Nghị định số 26/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Nghị định số 26/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 26/1998/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 26/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/1998/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 26/1998/N -CP NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 1998 V VI C I U CH NH M C V N PHÁP NNH I V I DOANH NGHI P TƯ NHÂN, CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N, CÔNG TY C PH N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Công ty và Lu t Doanh nghi p tư nhân ngày 21 tháng 12 năm 1990; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. Quy nh m c v n pháp nh áp d ng cho vi c thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n như sau: Lĩnh v c, M c v n pháp nh (tri u ng) ngành ngh ho t ng Danh nghi p Công ty TNHH Công ty tư nhân c ph n - Nông, lâm, thu s n 150 300 500 - Công ngh và xây d ng 300 600 1000 - Thương m i và d ch v 250 500 800 i v i doanh nghi p kinh doanh nhi u ngành ngh , l y m c v n pháp nh c a ngành có m c v n pháp nh cao nh t. i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, thay th cho Danh m c v n pháp nh i v i t ng ngành, ngh ban hành kèm theo Ngh nh s 221/H BT và Ngh nh s 222/H BT ngày 23 tháng 7 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) c th hóa m t s i u quy nh trong Lu t Doanh nghi p tư nhân và Lu t Công ty áp d ng cho vi c thành l p m i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b .
  2. i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản