ng qu n tr có th y quy n b ng văn b n cho ngư i i di n tham gia cu c h p và bi u quy t thay v các v n ư c y quy n. 3. H i ng qu n tr thông qua các quy t nh thu c thNm quy n theo hình th c bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n b ng văn b n. i u 19. Quy n h n và trách nhi m c a Ch t ch H i ng qu n tr Ch t ch H i ng qu n tr có quy n h n và trách nhi m: 1. Tri u t p và ch trì các cu c h p c a H i ng qu n tr ; 2. Gi vai trò ch ch t trong vi c giám sát, ôn c th c hi n các quy t nh c a H i ng qu n tr . i u 20. Quy n h n và trách nhi m c a T ng Giám c, Phó T ng Giám c 1. T ng Giám c và các Phó T ng Giám c Doanh nghi p liên doanh qu n lý và i u hành công vi c hàng ngày c a Doanh nghi p liên doanh. T ng Giám c là ngư i i di n theo pháp lu t cho doanh nghi p, tr trư ng h p i u l Doanh nghi p có quy nh khác. T ng Giám c ho c Phó T ng Giám c th nh t do Bên liên doanh Vi t Nam c và là công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam. Trong trư ng h p Doanh nghi p liên doanh ch có m t Phó T ng Giám c thì ngư i ó là Phó T ng Giám c th nh t. 2. H i ng qu n tr phân nh quy n h n và nhi m v gi a T ng Giám c và Phó T ng Giám c th nh t. T ng Giám c ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr v ho t ng c a Doanh nghi p liên doanh. T ng Giám c c n trao i v i Phó T ng Giám c th nh t v vi c th c hi n ngh quy t c a H i ng qu n tr v m t s v n quan tr ng như: b máy t ch c; b nhi m, mi n nhi m nhân s ch ch t; quy t toán tài chính hàng năm, quy t toán công trình; ký k t các h p ng kinh t . Trong trư ng h p có ý ki n khác nhau gi a T ng Giám c và Phó T ng Giám c th nh t trong i u hành ho t ng c a doanh nghi p thì ý ki n c a T ng Giám c là quy t nh, nhưng Phó T ng Giám c th nh t có quy n b o lưu ý ki n c a mình ưa ra H i ng qu n tr xem xét, quy t nh t i phiên h p g n nh t.
 9. 3. Trư ng h p T ng Giám c v ng m t, Phó T ng Giám c th nh t ư c y quy n thay m t T ng Giám c i u hành doanh nghi p và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và T ng Giám c v công vi c c a mình. i u 21. Hình th c Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài là doanh nghi p thu c s h u c a Nhà u tư nư c ngoài, do Nhà u tư nư c ngoài thành l p t i Vi t Nam, t qu n lý và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ư c thành l p theo hình th c công ty trách nhi m h u h n, có tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam, ư c thành l p và ho t ng k t ngày ư c c p Gi y phép u tư. i u 22. i u l Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài i u l c a Doanh ngh êp 100% v n u tư nư c ngoài ph i có nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Tên, a ch c a doanh nghi p; tên, a ch , ngư i i di n có thNm quy n c a Nhà u tư nư c ngoài; 2. M c tiêu và ph m vi kinh doanh; 3. V n u tư, v n pháp nh; phương th c, ti n th c hi n v n và ti n xây d ng; 4. Ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p; 5. Các nguyên t c tài chính; 6. Quan h lao ng trong doanh nghi p, các v n v s d ng và ào t o lao ng; 7. Th i h n ho t ng, i u ki n ch m d t ho t ng và gi i th doanh nghi p; 8. Th th c s a i, b sung i u l doanh nghi p. Ngoài các n i dung trên, i u l doanh nghi p có th bao g m nh ng n i dung khác. i u l Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ph i do i di n có thNm quy n c a Nhà u tư ký vào t ng trang và ký y vào cu i i u l . i u l Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ư c ăng ký t i Cơ quan c p Gi y phép u tư. i u 23. V n pháp nh c a Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài 1. V n pháp nh c a Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ít nh t ph i b ng 30% v n u tư. i v i các d án xây d ng công trình k t c u h t ng, d án u tư vào a bàn khuy n khích u tư, d án tr ng r ng, d án có quy mô l n, t l này có th th p hơn nhưng không dư i 20% v n u tư và ph i ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư ch p thu n.
 10. 2. Phương th c và ti n th c hi n v n pháp nh ư c quy nh t i i u l doanh nghi p. Trư ng h p Nhà u tư nư c ngoài không th c hi n v n pháp nh theo ti n ã quy nh mà không có lý do chính áng, thì Cơ quan c p Gi y phép u tư có quy n thu h i Gi y phép u tư. 3. Vi c i u ch nh v n u tư, v n pháp nh do Nhà u tư nư c ngoài quy t nh và ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư ch p thu n. i u 24. Ngư i i di n theo pháp lu t c a Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài Ngư i i di n theo pháp lu t c a Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài là T ng Giám c, tr trư ng h p i u l doanh nghi p có quy nh khác. Chương 3: TRI N KHAI D ÁN VÀ T CH C KINH DOANH i u 25. Nhân s và phiên h p u tiên c a H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh Sau khi ư c c p Gi y phép u tư, Doanh nghi p liên doanh ph i tri n khai nh ng công vi c sau: 1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày ư c c p Gi y phép u tư, các Bên liên doanh thông báo cho nhau danh sách thành viên H i ng qu n tr , c Ch t ch và Phó Ch t ch H i ng qu n tr . 2. Trong th i h n 60 ngày k t ngày ư c c p Gi y phép u tư, H i ng qu n tr t ch c phiên h p u tiên th c hi n các công vi c ch y u sau: a) Thông qua Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr ; b) B nhi m T ng Giám c, các Phó T ng Giám c, K toán trư ng (ho c Giám c tài chính); c) Xác nh c th ti n góp v n pháp nh c a các Bên liên doanh, k ho ch và ti n xây d ng. 3. Biên b n phiên h p u tiên c a H i ng qu n tr ư c g i t i S K ho ch và u tư nơi Doanh nghi p liên doanh t tr s chính. i v i doanh nghi p trong Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao, biên b n ư c g i n Ban qu n lý Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao (sau ây g i chung là Ban qu n lý Khu công nghi p) nơi th c hi n d án. 4. Danh sách H i ng qu n tr , T ng Giám c, các Phó T ng Giám c Doanh nghi p liên doanh ư c ăng ký t i S K ho ch và u tư; i v i doanh nghi p trong Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao, danh sách trên ư c ăng ký t i Ban qu n lý Khu công nghi p.
 11. i u 26. Thành l p và ăng ký b máy qu n lý c a Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài và H p ng h p tác kinh doanh Vi c thành l p b máy qu n lý và c nhân s c a Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài do Nhà u tư nư c ngoài quy t nh. Vi c ăng ký danh sách nhân s c a Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, i di n các Bên h p doanh và Văn phòng i u hành c a Bên h p doanh nư c ngoài ( i v i H p ng h p tác kinh doanh) ư c th c hi n như i v i Doanh nghi p liên doanh ư c quy nh t i i u 25 c a Ngh nh này. i u 27. B cáo v vi c thành l p Sau khi ư c b nhi m, T ng Giám c Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, i di n các Bên h p doanh th c hi n ăng b cáo trên báo Trung ương ho c báo hàng ngày c a a phương trong ba s liên ti p v nh ng n i dung ch y u như sau: 1. Tên, a ch c a doanh nghi p ho c a i m th c hi n H p ng h p tác kinh doanh; tên, a ch c a Chi nhánh, Văn phòng i di n, Văn phòng i u hành (n u có); 2. Tên, a ch c a các Bên liên doanh, các Bên h p doanh ho c Nhà u tư nư c ngoài; 3. i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ho c c a các Bên h p doanh; 4. S và ngày c p Gi y phép u tư, Cơ quan c p Gi y phép u tư, th i h n ho t ng c a doanh nghi p ho c th i h n th c hi n H p ng h p tác kinh doanh; 5. V n u tư, v n pháp nh c a doanh nghi p; t l góp v n c a m i Bên liên doanh và v n do các Bên h p doanh cam k t th c hi n; 6. M c tiêu và ph m vi ho t ng. i u 28. ăng ký kinh doanh, Ch ng ch hành ngh 1. Gi y phép u tư ng th i là Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. i v i nh ng lĩnh v c, ngành ngh kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t ph i có Gi y phép kinh doanh, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh ch c n ăng ký v i Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n tri n khai ho t ng kinh doanh theo quy nh t i Gi y phép u tư mà không ph i xin Gi y phép kinh doanh. 3. i v i nh ng lĩnh v c, ngành ngh kinh doanh theo quy nh ph i có ch ng ch hành ngh , thì trư c khi i vào ho t ng, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh ph i có ch ng ch hành ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Chi nhánh, Văn phòng i di n
 12. 1. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các Bên h p doanh ư c m Chi nhánh, Văn phòng i di n ngoài t nh, thành ph nơi doanh nghi p t tr s chính ho c a i m ho t ng chính c a H p ng h p tác kinh doanh th c hi n các ho t ng kinh doanh theo quy nh t i Gi y phép u tư. Trư ng h p c n thi t Ny m nh xu t khNu, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có th m Chi nhánh ho c Văn phòng i di n c a mình nư c ngoài th c hi n các ho t ng giao d ch, ti p th , tiêu th s n phNm. Vi c m Chi nhánh ho c Văn phòng i di n nư c ngoài ph i ư c B K ho ch và u tư xem xét, chuNn y. 2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch u trách nhi m v ho t ng c a Chi nhánh, Văn phòng i di n c a mình nư c ngoài. Thu nh p c a Chi nhánh ư c tính vào thu nh p c a doanh nghi p, hàng năm ph i ư c chuy n v công ty m t i Vi t Nam và ch u thu thu nh p doanh nghi p theo m c quy nh t i Gi y phép u tư. Trư ng h p Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài m Chi nhánh t i nư c ã ký k t Hi p nh tránh ánh thu trùng v i Vi t Nam, thì th c hi n theo quy nh c a Hi p nh. 3. B K ho ch và u tư hư ng d n trình t , th t c m Chi nhánh, Văn phòng i di n c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các Bên h p doanh. i u 30. Thuê t ch c qu n lý 1. i v i các lĩnh v c khách s n, văn phòng cho thuê, căn h cho thuê, sân golf, th thao, vui chơi gi i trí, khám ch a b nh, giáo d c ào t o và m t s lĩnh v c khác c n có k năng qu n lý chuyên sâu, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh ư c thuê t ch c qu n lý qu n lý ho t ng kinh doanh. 2. Vi c thuê qu n lý không ư c làm thay i ho c tác ng tiêu c c n m c tiêu ho t ng c a d án và l i ích c a Nhà nư c Vi t Nam ã ư c quy nh t i Gi y phép u tư. 3. Vi c thuê qu n lý ư c th c hi n thông qua h p ng qu n lý ký gi a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh v i t ch c qu n lý. Phí qu n lý do các Bên th a thu n trong h p ng qu n lý, ư c tính vào chi phí qu n lý c a doanh nghi p ho c c a các Bên h p doanh. H p ng qu n lý ch có hi u l c sau khi ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư ch p thu n. 4. T ch c qu n lý ho t ng dư i danh nghĩa và s d ng con d u, tài kho n c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, c a m t ho c các Bên h p doanh. T ch c qu n lý ch u trách nhi m trư c Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh và tuân th pháp lu t Vi t Nam trong quá trình th c hi n quy n và nghĩa v c a mình quy nh t i h p ng qu n lý. T ch c qu n lý ph i n p thu và th c hi n các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các Bên h p doanh có trách nhi m n p thay t ch c qu n lý các kho n này cho Nhà nư c Vi t Nam.
 13. Trong m i trư ng h p, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh là ngư i ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a t ch c qu n lý trư c pháp lu t Vi t Nam i v i nh ng v n liên quan n ho t ng qu n lý nêu t i h p ng qu n lý. T ch c qu n lý ph i tr c ti p ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v nh ng ho t ng c a mình n m ngoài ph m vi h p ng qu n lý. i u 31. T ch c l i doanh nghi p 1. Vi c chia, tách, sáp nh p, h p nh t doanh nghi p, chuy n i hình th c u tư (sau ây g i chung là t ch c l i doanh nghi p) ph i ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y. H sơ ngh t ch c l i doanh nghi p g m: a) ơn xin t ch c l i doanh nghi p; b) H sơ chuy n như ng v n ( i v i trư ng h p chuy n như ng v n); c) Ngh quy t c a H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh ho c th a thu n c a các Bên h p doanh; d) i u l doanh nghi p m i (tr trư ng h p chuy n thành doanh nghi p Vi t Nam); ) Báo cáo tình hình ho t ng tài chính c a các doanh nghi p trư c khi ư c t ch c l i; e) Gi i trình v vi c t ch c l i doanh nghi p; g) Các tài li u liên quan n quy n s d ng t; ưh) Các tài li u khác khi Cơ quan c p Gi y phép u tư yêu c u. 2. Gi i trình v vi c t ch c l i doanh nghi p có các n i dung ch y u như sau: a) Tên, a ch ngư i i di n theo pháp lu t; tên, a ch các doanh nghi p trư c và sau khi t ch c l i doanh nghi p; b) M c tiêu s n xu t, kinh doanh; c) Phương án s d ng lao ng; d) Phương án gi i quy t các quy n và nghĩa v c a các doanh nghi p liên quan n vi c t ch c l i doanh nghi p; ) Th i h n th c hi n vi c t ch c l i doanh nghi p. 3. Trong vòng 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Cơ quan c p Gi y phép u tư ra quy t nh ch p thu n vi c t ch c l i doanh nghi p dư i hình th c c p Gi y phép u tư. Trư ng h p không ch p thu n, Cơ quan c p Gi y phép u tư ph i có văn b n gi i thích rõ lý do.
 14. i u 32. K th a quy n và nghĩa v sau khi t ch c l i doanh nghi p Sau khi ư c c p Gi y phép u tư cho vi c t ch c l i doanh nghi p, doanh nghi p m i k th a các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p cũ theo như phương án gi i quy t các quy n và nghĩa v c a các doanh nghi p nêu trong gi i trình v vi c t ch c l i doanh nghi p quy nh t i kho n 2 i u 31 Ngh nh này. i u 33. Chuy n như ng v n 1. Khi chuy n như ng v n, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh ăng ký chuy n như ng v n v i Cơ quan c p Gi y phép u tư. 2. H sơ ăng ký chuy n như ng v n g m: a) ơn ăng ký chuy n như ng v n; b) H p ng chuy n như ng v n; c) Ngh quy t c a H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh ho c th a thu n c a các Bên h p doanh; d) S a i, b sung H p ng liên doanh, H p ng h p tác kinh doanh, i u l doanh nghi p; ) Báo cáo tình hình ho t ng c a doanh nghi p; e) Tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a Bên nh n chuy n như ng trong trư ng h p chuy n như ng cho bên ngoài doanh nghi p. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký chuy n như ng v n, Cơ quan c p Gi y phép u tư quy t nh i u ch nh Gi y phép u tư. i u 34. Cơ c u l i v n u tư, v n pháp nh 1. Trong quá trình ho t ng, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có th cơ c u l i v n u tư, v n pháp nh khi có nh ng thay i v m c tiêu, quy mô d án, i tác, phương th c góp v n và các trư ng h p khác. 2. Vi c cơ c u l i v n u tư, v n pháp nh nêu t i kho n 1 i u này không ư c làm gi m t l v n pháp nh xu ng dư i m c quy nh t i i u 14 và i u 23 Ngh nh này. 3. Vi c cơ c u l i v n u tư, v n pháp nh, thay i t l góp v n c a các Bên liên doanh do H i ng qu n tr doanh nghi p quy t nh và ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y. i u 35. Chuy n giao không b i hoàn Trư ng h p Nhà u tư nư c ngoài cam k t chuy n giao không b i hoàn tài s n thu c s h u c a mình cho Nhà nư c Vi t Nam ho c cho Bên Vi t Nam khi h t th i h n
 15. ho t ng theo quy nh t i Gi y phép u tư, thì tài s n chuy n giao ph i b o m trong tình tr ng ho t ng bình thư ng. Trư ng h p Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, H p ng h p tác kinh doanh ch m d t ho t ng trư c th i h n do các nguyên nhân không ph i là b t kh kháng và n u vi c ch m d t này làm thay i cam k t chuy n giao không b i hoàn, thì Nhà u tư nư c ngoài có trách nhi m hoàn l i nh ng ưu ãi ã ư c hư ng do cam k t chuy n giao không b i hoàn mà có. i u 36. T m ng ng ho t ng ho c giãn ti n th c hi n d án Khi có lý do xác áng c n ph i t m ng ng ho t ng ho c giãn ti n th c hi n d án, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh ph i báo cáo Cơ quan c p Gi y phép u tư. Tr trư ng h p b t kh kháng, vi c t m ng ng ho t ng ho c giãn ti n th c hi n d án ch ư c th c hi n sau khi ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư ch p thu n. Khi t m ng ng ho c giãn ti n th c hi n d án, tùy t ng trư ng h p c th , Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh có th ư c mi n, gi m các nghĩa v tài chính. i u 37. Ch m d t ho t ng, thanh lý, gi i th doanh nghi p Vi c ch m d t ho t ng, thanh lý, gi i th Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, H p ng h p tác kinh doanh ư c th c hi n theo trình t sau: 1. Cơ quan c p Gi y phép u tư ra quy t nh ch m d t ho t ng c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, H p ng h p tác kinh doanh trong nh ng trư ng h p quy nh t i i u 52 Lu t u tư nư c ngoài. 2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh có trách nhi m thành l p Ban thanh lý thanh lý tài s n doanh nghi p, thanh lý H p ng h p tác kinh doanh. 3. Sau khi k t thúc thanh lý, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh l p báo cáo và g i h sơ thanh lý trình Cơ quan c p Gi y phép u tư xem xét, ra quy t nh gi i th doanh nghi p ho c ch m d t hi u l c H p ng h p tác kinh doanh. i u 38. B cáo v vi c ch m d t ho t ng Trong th i h n 15 ngày k t ngày Cơ quan c p Gi y phép u tư ra quy t nh ch m d t ho t ng, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh ph i ăng trên báo Trung ương ho c báo hàng ngày c a a phương trong ba s liên ti p v vi c ch m d t ho t ng và thanh lý tài s n c a doanh nghi p, thanh lý H p ng h p tác kinh doanh. ư i u 39. Thành l p Ban thanh lý
 16. 1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày h t th i h n ho t ng ho c k t ngày quy t nh ch m d t ho t ng trư c th i h n có hi u l c, H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh ho c Nhà u tư nư c ngoài ( i v i Doanh nghi p 100% nư c ngoài) ho c các Bên h p doanh có trách nhi m thành l p Ban thanh lý ti n hành thanh lý tài s n c a doanh nghi p ho c thanh lý H p ng h p tác kinh doanh. Thành ph n Ban thanh lý do H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh, Nhà u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh quy t nh. 2. Quá th i h n nêu t i kho n 1 i u này, n u Ban thanh lý không ư c thành l p, Cơ quan c p Gi y phép u tư ra quy t nh thành l p Ban thanh lý th c hi n vi c thanh lý doanh nghi p, thanh lý H p ng h p tác kinh doanh. Cơ quan c p Gi y phép u tư có th m i i di n c a các cơ quan, t ch c có liên quan ho c chuyên gia, i di n ngư i lao ng, i di n ch n tham gia Ban thanh lý. 3. Quy t nh thành l p Ban thanh lý nêu t i các kho n 1 và 2 i u này ph i quy nh rõ thành ph n, ch c năng, nhi m v , quy n h n, kinh phí ho t ng c a Ban thanh lý và ư c g i cho các Bên liên doanh, các thành viên H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh, Nhà u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh. i u 40. Quy n h n và nhi m v c a Ban thanh lý 1. Ban thanh lý là t ch c giúp H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh, Nhà u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh trong vi c thanh lý doanh nghi p, thanh lý H p ng h p tác kinh doanh. Ban thanh lý ư c s d ng con d u c a doanh nghi p ho c c a Bên Vi t Nam tham gia H p ng h p tác kinh doanh ph c v vi c thanh lý; 2. Trong quá trình thanh lý, Ban thanh lý có quy n: a) Yêu c u T ng Giám c, các Phó T ng giám c, K toán trư ng c a doanh nghi p, i di n các Bên h p doanh, và ngh t ch c, cá nhân khác cung c p h sơ, tài li u, ch ng t ... liên quan n ho t ng thanh lý; b) Trong trư ng h p c n thi t, m i các t ch c, chuyên gia Vi t Nam ho c nư c ngoài ti n hành ki m toán, giám nh máy móc, thi t b , nhà xư ng, xác nh giá tr còn l i c a doanh nghi p ho c c a H p ng h p tác kinh doanh. 3. Ban thanh lý có nhi m v : a) Thông báo b ng văn b n cho các ch n , các t ch c có liên quan v vi c thanh lý doanh nghi p, thanh lý H p ng h p tác kinh doanh; b) Xác nh giá tr tài s n thu c s h u h p pháp c a doanh nghi p ho c c a H p ng h p tác kinh doanh; c) Xác nh các nghĩa v tài chính ã th c hi n i v i Nhà nư c; d) Xác nh các kho n còn ph i thu, ph i tr ; ) L p phương án thanh lý H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh, Nhà u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh chuNn y;
 17. e) Th c hi n phương án thanh lý ã ư c chuNn y; g) L p báo cáo k t qu thanh lý trình H i ng qu n tr Doanh nghi p liên doanh, Nhà u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh. i u 41. Th t ưu tiên thanh toán các nghĩa v Trong quá trình thanh lý, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các Bên h p doanh thanh toán các nghĩa v theo th t ưu tiên như sau: 1. Chi phí liên quan n ho t ng thanh lý; 2. Lương, chi phí b o hi m xã h i mà doanh nghi p ho c các Bên h p doanh còn n ; 3. Các kho n thu và các nghĩa v tài chính khác c a doanh nghi p, c a các Bên h p doanh i v i Nhà nư c Vi t Nam; 4. Các kho n n ; 5. Các nghĩa v khác c a doanh nghi p, c a các Bên h p doanh. i u 42. Th i h n ho t ng c a Ban thanh lý 1. Th i h n ho t ng c a Ban thanh lý không quá 12 tháng k t ngày thành l p. 2. Khi h t th i h n, n u vi c thanh lý chưa k t thúc, Ban thanh lý v n ch m d t ho t ng; trong trư ng h p ó, các Bên liên doanh, Nhà u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh t gi i quy t các v n chưa ư c x lý. Trư ng h p có tranh ch p thì vi c x lý tranh ch p ư c th c hi n theo quy nh t i i u 122 c a Ngh nh này. i u 43. Phương th c thanh lý tài s n Tài s n c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, tài s n th c hi n H p ng h p tác kinh doanh khi thanh lý ư c th c hi n theo phương th c do các bên tho thu n. Trong trư ng h p Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, khi ch m d t ho t ng, giá tr quy n s d ng t c a th i gian còn l i thu c tài s n thanh lý c a doanh nghi p. i u 44. Th t c gi i quy t khi lâm vào tình tr ng phá s n Trong quá trình thanh lý, n u có y ut xác nh doanh nghi p lâm vào tình tr ng phá s n, thì Ban thanh lý ph i báo cáo Cơ quan c p Gi y phép u tư ch m d t vi c thanh lý và chuy n sang gi i quy t theo th t c phá s n quy nh trong pháp lu t v phá s n doanh nghi p. Chương 4: CÁC V N V THU - TÀI CHÍNH
 18. i u 45. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài n p thu thu nh p doanh nghi p v i thu su t là 25% l i nhu n thu ư c, tr nh ng trư ng h p quy nh t i i u 46 c a Ngh nh này. i v i lĩnh v c tìm ki m thăm dò, khai thác d u khí và m t s tài nguyên quý hi m khác thì m c thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh c a Lu t D u khí và pháp lu t có liên quan. i u 46. Thu thu nh p doanh nghi p trong các trư ng h p khuy n khích u tư Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi ư c áp d ng như sau: 1. 20% i v i d án có m t trong các tiêu chuNn sau: a) Doanh nghi p khu công nghi p ho t ng trong lĩnh v c d ch v ; b) D án s n xu t không thu c lo i các d án nêu t i i u 45 và các kho n 2 và 3 i u này. 2. 15% i v i d án có m t trong các tiêu chuNn sau: a) Thu c danh m c d án khuy n khích u tư; b) u tư vào a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn; c) Doanh nghi p d ch v trong Khu ch xu t; d) Doanh nghi p khu công nghi p xu t khNu trên 50% s n phNm; ) Chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc th i h n ho t ng. 3. 10% i v i d án có m t trong các tiêu chuNn sau: a) Có 2 trong các tiêu chuNn nêu t i kho n 2 i u này; b) Thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư; c) u tư vào a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thu c danh m c a bàn khuy n khích u tư; d) Doanh nghi p phát tri n h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; Doanh nghi p ch xu t; ) Thu c lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c ào t o và nghiên c u khoa h c; 4. Th i h n áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi ư c quy nh như sau:
 19. a) Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi nêu t i i u này ư c áp d ng trong su t th i h n th c hi n d án u tư i v i d án áp ng m t trong các tiêu chuNn sau: Thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư; Thu c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn trong danh m c a bàn khuy n khích u tư; Phát tri n h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; u tư vào Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; Thu c lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c. b) M c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% ư c áp d ng trong 15 năm k t khi d án b t u ho t ng s n xu t kinh doanh, tr các d án ư c quy nh t i i m a kho n 4 i u này. c) M c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 15% ư c áp d ng trong 12 năm, k t khi d án b t u ho t ng s n xu t kinh doanh, tr các d án ư c quy nh t i i m a kho n 4 i u này. d) M c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 20% ư c áp d ng trong 10 năm, k t khi d án b t u ho t ng s n xu t kinh doanh, tr các d án ư c quy nh t i i m a kho n 4 i u này. 5. Sau th i gian ư c hư ng m c thu su t ưu ãi nêu t i các i m b, c, d kho n 4 i u này, các d án ph i n p thu thu nh p doanh nghi p v i m c thu su t là 25%. 6. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư v nư c theo Lu t u tư nư c ngoài ư c gi m 20% thu thu nh p doanh nghi p so v i các d án cùng lo i, tr trư ng h p ư c hư ng m c thu là 10%. i u 47. Các d án không ư c hư ng thu su t ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p Các m c thu su t nêu t i i u 46 Ngh nh này không áp d ng v i các d án khách s n, văn phòng, căn h cho thuê (tr trư ng h p u tư vào a bàn khuy n khích u tư ho c chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc th i h n ho t ng), các d án tài chính, ngân hàng, b o hi m, thương m i, cung c p d ch v (tr d án trong Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao). i u 48. Mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p Vi c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p áp d ng như sau: 1. Các d án nêu t i kho n 1 i u 46 Ngh nh này ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 1 năm k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 02 năm ti p theo.
 20. 2. Các d án nêu t i kho n 2 i u 46 Ngh nh này ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 02 năm k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 3 năm ti p theo. 3. Các d án nêu t i kho n 3 i u 46 Ngh nh này và các d án u tư vào a bàn khuy n khích u tư ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 04 ăm k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 4 năm ti p theo, tr nh ng d án ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 8 năm. 4. Các Doanh nghi p BOT, BTO, BT u tư vào a bàn thu c danh m c a bàn khuy n khích u tư; Doanh nghi p công nghi p k thu t cao; doanh nghi p d ch v công ngh cao trong Khu công ngh cao; các d án tr ng r ng và các d án xây d ng - kinh doanh công trình k t c u h t ng t i i bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; các d án có quy mô l n và có tác ng l n i v i kinh t - xã h i thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 8 năm k t khi kinh doanh có lãi. 5. Th i h n mi n, gi m thu ư c tính liên t c k t năm u tiên kinh doanh có lãi. 6. Vi c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p trên ây không áp d ng i v i các d án khách s n, văn phòng, căn h cho thuê (tr trư ng h p u tư vào a bàn khuy n khích u tư ho c chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc th i h n ho t ng), các d án u tư vào lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m, thương m i, cung c p d ch v (tr d án trong Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao). i u 49. i u ch nh thu su t ưu ãi và th i h n mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p 1. Trong quá trình kinh doanh, n u Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên h p doanh nư c ngoài không t các tiêu chuNn ư c hư ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi và th i h n mi n, gi m thu quy nh t i các i u 46 và 48 Ngh nh này, Cơ quan c p Gi y phép u tư s i u ch nh m c thu su t, th i h n mi n, gi m thu ã ư c quy nh trong Gi y phép u tư. 2. B Tài chính quy t nh vi c mi n, gi m thu theo quy nh hi n hành i v i các trư ng h p g p khó khăn trong quá trình kinh doanh do thiên tai, ho ho n và các i u ki n b t kh kháng khác. i u 50. Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài 1. L i nhu n mà Nhà u tư nư c ngoài thu ư c do u tư t i Vi t Nam (k c thu thu nh p doanh nghi p ư c hoàn l i do tái u tư và l i nhu n thu ư c do chuy n như ng v n), n u chuy n ra nư c ngoài ho c ư c gi l i ngoài Vi t Nam u ph i ch u thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. 2. Thu su t thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài áp d ng như sau: a) 3% l i nhu n chuy n ra nư c ngoài i v i:
Đồng bộ tài khoản