Nghị định số 26/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
84
lượt xem
3
download

Nghị định số 26/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 26/1999/NĐ-CP về các hoạt động tôn giáo do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 26/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/1999/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 26/1999/N -CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 1999 V CÁC HO T NG TÔN GIÁO CHÍNH PH Căn c i u 70 Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; m b o quy n t do tín ngư ng, tôn giáo c a công dân, t o i u ki n cho các t ch c tôn giáo ho t ng theo pháp lu t; Theo ngh c a Trư ng ban Tôn giáo c a Chính ph , NGHN NNH Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam b o m quy n t do tín ngư ng, tôn giáo và quy n t do không tín ngư ng, tôn giáo. Nghiêm c m s phân bi t i x vì lý do tín ngư ng, tôn giáo. i u 2. Công dân theo tôn giáo ho c không theo tôn giáo u bình ng trư c pháp lu t, ư c hư ng m i quy n công dân và có trách nhi m th c hi n m i nghĩa v công dân. i u 3. Các ho t ng tôn giáo ph i tuân theo pháp lu t c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 4. Nh ng ho t ng tôn giáo vì l i ích chính áng và h p pháp c a tín ư c b o m. Nh ng ho t ng tôn giáo vì l i ích c a T qu c và nhân dân ư c khuy n khích. i u 5. M i hành vi vi ph m quy n t do tín ngư ng, tôn giáo, m i hành vi l i d ng tín ngư ng, tôn giáo ch ng l i Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ngăn c n tín làm nghĩa v công dân, phá ho i s nghi p oàn k t toàn dân, làm h i n n n văn hóa lành m nh c a dân t c và ho t ng mê tín d oan u b x lý theo pháp lu t.
  2. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 6. M i công dân có quy n t do theo ho c không theo m t tôn giáo nào, t b ho c thay i tôn giáo. i u 7. 1. Tín có quy n th c hi n các ho t ng tôn giáo không trái v i ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, ti n hành các nghi th c th cúng, c u nguy n t i gia ình và tham gia các ho t ng tôn giáo, h c t p giáo lý, o c, ph c v l nghi tôn giáo t i cơ s th t . 2. Tín không ư c l i d ng tín ngư ng, tôn giáo làm trái pháp lu t, không ư c ho t ng mê tín d oan. i u 8. 1. T ch c tôn giáo có tôn ch , m c ích, ư ng hư ng hành o, cơ c u t ch c phù h p v i pháp lu t và ư c Th tư ng Chính ph cho phép ho t ng thì ư c pháp lu t b o h . 2. Các ho t ng tôn giáo t i cơ s th t tôn giáo (các bu i c u nguy n, hành l , gi ng o, h c t p giáo lý) ã ăng ký hàng năm và th c hi n trong khuôn viên cơ s th t thì không ph i xin phép. 3. Nh ng ho t ng tôn giáo vư t ra ngoài khuôn viên cơ s th t ho c chưa ăng ký hàng năm ph i ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. T ch c tôn giáo ư c t o ngu n tài chính t s ng h t nguy n c a cá nhân, t ch c, t nh ng thu nh p h p pháp khác. Vi c t ch c quyên góp ph i ư c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh cho phép. Nghiêm c m vi c ép bu c tín óng góp. Vi c qu n lý, s d ng các kho n tài chính có ư c t các ngu n trên ây th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c tôn giáo ho t ng trái tôn ch , m c ích, ư ng hư ng hành o, cơ c u t ch c ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép thì b ình ch ho t ng. Nh ng cá nhân ch u trách nhi m v nh ng vi ph m ó b x lý theo pháp lu t. i u 9. Các cu c tĩnh tâm c a linh m c trong giáo ph n, c a các tu sĩ t p trung t nhi u cơ s , dòng tu c a o Thiên chúa, các cu c b i linh c a m c sư và truy n o c a o Tin lành, các kỳ an cư c a tăng, ni o Ph t và nh ng sinh ho t tôn giáo tương t c a các tôn giáo khác th c hi n theo quy nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c c p t nh v tôn giáo. i u 10.
  3. 1. i h i, h i ngh c a t ch c tôn giáo c p toàn qu c ho c có liên quan n nhi u t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ư c phép c a Th tư ng Chính ph ; 2. i h i, h i ngh c a t ch c tôn giáo các c p a phương ph i ư c phép c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. i u 11. 1. Nhà nư c b o h nơi th t c a t ch c tôn giáo. 2. T ch c tôn giáo có trách nhi m gi gìn, tu b nơi th t . 3. Nhà, t và các tài s n khác ã ư c t ch c, cá nhân tôn giáo chuy n giao cho các cơ quan nhà nư c qu n lý, s d ng do th c hi n chính sách c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch c ng hòa, Chính ph Cách m ng lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c t ng, hi n cho Nhà nư c thì u thu c quy n s h u c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 12. 1. Vi c s a ch a, xây d ng t i cơ s th t ã ư c x p h ng di tích l ch s , văn hóa, danh lam, th ng c nh th c hi n theo quy nh t i "Pháp l nh b o v và s d ng di tích l ch s , văn hóa và danh lam, th ng c nh" ngày 31 tháng 3 năm 1984. 2. Vi c tu b và s a ch a nh , không làm thay i c u trúc, ki n trúc công trình thu c cơ s th t do cơ s th t t ch c th c hi n sau khi thông báo cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã s t i. 3. Vi c s a ch a l n làm thay i c u trúc, ki n trúc công trình t i cơ s th t , vi c khôi ph c công trình th t b hoang ph , b h y ho i do chi n tranh, thiên tai, r i ro; vi c t o l p cơ s th t , vi c xây d ng công trình th t (nhà, tư ng, bia, ài, tháp và các công trình nh m m c ích th t ) ph i ư c phép c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 4. Vi c t ch c quyên góp t o ngu n tài chính cho vi c xây d ng, s a ch a cơ s th t ph i ư c phép c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. i u 13. Vi c hành o ư c b o m th c hi n bình thư ng t i cơ s th t tôn giáo ư c x p h ng theo quy nh t i "Pháp l nh b o v và s d ng di tích l ch s , văn hóa và danh lam, th ng c nh" ngày 31 tháng 3 năm 1984. i u 14. 1. Vi c in, xu t b n các lo i kinh, sách và các xu t b n phNm tôn giáo, vi c s n xu t, kinh doanh, xu t nh p khNu văn hóa phNm tôn giáo, dùng trong vi c o th c hi n theo các quy ch c a Nhà nư c v in, xu t b n, s n xu t, kinh doanh, xu t nh p khNu văn hóa phNm, hàng hóa.
  4. 2. C m in, s n xu t, kinh doanh, lưu hành, tàng tr sách báo, văn hóa phNm có n i dung ch ng l i Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, gây chia r tôn giáo, chia r dân t c, gây m t oàn k t trong nhân dân. i u 15. 1. Ch c s c, nhà tu hành tôn giáo có quy n: ư c th c hi n ch c trách, ch c v tôn giáo c a mình trong ph m vi trách nhi m ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n; ư c Nhà nư c xét khen thư ng công lao óng góp trong s nghi p oàn k t toàn dân, xây d ng và b o v T qu c; ư c hư ng các quy n l i chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a công dân. 2. Ch c s c, nhà tu hành tôn giáo có nghĩa v : - Th c hi n úng ch c trách, ch c v tôn giáo trong ph m vi trách nhi m tôn giáo ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ch p thu n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng tôn giáo trong ph m vi trách nhi m ó; - ng viên tín ch p hành nghiêm ch nh chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. i u 16. Ngư i m o danh ch c s c, nhà tu hành tôn giáo b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . Ngư i ang ch p hành án ph t tù ho c ang b qu n ch hành chính không ư c th c hi n ch c trách, ch c v tôn giáo. Vi c ph c h i ch c trách, ch c v tôn giáo c a ngư i ã h t h n ch p hành các hình ph t k trên ph i do t ch c tôn giáo qu n lý ngư i ó ngh và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ch p thu n. i u 17. 1. Ch c s c, nhà tu hành tôn giáo ư c ho t ng kinh t , văn hóa - xã h i như m i công dân khác. 2. Ch c s c, nhà tu hành và t ch c tôn giáo ho t ng t thi n theo quy nh c a Nhà nư c. Các cơ s t thi n do ch c s c, nhà tu hành và t ch c tôn giáo b o tr ho t ng theo s hư ng d n c a các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c. i u 18. 1. Vi c m trư ng ào t o ch c s c, nhà tu hành tôn giáo ph i ư c phép c a Th tư ng Chính ph . 2. T ch c và ho t ng c a các trư ng ào t o ch c s c, nhà tu hành tôn giáo th c hi n theo các quy nh c a Ban Tôn giáo c a Chính ph và B Giáo d c và ào t o.
  5. 3. Trư ng ào t o ch c s c, nhà tu hành tôn giáo th c hi n các quy ch , chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c theo s hư ng d n, giám sát, ki m tra c a các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c và y ban nhân dân c p t nh s t i. i u 19. 1. Các dòng tu (ho c các hình th c t ch c tu hành t p th tương t ) mu n ho t ng ph i xin phép và ư c s ch p thu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Vi c ti p nh n ngư i nh p tu th c hi n theo quy nh c a Ban Tôn giáo c a Chính ph . i u 20. 1. Vi c phong giáo phNm Hòa thư ng trong o Ph t, H ng y, Giám m c, ch c v Giám qu n trong o Thiên chúa và các giáo phNm, ch c v tương ương trong các tôn giáo khác ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . 2. Vi c phong ch c cho ch c s c, nhà tu hành tôn giáo không thu c di n nói t i kho n 1 i u này ph i ư c s ch p thu n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. i u 21. Vi c b nhi m, thuyên chuy n nh ng ch c s c, nhà tu hành và nh ng ngư i chuyên ho t ng tôn giáo, k c nh ng ngư i do tín b u ra tùy theo a bàn ho t ng c th ph i ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n lý hành chính các a bàn ó ch p thu n. i u 22. 1. T ch c, cá nhân tôn giáo báo cáo v i Ban Tôn giáo c a Chính ph v nh ng hư ng d n c a t ch c, cá nhân tôn giáo nư c ngoài và th c hi n nh ng hư ng d n ó theo s ch p thu n c a Ban Tôn giáo c a Chính ph . 2. Ch c s c, nhà tu hành tôn giáo ư c t ch c, cá nhân tôn giáo nư c ngoài phong giáo phNm, phong ch c, b nhi m ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . i u 23. Ho t ng qu c t c a t ch c, cá nhân tôn giáo ph i tuân th pháp lu t và phù h p v i chính sách i ngo i c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghiã Vi t Nam trên cơ s tôn tr ng c l p, ch quy n qu c gia, vì hòa bình, n nh, h p tác và h u ngh . i u 24. 1. T ch c, cá nhân tôn giáo trong nư c m i t ch c, cá nhân tôn giáo nư c ngoài vào Vi t Nam ph i ư c s ch p thu n c a Ban Tôn giáo c a Chính ph . 2. T ch c, cá nhân trong nư c tham gia làm thành viên c a t ch c tôn giáo nư c ngoài, tham gia các ho t ng tôn giáo ho c có liên quan n tôn giáo nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a Ban Tôn giáo c a Chính ph . i u 25.
  6. 1. Ngư i nư c ngoài cư trú h p pháp t i Vi t Nam ư c sinh ho t tôn giáo theo pháp lu t Vi t Nam. Vi c t p trung thành nhóm riêng sinh ho t tôn giáo t i cơ s th t ph i ư c phép c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài, k c t ch c, cá nhân tôn giáo, vào Vi t Nam ho t ng các lĩnh v c không ph i là tôn giáo thì không ư c t ch c, i u hành ho c tham gia t ch c, i u hành các ho t ng tôn giáo không ư c truy n bá tôn giáo. i u 26. 1. Các ho t ng vi n tr c a các t ch c tôn giáo nư c ngoài ho c có liên quan n tôn giáo nư c ngoài u tuân theo chính sách, ch qu n lý vi n tr hi n hành và thông qua các cơ quan ư c Chính ph Vi t Nam giao ph trách công tác qu n lý vi n tr . 2. Các t ch c, cá nhân tôn giáo trong nư c mu n nh n vi n tr thu n tuý tôn giáo ph i xin phép Th tư ng Chính ph . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 27. Ngh nh này thay th Ngh nh s 69/H BT ngày 21 tháng 3 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 28. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 29. Trư ng Ban Tôn giáo c a Chính ph hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản