Nghị định số 24/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
4
download

Nghị định số 24/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 24/2005/NĐ-CP về việc thành lập phường thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 24/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2005/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 24/2005/N -CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P PHƯ NG THU C CÁC QU N H I CHÂU, LIÊN CHI U VÀ NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PH À N NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân thành ph à N ng, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng thu c các qu n H i Châu, Liên Chi u và Ngũ Hành Sơn, thành ph à N ng như sau : 1. Chia phư ng Hoà Cư ng thu c qu n H i Châu thành phư ng Hoà Cư ng Nam và phư ng Hoà Cư ng B c. Phư ng Hoà Cư ng Nam có 245 ha di n tích t nhiên và 12.704 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoà Cư ng Nam : ông giáp qu n Ngũ Hành Sơn; Tây giáp phư ng Khuê Trung; Nam giáp huy n Hoà Vang; B c giáp phư ng Hoà Cư ng B c. Phư ng Hoà Cư ng B c có 317 ha di n tích t nhiên và 19.591 nhân khNu. a gi i hành chính Hoà Cư ng B c : ông giáp qu n Ngũ Hành Sơn; Tây giáp các phư ng Hoà Thu n Tây, Khuê Trung; Nam giáp phư ng Hoà Cư ng Nam; B c giáp các phư ng Hoà Thu n ông, Hoà Thu n Tây. 2. Chia phư ng Hoà Thu n thu c qu n H i Châu thành phư ng Hoà Thu n ông và phư ng Hoà Thu n Tây. Phư ng Hoà Thu n ng có 95 ha di n tích t nhiên và 14.566 nhân khNu. a gi i Hoà Thu n ông : ông giáp qu n Sơn Trà; Tây giáp phư ng Hoà Thu n Tây; Nam giáp phư ng Hoà Cư ng B c; B c giáp phư ng Bình Thu n. Phư ng Hoà Thu n Tây có 833 ha di n tích t nhi n và 12.652 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính phư ng Hoà Thu n Tây : ông giáp các phư ng Hoà Thu n ông, Khuê Trung, Hoà Cư ng B c và qu n Thanh Khê; Tây giáp qu n Thanh Khê; Nam giáp phư ng Khuê Trung và huy n Hoà Vang; B c giáp qu n Thanh Khê. 3. Chia phư ng Hoà Hi p thu c qu n Liên Chi u thành phư ng Hoà Hi p Nam và phư ng Hoà Hi p B c. Phư ng Hoà Hi p Nam có 749 ha di n tích t nhiên và 13.555 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoà Hi p Nam : ông giáp bi n ông; Tây giáp huy n Hoà Vang; Nam giáp phư ng Hoà Khánh B c; B c giáp phư ng Hoà Hi p B c. Phư ng Hoà Hi p B c có 4.266 ha di n tích t nhiên và 11.671 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoà Hi p B c : ông giáp bi n ông; Tây giáp huy n Hoà Vang; Nam giáp phư ng Hoà Hi p Nam; B c giáp t nh Th a Thiên - Hu . 4. Chia phư ng Hoà Khánh thu c qu n Liên Chi u thành phư ng Hoà Khánh Nam và phư ng Hoà Khánh B c. Phư ng Hoà Khánh Nam có 870 ha di n tích t nhiên và 11.375 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoà Khánh Nam : ông giáp phư ng Hoà Minh; Tây giáp huy n Hoà Vang; Nam giáp phư ng Hoà Minh và huy n Hoà Vang; B c giáp phư ng Hoà Khánh B c. Phư ng Hoà Khánh B c có 970 ha di n tích t nhiên và 19.630 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoà Khánh B c : ông giáp phư ng Hoà Khánh Nam và bi n ông; Tây giáp huy n Hoà Vang; Nam giáp phư ng Hoà Nam và huy n Hoà Vang; B c giáp phư ng Hoà Hi p Nam. 5. Chia phư ng B c M An thu c qu n Ngũ Hành Sơn thành phư ng M An và phư ng Khuê M . - Phư ng M An có 340 ha di n tích t nhiên và 13.188 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng M An : ông giáp bi n ông; Tây giáp qu n H i Châu; Nam giáp phư ng Khuê M ; B c giáp các phư ng An H i ông; An H i Tây và qu n Sơn Trà. Phư ng Khuê M có 549 ha di n tích t nhiên và 10.824 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Khuê M : ông giáp bi n ông; Tây giáp qu n H i châu, Nam giáp phư ng Hoà H i; B c giáp phư ng M An. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b .
  3. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân thành ph à N ng, B trư ng B N i v và Th trư ng các quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH Nơi nh n : TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng chính ph , - H ND, UBND thành ph à N ng, - H i ng Dân t c c a Qu c H i, - y ban Pháp lu t c a Qu c H i, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, - T ng c c Th ng kê, Phan Văn Kh i - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP, BTCN, các PCN, Phan Văn Kh i ã ký các V : P, TCCB, TH, - Lưu : NC (5 b n), VT.
Đồng bộ tài khoản