Nghị định số 24/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
114
lượt xem
24
download

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 24/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 24/2009/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 3 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ BI N PHÁP THI HÀNH LU T BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 6 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương I L P CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH, CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG NGHN NNH M c 1. L P NGHN C A CHÍNH PH V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH i u 1. T p h p ki n ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a cơ quan, t ch c, cá nhân 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có th g i ki n ngh xây d ng lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i (sau ây g i chung là lu t, pháp l nh) n b , cơ quan ngang b qu n lý ngành, lĩnh v c b ng văn b n ho c thông qua Trang thông tin i n t c a các cơ quan này. Trong trư ng h p không xác nh ư c a ch c th thì cơ quan, t ch c, cá nhân g i ki n ngh n B Tư pháp; B Tư pháp có trách nhi m g i ki n ngh n b , cơ quan ngang b có liên quan. 2. Ki n ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a cơ quan, t ch c, cá nhân ph i nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n, d ki n nh ng n i dung chính c a văn b n. 3. Cơ quan nh n ki n ngh xây d ng lu t, pháp l nh có trách nhi m t p h p, phân tích, x lý ki n ngh chuNn b ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a cơ quan mình. i u 2. Trách nhi m c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph trong vi c l p ngh xây d ng lu t, pháp l nh 1. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph l p ngh xây d ng lu t, pháp l nh thu c ngành, lĩnh v c do mình ph trách g i B Tư pháp t ng h p, trình Chính ph .
 2. Trong các trư ng h p quy nh t i i u 53 Ngh nh này, b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có th ngh s a i, b sung, thay th , hu b , bãi b n i dung trong nhi u lu t, pháp l nh. 2. Văn b n ư c ngh ban hành ph i d a trên các căn c sau ây: a) Căn c vào k t qu nghiên c u, t ng k t lý lu n và th c ti n; b) áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c, gi i quy t các v n c a xã h i và các v n ó c n thi t ph i i u ch nh b ng văn b n quy ph m pháp lu t; c) B o m th c hi n các quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân; d) Ph i ư c ánh giá tác ng sơ b các chính sách cơ b n và n i dung chính c a văn b n; ) Phù h p v i ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, Nhà nư c; e) Phù h p v i n i dung cam k t trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên ho c có k ho ch tr thành thành viên; g) Các i u ki n b o m thi hành văn b n ph i ư c xác nh rõ; h) Vi c ban hành văn b n ph i b o m tính kh thi. i u 3. Trách nhi m c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph trong vi c chuNn b ngh xây d ng lu t, pháp l nh 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m giao cho ơn v thu c cơ quan mình chuNn b ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm ho c c a c nhi m kỳ Qu c h i thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách. ơn v chuNn b ngh xây d ng lu t, pháp l nh có nhi m v sau ây: a) T ch c l y ý ki n các ơn v liên quan v ngh xây d ng lu t, pháp l nh; ăng t i b n thuy t minh v ngh xây d ng lu t, pháp l nh và báo cáo ánh giá tác ng sơ b c a văn b n trên Trang thông tin i n t c a cơ quan mình trong th i gian ít nh t là 20 (hai mươi) ngày các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n; b) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan nghiên c u, hoàn thi n h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh trên cơ s các ý ki n góp ý; g i h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh n t ch c pháp ch t ng h p. 2. T ch c pháp ch có trách nhi m giúp B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph th c hi n các nhi m v sau ây: a) L p d th o ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm và c a c nhi m kỳ Qu c h i liên quan n ngành, lĩnh v c do cơ quan mình ph trách trên cơ s ngh c a các ơn v tr c thu c, ki n ngh c a các cơ quan, t ch c, cá nhân và ph i d a trên
 3. các căn c iv i ngh xây d ng lu t, pháp l nh quy nh t i kho n 2 i u 2 Ngh nh này; b) Trong trư ng h p c n thi t, ngh B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph t ch c cu c h p v i các ơn v thu c b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có s tham gia c a i di n B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B N i v cho ý ki n v ngh xây d ng lu t, pháp l nh; c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan ch nh lý, hoàn thi n h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph xem xét, quy t nh. 3. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m g i h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm n B Tài chính l y ý ki n v tính h p lý c a ngu n tài chính d ki n, n B N i v l y ý ki n v tính h p lý c a ngu n nhân l c d ki n. i u 4. H sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph g i B Tư pháp 1. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph g i B Tư pháp h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh theo nhi m kỳ c a Qu c h i ch m nh t vào ngày 01 tháng 3 năm u tiên c a nhi m kỳ Qu c h i. H sơ bao g m: a) Thuy t minh v ngh xây d ng lu t, pháp l nh. B n thuy t minh v ngh xây d ng lu t, pháp l nh ph i nêu rõ tên văn b n và s c n thi t ban hành văn b n; i tư ng, ph m vi i u ch nh c a văn b n; n i dung chính c a văn b n; chính sách cơ b n c a văn b n và m c tiêu c a chính sách; các gi i pháp th c hi n chính sách; các tác ng tích c c, tiêu c c c a chính sách; d ki n ngu n l c, i u ki n b o m cho vi c so n th o văn b n; d ki n cơ quan ch trì so n th o và th i gian trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i; b) Báo cáo ánh giá tác ng sơ b c a văn b n. 2. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph g i B Tư pháp h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm trên cơ s chương trình c a c nhi m kỳ Qu c h i ch m nh t là 105 (m t trăm linh năm) ngày, trư c ngày 01 tháng 3 c a năm trư c năm d ki n trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i. H sơ bao g m: a) B n thuy t minh v ngh xây d ng lu t, pháp l nh. B n thuy t minh v ngh xây d ng lu t, pháp l nh ph i nêu rõ s c n thi t ban hành lu t, pháp l nh; quan i m ch o vi c so n th o và quá trình ã chuNn b cho vi c so n th o; chính sách cơ b n c a văn b n và m c tiêu c a chính sách; các tác ng tích c c, tiêu c c c a chính sách và các gi i pháp th c hi n chính sách;
 4. b) B n t ng h p ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân; c) Ý ki n c a B Tài chính v tính h p lý c a ngu n tài chính d ki n, ý ki n c a B N i v v tính h p lý c a ngu n nhân l c d ki n; d) cương chi ti t c a d th o văn b n. 3. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph g i B Tư pháp h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm mà chưa có trong chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a c nhi m kỳ Qu c h i, ch m nh t là 105 (m t trăm linh năm) ngày, trư c ngày 01 tháng 3 c a năm trư c năm d ki n trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i. H sơ bao g m: a) B n thuy t minh v ngh xây d ng lu t, pháp l nh. B n thuy t minh v ngh xây d ng lu t, pháp l nh ph i nêu rõ tên văn b n và s c n thi t ban hành văn b n; quan i m ch o vi c so n th o; chính sách cơ b n c a văn b n và m c tiêu c a chính sách; i tư ng, ph m vi i u ch nh c a văn b n; n i dung chính c a văn b n; các gi i pháp th c hi n chính sách; các tác ng tích c c, tiêu c c c a chính sách; d ki n ngu n l c, i u ki n b o m cho vi c so n th o văn b n; d ki n cơ quan ch trì so n th o và th i gian trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i; ti n ã chuNn b cho vi c so n th o; b) Báo cáo ánh giá tác ng sơ b c a văn b n; c) Ý ki n c a B Tài chính v tính h p lý c a ngu n tài chính d ki n, B N i v v tính h p lý c a ngu n nhân l c d ki n; d) cương chi ti t c a d th o văn b n. i u 5. N i dung thuy t minh v s c n thi t xây d ng lu t, pháp l nh 1. i v i ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a c nhi m kỳ, thuy t minh v s c n thi t xây d ng lu t, pháp l nh ph i nêu rõ: a) B i c nh, th c tr ng quan h xã h i òi h i ph i có s i u ch nh c a pháp lu t; m c tiêu và các v n c n gi i quy t; b) T ng k t, ánh giá th c tr ng c a các quy nh pháp lu t hi n hành có liên quan n các quan h xã h i c n i u ch nh; c) M c tiêu b o m th c hi n các quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân (n u có); d) Ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v qu n lý ngành, lĩnh v c có quan h xã h i c n i u ch nh (n u có);
 5. ) N i dung cam k t trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên ho c có k ho ch tr thành thành viên liên quan n ngành, lĩnh v c có quan h xã h i c n i u ch nh (n u có). 2. i v i ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm, thuy t minh v s c n thi t xây d ng văn b n ph i d a trên chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a c nhi m kỳ Qu c h i và nêu rõ yêu c u th c ti n c n ban hành văn b n, ti n và k t qu c a quá trình chuNn b xây d ng văn b n làm cơ s cho vi c ưa lu t, pháp l nh vào chương trình hàng năm. 3. i v i ngh ưa lu t, pháp l nh vào chương trình hàng năm, nhưng chưa có trong chương trình c a c nhi m kỳ Qu c h i thì n i dung thuy t minh v s c n thi t xây d ng lu t, pháp l nh ph i bao g m các n i dung quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 6. Ti p nh n và l y ý ki n v ngh xây d ng lu t, pháp l nh 1. B Tư pháp có trách nhi m ti p nh n và ki m tra h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph . Trong trư ng h p h sơ không b o m yêu c u quy nh t i i u 4 Ngh nh này thì trong th i h n ch m nh t là 5 (năm) ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ, B Tư pháp có văn b n ngh cơ quan g i h sơ hoàn thi n h sơ. Cơ quan ư c ngh có trách nhi m hoàn thi n h sơ trong th i h n ch m nh t là 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh c a B Tư pháp. 2. Ch m nh t là 3 (ba) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh, B Tư pháp có trách nhi m ăng t i ít nh t là 20 (hai mươi) ngày trên Trang thông tin i n t c a B Tư pháp và Trang thông tin i n t c a Chính ph các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n. i u 7. Thành l p H i ng tư v n v ngh xây d ng lu t, pháp l nh B trư ng B Tư pháp có th thành l p các H i ng tư v n giúp B trư ng xem xét các ngh xây d ng lu t, pháp l nh (sau ây g i là H i ng tư v n). H i ng tư v n g m: Ch t ch H i ng là i di n lãnh o B Tư pháp và các thành viên là các chuyên gia, nhà khoa h c am hi u v lĩnh v c liên quan n văn b n ư c ngh ban hành. i u 8. L p ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh 1. Trên cơ s ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; k t qu ánh giá c a H i ng tư v n và các ý ki n góp ý c a cơ quan, t ch c, cá nhân, B trư ng B Tư pháp quy t nh vi c ưa các ngh xây d ng lu t, pháp l nh vào d th o ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh.
 6. 2. ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh ph i b o m các yêu c u sau ây: a) áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c, gi i quy t các v n c a xã h i và các v n ó c n thi t ph i i u ch nh b ng văn b n quy ph m pháp lu t; b) ã ư c ánh giá tác ng sơ b v m c tiêu, chính sách cơ b n và n i dung chính c a văn b n; c) Phù h p v i ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c; d) B o mv i u ki n so n th o và i u ki n thi hành văn b n; ) B o m tính kh thi c a chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm và chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a c nhi m kỳ Qu c h i; e) B o m tính ng b , tính th ng nh t c a h th ng pháp lu t; g) B o m tính ưu tiên ban hành văn b n theo quy nh t i kho n 3 i u này. 3. Vi c b o m tính ưu tiên trong ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh ph i d a trên các căn c sau ây: a) áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c, gi i quy t các v n c a xã h i và các v n ó c n thi t ph i i u ch nh b ng văn b n quy ph m pháp lu t; b) B o m th c hi n các quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân; c) B o m th c hi n các cam k t trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; d) B o m th c hi n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; ) Căn c vào các ưu tiên c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và m c tiêu trong các chương trình hành ng c a Chính ph . 4. D th o ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh ư c ăng t i trên Trang thông tin i n t c a B Tư pháp và Trang thông tin i n t c a Chính ph trong th i gian ít nh t là 20 (hai mươi) ngày cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n. 5. Trên cơ s các ý ki n góp ý, B Tư pháp ch nh lý, hoàn thi n d th o ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh trình Chính ph . i u 9. Trình Chính ph d th o ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh 1. H sơ d th o ngh v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh bao g m:
 7. a) T trình Chính ph , trong ó nêu rõ tiêu chí ưu tiên i v i ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh; nh ng v n còn có ý ki n khác nhau và ý ki n c a B Tư pháp; b) D th o ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, trong ó nêu rõ cơ quan ngh xây d ng lu t, pháp l nh; tên văn b n; s c n thi t ban hành văn b n; nh ng quan i m, chính sách cơ b n, n i dung chính c a văn b n; i tư ng, ph m vi i u ch nh c a văn b n; d ki n ngu n l c, i u ki n b o m cho vi c so n th o văn b n; báo cáo ánh giá tác ng sơ b c a văn b n; th i gian d ki n Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i cho ý ki n và xem xét, thông qua văn b n. 2. D th o ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm ư c th o lu n và thông qua t i phiên h p Chính ph vào tháng 01 c a năm trư c năm d ki n trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i. D th o ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a c nhi m kỳ Qu c h i ư c th o lu n và thông qua t i phiên h p Chính ph vào tháng 6 c a năm trư c nhi m kỳ Qu c h i. i u 10. Hoàn thi n ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh sau khi Chính ph thông qua Trên cơ s k t qu phiên h p Chính ph , B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph hoàn thi n ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh; các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m hoàn thi n h sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh do mình xu t. B trư ng B Tư pháp, th a u quy n Th tư ng Chính ph , thay m t Chính ph , báo cáo y ban thư ng v Qu c h i ngh c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh. i u 11. Trách nhi m th c hi n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh 1. Căn c chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a c nhi m kỳ và hàng năm c a Qu c h i, B Tư pháp có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph so n th o và trình Chính ph k ho ch th c hi n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh; d ki n cơ quan ch trì so n th o, cơ quan ph i h p so n th o và d ki n th i gian trình d án lu t, pháp l nh; b) Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c so n th o b o m ti n so n th o và ch t lư ng d th o lu t, pháp l nh; c) Hàng quý báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình, ti n và nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm. 2. Cơ quan ư c giao ch trì so n th o có trách nhi m b o m ti n so n th o và ch t lư ng d th o lu t, pháp l nh; nh kỳ hàng quý g i báo cáo n B Tư pháp v tình hình th c hi n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm và ti n xây d ng d án lu t, pháp l nh.
 8. i u 12. ngh i u ch nh chương trình xây d ng lu t, pháp l nh 1. Cơ quan ch trì so n th o ngh i u ch nh chương trình xây d ng lu t, pháp l nh trong các trư ng h p sau ây: a) ưa ra kh i chương trình i v i nh ng d án lu t, pháp l nh chưa c n thi t ban hành ho c không còn c n thi t ph i ban hành do có s thay i v i u ki n kinh t - xã h i; b) B sung vào chương trình nh ng d án lu t, pháp l nh do yêu c u c p thi t c a vi c qu n lý các lĩnh v c c a i s ng xã h i ho c ph i s a i theo các văn b n m i ư c ban hành b o m tính th ng nh t c a h th ng pháp lu t ho c th c hi n các cam k t qu c t ; c) i u ch nh th i i m trình do ch m ti n so n th o d án lu t, pháp l nh; d) i u ch nh th i i m trình do ch t lư ng d án lu t, pháp l nh không b o m. 2. ngh b sung chương trình xây d ng lu t, pháp l nh ư c th c hi n theo quy trình ngh xây d ng lu t, pháp l nh quy nh t i Ngh nh này. Trong trư ng h p ngh ưa ra kh i chương trình ho c i u ch nh th i i m trình d án lu t, pháp l nh, cơ quan ngh ph i có t trình nêu rõ lý do, phương hư ng, gi i pháp và th i gian th c hi n. 3. Th tư ng Chính ph quy t nh i u ch nh chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i. M c 2. L P CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG NGHN NNH HÀNG NĂM C A CHÍNH PH i u 13. T p h p ki n ngh xây d ng ngh nh c a Chính ph 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có th g i ki n ngh xây d ng ngh nh n b , cơ quan ngang b qu n lý ngành, lĩnh v c b ng văn b n ho c thông qua Trang thông tin i n t c a các cơ quan này. Trong trư ng h p không xác nh ư c a ch c th thì cơ quan, t ch c, cá nhân g i ki n ngh n Văn phòng Chính ph ; Văn phòng Chính ph có trách nhi m g i ki n ngh n b , cơ quan ngang b có liên quan. 2. Ki n ngh xây d ng ngh nh c a cơ quan, t ch c, cá nhân ph i nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n, d ki n nh ng n i dung chính c a văn b n. 3. Cơ quan nh n ư c ki n ngh có trách nhi m t p h p, phân tích, x lý ki n ngh xây d ng ngh nh chuNn b ngh xây d ng ngh nh c a cơ quan mình. i u 14. Trách nhi m c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph trong vi c chuNn b ngh xây d ng ngh nh
 9. 1. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph l p ngh xây d ng ngh nh thu c ngành, lĩnh v c do mình ph trách g i Văn phòng Chính ph và B Tư pháp t ng h p trình Chính ph . 2. ngh xây d ng ngh nh c a Chính ph ư c xây d ng d a trên các căn c sau ây: a) Quy nh chi ti t thi hành lu t, ngh quy t c a Qu c h i; pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i; l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c; b) Quy nh các bi n pháp th c hi n các chính sách và các v n khác thu c thNm quy n quy t nh, qu n lý, i u hành c a Chính ph ; c) Quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan khác thu c thNm quy n c a Chính ph ; d) Quy nh nh ng v n c n thi t áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c, qu n lý kinh t và xã h i nhưng chưa i u ki n xây d ng thành lu t ho c pháp l nh. 3. i v i ngh xây d ng ngh nh quy nh t i các i m b, c và d c a kho n 2 i u này thì ph i b o m các yêu c u sau ây: a) Căn c vào k t qu nghiên c u, t ng k t lý lu n và th c ti n; b) áp ng yêu c u qu n lý i u hành c a Chính ph , gi i quy t các v n c a xã h i và các v n ó c n thi t ph i i u ch nh b ng văn b n quy ph m pháp lu t; c) B o m th c hi n các quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân; d) Ph i ư c ánh giá tác ng sơ b các chính sách cơ b n và n i dung chính c a văn b n; ) Phù h p v i ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; e) Phù h p v i n i dung cam k t trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên ho c có k ho ch tr thành thành viên; g) Các i u ki n b o m thi hành văn b n ph i ư c xác nh rõ; h) Vi c ban hành văn b n ph i b o m tính kh thi. 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m giao cho ơn v thu c cơ quan mình chuNn b ngh xây d ng ngh nh thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách. ơn v chuNn b ngh xây d ng ngh nh có các nhi m v sau ây: a) T ch c l y ý ki n các ơn v liên quan v ngh xây d ng ngh nh; ăng t i b n thuy t minh v ngh xây d ng ngh nh và báo cáo ánh giá tác ng sơ b
 10. c a văn b n trên Trang thông tin i n t c a cơ quan mình trong th i gian ít nh t là 20 (hai mươi) ngày các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n; b) Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan nghiên c u, hoàn thi n h sơ ngh xây d ng ngh nh trên cơ s các ý ki n góp ý và g i h sơ ngh n t ch c pháp ch t ng h p. 5. T ch c pháp ch có trách nhi m giúp B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph th c hi n các nhi m v sau ây: a) L p ngh xây d ng ngh nh liên quan n ngành, lĩnh v c do cơ quan mình ph trách trên cơ s ngh c a các ơn v tr c thu c, ki n ngh c a các cơ quan, t ch c, cá nhân và căn c vào yêu c u i v i ngh xây d ng ngh nh quy nh t i i u này; b) Trong trư ng h p c n thi t, ngh B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph t ch c cu c h p v i các ơn v thu c b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có s tham gia c a i di n B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B N i v cho ý ki n v ngh xây d ng ngh nh; c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan ch nh lý, hoàn thi n h sơ ngh xây d ng ngh nh trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph xem xét, quy t nh. 6. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m g i h sơ ngh xây d ng ngh nh quy nh t i i m b, c và d c a kho n 2 i u này n B Tài chính l y ý ki n v tính h p lý c a ngu n tài chính d ki n, B N i v l yý ki n v tính h p lý c a ngu n nhân l c d ki n. 7. ngh xây d ng ngh nh c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ư c g i n Văn phòng Chính ph và B Tư pháp ch m nh t là ngày 01 tháng 8 c a năm trư c. i u 15. H sơ ngh xây d ng ngh nh c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph g i Văn phòng Chính ph và B Tư pháp 1. H sơ bao g m: a) Thuy t minh v ngh xây d ng ngh nh. Thuy t minh v ngh xây d ng ngh nh quy nh chi ti t thi hành lu t, pháp l nh ph i nêu rõ căn c , m c ích ban hành văn b n, chính sách cơ b n, n i dung chính c a văn b n. Thuy t minh v ngh xây d ng ngh nh theo quy nh t i kho n 2, 3 và kho n 4 i u 14 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t còn ph i nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n; các v n c n gi i quy t và các căn c ưu tiên ban hành văn b n; b) Danh m c ngh nh ngh ưa vào chương trình, bao g m tên văn b n, cơ quan ch trì so n th o, th i gian d ki n trình Chính ph ;
 11. c) Báo cáo ánh giá tác ng sơ b c a văn b n. 2. Ti p nh n ngh xây d ng ngh nh. Văn phòng Chính ph ti p nh n và ki m tra h sơ ngh xây d ng ngh nh c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph . Trong trư ng h p h sơ ngh xây d ng ngh nh không b o m yêu c u thì trong th i h n ch m nh t là 2 (hai) ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ, Văn phòng Chính ph có công văn ngh cơ quan g i h sơ hoàn thi n h sơ. Cơ quan ư c ngh có trách nhi m b sung h sơ trong th i h n ch m nh t 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh c a Văn phòng Chính ph . i u 16. L p d ki n chương trình xây d ng ngh nh 1. Trên cơ s ngh xây d ng ngh nh c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và các ý ki n góp ý c a cơ quan, t ch c, cá nhân, Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp l p d ki n chương trình xây d ng ngh nh. Trong trư ng h p c n thi t, Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp t ch c cu c h p có s tham gia c a i di n các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; i di n các cơ quan, t ch c có liên quan; các chuyên gia, nhà khoa h c góp ý ki n v d ki n chương trình xây d ng ngh nh. 2. D ki n chương trình xây d ng ngh nh d a trên các căn c sau ây: a) Nh m tri n khai th c hi n lu t, pháp l nh và th c hi n thNm quy n c a Chính ph ; b) Nh m gi i quy t v n xã h i và áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c, th c hi n các quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân; c) B o m tính ng b , tính th ng nh t c a h th ng pháp lu t; d) B o m tính kh thi c a chương trình; )B o m các i u ki n so n th o và thi hành văn b n; e) B o m tính ưu tiên c a vi c ban hành văn b n theo quy nh t i kho n 3 i u 8 Ngh nh này. 3. Văn phòng Chính ph có trách nhi m ăng t i d ki n chương trình xây d ng ngh nh trên Trang thông tin i n t c a Chính ph trong th i gian ít nh t là 20 (hai mươi) ngày các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n. 4. Trên cơ s các ý ki n góp ý, Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp ch nh lý, hoàn thi n d ki n chương trình xây d ng ngh nh trình Chính ph . i u 17. Trình Chính ph d ki n chương trình xây d ng ngh nh
 12. 1. H sơ d ki n chương trình xây d ng ngh nh trình Chính ph bao g m: a) T trình Chính ph v d ki n chương trình xây d ng ngh nh, trong ó nêu rõ tiêu chí ưu tiên c a d ki n chương trình; nh ng v n còn có ý ki n khác nhau và ý ki n c a B Tư pháp, Văn phòng Chính ph ; b) D ki n chương trình xây d ng ngh nh, trong ó nêu rõ cơ quan ngh xây d ng ngh nh; tên văn b n; s c n thi t ban hành; nh ng chính sách cơ b n, n i dung chính c a văn b n; i tư ng, ph m vi i u ch nh c a văn b n; d ki n ngu n l c, i u ki n b o m cho vi c so n th o văn b n; ánh giá tác ng c a văn b n; th i gian d ki n trình Chính ph xem xét, thông qua. 2. D ki n chương trình xây d ng ngh nh ư c th o lu n và thông qua t i phiên h p Chính ph vào tháng 10 c a năm trư c. 3. Trên cơ s k t qu phiên h p Chính ph , Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp hoàn thi n ngh quy t c a Chính ph v chương trình xây d ng ngh nh, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. i u 18. Trách nhi m th c hi n chương trình xây d ng ngh nh 1. Văn phòng Chính ph có trách nhi m: a) ăng t i trên Trang thông tin i n t c a Chính ph ngh quy t c a Chính ph v chương trình xây d ng ngh nh; b) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp l p k ho ch th c hi n chương trình xây d ng ngh nh; c) Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c so n th o b o m ti n so n th o, ch t lư ng d th o; d) Hàng quý báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình, ti n xây d ng d th o và nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n chương trình xây d ng ngh nh; ) Trong trư ng h p c n thi t, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét vi c i u ch nh chương trình xây d ng ngh nh. 2. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ư c giao ch trì so n th o có trách nhi m b o m ti n so n th o và ch t lư ng d th o ngh nh; nh kỳ hàng quý g i báo cáo n Văn phòng Chính ph v tình hình, ti n xây d ng và nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình xây d ng d th o. i u 19. ngh i u ch nh chương trình xây d ng ngh nh 1. Chương trình xây d ng ngh nh có th ư c i u ch nh trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 12 Ngh nh này.
 13. 2. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph g i ngh b ng văn b n v vi c i u ch nh chương trình xây d ng ngh nh n Văn phòng Chính ph và B Tư pháp. Trong trư ng h p ngh ưa ra kh i chương trình ho c i u ch nh th i i m trình d th o thì cơ quan ngh ph i có t trình nêu rõ lý do, phương hư ng, gi i pháp và th i gian th c hi n. Trư ng h p ngh b sung vào chương trình thì ph i thuy t minh v s c n thi t ban hành văn b n và ánh giá tác ng sơ b c a văn b n theo quy nh t i Ngh nh này. 3. Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp nghiên c u, t ng h p ngh i u ch nh chương trình xây d ng ngh nh trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Chương II SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T M c 1. SO N TH O LU T, PHÁP L NH, NGHN QUY T C A QU C H I, U BAN THƯ NG V QU C H I, NGHN NNH C A CHÍNH PH i u 20. Thành l p Ban so n th o 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ư c giao ch trì so n th o văn b n thành l p Ban so n th o trong các trư ng h p sau ây: a) So n th o d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i do Chính ph trình, tr trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 30 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; b) So n th o d th o ngh nh c a Chính ph . 2. Thành ph n Ban so n th o theo quy nh t i i u 31 và kho n 1 i u 60 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Ban so n th o ch m d t ho t ng và t gi i th sau khi văn b n ư c ban hành. i u 21. Nguyên t c ho t ng c a Ban so n th o Ban so n th o ho t ng theo các nguyên t c sau ây: 1. Ho t ng theo ch th o lu n t p th ; 2. B o m tính minh b ch, tính khách quan và khoa h c; 3. cao trách nhi m c a Trư ng Ban so n th o, thành viên Ban so n th o, cơ quan, t ch c có thành viên trong Ban so n th o;
 14. 4. B o m s ph i h p gi a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan, t ch c h u quan; 5. B o m s tham gia c a các chuyên gia, nhà khoa h c. i u 22. Nhi m v c a Trư ng Ban so n th o Trư ng Ban so n th o có nhi m v sau ây: 1. Quy t nh k ho ch ho t ng c a Ban so n th o; 2. Tri u t p và ch trì các cu c h p c a Ban so n th o; trong trư ng h p Trư ng Ban v ng m t, phân công m t Phó Trư ng Ban ch trì cu c h p; 3. Thành l p và ch o ho t ng c a T biên t p; 4. T ch c h p, h i th o v i s tham gia c a các chuyên gia, nhà khoa h c th o lu n nh ng v n l n, nh ng v n còn có ý ki n khác nhau v n i dung d án, d th o; 5. ngh cơ quan ch trì so n th o báo cáo, xin ý ki n Th tư ng Chính ph v quan i m, tư tư ng ch o d án, d th o; nh ng v n l n phát sinh trong quá trình so n th o; nh ng ý ki n khác nhau c a các thành viên Ban so n th o v n i dung c a d án, d th o; 6. Thay m t Ban so n th o liên h v i các cơ quan, t ch c gi i quy t các v n liên quan n nhi m v c a Ban so n th o. i u 23. Trách nhi m c a thành viên Ban so n th o Thành viên Ban so n th o có trách nhi m: 1. Tham gia y các cu c h p c a Ban so n th o. Trư ng h p v ng m t ph i báo cáo và g i ý ki n b ng văn b n t i Trư ng Ban so n th o; ng th i, c ngư i có trình chuyên môn phù h p tham d cu c h p; 2. Th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng Ban so n th o; 3. Thư ng xuyên báo cáo và xin ý ki n lãnh o cơ quan mình v n i dung c a d án, d th o. i u 24. Cu c h p c a Ban so n th o 1. Trư ng Ban so n th o tri u t p cu c h p c a Ban so n th o tùy theo tính ch t, n i dung c a d án, d th o và yêu c u v ti n so n th o. 2. Cu c h p c a Ban so n th o d án lu t, pháp l nh có s tham d c a i di n cơ quan thNm tra c a Qu c h i, i di n y ban pháp lu t c a Qu c h i, i di n cơ quan, t ch c h u quan; các chuyên gia, nhà khoa h c và các thành viên T biên t p.
 15. 3. T i cu c h p, các thành viên Ban so n th o th o lu n nh ng v n quy nh t i kho n 2 i u 32 và kho n 2 i u 60 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. N i dung các cu c h p Ban so n th o ph i ư c ghi vào biên b n và ư c lưu vào h sơ d án, d th o. 4. Tài li u ph c v cho các cu c h p c a Ban so n th o ph i ư c cơ quan ch trì so n th o chuNn b và g i n các thành viên Ban so n th o ch m nh t là 5 (năm) ngày làm vi c, trư c ngày t ch c cu c h p. i u 25. Thành l p T biên t p 1. Trư ng Ban so n th o thành l p T biên t p giúp vi c cho Ban so n th o. 2. Thành ph n T biên t p không quá 1/2 (m t ph n hai) s thành viên là các chuyên gia c a cơ quan ch trì so n th o, s còn l i là chuyên gia c a cơ quan, t ch c có i di n là thành viên Ban so n th o, các chuyên gia, nhà khoa h c am hi u v n chuyên môn thu c n i dung c a d án, d th o. S lư ng thành viên T biên t p ít nh t là 9 (chín) ngư i. 3. T trư ng T biên t p là thành viên Ban so n th o, do Trư ng Ban so n th o ch nh, có trách nhi m báo cáo Trư ng Ban so n th o v công vi c ư c giao. 4. Thành viên T biên t p có trách nhi m tham gia y các ho t ng c a T biên t p và ch u s phân công c a T trư ng T biên t p. i u 26. ChuNn b h sơ xin ý ki n y ban thư ng v Qu c h i v vi c ban hành ngh nh quy nh t i kho n 4 i u 14 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t 1. Cơ quan ch trì so n th o ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp chuNn b h sơ xin ý ki n y ban thư ng v Qu c h i v vi c ban hành ngh nh quy nh t i kho n 4 i u 14 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, trư c khi trình Chính ph . 2. H sơ bao g m: a) D th o ngh nh; b) T trình c a Chính ph báo cáo y ban thư ng v Qu c h i do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b ch trì so n th o, th a u quy n Th tư ng Chính ph , thay m t Chính ph ký. T trình ph i nêu rõ s c n thi t ban hành; các chính sách cơ b n và n i dung chính c a d th o; ph m vi, i tư ng i u ch nh c a văn b n; nh ng v n c n xin ý ki n và nh ng v n còn có ý ki n khác nhau; c) B n thuy t minh chi ti t v d th o và báo cáo ánh giá tác ng c a văn b n;
 16. d) Báo cáo t ng k t vi c thi hành pháp lu t, ánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan n n i dung chính c a d th o; ) Nh ng tài li u liên quan khác (n u có). 3. Cơ quan ch trì so n th o ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan có liên quan ti p thu, hoàn ch nh d th o theo ý ki n c a y ban thư ng v Qu c h i trình Chính ph . i u 27. L y ý ki n trong quá trình so n th o 1. Trong quá trình so n th o, cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m t ch c l y ý ki n c a i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a văn b n và c a các cơ quan, t ch c, cá nhân b ng các phương th c quy nh t i kho n 2 i u 35 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m nêu rõ v n c n xin ý ki n phù h p v i t ng i tư ng c n l y ý ki n và a ch ti p nh n ý ki n. 3. Cơ quan ch trì so n th o khi ăng t i d th o trên Trang thông tin i n t c a Chính ph , c a cơ quan mình l y ý ki n ph i ng th i ăng t i báo cáo ánh giá tác ng c a văn b n, xác nh a ch và th i h n ti p nh n ý ki n; có trách nhi m t ng h p, ti p thu, gi i trình nh ng n i dung ti p thu, không ti p thu các ý ki n tham gia. Văn b n ti p thu ho c gi i trình các ý ki n và d th o ã ư c ti p thu, ch nh lý ph i ư c ăng t i trên Trang thông tin i n t c a Chính ph , c a cơ quan ch trì so n th o. 4. Cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m g i d án, d th o n các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph l y ý ki n v n i dung c a d án, d th o. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m giao ơn v ư c phân công ph trách lĩnh v c có liên quan n n i dung d án, d th o ch trì, ph i h p v i t ch c pháp ch và các ơn v khác chuNn b ý ki n tham gia. Văn b n tham gia ý ki n ph i ư c g i cơ quan ch trì so n th o trong th i h n ch m nh t là 20 (hai mươi) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c d án, d th o. i v i nh ng d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n quy n và nghĩa v c a doanh nghi p, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ư c giao ch trì so n th o có trách nhi m g i t i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam l y ý ki n c a các doanh nghi p. Trong th i h n là 20 (hai mươi) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam ph i t ch c l y ý ki n c a các doanh nghi p; t ng h p ý ki n và g i n B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ư c phân công ch trì so n th o.
 17. 5. Ý ki n tham gia ph i ư c t ng h p theo các nhóm i tư ng sau ây: a) Các cơ quan qu n lý nhà nư c; b) Các chuyên gia, nhà khoa h c; c) Các h i, hi p h i, doanh nghi p; d) Các i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a văn b n; ) Các i tư ng khác (n u có). i u 28. S tham gia c a các t ch c, cá nhân trong quá trình so n th o Trong quá trình so n th o d án, d th o, cơ quan ch trì so n th o có th huy ng s tham gia c a vi n nghiên c u, trư ng i h c, h i, hi p h i, t ch c khác có liên quan ho c các chuyên gia, nhà khoa h c có i u ki n và năng l c vào các ho t ng sau ây: 1. T ng k t, ánh giá tình hình thi hành pháp lu t; rà soát, ánh giá các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành; 2. Kh o sát, i u tra xã h i h c; ánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan nd án, d th o; 3. T p h p, nghiên c u, so sánh tài li u, i u ư c qu c t có liên quan n d án, d th o ph c v cho vi c so n th o; 4. Tham gia vào ho t ng ánh giá tác ng c a văn b n. i u 29. X lý h sơ d án, d th o t i Văn phòng Chính ph 1. Văn phòng Chính ph có trách nhi m ki m tra h sơ d án, d th o. Trong trư ng h p h sơ d án, d th o không b o m yêu c u, ch m nh t là 2 (hai) ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ, Văn phòng Chính ph có văn b n ngh cơ quan ch trì so n th o b sung, hoàn thi n h sơ. Cơ quan ư c ngh có trách nhi m b sung, hoàn thi n h sơ, g i n Văn phòng Chính ph trong th i h n ch m nh t là 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh . 2. Trong th i h n là 7 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ d án, d th o, Văn phòng Chính ph có trách nhi m hoàn ch nh Phi u trình gi i quy t công vi c, nêu rõ ý ki n thNm tra c a mình. Trong trư ng h p quy nh t i i u 38 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, ch m nh t là 7 (b y) ngày làm vi c, k t ngày Văn phòng Chính ph nh n h sơ, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph có trách nhi m t ch c cu c h p gi a các cơ quan có liên quan. Trong th i h n ch m nh t là 7 (b y) ngày làm vi c, k t ngày cu c h p ư c t ch c, cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m ph i h p v i
 18. các cơ quan có liên quan ti p t c ch nh lý, hoàn thi n d án, d th o trình Chính ph . i u 30. Ch nh lý d án, d th o sau khi Chính ph cho ý ki n v d án, d th o Trong trư ng h p Chính ph th o lu n, thông qua d án, d th o, cơ quan ch trì so n th o ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan hoàn ch nh d án, d th o, trình Th tư ng Chính ph , th a u quy n Th tư ng Chính ph , thay m t Chính ph , ký trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i d án lu t, pháp l nh; trình Th tư ng Chính ph ký ban hành ngh nh sau khi Chính ph th o lu n, thông qua. M c 2. SO N TH O QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH i u 31. So n th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph 1. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ch trì so n th o d th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph theo s phân công c a Th tư ng Chính ph . 2. Cơ quan ư c giao ch trì so n th o t ch c t ng k t tình hình thi hành pháp lu t; kh o sát, ánh giá th c tr ng quan h xã h i; nghiên c u thông tin, tư li u có liên quan n n i dung c a d th o; chuNn b cương, biên so n và ch nh lý d th o; t ch c l y ý ki n; chuNn b t trình và tài li u có liên quan n d th o. 3. Trong quá trình so n th o, cơ quan ch trì so n th o có th huy ng s tham gia c a vi n nghiên c u, trư ng i h c, h i, hi p h i, t ch c khác có liên quan ho c các chuyên gia, nhà khoa h c có i u ki n và năng l c vào vi c t ng k t, ánh giá tình hình thi hành pháp lu t; rà soát, ánh giá các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành; kh o sát, i u tra xã h i h c; ánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan n d th o; t p h p, nghiên c u so sánh tài li u, i u ư c qu c t có liên quan n d th o. 4. Cơ quan ch trì so n th o t ch c so n th o quy t nh v i s tham gia c a i di n B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan, t ch c h u quan. 5. Cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m t ch c l y ý ki n c a i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a văn b n và c a cơ quan, t ch c, cá nhân b ng các phương th c quy nh t i kho n 2 i u 35 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m nêu rõ v n c n l y ý ki n phù h p v i t ng i tư ng và a ch ti p nh n ý ki n; t ng h p, ti p thu, gi i trình n i dung các ý ki n óng góp; ăng t i trên Trang thông tin i n t c a cơ quan mình văn b n ti p thu ho c gi i trình các ý ki n và d th o ã ư c ti p thu, ch nh lý. Cơ quan ch trì so n th o g i d th o n các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph l y ý ki n v n i dung c a d th o. i u 32. H sơ d th o quy t nh trình Th tư ng Chính ph H sơ d th o quy t nh trình Th tư ng Chính ph bao g m:
 19. 1. T trình Th tư ng Chính ph v d th o quy t nh sau khi ti p thu ý ki n thNm nh. T trình ph i nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n; i tư ng, ph m vi i u ch nh c a văn b n; quá trình so n th o và l y ý ki n các cơ quan, t ch c, cá nhân; nh ng v n còn có ý ki n khác nhau; gi i trình n i dung cơ b n c a văn b n, trong ó nêu rõ m c tiêu và các v n chính sách c n gi i quy t, các phương án gi i quy t v n , các tác ng tích c c và tiêu c c c a các phương án trên cơ s phân tích nh tính ho c nh lư ng v chi phí và l i ích, nêu rõ phương án l a ch n t i ưu gi i quy t v n ; 2. D th o quy t nh ã ư c ch nh lý sau khi có ý ki n thNm nh; 3. Báo cáo thNm nh; 4. Báo cáo gi i trình ti p thu ý ki n thNm nh; 5. B n t ng h p ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân v d th o; b n sao ý ki n tham gia c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; báo cáo gi i trình ti p thu ý ki n góp ý; 6. Các tài li u khác có liên quan (n u có). i u 33. Ki m tra, x lý h sơ và ch nh lý d th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph 1. Văn phòng Chính ph có trách nhi m ki m tra h sơ d th o quy t nh và vi c tuân th quy trình xây d ng d th o. 2. Trong th i h n là 7 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ d th o quy t nh, Văn phòng Chính ph có trách nhi m hoàn ch nh Phi u trình gi i quy t công vi c, nêu rõ ý ki n thNm tra c a mình. 3. Sau khi Th tư ng Chính ph cho ý ki n v d th o quy t nh, cơ quan ch trì so n th o ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ch nh lý, hoàn thi n d th o, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. M c 3. SO N TH O THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TRƯ NG, TH TRƯ NG CƠ QUAN NGANG B i u 34. So n th o thông tư c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b phân công m t ơn v thu c b , cơ quan ngang b ch trì so n th o d th o thông tư và xây d ng t trình. T trình ph i nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n; i tư ng, ph m vi i u ch nh c a văn b n; quá trình so n th o và l y ý ki n các cơ quan, t ch c, cá nhân; nh ng v n còn có ý ki n khác nhau; gi i trình n i dung cơ b n c a văn b n, trong ó nêu rõ m c tiêu và các v n chính sách c n gi i quy t, các phương án gi i quy t v n , các tác ng tích c c và tiêu c c c a các phương án trên cơ s phân tích nh tính
 20. ho c nh lư ng các chi phí và l i ích, nêu rõ phương án l a ch n t i ưu gi i quy t v n . 2. ơn v ư c giao ch trì so n th o có trách nhi m ph i h p v i t ch c pháp ch và các ơn v liên quan t ng k t tình hình thi hành pháp lu t; kh o sát, ánh giá th c tr ng quan h xã h i trong lĩnh v c liên quan n d th o; nghiên c u thông tin, tư li u có liên quan; chuNn b cương, biên so n và ch nh lý d th o; t ch c l y ý ki n; chuNn b t trình và tài li u có liên quan n d th o. 3. Trong quá trình so n th o, ơn v ch trì so n th o có th huy ng s tham gia c a vi n nghiên c u, trư ng i h c, h i, hi p h i, t ch c khác có liên quan ho c các chuyên gia, nhà khoa h c có i u ki n và năng l c vào vi c t ng k t, ánh giá tình hình thi hành pháp lu t; rà soát ánh giá các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành; kh o sát, i u tra xã h i h c; ánh giá th c tr ng quan h xã h i có liên quan n n i dung d th o; t p h p, nghiên c u so sánh tài li u, i u ư c qu c t có liên quan n d th o. 4. Vi c l y ý ki n trong quá trình so n th o thông tư ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 5 i u 31 Ngh nh này. 5. T ch c pháp ch có trách nhi m thNm nh d th o thông tư do các ơn v khác thu c b , cơ quan ngang b ch trì so n th o. ơn v ch trì so n th o có trách nhi m nghiên c u, ti p thu ý ki n thNm nh hoàn ch nh d th o và h sơ trư c khi trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b ký ban hành. i u 35. So n th o thông tư c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b v ngành, lĩnh v c ph trách c a cơ quan thu c Chính ph 1. Căn c vào yêu c u qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c ho c theo s phân công c a Th tư ng Chính ph , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph t ch c vi c so n th o thông tư trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b ư c phân công qu n lý ngành, lĩnh v c ký ban hành. 2. ơn v ư c Th trư ng cơ quan thu c Chính ph giao ch trì so n th o ph i h p v i các ơn v liên quan t ng k t tình hình thi hành pháp lu t; kh o sát, ánh giá th c tr ng quan h xã h i có liên quan n n i dung d th o; nghiên c u thông tin, tư li u có liên quan; chuNn b cương, biên so n và ch nh lý d th o; t ch c l y ý ki n; chuNn b t trình và tài li u có liên quan n d th o. 3. Trong quá trình so n th o, ơn v ch trì so n th o có th huy ng s tham gia c a vi n nghiên c u, trư ng i h c, h i, hi p h i, t ch c khác có liên quan ho c các chuyên gia, nhà khoa h c có i u ki n và năng l c vào vi c t ng k t, ánh giá tình hình thi hành pháp lu t; rà soát, ánh giá các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành; kh o sát, i u tra xã h i h c; ánh giá th c tr ng quan h xã h i trong lĩnh v c liên quan n d th o; t p h p, nghiên c u so sánh tài li u, i u ư c qu c t có liên quan n d th o. 4. Th trư ng cơ quan thu c Chính ph t ch c so n th o thông tư v i s tham gia c a i di n t ch c pháp ch , i di n các ơn v có liên quan thu c b , cơ quan ngang b ư c phân công qu n lý ngành, lĩnh v c.
Đồng bộ tài khoản